Tài liệu Tình hình thực hiện các nghiệp vụ kế toán của công ty bách hóa hà nội

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Sau h¬n m-êi n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, nÒn kinh tÕ n-íc ta cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng ®· cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, buéc c¸c doanh nghiÖp tõ chç ho¹t ®éng theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ n-íc ph¶i chuyÓn sang thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Do ®ã, toµn bé c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc còng nhc¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ph¶i v¹ch ra ®-îc nh÷ng chiÕn l-îc kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ cao ®Ó tån t¹i ®-îc trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr-êng. Mét trong c¸c c«ng t¸c quan träng gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n. Tr-íc hÕt, c«ng t¸c kÕ to¸n trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra vµ b¶o vÖ tµi s¶n, vËt t-, tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i còng nh- c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §ång thêi, kÕ to¸n ®-a ra nh÷ng th«ng tin, sè liÖu chÝnh x¸c ®¸ng tin cËy ®Ó Nhµ n-íc ®iÒu hµnh kinh tÕ vÜ m« vµ ®Ó c¸c kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp c¨n cø vµo ®ã mµ cã c¸c quyÕt ®Þnh céng t¸c víi doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c tµi chÝnh còng ®ãng mét vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c doanh nghiÖp v× nã liªn quan ®Õn viÖc doanh nghiÖp sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶ kh«ng? Sù quay vßng vèn nhanh hay chËm? Sù ph©n phèi lîi nhuËn cã hîp lý hay kh«ng?.... Nh- vËy, c«ng t¸c Tµi chÝnh - KÕ to¸n lµ hai yÕu tè nh- nhau vµ chóng ta ph¶i biÕt kÕt hîp hai yÕu tè nµy sao cho thËt hµi hoµ vµ hîp lý. 1 PhÇn I Tæng quan vÒ c«ng ty I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc, ngµy 28/09/1954 Bé C«ng th-¬ng ra QuyÕt ®Þnh sè 97 thµnh lËp C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi, víi tªn gäi ban ®Çu lµ C«ng ty MËu dÞch B¸ch ho¸ Hµ Néi. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy ®Çu thµnh lËp chØ gåm 20 ng-êi, c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, tr¶i qua h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi vÒ h×nh thøc tæ chøc vµ tªn gäi. Khi nÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi, ngµy 23/05/1998 theo QuyÕt ®Þnh sè 289/Q§UB, UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi vµ lµ tªn giao dÞch hiÖn nay cña C«ng ty. Ngµy nay ®éi ngò nh©n viªn cña C«ng ty gåm 749 ng-êi, trong ®ã 87 ng-êi cã tr×nh ®éi §¹i häc hay t-¬ng ®-¬ng §¹i häc, 236 ng-êi ®· cã tr×nh ®é trung cÊp hoÆc ®· qua ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c th-¬ng nghiÖp. Trong C«ng ty, lùc l-îng lao ®éng n÷ chiÕm 75%. C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi cã trô së chÝnh t¹i 45 phè Hµng Bå, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi. C«ng ty cã t- c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng kinh tÕ ®éc lËp, ®-îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ sö dông con dÊu riªng cña Nhµ n-íc. C«ng ty ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ C«ng ty do UBND thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt. II. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. 1. Chøc n¨ng cña C«ng ty. - Tæ chøc c¸c qu¸ tr×nh nghiÖp vô kü thuËt kinh doanh th-¬ng m¹i bao gåm: nghiªn cøu thÞ tr-êng, khai th¸c nguån hµng dù tr÷ vµ b¶o qu¶n hµng ho¸, qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ ng-êi tiªu dïng. - qu¶n lý mäi mÆt cña C«ng ty: qu¶n lý kÕ ho¹ch l-u chuyÓn hµng ho¸, b¸o c¸o tiÕp thÞ, qu¶n lý viÖc sö dông vèn, lao ®éng, qu¶n lý vÒ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n. 2 2. NhiÖm vô cña C«ng ty Thùc hiÖn theo môc ®Ých kinh doanh ®óng nh- theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty. Kinh doanh nh÷ng mÆt hµng ®¨ng ký, phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m kinh doanh cã l·i. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®-îc giao, qu¶n lý tèt lao ®éng trong c«ng ty vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n-íc. Trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu lín m¹nh vµ ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh qu¶ ®¸ng kÓ. Cho ®Õn nay, C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp th-¬ng nghiÖp lín, doanh sè hµng n¨m chiÕm kho¶ng 25-25% doanh thu cña toµn ngµnh th-¬ng nghiÖp thµnh phè. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ngµy cµng ®-îc n©ng cao vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n qu¶n lý. VÒ c¬ së vËt chÊt, tõ chç chØ cã 03 cöa hµng tËp trung ë khu vùc Bê Hå Hoµn KiÕm víi trang thiÕt bÞ nghÌo nµn, ngµy nay m¹ng l-íi kinh doanh cña C«ng ty ®· tr¶i réng kh¾p c¸c quËn néi thµnh vµ ven ®«. HÖ thèng c¸c cöa hµng, trung t©m th-¬ng m¹i ®Òu ®· ®-îc n©ng cÊp vµ trang bÞ hiÖn ®¹i. III. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i víi mÆt hµng kinh doanh chÝnh lµ hµng tiªu dïng, ho¹t ®éng do vèn cña Nhµ n-íc cÊp vµ vèn tù cã. - MÆt hµng kinh doanh: bao gåm tÊt c¶ c¸c ngµnh hµng tiªu dïng nh- v¨n phßng phÈm, b¸nh kÑo, may mÆc, ®å da dông,... - Ph-¬ng thøc kinh doanh: + B¸n bu«n: bao gåm b¸n bu«n cho c¸c ®Çu mèi b¸n lÎ vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. + B¸n lÎ: diÔn ra chñ yÕu ë c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ vµ c¸c siªu thÞ. - Nguån hµng chñ yÕu: C«ng ty cã quan hÖ b¹n hµng ë kh¾p n¬i trong n-íc nh-: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ, Kim khÝ Th¨ng Long, C«ng ty §-êng Biªn Hoµ. ChÝnh nhê cã nguån hµng phong phó nh- vËy nªn C«ng ty lu«n ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng. - M¹ng l-íi kinh doanh: Trô së chÝnh cña C«ng ty ë 45 Hµng Bå, ®©y lµ n¬i th©u tãm mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së ë kh¾p n¬i trong thµnh phè. HÖ thèng ®¬n vÞ trùc thuéc cña C«ng ty n»m r¶i r¸c ë nhiÒu khu vùc, bao gåm: 3 + 12 cöa hµng b¸ch ho¸: Gi¶ng Vâ, §ång Xu©n, phè HuÕ, Bê Hå, Kim Liªn, Hµng Gai, Hµng §µo, Ng· T- Së, NguyÔn C«ng Trø, Chî M¬, Thanh Xu©n, Yªn Phô. + C¸c bé phËn kinh doanh: Tr¹m kinh doanh I, Tr¹m kinh doanh II, Trung t©m Th-¬ng M¹i Bê Hå,... HÇu hÕt c¸c cöa hµng ®Òu n»m ë vÞ trÝ thuËn lîi cho viÖc kinh doanh, lu©n chuyÓn hµng ho¸. M¹ng l-íi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ®-îc l·nh ®¹o C«ng ty ®«n ®èc, theo dâi s¸t sao, mäi chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®Òu ®-îc th«ng b¸o kÞp thêi xuèng c¸c ®¬n vÞ ®Ó ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ ®ång bé. IV. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kinh doanh cña C«ng ty KÓ tõ lóc b¾t ®Çu thµnh lËp cho ®Õn nay, bé m¸y kinh doanh cña C«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty vµ sù thay ®æi cña c¬ chÕ thÞ tr-êng. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kinh doanh hiÖn nay cña C«ng ty cã thÓ ®-îc thÓ hiÖn nh- sau: Ban Gi¸m ®èc P.Tµi chÝnh KÕ to¸n C.hµng B¸ch ho¸ Phßng Thanh tra V.phßng C«ng ty Phßng Kinh doanh Trung t©m T.m¹i Tæng kho P. Tæ chøc Hµnh chÝnh Tr¹m kinh doanh  Ban Gi¸m ®èc: Gåm 01 Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty.  HÖ thèng c¸c phßng ban bao gåm: - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña toµn C«ng ty, qu¶n lý tµi chÝnh, theo dâi t×nh h×nh sö dông vèn, t×nh h×nh thu chi, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 4 - Phßng Thanh tra: Thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t, gi¸m ®èc c¸c ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban, ho¹t ®éng cña c¸c cöa hµng, bé phËn c¸ thÓ cña c«ng ty. - Phßng Kinh doanh: TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ nhu cÇu mong muèn ch-a ®-îc tho¶ m·n cña ng-êi tiªu dïng ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn l-îc Marketing Mix cho thÞ tr-êng cña c«ng ty. Tæ chøc hîp lý viÖc qu¶n lý nguån hµng, thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång víi c¸c b¹n hµng,... - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Qu¶n lý bé m¸y hµnh chÝnh, ph©n bæ m¹ng l-íi kinh doanh, hîp lý ho¸ viÖc sö dông lao ®éng,...  C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: T¹i c¸c cöa hµng b¸ch ho¸, tr¹m kinh doanh, trung t©m th-¬ng m¹i,... ®Òu cã c¸c c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ ®éi ngò nh©n viªn ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc cô thÓ. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty kh«ng cã t- c¸ch ph¸p nh©n, mäi ®Ò xuÊt vµ ph-¬ng ¸n kinh doanh ®Òu ph¶i th«ng qua C«ng ty xÐt duyÖt. C¸c ®¬n vÞ ®-îc cung cÊp vèn, cã nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®-îc giao. §¬n vÞ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc C«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh. §Þnh kú, thñ tr-ëng c¸c ®¬n vÞ sÏ lªn b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña m×nh. V. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty. 1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng KÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n cã c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô sau: - LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, ®«n ®èc chØ ®¹o, h-íng dÉn thùc hiÖn kÕ to¸n toµn C«ng ty. - Qu¶n lý vèn, quü toµn C«ng ty, tham gia lËp ph-¬ng ¸n ®iÒu hoµ vèn vµ ®iÒu tiÕt thu nhËp trong C«ng ty. - Tham gia giao nhËn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty. - DuyÖt quyÕt to¸n tµi chÝnh cho c¸c ®¬n vÞ c¬ së. - Tæng hîp quyÕt to¸n tµi chÝnh vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý møc gi¸ trong C«ng ty. - KiÓm tra, h-íng dÉn c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh - kÕ to¸n. §¶m b¶o cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ kÞp thêi chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ ®Ó kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý cña C«ng ty. 5 2. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Do lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh nªn c«ng ty chän m« h×nh kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n ®-îc minh ho¹ b»ng s¬ ®å sau ®©y: KÕ to¸n tr-ëng Thñ quü P.Phßng kiªm kÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n chi phÝ KÕ to¸n ë ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp KÕ to¸n tiÒn l-¬ng chÕ ®é KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî KÕ to¸n ë ®¬n vÞ h¹ch to¸n tËp trung Bé m¸y kÕ to¸n ë Phßng KÕ to¸n C«ng ty ®-îc tæ chøc kh¸ gän nhÑ vµ khoa häc. Phßng gåm 01 kÕ to¸n tr-ëng, 01 phã phßng vµ 06 nh©n viªn kÕ to¸n. Mçi thµnh viªn trong phßng ®¶m nhiÖm nh÷ng nhiÖm vô kh¸c nhau nh-ng ®Òu nh»m môc ®Ých chung lµ theo dâi, kiÓm tra, ghi chÐp, tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ kÞp thêi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Cô thÓ: - KÕ to¸n tr-ëng: chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vµ cÊp trªn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty, lµ ng-êi phô tr¸ch chung, tæng hîp sè liÖu, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú. - Phã phßng kÕ to¸n: gióp ®ì kÕ to¸n tr-ëng qu¶n lý, thùc hiÖn tæng hîp, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu ®Ó lªn b¸o c¸o. Ngoµi ra cßn theo dâi TSC§ cña toµn C«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. - C¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô theo dâi, qu¶n lý c¸c kh©u ®-îc giao nh-: kÕ to¸n chi phÝ, kÕ to¸n ng©n s¸ch, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn,... §èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty vµ ®-îc phÐp h¹ch to¸n ®éc lËp, bé m¸y kÕ to¸n ®-îc tæ chøc t-¬ng ®èi hoµn chØnh vµ cã nhiÖm vô më c¸c sæ kÕ 6 to¸n theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh, tiÕn hµnh h¹ch to¸n kinh doanh trong kú. §Þnh kú, göi c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lªn Phßng KÕ to¸n C«ng ty. Cßn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh-ng h¹ch to¸n tËp trung nh- v¨n phßng C«ng ty, trung t©m th-¬ng m¹i, tr¹m kinh doanh sè I, sè II, quÇy èng n-íc, còng cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ghi chÐp vµ më sæ s¸ch kÕ to¸n. §Þnh kú c¸c ®¬n vÞ nµy sÏ nép c¸c b¶ng kª vµ chøng tõ liªn quan lªn phßng kÕ to¸n C«ng ty. T¹i ®©y, nh©n viªn kÕ to¸n sÏ tæng hîp sè liÖu cña 05 ®¬n vÞ nµy, tÝnh to¸n, theo dâi vµ lªn b¸o c¸o ë bé phËn h¹ch to¸n tËp trung. ViÖc thùc hiÖn h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung, võa ph©n t¸n ë C«ng ty B¸ch Ho¸ Hµ Néi t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp th«ng tin kinh tÕ chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. 3. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. Do ®Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, l-îng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ra nhiÒu vµ C«ng ty ch-a sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n nªn h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt ký chøng tõ. KÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ, sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ, tiÕn hµnh ghi Sæ kÕ to¸n chi tiÕt, ghi B¶ng kª, NhËt ký chøng tõ liªn quan. Tõ NhËt ký chøng tõ, cuèi th¸ng kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n t-¬ng øng. MÆt kh¸c, tõ c¸c Sæ chi tiÕt, lËp B¶ng tæng hîp chi tiÕt. §Þnh kú tõ Sæ c¸i, B¶ng tæng hîp chi tiÕt, B¶ng kª, NKCT lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. VI. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ tr-êng, C«ng ty ®· t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®i lªn. Hµng n¨m, doanh thu cña C«ng ty kh«ng nh÷ng bï ®¾p ®-îc tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ mµ cßn ®em l¹i lîi nhuËn. Tuy vËy, C«ng ty còng cßn gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n, trë ng¹i do ®ã hiÖu qu¶ tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 1999 kh«ng ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao. Cã thÓ minh ho¹ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trªn mét sè chØ tiªu qua hai n¨m ho¹t ®éng 1998 - 1999 nh- sau: 7 ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ % 1. Tæng doanh thu 103.280.431.628 106.620.177.068 3.339.745.440 3,234 2. Doanh thu thuÇn 101.467.118.350 106.620.177.068 5.135.058.718 5,078 3. Gi¸ vèn hµng b¸n 90.115.981.553 96.596.511.248 6.410.529.695 7,114 4. Lîi nhuËn gép 11.351.136.803 10.023.665.820 -1.327.470.983 -11,695 5. Tæng chi phÝ 10.525.619.606 9.425.691.427 -1.009.928.179 -10,450 6. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 825.517.197 570.974.393 -254.542.804 -30,830 7. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th-êng 23.427.566 55.700.447 32.227.811 137,564 8. Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 848.944.763 626.674.840 -222.269.923 -26,182 9. ThuÕ thu nhËp 343.600.000 183.000.000 -160.000.000 -46,74 10. Lîi nhuËn sau thuÕ 505.334.763 443.674.340 -61.659.923 -12,2 Th«ng qua mét sè chØ tiªu vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cho thÊy: Tæng doanh thu cña C«ng ty t¨ng lªn, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ C«ng ty më réng quy m« kinh doanh, C«ng ty còng ®· gi¶m ®-îc tæng chi phÝ nh-ng gi¸ vèn hµng b¸n cña C«ng ty t¨ng lªn, dÉn ®Õn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t ®-îc gi¶m ®i. Do vËy, lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 1999 gi¶m ®i so víi n¨m 1998 lµ: 61.659.923 ®ång. 8 phÇn II c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty I. Ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty. C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã quy m« lín cña ngµnh th-¬ng m¹i Hµ Néi, do ®ã mÆt hµng kinh doanh rÊt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ chñng lo¹i còng nh- mÉu m·. C«ng ty kinh doanh c¸c mÆt hµng nh- V¨n phßng phÈm, b¸nh kÑo, n-íc gi¶i kh¸t, hµng may mÆc, ®å gia dông, t¹p phÈm,... xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm trªn, ®Ó gióp C«ng ty lµm tèt c«ng t¸c tµi chÝnh, ban Gi¸m ®èc giao cho phßng kÕ to¸n kiªm nghiÖp qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty. KÕ to¸n tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm chung c«ng viÖc cña phßng, thay mÆt cho phßng quan hÖ víi l·nh ®¹o. Tæ chøc vµ chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, th-êng xuyªn kiÓm tra c«ng viÖc c¸n bé gióp viÖc, thùc hiÖn c¸c chØ tiªu cña c¸c bé phËn liªn quan, theo dâi t×nh h×nh thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Phã phßng kÕ to¸n gióp kÕ to¸n tr-ëng qu¶n lý phßng, ®ång thêi cïng c¸c kÕ to¸n viªn kh¸c thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao. Thñ quü cã tr¸ch nhiÖm thu - chi tiÒn mÆt hµng ngµy, theo dâi, b¶o qu¶n quü tiÒn mÆt. II. C«ng t¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh. C¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty ph¶i ®-îc dù kiÕn tr-íc th«ng qua viÖc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh. Thùc hiÖn tèt viÖc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt gióp cho ®¬n vÞ chñ ®éng ®-a ra c¸c biÖn ph¸p khi cã sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty, kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m ®-îc x©y dùng gåm: - KÕ ho¹ch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - KÕ ho¹ch thu - chi tiÒn mÆt. - KÕ ho¹ch vÒ qu¶n lý phÝ, thuÕ thu nhËp, thuÕ vèn. 9 - KÕ ho¹ch qu¶n lý vèn, qu¶n lý c¸c quü trong C«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch gåm cô thÓ ho¸ kÕ ho¹ch n¨m b»ng viÖc lËp c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n theo tõng quü. Giao nhiÖm vô cô thÓ cho tõng c¸n bé ®Ó theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ b¸o c¸o kÞp thêi cho Ban gi¸m ®èc ®Ó ®iÒu hµnh chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch khi cÇn thiÕt. §Õn cuèi n¨m, lµm b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn tµi chÝnh vµ møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch. III. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty. 1. T×nh h×nh biÕn ®éng cña nguån vèn chñ së h÷u. Chªnh lÖch ChØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m I. Nguån vèn kinh doanh 5.060.422.246 5.060.422.246 0 0 1. Ng©n s¸ch Nhµ n-íc cÊp 3.701.813.423 3.701.813.423 0 0 2. Tù bæ sung 1.358.608.823 1.358.608.823 0 0 II. C¸c quü 601.193.180 59.767.635 -4.425.545 -0,736 1. Quü ph¸t triÓn kinh doanh 393.730.750 433.384.099 39.653.349 10,07 53.000.000 13.000.000 -40.000.000 -75,47 154.462.430 150.383.536 -4.078.894 -2,64 31.693.427 31.693.427 0 0 0 0 0 0 31.693.427 31.693.427 0 0 2. Quü dù phßng tµi chÝnh 3. Quü khen th-ëng phóc lîi III. Nguån vèn ®Çu t- XDCB 1. Ng©n s¸ch cÊp 2. Nguån kh¸c Tû lÖ % Sè tiÒn Qua b¶ng trªn ta thÊy, vèn chñ së h÷u cña C«ng ty trong n¨m 1999 hÇu nhlµ kh«ng cã sù biÕn ®éng lín. Nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty vÉn gi÷ nguyªn kh«ng thay ®æi, chØ cã c¸c quü cña C«ng ty lµ cã sù thay ®æi. Quü ph¸t triÓn kinh doanh cña C«ng ty t¨ng lªn so víi ®Çu n¨m lµ 39.635.349 ®ång, ®iÒu nµy cho ta thÊy C«ng ty chó träng cho viÖc ®Çu t- më réng ph¸t triÓn kinh doanh trong n¨m tíi. Cßn quü dù phßng tµi chÝnh vµ khen th-ëng, phóc lîi cña C«ng ty l¹i gi¶m, riªng quü dù phßng tµi chÝnh gi¶m víi sè tiÒn vµ tØ lÖ kh¸ cao, gi¶m tíi 75,47%. Nguån vèn ®Çu t- quü x©y dùng c¬ b¶n ë cuèi n¨m còng kh«ng thay ®æi so víi ®Çu n¨m. 10 2. C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty. ChØ tiªu Chªnh lÖch Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m A. Nî ph¶i tr¶ 7.764.572.739 9.840.867.388 2.076.294.649 26,74 I. Nî ng¾n h¹n 7.745.593.319 9.809.385.883 2.063.792.564 26,64 1. Vay ng¾n h¹n 1.969.025.000 1.999.406.500 30.381.500 1,54 2. Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n 3.719.539.170 6.280.552.452 2.561.013.282 68,85 Sè tiÒn Tû lÖ % 3. Ng-êi mua tr¶ tiÒn tr-íc 496.542.718 81.853.475 -414.599.243 -88,32 4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 398.559.344 645.112.611 246.553.267 61,86 5. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 393.923.872 266.637.812 -127.286.060 -32,31 6. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 777.093.215 535.283.033 -241.270182 -31,05 18.979.420 31.481.505 12.502.085 65,87 B. Nguån vèn chñ së h÷u 5.841.460.506 5.779.981.130 -61.479.376 -1,05 1. Nguån vèn quü 5.841.460.506 5.779.981.130 -61.479.376 -1,05 13.303.033.245 22.139.690.777 8.533.657.532 62,72 II. Nî kh¸c Tæng nguån vèn Nh- vËy, trong qu¸ tr×nh kinh doanh, C«ng ty sö dông ®ång thêi c¶ hai nguån vèn bªn trong vµ bªn ngoµi, c¬ cÊu cña hai nguån vèn cã sù thay ®æi trong n¨m. §Çu n¨m th× hai nguån vèn nµy t-¬ng ®-¬ng nhau, nh-ng ®Õn cuèi n¨m nî ph¶i tr¶ t¨ng lªn víi tû lÖ kh¸ cao, cßn nguån vèn chñ së h÷u th× l¹i gi¶m víi tû lÖ nhá. Tæng nguån vèn chñ së h÷u gi¶m cã thÓ lµ do lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 1999 nhá h¬n lîi nhuËn thu ®-îc n¨m 1998. IV. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. 1. T×nh h×nh nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña m×nh th× hµng n¨m, C«ng ty ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc c¸c lo¹i thuÕ nh-: thuÕ GTGT, thuÕ thu nhËp, thuÕ vèn, thuÕ ®Êt, thuÕ m«n bµi vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c. Ngoµi ra C«ng ty cßn ph¶i nép c¸c kho¶n b¶o hiÓm theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. 11 ChØ tiªu Cßn ph¶i nép kú tr-íc Cßn ph¶i nép kú nµy Sè cßn ph¶i nép cuèi kú Sè ®· nép Tæng thuÕ 712.114.826 2.612.644.728 2.747.648.134 577.111.426 ThuÕ VAT ph¶i nép 477.862.836 1.685.570.507 1.820.714.653 342.718.696 ThuÕ thu nhËp DN -21.666.727 183.000.000 50.560.000 110.773.273 ThuÕ vèn 11.355.549 219.500.000 166.700.000 64.155.549 ThuÕ ®Êt 244.563.168 500.599.221 685.698.481 59.463.908 0 23.975.000 23.975.000 0 ThuÕ kh¸c Nh- vËy, tæng sè thuÕ mµ C«ng ty cßn ph¶i nép lµ mét sè lín h¬n 0 do ®ã ®¬n vÞ ch-a hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Sè ®Çu n¨m ChØ tiªu Sè cuèi n¨m Chªnh lÖch Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TL (%) 12.089.312.811 88,85 20.940.229.353 94,58 8.850.916.542 73,21 5,73 TiÒn 3.122.955.756 22,95 2.519.299.306 11,38 -603.656.450 -19,33 -11,57 C¸c kho¶n ph¶i thu 1.757.061.985 12,91 2.129.220.831 0,62 372.158.846 21,18 -3,29 Hµng tån kho 5.378.851.489 39,53 1.426.403.177 64,43 8.885.151.688 165,19 24,9 TSL§ kh¸c 1.830.443.581 13,46 2.027.706.039 9,15 197.262.458 10,77 -4,31 Tµi s¶n cè ®Þnh 1.516.720.434 11,15 1.199.461.424 5,42 -317.259.210 -20,92 -5,73 Tµi s¶n cè ®Þnh 1.508.820.434 11,09 1.191.561.424 5,38 -317.259.210 -21,03 -5,71 7.900.000 0,06 7.900.000 0,004 0 0 -0,02 13.606.033.245 00 22.139.390.777 00 8.533.657.532 7,72 Tµi s¶n l-u ®éng PhÝ XDCB dë dang Tæng céng 2. TT (%) T×nh h×nh tµi s¶n cña C«ng ty. Qua b¶ng trªn ta thÊy, tæng tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng lªn víi sè tiÒn lµ 8.533.657.532 víi tû lÖ lµ 62,72%. Tæng tµi s¶n t¨ng lµ do tµi s¶n l-u ®éng t¨ng lªn, cßn tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m ®i. Tû träng tµi s¶n l-u ®éng vµ tµi s¶n cè ®Þnh cã tû träng rÊt lín. Tµi s¶n l-u ®éng cã tû träng lín h¬n rÊt nhiÒu lÇn so víi tµi s¶n cè ®Þnh. C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i nªn tû träng gi÷a tµi s¶n l-u ®éng vµ tµi s¶n cè ®Þnh nh- vËy lµ hîp lý, bëi v× ë doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®ßi hái ph¶i cã tµi s¶n l-u ®éng chiÕm tû träng lín, ®Æc biÖt lµ hµng tån kho ph¶i chiÕm tû träng lín ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh l-u th«ng cña doanh nghiÖp. 12 3. T×nh h×nh c«ng nî vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng nî cña C«ng ty. Sè ®Çu n¨m ChØ tiªu Sè tiÒn Sè cuèi n¨m TT (%) Sè tiÒn Chªnh lÖch TT (%) Sè tiÒn TL (%) TT (%) C«ng nî ph¶i thu 2.415.419.316 100 3.031.683.730 100 616.264.414 25,51 0 Ph¶i thu kh¸ch hµng 1.419.588.968 58,73 1.048.875.736 34,6 -370.713.232 -26,11 -24,17 Tr¶ tr-íc ng-êi b¸n 162.309.495 6,72 930.516.571 30,69 768.207.076 473,8 23,97 Ph¶i thu t¹m øng 595.891.642 24,67 887.237.526 29,27 291.345.884 48,89 4,6 Ph¶i thu kh¸c 237.629.211 9,84 165.053.897 5,44 -72.575.214 -30,54 4,4 C«ng nî ph¶i tr¶ 8.087.128.221 100 163.368.403.666 100 8.249.712.145 102,01 0 Nî ng¾n h¹n 8.087.128.221 100 163.368.403.666 100 8.249.712.145 102,01 0 T×nh h×nh c«ng nî ph¶i thu cña C«ng ty t¨ng lªn víi sè tiÒn vµ tû lÖ kh¸ cao. §ã lµ do viÖc C«ng ty t¹m øng tr-íc vµ tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n t¨ng lªn, cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng gi¶m so víi ®Çu n¨m. C«ng nî ph¶i tr¶ cña C«ng ty hoµn toµn lµ nî ng¾n h¹n. Nî ng¾n h¹n cña C«ng ty t¨ng lªn víi tû lÖ rÊt cao, tíi 102,01%. Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty: v× C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi lµ C«ng ty th-¬ng m¹i, nªn ta chØ quan t©m ®Õn nguån thanh to¸n nî ng¾n h¹n. Kh¶ n¨ng thanh to¸n;toµn bé nî ng¾n h¹n = Lỗi! = Lỗi! = 2,54 Kh¶ n¨ng thanh to¸n toµn bé nî ng¾n h¹n cña C«ng ty lµ rÊt tèt, C«ng ty hoµn toµn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n vµ vÉn cã thÓ ho¹t ®éng kinh doanh b×nh th-êng. Kh¶ n¨ng thanh;to¸n nhanh nî;ng¾n h¹n = Lỗi! = Lỗi! = 0,809 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh nî ng¾n h¹n cña C«ng ty kh«ng ®-îc tèt, bëi v× hµng tån kho chiÕm tû träng lín trong tæng sè tµi s¶n l-u ®éng. 13 phÇn III t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n cña C«ng ty I. KÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng. 1. Chøng tõ sö dông.  Ho¸ ®¬n do ng-êi b¸n lËp gåm cã: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng. - Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng.  Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸  PhiÕu nhËp kho  C¸c chøng tõ thanh to¸n. - PhiÕu chi - PhiÕu b¸o nî - GiÊy nhËn nî 2. Tµi kho¶n sö dông Tµi kho¶n 156 hµng ho¸ Tµi kho¶n 133 3. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n  Khi mua hµng ho¸ vµo nhËp kho, c¨n cø ho¸ ®¬n phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1561 Nî TK 133 Cã TK 331, 111, 112  Ph¸t sinh chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh mua hµng ho¸, kÕ to¸n ghi: 14 Nî TK 1562 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 141  NÕu hµng mua ®-îc chiÕt khÊu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 321, 111, 122 Cã TK 1561 Cã TK 133 II. KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n tiÒn mua hµng. 1. Chøng tõ sö dông: - PhiÕu chi - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng - GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng - GiÊy b¸o nî 2. Tµi kho¶n sö dông - Tµi kho¶n 111, 112 - Tµi kho¶n 141 - Tµi kho¶n 331 3. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Mua hµng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, ng©n phiÕu hoÆc sÐc, kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 Cã TK 111, 112 - Khi mua hµng b»ng tiÒn t¹m øng, ghi: Nî TK 165 Cã TK 141 - Mua hµng chËm tr¶, ghi: Nî TK 165 Cã TK 331 15 - Khi thanh to¸n tiÒn hµng chËm tr¶ cho ng-êi b¸n. Nî TK 331 Cã TK 111, 112, 141 III. KÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸. 1. KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n hµng ho¸ b¸n bu«n. a. Chøng tõ sö dông - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - PhiÕu xuÊt kho - PhiÕu thu - GiÊy b¸o cã - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm b. Tµi kho¶n sö dông - Tµi kho¶n 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n - Tµi kho¶n 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Tµi kho¶n 157 - Hµng göi b¸n - Tµi kho¶n 511 - Doanh thu b¸n hµng c. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n * XuÊt kho giao b¸n: - X¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô hµng ho¸ vµ sè tiÒn cña ng-êi mua, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 Cã TK 331 - X¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng ho¸ xuÊt b¸n Nî TK 632 Cã TK 156 * XuÊt kho göi b¸n: - Khi xuÊt kho hµng ho¸ göi b¸n cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi: 16 Nî TK 157 Cã TK 156 - Khi hµng göi b¸n ®-îc x¸c ®Þnh tiªu thô, ghi: Nî TK 632 Cã TK 157 Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 Cã TK 331 - Ph¸t sinh c¸c kho¶n chiÕt khÊu Nî TK 521 Cã TK 331 Cã TK 111, 112, 131 - KÕt chuyÓn Nî TK 511 Cã TK 521 2. KÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ b¸n lÎ. a. Chøng tõ sö dông - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸ - ThÎ quÇy b. Tµi kho¶n sö dông - TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n - TK 511 - Doanh thu b¸n hµng c. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n Hµng ngµy c¨n cø vµo b¶ng kª b¸n hµng do ng-êi b¸n lËp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 Cã TK 156 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng 17 Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 IV. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 1. KÕ to¸n t¨ng tµi s¶n cã ®Þnh h÷u h×nh a. Chøng tõ sö dông - Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh - ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh Ngoµi ra cßn cã ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu chi. b. Tµi kho¶n sö dông TK 211 - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Ngoµi ra cßn cã c¸c TK 411, 241, 1332, 33312 c. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Khi nhËn tµi s¶n cè ®Þnh do Nhµ n-íc cÊp hoÆc trªn cÊp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 211 Cã TK 411 Cã TK 111, 112 - Khi mua tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 211 Cã TK 1332 Cã TK 111, 112, 341, 331 - NhËn tµi s¶n cè ®Þnh do ®iÒu chuyÓn néi bé Nî TK 211 Cã TK 214 Cã TK 336 2. KÕ to¸n gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh a. Chøng tõ sö dông - Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh 18 - Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh - C¸c chøng tõ thanh to¸n: phiÕu chi, giÊy b¸o nî, phiÕu thu, giÊy b¸o cã, phiÕu nhËp kho. b. Tµi kho¶n sö dông TK 111, 214, 3312 c. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n  Khi bµn giao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn: Nî TK 214 Cã TK 1411 Cã TK 211  Nh-îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh + Ph¶n ¸nh gi¸ b¸n tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 111, 112 Cã TK 721 Cã TK 33312 + Ph¶n ¸nh chi phÝ nh-îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 421 Cã TK 111, 112 + Ghi gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 214 Nî TK 821 Cã TK 221  Thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh + NÕu cã phÕ liÖu nhËp kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 Cã TK 721 + NÕu b¸n phÕ liÖu: 19 Nî TK 111, 112 Cã TK 721 Cã TK 33312 + Chi phÝ thanh lý: Nî TK 821 Cã TK 111, 112, 334 + Ghi gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh: Nî TK 214 Cã TK 821 Cã TK 211  ChuyÓn tµi s¶n cè ®Þnh thµnh c«ng cô, dông cô: + NÕu lµ tµi s¶n cè ®Þnh míi, ch-a qua sö dông, kÕ to¸n ghi: Nî TK 153 Cã TK 211 + NÕu lµ tµi s¶n cè ®Þnh cò, ghi: Nî TK 214 Cã TK 641 Cã TK 211  §¸nh gi¸ gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 412 Cã TK 211 3. KÕ to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh a. Chøng tõ sö dông b. Tµi kho¶n sö dông. TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh TK 009 - Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n c. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n - §Þnh kú trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho ho¹t ®éng kinh doanh. 20
- Xem thêm -