Tài liệu Tình hình cạnh tranh của nền kinh tế việt nam hiện nay

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhµ níc chñ tr¬ng më réng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c níc trong mäi lÜnh vùc. §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ cuéc sèng cña con ngái, mét lÜnh vùc ®îc coi lµ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ®ã lµ s¶n xuÊt kinh doanh. Cïng víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña ®Êt níc, nghµnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ nghµnh khai t¸ch dÞch vô nãi riªng ®· tù kh¼ng ®Þnh m×nh ®Ó cã chç ®øng trong th¬ng trêng. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy doanh nghiÖp ph¶i cã mét lùc lîng hïng hËu c¶ vÒ nh©n lùc vµ vËt lùc trong bé m¸y qu¶n lý nãi chung vµ bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Ngµy nay ®Ó ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu ngµy cµng cao trong c«ng t¸c qu¶n lý, ph¸t huy vai trß cña kÕ to¸n lµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc, toµn diÖn vµ cã hÖ thèng, ph¸t hiÖn vµ khai th¸c kÞp thêi nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n mét c¸ch cô thÓ , tõ c¸c chøng tõ ban ®Çu ®Õn c¸c h×nh thøc ph¬ng ph¸p kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ¸p dông. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng ®ã nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi em ®· t×m hiÓu c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ nghiªn cøu kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Víi sù chØ b¶o gióp ®ì cña c¸c c« chó, Anh , chÞ trong c«ng ty vµ sù híng dÉn cña thÇy c« gi¸o, em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp giai ®o¹n cña m×nh t¹i c«ng ty. B¸o c¸o ®îc hoµn thµnh trªn c¬ së kÕt hîp gi÷a nh÷ng kiÕn thøc em ®· häc vµ thùc tiÔn c«ng t¸c ë c«ng ty. Do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n nªn b¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña thÇy c« vµ c¸c Anh chÞ ë phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. PhÇn I: giíi thiÖu Tæng quan vÒ doanh nghiÖp 1. §Æc ®iÓm chung cña doanh nghiÖp 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2005, Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp sè 0113007229 cho phÐp thµnh lËp Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi. Theo quyÕt ®Þnh nµy th× chi nh¸nh ®îc thµnh lËp víi: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tªn C«ng ty: Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi Trô së giao dÞch: 167B Th¸I Hµ, §èng §a, Hµ Néi. Nghµnh nghÒ kinh doanh: S¶n XuÊt vµ mua b¸n vËt liÖu x©y dùng; chÕ biÕn ®¸ èp l¸t, c¸t tr¾ng, sái, ®¸ x©y dùng ( kh«ng chÕ biÕn t¹i trô së). §Õn ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 2006 chi nh¸nh ®¨ng ký thay ®æi lÇn thø 1 víi: Tªn C«ng ty: Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi Trô së giao dÞch: Sè 6 ngh¸ch 39 ngâ 178 Th¸i Hµ, §èng §a, Hµ Néi. Nghµnh nghÒ kinh doanh: S¶n XuÊt vµ mua b¸n vËt liÖu x©y dùng; chÕ biÕn ®¸ èp l¸t, c¸t tr¾ng, sái, ®¸ x©y dùng ( kh«ng chÕ biÕn t¹i trô së). Sau khi ®îc thµnh lËp. C«ng ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch, chiÕn lîc kinh doanh hîp lý ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng kh¶ quan. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn th«ng qua sè liÖu vµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch ë b¶ng sau: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng fico t¹i hµ néi (n¨m 2005-2006) §¬n vÞ: ®ång. So s¸nh ST TL ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 1. Tæng doanh thu 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 3. Doanh thu thuÇn 4. TrÞ gi¸ vèn hµng b¸ng 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 7. Chi PhÝ tµi chÝnh 8. Chi PhÝ b¸n hµng 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 11. Thu nhËp kh¸c 12. Chi phÝ kh¸c 13. Lîi nhuËn kh¸c 14. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 15. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶I nép 16. Lîi nhuËn sau thuÕ 8,971,441,649 8,971,441,649 8,214,463,364 756,978,285 3,356,115 329,580,769 383,571,950 10,562,802,516 10,562,802,516 9,830,156,446 732,646,069 1,813,415 46404282 351,100,205 279,142,738 1,591,360,867 47,181,681 57,812,259 10,630,578 47,181,681 57,812,259 - - 47,181,681 57,812,259 17.74 1,591,360,867 17.74 1,615,693,082 19.67 -24,332,216 (3.21) -1,542,700 (45.97) 46,404,282 21,519,436 6.53 -104,429,212 (27.23) 22.53 10,630,578 22.53 10,630,578 22.53 Qua c¸c chØ tiªu trªn ta thÊy c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ trong mÊy n¨m gÇn ®©y lµ liªn tôc t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn lµm cho c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng còng t¨ng theo. VÒ c¸c kho¶n chi phÝ: chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gi¶m trong khi ®ã doanh thu l¹i t¨ng ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty qu¶n lý chi phÝ cã hiÖu qu¶; Chi phÝ b¸n hµng t¨ng h¬n so víi n¨m 2005, nhng tÝnh vÒ tû lÖ chi phÝ b¸n hµng trªn doanh thu th× n¨m 2006 gi¶m h¬n (3.32% & 3.67%) riªng chi phÝ vÒ gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng h¬n so víi møc t¨ng cña doanh thu b¸n hµng ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty t×m nguån hµng nhËp cha hîp lý, vµ víi biÕn ®éng t¨ng gi¸ cña thi trêng, møc t¨ng gi¸ hµng mua vµo lín h¬n møc ®iÒu chØnh t¨ng gi¸ cña hµng b¸n ra víi lý do c«ng ty x©y dùng gÝa c¹nh tranh ®Ó thu hót kh¸ch hµng. 1.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty. 1.2.1. Chøc n¨ng: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ S¶n XuÊt vµ mua b¸n vËt liÖu x©y dùng; chÕ biÕn ®¸ èp l¸t, c¸t tr¾ng, sái, ®¸ x©y dùng nh»m môc ®Ých phôc vô cho nghµnh x©y dùng. §ång thêi, C«ng ty sö dông cã hiÖu qu¶ vÒ lao ®éng, tµi s¶n tiÒn vèn, më réng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c ®¬n vÞ b¹n, c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 níc ®Ó mua b¸n c¸c hµng ho¸ cã chÊt lîng tèt, mÉu m· ®Ñp, gi¸ c¶ hîp lý ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vµ gi¸ trÞ cña nh÷ng c«ng tr×nh. 1.2.2. NhiÖm vô: C«ng ty tiÕn hµnh tham kh¶o thÞ trêng trong c¶ níc ®Ó n¾m b¾t ®îc nh÷ng nhu cÇu cña thÞ trêng ®Ó ®Ò ra nh÷ng ph¬ng híng vµ kÕ ho¹ch b¸n hµng phï hîp. - Thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é vµ quy tr×nh qu¶n lý vÒ vèn, tµi s¶n, c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh cña c¸c ®iÒu lÖ vµ cña nhµ níc. - Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô vÒ nép thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ níc - Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n, b¸o c¸o ®Þnh kú ®ét xuÊt theo quy ®Þnh cña c¬ quan cÊp trªn. - Thùc hiÖn nghÜa vô cña ngêi sö dông lao ®éng, ®¶m b¶o viÖc lµm, tõng bíc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña C«ng ty. C«ng ty còng thu hót nh÷ng lao ®éng cã kinh nghiÖm, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho lao ®éng. - Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng, an ninh quèc phßng, c¸c quy ph¹m vÒ an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp. 1.3. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi. 1.3.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi. Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Né lµ mét chi nh¸nh ho¹t ®éng theo uû quyÒn cña: C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico §Þa chØ: 26B NguyÔn Th¸i B×nh, QuËn I, Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Lµ chi nh¸nh h¹ch to¸n kinh doanh phô thuéc, cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ ®îc tæ chøc theo h×nh thøc trùc tuyÕn - chøc n¨ng nghÜa lµ c¸c phßng ban cña Chi nh¸nh cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau vµ cïng chÞu sù qu¶n lý, chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, trong 2 n¨m qua Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý còng nh phong c¸ch lµm viÖc. §Õn nay, bé m¸y qu¶n lý cña chi nh¸nh c«ng ty rÊt gän nhÑ, linh ho¹t, thÝch øng víi sù biÕn ®æi thêng xuyªn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhng vÉn ®¶m b¶o ®îc tÝnh ®ång bé trong toµn C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi ®îc biÓu diÔn theo s¬ ®å sau: Ban Gi¸m §èc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng Kinh Doanh Phßng KÕ To¸n : quan hÖ trùc tuyÕn. : quan hÖ phèi hîp. H×nh 1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi Nh vËy, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn - chøc n¨ng. NghÜa lµ trong chi nh¸nh, Gi¸m ®èc lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt vµ n¾m quyÒn ra quyÕt ®Þnh vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò kinh doanh cña chi nh¸nh. C¸c phßng chøc n¨ng cã nhiÖm vô gióp viÖc vµ tham mu cho Gi¸m ®èc. Nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý do c¸c phßng chøc n¨ng ®Ò xuÊt ph¶i ®îc Gi¸m ®èc th«ng qua míi chuyÓn thµnh mÖnh lÖnh vµ ®îc truyÒn ®¹t xuèng cÊp díi. Ban gi¸m ®èc c«ng ty bao gåm mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô chØ ®¹o, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖn vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña chi nh¸nh tríc c«ng ty vµ ph¸p luËt. §Ó chi ®¹o chi nh¸nh Ban gi¸m ®èc th«ng qua c¸c phßng chøc n¨ng. * Gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®øng ®Çu chi nh¸nh, lµ ngêi toµn quyÒn quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh theo ph¸p luËt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c«ng ty vµ Nhµ níc vÒ mäi ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. * Phã gi¸m ®èc: Do gi¸m ®èc chi nh¸nh lùa chän vµ ®Ì nghÞ lªn c¸p trªn bæ sung, phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ lÜnh vùc kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ c¸c lÜnh vùc kinh doanh cô thÓ ®îc giao. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n. * Phßng kinh doanh: cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc kinh doanh, theo dâi t×nh h×nh kinh doanh, gióp Ban gi¸m ®èc nghiªn cøu thÞ trêng. T×m hiÓu ®èi t¸c më réng thÞ trêng tiªu thô. Phßng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc viÖc b¸n hµng, giao hµng kÞp thêi, l¾ng nghe ý kiÕn cña kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng, mÉu m· còng nh gi¸ c¶. * Phßng kÕ to¸n: Víi chøc n¨ng c¬ b¶n lµ h¹ch to¸n, qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cña ®¬n vÞ. Phßng cã nhiÖm vô chØ ®¹o lËp chøng tõ ban ®Çu, lËp sæ s¸ch theo dâi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh theo ®óng quy ®Þnh cña cÊp trªn vµ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ níc. Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô tham mu cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n. Nh vËy, Tæng céng Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi cã 12 nh©n viªn: + Phßng kinh doanh gåm : 1 trëng phßng vµ 6 nh©n viªn. + Phßng kÕ to¸n gåm : 1 kÕ to¸n trëng, 1 kÕ to¸n viªn, vµ 1 thñ quü, . 1.3.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi * §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. §Ó cã thÓ n¾m b¾t ®Çy ®ñ t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp vµ cã biÖn ph¸p øng phã kÞp thêi víi c¸c tÝn hiÖu thÞ trêng, c¸c nhµ doanh nghiÖp thêng sö dông nhiÒu c«ng cô qu¶n lý vµ kªnh th«ng tin kh¸c nhau. Th«ng tin kÕ to¸n lµ mét th«ng tin kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong hÖ thèng c«ng cô Êy ®Ó qu¶n lý vèn, tµi s¶n vµ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. §ång thêi lµ nguån cung cÊp th«ng tin kinh tÕ ®¸ng tin cËy ®Ó Nhµ níc thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc. ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tèt hay kh«ng tèt ®Òu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi ngay tõ ngµy ®Çu míi thµnh lËp ®· x©y dùng ®îc bé m¸y qu¶n lý cã hiÖu qu¶. Trong ®ã bé m¸y kÕ to¸n víi vai trß lµ c«ng cô cña c¸c nhµ qu¶n lý ®· ®îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, hîp lý vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt môc ®Ých ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh, ph¹m vi ho¹t ®éng còng nh tr×nh ®é cña ®éi ngò kÕ to¸n. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ cña C«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n cña Chi nh¸nh ®îc tæ chøc theo m« h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña Chi nh¸nh. Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô tham mu cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n, tæ chøc thu nhËn, xö lý, hÖ thèng ho¸ vµ cung cÊp th«ng tin vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ë C«ng ty cho c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ ®Çu t, c¸c c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng b»ng c¸ch vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n, c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n vµ c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n. Trong suèt 2 n¨m ho¹t ®éng võa qua, phßng kÕ to¸n lu«n thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh vÒ kÕ to¸n thèng kª, ¸p dông nghiªm chØnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo Q§1141 TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi ChÝnh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n ë chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi. KÕ to¸n trëng KÕ to¸n quü KÕ to¸n viªn Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty cã 3 thµnh viªn vµ mçi thµnh viªn cã nhiÖm vô, chøc n¨ng riªng cña m×nh. Nhin vµo s¬ ta cã thÓ hiÓu ®îc c¬ cÊu tæ chøc cña bé m¸y kÕ to¸n * C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, vµo tr×nh ®é qu¶n lý cña ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n vµ nhu cÇu sö dông th«ng tin kÕ to¸n, Chi nh¸nh ®· ¸p dông h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung vµ ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. KÕ to¸n tæng hîp hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. TrÞ gi¸ xuÊt b¸n cña thµnh phÈm tÝnh theo ph¬ng ph¸p binh qu©n gia quyÒn cuèi kú. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n thµnh phÈm sñ dông ph¬ng ph¸p thÎ song song Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Ph¬ng ph¸p nµy gåm cã c¶ b×nh qu©n k× dù tr÷ vµ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp + §¬n gi¸ b×nh qu©n cã thÓ x¸c ®Þnh cho c¶ k× ®îc gäi lµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n c¶ k× hay lµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n cè ®Þnh Theo c¸ch tÝnh nµy khèi lîng tÝnh to¸n gi¶m nhng chØ tÝnh ®îc gi¸ trÞ vèn thùc tÕ cña vËt t vµo thêi ®iÓm cuèi k× nªn kh«ng thÓ cung cÊp th«ng tin. + §¬n gi¸ b×nh qu©n cã thÓ x¸c ®Þnh sau mçi lÇn nhËp ®îc gäi lµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n liªn hoµn hay ®¬n gi¸ b×nh qu©n di ®éng. Theo c¸ch tÝnh nµy gi¸ trÞ vèn thùc tÕ vËt t hµng ngµy cung cÊp th«ng tin kÞp thêi nhng khèi lîng c«ng viÖc tÝnh to¸n nhiÒu rÊt thÝch hîp víi DN lµm kÕ to¸n m¸y. Gi¸ thµnh thµnh phÈm xuÊt kho = sè lîng thµnh phÈm xuÊt kho x Zsxtt cña thµnh Gi¸ thµnh s¶n x phÈm tån kho ®Çu kú Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña ®¬n vÞ b×nh qu©n Zsxtt cña thµnh phÈm nhËp kho trong kú xuÊt thùc tÕ ®¬n = vÞ b×nh qu©n Sè lîng thµnh phÈm x Sè lîng thµnh phÈm tån kho ®Çu kú nhËp trong kú 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÝ Dô: Trong th¸ng 9/N t¹i DNSX thµnh phÈm A cã tµi liÖu sau (§¬n vÞ tÝnh : §ång). - Tån kho ngµy 1/9/N: SL: 100TAP: Tæng gi¸ trÞ: 100.000 - NhËp kho trong th¸ng 9/N: SL: 10.000TAP, Tæng gi¸ trÞ: 9.500.000 - XuÊt trong th¸ng 9000TAP, x¸c ®Þnh tæng gia xuÊt kho cña hµng ho¸. Gi¶i: 100.000 + 9.500.000 Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n = = 950 100 + 10.000 Tæng gi¸ trÞ thµnh phÈm xuÊt kho = 950 x 9.000 = 8.550.000 - S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vÊt t, hµng ho¸, thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. ThÎ kho PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª nhËp- xuÊt – tån Ghi chó: Sæ kÕ to¸n tæng hîp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu cuèi th¸ng * Néi dung: - ë kho: Thñ kho dïng ”thÎ kho” ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng thø vËt t, hµng ho¸ theo chØ tiªu sè lîng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi chøng tõ nhËp, xuÊt vËt t hµng ho¸, thñ kho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý. Hîp ph¸p ph¬ng ph¸p cña chøng tõ råi tiÕn hµnh ghi chÐp sè thùc nhËn, thùc xuÊt vµo chøng tõ vµ thÎ kho; cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho ®Ó ghi vµo cét tån trªn thÎ kho. §Þnh kú thñ kho göu c¸c chøng tõ nhËp – xuÊt ®· ph©n lo¹i theo tõng thø vËt t hµng ho¸ cho phßng kÕ to¸n. - ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n sö dông sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt cho tõng vËt t, hµng ho¸ theo c¶ hai chØ tiªu sè lîng, gi¸ trÞ. KÕ to¸n khi nhËn ®îc chøng tõ nhËp, xuÊt cña thñ kho göu lªn, kÕ to¸n kiÓm tra l¹i chøng tõ, hoµn chØnh chøng tõ; c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho ®Ó ghi vµo sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt t hµng ho¸. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n lËp b¶ng nhËp – xuÊt – tån, sau ®ã ®èi chiÕu: + §èi chiÕu sæ kÕ to¸n chi tiÕt víi thÎ kho cña thñ kho. + §èi chiÕu sè liÖu dßng tæng céng trªn b¶ng nhËp – xuÊt - tån víi sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp; + §èi chiªu sè liÖu trªn sæ chi tiÕt víi sè liÖu kiÓm tra thùc tÕ. * ¦u nhîc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông: - ¦u ®iÓm: ` Ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu. - Nhîc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp giòa kho vµ phßng kÕ to¸n cßn chïng lÆp vÒ chØ tiªu sè l¬ng, khèi lîng ghi chÐp cßn thiÕu. - §iÒu kiÖn ¸p dông: ThÝch hîp víi DN Ýt chñng lo¹i vËt t hµng ho¸, viÖc nhËp xuÊt diÔn ra kh«ng thêng xuyªn. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn DN ®· lµm kÕ to¸n m¸y th× ph¬ng ph¸p nµy vÉn ¸p dông cho nh÷ng DN cã nhiÒu chñng lo¹i vËt t hµng ho¸ diÔn ra thêng xuyªn. Do ®ã, xu híng ph¬ng ph¸p nµy sÏ ®îc ¸p dông réng r·i. s¬ ®å kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt kÝ chung t¹i c«ng ty: Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng C§ Sè PS bctc 9 Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt b¶ng tæng hîp chi tiÕt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 : §èi chiÕu, kiÓm tra. : Ghi hµng ngµy. : Ghi hµng th¸ng. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung t¹i C«ng ty: Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ b¶ng chøng tõ gèc cïng lo¹i, kÕ to¸n ghi vµo sæ nhËt ký chung vµ chi tiÕt, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Sau ®ã chuyÓn ghi vµo sæ c¸i liªn quan. Cuèi th¸ng céng sè liÖu trªn sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, ®ång thêi lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®èi chiªu sè liÖu trªn sæ c¸i vµ sè chi tiÕt sÏ lËp b¶ng BCTC. Ph¬ng ph¸p nµy rÊt phï hîp víi DN v× DN kinh doanh Ýt s¶n phÈm, vµ bé m¸y kÕ to¸n cña DN cã quy m« nhá. PhÇn II KÕ to¸n mét sè phÇn hµnh T¹i chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi. A/ KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 1/ ý nghÜa cña h¹ch to¸n tiÒn l¬ng TiÒn l¬ng lµ thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng, nã cã thÓ lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. §èi víi doanh nghiÖp, tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng lµ mét kho¶n chi phÝ. Do vËy doanh nghiÖp ph¶i sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó tÕt kiÖm chi phÝ tiÒn l¬ng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã lµ nh©n tè gióp doanh nghiÖp hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. H¹ch to¸n tèt lao ®éng tiÒn l¬ng gióp doanh nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng nÒ nÕp, thóc ®Èy ngêi lao ®éng chÊp hµnh tèt kû luËt, t¨ng n¨ng suÊt hiÖu qu¶. §ång thêi, h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng lµm c¬ së cho viÖc tÝnh, tr¶ l¬ng ®óng chÕ ®é, x¸c ®Þnh vµ ph©n bæ ®óng chi phÝ nh©n c«ng, qu¶n lý tèt quü l¬ng. 2/ NhiÖm vô h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vai trß to lín trªn cña h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ngmµ h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng cã nh÷ng nhiÖm vô sau: + TÝnh to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®óng chÕ ®é c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp…. Cho ngêi lao ®éng, ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn cho ngêi lao ®éng t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c chÕ ®é do Nhµ níc ban hµnh. + TÝnh to¸n ph©n bæ ®óng ®èi tîng c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, trÝch theo l¬ng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Híng dÉn kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖn ®Çy ®ñ ®óng chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, më sæ, thÎ kÕ to¸n h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng ®óng chÕ ®é, ph¬ng ph¸p. + LËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng thuéc tr¸ch nhiÖm kÕ to¸n. + Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông thêi gian lao ®éng, chi phÝ nh©n c«ng, n¨ng suÊt lao ®éng, quü l¬ng, c¸c quü kh¸c, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m khai th¸c, sö dông triÖt ®Ó, cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng lao ®éng s½n cã trong doanh nghiÖp, chèng hµnh vi v« tr¸ch nhiÖm, vi ph¹m kû luËt lao ®éng, chÕ ®é. 3. §Æc ®iÓm kÕ to¸n tiÒn l¬ng t¹i doanh nghiÖp. a/ §Æc ®iÓm TiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng do ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng tho¶ thuËn XuÊt ph¸t tõ ®Æc thï cña doanh nghiÖp lµ kinh doanh th¬ng m¹i, cho nªn doanh nghiÖp ¸p dông tr¶ l¬ng cho c¸n bé, nh©n viªn theo h×nh thøc l¬ng thêi gian. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng c¨n cø vµo thêi gian lao ®éng thùc tÕ vµ møc l¬ng ®· tho¶ thuËn. Doanh nghiÖp ¸p dông thêi gian tÝnh l¬ng lµ 26 ngµy c«ng/ th¸ng C«ng thøc tÝnh l¬ng: Sè l¬ng kho¸n cña ngêi ®ã Sè ngµy L¬ng cña mét nh©n viªn = x c«ng lµm viÖc 26 ngµy c«ng thùc tÕ. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b/ Tµi kho¶n sö dông: Tµi kho¶n 334. Tµi kho¶n 3382 Tµi kho¶n 3383 Tµi kho¶n 3384 Ngoµi ra cßn mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c. c/ Chøng tõ: - B¶ng chÊm c«ng. - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng. - PhiÕu thu. - PhiÕu chi d/ Tr×nh tù ghi sæ: Chøng tõ NhËt ký chung Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 338 Sæ c¸I tµi kho¶n 334,338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh e/ Sæ s¸ch: - Sæ nhËt ký chung - Sæ c¸I tµi kho¶n 334 - Sæ c¸I tµi kho¶n 338 B/ KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 1/ §Æc ®iÓm: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn ë c«ng ty bao gåm kÕ to¸n tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng© hµng. C«ng ty cã mét ngêi theo dâi tiÒn mÆt vµ tiÇn göi ng©n hµng, mét thñ quü cã tÝnh ®éc lËp gi÷a hai nh©n viªn nµy. C¸c ho¹t ®éng thu chi, b¸o cã, b¸o nî diÔn ra ®îc ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh vµo nhËt ký ®Æc biÖt lµ NhËt ký thu tiÒn vµ NhËt ký chi tiÒn hµng ngµy. Cuèi thµng kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ c¸i tµi kho¶n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. Nh×n chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n kh«ng cã g× kh¸c chÕ ®é quy ®Þnh. Tr×nh tù ghi sæ: - PhiÕu thu - PhiÕu chi - GiÊy b¸o nî - GiÊy b¸o cã - NhËt ký thu tiÒn - NhËt ký chi tiÒn Sæ c¸i Tµi kho¶n 111,112 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh 2/ C¸c lo¹i chøng tõ kÕ to¸n: - PhiÕu thu tiÒn mÆt VN§ PhiÕu thu tiÒn mÆt ngo¹i tÖ PhiÕu chi tiÒn mÆt VN§ PhiÕu chi tiÒn mÆt ngo¹i tÖ GiÊy b¸o cã cña ng©n hµng GiÊy b¸o nî cña ng©n hµng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhiÕu thu, phiÕu chi do kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n thu chi vµ thanh to¸n néi bé mét c¸ch liªn tôc theo c¸c ph¸t sinh hµng ngµy, tæng hîp c¸c kho¶n ph¶i thu , ph¶i tr¶ theo kú nhÊt ®Þnh, ph¶i b¸o c¸o cho kÕ to¸n trëng khi tiÕn hµnh lËp c¸c lo¹i chøng tõ, khi tiÕn hµnh chi tiÒn mÆt hoÆc thu tiÒn mÆt kÕ to¸n lËp phiÕu chi ( phiÕu thu ) thµnh 03 liªn 1 liªn giao cho kh¸ch hµng, 1 liªn lu©n chuÓn thùc hiÖn nghiÖp vô vµ 1 liªn lu cuèng. 3/ Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông: - NhËt ký thu tiÒn - NhËt ký chi tiÒn - Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng c¸c tµi kho¶n tiÒn - Sæ c¸I tµi kho¶n 111, 112 …… KÕ to¸n thu chi ph¶i më sæ kÐ to¸n quü tiÒn mÆt, ghi chÐp hµng ngµy, liªn tôc theo tr×nh tù ph¸t sinh c¸c kho¶n thu chi xuÊt nhËp theo quü tiÒn mÆt, ng©n phiÕu ngo¹i tÖ vµ tÝnh ra sè tiÒn quü ë mäi thêi ®iÓm, ph¶i theo dâi riªng mét sæ, hay mét phÇn sæ theo kú nhÊt ®iÞnh vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o l¹i cho kÕ to¸n trëng khi cã nh÷ng sai sãt. C. kÕ to¸n qu¸ tr×nh b¸n hµng 1/ §Æc ®iÓm Lµ mét DN th¬ng m¹i kinh doanh mua b¸n vÒ vËt liÖu x©y dùng do vËy DN lu«n ph¶i ®Æt chÊt l¬ng hµng ho¸ lªn hµng ®Çu, kh«ng nh÷ng v× uy tÝn cña DN mµ cßn v× tÝnh chÊt x· héi cña hµng ho¸. Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Fico t¹i Hµ Néi ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. -Ph¬ng thøc thanh to¸n: chñ yÕu b»ng tiÒn mÆt ho¨c tiÒn göi ng©n hµng vµ ghi sæ c«ng nî. - Ph¬ng thøc b¸n chñ yÕu lµ b¸n hµng ngay. - §Ó ph¶n ¸nh kÕ to¸n tæng hîp b¸n hµng c«ng ty ®· sö dông c¸c tµi kho¶n : TK 632, TK 511, TK 531, TK 532, TK 333, TK 512, TK 131…. Sau khi hµng ho¸ ®îc xuÊt b¸n, trªn c¬ së ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n ghi nhËn doanh thu b¸n hµng. 2/ Chøng tõ sö dông - Ho¸ ®¬n b¸n hµng (Ho¸ ®¬n GTGT) - phiÕu thu, - GiÊy b¸o cã cña ng©n hµng. 3/ Sæ kÕ to¸n: + Sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp TK 131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Sæ c¸i TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô + Sæ c¸i TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ 1. Mét sè nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ vÒ c«ng ty Tr¶i qua 2 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, ®Õn nay C«ng ty ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh. C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó cã thÓ chñ ®éng mäi mÆt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, giµnh ®îc vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng.§îc ra ®êi trong thêi ®¹i míi, thêi ®¹i khoa häc vµ c«ng nghÖ cã rÊt nhiÒu thuËn lîi nhng cã nhiÒu kho kh¨n nhng c«ng ty ®· tù kh¼ng ®Þnh m×nh b»ng nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh trong suèt nh÷ng n¨m qua. Lµ mét c«ng ty míi thµnh lËp do vËy c¬ së vËt chÊt kü thuËt con thiÕu thèn, vèn kinh doanh cßn nhá. Do ®ã c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc më réng thÞ trêng, nhng nhê cã sù n¨ng ®éng nhiÖt t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®em l¹i søc lùc x©y dùng c«ng ty lín m¹nh h¬n. §ãng thêi gãp mét phÇm kh«ng nhá vµo kÕt qu¶ ®ã ph¶i kÓ ®Õn bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. 2/ §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty a/ VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Tæ chøc qu¶n lý vµ ph©n c«ng ph©n nhiÖm trong bé m¸y kÕ to¸n rÊt phï hîp víi tæ chøc qu¶n lý chung cña c«ng ty. §ã lµ ph¬ng thøc qu¶n lý trùc tuyÕn. MÆc dï lµ doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc vËt liÖu x©y dùng, sè lîng nghiÖp vô diÔn ra nhiÒu nhng c¬ cÊu tæ chøc cña phßng kÕ to¸n tµi chÝnh l¹i rÊt gän nhÑ. Do tæ chøc ho¹t ®éng mét c¸ch khoa häc mµ phßng ®· ®¶m b¶o thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh, cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n nhanh chãng, kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c trî gióp ®¾c lùc cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña Ban gi¸m ®èc. ViÖc thùc hiÖn kÕ to¸n m¸y ®· ®îc ¸p dông, nã bæ trî ®¾c lùc cho c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖnkhèi lîng c«ng viÖc nhiÒu. C«ng t¸c kÕ to¸n ®îc trang bÞ m¸y vi tÝnh ®¸p øng yªu cÇu lµm viÖc vµ qu¶n lý ngµy cµng nhanh chãng gãp phÇn n©ng cao hiÖu suÊt lµm viÖc vµ chÊt lîng lao ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n . Tãm l¹i vÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña chi nh¸nh kh¸ tèt, hîp lý vµ kiÓm so¸t ®îc mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. ViÖc ph©n c«ngcña kÕ to¸n rÊt râ rµng, phï hîp. b/ VÒ thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n: Nh×n chungchi nh¸nh thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c chÕ ®é kÕ to¸n còng nh c¸c chuÈn mùc míi ban hµnh. - HÖ thèng chøng tõ: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chøng tõ ®îc lËp râ rµng, chÝnh x¸c vµ ®óng quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh do ®ã ®· ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin vÒ néi dung c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Tr×nh tù lu©n chuyÓn cña chøng tõ ®¶m b¶o cho chøng tõ lËp ra cã c¬ së thùc tÕ, c¬ së ph¸p lý, tao ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ghi chÐp sæ s¸ch vµ gi¸m ®«cd c¸c nghiÖp vô. - Sæ kÕ to¸n: C¸c sæ kÕ to¸n ®îc tr×nh bµy trªn m¸y vi tÝnh râ rµng, s¹ch sÏ vµ ®îc in ra lu tr÷ theo quy ®Þnh. C«ng ty hiÖn nay ®ang ¸p dông h×nh thøc sæ nhËt ký chung. H×nh thøc nµy rÊt phï hîp víi viÖc thùc hiÖn kÕ to¸n m¸y. T¹o thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra chi tiÕt theo chøng tõ gèc. Sæ s¸ch ®îc dïng rÊt râ rµng ph¶n ¸nh ®îc c¶ sè liÖu chi tiÕt vµ tæng hîp, viÖc bè trÝ sæ s¸ch còng t¬ng ®èi thuËn lîi chi viÖc theo dâi, ®èi chiÕu, chuyÓn sæ. 16
- Xem thêm -