Tài liệu Tín dụng và các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Vèn lµ ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt cho mäi lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vµ vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i t×m nh÷ng biÖn ph¸p huy ®éng vèn mét c¸ch thÝch hîp vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. Trong sè c¸c kªnh huy ®éng vèn, huy ®éng vèn qua ng©n hµng cã ý nghÜa hÕt søc quan träng. C«ng t¸c huy ®éng vèn kh«ng chØ mang ý nghÜa quyÕt ®Þnh tíi th¾ng lîi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña b¶n th©n ng©n hµng mµ cßn t¸c ®éng vµ chi phèi sù ph¸t triÓn vÒ mÆt kinh tÕ x· héi cña ®Êt n íc nãi chung. §øng tr íc yªu cÇu cña c«ng cuéc ®æi míi, nh÷ng th¸ch thøc cña thêi ®¹i vµ yªu cÇu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh trong hÖ thèng Ng©n hµng c«ng t¸c huy ®éng vèn qua Ng©n hµng vµ ®Æc biÖt lµ Ng©n hµng liªn doanh Lµo ViÖt chi nh¸nh Hµ Néi ph¶i ® îc tiÕp tôc vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn. Bµi to¸n vÒ gi¶i ph¸p huy ®éng vèn qua Ng©n hµng liªn doanh Lµo ViÖt chi nh¸nh Hµ Néi nh»m bï ®¾p thiÕu hôt nguån vèn ®Çu t lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu trªn t«i ®· chän ®Ò tµi “ Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng liªn doanh Lµo ViÖt chi nh¸nh Hµ Néi". Víi môc ®Ých gãp thªm mét sè s¸ng kiÕn c¶i tiÕn vµ nh÷ng ý kiÕn thiÕt thùc vµo viÖc gi¶i quyÕt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng mµ thùc tiÔn ®Æt ra hÕt søc cÊp b¸ch. Tõ ®ã t×m ra ph¬ng híng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng liªn doanh Lµo ViÖt chi nh¸nh Hµ Néi trong thêi gian tíi, ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung cña ®Ò tµi gåm nh÷ng phÇn sau: Ch ¬ng I : Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i Trang: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch ¬ng II : Thùc tr¹ng huy ®éng vèn t¹i ng©n hµng liªn doanh Lµo ViÖt chi nh¸nh Hµ Néi Ch ¬ng III : Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng liªn doanh Lµo ViÖt chi nh¸nh Hµ Néi . Do thêi gian cã h¹n vµ sù h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt còng nh h¹n chÕ trong bÝ mËt kinh doanh nªn sè liÖu ®a ra trong chuyªn ®Ò còng chØ cã tÝnh t ¬ng ®èi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé Ng©n hµng liªn doanh Lµo ViÖt chi nh¸nh Hµ Néi vµ ®Æc biÖt lµ c« Phan ThÞ Hµ ngêi ®· trùc tiÕp híng dÉn em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Trang: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i 1. §Þnh nghÜa Ng©n hµng th¬ng m¹i: §Ó ®a ra mét ®Þnh nghÜa vÒ Ng©n hµng th ¬ng m¹i ngêi ta ph¶i dùa vµo tÝnh chÊt, môc ®Ých ho¹t ®éng cña nã trªn ThÞ tr êng tµi chÝnh vµ ®«i khi ta cßn ph¶i kÕt hîp tÝnh chÊt, môc ®Ých vµ ®èi t îng ho¹t ®éng. Theo luËt c¸c tæ chøc tÝn dông ban hµnh th¸ng 12/1997 th×: “Tæ chøc tÝn dông lµ doanh nghiÖp ® îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña luËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt ® îc phÐp ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ, lµm dÞch vô ng©n hµng víi néi dung nhËn tiÒn göi vµ sö dông tiÒn göi ®Ó cÊp tÝn dông, cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n”. Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông ® îc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cã liªn quan. Theo tÝnh chÊt vµ môc ®Ých ho¹t ®éng c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng gåm: Ng©n hµng th¬ng m¹i, Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn, Ng©n hµng chÝnh s¸ch, Ng©n hµng hîp t¸c vµ c¸c lo¹i h×nh ng©n hµng kh¸c (®iÒu 20). Ngµy nay, trong thÕ giíi hiÖn ®¹i, ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh lµ m«i giíi trªn ThÞ tr ¬ng tµi chÝnh ngµy cµng ph¸t triÓn vÒ sè lîng vµ quy m« ho¹t ®éng ®a d¹ng vµ phong phó, ho¹t ®éng ®an xen lÉn nhau. Ngêi ta ph©n biÖt Ng©n hµng th ¬ng m¹i víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh m«i giíi kh¸c ë chç Ng©n hµng th ¬ng m¹i lµ ng©n hµng kinh doanh tiÒn göi, ho¹t ®éng ®ã ®· t¹o c¬ héi cho Ng©n hµng th ¬ng m¹i cã thÓ lµm t¨ng béi sè tiÒn göi cña kh¸ch hµng trong hÖ thèng ng©n hµng cña m×nh. §ã lµ ®Æc tr ng c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt Ng©n hµng th ¬ng m¹i víi c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Trang: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1. §Æc trng ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. Ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr êng tµi chÝnh bao gåm nhiÒu lo¹i h×nh tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ, ®ã lµ nh÷ng tæ chøc m«i giíi tµi chÝnh, c¸c tæ chøc nµy chuyÓn t¶i nh÷ng kho¶n tiÒn tiÕt kiÖm tÝch luü ®îc trong x· héi ®Õn tay nh÷ng ng êi cã nhu c©ï chi tiªu cho ®Çu t. Nhng gi÷a c¸c tæ chøc l¹i cã sù kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt còng nh vÒ ®èi tîng vµ ph¬ng ph¸p kinh doanh. Sù kh¸c nhau ®ã b¾t nguån tõ nguyªn nh©n vÒ lÞch sö vµ chÕ ®é kinh tÕ vµ ngµy nay c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®Òu lµ s¶n phÈm cña thÓ chÕ tµi chÝnh cña mçi n íc. Ng©n hµng th¬ng m¹i víi ho¹t ®éng chÝnh lµ kinh doanh tiÒn göi. Tõ chç c¸c Ng©n hµng lµm dÞch vô tiÒn göi víi t c¸ch lµ ngêi thñ quü b¶o qu¶n tiÒn cho chñ së h÷u ®Ó nhËn nh÷ng kho¶n thï lao trë thµnh nh÷ng chñ thÓ kinh doanh tiÒn göi nghÜa lµ huy ®éng tiÒn göi kh«ng nh÷ng miÔn kho¶n thï lao mµ cßn tr¶ l·i cho kh¸ch hµng göi tiÒn ®Ó lµm vèn cho vay nh»m tèi u kho¶n lîi nhuËn thu ® îc. Trong khi thùc hiÖn vai trß trung gian chuyÓn vèn tõ ng êi cho vay sang ngêi ®i vay, c¸c Ng©n hµng th ¬ng m¹i ®· tù t¹o ra nh÷ng c«ng cô tµi chÝnh thay thÕ cho tiÒn lµm ph ¬ng tiÖn thanh to¸n trong ®ã quan träng nhÊt lµ kho¶n tiÒn kh«ng kú h¹n thanh to¸n b»ng sÐc, ®©y lµ mét trong nh÷ng c«ng cô chñ yÕu ®Ó tiÒn vËn ®éng qua Ng©n hµng vµ qu¸ tr×nh ®ã ® a l¹i kÕt qu¶ lµ ®¹i bé phËn tiÒn giao dÞch trong giao lu kinh tÕ lµ tiÒn qua Ng©n hµng. Do ®ã ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i g¾n bã mËt thiÕt víi hÖ thèng l u th«ng tiÒn tÖ vµ hÖ thèng thanh to¸n trong n íc ®ång thêi cã mèi liªn hÖ quèc tÕ réng r·i. C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i: Trong thÕ giíi hiÖn ®¹i, tÝnh cho ®Õn thêi ®iÓm nµy th× Ng©n hµng th¬ng m¹i ®ãng vai trß quan träng nhÊt trong thÓ chÕ tµi chÝnh cña mçi níc. Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i ®a d¹ng, phong phó vµ cã ph¹m vi réng lín, trong khi c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c th êng ho¹t ®éng trªn mét vµi lÜnh vùc hÑp vµ theo h íng chuyªn s©u. C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i : - NhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng. - Thùc hiÖn cho vay, ®Çu t . Trang: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. Vai trß cña Ng©n hµng th¬ng m¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. 1.2.1. Cung cÊp vèn cho nÒn kinh tÕ: Vèn ®îc t¹o ra tõ qu¸ tr×nh tÝch luü, tiÕt kiÖm cña mçi c¸ nh©n, doanh nghiÖp vµ Nhµ n íc trong nÒn kinh tÕ, vËy muèn cã nhiÒu vèn ph¶i t¨ng thu nhËp quèc d©n. §Ó t¨ng thu nhËp quèc d©n tøc lµ ®Ó më réng quy m« chiÒu réng lÉn chiÒu s©u cña s¶n xuÊt vµ l u th«ng hµng ho¸, ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ cÇn thiÕt ph¶i cã vèn, ng îc l¹i khi nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn sÏ t¹o ra cµng nhiÒu nguån vèn. Ng©n hµng th ¬ng m¹i lµ chñ thÓ chÝnh ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ. Qua ho¹t ®éng huy ®éng vèn Ng©n hµng th¬ng m¹i huy ®éng c¸c nguån vèn nhµn rçi vµ t¹m thêi nhµn rçi ë mäi tæ chøc c¸ nh©n, mäi thµnh phÇn kinh tÕ nh : vèn t¹m thêi ®îc gi¶i phãng ra tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vèn tõ nguån tiÕt kiÖm cña c¸c c¸ nh©n trong x· héi. Víi nguån vèn huy ®éng ® îc trong x· héi vµ th«ng qua nghiÖp vô tÝn dông, Ng©n hµng th ¬ng m¹i ®· cung cÊp vèn cho mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn mét c¸ch kÞp thêi trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Nhê cã ho¹t ®éng cña hÖ thèng Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng tÝn dông, c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt,c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña c¸c quy luËt kinh tÕ nh : quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh, quy luËt gÝa c¶, s¶n xuÊt ph¶i trªn c¬ së ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng, sè lîng, chñng lo¹i hµng ho¸, bªn c¹nh ®ã nã cßn ph¶i tho¶ m·n ®ßi hái vÒ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm.Do vËy, ®Ó ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt c¸c yªu cÇu ®ã cña thÞ tr êng, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng lao ®éng, hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ®Çu t vèn ®Ó mua trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Muèn lµm tèt c¸c c«ng t¸c nµy th× doanh nghiÖp cÇn cã mét khèi l îng vèn rÊt lín mµ nÕu chØ dùa vµo nguån vèn tù cã cña c¸c doanh nghiÖp th× sÏ kh«ng ®ñ. ChÝnh v× vËy, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò khã kh¨n vÒ vèn ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña m×nh th× vay vèn ng©n hµng lµ mét viÖc cÊp thiÕt. Th«ng qua tÝn dông, ng©n hµng lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ trêng. Nguån vèn mµ ng©n hµng cÊp cho doanh nghiÖp ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l îng mäi mÆt cña qu¸ Trang: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, gióp doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t vµo s¶n xuÊt, tõ ®ã t¹o cho doanh nghiÖp cã mét chç ®øng v÷ng ch¾c trong c¹nh tranh. 1.2.2. Cïng víi nhµ níc ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ. Trong sù vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, Ng©n hµng th¬ng m¹i ho¹t ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶ th«ng qua nghiÖp vô kinh doanh cña m×nh sÏ thùc sù lµ mét c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ. B»ng ho¹t ®éng tÝn dông vµ thanh to¸n gi÷a c¸c Ng©n hµng th ¬ng m¹i trong hÖ thèng, c¸c Ng©n hµng th ¬ng m¹i ®· gãp phÇn më réng tiÒn cung øng trong l u th«ng. Th«ng qua c¸c kho¶n tÝn dông cho c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ, Ng©n hµng th ¬ng m¹i thùc hiÖn viÖc dÉn d¾t c¸c luång tiÒn, tËp hîp vµ ph©n chia vèn cña thÞ tr êng, ®iÒu khiÓn chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, thùc thi vai trß ®iÒu tiÕt gi¸n tiÕp vÜ m«: “Nhµ níc ®iÒu tiÕt ng©n hµng ,ng©n hµng dÉn d¾t thÞ tr êng “. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng khi mµ c¸c mèi quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ ngµy cµng ®îc më réng th× nhu cÇu giao l u kinh tÕ, x· héi gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. ViÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia lu«n g¾n víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ lµ mét bé phËn cÊu thµnh sù ph¸t triÓn ®ã. V× vËy, nÒn tµi chÝnh cña mçi quèc gia còng ph¶i hoµ nhËp víi nÒn tµi chÝnh quèc tÕ. Ng©n hµng th ¬ng m¹i cïng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®ãng mét vai trß quan träng trong sù hoµ nhËp nµy. Ng©n hµng th¬ng m¹i ra ®êi vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ph¸t triÓn, do ®ã nÒn kinh tÕ ngµy cµng cÇn ®Õn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i víi c¸c chøc n¨ng, vai trß cña nã. Th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vµ vai trß cña m×nh nhÊt lµ chøc n¨ng trung gian tÝn dông, Ng©n hµng th ¬ng m¹i ®· trë thµnh mét ®ßn bÈy trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. 2. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i: 2.1. NghiÖp vô huy ®éng vèn cña ng©n hµng th¬ng m¹i: BÊt kú mét quèc gia nµo muèn t¨ng tr ëng vµ ph¸t triÓn ®Òu cÇn ®Õn mét ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ® îc ®ã lµ vèn. ë ViÖt Nam hiÖn nay, vèn ®¸p øng cho nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n íc Trang: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lµ mét vÊn ®Ò cùc kú quan träng vµ cÊp b¸ch. T¹o vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ ®ang lµ nh÷ng vÊn ®Ò ® îc chÝnh phñ vµ ngµnh Ng©n hµng ®Æc biÖt quan t©m. Nh chóng ta ®· biÕt, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, do chu kú s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt thêi vô kh¸c nhau cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, mçi ngµnh kinh tÕ nªn t¹i mét thêi ®iÓm lu«n cã: - Mét nhãm ®¬n vÞ kinh tÕ thõa vèn t¹m thêi (vèn t¹m thêi ch a sö dông) - Mét nhãm ®¬n vÞ kinh tÕ thiÕu vèn t¹m thêi (cã nhu cÇu bæ sung vèn t¹m thêi) XÐt trªn ph¬ng diÖn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, t¸i s¶n xuÊt lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc trªn c¬ së ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng. ViÖc thõa hay thiÕu vèn t¹m thêi trong toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ lµ liªn tôc x¶y ra. Nã tån t¹i mang tÝnh kh¸ch quan cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, ®ång thêi lµ m©u thuÉn cña qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn vèn. ChÝnh v× vËy, tÝn dông ph¶i ®ãng vai trß lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a n¬i thõa vèn víi n¬i thiÕu vèn. Nãi mét c¸ch kh¸c, c¬ chÕ vËn ®éng cña tÝn dông chuyÓn tiÕt kiÖm thµnh ®Çu t , chuyÓn dÞch vèn tõ chñ thÓ thõa vèn ®Õn chñ thÓ thiÕu vèn nh»m phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, tiªu dïng cña tõng c¸ nh©n, tõng tæ chøc kinh tÕ còng nh toµn x· héi trªn c¬ së tèi u ho¸ viÖc khai th¸c sö dông nguån vèn, ®em l¹i lîi Ých cho c¸c chñ thÓ tham gia vµo thÞ trêng. *Nguån vèn cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i: Nguån vèn cña ng©n hµng th ¬ng m¹i lµ nh÷ng gÝa trÞ tiÒn tÖ do Ng©n hµng th¬ng m¹i t¹o lËp hoÆc huy ®éng ® îc, dïng ®Ó cho vay, ®Çu t hoÆc thùc hiÖn c¸c dÞch vô kinh doanh kh¸c. C¸c lo¹i nguån vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. -Vèn tù cã -Vèn huy ®éng -Vèn ®i vay -Vèn kh¸c Trang: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mçi lo¹i nguån vèn ®Òu cã tÝnh chÊt vµ vai trß riªng trong tæng nguån vèn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i. ë ®©y ta xem xÐt cô thÓ lo¹i h×nh vèn huy ®éng cña ng©n hµng. Kh¸i niÖm vèn huy ®éng: Vèn huy ®éng lµ nh÷ng gi¸ trÞ tiÒn tÖ mµ Ng©n hµng huy ®éng ® îc tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c c¸ nh©n trong x· héi th«ng qua c¸c nghiÖp vô tÝn dông, thanh to¸n, c¸c nghiÖp vô kinh doanh kh¸c. B¶n chÊt cña vèn huy ®éng lµ tµi s¶n thuéc chñ së h÷u kh¸c nhau. Ng©n hµng chØ cã quyÒn sö dông mµ kh«ng cã quyÒn së h÷u vµ cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ ®óng h¹n c¶ gèc lÉn l·i khi ®Õn kú h¹n hoÆc khi hä cã nhu cÇu rót vèn (tiÒn göi kh«ng kú h¹n). Do ®ã vèn huy ®éng lu«n biÕn ®éng, nªn ng©n hµng kh«ng ® îc phÐp sö dông hÕt sè vèn ®ã vµo kinh doanh mµ ph¶i dù tr÷ víi mét tØ lÖ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng. Vèn huy ®éng bao gåm: *TiÒn göi : TiÒn göi t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i bao gåm tiÒn göi cã kú h¹n vµ kh«ng kú h¹n. +TiÒn göi kh«ng kú h¹n: lµ kho¶n tiÒn göi mµ ng êi göi cã thÓ rót ra sö dông bÊt cø lóc nµo vµ ng©n hµng ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu ®ã cña kh¸ch hµng. TiÒn göi kh«ng kú h¹n cã l·i suÊt thÊp hoÆc kh«ng ® îc tr¶ l·i bao gåm hai lo¹i sau: -TiÒn göi thanh to¸n: ®ã lµ c¸c kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n tr íc hÕt ®îc sö dông ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n, chi tr¶ cho c¸c ho¹t ®éng hµng ho¸, dÞch vô vµ c¸c kho¶n chi kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh mét c¸ch th êng xuyªn, an toµn vµ thuËn tiÖn. TiÒn göi thanh to¸n thêng ®îc b¶o qu¶n t¹i ng©n hµng trªn hai lo¹i tµi kho¶n: Tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n vµ tµi kho¶n v·ng lai. §èi víi tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n viÖc rót tiÒn hoÆc chi tr¶ cho bªn thø ba thêng ®îc thùc hiÖn b»ng sÐc hay chuyÓn kho¶n. Kh¸ch hµng më tµi kho¶n nµy nh»m môc ®Ých “®¶m b¶o thÕ n¨ng” vµ sö dông dÔ dµng thuËn tiÖn ®ång vèn khi cÇn. Tµi kho¶n v·ng lai lµ tµi kho¶n cã lóc d nî cã lóc d cã. Víi tµi kho¶n nµy, kh¸ch hµng cßn cã thÓ ® îc ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu tÝn dông trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. §øng trªn gãc ®é ng©n hµng, tiÒn göi kh«ng kú h¹n lµ mét kho¶n nî mµ ng©n hµng lu«n ph¶i chñ ®éng tr¶ cho kh¸ch hµng vµo Trang: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 bÊt cø lóc nµo. Tuy nhiªn, trong mçi ng©n hµng do cã sù kh«ng khíp nhÞp gi÷a xuÊt vµ nhËp trªn mçi tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña doanh nghiÖp hay gi÷a c¸c tµi kho¶n cña c¸c doanh nghiÖp lµm cho nhËp lín h¬n xuÊt, t¹o nªn kho¶n tån mµ ng©n hµng ® îc phÐp sö dông mét phÇn lµm vèn kinh doanh. -TiÒn göi kh«ng kú h¹n kh¸c: lµ kho¶n tiÒn ® îc ký göi víi môc ®Ých an toµn tµi s¶n, kh«ng mang tÝnh chÊt phôc vô thanh to¸n. Khi cÇn kh¸ch hµng cã thÓ ®Õn Ng©n hµng rót tiÒn ®Ó chi tiªu. Còng gièng nh trêng hîp trªn, Ng©n hµng ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng khi hä cã nhu cÇu rót tiÒn vµ chØ ® îc phÐp sö dông kho¶n tån khi ®· ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n chi tr¶. +Nhãm tiÒn göi thø hai lµ nhãm tiÒn göi cã kú h¹n §©y lµ lo¹i tiÒn göi cã tho¶ thuËn tr íc gi÷a kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng vÒ thêi gian rót tiÒn. §¹i bé phËn nguån tiÒn göi nµy cã nguån gèc tõ tÝch luü vµ xÐt vÒ b¶n chÊt chóng ® îc ký th¸c víi môc ®Ých h ëng l·i. C¸c Ng©n hµng th ¬ng m¹i nhËn hai lo¹i tiÒn göi cã kú h¹n lµ: tiÒn göi cã kú h¹n vµ tiÒn göi b¸o rót (tøc khi muèn rót ra ph¶i b¸o tríc). VÒ c¬ b¶n c¸c kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n kh«ng ®ù¬c sö dông ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n nh c¸c kho¶n chi tr¶ b»ng vèn trªn tµi kho¶n v·ng lai. Th«ng thêng, tiÒn göi cã kú h¹n lµ c¸c kho¶n tiÒn göi cã thêi h¹n dµi vµ l·i suÊt cao. TiÒn göi cã kú h¹n gi÷ vÞ trÝ trung gian gi÷a tiÒn göi thanh to¸n vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm. §©y lµ nguån tiÒn t ¬ng ®èi æn ®Þnh. ChÝnh v× vËy, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i lu«n t×m mäi c¸ch ®a d¹ng ho¸ lo¹i tiÒn göi nµy b»ng c¸ch ¸p dông nhiÒu kú h¹n kh¸c nhau víi møc l·i suÊt kh¸c nhau nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña mäi kh¸ch hµng . *TiÒn göi tiÕt kiÖm: TiÒn göi tiÕt kiÖm lµ kho¶n tiÒn ®Ó dµnh cña c¸ nh©n ® îc göi vµo Ng©n hµng víi môc ®Ých an toµn vµ h ëng l·i. XÐt vÒ b¶n chÊt, ®©y lµ mét phÇn thu nhËp cña c¸ nh©n ng êi lao ®éng cha sö dông cho tiªu dïng. Hä göi vµo Ng©n hµng víi môc ®Ých tÝch luü tiÒn mét c¸ch an toµn vµ h ëng mét phÇn l·i tõ sè tiÒn ®ã. TiÒn göi tiÕt kiÖm lµ mét d¹ng ®Æc biÖt ®Ó tÝch luü tiÒn tÖ trong lÜnh Trang: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vùc tiªu dïng c¸ nh©n. Trªn thùc tÕ, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng tiÒn göi tiÕt kiÖm ®îc ph¸t triÓn díi hai lo¹i h×nh thøc sau: -TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n: lµ kho¶n tiÒn göi mµ kh¸ch hµng cã thÓ rót ra bÊt cø lóc nµo vµ cã thÓ göi vµo nhiÒu lÇn song kh«ng ®îc sö dông c¸c c«ng cô thanh to¸n ®Ó chi tr¶ cho ng êi kh¸c. -TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n: lµ kho¶n tiÒn göi cã sù tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng vÒ thêi h¹n göi tiÒn vµ rót tiÒn, cã møc l·i suÊt cao h¬n so víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n. 2.2. TÇm quan träng cña c«ng t¸c huy ®éng vèn ®èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i. Trªn thùc tÕ mäi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh muèn s¶n xuÊt kinh doanh mét mÆt hµng nµo ®ã cÇn thiÕt ph¶i cã t liÖu s¶n xuÊt vµ ®èi t îng lao ®éng. Ng©n hµng th ¬ng m¹i lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®Æc biÖt, kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, do vËy mét yªu cÇu kiªn quyÕt lµ ng©n hµng ph¶i huy ®éng vèn ®Ó kinh doanh. Nguån vèn cña ng©n hµng th ¬ng m¹i cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« ho¹t ®éng, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. MÆt kh¸c nguån vèn cña Ng©n hµng ®¶m b¶o uy tÝn cña Ng©n hµng trªn ThÞ tr êng tµi chÝnh. V× vËy ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh Ng©n hµng ph¶i cã mét nguån vèn dåi dµo, phong phó . So víi vèn tù cã (hÇu nh kh«ng ®îc sö dông kinh doanh), vèn huy ®éng cña Ng©n hµng chiÕm mét tû träng lín. Do vËy, huy ®éng vèn lµ nghiÖp vô chñ yÕu cña Ng©n hµng. Nã lµ qu¸ tr×nh thu hót l îng tiÒn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ ®Ó t¸i ®Çu t . §Ó thùc hiÖn tèt c¸c nghiÖp vô kh¸c cña Ng©n hµng th× huy ®éng vèn ph¶i ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Nã gi÷ mét vai trß cùc kú quan träng, chi phèi toµn bé ho¹t ®éng cña Ng©n hµng vµ gióp c¸c Ng©n hµng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, Ng©n hµng lu«n ph¶i tiÕn hµnh kÕ ho¹ch ho¸ nguån vèn nh»m n¾m ® îc t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng lo¹i nguån vèn gi÷a c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Tõ ®ã, Ng©n hµng cã biÖn ph¸p ®iÒu hoµ vèn theo môc tiªu ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, khai th¸c tèi ®a nguån vèn, ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn qua Ng©n hµng, tËp trung ® îc nguån tiÒn nhµn rçi Trang: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 biÕn thµnh vèn ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn cao cho c¶ Ng©n hµng vµ ngêi së h÷u tiÒn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ . XÐt trªn quan ®iÓm më réng tÝn dông nÕu Ng©n hµng huy ®éng vèn tèt sÏ lµm t¨ng khèi lîng kh¸ch hµng giao dÞch bao gåm c¶ kh¸ch hµng göi tiÒn, thanh to¸n vµ xin vay. MÆt kh¸c th«ng qua c«ng t¸c nµy, quy m« giao dÞch tÝn dông cña mçi kh¸ch hµng còng t¨ng lªn gióp cho Ng©n hµng cã thÓ më réng ®Çu t , t¨ng cêng cho vay ®èi víi nhiÒu ho¹t ®éng, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ t¨ng lîi nhuËn tõ ®ã ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô, t¨ng uy tÝn thªm vµo ®ã huy ®éng vèn cßn gióp cho Ng©n hµng cã thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi. -Huy ®éng vèn phôc vô c«ng cuéc CNH-H§H ®Êt n íc. Thùc hiÖn c«ng cuéc CNH-H§H nÒn kinh tÕ lµ nhiÖm vô träng t©m cña ®Êt níc ta tõ nay ®Õn n¨m 2010 vµ trong nh÷ng thËp kû tiÕp theo. C«ng t¸c huy ®éng vèn cã ý nghÜa vµ vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi c«ng cuéc CNH-H§H. §¶m b¶o huy ®éng mäi nguån vèn nhµn rçi trong x· héi, kÓ c¶ vèn tiÒn mÆt nhµn rçi vµ vèn d íi d¹ng tµi s¶n tÝch luü,... phôc vô môc tiªu ®Çu t ph¸t triÓn, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n . Huy ®éng vèn thùc hiÖn chøc n¨ng tËp chung vµ ph©n phèi l¹i c¸c nguån tµi chÝnh trong x· héi, gãp phÇn thóc ®Èy tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong ph¹m vi toµn x· héi, t¨ng c êng tiÒm lùc tµi chÝnh cña Nhµ níc, cña c¸c khu vùc vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ... ®Ó phôc vô c¸c môc tiªu ®Çu t ph¸t triÓn . XÐt trong ph¹m vi ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së –c¸c doanh nghiÖp, c«ng t¸c huy ®éng vèn gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån vèn khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®Çu t më réng s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn nay vèn ®Çu t võa lµ xuÊt ph¸t ®iÓm võa lµ yÕu tè kiªn quyÕt cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi doanh nghiÖp nãi riªng vµ toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung. V× vËy, c«ng t¸c huy ®éng vèn ®îc coi lµ nh©n tè quan träng hµng ®Çu ®èi víi c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh trong ph¹m vi doanh nghiÖp vµ c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n íc trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ. Huy ®éng vèn g¾n liÒn víi nghÜa vô hoµn tr¶ vèn vay c¶ gèc lÉn l·i, do Trang: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ã nã cßn cã vai trß quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t trong ph¹m vi doanh nghiÖp còng nh toµn x· héi. -Huy ®éng vèn gãp phÇn æn ®Þnh tiÒn tÖ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, æn ®Þnh tiÒn tÖ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t lµ nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu ®èi víi hÇu hÕt c¸c quèc gia ®Æc biÖt lµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. §Ó gãp phÇn æn ®Þnh tiÒn tÖ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, Nhµ níc ph¶i sö dông ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh, tiÒn tÖ. Trong ®ã gi¶i ph¸p quan träng ®· ® îc nhiÒu níc trªn thÕ giíi sö dông cã hiÖu qu¶ lµ t¨ng c êng c«ng t¸c huy ®éng vèn. Vai trß cña c«ng t¸c huy ®éng vèn ® îc thÓ hiÖn qua c¸c mÆt nh sau: Huy ®éng vèn lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu gãp phÇn ®iÒu hoµ khèi lîng tiÒn mÆt trong lu th«ng. Th«ng qua ph¸t hµnh c¸c lo¹i c«ng cô huy ®éng vèn nh tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu kho b¹c, kú phiÕu ng©n hµng ... sÏ gãp phÇn rót bít khèi luîng tiÒn mÆt trong l u th«ng vµ ngîc l¹i viÖc mua l¹i, chiÕt khÊu vµ t¸i chiÕt khÊu c¸c c«ng cô nãi trªn lµ mét kªnh ph¸t hµnh thªm tiÒn mÆt vµo l u th«ng. Tuú theo t×nh h×nh thÞ trêng, Nhµ níc sÏ sö dông linh ho¹t c¸c c«ng cô huy ®éng vèn ®Ó “ b¬m tiÒn” hoÆc “ rót tiÒn” tõ l u th«ng ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu hoµ lu th«ng tiÒn tÖ . Huy ®éng vèn lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kiÒm chÕ l¹m ph¸t. L¹m ph¸t lµ hiÖn t îng mÊt c©n b»ng quan hÖ cung cÇu vÒ thÞ trêng tiÒn tÖ, thõa tiÒn trong l u th«ng lµm hµng ho¸ t¨ng gi¸ g©y ¶nh hëng lín ®Õn nÒn kinh tÕ x· héi. Vai trß chèng l¹m ph¸t cña c«ng t¸c huy ®éng vèn gãp phÇn lµm gi¶m vµ ®i ®Õn chÊm døt ph¸t hµnh tiÒn ®Ó bï ®¾p thiÕu hôt thu chi Ng©n s¸ch lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n g©y ra l¹m ph¸t. -ViÖc æn ®Þnh tiÒn tÖ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t cßn chÞu ¶nh h ëng lín cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. C«ng t¸c huy ®éng vèn thÓ hiÖn vai trß quan träng cña m×nh trªn lÜnh vùc nµy th«ng qua t¸c ®éng tÝch cùc cña nã ®Õn viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña Nhµ n íc, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng Ng©n hµng gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ tr êng tiÒn tÖ, thÞ trêng vèn . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¬ chÕ huy ®éng vèn ë n íc ta ®· tõng bíc ®îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ngµy Trang: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cµng hoµn thiÖn phong phó vµ ®a d¹ng bao gåm: tr¸i phiÕu ChÝnh phñ; tr¸i phiÕu, cæ phiÕu DNNN; tr¸i phiÕu, cæ phiÕu c«ng ty; kú phiÕu vµ tr¸i phiÕu ng©n hµng ....Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng còng tõng bíc ®Èy m¹nh, bªn c¹nh hÖ thèng c¸c quü tiÕt kiÖm c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ®· ph¸t hµnh c¸c lo¹i kú phiÕu, tr¸i phiÕu Ng©n hµng, Ng©n hµng Nhµ n íc ®· phèi hîp víi bé tµi chÝnh thµnh lËp vµ ®a vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ thÞ tr êng ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®ã ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc huy ®éng nguån lùc phôc vô cho sù nghiÖp CNH-H§H nÒn kinh tÕ, gãp phÇn æn ®Þnh tiÒn tÖ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t ë n íc ta. -Huy ®éng vèn gãp phÇn thóc ®Èy sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn thÞ tr êng vèn, thÞ trêng chóng kho¸n. Ph¸t triÓn thÞ trêng vèn, thÞ trêng chøng kho¸n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng. Sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng vèn, thÞ trêng chøng kho¸n sÏ t¹o ra c¬ chÕ giao l u th«ng tho¸ng gi÷a ngõ¬i cã vèn nhµn rçi vµ ng êi cã nhu cÇu sö dông vèn, gãp phÇn huy ®éng tíi møc tèi ®a c¸c nguån vèn nhµn rçi trong x· héi phôc vô cho c«ng cuéc ®Çu t vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ trêng vèn vµ thÞ trêng chøng kho¸n lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã vai trß quan träng ®èi víi viÖc ph©n phèi vµ t¸i t¹o c¸c nguån vèn ®Çu t ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Vai trß cña c«ng t¸c huy ®éng vèn ®èi víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr êng vèn, thÞ trêng chøng kho¸n thÓ hiÖn qua c¸c mÆt nh sau: -T¹o ra c¸c lo¹i chøng kho¸n ban ®Çu (c¸c lo¹i tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu, cæ phiÕu doanh nghiÖp, tr¸i phiÕu cæ phiÕu c«ng ty....)cho thÞ trêng chøng kho¸n. Kinh nghiÖm ph¸t triÓn thÞ tr êng chøng kho¸n cña c¸c n íc ®ang ph¸t triÓn trªn thÕ giíi cho thÊy tr¸i phiÕu ChÝnh phñ vµ c¸c lo¹i tr¸i phiÕu, cæ phiÕu c«ng ty sÏ lµ nh÷ng hµng ho¸ chñ yÕu cña thÞ tr êng chøng kho¸n trong giai ®o¹n ®Çu. Bíc ®Çu t¹o ra c¬ chÕ giao l u hµng ho¸ trªn thÞ tr êng: thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n, m«i giíi ®Çu t ....t¹o thãi quen ®Çu t , kinh doanh c¸c lo¹i chøng kho¸n cho c¸c tÇng líp d©n c. Trang: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gãp phÇn t¨ng cêng chøc n¨ng ®Þnh h íng ph¸t triÓn vµ ®iÒu tiÕt thÞ trêng cña nhµ níc th«ng qua viÖc sö dông c¸c c«ng cô l·i suÊt huy ®éng vèn ®èi víi tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, l·i suÊt chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu, ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh Nhµ n íc ....Nhµ níc cã thÓ ®Þnh híng ph¸t triÓn vµ ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng cña thÞ tr êng theo nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh. Ho¹t ®éng cña thÞ tr êng tµi chÝnh l¹i cã t¸c ®éng quan träng ®Õn ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. V× vËy, xÐt trªn ph¹m vi réng c¸c c«ng cô huy ®éng vèn lµ nh÷ng c«ng cô quan träng trong tay Nhµ níc ®Ó qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ x· héi. Vai trß nµy cña c¸c c«ng cô huy ®éng vèn ® îc thÓ hiÖn râ trong viÖc ®iÒu hµnh thÞ trêng tµi chÝnh nãi riªng vµ toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung cña ChÝnh phñ c¸c níc kinh tÕ ph¸t triÓn nh: Mü, Anh, Ph¸p, NhËt,....vµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh: Trung Quèc, Hµn Quèc, Th¸i Lan,....trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 2.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn huy ®éng vèn: Trong t×nh h×nh kinh tÕ x· héi ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh ë níc ta hiÖn nay, lîng tiÒn t¹m thêi nhµn rçi chiÕm mét tû träng kh«ng nhá trong tæng sè tiÒn ®· ph¸t hµnh vµ ® a vµo lu th«ng. TiÒn nhµn rçi lu«n mang tÝnh vËn ®éng chuyÓn ho¸ gi÷a tiªu dïng vµ s¶n xuÊt, gi÷a tÝch luü vµ ®Çu t . Nh»m khai th¸c tèi ®a nguån vèn ®Ó ®Çu t vµ ph¸t triÓn kinh tÕ mµ tr íc hÕt lµ ®em l¹i lîi nhuËn cho Ng©n hµng, mçi Ng©n hµng cÇn thiÕt ph¶i ®Æt ra cho m×nh mét chiÕn l îc huy ®éng vèn tÝch cùc víi c¸c h×nh thøc huy ®éng ®a d¹ng, phong phó , hÊp dÉn vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng hoµn h¶o. Muèn vËy, Ng©n hµng cÇn x¸c ®Þnh ®îc c¸c nh©n tè ¶nh h ëng trùc tiÕp còng nh gi¸n tiÕp tíi quy m«, chÊt lîng, c¬ cÊu cña nguån vèn huy ®éng. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ng êi göi tiÒn, ngêi cã vèn muèn ®Çu t vµo Ng©n hµng cã thÓ kÓ ®Õn lµ: 2.3.1. T©m lý, tËp qu¸n: ¶nh hëng cña nh©n tè nµy rÊt lín, ph¶i kÓ ®Õn c¸c khÝa c¹nh sau: Thø nhÊt :Níc ta lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn, cuéc sèng ®ang ngµy ®îc n©ng cao nhng cha ®¸ng kÓ, ngêi d©n vÉn cã thãi quen tiªu dïng tiÒn mÆt, cha quen sö dông c¸c ph ¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c thay Trang: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho tiÒn mÆt. Ngêi d©n thêng cÊt gi÷ tiÒn mÆt trong nhµ ®Ó chi tiªu hµng ngµy còng nh dù phßng c¸c trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i chi tiªu. Thø hai : Ngêi d©n vÉn cã t tëng ¨n ch¾c, sî m¹o hiÓm. Do vËy, ®a phÇn d©n chóng th êng tÝch luü tµi s¶n d íi d¹ng vµng, ®¸ quý hay ®Çu t tiÒn vµo viÖc mua ®Êt, mua nhµ. MÆt kh¸c cã nhiÒu ng êi kÝn ®¸o hä kh«ng muèn ngêi kh¸c biÕt vÒ thu nhËp còng nh chi tiªu cña m×nh. Thø ba: Ngêi d©n cha tiÕp cËn vµ cha cã nhiÒu hiÓu biÕt vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng. Hä ch a tin tëng vµo ng©n hµng còng nh cha quen sö dông nh÷ng tiÖn Ých mµ ng©n hµng ®em l¹i. 2.3.2. Møc ®é an toµn tiÒn göi: Ngêi d©n hay c¸c tæ chøc kinh tÕ chØ thùc sù muèn göi tiÒn vµo Ng©n hµng khi biÕt r»ng kho¶n tiÒn ®ã sÏ ® îc an toµn, tr¸nh ®îc c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra khi hä tù cÊt gi÷ (d íi d¹ng tiÒn mÆt, vµng b¹c hay ngo¹i tÖ). ChÝnh v× vËy, khi quyÕt ®Þnh göi tiÒn vµo ng©n hµng th× yªu cÇu ®Çu tiªn cña kh¸ch hµng ®èi víi Ng©n hµng ®ã lµ mãn tiÒn, tµi s¶n mµ kh¸ch hµng göi vµo sÏ ® îc b¶o qu¶n tèt c¶ vÒ sè l îng lÉn gi¸ trÞ vµ khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu th× sè tiÒn ®ã sÏ ® îc rót ra ®Çy ®ñ. Víi t¸c ®éng cña nh©n tè nµy ®Õn lßng tin cña kh¸ch hµng ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i t¹o ® îc uy tÝn, sù tin t ëng cho kh¸ch hµng ®èi víi Ng©n hµng. 2.3.3. Thu nhËp d©n c: Muèn cã tiÒn göi vµo Ng©n hµng, tr íc tiªn ngêi göi ph¶i cã thu nhËp, møc thu nhËp nµy ph¶i ®ñ lín ®Ó ng êi göi cã ®îc mét kho¶n tiÒn d thõa, dù tr÷ hoÆc cã tµi s¶n tÝch luü. Khi ng êi d©n cha cã thãi quen thanh to¸n qua Ng©n hµng th× nÕu thu nhËp cña ng êi d©n hay tæ chøc kinh tÕ mµ thÊp hä sÏ cã rÊt Ýt phÇn tiÕt kiÖm vµ sÏ gi÷ l¹i hÇu nh toµn bé thu nhËp cña m×nh ®Ó chi tiªu, cßn nÕu thu nhËp cña d©n c hay tæ chøc kinh tÕ mµ cao, hä sÏ cã phÇn tiÕt kiÖm lín h¬n vµ lóc nµy cã thÓ cã nhu cÇu göi tiÒn vµo Ng©n hµng (nÕu nh hä kh«ng muèn dïng kho¶n thu nhËp nµy vµo ®Çu t hoÆc s¶n xuÊt kinh doanh díi d¹ng kh¸c). Cã thÓ nãi, møc tiÒn göi vµo Ng©n hµng tû lÖ thuËn víi thu nhËp cña d©n c . §iÒu nµy còng cã thÓ thÊy râ b»ng c¸ch xem xÐt nguån vèn mµ ng©n hµng huy ®éng ® îc trong c¸c thêi kú kinh tÕ kh¸c nhau. Khi nÒn kinh tÕ h ng thÞnh c¸c h·ng kinh doanh sÏ h×nh Trang: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thµnh nhiÒu kho¶n ký th¸c t¹i Ng©n hµng ®Ó tiÕn hµnh trao ®æi víi c¸c bªn ®èi t¸c, tuy nhiªn khi nÒn kinh tÕ suy tho¸i, qui m« còng nh tèc ®é giao dÞch kinh tÕ gi¶m ®i, do ®ã nguån tiÒn göi thanh to¸n còng gi¶m ®i. 2.3.4. Møc l·i suÊt huy ®éng: L·i suÊt lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu khi mét c¸ nh©n hay tæ chøc kinh tÕ nµo muèn göi tiÒn vµo ng©n hµng. §iÒu nµy lµ hoµn toµn hîp lý, v× trong c¬ chÕ thÞ tr êng, lÜnh vùc nµo ®em l¹i nhuËn cao còng thu hót ®îc nhiÒu ngêi tham gia ®Çu t . Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i cø ®a ra møc l·i suÊt cao mµ ng©n hµng sÏ huy ®éng ® îc nhiÒu tiÒn göi tõ d©n c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, bëi v× ngoµi møc l·i suÊt cao ng êi göi tiÒn bao giê còng quan t©m ®Õn møc ®é rñi ro ®èi víi kho¶n tiÒn m×nh göi vµo, h×nh thøc huy ®éng mµ ng©n hµng ® a ra, kú h¹n göi, ®iÒu kiÖn thanh to¸n. Do vËy, l·i suÊt kh«ng ph¶i lµ yÕu tè duy nhÊt ¶nh hëng tíi khèi lîng vèn ng©n hµng huy ®éng ® îc nhng ph¶i nãi r»ng l·i suÊt còng ®ãng vai trß quan träng. ChÝnh v× thÕ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i bao giê còng chó träng tíi viÖc lµm sao ®Ó cã thÓ ®a ra chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t, võa ®¸p øng ® îc nhu cÇu ngêi gØ tiÒn ®ång thêi còng ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng . ViÖc duy tr× møc l·i suÊt mang tÝnh c¹nh tranh vµ cã vai trß cùc kú quan träng trong viÖc thu hót thªm c¸c kho¶n tiÒn göi míi còng nh duy tr× c¸c kho¶n tiÒn hiÖn cã. §iÒu nµy cµng ®Æc biÖt ®óng khi nÒn kinh tÕ cÇn mét khèi l îng vèn lín mµ viÖc thu hót vèn kh«ng chØ g©y c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng víi nhau vµ cßn víi c¸c tæ chøc kh¸c còng ph¸t sinh c«ng cô vay nî. Sù biÕn ®éng vÒ l·i suÊt sÏ khiÕn ngêi göi tiÒn hay nhµ ®Çu t chuyÓn vèn tõ d¹ng hiÖn ®ang n¾m gi÷ sang tiÕt kiÖm hoÆc ®Çu t hay tõ mét tæ chøc tÝn dông, tæ chøc kinh tÕ nµy sang mét tæ chøc tÝn dông, mét tæ chøc kinh tÕ kh¸c . 2.3.5. H×nh thøc huy ®éng : Mét trong nh÷ng nh©n tè ¶nh h ëng tíi tèc ®é t¨ng tr ëng nguån vèn huy ®éng ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ viÖc c¸c Ng©n hµng th ¬ng m¹i ®a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn phï hîp. §Ó cã thÓ huy ®éng ® îc nhiÒu vèn trong x· héi th× Ng©n hµng ph¶i ® a ra nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c nhau ®Ó ngêi göi tiÒn lùa chän h×nh thøc nµo phï hîp víi m×nh nhÊt. Hä cã thÓ chän mét hoÆc nhiÒu h×nh thøc víi môc tiªu b¶o toµn ®îc vèn vµ t¨ng thªn thu nhËp ®ång thêi h¹n chÕ rñi ro. Khi Trang: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ng©n hµng cã nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn ®a d¹ng h¬n, hÊp dÉn h¬n th× sÏ l«i cuèn ®îc sè lîng lín c¸c kh¸ch hµng. §iÒu nµy sÏ lµm cho nguån vèn cña Ng©n hµng t¨ng lªn. Khi ® a ra h×nh thøc huy ®éng míi ng©n hµng ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn nh : kú h¹n, l·i suÊt, h×nh thøc chuyÓn gèc vµ l·i, ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi thµnh tiÒn mÆt, kh¶ n¨ng chuyÓn nhîng vµ mua b¸n cña c¸c c«ng cô huy ®éng vèn trªn thÞ trêng. 2.3.6. C¸c dÞch vô mµ ng©n hµng cung øng: Mét sè Ng©n hµng cã nhiÒu dÞch vô chÊt l îng tèt sÏ cã kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng nhiÒu h¬n c¸c ng©n hµng kh¸c. Sè l îng kh¸ch hµng ë ®©y bao gåm c¶ kh¸ch hµng sö dông dÞch vô vµ kh¸ch hµng göi tiÒn. C¸c dÞch vô mµ Ng©n hµng cã thÓ khai th¸c ®Ó cung øng cho kh¸ch hµng lµ: hÖ thèng rót tiÒn tù ®éng, quÇy thu ng©n c¹nh ® êng, dÞch vô ng©n hµng qua th, giao dÞch ngoµi giê lµm viÖc chÝnh thøc, dÞch vô t vÊn kinh doanh (vÒ c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh, s¶n xuÊt), dÞch vô ký th¸c nhanh gän, tiÖn lîi. §iÒu nµy ®Æc biÖt cã ý nghÜa khi kh¸ch hµng b¾t ®Çu lµm quen víi viÖc sö dông tiÖn Ých mµ Ng©n hµng mang l¹i. 2.3.7. M«i trêng ph¸p lý ; Hai ph¸p lÖnh ng©n hµng ra ®êi n¨m 1990 ®· t¹o ra mét m«i tr êng ph¸p lý chung cho hÖ thèng Ng©n hµng. Do nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, Quèc héi ®· th«ng qua LuËt Ng©n hµng n¨m 1997 nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi chung vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn nãi riªng. LuËt Ng©n hµng ®· kÕ thõa nh÷ng néi dung tÝch cùc cña hai ph¸p lÖnh Ng©n hµng, trªn c¬ së ®ã bæ sung cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ th«ng lÖ quèc tÕ nh»m t¹o m«i tr êng ph¸p lý ®¶m b¶o ho¹t ®éng an toµn, n¨ng ®éng vµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c¶ ngµnh Ng©n hµng. LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ®îc x©y dùng trªn nh÷ng quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc ta vÒ viÖc x©y dùngmét m«i tr êng ph¸p lý æn ®Þnh, thóc ®Èy c¸c nguån lùc trong n íc phôc vô cho chiÕn l îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, thùc hiÖn c«ng cuéc CNH-H§H ®Êt n íc. Néi dung luËt thÓ hiÖn sù t¨ng c êng qu¶n lý cña Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng Ng©n hµng, kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng tÝn dông, ng¨n Trang: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngõa c¸c hiÖn tîng tiªu cùc, ®¶m b¶o cho c¸c tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng an toµn, lµnh m¹nh vµ cã hiÖu qu¶. Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nµy lµ NHNN th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vµ c«ng cô kinh tÕ vÜ m« g¾n liÒn víi thÞ trêng tiÒn tÖ th«ng qua c¬ chÕ t¸i cÊp vèn, l·i suÊt, tû gi¸, dù tr÷ b¾t buéc, h¹n møc tÝn dông, nghiÖp vô thÞ tr êng më vµ c¸c c«ng cô kh¸c. Trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ nh hiÖn nay, hÖ thèng ng©n hµng ph¸t triÓn víi c¸c m« h×nh, h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn víi quy m«, tr×nh ®é qu¶n lý cßn h¹n chÕ ®· g©y nªn t©m lý lo l¾ng cho ng êi göi tiÒn. Víi chøc n¨ng lµ mét trung gian tµi chÝnh, b¶n th©n c¸c tæ chøc tÝn dông hiÖn nay chØ cã thÓ t¹o ® îc thÞ trêng tiÒn tÖ (thÞ trêng vèn ng¾n h¹n ). VÒn b¶n chÊt c¸c quan hÖ gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông víi c¸c ph¸p nh©n vµ c¸c thÓ nh©n lµ quan hÖ tÝn dông t¹m thêi trong nÒn kinh tÕ, ®ã chÝnh lµ viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng “trung gian tµi chÝnh”, nªn cha thÓ t¹o ra c¬ së thùc tiÔn ®Ó ngµnh ng©n hµng cã thÓ huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n cã hiÖu qu¶. V× vËy, m«i tr êng ph¸p lý cÇn ph¶i thay ®æi ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o cho quyÒn lîi cña ng êi göi tiÒn, tr¸nh t×nh tr¹ng ngêi göi tiÒn g©y ¸p lùc ®ßi thanh to¸n víi ng©n hµng. Nh vËy, viÖc h×nh thµnh mét quü b¶o hiÓm tiÒn göi lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc b¶o vÖ ng êi göi tiÒn, gãp phÇn æn ®Þnh hÖ thèng ng©n hµng, duy tr× trËt tù x· héi . M«i trêng ph¸p lý cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung vµ víi ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi riªng. HÖ thèng Ng©n hµng ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i cã mét m«i tr êng ph¸p lý æn ®Þnh, lu«n lu«n ®¶m b¶o quyÒn lîi vÒ mÆt ph¸p lý vµ kinh tÕ cho c¸c bªn cã liªn quan. 2.3.8. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng: C¹nh tranh lu«n tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, qua c¹nh tranh c¸c thµnh viªn tham gia sÏ kh¼ng ®Þnh ® îc vÞ trÝ vµ kh¶ n¨ng cña m×nh trªn th¬ng trêng tõ ®ã tõng bíc hoµn thiÖn h¬n. Trong lÜnh vùc Ng©n hµng th× sù c¹nh tranh còng rÊt s«i ®éng. Trªn ®Þa bµn Hµ Néi cã h¬n 70 Ng©n hµng kh¸c nhau gåm c¶ quèc doanh, ngoµi quèc doanh vµ c¶ hÖ thèng c¸c Ng©n hµng n íc ngoµi cho thÊy sù c¹nh Trang: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tranh lµ v« cïng gay g¾t. C¸c Ng©n hµng lu«n ë trong t×nh tr¹ng c¹nh tranh ®Ó tån t¹i . Trong ®iÒu kiÖn ®ã c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i nhËn thøc râ xem Ng©n hµng m×nh ph¶i lµm g× vµ ® a ra c¸c ph¬ng ph¸p g× ®Ó cã thÓ lµm næi bËt c¸c u thÕ cña m×nh trong cuéc c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng kh¸c nh: u thÕ vÒ ®Þa ®iÓm, bÒ dµy ho¹t ®éng, phong c¸ch phôc vô, c¸c dÞch vô cung øng cña ng©n hµng cho kh¸ch hµng, l·i suÊt...cã thÓ ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng lín tíi ®©u quy m« cña Ng©n hµng còng lín tãi ®ã. Mçi Ng©n hµng ®Òu ph¶i ®Ò ra cho m×nh mét chiÕn lîc c¹nh tranh hîp lý ®Ó ®¹t ® îc môc tiªu cña Ng©n hµng vµ gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ ®Êt n íc. 2.3.9. Sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng tµi chÝnh: §©y lµ yÕu tè ¶nh hëng nhiÒu ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng. ThÞ tr êng tµi chÝnh lµ n¬i diÔn ra sù mua b¸n trao ®æi c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ nh : cæ phiÕu, tr¸i phiÕu cña c¸c c«ng ty, tr¸i phiÕu vµ kú phiÕu cña c¸c Ng©n hµng th ¬ng m¹i, tr¸i phiÕu vµ tÝn phiÕu cña ChÝnh phñ ….cã thÓ phËn biÖt hai bé phËn cña thÞ trêng tµi chÝnh: ThÞ trêng tiÒn tÖ vµ ThÞ trêng vèn. ThÞ trêng tiÒn tÖ kh«ng ph¶i lµ n¬i ®Ó ng êi mua vµ ngêi b¸n ®Õn gÆp nhau vµ thùc hiÖn c¸c giao dÞch, mµ chØ lµ mét kh¸i niÖm nãi lªn sù tiÕp xóc gi÷a hai yÕu tè c¬ b¶n cña thÞ tr êng lµ cung vµ cÇu ®Ó h×nh thµnh nªn c¸c ho¹t ®éng vµ gi¸ c¶ (l·i suÊt). §èi t îng cña thÞ trêng tiÒn tÖ lµ c¸c chøng kho¸n ng¾n h¹n (d íi mét n¨m). ThÞ trêng vèn lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua, b¸n c¸c chøng kho¸n vµ giÊy tê ghi nî trung hoÆc dµi h¹n. ThÞ trêng tµi chÝnh ra ®êi thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh tÕ cã hiÖu qu¶ h¬n th«ng qua viÖc gãp phÇn t¹o ra vèn kh¶ dông. ThÞ tr êng lµ n¬i gÆp gì gi÷a nh÷ng ng êi cã vèn nhµn rçi vµ nh÷ng ng êi cÇn vèn. §a sè c¸c dù ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i sö dông vèn dµi h¹n, trong khi nh÷ng nhµ ®Çu t Ýt khi muèn mÊt quyÒn kiÓm so¸t tµi kho¶n cña m×nh trong mét thêi gian dµi. ThÞ tr êng tµi chÝnh ho¹t ®éng tr«i ch¶y sÏ cho phÐp kh¾c phôc ®îc m©u thuÉn nµy khiÕn cho c¸c ho¹t ®éng trªn thÞ trêng Ýt rñi ro h¬n v× ng êi cã vèn cã thÓ mua mét lo¹i chøng Trang: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kho¸n nµo ®ã råi b¸n l¹i mét c¸ch nhanh chãng ®Ó chuyÓn sang mét h×nh thøc ®Çu t kh¸c. C¸c c«ng ty qua ph¸t hµnh chøng kho¸n ®· t¹o ®îc mét nÒn vèn æn ®Þnh cho m×nh. Nh vËy sù ph¸t triÓn cña thi tr êng tµi chÝnh sÏ khuyÕn khÝch ®Çu t nãi chung vµ ho¹t ®éng huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n qua hÖ thèng Ng©n hµng nãi riªng. ThÞ trêng tµi chÝnh ë ViÖt Nam còng nh ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn cßn mang ®Æc ®iÓm lµ mét thÞ tr êng cha hoµn h¶o v× thÞ trêng vèn cßn rÊt s¬ khai vµ chñ yÕu lµ thÞ tr êng tiÒn tÖ . C¸c s¶n phÈm trªn thÞ tr êng tiÒn tÖ cha nhiÒu, ho¹t ®éng ®¬n gi¶n vµ thuÇn tuý. MÆt kh¸c hÖ thèng ph¸p luËt cßn thiÕu nh÷ng quy ®Þnh toµn diÖn trong viÖc ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng huy ®éng vèn. ThÞ trêng chøng kho¸n lµ vÊn ®Ò võa míi mÎ víi mét nÒn kinh tÕ míi chuyÓn ®æi ë níc ta. Trong ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÒn tÖ khi c¸c Ng©n hµng thùc hiÖn chøc n¨ng “trung gian tµi chÝnh “ víi ®Çy ®ñ ý nghÜa cña nã tÊt yÕu ph¶i tham gia vµo ho¹t ®éng cña thÞ tr êng chøng kho¸n, lµ n¬i ®Ó huy ®éng ® îc nhiÒu nguån vèn ®Çu t nhÊt. Nh vËy ta cã thÓ thÊy ®îc c«ng t¸c huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n cña c¸c Ng©n hµng th ¬ng m¹i gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. HiÖn nay trªn thÞ rêng tiÒn tÖ, c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu diÔn ra trªn thÞ tr êng tiÒn göi, thÞ trêng tÝn phiÕu kho b¹c Nhµ n íc, thÞ trêng néi tÖ vµ ngo¹i tÖ liªn Ng©n hµng. Ho¹t ®éng cña thÞ tr êng nµy thêi gian qua ®· ®¸p øng phÇn lín nhu cÇu vèn ng¾n h¹n cña nÒn kinh tÕ vµ phÇn nµo ®ãng gãp vµo viÖc æn ®Þnh tiÒn tÖ. Bªn c¹nh ®ã thÞ tr êng vèn cßn rÊt máng manh, cã kh¶ n¨ng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro, c¸c h×nh thøc giao lu vèn cßn Ýt vµ chÞu ¶nh h ëng cña c¬ chÕ cò. Nguån vèn trung vµ dµi h¹n thu hót ® îc cßn h¹n chÕ trªn thÞ tr êng nµy lµ mét phÇn do ngêi d©n cßn cha hiÓu hÕt c¸c lo¹i hµng ho¸ ®ã. Hµng ho¸ chuÈn bÞ cho ra ®êi cña thÞ trêng chøng kho¸n cha nhiÒu ,míi cã tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tÝn phiÕu Kho b¹c, tr¸i phiÕu, kú phiÕu cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i, cæ phiÕu, tr¸i phiÕu cña c¸c c«ng ty cæ phÇn. ViÖc t¹o ra mét tËp hîp ®a d¹ng c¸c lo¹i chøng kho¸n sÏ lµ c«ng t¸c quan träng ®Ó híng tíi ph¸t triÓn thÞ tr êng chøng kho¸n ®ang ® îc h×nh thµnh ë ViÖt Nam. Trang: 20
- Xem thêm -