Tài liệu Tìm hiểu và nắm vững về cơ sở thực tập công ty cổ phần giống cây trồng trung ương i

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn i : t×m hiÓu vµ n¾m v÷ng vÒ c¬ së thùc tËp : c«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång trung -¬ng i I. Chøc n¨ng,nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty: I .1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. a. Kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn Gièng c©y trång trung -¬ng §Þa chØ : Sè 1, L-¬ng §Þnh Cña, Ph-¬ng Mai, §èng §a, Hµ Néi. TiÒn th©n cña c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, d-îc thµnh lËp tõ n¨m 1968. ®Õn n¨m 1989, nhµ n-íc chÝnh thøc chuyÓn c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng c«ng ty ®· thùc sù kh«ng b¾t nhÞp ®-îc vµ cã biÓu hiÖn lµm ¨n thua lç. T×nh tr¹ng trªn kÐo dµi trong nhiÒu n¨m vµ ®Õn n¨m 1993. C«ng ty Gièng c©y trång trung -¬ng I ®-îc thµnh lËp l¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 225/NN-TCCB-Q§ ngµy 09/4/1993 cña Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT. Tõ ®ã ®Õn th¸ng 11/2003, b»ng sù nç lùc to lín cña ban l·nh ®¹o míi còng nh- cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, c«ng ty ®· dÇn phôc håi vµ ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Ngµy 10/11/2003: C«ng ty c«ng ty Gièng c©y trång TWI chuyÓn ®æi tõ DNNN sang c«ng ty cæ phÇn Gièng c©y trång trung -¬ng (theo QuyÕt ®Þnh sè: 5029/Q§-BNNTCCB). Ngµy 06/02/2004: C«ng ty ®-îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh thøc theo m« h×nh c«ng ty cæ phÇn Sè chi nh¸nh, tr¹m tr¹i cña doanh nghiÖp: 8 ®¬n vÞ trùc thuéc Danh s¸ch chi nh¸nh, tr¹m tr¹i trùc thuéc: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. V¨n phßng c«ng ty §Þa chØ: Sè 1 L-¬ng §Þnh Cña, Ph-¬ng Mai, §èng §a, Hµ Néi 2. Nhµ m¸y chÕ biÕn Gièng Th-êng TÝn §Þa chØ: ThÞ trÊn Th-êng TÝn, HuyÖn Th-êng TÝn, Hµ T©y 3. XÝ nghiÖp Gièng c©y trång TW §ång V¨n §Þa chØ: ThÞ trÊn §ång V¨n, Duy Tiªn, Hµ Nam 4. Chi nh¸nh CTCP Gièng c©y trång TW Th¸i B×nh §Þa chØ: §«ng H-ng, Th¸i B×nh 5. XÝ nghiÖp Gièng c©y trång TW §Þnh T-êng §Þa chØ: §Þnh T-êng, Yªn §Þnh, Thanh Ho¸ 6. Chi nh¸nh CTCP Gièng c©y trång TW MiÒn Trung §Þa chØ: Ph-êng §éi Cung, TP Vinh, NghÖ An 7. XÝ nghiÖp Gièng c©y trång TW Ba V× §Þa chØ: §«ng Quang, Ba V×, Hµ T©y 8. Tr¹i Thùc nghiÖm Gièng c©y trång TW Kho¸i Ch©u §Þa chØ: T©n D©n, Kho¸i Ch©u, H-ng Yªn. b. Ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty. Cïng víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc, c«ng ty víi chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt, kinh doanh gièng c©y trång vµ vËt t- phôc vô s¶n xuÊt gièng c©y trång ®ang tÝch cùc ®æi míi kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, c«ng nghÖ chÕ biÕn, b¶o qu¶n vµ ph-¬ng thøc kinh doanh nh»m t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Trong giai ®o¹n hiÖn nay ph-¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ: - Nghiªn cøu, s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i gièng c©y trång n«ng l©m nghiÖp. - S¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i n«ng s¶n vµ vËt tn«ng nghiÖp. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ChÕ biÕn kinh doanh n«ng s¶n. - Kinh doanh dÞch vô, du lÞch, ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ hµng ho¸ vµ kinh doanh x¨ng dÇu. - Kinh doanh c¸c nghµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + Trång trät; + Kinh doanh gièng c©y trång vµ vËt t- phôc vô c©y trång; + XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vÒ Gièng c©y trång vµ vËt t- phôc vô c©y trång; + Gia c«ng, chÕ biÕn, ®ãng gãi, b¶o qu¶n gièng c©y trång vµ vËt t- phôc vô c©y trång. I. 2. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. a. §Æc ®iÓm cña bé m¸y tæ chøc vµ m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn Gièng c©y trång trung -¬ng ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè: 5029/Q§-BNN-TCCB ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT. C¬ quan qu¶n lý cao nhÊt cña c«ng ty lµ Héi ®ång qu¶n trÞ. Bé m¸y ®iÒu hµnh c«ng ty lµ Ban Gi¸m ®èc. Ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt trong bé m¸y ®iÒu hµnh lµ Tæng gi¸m ®èc c«ng ty vµ ®-îc ®iÒu hµnh theo c¬ chÕ mét thñ tr-ëng. Chøc n¨ng cña tõng bé phËn:  Bé m¸y ®iÒu hµnh cña c«ng ty gåm 3 ng-êi: + Tæng gi¸m ®èc: Lµ ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. Trùc tiÕp phô tr¸ch tµi chÝnh, kÕ to¸n, tæ chøc nh©n sù, ho¹t ®éng ®Çu t- vµ c¸c dù ¸n. + Phã Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch khoa häc kü thuËt, s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chÊt l-îng. + Phã Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c thÞ tr-êng, kinh doanh vµ xóc tiÕn th-¬ng m¹i.  C¸c phßng nghiÖp vô: 1. Phßng ThÞ tr-êng Kinh doanh 2. Phßng Kü thuËt S¶n xuÊt 3. Phßng Qu¶n lý Tæng hîp 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n 5. Phßng KiÓm tra chÊt l-îng  Chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng: 1. Phßng ThÞ tr-êng Kinh doanh:  X©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh, kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m lµm c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tµi chÝnh dùa trªn dù b¸o thÞ tr-êng vµ nhu cÇu cña hÖ thèng kh¸ch hµng;  Tæ chøc kinh doanh trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh doanh;  Qu¶n lý hÖ thèng ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ toµn c«ng ty;  X©y dùng kÕ ho¹ch ph©n vïng thÞ tr-êng kinh doanh;  §Ò xuÊt, tham m-u cho l·nh ®¹o c«ng ty x©y dùng c¬ chÕ b¸n hµng phï hîp ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm;  Tæng hîp th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô, c¬ cÊu chñng lo¹i s¶n phÈm cña c¸c tØnh tõ vïng nói phÝa B¾c ®Õn vïng T©y Nguyªn;  C«ng t¸c qu¶ng c¸o, xóc tiÕn th-¬ng m¹i, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng;  Qu¶n lý bao b× ®ãng gãi trong toµn c«ng ty, nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c mÉu bao b× nh·n hiÖu phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr-êng. 2. Phßng Kü thuËt S¶n xuÊt:  X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tæ chøc triÓn khai toµn bé kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty;  X©y dùng quy tr×nh kü thuËt, c«ng nghÖ, h-íng dÉn kü thuËt s¶n xuÊt;  X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phôc tr¸ng, chän läc gièng SNC, gièng bè mÑ, c©y ®Çu dßng, …  Tæ chøc kh¶o nghiÖm, tr×nh diÔn, ®¸nh gi¸ c¸c bé gièng míi cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng cao. Tæng kÕt kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm gièng míi vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hµng vô, hµng n¨m;  Nghiªn cøu, chän t¹o gièng míi;  Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i tr¹i thùc nghiÖm Gièng c©y trång TW Kho¸i Ch©u. 3. Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Gióp Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i v¨n phßng vµ toµn c«ng ty. KiÓm tra gi¸m s¸t vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty. NhiÖm vô chñ yÕu:  Thu thËp, xö lý th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo ®èi t-îng vµ néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n ®óng chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n;  KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu, chi tµi chÝnh, c¸c nghÜa vô thu nép, thanh to¸n nî, kiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông tµi s¶n;  Ph©n tÝch th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n, tham m-u ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p, phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ, c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh cña c«ng ty;  Cung cÊp th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n phôc vô yªu cÇu SXKD;  X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty;  Qu¶n lý cæ phÇn, chi tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng;  Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty. 4. Phßng Qu¶n lý Tæng hîp:  Tham m-u, gióp viÖc cho l·nh ®¹o c«ng ty trong lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l-¬ng, chÝnh s¸ch chÕ ®é vµ thanh tra.  X©y dùng ®Ó Tæng gi¸m ®èc ban hµnh hoÆc tr×nh H§QT phª chuÈn c¸c quy chÕ vÒ tæ chøc c¸n bé, tiÒn l-¬ng trong c«ng ty. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc quy ho¹ch c¸n bé. Tæ chøc ®µo t¹o, båi d-ìng c¸n bé, c¸n bé dù bÞ kÕ cËn c¸c chøc danh l·nh ®¹o c«ng ty.  §Ò xuÊt h×nh thøc tr¶ l-¬ng, tæ chøc vµ lµm c¸c thñ tôc cho ®oµn ®i c«ng t¸c n-íc ngoµi;  Tæ chøc c«ng t¸c thanh tra vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o;  Qu¶n lý ®Çu t- XDCB vµ ®Êt ®ai;  Tæng hîp kÕ ho¹ch SXKD, tµi chÝnh hµng quý, n¨m. c«ng t¸c thèng kª tiÕn ®é SXKD;  Qu¶n lý hµnh chÝnh, v¨n th-, l-u tr÷, trËt tù trÞ an, héi häp, lÔ tÕt;  Qu¶n lý cæ ®«ng vµ chuyÓn nh-îng cæ phÇn. 5. Phßng KiÓm tra chÊt l-îng:  KiÓm tra vµ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt l-îng gièng hµng ho¸.  Qu¶n lý chÊt l-îng gièng c©y trång toµn c«ng ty tõ läc dßng, nh©n, s¶n xuÊt, chÕ biÕn ®ãng gãi, b¶o qu¶n, tiªu thô. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  X©y dùng quy tr×nh b¶o qu¶n h¹t gièng trong kho cho tõng lo¹i gièng c©y trång.  Tham gia, phèi hîp víi phßng Kü thuËt S¶n xuÊt x©y dùng quy tr×nh kü thuËt, quy tr×nh chän läc vµ nh©n dßng SNC c¸c gièng theo nhu cÇu cña thÞ tr-êng; x¸c nhËn c¸c s¸ng kiÕn kü thuËt trong c«ng ty.  Phèi hîp cïng phßng ThÞ tr-êng Kinh doanh trong viÖc thiÕt kÕ, qu¶n lý mÉu m· bao b× ®ãng gãi s¶n phÈm.  Cïng phßng Kü thuËt S¶n xuÊt tæng kÕt kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm gièng míi vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hµng vô, hµng n¨m.  Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty. 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c chi nh¸nh:  C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty, chi nh¸nh tæ chøc s¶n xuÊt, thu mua, chÕ biÕn, b¶o qu¶n c¸c lo¹i h¹t gièng c©y trång ®¶m b¶o chÊt l-îng;  Khai th¸c thÞ tr-êng, tæ chøc b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c lo¹i h¹t gièng;  Tæ chøc trång tr×nh diÔn c¸c lo¹i gièng míi cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao, chÊt l-îng tèt theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty t¹i ®Þa bµn chi nh¸nh ®ang n¾m gi÷ thÞ tr-êng. Thùc hiÖn h-íng dÉn, chuyÓn giao kü thuËt cho n«ng d©n.  C«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o t¹i ®Þa ph-¬ng.  TËp hîp chi phÝ SXKD vµ QuyÕt to¸n thu chi theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt:  Trùc tiÕp qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n, lao ®éng t¹i ®¬n vÞ ®óng môc ®Ých vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.  Tæ chøc chän läc dßng vµ nh©n gièng SNC, s¶n xuÊt gièng NC, TBKT, gièng bè mÑ cho s¶n xuÊt h¹t lai theo kÕ ho¹ch c«ng ty giao.  Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, tæng hîp th«ng tin thÞ tr-êng t¹i ®Þa ph-¬ng vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt, mïa vô.  TËp hîp chi phÝ SXKD t¹i ®¬n vÞ trªn c¬ së quy chÕ qu¶n lý cña c«ng ty theo quy ®Þnh.  C«ng t¸c trËt tù trÞ an, b¶o vÖ néi bé ®¬n vÞ. Trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é h-u trÝ, mÊt søc cho ng-êi lao ®éng t¹i ®¬n vÞ. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  C¸c nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn b»ng v¨n b¶n khi cÇn thiÕt. 3. Nhµ m¸y chÕ biÕn gièng Th-êng TÝn:  Qu¶n lý, sö dông hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹i khu vùc nhµ m¸y;  Tæ chøc chÕ biÕn, b¶o qu¶n vµ ®ãng gãi hµng ho¸ theo quy ®Þnh cña c«ng ty;  Qu¶n lý hÖ thèng kho hµng ho¸ theo quy ®Þnh;  C«ng t¸c b¶o vÖ trËt tù trÞ an vµ an toµn cho hµng ho¸;  TËp hîp thanh to¸n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn, ®ãng gãi vµ b¶o qu¶n hµng ho¸. 4. Tr¹i Thùc nghiÖm gièng c©y trång trung -¬ng Kho¸i Ch©u:  Kh¶o nghiÖm, tr×nh diÔn c¸c bé gièng míi cã tiÒm n¨ng theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty.  Tæ chøc läc dßng vµ nh©n gièng SNC, s¶n xuÊt gièng NC, gièng bè mÑ cho s¶n xuÊt h¹t lai cña c«ng ty. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång trung -¬ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch khoa häc kü thuËt, s¶n xuÊt, qu¶n lý chÊt l-îng XN Gièng C©y trång TW §ång V¨n XN gièng c©y trång TW Ba V× Phßng kü thuËt , s¶n xuÊt Phßng kiÓm tra chÊt l-îng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n XN gièng c©y trång TW §Þnh T-êng Phßng qu¶n lý tæng hîp Phßng thÞ tr-êng kinh doanh Tr¹i thùc nghiÖm gièng c©y trång TW Kho¸i Ch©u 8 Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch thÞ tr-êng, kinh doanh vµ xóc tiÕn th-¬ng m¹i Nhµ m¸y chÕ biÕn gièng Th-êng TÝn Chi nh¸nh c«ng ty gièng c©y trång TW Th¸i B×nh Chi nh¸nh c«ng ty gièng c©y trång TW MiÒn Trung Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång trong hai n¨m võa qua. II. 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2005 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh C¸c chØ tiªu M· sè DT b¸n hµng vµ cung 1 38,594,673,762 5,229,295,637 7,133,509,810 3,969,248,200 3,119,910,130 3,591,211,060 61,637,848,599 3 821,821,900 0 137,683,400 0 0 32,871,500 992,376,800 4 0 0 5,235,500 0 0 0 5,235,500 -Gi¶m gi¸ hµng b¸n 5 0 0 26,190,500 0 0 0 26,190,500 -Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 6 821,821,900 0 106,257,400 0 0 32,871,500 960,950,800 1. Doanh thu thuÇn 10 37,772,851,862 5,229,295,637 6,995,826,410 3,969,248,200 3,119,910,130 3,558,339,560 60,645,471,799 2. Gi¸ vèn 11 29,773,114,178 4,248,487,696 4,948,771,996 2,627,823,186 2,284,606,705 2,677,847,836 46,560,651,597 3. Lîi nhuËn gép 20 7,999,737,684 980,807,941 2,047,054,414 1,341,425,014 835,303,425 880,491,724 14,084,820,202 cÊp dÞch vô Kho¶n gi¶m trõ (3=4+5+6+7) -ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i (10=1-3) (20=10-11) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 21 365,747,693 20,537,790 7,533,255 13,798,662 24,719,286 583,852 432,920,508 5. Chi phÝ tµi chÝnh 22 1,250,000 0 2,393,200 0 0 861,800 4,505,000 6. Chi phÝ b¸n hµng 24 3,725,019,773 266,368,159 526,212,944 487,194,260 249,972,921 329,693,92 5,584,461,978 7. Chi phÝ qu¶n lý 25 1,109,311,349 63,533,032 132,351,793 85,522,099 77,543,333 88,396,438 1,556,658,044 30 3,529,904,255 671,444,540 1,393,629,702 782,507,317 532,506,457 462,123,417 7,372,115,688 9. Thu nhËp kh¸c 31 27,393,448 3,640,500 54,418,850 274,676 25,464,800 0 111,192,274 10. Chi phÝ kh¸c 32 8,764,200 0 47,791,309 0 700,00 0 57,255,509 11. Lîi nhuËn kh¸c 40 18,629,248 3,640,500 6,627,541 274,676 24,764,800 0 53,936,765 50 3,548,533,503 675,085,040 1,400,257,243 782,781,993 557,271,257 462,123,417 7,426,052,453 4. Doanh thu H§ tµi chÝnh doanh nghiÖp 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD (40=31-32) 12. Tæng lîi nhuËn ch-a trõ l-¬ng vµ KH (50=30+40) 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 L-¬ng ®iÓm(BH, QL, 0 0 0 0 0 0 2,274,470,900 0 0 0 0 0 0 790,932,315 H§QT& BKS) KhÊu hao trÝch 13. Tæng lîi nhuËn 50 4,360,649,238 tr-íc thuÕ (50=30+40) Tæng l-îng hµng b¸n TÊn 3,348 432 1,334 12 798 499 275 6,677 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu 1. Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån vèn 1.1 Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n - Tµi s¶n cè ®Þnh/ Tæng tµi s¶n - Tµi s¶n l-u ®éng/ Tæng tµi s¶n 1.2 Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn - Nî ph¶i tr¶/ Tæng nguån vèn - Nguån vèn chñ së h÷u/ Tæng nguån vèn 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n 2.1 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh 2.2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n 2.3 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 2.4 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n 3. Tû suÊt sinh lêi 3.1 Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu - Tû suÊt lîi nhuËn tr-íc thuÕ trªn doanh thu - Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu 3.2 Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n - Tû suÊt lîi nhuËn tr-íc thuÕ trªn tæng tµi s¶n - Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn tæng tµi s¶n 3.3 Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn nguån vèn CSH §¬n vÞ tÝnh 2004 2005 % % 16.7% 83.3% 12.9% 87.1% % % 65.4% 34.6% 63.7% 36.3% % % % 153.3% 133.0% 49.2% 156.9% 146.7% 21.2% % % 0.5% 0.3% 7.2% 7.2% % % % 0.7% 0.5% 1.2% 8.6% 8.6% 23.6% Lµ mét C«ng ty gièng cæ phÇn, vai trß cña C«ng ty rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty lµ kinh doanh c¸c mÆt hµng vÒ gièng phôc vô cho ®Çu vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Hµng ho¸ cña C«ng ty chñ yÕu lµ gièng lóa, gièng hoa mµu cung øng cho bµ con n«ng d©n ®Çy ®ñ , kÞp thêi vô. Do ®ã ®Ó tån t¹i vµ c¹nh tranh ph¸t triÓn ®-îc trong thêi buæi kinh tÕ thÞ tr-êng nh- hiÖn nay, C«ng ty ®· ®Ò ra c¸c môc tiªu sau: + Hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch vÒ møc l-u chuyÓn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc. + B¶o toµn vµ t¨ng c-êng vèn kinh doanh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Gi÷ v÷ng vµ c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. + Thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh trong ®¬n vÞ vµ thÞ tr-êng më réng. ChÝnh v× vËy C«ng ty ®· tõng b-íc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ n-íc, sö dông hîp lý lao ®éng, tµi s¶n tiÒn vèn. Tõ ®ã ®¶m b¶o thùc hiÖn kinh doanh cã hiÖu qu¶ kinh tÕ trong nh÷ng n¨m qua. Qua biÓu b¶ng so s¸nh vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2004-2005 ta nhËn thÊy: Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®· gi¶m xuèng tõ 16.7% cßn 12.9% ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®ang h¹n chÕ mua m¸y mãc ®Ó ¸p dông vµo s¶n xuÊt. Tuy nhiªn tµi s¶n l-u ®éng cña c«ng ty ®· t¨ng lªn tõ 83.3% ®Õn 87.1% ®©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng chøng tá c«ng ty ®ang t¨ng thªm nguån vèn ®Çu tcòng nh- ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty cã hiÖu qu¶. Nî ph¶i tr¶ gi¶m xuèng tõ 65.4% cßn 63.7%. B-íc ®Çu khi chuyÓn sang cæ phÇn tuy cã nhiÒu khã kh¨n nh-ng doanh nghiÖp dÇn ®i vµo æn ®Þnh. C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ tuy ch-a ®-îc thanh to¸n nhanh nh-ng ®©y còng lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh t¨ng 153.0% ®Õn 156.9% vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n t¨ng 133.0% ®Õn 146.7% t-¬ng øng víi møc t¨ng 13.7% ®©y lµ dÊu hiÖu tèt bëi nã cho phÐp c«ng ty cã thÓ thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n gióp t¨ng thªm uy tÝn cña c«ng ty. Lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng nhanh tõ n¨m 2004-2005. Theo b¶ng so s¸nh th× lîi nhuËn tr-íc thuÕ trªn doanh thu t¨ng lªn 6.7% so víi n¨m 2004 vµ tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu t¨ng 6.9%. T-¬ng tù th× tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n t¨ng vµ lîi nhuËn trªn nguån vèn chñ së h÷u t¨ng tõ 1.2% lªn 23.6%. Qua b¶ng so s¸nh thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ta nhËn thÊy nh÷ng dÊu hiÖu ®¸ng mõng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lµ doanh nghiÖp míi cæ phÇn tõ 23/11/2003 t¸ch ra ho¹t ®éng ®éc lËp, kh«ng cßn sù ®ì ®Çu cña nhµ n-íc. C«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng, lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng cao, t¹o c«ng viÖc æn ®Þnh cho ng-êi d©n lao ®éng. C«ng ty hµng n¨m ®ãng gãp nguån thu thuÕ kh¸ lín cho ng©n s¸ch. Ngoµi ra c«ng ty cßn kh«ng ngõng më réng thÞ tr-êng tiªu thô ra c¸c vïng phô cËn. Song bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Qua b¶ng so s¸nh ta thÊy vèn lµ mét yÕu tè mµ c«ng ty ®ang gÆp ph¶i. C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Lµ doanh nghiÖp míi ho¹t ®éng ®éc lËp gÆp ph¶i khã kh¨n lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã Nhµ n-íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp, nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. T¹o m«i tr-êng kinh doanh thuËn lîi. T¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty vay vèn ®Ó më réng s¶n xu©t më réng thÞ tr-êng. II. 2. NhËn xÐt kh¸i qu¸t vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. 5. Ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm cña c«ng ty trong thêi gian tíi: Dùa vµo thùc tr¹ng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc C«ng ty ®· ®Ò ra mét sè ph-¬ng h-íng cô thÓ sau:  Chñ ®éng t¹o nguån gièng tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, tõ liªn doanh, liªn kÕt vµ nhËp khÈu nh»m cung øng kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ tr-êng.  Gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô b»ng c¸ch liªn doanh, liªn kÕt, t¹o thªm c¸c ®iÓm b¸n hµng phôc vô ®Õn tËn tay ng-êi n«ng d©n.  C¾t gi¶m c¸c kho¶n phÝ gi¸n tiÕp kh«ng cÇn thiÕt vµ nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®iÒu vËn nh»m gi¶i quyÕt gièng n«ng nghiÖp trùc tiÕp tõ ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn xuèng cöa hµng, HTX n«ng nghiÖp, 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«ng ®Ó gièng l-u kho, l-u b·i nh»m gi¶m chi phÝ kinh doanh vµ t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty.  NhËp c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi nh»m lai t¹o còng nh- b¶o qu¶n gièng c©y trång. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II : lÜnh vùc dù ®Þnh sÏ lùa chän. BÊt cø n-íc nµo dï lµ n-íc giµu hay nghÌo, n«ng nghiÖp ®Òu cã vÞ trÝ quan träng. N«ng nghiÖp lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ, cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm thiÕt yÕu nh- l-¬ng thùc thùc phÈm cho con ng-êi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ång thêi cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp. §èi víi ViÖt Nam, lµ mét quèc gia n«ng nghiÖp, d©n sè vµ lao ®éng tËp trung chñ yÕu ë khu vùc n«ng th«n do ®ã muèn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc th× ph¶i ®i tõ ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, lÊy ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµm bµn ®¹p thóc ®Èy c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c ph¸t triÓn. ChÝnh v× thÕ ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë n-íc ta rÊt quan träng, ®Ó ngµnh ph¸t triÓn nhanh m¹nh, bÒn v÷ng, cã hiÖu qu¶ th× ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p thÝch hîp nh- c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña Nhµ n-íc, n©ng cao tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cña ng-êi lao ®éng. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng ®Ó cho ngµnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn ®ã lµ ph¸t triÓn ngµnh cung øng vËt t- n«ng nghiÖp víi yªu cÇu cung øng ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ ®¶m b¶o chÊt l-îng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc ta vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc vµ ®Þnh h-íng theo XHCN ®ßi hái mçi ®¬n vÞ mçi tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc kinh doanh ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng cao nhÊt yªu cÇu cña x· héi vµ n©ng cao lîi nhuËn cña ®¬n vÞ. Víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh vËt t- n«ng nghiÖp còng vËy. NÕu môc ®Ých nµy ®¹t ®-îc th× cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ thÞnh v-îng, khi ®ã kh¶ n¨ng cung øng vËt t- cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sÏ ®Çy ®ñ hîp lý c¶ vÒ sè l-îng lÉn chÊt l-îng ®¸p øng mäi thêi ®iÓm mµ ngµnh n«ng nghiÖp ®ßi hái. Ng-îc l¹i khi ngµnh cung øng vËt t- n«ng nghiÖp kÐm ph¸t triÓn sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiªn ®Ó c¸c doanh nghiÖp nãi chung ph¸t triÓn ®-îc ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc qu¶n lý cã khoa häc vµ hîp lý. Cã lµm ®-îc nh- vËy th× c¸c doanh nghiÖp míi ph¸t triÓn vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Muèn gi¶i quyÕt ®-îc c¸c vÊn ®Ò ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh ®Ó tõ ®ã t×m ra c¸c nguyªn nh©n t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ®¹t ®-îc, ®Ó ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®Þnh h-íng cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t-¬ng lai. N-íc ta trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®· më ra rÊt nhiÒu c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp nh-ng còng ®em l¹i v« vµn khã kh¨n vµ th¸ch thøc míi. §Æc biÖt, sau khi luËt doanh nghiÖp cã hiÖu lùc, cïng víi nh÷ng chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc vÒ ®æi míi c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, tÝnh c¹nh tranh trong kinh doanh ngµy mét gay g¾t h¬n. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong m«i tr-êng c¹nh tranh nh- vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc sù n¨ng ®éng, cã ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ, râ rµng, ®óng ®¾n. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh b¹i trong kinh doanh lµ viÖc tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×ng kinh doanh. ChØ trªn c¬ së thùc hiÖn ®-îc vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi ®-îc hoµn tÊt. Doanh nghiÖp nµo gi¶i quyÕt tèt ®-îc vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm doanh nghiÖp ®ã sÏ cã ®-îc nguån tµi chÝnh ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt kinh doanh. B»ng kh«ng doanh nghiÖp ®ã sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n thËm chÝ sÏ ph¶i gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n. §©y lµ vÊn ®Ò lu«n ®-îc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô quan t©m hµng ®Çu. Tuy nhiªn, lµm thÕ nµo ®Ó qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm diÔn ra nhanh chãng vµ ®¹t kÕt qu¶ cao kh«ng ph¶i lµ dÔ. §Ó cã thÓ ®-a ra nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy tiªu thô vµ t¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm thùc sù lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p. Nã ®ßi hái ph¶i kÕt hîp ®ång bé nhiÒu 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 biÖn ph¸p tµi chÝnh kÕ to¸n kh¸c nhau. Kh«ng nh÷ng vËy, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ph¶i lµ nh÷ng ng-êi cã tr×nh ®é, nh¹y bÐn ®Ó cã thÓ ®-a ra ®-îc nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi. Tõ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm, ®Æc biÖt trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty gièng cæ phÇn trung -¬ng, d-íi sù h-íng dÉn cña gi¸o viªn h-íng dÉn : TS Vò ThÞ Minh vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty gièng cæ phÇn trung -¬ng , em m¹nh d¹n viÕt ®Ò t¯i: “Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm c«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång trung -¬ng I ”. §Ò c-¬ng s¬ l-îc cña ®Ò tµi: ch-¬ng I : vai trß, néi dung vµ nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp I. vai trß vµ môc ®Ých cña tiªu thô s¶n phÈm 1. Kh¸i niÖm tiªu thô s¶n phÈm 2. Vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm 3. Môc ®Ých cña tiªu thô s¶n phÈm II. néi dung cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm 1. Nghiªn cøu thÞ tr-êng 1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu thÞ tr-êng 1.2. Néi dung cña nghiªn cøu thÞ tr-êng 1.3 c¸c biÖn ph¸p nghiªn cøu thÞ tr-êng Gåm 3 b-íc - Thu thËp th«ng tin -Xö lý th«ng tin - Ra quyÕt ®Þnh a) Thu thËp th«ng tin b) Xö lý th«ng tin 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c) Giai ®o¹n ra quyÕt ®Þnh 1.4. C¸c ph-¬ng ¸n nghiªn cøu thÞ tr-êng Cã hai ph-¬ng ¸n: - Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu v¨n phßng - Ph-¬ng ¸n nghiªn cøu t¹i hiÖn tr-êng 2. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ ph-¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm 3. x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm 3.1. X©y dùng ®iÒu kiÖn vËt chÊt 3.2. X¸c ®Þnh kªnh ph©n phèi a) kªnh trùc tiÕp Ng-êi tiªu dïng Nhµ s¶n xuÊt b) kªnh gi¸n tiÕp - Kªnh mét cÊp Nhµ S¶n xuÊt Ng-êi b¸n lÎ Ng-êi tiªu dïng - Kªnh hai cÊp: Nhµ s¶n xuÊt Ng-êi b¸n bu«n Ng-êi b¸n lÎ Ng-êi tiªu dïng Ng-êi b¸n lÎ Ng-êi tiªu dïng - Kªnh 3 cÊp Nhµ s¶n xuÊt Ng-êi b¸n bu«n 20
- Xem thêm -