Tài liệu Tìm hiểu và phát triển công cụ chuyển mô hình rtl

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 184 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ -------–@&?—------- NGUYỄN KHOA HẢI TÌM HIỂU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ CHUYỂN MÔ HÌNH RTL LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ -------–@&?—------- NGUYỄN KHOA HẢI TÌM HIỂU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ CHUYỂN MÔ HÌNH RTL Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật Phần mềm Mã số: 60480103 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀ NỘI - 2014
- Xem thêm -