Tài liệu Tình hình thực hiện bảo hiểm hull và p&i tại vinaship

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship Lời mở đầu B¶o hiÓm cã nguån gèc tõ rÊt xa x-a trong lÞch sö v¨n minh nh©n lo¹i, thËm chÝ cho ®Õn hiÖn giê ng-êi ta vÉn ch-a x¸c ®Þnh ®-îc b¶o hiÓm xuÊt hiÖn tõ khi nµo. Dï vËy, trong bÊt kú ph-¬ng thøc s¶n xuÊt nµo, dï lùc l-îng s¶n xuÊt cã tiªn tiÕn ®Õn mÊy th× con ng-êi víi t- c¸ch lµ chñ t- liÖu s¶n xuÊt vÉn ph¶i tu©n theo quy luËt kh¸ch quan cña ThÕ giíi vËt chÊt, chÞu nh÷ng rñi ro trong qu¶n lý s¶n xuÊt. NhÊt lµ trong qu¶n lý x· héi th-êng xuyªn ph¶i ®èi ®Çu víi c¸c tæn thÊt s¶n xuÊt, tinh thÇn do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan bªn ngoµi mµ chóng ta ch-a thÓ l-êng tr-íc g©y ra, khiÕn cho b¶n th©n chñ thÓ kh«ng thÓ tù qu¶n lý ®-îc. Ngay tõ xa x-a, ®Ó h¹n chÕ tæn thÊt vµ kh¾c phôc hËu qu¶ do nh÷ng rñi ro g©y ra, con ng-êi ®· tù m×nh dµnh ra nh÷ng kho¶n dù tr÷ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, biÖn ph¸p nµy tá ra kÐm hiÖu qu¶ vµ kh«ng kinh tÕ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt, cña khoa häc kü thuËt, ®Æc biÖt lµ khoa häc qu¶n lý kinh tÕ, con ng-êi h×nh thµnh c¸c tæ chøc chuyªn nghiÖp lµm nhiÖm vô b¶o hiÓm. Lóc nµy h×nh thµnh hai ®èi t¸c lµ Ng-êi b¶o hiÓm vµ Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm. C¸c tæ chøc nµy ®ãng vai trß chuyÓn giao nh÷ng rñi ro, bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ph©n phèi l¹i, b¶o toµn vèn, nhanh chãng kh¾c phôc hËu qu¶, phôc håi s¶n xuÊt cho Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm. §Æc biÖt khi nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ®ang ph¸t triÓn nhanh, qu¸ tr×nh l-u th«ng, bu«n b¸n hµng hãa gi÷a c¸c n-íc gia t¨ng th× nhu cÇu b¶o hiÓm còng ®ßi hái ph¶i ph¸t triÓn t-¬ng øng. B¶o hiÓm lóc nµy ®· trë thµnh b¹n ®-êng theo c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ, c¸c chñ s¶n xuÊt kinh doanh. Víi vai trß ngµy cµng quan träng trong ®êi sèng s¶n xuÊt kinh doanh cña con ng-êi, nªn lÜnh vùc b¶o hiÓm ®-îc quan t©m vµ ph¸t triÓn, thu hót c¸c nhµ ®Çu t- bá vèn kinh doanh. C¸c tæ chøc b¶o hiÓm lín m¹nh kh«ng ngõng c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Kinh doanh b¶o hiÓm ®· thùc sù ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng vÒ mÆt quy m« tæ chøc mµ c¶ vÒ lo¹i h×nh b¶o hiÓm. Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 1 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship Tõ lý luËn vµ thùc tiÔn cho thÊy, b¶o hiÓm tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan vµ ë mäi chÕ ®é x· héi. B¶o hiÓm gióp ®ì bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i, mÊt m¸t vÒ ng-êi vµ tµi s¶n cña nhµ n-íc, cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi vµ cña c¸c c¸ nh©n do c¸c rñi ro g©y nªn nh»m kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ cña c¸c rñi ro, gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng vµ s¶n xuÊt kinh doanh. B¶o hiÓm ®· t¹o ra nguån vèn lín b»ng phÝ b¶o hiÓm, t¨ng thu, gi¶m chi cho c¸n c©n thanh to¸n Quèc tÕ, t¹o ra t©m lý an toµn trong ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi. B¶o hiÓm lµ mét biÖn ph¸p kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt vÒ tµi s¶n cña mçi ®¬n vÞ kinh tÕ riªng biÖt do nh÷ng rñi ro, biÕn cè g©y ra b»ng c¸ch ph©n t¸n rñi ro nµy cho nhiÒu ®¬n vÞ kinh tÕ bÞ chÝnh rñi ro nµy ®e däa. B¶o hiÓm Hµng h¶i lµ mét lo¹i b¶o hiÓm bao gåm tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ b¶o hiÓm liªn quan ®Õn vËn t¶i ®-êng biÓn. B¶o hiÓm Hµng h¶i lµ mét ngµnh ho¹t ®éng nh»m b¶o vÖ Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm. Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm lµ c¸c chñ tµu, c¸c chñ hµng cã hµng hãa chuyªn chë b»ng ®-êng biÓn. B»ng h×nh thøc b¶o hiÓm, chóng ta ®· ph©n t¸n c¸c hËu qu¶ tµi chÝnh cña mét sè biÕn cè Hµng h¶i hay sù cè chuyªn chë cho nhiÒu ng-êi ®Ó mçi ng-êi kh«ng bÞ ¶nh h-ëng trÇm träng. Trªn thùc tÕ cã nhiÒu lo¹i h×nh b¶o hiÓm tµu biÓn mµ chñ tµu cã thÓ tù lùa chän cho m×nh mét lo¹i h×nh thÝch hîp: B¶o hiÓm mäi rñi ro, B¶o hiÓm tæn thÊt toµn bé, B¶o hiÓm tæn thÊt riªng, B¶o hiÓm mét phÇn gi¸ trÞ, B¶o hiÓm chuyÕn, B¶o hiÓm ®Þnh kú .v.v.. Tãm l¹i, viÖc mua b¶o hiÓm tæn thÊt vµ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ tµu cho ®éi tµu lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt, cã tÝnh b¾t buéc. §ång thêi viÖc mua b¶o hiÓm ®em l¹i nh÷ng lîi Ých nhÊt ®Þnh cho chñ tµu nh- ®· nãi ë trªn. §Ò tµi cña kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy lµ: Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 2 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship “§¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn b¶o hiÓm P&I vµ Hull cña C«ng ty VËn t¶i biÓn III trong hai n¨m 2001-2002" §Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò nªu trªn, chóng ta cÇn nghiªn cøu nh÷ng néi dung sau: - HiÓu râ ®-îc c¸c ®iÒu kiÖn cña b¶o hiÓm P&I-Protection&Indemnity, t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hiÓm P&I cña C«ng ty VËn t¶i biÓn III trong hai n¨m 20012002. - HiÓu râ ®-îc c¸c ®iÒu kho¶n cña b¶o hiÓm th©n tµu- Hull, t×nh h×nh thùc hiÖn b¶o hiÓm th©n tµu cña C«ng ty VËn t¶i biÓn III trong hai n¨m 2001-2002 - Th«ng qua c¸c sè liÖu vÒ c«ng t¸c b¶o hiÓm P&I vµ Hull, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c b¶o hiÓm P&I vµ Hull cña C«ng ty VËn t¶i biÓn III trong hai n¨m 2001-2002. - Tõ ®ã t×m ra c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c b¶o hiÓm cña C«ng ty trong n¨m tíi. ThiÕt kÕ tèt nghiÖp nµy hoµn thµnh ®-îc ngoµi sù nç lùc phÊn ®Êu cña b¶n th©n em cßn ®-îc sù chØ ®¹o tËn t×nh cña thµy gi¸o h-íng dÉn Vò Sü TuÊn – Tr-ëng khoa kinh tÕ ngo¹i th-¬ng, còng nh- sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c ®ång nghiÖp cña em t¹i C«ng ty VËn t¶i biÓn III, C«ng ty b¶o hiÓm H¶i Phßng, Chi nh¸nh b¶o hiÓm Thµnh phè Hå ChÝ Minh t¹i H¶i Phßng. Nh©n dÞp nµy, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi thµy gi¸o Vò Sü TuÊn, c¸c thÇy c« gi¸o kh¸c trong Khoa kinh tÕ ngo¹i th-¬ng vµ c¸c ®ång nghiÖp ë C«ng ty VËn t¶i biÓn III, C«ng ty b¶o hiÓm H¶i Phßng, Chi nh¸nh b¶o hiÓm Thµnh phè Hå ChÝ Minh t¹i H¶i Phßng, ban biªn tËp t¹p chÝ Visaba Times, HiÖp héi VIFAS ®· gióp em hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy.V× thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, kho¸ luËn tèt nghiÖp cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em mong ®-îc c¸c thÇy c« gi¸o chØ b¶o vµ ch©m ch-íc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«. Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 3 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship Ch-¬ng I: Giíi thiÖu vÒ c«ng ty vËn t¶i biÓn III 1 . S¬ l-îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty vËn t¶i biÓn III ********************************** Gi÷a lóc cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n-íc cña qu©n vµ d©n ta ®ang b-íc vµo giai ®o¹n quyÕt liÖt. §Õ quèc Mü ®iªn cuång ®¸nh ph¸ miÒn B¾c, nÐm bom vµo c¸c c¨n cø qu©n sù, c¬ së kinh tÕ, v¨n hãa cña n-íc ta mét c¸ch khèc liÖt. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thèng nhÊt qu¶n lý cña c¸c lùc l-îng vËn t¶i biÓn ®Ó chñ ®éng tËp trung më c¸c chiÕn dÞch vËn t¶i lín, phôc vô chiÕn tr-êng miÒn Nam vµ c¸c tØnh khu bèn cò. §ång thêi tõng b-íc x©y dùng nÒn nÕp qu¶n lý kinh doanh vµ ®µo t¹o ®éi ngò sÜ quan, thuyÒn viªn cho sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ngµnh vËn t¶i biÓn sau khi chiÕn tranh kÕt thóc. Ngµy 01-10-1970, Bé giao th«ng vËn t°i quyÕt ®Þnh th¯nh lËp “C«ng ty vËn t¶i ven biÓn ViÖt Nam” trªn c¬ së hîp nhÊt ba ®éi t¯u “Gi°i Phãng-Tù Lùc-QuyÕt Th¾ng” v¯ mét x­ëng vËt t­. To¯n bé ®éi t¯u cña c«ng ty khi míi th¯nh lËp cã 217 chiÕc tµu, hÇu hÕt lµ tµu gi¶i phãng, sµ lan chë dÇu ®-êng s«ng, sµ lan biÓn 800T, cïng víi mét sè tµu ven biÓn nh-: Hßa B×nh, Thèng NhÊt, H÷u NghÞ, 20-7, BÕn Thñy,.... Víi tæng träng t¶i lµ 24.000T. Trong 5 n¨m tõ n¨m 1970 ®Õn 1974 ®éi tµu cña c«ng ty ®· vËn chuyÓn gÇn 1,7 triÖu tÊn hµng hãa gåm: l-¬ng thùc, thùc phÈm, thuèc men, hµng qu©n sù, hËu cÇn cho chiÕn ®Êu vµ 1,4 triÖu tÊn x¨ng dÇu, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña chiÕn tr-êng nhÊt lµ c¸c chiÕn dÞch lín, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô §¶ng vµ nhµ n-íc giao phã. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp, c«ng ty trong hoµn c¶nh cã nh÷ng khã kh¨n vÒ nhiÒu mÆt, §¶ng ñy vµ gi¸m ®èc cïng víi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· chñ tr-¬ng võa x©y dùng cñng cè tæ chøc, võa ®¶m b¶o s¶n xuÊt. Ph¸t ®éng m¹nh mÏ phong trµo tù qu¶n, b¶o d-ìng thiÕt bÞ ph-¬ng tiÖn kÕt hîp víi viÖc t¨ng c-êng c¸c Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 4 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña c¸c x-ëng vµ tr¹m söa ch÷a t¹i H¶i Phßng vµ khu bèn cò ®¶m b¶o nhiÖm vô trïng tu c¸c ph-¬ng tiÖn ®ång thêi tæ chøc viÖc cung øng sinh ho¹t cho c¸c tµu ®ñ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®¹t n¨ng suÊt cao. Trªn c¬ së thùc hiÖn ®ång bé c¸c chñ tr-¬ng ®· ®Ò ra, trong thêi kú míi thµnh lËp c«ng ty vËn t¶i biÓn vÉn lu«n ®¶m b¶o thùc hiÖn nhiÖm vô cÊp trªn ®· giao cho. TuyÕn vËn t¶i trong n-íc tõ H¶i Phßng vµo khu IV cò ®-îc x¸c ®Þnh lµ nhiÖm vô träng t©m cña C«ng ty, kÕt hîp vËn t¶i hai chiÒu lµ hµng vµo ®ång thêi lÊy hµng ra chñ yÕu l¯ gç. Víi khÈu hiÖu “TÊt c° cho tiÒn tuyÕn, tÊt c° ®Ó ®²nh th¾ng giÆc Mü x©m l­îc”. Tr¶i qua nh÷ng n¨m th¸ng ¸c liÖt gian khæ 160 c¸n bé, chiÕn sÜ, sÜ quan, thuyÒn viªn cña c«ng ty ®· hy sinh trªn kh¾p c¸c tuyÕn ®-êng biÓn, c¸c c¶ng cïng víi tæn thÊt cña tµi s¶n: 48 ph-¬ng tiÖn, trªn 3.000T tµu bÞ m¸y bay Mü b¾n ph¸, bÞ thñy l«i ph¸ hñy. §¶ng vµ nhµ n-íc ®¸nh gi¸ cao sù ®ãng gãp, hy sinh cña tËp thÓ c¸n bé, sÜ quan, thuyÒn viªn cña c«ng ty vµo sù nghiÖp chèng Mü cøu n-íc ®· dµnh cho c«ng ty nhiÒu phÇn th-ëng cao quý. Hai tËp thÓ ®-îc tÆng danh hiÖu anh hïng TL 06 Vµ TK 154 cïng nhiÒu hu©n ch-¬ng c¸c lo¹i cho tËp thÓ, c¸ nh©n trong giai ®o¹n nµy. Trong chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh lÞch sö, thùc hiÖn khÈu hiÖu “Gi°i phãng ®Õn ®©u ®­êng biÓn s©u ®Õn ®ã ”, tÊt c° c¸c tµu cña c«ng ty ®· theo s¸t t×nh h×nh chiÕn sù. ChØ sau vµi ngµy gi¶i phãng Sµi Gßn, c¸c tµu Hoµ B×nh, S«ng §µ ®· cã mÆt nèi liÒn B¾c - Nam sau h¬n hai m-¬i n¨m chia c¸ch. Còng trong thêi gian nµy cïng víi viÖc tËp trung thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ hµng ®Çu lµ vËn t¶i trong n-íc, c«ng ty ®· giµnh mét sè tµu thÝch hîp ®Ó vËn chuyÓn hµng xuÊt nhËp khÈu trªn tuyÕn ViÖt Nam Hång K«ng. Ngµy 9-11-1973 tµu Hoµ B×nh më tuyÕn ViÖt Nam - NhËt B¶n th¾ng lîi. §©y lµ mét tiÒn ®Ò, mét c¸i mèc quan träng ®¸nh dÊu b-íc ph¸t triÓn míi cña ngµnh hµng h¶i ViÖt Nam. Tõ ®ã c«ng ty ®· ®-a tµu ho¹t ®éng th-êng xuyªn trªn tuyÕn ViÖt Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 5 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship Nam - Hång K«ng Vµ tuyÕn ViÖt Nam - NhËt B¶n h×nh thµnh hai lùc l-îng vËn t¶i víi hai nhiÖm vô kh¸c nhau: - §éi tµu nhá lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn ë c¸c tuyÕn trong n-íc. - §éi tµu lín lµm nhiÖm vô kinh doanh trªn c¸c tuyÕn n-íc ngoµi phôc vô xuÊt nhËp khÈu thu vÒ ngo¹i tÖ cho nhµ n-íc. Tõ sù h×nh thµnh trªn, ®Ó tõng b-íc chuyªn m«n hãa vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹o tiÒn ®Ò cho x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh, th¸ng 3 - 1975 bé giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh t¸ch mét bé phËn lín ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vµ lao ®éng cña c«ng ty ®Ó th¯nh lËp : “C«ng ty vËn t°i biÓn III ” víi nhiÖm vô chñ yÕu l¯ tæ chøc vËn t°i trong n-íc. Tõ ®ã c«ng ty cßn cã 8 tµu víi tæng träng t¶i lµ 36.000DWT lµm nhiÖm vô tæ chøc kinh doanh vËn t¶i n-íc ngoµi phôc vô xuÊt nhËp khÈu vµ nhanh chãng x©y dùng ®éi tµu vËn t¶i biÓn. Tõ sè ph-¬ng tiÖn nhá ban ®Çu cã hai tuyÕn vËn t¶i Hång K«ng vµ NhËt B¶n c«ng ty ®· tæ chøc më thªm c¸c tuyÕn míi ®i c¸c n-íc §«ng Nam ¸, ®-a tµu ho¹t ®éng th-êng xuyªn trªn c¸c tuyÕn nµy, tranh thñ chë thuª t¨ng thu ngo¹i tÖ. N¨m 1980 c«ng ty vËn t¶i biÓn III ( Vinaship ) më luång hµng ®i c¸c c¶ng B¾c NhËt B¶n vµ Hµn Quèc vv ®em l¹i mét thµnh c«ng míi cho ngµnh vËn t¶i biÓn ViÖt Nam trong c«ng cuéc më réng thÞ phÇn vËn t¶i quèc tÕ. §Õn n¨m 1987 ®· tr¶ nî xong, n¨ng lùc vËn t¶i t¨ng gÊp 6 lÇn ban ®Çu. B»ng con ®-êng tù lùc c¸nh sinh, m¹nh d¹n, s¸ng t¹o c«ng ty vËn t¶i biÓn III ®· x©y dùng ®-îc mét ®éi tµu biÓn xa t-¬ng ®èi lín trong khu vùc. §ång thêi tù ®µo t¹o ®éi ngò sÜ quan, thuyÒn viªn vµ c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn khai th¸c kinh doanh trong lÜnh vùc vËn t¶i biÓn cña c«ng ty còng nh- gióp ®ì cho viÖc ph¸t triÓn lùc l-îng vËn t¶i biÓn sau nµy. Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 6 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship Víi chiÒu dµi 30 n¨m qua, ho¹t ®éng kinh doanh khai th¸c vËn t¶i biÓn cña c«ng ty tr¶i qua nhiÒu biÕn ®æi do t¸c ®éng kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc vµ biÕn ®æi kinh tÕ chÝnh trÞ trªn thÕ giíi, song c«ng ty vËn t¶i biÓn III ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong ngµnh vËn t¶i biÓn. C«ng ty ®ang dÇn æn ®Þnh ®Ó chuÈn bÞ cho nh÷ng b-íc ®i míi trong t-¬ng lai, tiÕp kÞp víi sù chuyÓn biÕn chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. C«ng ty vËn t¶i biÓn III hiÖn cã : Trô së chÝnh: Sè 01 hoµng V¨n Thô, H¶i Phßng. C¸c ®¹i diÖn ë c¸c tØnh, thµnh phè: - §¹i diÖn t¹i thµnh phè Hµ Néi. - §¹i diÖn t¹i tØnh Qu¶ng Ninh. - §¹i diÖn t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. - §¹i diÖn t¹i thµnh phè §µ N½ng. C¸c dÞch vô, ®¹i lý: - §¹i lý tµu - Ban khai th¸c kinh doanh cÇu c¶ng vµ kho b·i Container. - §¹i lý xuÊt khÈu thuyÒn viªn (CREWING CENTER). - §¹i lý dÇu nhít Cantex (Cantex LUBRICATION AGENCY) - C«ng ty liªn doanh vËn t¶i hµng c«ng nghÖ cao ( TRansvina ). - XÝ nghiÖp dÞch vô vËn t¶i( Transe ) Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 7 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship §éi tµu cña c«ng ty tÝnh ®Õn th¸ng 02 n¨m 2003: - Sè tµu 12 chiÕc . - Tæng träng t¶i: 98.638,5 DWT 2. C¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý cña C«ng ty ****************************** 2.1. S¬ ®å tæ chøc. C¸c khèi Phßng ban cña C«ng ty Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 8 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship Khèi qu¶n lý Khèi kinh doanh khai th¸c ®éi tµu Khèi phßng ban hµnh chÝnh Khèi kinh doanh dÞch vô kh¸c Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng khai th¸c th-¬ng vô Phßng hµnh chÝnh §Þa lý tµu biÓn Phßng kü thuËt XÝ nghiÖp dÞch vô vËn t¶i Phßng b¶o vÖ qu©n sù Trung t©m thuyÒn viªn Phßng ph¸p chÕ hµng h¶i Trung t©m th«ng tin & vi tÝnh Ban khai th¸c cÇu c¶ng vµ kho b·i Container Phßng tæ chøc c¸n bé-lao ®éng tiÒn l-¬ng Ban thanh tra §¹i lý dÇu nhên Cantex Phßng vËt t- C¸c chi nh¸nh cña c«ng ty Phßng kinh tÕ ®èi ngo¹i Ban qu¶n lý an toµn ( ISM CODE ) B¶ng 1: S¬ ®å phßng ban cña c«ng ty 2.2. Bé m¸y tæ chøc. a. Ban gi¸m ®èc. Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 9 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship 1. Tæng gi¸m ®èc: - §ång chÝ : §oµn B¸ Th-íc - Chøc n¨ng, nhiÖm vô : Lµ ng-êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cho mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. 2.Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt. - §ång chÝ §ç V¨n Héi: Gióp Tæng gi¸m ®èc vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý khoa häc kü thuËt ®èi víi ®é tµu. b. C¸c khèi ban cña c«ng ty. 1. Khèi qu¶n lý 1.1- Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : Lµ mét phßng nghiÖp vô tham m-u cho Tæng gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh, h¹ch to¸n kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n cho toµn c«ng ty. Qu¶n lý kiÓm so¸t c¸c thñ tôc thanh to¸n, viÖc h¹ch to¸n, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gióp C«ng ty thùc hiÖn c¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh 1.2 - Phßng kü thuËt. Lµ phßng nghiÖp vô tham m-u gióp Tæng gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý kü thuËt,vËt tcña ®éi tµu. ChÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña phã Tæng gi¸m ®èc kü thuËt, qu¶n lý kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m vÒ kü thuËt, b¶o qu¶n b¶o d-ìng, söa ch÷a, tiªu hao vËt t-, phô tïng phôc vô cho khai th¸c kinh doanh vËn t¶i ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 10 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship 1.3 - Phßng ph¸p chÕ hµng h¶i: Lµ phßng nghiÖp vô tham m-u gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c ph¸p chÕ, thanh tra, an toµn hµng h¶i n»m trong khèi qu¶n lý vµ kiÓm so¸t. Cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n chñ yÕu sau: - Qu¶n lý, h-íng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c ph¸p chÕ hµng h¶i. Tæ chøc thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty, ph¸p luËt quèc tÕ vµ ViÖt Nam trªn c¸c tµu. - Qu¶n lý, h-íng dÉn thùc hiÖn vÒ c«ng t¸c an toµn hµng h¶i, an toµn lao ®éng trong s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng khai th¸c vËn t¶i trong toµn c«ng ty. - Qu¶n lý theo dâi, h-íng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hiÓm tµu, «t«, tai n¹n lao ®éng trong toµn C«ng ty. - Nghiªn cøu, t- vÊn vÒ luËt ph¸p quèc tÕ vµ ViÖt nam cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. - §«n ®èc, gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu an toµn Hµng h¶i theo luËt Quèc tÕ vµ ViÖt nam, c¸c quy ®Þnh cña ®¨ng kiÓm, theo dâi thêi h¹n cña giÊy tê ®· ®¨ng ký, ®¨ng kiÓm cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng khai th¸c kinh doanh tµu. -Tæ chøc chØ ®¹o h-íng dÉn, kiÓm tra, thanh tra an toµn hµng h¶i, tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú, ®ét xuÊt vÒ an toµn lao ®éng, phßng ch¸y næ trong toµn C«ng ty. - Thùc hiÖn vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm trong toµn C«ng ty. - Yªu cÇu c¸c phßng, ban, tµu, c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty cung cÊp sè liÖu chøng tõ, hå s¬ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng khai th¸c kinh doanh vËn t¶i, khai th¸c kü thuËt khi cÇn cho nghiÖp vô cña phßng. - KiÓm tra sù viÖc, hå s¬ cã liªn quan ®Õn c¸c vô viÖc g©y ¶nh h-ëng ®Õn s¶n xuÊt, tæn thÊt tµi s¶n, ph-¬ng tiÖn, thiÕt bÞ vµ con ng-êi ®Ó lµm râ nguyªn nh©n gióp cho viÖc xö lý rót kinh nghiÖm. Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 11 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship - Cã quyÒn ®Ò nghÞ khen th-ëng vµ kû luËt c¸c c¸ nh©n tËp thÓ thùc hiÖn an toµn Hµng h¶i, an toµn lao ®éng, còng nh- chÊp hµnh c¸c luËt ph¸p Quèc tÕ, ViÖt nam vµ quy chÕ cña C«ng ty. 1.4 - Phßng tæng hîp. - Chøc n¨ng, nhiÖm vô: + Phô tr¸ch viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c phßng ban, c¸c tµu, c¸c dÞch vô. + KÕt hîp víi Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l-¬ng, Phßng kÕ to¸n tµi vô trong viÖc ph©n phèi l-¬ng ë c¸c phßng ban, c¸c tµu. + Theo dâi tæng hîp kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty, ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ tõng quý, tõng n¨m, tham m-u kÞp thêi cho l·nh ®¹o C«ng ty c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh c©n ®èi ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra. 1.5 - Phßng tæ chøc c¸n bé- lao ®éng tiÒn l-¬ng. Lµ phßng nghiÖp vô tham m-u gióp tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l-¬ng trong ho¹t ®éng khai th¸c kinh doanh nh- chøc n¨ng nhiÖm vô. Qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông lùc l-îng lao ®éng cña C«ng ty theo luËt ph¸p ( Bé luËt lao ®éng vµ d©n sù ) phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm cña C«ng ty 1.6 - Ban qu¶n lý an toµn quèc tÕ ( ISM – Code ): ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hÖ thèng qu¶n lý an toµn cña C«ng ty. §¶m b¶o ho¹t ®éng an toµn cña c¸c tµu theo luËt hµng h¶i Quèc tÕ (IMO). §ång thêi Ban còng ®ang tiÕn hµnh x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng cña c«ng ty ( ISO 9001 ). 2. Khèi kinh doanh khai th¸c ®éi tµu. 2.1 - Phßng khai th¸c th-¬ng vô: Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 12 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship Lµ phßng nghiÖp vô tham m-u gióp tæng gi¸m ®èc qu¶n lý, khai th¸c ®éi tµu cã hiÖu qu¶ nhÊt, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng gi¸m ®èc. 2.2 - XÝ nghiÖp dÞch vu vËn t¶i ( Transe ) Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cña C«ng ty, ®-îc Tæng Gi¸m ®èc giao cho thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô vÒ cung cÊp dÞch vô vËn t¶i. Thùc hiÖn sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh vÒ kinh doanh dÞch vô vµ qu¶n lý tµi chÝnh, Tæ chøc c¸n bé lao ®éng, thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch theo ph©n cÊp cña C«ng ty. §-îc Tæng gi¸m ®èc giao thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô vÒ liªn doanh trong lÜnh vùc vËn t¶i. 3. Khèi phßng ban hµnh chÝnh . 3.1 - Phßng hµnh chÝnh: Lµ phßng nghiÖp vô gióp Tæng Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ viÖc hµnh chÝnh. 3.2 - Phßng kinh tÕ ®èi ngo¹i. Lµ phßng nghiÖp vô tham m-u gióp Tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c ®èi ngo¹i, quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i trong lÜnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng khai th¸c kinh doanh tµu biÓn theo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty. 3.3 - Phßng thanh tra - B¶o vÖ - Qu©n sù. Lµ phßng nghiÖp vô tham m-u gióp Tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c thanh tra, b¶o vÖ an toµn s¶n xuÊt, thùc hiÖn c«ng t¸c qu©n sù Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 13 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship 3.4 - Trung t©m th«ng tin vµ vi tÝnh. Lµ ®¬n vÞ gióp Tæng Gi¸m ®èc vÒ x©y dùng, khai th¸c, sö dông hÖ thèng tin häc cña C«ng ty trong sù thèng nhÊt toµn ngµnh trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn chung cña toµn quèc vµ khu vùc. 3.5 - C¸c chi nh¸nh cña C«ng ty: HiÖn nay C«ng ty cã chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, Qu¶ng Ninh, §µ N½ng, Hµ Néi. ViÖc më thªm chi nh¸nh khi xÐt thÊy yªu cÇu s¶n xuÊt, Tæng Gi¸m ®èc sÏ quyÕt ®Þnh. C¸c chi nh¸nh lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh trong m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc hiÖn nay cña C«ng ty, ®-îc quyÕt ®Þnh thµnh lËp theo yªu cÇu qu¶n lý ®iÒu hµnh phôc vô s¶n xuÊt t¹i nh÷ng n¬i ®Çu mèi kinh tÕ ë xa trô së chÝnh. NhiÖm vô chung cña c¸c chi nh¸nh c«ng ty ë c¸c tØnh, thµnh phè: - Gi¶i quyÕt, phôc vô mäi yªu cÇu trong qu¶n lý, khai th¸c kinh doanh cña C«ng ty cho c¸c tµu vÒ khu vùc xÕp dì hµng hãa theo hîp ®ång vËn t¶i, nhËn vËt t-, nhiªn liÖu thay thÕ thuyÒn viªn vµ nh÷ng yªu cÇu ®ét xuÊt kh¸c theo sù chØ ®¹o chung cña C«ng ty . - Tham m-u gióp Tæng gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty víi ®Þa ph-¬ng n¬i cã chi nh¸nh, phôc vô cho ho¹t ®éng khai th¸c kinh doanh vËn t¶i dÞch vô s¶n xuÊt, còng nh- thùc hiÖn chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh cña ®Þa ph-¬ng theo luËt hiÖn hµnh. - Thu xÕp cho c¸c ho¹t ®éng, giao tiÕp, tiÕp xóc kh¸ch hµng, héi nghÞ, héi th¶o l·nh ®¹o vµ c¸n bé C«ng ty ®Õn c«ng t¸c t¹i ®Þa ph-¬ng. Qu¶n lý, khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c tµi s¶n, trang bÞ cho ho¹t ®éng cña chi nh¸nh Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 14 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship 4. Khèi kinh doanh, dÞch vô kh¸c: 4.1 - §¹i lý tµu biÓn ( SHIPPING AGENCY ) - Chøc n¨ng, nhiÖm vô : Lµm c«ng t¸c ®¹i lý cho c¸c tµu trong n-íc vµ n-íc ngoµi ®Õn c¶ng ViÖt nam. 4.2 - §¹i lý dÇu nhên Cantex: - Chøc n¨ng, nhiÖm vô: Lµm kho hµng, b¸n c¸c s¶n phÈm dÇu nhít cho h·ng Cantex - Hoa kú. 4.3 - Trung t©m thuyÒn viªn (VINASHIP CREWING CENTER): - §µo t¹o thuyÒn viªn vµ cung cÊp thuyÒn viªn ®i lµm thuª cho c¸c tµu n-íc ngoµi. Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô, s¶n xuÊt kh¸c theo yªu cÇu cña C«ng ty ®¶m b¶o chÊt l-îng, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - Chøc n¨ng, nhiÖm vô: Tham m-u gióp Tæng gi¸m ®èc ®ång thêi víi viÖc cung øng cho ho¹t ®éng vËn t¶i vµ c¸c ®¬n vÞ dÞch vô s¶n xuÊt kh¸c. Cã nhiÖm vô kiÓm so¸t qu¶n lý trùc tiÕp c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt, cung øng vËt t-, phô tïng, nhiªn liÖu. NhiÖm vô cña tõng ®¬n vÞ nh- quyÕt ®Þnh thµnh lËp, ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ, quy chÕ ®-îc Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh ban hµnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng Gi¸m ®èc vÒ : - Vèn ®Çu t- ban ®Çu cho s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô . - C¸c tµi s¶n c¬ së vËt chÊt ®-îc giao. - KÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo tõng thêi kú nhÊt ®Þnh (Quý, n¨m). Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 15 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship - Qu¶n lý khai th¸c lùc l-îng lao ®éng ®-îc giao nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. ®ång thêi tõng b-íc më réng n©ng cao chÊt l-îng phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr-êng trong c¸c ho¹t ®éng nµy, t¨ng thu nhËp cho ng-êi lao ®éng, ®ãng gãp cho kÕt qu¶ kinh doanh chung cña C«ng ty. C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé cã quyÒn chñ ®éng triÓn khai theo quy chÕ (®iÒu lÖ) trong tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô, sö dông qu¶n lý vèn, h¹ch to¸n kinh tÕ, qu¶n lý sö dông khai th¸c lùc l-îng lao ®éng, ph-¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt ®-îc C«ng ty giao. §-îc ®Ò nghÞ khen th-ëng, ®Ò b¹t, n©ng l-¬ng, kû luËt theo ph©n cÊp. §Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh c¸c ®¬n vÞ ph¶i cã qui chÕ riªng vÒ: - Quan hÖ giao dÞch víi kh¸ch hµng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng chung. - Ph©n phèi thu nhËp cho ng-êi lao ®éng theo mÆt b»ng cña c«ng ty khi v-ît kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cã trÝch th-ëng tháa ®¸ng. 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2001 - 2002 ChØ tiªu §¬n vÞ KÕ Thùc Thùc ho¹ch hiÖn hiÖn 2002 2001 2002 1 2 3 3/1 1.150 1.070 1.225 106 TØ lÖ (%) A B I. S¶n l-îng 1000T 1.VËn t¶i n-íc ngoµi 1000T 220 450 204 2.VËn t¶i trong n-íc 1000T 850 775 91 II.Tæng doanh thu Tr.§ång 182.000 149.407 198.800 109 133 1.VËn t¶i Tr.§ång 170.000 140.278 185.900 109 132 2.DÞch vô Tr.§ång 12.000 9.13 12.900 107 141 III.Tæng l·i Tr.§ång 4.500 4.049 5.887 130 145 Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 3/2 114 16 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship IV.Nép ng©n s¸ch Tr.§ång 5.300 5.073 5.503 103 108 - Ph¶i nép Tr.§ång 5.300 5.073 5.503 103 108 - §· nép Tr.§ång 5.073 5.145 101 V.§Çu t- XDCB 1000USD 4.100 5.200 126 Mua tµu 1000USD 4.100 * tµu §ãng B¶ng 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001-2002 Môc tiªu trong s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 cña C«ng ty lµ: Ph¶i gi÷ v÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i, b¶o toµn vèn ph¶i tõng b-íc trÎ hãa, ®æi míi c¬ cÊu ®éi tµu theo sù ph©n c«ng vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt nam. N¨m 2003 ®éi tµu C«ng ty ®ang qu¶n lý lµ 12 tµu víi tæng träng t¶i lµ: 98.638,5 DWT, tuæi b×nh qu©n 27,1. Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n lµ 720 ng-êi (Cã 219 ng-êi lµm hîp ®ång ng¾n h¹n). Trong ®ã thuyÒn viªn lµ 528 ng-êi, ®ang lµm viÖc trªn c¸c tµu trong vµ ngoµi C«ng ty lµ 404 ng-êi, cßn l¹i lµ nghØ phÐp vµ chê viÖc (ChiÕm 76,51% tæng sè thuyÒn viªn), tuæi ®êi l¹i cao, ®é tuæi tõ 40 trë lªn chiÕm 70%. T×nh h×nh chÝnh trÞ, x· héi, tµi chÝnh, kinh tÕ trong n-íc vµ trªn thÕ giíi còng cã ¶nh h-ëng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt, khai th¸c ®éi tµu cña C«ng ty. §Ó gi÷ v÷ng ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i, b¶o toµn vèn,tiÕp tôc ®æi míi c¬ cÊu ®éi tµu, trÎ hãa lùc l-îng lao ®éng theo sù ph©n c«ng vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña Vinalines. N¨m 2003, C«ng ty ®· phÊn ®Êu ®¹t ®-îc c¸c chØ tiªu sau: Hoµn thµnh chØ tiªu nép ng©n s¸ch, s¶n l-îng vËn t¶i, ®Þnh møc chi phÝ tiÒn l-¬ng theo kÕ ho¹ch Vinalines ®· giao. Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 17 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship Tæng doanh thu: 220 tØ ®ång trong ®ã: Doanh thu vËn t¶i : 215 tØ ®ång. Doanh thu dÞch vô: 13 tØ ®ång. §¹i lý Cantex: 1,1 tØ ®ång. Tæng l·i ®¹t: 6 tØ ®ång. Nép ng©n s¸ch: 5,8 tØ ®ång. Tr¶ nî vèn vµ l·i ®· vay theo ®óng hîp ®ång Tæng quü tiÒn l-¬ng thùc hiÖn nh- Tæng c«ng ty giao, gi÷ v÷ng thu nhËp cho ng-êi lao ®éng trªn c¬ së ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸c, thùc hiÖn ph©n phèi theo n¨ng suÊt chÊt l-îng c«ng viÖc, khuyÕn khÝch nh÷ng ®ãng gãp thiÕt thùc trong ®æi míi qu¶n lý, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh, øng dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt, quan t©m ph¸t huy chÊt x¸m trong ®éi ngò c¸n bé trÎ. GRT Tªn tµu N¨m ®ãng DWT STT N¬i ®ãng CÊp tµu ( RT ) C«ng suÊt ( CV ) (T) Lo¹i tµu ®¨ng kiÓm 1 Hïng V-¬ng 01 1981 NhËt B¶n Kh«ng h¹n chÕ 4747 2608 2300 Hµng kh« ViÖt Nam Vïng Ho¹t ®éng ®«ng – Nam – B¾c ¸ ®«ng – Nam 2 Hïng V-¬ng 02 1981 Hïng V-¬ng 03 1974 NhËt B¶n Kh«ng h¹n chÕ 6500 4393 3800 Hµng kh« ViÖt Nam – B¾c ¸ ®«ng – Nam 3 NhËt B¶n H¹n chÕ cÊp 1 5923 3228 3800 Hµng kh« ViÖt Nam – B¾c ¸ ®«ng – Nam 4 Hµ §«ng 1986 Hµn Quèc Kh«ng h¹n chÕ 6700 5561 3400 Hµng kh« ViÖt Nam – B¾c ¸ ®«ng – Nam 5 Nam §Þnh 1976 NhËt B¶n Kh«ng h¹n chÕ 8305 5109 4100 Hµng kh« ViÖt Nam – B¾c ¸ ®«ng – Nam 6 Ninh B×nh 1976 NhËt B¶n Kh«ng h¹n chÕ 8200 5109 4100 Hµng kh« ViÖt Nam – B¾c ¸ ®«ng – Nam 7 Hµ Nam 1986 NhËt B¶n Kh«ng h¹n chÕ 6512 4068 3235 Hµng kh« ViÖt Nam – B¾c ¸ 8 Hµ Tiªn 1986 NhËt B¶n Kh«ng h¹n chÕ 7018 5555 3400 Hµng kh« Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM ViÖt Nam ®«ng – Nam 18 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship – B¾c ¸ ®«ng – Nam 9 B×nh Ph-íc 1989 NhËt B¶n Kh«ng h¹n chÕ 7054.7 4565 3300 Hµng kh« ViÖt Nam – B¾c ¸ ®«ng – Nam 10 H-ng Yªn 1974 NhËt B¶n H¹n chÕ cÊp 1 11849 7317 5000 Hµng kh« ViÖt Nam – B¾c ¸ ®«ng – Nam 11 Hµ Giang 1974 NhËt B¶n Kh«ng h¹n chÕ 11849 7194 5000 Hµng kh« ViÖt Nam – B¾c ¸ ®«ng – Nam 12 Mü An 1993 NhËt B¶n Kh«ng h¹n chÕ 8049 4929 4100 Hµng kh« ViÖt Nam – B¾c ¸ B¶ng 3: Danh s¸ch ®éi tµu Vinaship n¨m 2003 ch-¬ng ii : nghiªn cøu nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng h¶i tæng quan vÒ b¶o hiÓm p&i vµ th©n tµu 1. LÞch sö ph¸t triÓn ngµnh b¶o hiÓm 1.1. LÞch sö ph¸t triÓn B¶o hiÓm cã nguån gèc tõ rÊt xa x-a trong lÞch sö nÒn v¨n minh nh©n lo¹i, thËm chÝ cho ®Õn giê ng-êi ta vÉn ch-a x¸c ®Þnh ®-îc b¶o hiÓm xuÊt hiÖn tõ khi nµo, nh-ng theo nhiÒu tµi liÖu cã thÓ coi lµ b¶o hiÓm hiÓm b¾t nguån nh- sau: Vµo cuèi thÕ kû XV, khi ch©u ¢u thùc hiÖn nh÷ng chuyÕn ®i khai ph¸ tíi ch©u ¸ v¯ ch©u MÜ, më ®­êng cho c²i gäi l¯ “Cuéc c²ch m³ng c«ng nghiÖp”. C²c ®éi t¯u nhá t×m c¸ch ®i tõ ch©u ¢u tíi c¸c n-íc mua b¸n hµng hãa t¹i ®ã. §éi tµu ®ã cã thÓ trë vÒ víi nhiÒu lo¹i hµng hãa hÊp dÉn, song còng l¹i cã nhiÒu rñi ro khiÕn mét sè tµu kh«ng trë vÒ ®-îc. Mét sè tµu cã thÓ bÞ ch×m do thiªn tai, c¹n kiÖt nguån cung cÊp (nh- ®éi thñy thñ bÞ chÕt v× bÖnh tËt), l¹c ®-êng, ®©m va .... Nh÷ng ng-êi tham gia ®Çu t- vµo chuyÕn ®i m¹o hiÓm thÊy cÇn thiÕt ph¶i cïng nhau chia sÎ rñi ro ®Ó tr¸nh tr-êng hîp mét sè nhµ ®Çu t- cã thÓ mÊt tr¾ng kho¶n ®Çu t- cña m×nh do mét hiÖn Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 19 Khoá luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện bảo hiểm Hull và P&I tại Vinaship t-îng ngÉu nhiªn ®· khiÕn con tµu bÞ mÊt tÝch. ý t-ëng vÒ rñi ro vµ thµnh lËp mét quü chung ®· xuÊt hiÖn cïng mét lóc. Ng-êi ta t×m ra 2 c¸ch nh»m ®¸p øng nhu cÇu nµy: - C¸ch thø nhÊt lµ thµnh lËp mét liªn doanh cã vèn gãp cæ phÇn, theo ®ã mét nhãm nhµ ®Çu t- cïng ®Çu t- vµo mét ®éi thuyÒn chë hµng chung vµ ph©n chia lîi nhuËn thu ®-îc. - C¸ch thø hai lµ b¶o hiÓm mét hÖ thèng, mµ theo ®ã chñ tµu hay chñ hµng cã thÓ lµ mét c¸ nh©n hay mét c«ng ty ®Ò nghÞ tr¶ tiÒn mÆt cho ng-êi kh¸c nÕu nh- ng-êi nµy ®ång ý sÏ båi th-êng cho c¸c chñ hµng thuéc con tµu khi con tµu ®· nªu trªn kh«ng hoµn thµnh mét chuyÕn ®i cô thÓ nµo ®ã. Theo c¸ch thøc nµy, thay cho viÖc ph¸t triÓn trong c¹nh tranh b»ng viÖc chung vèn vµ b¶o hiÓm bæ sung cho nhau, mét sè c¸ nh©n hay c«ng ty thu phÝ b¶o hiÓm b»ng tiÒn mÆt ®Ó ®æi lÊy mét cam kÕt sÏ båi th-êng cho chñ tµu trong tr-êng hîp tµu bÞ mÊt tÝch. Nh÷ng Ng-êi b¶o hiÓm nµy ®· t¹o lËp mét quü chung mµ hä cam kÕt sö dông ®Ó thanh to¸n cho Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm khi x¶y ra tæn thÊt. Vµo thêi kú ®Çu, Ng-êi b¶o hiÓm ph¶i b¸n mét sè tµi s¶n hoÆc rót tiÒn tõ tµi kho¶n ng©n hµng ®Ó thanh to¸n tiÒn båi th-êng cho Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm khi x¶y ra tæn thÊt. Nguyªn t¾c n¯y vÉn ®­îc ²p dông t³i Lloyd’s ë London, n¬i ®©y h×nh thøc cam kÕt båi th-êng l¯ dùa trªn c¬ së hîp ®ång. C²c c² nh©n cã tªn l¯ Lloyd’s cam kÕt båi th-êng b»ng chÝnh tiÒn cña m×nh khi rñi ro hä nhËn b¶o hiÓm x¶y ra. Ng-êi ta so¹n th¶o ra c¸c v¨n b¶n nªu râ c¸c rñi ro, sù kiÖn ®-îc b¶o hiÓm, hoµn c¶nh vµ thêi gian b¶o hiÓm. Mét sè nhµ kinh doanh b¶o hiÓm nhanh chãng nhËn ra r»ng rÊt nhiÒu thµnh viªn trong céng ®ång kh«ng muèn m×nh nhËn b¶o hiÓm cho nh÷ng rñi ro lín nh- vËy theo kiÓu cña Lloyd’s, v× vËy kh²i niÖm gãp vèn chung ®­îc ®Ò cËp trong bèi c°nh kh¸c. Ng-êi ta kªu gäi mua cæ phÇn cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. C«ng ty b¶o hiÓm sÏ Đinh Mai Hiền - A1. CN8 05/2003 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM 20
- Xem thêm -