Tài liệu Tình hình thị trường và tổ chức kinh doanh bia của công ty bia việt hà

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc PhÇn më ®Çu 3 Ch-¬ng 1 : §Æc ®iÓm cña thÞ tr-êng vµ tæ chøc kinh doanh bia cña c«ng ty bia ViÖt Hµ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng 5 1.1 §Æc ®iÓm cña thÞ tr-êng bia 5 1.1.1 CÇu vµ c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng 5 1.1.2 Cung vÒ bia 7 1.1.3 Gi¸ c¶ thÞ tr-êng 7 1.1.4 Sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng 8 1.2 Tæ chøc kinh doanh bia cña c«ng ty bia ViÖt Hµ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng 9 1.2.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña bia cña c«ng ty bia viÖt hµ 9 1.2.2 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«nh ty bia ViÖt Hµ 10 Ch-¬ng 2 : Thùc tr¹ng thÞ tr-êng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty bia ViÖt Hµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (1994 – 1999) 2.1. Tæng qu¸t vÒ c«ng ty bia viÖt hµ 2.1.1 Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty bia viÖt Hµ 15 2.1.2 C¬ cÊu tæ chøc c¸c phßng ban 15 2.2 Mét sè ®Æc ®iÓm kü thuËt 18 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2.1 §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm 2.2.2 §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ trang thiÕt bÞ 19 2.3 T×nh h×nh tiªu thô cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m 1994 trë l¹i ®©y 21 2.4 C«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 21 2.4.1 M¹ng l-íi tiªu thô cña c«ng ty bia ViÖt hµ 21 2.4.2 C¸c c¸ch hç trî tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 22 2.4.3 ¦u nh-îc ®iÓm cña c«ng t¸c tiªu thô ë c«ng ty 25 Ch-¬ng 3 : Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô vµ më réng thÞ tr-êng 26 3.1 Sù t¨ng tr-ëng cña thÞ tr-êng bia 26 3.2 Nhu cÇu s¶n phÈm chÝnh tÝnh theo ®èi t-îng kh¸ch hµng 37 KÕt luËn 32 Tµi liÖu tham kh¶o 33 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn më ®Çu Bia lµ mét lo¹i n-íc n-íc gi¶i kh¸t ®· xuÊt hiÖn tõ l©u trªn thÕ giíi nã lµ ®å uèng cao cÊp phæ biÕn trªn c¸c n-íc. Bia vµo n-íc ta tõ ®éi qu©n viÔn chinh Ph¸p . C¬ së s¶n xuÊt bia ®Çu tiªn cña n-íc ta lµ ë Hµ néi vµo n¨m 1890 bia trë thµnh mét ngµnh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. *TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp cña nhµ n-íc s¶n xuÊt ®éc quyÒn vµ tiªu thô bia. Bia ®-îc coi lµ hµng ho¸ xa xØ bÞ ®¸nh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt chØ cã mét sè nhá d©n chóng ®-îc dïng bia S¶n xuÊt kinh doanh bia chØ cã c¬ së nhµ n-íc, trong ®iÒu kiÖn míi cña nÒn kinh tÕ ngµnh bia ViÖt nam cã b-íc nh¶y vät tõ tr¹ng th¸i ®éc quyÒn sang tr¹ng th¸i c¹nh tranh quyÕt liÖt cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ s¶n xuÊt kinh doanh bia , bia trë thµnh n-íc gi¶i kh¸t phæ biÕn cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã ®· kÐo theo nhiÒu lén xén vµ phøc t¹p trªn thÞ tr-êng bia vµ lÜnh vùc kinh doanh bia v× vËy mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr-êng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh Cïng víi sù ph¸t triÓn vµ c¹nh tranh khèc liÖt ®ã ®Ó tån t¹i doanh nghiÖp bia ViÖt hµ tr-íc kia lµ nhµ m¸y s¶n xuÊt b¸nh kÑo, r-îu bia n»m trong c¬ chÕ bao cÊp vµ qu¶n lý s¶n xuÊt cña nhµ n-íc nay ®· t¸ch ra vµ mua m¸y mãc c«ng nghÖ chuyÓn sang s¶n xuÊt kinh doanh bia vµ cïng rÊt nhiÒu c¸c h·ng bia kh¸c. * Môc ®Ých vµ ý nghÜa Nghiªn cøu thÞ tr-êng t×m kiÕm c¸c c¬ héi kinh doanh h¹n chÕ rñi ro t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn, thóc ®Èy c¸c nh©n tè 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bªn trong khai th¸c tiÒm n¨ng, c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp tõ ®ã thóc ®Èy tiªu thô vµ më réng thÞ tr-êng. * §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu §èi t-îng nghiªn cøu: TËp chung nghiªn cøu thÞ tr-êng ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy thÞ tr-êng vµ më réng thÞ tr-êng. Ph¹m vi nghiªn cøu: Ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty bia ViÖt hµ * Néi dung cña ®Ò tµi + Ch-¬ng 1 : §Æc ®iÓm thÞ tr-êng vµ tæ chøc kinh doanh bia cña C«ng ty bia ViÖt Hµ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. + Ch-¬ng 2 : Thùc tr¹ng thÞ tr-êng ho¹t ®éng cña C«ng ty bia ViÖt Hµ trong nh÷ng n¨m qua ( 1994 - 1999). + Ch-¬ng 3 : Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô vµ më réng thÞ tr-êng. *Lêi c¶m ¬n XuÊt ph¸t tõ ý nghÜ trªn lµ mét sinh viªn ®ang thùc tËp t¹i C«ng ty bia ViÖt Hµ víi nh÷ng kiÕn thøc ®-îc trang bÞ ë nhµ tr-êng vµ qua t×m hiÓu t¹i phßng kinh doanh cña c«ng ty em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò t¯i : “ T×nh h×nh thÞ tr-êng vµ tæ chøc kinh doanh bia cña C«ng ty bia ViÖt Hµ ”. §Ò tµi nµy ®-îc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh d-íi sù h-íng dÉn cña c« gi¸o “ NguyÔn ThÞ Quy “ cïng víi sù quan t©m gióp ®ì cña l·nh ®¹o C«ng ty bia ViÖt Hµ mÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nh-ng b¶n chuyªn ®Ò nµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ nh÷ng sai sãt . Em rÊt mong ®-îc sù gãp ý h-íng dÉn chØ b¶o cña thÇy c« còng nh- c¸n bé phßng kinh doanh cña C«ng ty . Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy c« gi¸o,ban l·nh ®¹o C«ng ty bia ViÖt Hµ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®-îc nhiÖm vô cña m×nh . 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 §Æc ®iÓm cña thÞ tr-êng vµ tæ chøc kinh doanh bia cña c«ng ty bia viÖt hµ trong c¬ chÕ thÞ Tr-êng 1.1 §Æc ®iÓm cña thÞ tr-êng bia . §Ó thÊy râ ®Æc ®iÓm cña thÞ tr-êng bia ta ph¶i hiÓu râ c¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn thÞ tr-êng 1.1.1 . CÇu vÒ bia vµ c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng Còng nh- c¸c hµng ho¸ tiªu dïng kh¸c cÇu vÒ bia lµ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. CÇu vÒ bia g¾n bã chÆt chÏ víi ®Æc ®iÓm cña ng-êi tiªu dïng nã chÞu nhiÒu t¸c ®éng cña nhiÒu c¸c nh©n tè ®ã lµ thu nhËp cña ng-êi d©n thÞ hiÕu tiªu dïng, tËp qu¸n tiªu dïng, giíi tÝnh, tÝnh thêi vô, c¸c s¶n phÈm thay thÕ. * Thu nhËp : Thu nhËp cña ng-êi tiªu dïng ®Ó trang tr¶i c¸c nhu cÇu hµng ho¸ trong ®ã cã mÆt hµng bia, bia còng trë thµnh mét lo¹i ®å uèng kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi ng-êi tiªu dïng vµ trë thµnh th-êng xuyªn ®èi víi nhiÒu ng-êi nhÊt lµ trong nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc. Víi thu nhËp b×nh qu©n t¨ng l-îng tiªu thô bia t¨ng, nh÷ng ng-êi cã thu nhËp cao th-êng dïng bia lon v× chÊt l-îng ngon l¹i võa tiÖn lîi cho 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viÖc tiªu dïng. Nh÷ng ng-êi cã thu nhËp trung b×nh trë xuèng th× hä cã mÆt hµng ®¸p øng nhu cÇu cña m×nh ®ã lµ bia chai vµ bia h¬i gi¸ cña nã h¹ h¬n bia lon. Víi møc thu nhËp cña ®a phÇn d©n sè n-íc ta hiÖn nay cßn thÊp v× vËy hai lo¹i bia h¬i vµ bia chai b¸n ch¹y h¬n bia lon trªn thÞ tr-êng ViÖt nam. * ThÞ hiÕu tiªu dïng : Ng-êi tiªu dïng hiÖn nay cã rÊt nhiÒu thÞ hiÕu vÒ bia kh¸c nhau nh-ng nh×n chung cã thÓ ph©n ra thµnh c¸c nhãm kh¸c nhau sau ®©y: + Nhãm mét : TËp hîp nh÷ng ng-êi thÝch uèng nh÷ng lo¹i bia cã vÞ uèng nhÑ dÔ uèng vµ uèng nhiÒu kh«ng bÞ say hä chñ yÕu lµ nh÷ng ng-êi uèng kÐm ®a phÇn lµ phô n÷. + Nhãm hai : TËp hîp nh÷ng ng-êi thÝch uèng nh÷ng lo¹i bia nÆng cã nhiÒu chÊt cån. §©y chñ yÕu lµ nh÷ng ng-êi uèng ®-îc bia vµ nh÷ng ng-êi nghiÖn bia hä thÝch lo¹i nµy v× nã míi ®ñ nång ®é. + Nhãm ba : Nh÷ng ng-êi thÝch uèng nh÷ng lo¹i bia võa ph¶i trong c¸c b÷a ¨n vµ ®Ó gi¶i kh¸t võa ®Ó ngon miÖng ®©y thùc sù lµ nhãm tiªu dïng lín v× sè l-îng ®«ng ®¶o, khèi l-îng uèng kh«ng ph¶i Ýt mµ l¹i uèng th-êng xuyªn hµng ngµy nh÷ng ng-êi nµy cã thÓ uèng tõ 2 ®Õn 3 lÇn vµ trë thµnh thÞ hiÕu truyÒn thèng, mét bé phËn ®¸ng kÓ trong nhãm nµy lµ c¸n bé giao dÞch c¸c nhµ kinh doanh hä th-êng ph¶i ®µm ®¹o vµ tæ chøc kinh doanh. * TËp qu¸n : §©y lµ nh÷ng thãi quen cña con ng-êi th-êng ®-îc lËp ®i lËp l¹i thãi quen nµy võa mang tÝnh truyÒn thèng võa do t¸c ®éng cña hoµn c¶nh thãi quen mang tÝnh c¸ nh©n nh-ng khi cã nhiÒu ng-êi cïng thãi quen vµ réng ra ph¹m vi lín cña céng ®ång l¹i trë thµnh tËp qu¸n. TËp qu¸n tiªu dïng kh«ng ph¶i lµ bÊt biÕn mµ nã biÕn ®æi theo hoµn c¶nh. Trong 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¬ chÕ quan liªu bao cÊp ®èi víi nhiÒu ng-êi ch-a biÕt biÕt bia lµ g×, nh÷ng ng-êi uèng bia kh«ng nhiÒu ®ã lµ nh÷ng ng-êi cã tiªu chuÈn, cã nh÷ng kho¶n thu t-¬ng ®èi kh¸. Cßn mét sè kh¸c cã ®iÒu kiÖn cã nhu cÇu nh-ng kh«ng dÔ dµng mua ®-îc. * VÒ giíi tÝnh : Nã cã ¶nh h-ëng ®¸ng kÓ tíi nhu cÇu bia, râ rµng qua thèng kª cho thÊy nam giíi hay uèng vµ uèng nhiÒu h¬n n÷ giíi víi phong tôc tËp qu¸n ë ViÖt nam th× nam giíi hay ®i uèng ë c¸c nhµ hµng nhiÒu h¬n n÷ giíi nam giíi thÝch uèng nh÷ng lo¹i bia nÆng cßn n÷ giíi thÝch uèng nh÷ng lo¹i bia nhÑ. * TÝnh thêi vô : Bia lµ mét lo¹i n-íc gi¶i kh¸t cho nªn tÝnh thêi vô còng rÊt râ rµng mïa nãng Êm th× ng-êi ta uèng nhiÒu h¬n. TÝnh mïa vô liªn quan tíi ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®Þa lý. ë nh÷ng n¬i sù kh¸c biÖt vÒ mïa kh«ng râ rµng th× cÇu vÒ bia kh¸ æn ®Þnh cßn ë nh÷ng n¬i cã tÝnh mïa râ rµng th× cÇu vÒ bia còng tiªu thô kh¸c biÖt râ rµng. * C¸c s¶n phÈm thay thÕ : §ã lµ r-îu vµ c¸c lo¹i n-íc gi¶i kh¸t. Ph¹m vi c¹nh tranh vµ thay thÕ nµy l¹i réng vµ th-êng xuyªn nh÷ng thø n-íc gi¶i kh¸t cã chÊt l-îng cao lu«n lµ ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng cña bia. Ngoµi nh÷ng nh©n tè chñ yÕu trªn th× cÇu vÒ bia cßn chÞu ¶nh h-ëng cña mét sè nh©n tè kh¸c nh- chÝnh s¸ch gi¸ cña Nhµ n-íc, víi mÆt hµng bia sù t¸c ®éng cña c¸c h·ng bia gi¶ vµ kÐm chÊt l-îng. 1.1.2. Cung vÒ bia 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cung vÒ bia lµ toµn bé khèi l-îng bia ®ang cã hoÆc sÏ ®-a ra trªn thÞ tr-êng trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh cung vÒ bia còng chÞu nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau sau : + Nh©n tè qua träng ®Çu tiªn ¶nh h-ëng tíi cung vÒ bia lµ quy m« c¸c h·ng bia trong n-íc vµ sè l-îng c¸c doanh nghiÖp s¶n suÊt bia . Trong thêi kú tr-íc ®©y ë Hµ néi chØ cã 2 ®Õn 3 nhµ m¸y s¶n xuÊt bia tõ thêi Ph¸p ®Ó l¹i . Do ®ã khèi l-îng bia cung øng ra thÞ tr-êng rÊt nhá bÐ . Thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ, t×nh h×nh ®· kh¸c tr-íc . NhiÒu h·ng bia liªn doanh vµ c¸c h·ng bia t- nh©n ®· ®-îc thµnh lËp v× vËy cung vÒ bia trªn thÞ tr-êng ®· ®¸p øng mét c¸ch tÝch cùc nhu cÇu , t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng khan hiÕm ®· qua + Nh©n tè c«ng nghÖ s¶n xuÊt . Nh©n tè nµy nã ¶nh h-ëng tíi cung vÒ bia c¶ ba mÆt : ChÊt l-îng , sè l-îng vµ chu kú cung øng . Víi c«ng nghÖ l¹c hËu th× chÊt l-îng bia thÊp , sè l-îng mçi mÎ nhá chu kú s¶n xuÊt l©u dµi . §iÒu ®ã cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng cung øng thÊp . C«ng nghÖ tiªn tiÕn chÊt lù¬ng bia tèt , c«ng suÊt lín h¹ gi¸ thµnh chu kú s¶n xuÊt rót ng¾n ®-îc rÊt nhiÒu nh-ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹i phô thuéc rÊt nhiÒu vµo vèn ®Çu t- ®©y lµ c¶n trë lín nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp + Nh©n tè nguyªn vËt liÖu . ViÖt nam kh«ng tù gi¶i quyÕt ®-îc nguån nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt bia trong n-íc . Nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt bia nh- malt , hoa bia , phô gia ta ®Òu ph¶i nhËp khÈu , sù phô thuéc nµy dÉn tíi thiÕu tù chñ cho s¶n xuÊt , tÝnh æn ®Þnh cho s¶n xuÊt khã thùc hiÖn ®-îc . Khi nguån nguyªn liÖu nhËp khÈu thay ®æi th× dÉn tíi gi¸ c¶ s¶n phÈm trong n-íc sÏ bÞ biÕn ®éng + HÖ thèng ph¸p luËt cã ¶nh h-ëng quan träng tíi thÞ tr-êng bia nãi chung vµ cung vÒ bia nãi riªng . §Êt n-íc ta tõ nh÷ng n¨m ®æi míi ®Õn nay cuéc sèng míi ®· b¾t rÔ vµo ®êi sèng mét nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý ®iÒu tiÕt cña nhµ n-íc ®· h×nh thµnh .§¶m b¶o cho c«ng cuéc 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®æi míi th¾ng lîi , thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn ®ßi hái sù ®æi míi vÒ tæ chøc chÝnh s¸ch kinh tÕ . Cëi bá c¸c trãi buéc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t¹o m«i tr-êng c¹nh tranh sÏ lµ ®éng lùc quan träng cho sù ph¸t triÓn còng nh- sù s¾p sÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp theo h-íng tÝch tô , tËp chung . HÖ thèng ph¸p luËt sÏ t¹o m«i tr-êng vµ hµnh lang ph¸p lý cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . LuËt ®Çu t- n-íc ngoµi ë ViÖt Nam ®-îc ®¸nh gi¸ lµ cëi më nhÊt ®· thu hót ®-îc c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi vµo c¸c ngµnh trong ®ã cã ngµnh bia + Trªn thÞ tr-êng . M«i tr-êng chÝnh trÞ thuËn lîi lµ sù ®¶m b¶o cho sù gia t¨ng s¶n suÊt nã sÏ kÐo theo møc thu nhËp cña d©n c- , kh¶ n¨ng ®Çu t- vµ më réng s¶n xuÊt t¨ng lªn trªn c¶ hai ph-¬ng diÖn lµm t¨ng quy m« s¶n xuÊt vµ qui m« tiªu dïng ®Òu lµm cung t¨ng lªn . Quan hÖ cung cÇu vÒ bia thÞ tr-êng hiÖn nay kh«ng cßn c¨ng th¼ng nhn¨m tr-íc , trong thêi kú bao cÊp sè l-îng , chÊt l-îng vµ chñng lo¹i kh¸ phong phó vµ ng-êi tiªu dïng cã thÓ tuú kh¶ n¨ng vµ së thÝch ®Ó lùa chän. 1.1.3. Gi¸ c¶ thÞ tr-êng Bia lµ mét lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng. Gi¸ b¸n bia trong c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ gi¸ c¶ thÞ tr-êng, h×nh thøc biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ thÞ tr-êng. C¸c nh©n tè quyÕt ®Þnh tíi gi¸ c¶ thÞ tr-êng cña s¶n phÈm bia lµ: + Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm h·ng ®-a ra b¸n trªn thÞ tr-êng, gi¸ trÞ x· héi gÇn víi gi¸ trÞ c¸ biÖt cña h·ng nµo chiÕm tuyÖt ®¹i bé phËn thÞ tr-êng x· héi. + Quy luËt cung cÇu vÒ bia trªn thÞ tr-êng lu«n t¸c ®éng qua l¹i t¹o ra c¬ chÕ h×nh thµnh nªn gi¸ c¶ thÞ tr-êng. Quan hÖ cung cÇu lµ quan hÖ chñ ®éng t¸c ®éng nhanh nh¹y víi gi¸ c¶ thÞ tr-êng, gi¸ c¶ t¸c ®éng qua l¹i quan hÖ cung cÇu ë thÕ bÞ ®éng vµ chu kú sau cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn ngµy cµng cã gi¸ th× hµng ho¸ cµng cã gi¸ vµ ng-îc l¹i ®ång tiÒn mÊt gi¸ th× hµng ho¸ sÏ t¨ng theo tÝnh æn ®Þnh cña thÞ tr-êng. §ång tiÒn cã ¶nh h-ëng lín tíi sù æn ®Þnh gi¸ c¶. + Sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng bia cã t¸c ®éng qua l¹i lµm b×nh qu©n ho¸ c¸c gi¸ trÞ c¸ biÖt. Kh«ng cã gi¸ c¶ thÞ tr-êng thùc sù nÕu thñ tiªu c¹nh tranh. Trªn thÞ tr-êng ng-êi mua vµ ng-êi b¸n ®øng ë hai cùc ®èi lËp lîi Ých c¶ hä m©u thuÉn nhau . Gi¸ c¶ sÏ ®iÒu hoµ lîi Ých gi÷a hai ng-êi mua vµ ng-êi b¸n . Hµnh vi mua b¸n diÔn ra cã nghÜa lµ ng-êi mua chÊp nhËn gi¸ c¶ hay nãi c¸ch kh¸c hä ®· tho¶ thuËn víi nhau vÒ gi¸ c¶ . Gi¸ c¶ ®ã cã xu h-íng tiÕn tíi gi¸ c¶ b×nh qu©n . Sù b×nh qu©n gi¸ c¶ ë ®iÓm møc cung b»ng møc cÇu , ®©y còng xem lµ gi¸ trÞ thÞ tr-êng . Gi¸ c¶ thÞ tr-êng lªn xuèng xung quanh gi¸ trÞ thÞ tr-êng . Trªn thÞ tr-êng quan hÖ cung cÇu , gi¸ c¶ thÞ tr-êng lµ rÊt phøc t¹p . Cung cÇu vÒ bia trªn thÞ tr-êng cã hµng lo¹t c¸c nh©n tè t¸c ®éng vµ th-êng xuyªn biÕn ®æi khã l-êng tr-íc ®-îc . V× thÕ c©n b»ng cung cÇu chØ lµ t¹m thêi gi¸ c¶ b×nh qu©n trªn thÞ tr-êng còng biÕn ®æi theo sù thay ®æi cña gi¸ trÞ x· héi Gi¸ c¶ hµng ho¸ bia trªn thÞ tr-êng ngoµi nh÷ng nh©n tè chung t¸c ®éng nh- c¸c hµng ho¸ tiªu dïng kh¸c cßn chÞu ¶nh h-ëng cña hµng lo¹t c¸c yÕu tè ®Æc thï t¸c ®éng ®Õn cung cÇu bia vµ c¸c yÕu tè ngo¹i lai Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng s¶n phÈm bia còng lµ hµng hãa nhmäi hµng ho¸ kh¸c . Gi¸ c¶ s¶n phÈm bia ph¶i tu©n thñ ®óng quy luËt h×nh thµnh gi¸ c¶ thÞ tr-êng . Gi¸ c¶ cña c¸c s¶n phÈm bia kh«ng ph¶i tuú tiÖn do nhµ kinh doanh x¸c ®Þnh mµ ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh thÞ tr-êng vµ ®-a ra gi¸ thÝch hîp tu©n thñ quy luËt h×nh thµnh gi¸ c¶ thÞ tr-êng ®Æt c¸c nhµ kinh doanh tr-íc vÊn ®Ò ph¶i ®Æc biÖt quan t©m lµ quy luËt vµ khuynh h-íng vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr-êng bia 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.4 Sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng bia Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng tõ n¨m 1990 ®Õn nay trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh bia ®· cã thay ®æi c¬ b¶n. Mét sù tù do s¶n xuÊt kinh doanh, nhiÒu ng-êi ho¹t ®éng kinh doanh s¶n phÈm bia, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®-îc phÐp tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh bia, ®Æc biÖt lµ sù ®Çu t- cña n-íc ngoµi vµo lÜnh vùc nµy nã kh¸ lín vµ tèc ®é t¨ng nhanh tÊt c¶ nh÷ng thø ®ã ®· ph¸ vì tÝnh ®éc quyÒn s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ n-íc ta tr-íc ®©y. C¹nh tranh trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh bia ë n-íc ta ®· lµ ®iÒu hiÓn nhiªn kh«ng thÓ lÈn tr¸nh, sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng bia ®· ®em l¹i lîi Ých vµ søc sèng cho thÞ tr-êng. + C¹nh tranh ®· lµm gi¶m gi¸ bia trªn thÞ tr-êng. + C¹nh tranh ®· b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp bia ph¶i n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®a d¹ng mÉu m· s¶n phÈm phong phó vÒ quy c¸ch chñng lo¹i. + Nhê c¹nh tranh mµ khèi l-îng bia ®-a ra thÞ tr-êng nhiÒu h¬n tèc ®é t¨ng tr-ëng cña nã, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu tèt h¬n c©n ®èi cung cÇu tèt h¬n. + VÒ ph-¬ng diÖn tæ chøc c¹nh tranh còng lµm cho sù n¨ng ®éng tÝch cùc cña con ng-êi ®-îc ph¸t huy, hÖ thèng gän nhÑ hiÖu qu¶ vµ tÝnh c¬ ®éng cao, cïng víi sù ®æi míi vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ. §©y lµ ®iÒu kiÖn chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. Bªn c¹nh ®ã mÆt h¹n chÕ cña nã còng béc lé, c¹nh tranh lu«n dÉn tíi nguy c¬ ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp kh«ng thÝch øng víi thÞ tr-êng, cïng víi ph¸ s¶n th× hµng nhiÒu ng-êi bÞ thÊt nghiÖp. §ã lµ ¸p lùc ®èi víi x· héi ,c¹nh tranh trong ®iÒu kiÖn luËt ph¸p ch-a hoµn thiÖn còng lµm cho qu¸ tr×nh c¹nh tranh thiÕu tÝnh trung thùc , thñ ®o¹n c¹nh tranh kh«ng hîp ph¸p tr¸i ®¹o lý . 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr-íc sù kh¾c nghiÖt cña c¹nh tranh c¸c doanh nghiÖp bia ph¶i s½n sµng øng phã ®Ó chñ ®éng thÝch øng. VÊn ®Ò cùc kú quan träng lµ phßng ngõa tõ xa, sö dông hîp lý c¸c vò khÝ c¹nh tranh v-¬n lªn trong c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó giµnh chiÕn th¾ng. 1.2. tæ chøc kinh doanh bia cña c«ng ty bia viÖt hµ . trong c¬ chÕ thÞ tr-êng 1.2.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh bia cña c«ng ty bia viÖt hµ Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty bia ViÖt hµ ®-îc tr×nh bµy nh- sau : Thø nhÊt : Kinh doanh bia lµ kinh doanh s¶n phÈm t-¬i sèng nªn ph¶i g¾n chÆt gi÷a s¶n xuÊt víi tiªu thô, ®èi víi s¶n phÈm bia h¬i th× ph¶i tiªu thô trong ngµy. C«ng ty bia ViÖt Hµ ®· tæ chøc m¹ng l-íi tiªu thô ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸ æn ®Þnh trong m¹ng l-íi tiªu thô th× c¸c cöa hµng b¸n trùc tiÕp cã vai trß quan träng, ®èi víi bia chai, bia lon cã thêi gian b¶o qu¶n dµi h¬n song còng cã thêi h¹n vÊn ®Ò ë ®©y lµ tæ chøc hÖ thèng tiªu thô trªn toµn quèc dùa vµo c¸c ®¹i lý. Thø hai : Lµ ho¹t ®éng kinh doanh ®å uèng nªn C«ng ty bia ViÖt Hµ ®· tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vÒ vÖ sinh søc khoÎ cña con nguêi. C¸c tiªu chuÈn vÒ ®å ¨n thøc uèng ®-îc Nhµ n-íc quy ®Þnh rÊt chÆt chÏ nh»m ®¶m b¶o søc khoÎ cho ng-êi. Thø ba : C«ng ty bia ViÖt Hµ ®· ®Çu t- d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia víi vèn ®Çu t- lín mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt víi c«ng suÊt trªn 3 triÖu lÝt / n¨m víi vèn ®Çu t- trªn 60 tû ®ång v× vËy doanh nghiÖp ®· cã chç ®õng trªn thÞ tr-êng. Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp ®· ph¶i chÞu thuÕ thu nhËp ®Æc biÖt do kh«ng khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ tiªu dïng bia. 1.2.2 Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty bia ViÖt Hµ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a .Nghiªn cøu thÞ tr-êng Nghiªn cøu thÞ tr-êng lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng ®Çu tiªn cña c«ng ty bia ViÖt Hµ vµ ®©y còng lµ lÜnh vùc quan träng cña tÊt c¶ c¸c c«ng ty kinh doanh kh¸c. C«ng viÖc nµy ®-îc thùc hiÖn theo hai b-íc thu thËp th«ng tin vµ xö lý th«ng tin.  Thu thËp th«ng tin §©y lµ b-íc ®Çu tiªn cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng, nh÷ng th«ng tin thu thËp nµy cÇn liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò mµ doanh nghiÖp quan t©m nh- sau: + Nghiªn cøu ng-êi tiªu dïng vÒ t×nh h×nh thu nhËp cña hä vµ møc chi phÝ cho tiªu dïng lo¹i s¶n phÈm quan t©m trong tiªu dïng cña hä, vÒ ®Æc ®iÓm løa tuæi, giíi tÝnh vµ së thÝch chñ yÕu cña hä ®èi víi viÖc tiªu thô s¶n phÈm. + Nghiªn cøu s¶n phÈm hµng ho¸ vµ t×nh h×nh c¹nh tranh thùc chÊt lµ t×m hiÓu th¸i ®é ng-êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty vÒ mÆt chÊt l-îng, gi¸ c¶ bao b×... ®ång thêi t×m hiÓu hµng c¹nh tranh t×m hiÓu c¸c -u nh-îc ®iÓm cña s¶n phÈm ®ã. §Ó hiÓu râ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã c«ng ty ®· sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p sau : + Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu: ph-¬ng ph¸p nµy kh«ng ®ßi hái nhiÒu chi phÝ nh-ng thu l-îm kh«ng cã sù tin cËy cao. C¸c tµi liÖu nµy cã thÓ lµ c¸c b¸o c¸o cña b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh hoÆc b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c chi nh¸nh ®¹i lý cña c«ng ty. + Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr-êng: lµ thu thËp th«ng tin tõ trùc quan vµ giao tiÕp víi kh¸ch hµng ph-¬ng ph¸p nµy ®ßi hái nhiÒu chi phÝ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ tÝnh phøc t¹p cao nh-ng th«ng tin thu l¹i ®-îc cã ®é chÝnh x¸c cao, ph-¬ng ph¸p nµy sö dông khi ®· cã kÕt qu¶ cña ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu. + Ph-¬ng ph¸p b¸n thö vµ ph©n tÝch th«ng tin: C«ng ty bia ViÖt hµ ®· b¸n thö ®Ó th¨m dß nhu cÇu vµ th¸i ®é cña ng-êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm qua c¸c ®ît kh¸c nhau vµ ®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm míi hoÆc c¸c s¶n phÈm cò ®-îc ®-a ra thÞ tr-êng míi qua ®ã ®Ó biÕt ®-îc ph¶n øng cña ng-êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm, kiÓu d¸ng, mÇu s¾c, gi¸ c¶ tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p thay ®æi thÝch hîp. C¸c ph-¬ng ph¸p b¸n thö chñ yÕu . + Thö vÒ gi¸ c¶: ®ã lµ b¸n c¸c s¶n phÈm míi theo c¸c møc kh¸c nhau trong nhiÒu khu vùc so s¸nh hoÆc yªu cÇu bé phËn tiªu biÓu xem gi¸ nµo th× hä cã thÓ chÊp nhËn ®-îc hay gi¸ nµo th× xem lµ b×nh th-êng. + Thö nghiÖm bao b×, nh·n hiÖu ®ã lµ sö dông bao b× kh¸c nhau tõ ®ã ®¸nh gi¸ t¸c dông cña nã tíi ng-êi tiªu dïng. + ThÞ tr-êng thö nhiÖm ®ã lµ tung s¶n phÈm trªn mét vïng nµo ®ã tõ ®ã rót ra kÕt luËn vÒ sù thÝch øng cña s¶n phÈm víi thÞ tr-êng ®ã.  Xö lý th«ng tin Néi dung chñ yÕu cña xö lý th«ng tin trong C«ng ty bia ViÖt hµ lµ : + X¸c ®Þnh th¸i ®é chung cña ng-êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm. + Lùa chän c¸c thÞ tr-êng môc tiªu cña c«ng ty cã kh¶ n¨ng th©m nhËp vµ ph¸t triÓn tiªu thô s¶n phÈm. T-¬ng øng hai néi dung trªn c«ng ty th-êng sö dông 2 ph-¬ng ph¸p: + LËp h×nh gi¶i thÝch th¸i ®é chung + LËp b¶ng so s¸nh thÞ tr-êng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tãm l¹i : kÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu th× ph¶i tr¶ lêi d-îc c¸c c©u hái + Nh÷ng lo¹i thÞ tr-êng nµo cã triÓn väng ? + Nh÷ng lo¹i mÆt hµng nµo cã kh¶ n¨ng tiªu thô khèi l-îng lín ? + Gi¸ c¶ b×nh qu©n trªn thÞ tr-êng ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸ tung ra tõng thêi kú nh- thÕ nµo ? + Nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu tõng thÞ tr-êng ? + Dù kiÕn vÒ m¹ng l-íi tiªu thô vµ ph-¬ng thøc ph©n phèi s¶n phÈm ? b . Tæ chøc tiªu thô bia trªn thÞ tr-êng * Lùa chän c¸c s¶n phÈm thÝch øng Dùa vµo c¸c th«ng tin thu thËp tõ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr-êng c«ng ty ®· lùa chän mét c¸ch ®óng ®¾n vµ chÝnh x¸c nã gióp cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm diÔn ra tr«i ch¶y mÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng... tiÕn hµnh mét c¸ch hiÖu qu¶. * X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ Gi¸ c¶ cã ¶nh h-ëng lín tíi khèi l-îng b¸n cña c«ng ty nã th-êng xuyªn lµ yÕu tè quan träng cña viÖc mua vµ lùa chän cña kh¸ch hµng v× vËy c«ng ty ®· tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch chi phÝ tr-¬c tiªn nh- sau: - TÝnh to¸n chi phÝ: chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm bao gåm chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ gi¸n tiÕp, chi phÝ chung vµ chi phÝ qu¶n lý. Trong chi phÝ cã hai lo¹i: + Chi phÝ cè ®Þnh + Chi phÝ biÕn ®æi - Ph©n tÝch hoµ vèn: Sau khi tÝnh ®óng c¸c chi phÝ s¶n xuÊt c«ng ty ph©n tÝch ®iÓm ®iÒu hoµ c¸ch tÝnh nh- sau: Gäi ®iÓm ®iÒu hoµ lµ f(x) cã tæng thu (TR) b»ng tæng chi phÝ (TC) 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph-¬ng tr×nh : TR = TC mµ TR = P . Q vµ TC =F + V. Q Do ®ã ta cã : PQ = F + V. Q Trong ®ã : Q = f : (p - v) P : gi¸ c¶ hµng ho¸ F : Tæng chi phÝ V : Chi phÝ biÕn ®æi Q : Khèi l-îng hµng kinh doanh Víi khèi l-îng s¶n xuÊt = Q th× hoµ vèn Víi khèi l-îng s¶n xuÊt < Q Thua lç > Q Cã l·i §Ó ph©n tÝch lùa chän møc gi¸ c«ng ty c¨n cø vµo : + KÕt qu¶ tÝnh tæng chi phÝ, chi phÝ cè ®Þnh, chi phÝ biÕn ®æi t-¬ng øng víi møc s¶n l-îng kh¸c nhau. + KÕt qu¶ dù ®o¸n khèi l-îng b¸n theo nh÷ng møc gi¸ dù kiÕn vµo ®-êng cung b¸n hµng. + Dù ®o¸n ph¶n øng cña ®èi thñ c¹nh tranh. + X©y dùng phÇn thÞ tr-êng thùc hiÖn. Sau khi ®¸nh gi¸ c¸c ph-¬ng tiÖn kh¸c nhau cña c¸c møc gi¸ dù kiÕn theo khèi l-îng b¸n, lîi nhuËn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp, ph¶n øng cña ®èi thñ tranh, c«ng ty cã thÓ quyÕt ®Þnh theo hai c¸ch: C¸ch 1: ChÊp nhËn trong sè c¸c møc gi¸ dù kiÕn mét møc gi¸ tho¶ m·n tèt nhÊt c¸c môc tiªu ®Æt ra. C¸ch 2: NÕu kh«ng cã møc gi¸ nµo tho¶ m·n c¸c môc tiªu c«ng ty th× x©y dùng mét møc gi¸ míi.  Lùa chän møc tiªu thô 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mçi s¶n phÈm sau khi ®-îc s¶n suÊt ra ®Òu ®-îc ®-a ®Õn n¬i tiªu thô viÖc chuyÓn ®-a nµy cã thÓ tr¶i qua mét hay nhiÒu kh©u trung gian. NÕu kh«ng qua mét kh©u trung gian nµo th× gäi lµ kªnh tiªu thô trùc tiÕp qua mét hoÆc nhiÒu kh©u trung gian gäi lµ kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp. Hai kªnh tiªu thô trªn ®Òu cã -u nh-îc ®iÓm nhÊt ®Þnh, nh-ng trong thùc tÕ cßn vËn dông kªnh tiªu thô hçn hîp. + Kªnh tiªu thô trùc tiÕp : §-îc biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å kªnh tiªu thô trùc tiÕp Ng-êi tiªu dïng cuèi cïng C«ng ty ¦u ®iÓm : §Èy nhanh tèc ®é l-u th«ng hµng ho¸ tiÕp cËn tèt víi thÞ tr-êng thu ®-îc lîi nhuËn cao, kh¶ n¨ng chi phèi vµ kiÓm so¸t hµng ho¸ cao. Nh-îc ®iÓm : Vèn nh©n lùc ph©n t¸n do chi b¸n hµng t¨ng, tiÕp cËn nhiÒu ®Çu mèi b¸n hµng lµm t¨ng sù phøc t¹p trong mua b¸n vµ thanh to¸n... + Kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp: §-îc biÓu diÔn qau s¬ ®å sau: S¬ ®å kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp C«ng ty 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trung gian Kh¸ch mua theo hîp ®ång Trung gian Ng-êi tiªu dïng ¦u ®iÓm : Gióp ng-êi trung gian n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hµng ho¸ tiªu thô nhanh c«ng t¸c thanh to¸n ®¬n gi¶n. Nh-îc ®iÓm : Kh«ng trùc tiÕp quan hÖ víi ng-êi tiªu dïng, kh«ng qu¶n lý ®-îc gi¸ b¸n cña trung gian. + Kªnh tiªu thô hçn hîp: §-îc biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å kªnh tiªu thô hçn hîp C«ng ty Kh¸ch mua theo hîp ®ång §¹i lý 1 Trung gian 1 Trung gian 2 Ng-êi tiªu dïng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong kªnh tiªu thô nµy võa sö dông kªnh tiªu thô trùc tiÕp võa sö dông kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp nªn nã cã -u ®iÓm cña c¶ hai kªnh tiªu thô. c. Xóc tiÕn vµ khuyÕch tr-¬ng b¸n hµng ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c xóc tiÕn vµ khuyÕch tr-¬ng b¸n hµng cã vai trß quan träng ®èi víi c«ng t¸c tiªu thô v× xóc tiÕn b¸n hµng lµm t¨ng kh¼ng n¨ng hiÓu biÕt cña kh¸ch hµng vÒ hµng ho¸, dÞch vô uy tÝn cña c«ng ty nã t¹o ®iÒu kiÖn cho cung gÆp cÇu , ng-êi b¸n gÆp g-êi mua . Trªn c¬ së ®ã khuyÕn khÝch vµ thuyÕt phôc ng-êi mua h×nh thµnh , më réng duy tr× nhu cÇu hµng ho¸ cña c«ng ty, xóc tiÕn vµ khuyÕch tr-¬ng gåm cã , qu¶ng c¸o chÝnh s¸ch xóc tiÕn vµ nghÖ thuËt kinh doanh , kü thuËt yÓm hé cho b¸n hµng Qu¶ng c¸o lµ c«ng viÖc th«ng tin vÒ s¶n phÈm vµ b¶n th©n cña c«ng ty cho kh¸ch hµng nã t¹o ra nhu cÇu cña kh¸ch hµng, gãp phÇn më réng dung l-îng thÞ tr-êng nhê ®ã c«ng ty t¨ng l-îng b¸n hµng, gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn. d. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tiªu thô Sau kú kÕ ho¹ch c«ng ty bao giê còng ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc vµ nh÷ng tån t¹i. Víi ho¹t ®éng tiªu thô còng vËy viÖc ®¸nh gi¸ lµ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh sau, nã rót ra ®-îc kinh nghiÖm trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng tiªu thô tõ ®ã doanh nghiÖp dÇn dÇn hoµn thiÖn vµ ®-a ra nh÷ng ph-¬ng ¸n ho¹t ®éng tiªu thô c¸c s¶n phÈm tiªu thô cña m×nh thÝch hîp nhÊt vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tiªu thô lµ ph©n tÝch qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô , lµm râ nh÷ng nguyªn nh©n thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. C¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tiªu thô lµ sè doanh thu 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b¸n hµng , doanh thu b¸n hµng thùc tÕ mµ doanh nghiÖp thu ®-îc ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp thu ®-îc vµo t×nh thÕ l·i, lç, hay hoµ vèn. Tãm l¹i viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô lµ c¨n cø ®Ó doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch cho kú sau. Nã ¶nh h-ëng ®Õn tÝnh hiÖn thùc cña kÕ ho¹ch Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng thÞ tr-êng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty bia viÖt hµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (1994 - 1999) 2.1. mét sè nÐt vÒ c¬ cÊu tæ chøc, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, trang thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm cña c«ng ty bia viÖt hµ 20
- Xem thêm -