Tài liệu Tìm hiểu việc xây dựng chương trình văn học nga ở trường phổ thông theo tinh thần đổi mới chương trình giáo dục

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 245 |
  • Lượt tải: 0
youtubehot

Tham gia: 22/05/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------- Nguyễn Thị Phong Lê TÌM HIỂU VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC NGA Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO TINH THẦN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học môn Văn Mã số: 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2010 LỜI TRI ÂN Để hoàn thành luận văn này tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình quý báu của các thầy cô, gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp. Tôi xin gửi nơi đây lòng tri ân sâu sắc đến các thầy cô trong khoa Văn, các thầy cô đã giảng dạy, Phòng Khoa học Công nghệ - Sau đại học trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Ban giám hiệu và tổ bộ môn văn trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. Tôi xin đặc biệt tri ân Tiến sĩ Trần Thị Quỳnh Nga – người trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn. Xin cám ơn các thầy cô, cám ơn gia đình và tất cả bạn bè, đồng nghiệp… Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2010 Nguyễn Thị Phong Lê DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ 1 GV Giáo viên 2 HS Học sinh 3 SGK Sách giáo khoa 4 THPT Trung học phổ thông 5 THCS Trung học cơ sở 6 VHNN Văn học nước ngoài 7 ĐHSP Đại học sư phạm 8 HCM Hồ Chí Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3. Nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 7. Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI THEO TINH THẦN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 1.1. Cơ sở xây dựng chương trình văn học nước ngoài ở trường phổ thông hiện nay 1.2. Nguyên tắc xây dựng chương trình văn học nước ngoài ở trường phổ thông hiện nay 1.2.1. Nguyên tắc hệ thống 1.2.2. Nguyên tắc lựa chọn tác giả 1.2.3. Nguyên tắc lựa chọn tác phẩm 1.2.4. Nguyên tắc lựa chọn bản dịch 1.2.5. Nguyên tắc xác lập mối quan hệ giữa văn học dân tộc và văn học nước ngoài CHƯƠNG 2: CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC NGA Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY 2.1. Vị trí, vai trò của văn học Nga trong chương trình văn học nước ngoài ở trường phổ thông 2.2. Cấu trúc chương trình văn học Nga ở trường phổ thông hiện nay 2.3. Khảo sát chương trình Văn học Nga trong xu hướng đổi mới giáo dục phổ thông CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC NGA TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO TINH THẦN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 3.1 Mục đích thử nghiệm 3.2 Yêu cầu thử nghiệm 3.3. Phác thảo cấu trúc chương trình 3.3.1. Chương trình trung học cơ sở 3.3.2. Chương trình trung học phổ thông 3.4. Phác thảo danh mục tác phẩm lựa chọn trong chương trình 3.4.1. Chương trình trung học cơ sở 3.4.2 . Trung học phổ thông 3.5. Điều tra, khảo sát 3.6. Kết quả khảo sát 3.7. Kết luận KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
- Xem thêm -