Tài liệu Tìm hiểu ngôn ngữvrml

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỞ ĐẦU Hiệu quả là vấn đề cơ bản sản xuất kinh doanh của một hình thái kinh tế xã hội. Các chủ thể tham gia vào nền kinh tế tiến hành sản xuất kinh doanh phải đạt mục tiêu hiệu quả lên hàng đầu cùng với nâng cao năng suất và chất lượng. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả là doanh nghiệp thoả mãn tối đa nhu cầu về hàng hoá - dịch vụ của xã hội trong giới hạn cho phép cả nguồn lực hiện có và thu được nhiều lợi nhuận nhất, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Như vậy mục đích chính của sản xuất kinh doanh là lợi nhuận và nó cũng là nguồn động lực của sản xuất kinh doanh. Trong nền kin tế kế hoạch hoá tập chung bao cấp trước đây với chế độ hạch toán kinh tế mang nặng tính hình thức... hoạt động đã được kế hoạch trước, được chỉ đạo và giao kế hoạch chỉ tiêu cho từng đơn vị cụ thể. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều chịu sự tác động của nhà nước nên làm triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kìm hãm sự phát triển của các doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế. khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường các vấn đề sản xuất kinh doanh đều được giải quyết thông qua thị trường. Doanh nghiệp có điều kiện chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận cao nhất trên cơ sở khai thác các khả năng hiện có. Trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải tạo ra lợi nhuận và đảm bảo yêu cầu lợi nhuận, lợi nhuận cao. Xuất phát từ lý luận đó, qua công ty Xây dựng - 17 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Bộ quốc phòng. Bài tiểu luận đi sâu nghiên cứu đề tài "Thực trạng quản trị lợi nhuận và các quỹ tại công ty Xây dựng - 17". 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Lîi nhuËn vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng I. Lîi nhuËn vµ ph©n tÝch chØ tiªu lîi nhuËn 1. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm lîi nhuËn vµ c¸c nh©n tè t¸c ®éng Doanh nghiÖp lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã tiÒn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®îc thµnh lËp nh»m môc ®Ých thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ gãc ®é doanh nghiÖp th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh toµn bé hiÖu qu¶ cña qóa tr×nh kinh doanh kÓ tõ khi b¾t ®Çu t×mkiÕm nhu cÇu thÞ trêng, chuÈn bÞ vµ tæ chøc qóa tr×nh kinh doanh, ®Õn kh©u tæ chøc b¸n hµng vµ giao dÞch cho thÞ trêng. Nã ph¶n ¸nh c¶ vÒ mÆt sè lîng vµ mÆt chÊt cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè: - Tríc hÕt lµ quy m« s¶n xuÊt hµng ho¸, dÞch vô. Quan hÖ cung cÇu vÒ hµng ho¸ thay ®æi sÏ lµm cho gi¸ c¶ thay ®æi. §iÒu ®ã ¶nh hëng trùc tiÕp ®ªn viÖc quyÕt ®Þnh quy m« s¶n xuÊt vµ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. - Hai lµ gi¸ c¶ vµ chÊt lîng cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo (lao ®éng, nguyªn vËt liÖu, trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ) vµ ph¬ng ph¸p kÕt hîp c¸c ®Çu vµo trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¬ng nhiªn sÏ t¸c ®éng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. - Gi¸ b¸n hµng ho¸, dÞch vô cïng toµn bé ho¹t ®éng nh»m thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô vµ thu håi vèn, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng Marketing vµ c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do tÝnh chÊt cña lîi nhuËn nªn doanh nghiÖp lu«n ph¶i cã chiÕn lîc vµ ph¬ng ¸n kinh doanh tæng hîp, ®ång bé ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn. 1.2. Néi dung cña lîi nhuËn Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®a d¹ng, mçi ho¹t ®éng ®Òu t¹o ra lîi nhuËn cho nã. Do ®ã lîi nhuËn cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c phÇn kh¸c nhau øng víi tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gåm cã: - Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô §©y lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu tiªu thô vµ chi phÝ cña khèi lîng hµng ho¸ - dÞch vô vµ lao vô thuéc c¸c bé phËn. Lîi nhuËn nµy lµ phÇn c¬ b¶n nhÊt, chñ yÕu nhÊt trong tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, v× nã thêng chiÕm tû träng lín nhÊt vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt . §©y lµ phÇn thu ®îc do ph©n chia tõ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng liªn doanh víi chi phÝ cña ®¬n vÞ ®· bá ra ®Ó tham gia liªn doanh. Tríc ®©y ho¹t ®éng nµy cha phæ biÕn nªn lîi nhuËn nµy cha ®¸ng kÓ. Nhng trong giai ®o¹n hiÖn nay, víi c¬ chÕ kinh tÕ míi s¶n xuÊt g¾n víi thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp cã quyÒn tù chñ trong kinh doanh, ho¹t ®éng nµy cã xu híng ngµy cµng ph¸t triÓn. Do ®ã nguån nµy cµng gãp phÇn ®¸ng kÓ trong tæng lîi nhuËn cña donah nghiÖp. - Lîi nhuËn thu ®îc do c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh. §©y lµ chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu vµ chi cã tÝnh chÊt nghiÖp vô tµi chÝnh trong qóa tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh: L·i tiÒn göi ng©n hµng, l·i tiÒn cho vay... kho¶n thu nµy chØ chiÕm tû träng nhá trong tæng lîi nhuËn. - Lîi nhuËn do c¸c ho¹t ®éng kh¸c mang l¹i nh: Thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh... Theo chÕ ®é h¹ch to¸n doanh nghiÖp ban hµnh t¹i nghÞ quyÕt 1141/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh trong c¶ níc kÓ tõ ngµy 01/01/1996 th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp bao gåm 3 bé phËn chÝnh sau: - Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong ®ã: + Doanh thu thuÇn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ chªnh lÖch gi÷a doanh thu b¸n hµng víi c¸c kho¶n gi¶m trõ( chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, gi¸ trÞ hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép). + Chi phÝ b¸n hµng lµ nh÷ng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, lao vô, dÞch vô nh: Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, bao gãi, qu¶ng c¸o... + Chi phÝ qu¶n lý lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c kho¶n nh: Chi phÝ kinh doanh, chi phÝ hµnh chÝnh. - Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh: Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp cña ho¹t ®éng tµi chÝnh víi chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. + Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ kho¶n thu ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh hoÆc kinh doanh vÒ vèn mang l¹i, bao gåm thu vÒ ho¹t ®éng gãp vèn liªn doanh, ho¹t ®éng ®Çu t mua b¸n chøng kho¸n ng¾n h¹n, dµi h¹n, thu tõ tµi s¶n cè ®Þnh... + Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh nh: chi phÝ liªn doanh, lç liªn doanh, gi¶m gi¸ ®Çu t chøng kho¸n vµ c¸c kho¶n kh¸c. - Lîi nhuËn bÊt thêng: Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng vµ chi phÝ bÊt thêng. + Thu nhËp bÊt thêng lµ kho¶n thu mµ doanh nghiÖp kh«ng dù tÝnh ®îc kh«ng mang tÝnh thêng xuyªn nh: Thu vµ thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, thu vÒ vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· ®îc sö lý... + Chi phÝ bÊt thêng lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng bÊt thêng bao gåm chi phÝ thanh l¸ nhîng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, tiÕn b¸n do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, bÞ ph¹t thuÕ, c¸c kho¶n chi do kÕ to¸n bÞ nhÇm hay bá sãt khi vµo sæ, truy nép thuÕ... 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng céng ba kho¶n lîi nhuËn trªn cho ta tæng lîi nhuËn tríc thuÕ cña doanh nghiÖp. 2. Ph©n tÝch chØ tiªu lîi nhuËn. Qua kÕt cÊu mµ nguån h×nh thµnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ta thÊy lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp nãi nªn kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nã ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp c¸c mÆt: cung cÊp, s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn lîi nhuËn kh«ng ph¶i lµ chØ tiªu duy nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh ®Ó so s¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau hay trong cïng doanh nghiÖp gi÷a c¸c thêi kú kh¸c nhau. Bëi chØ tiªu nµy cha cho ta thÊy ®îc mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn thu ®îc víi sè vèn doanh nghiÖp ®· sö dông, còng nh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh thÕ nµo vµ mèi quan hÖ víi doanh nghiÖp ra sao. MÆt kh¸c lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ µi chÝnh cuèi cïng do ®ã chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè, cã nh©n tè chñ quan, cã nh©n tè kh¸ch quan vµ ®«i khi cã bï trõ lÉn nhau. §Ó ®¸nh gi¸, so s¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, ngoµi viÖc sö dông chØ tiªu lîi nhuËn tuyÖt ®èi cßn dïng chØ tiªu t¬ng ®èi, ®ã lµ c¸c tØ suÊt lîi nhuËn hay hÖ sè sinh lêi. TØ suÊt lîi nhuËn lµ chØ tiªu t¬ng ®èi cho phÐp so s¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c thêi kú kh¸c nhau trong mét doanh nghiÖp hay gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Møc tû xuÊt lîi nhuËn (doanh lîi) cµng cao th× s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng cã hiÖu qu¶. a. TØ suÊt lîi nhuËn vèn: Lµ quan hÖ tØ lÖ gi÷a lîi nhuËn ®¹t ®îc víi sè vèn sö dông b¶o qu¶n trong kú (vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng). TSV = 100 TSV: Tû suÊt lîi nhuËn vèn P: Lîi nhu©n vèn trong kú Vbq: tæng vèn s¶n xuÊt sö dông b×nh qu©n trong kú 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 100® vèn kinh doanh trong kú th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ViÖc sö dông chØ tiªu sö dông lîi nhuËn vèn nãi lªn tr×nh ®é tµi s¶n vËt t, tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp, th«ng qua ®ã kÝch thÝch doanh nghiÖp t×m ra kh¶ n¨ng tiÒm tµng qu¶n lý vµ dïng vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao. b. Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh. Lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn tiªu thô so víi gi¸ thµnh cña toµn bé s¶n phÈm tiªu thô. Ts2 = 100 Ts2: Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh P: Lîi nhuËn tiªu thô trong kú Zt: gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô trong kú. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña viÖc qu¶n lý gi¸ thµnh cô thÓ: cø 100® chØ ph¶i bá ra ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ®em l¹i ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Khi x¸c ®Þnh chØ tiªu nµy cÇn tÝnh tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm vµ tÝnh chung cho toµn bé s¶n phÈm tiªu thô cña doanh nghiÖp. c. Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng Lµ quan hÖ tØ lÖ gi÷a lîi nhuËn tiªu thô vµ doanh thu b¸n hµng trong kú. Tst = 100 Tst: TØ suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng Pt: Lîi nhuËn tiªu thô trong kú T: Doanh thu tiªu thô trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kªt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qua chØ tiªu nµy cho thÊy trong 100® doanh thu cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. NÕu tØ suÊt nµy thÊp h¬n tØ suÊt cña ngµnh chøng tá doanh nghiÖp b¸n hµng víi gi¸ thÊp hoÆc do gÝa thµnh cña doanh nghiÖp cao h¬n so víi c¸c 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiÖp cïng ngµnh. Ng¬c l¹i tû suÊt n©ng cao h¬n tû suÊt cña ngµnh chøng tá doanh nghiÖp b¸n hµng víi gi¸ thÊp hoÆc do gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp thÊp h¬n so víi gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp cïng ngµnh. 1.3. Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u. So víi ngêi cho vay, th× viÖc bá vèn vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chñ së h÷u mang tÝnh m¹o hiÓm nhng l¹i cã c¬ héi mang l¹i lîi nhuËn lín. ChØ tiªu tû xuÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u ®îc dïng lµm thíc ®o møc doanh lîi trªn møc ®Çu t cña chñ së h÷u. §ã lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn rßng víi vèn tù cã cña doanh nghiÖp: Tsvc = 100 Tsvc: TØ suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u Pr: Lîi nhuËn rßng trong kú Vsh: Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho thÊy cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn rßng trong 100® vèn chñ së h÷u. Tãm l¹i th«ng qua c¸c chØ tiªu vÒ tØ suÊt lîi nhuËn cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch t¬ng ®èi ®Çy ®ñvµ chÝnh x¸c t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã cã thÓ so s¸nh, ®¸nh gi¸ mét c¸ch hoµn chØnh h¬n gi÷a c¸c doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn tèt vµ cã hiÖu qu¶ cao ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt kÕt hîp chÆt chÏ hai chØ tiªu lîi nhuËn tuyÖt ®èi vµ lîi nhuËn t¬ng ®èi. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn ë c«ng ty x©y dùng 17. I.Giíi thiÖu vÒ c«ng ty x©y dùng 17 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty x©y dùng 17 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, trùc thuéc tæng c«ng ty x©y dùng Trêng S¬n Bé quèc phßng. C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 266/Q§-QP cña bé trëng bé quèc phßng. C«ng ty x©y dùng 17 lµ mét doanh nghiÖp tù chñ trong nÒn kinh tÕ , ho¹t ®éng theo ®Þnh híng cña nhµ níc, thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp. Lµ mét ph¸p nh©n kinh tÕ, c«ng ty ®îc sö dông con dÊu riªng vµ ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cu¶ nhµ níc. C«ng ty x©y dùng 17 ®· tham gia ®Êu thÇu vµ x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh trong c¶ níc nh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, giao th«ng, thuû lîi vµ c¸c c«ng tr×nh quèc phßng ®¶m b¶o chÊt lîng kü, mü thuËt tèt ®îc c¸c chñ ®Çu t ®¸nh gi¸ cao lµ lùc lîng x©y dùng chuyªn nghµnh. C«ng ty cã nhiÖm vô ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®îc giao, khai th¸c vµ ¼ dông c¸c nguån vèn cã hiÖu qu¶ theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh cña doanh nghiÖp . Thùc hiÖn h©n phèi theo lao ®éng, b¶o vÖ s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o vÖ m«i trêng kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng l¸o ®éng, t¨ng chÊt lîng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm , hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô vµ nghÜa vô cña nhµ níc giao. HiÖn nay, c«ng ty chñ yÕu lµ ®Êu thÇu c¸c cong tr×nh x©y dùng c¬ b¶n. D©ng tõng bíc huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t tµi s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Êu thÇu ®Õn ngoµi n¨m 2000 ®a tæng tµi s¶n cè ®Þnh lªn trªn 10 tû ®ång. MÆc dï lµ mét doanh nghiÖp cßn non trÎ ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n vµ kh«ng æn ®Þnh, víi sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong nghµnh x©y dùng, song víi nç lùc cña m×nh, c«ng ty ®· tõng bíc t×m kiÕm vµ më r«ng thÞ trêng ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh, ta cã thÓ xÐt mét sè chØ tiªu chung qua ba n¨m 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu1: T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 1997-1999 TT 1 ChØ tiªu Vèn s¶n xuÊt kinh doanh N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 21.623.397.891 28.867.564.652 30.126.367.032 - Vèn cè ®Þnh 6.059.467.169 4.930.664.033 7.695.028.856 - Vèn lu ®éng 15.563.930.722 22.393.900.614 22.431.346.176 2 Doanh thu 37.546.652.763 35.192.901.395 38.070.536.948 3 Lîi nhuËn 1.051.333.055 1.393.614.316 1.239.612.948 4 Nép ng©n s¸ch nhµ níc 1.717.309.501 1.510.063.046 167.750.709 5 Thu nhËp b×nh qu©n 1cn/ th¸ng 478.464 765.600 875.000 Qua c¸c chØ tiªu trªn ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· ®i vµo thÕ æn ®Þnh, ngµy cµng lín m¹nh vÒ quy m«, kh«ng ngõng t¨ng trëng vÒ vèn ®¶m bv¶o viÖc lµm vµ kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 4.Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc 4.1.®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ Do chøc n¨ng chÝnh lµ tæ chø nhËn thÇu vµ thi c«ng x©y l¾p nª s¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh.C¸c s¶n phÈm nµy mang ®iÓm riªng, thÓ hiÖn : _TÝnh cè ®Þnh:N¬i s¶n xuÊt s¶n phÈm ®«ng thêi lµ n¬i ®a s¶n phÈm vµo sö dông. -Chu k× s¶n xuÊt dµi: thêi gian s¶n xuÊt mét c«ng tr×nh kÐo dµi, ®é dµi nµy phô thuéc vµo quy m«, tÝnh chÊ phøc t¹p cña c«ng tr×nh. -Mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc, s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. -Mang tÝnh chÊt tæng hîp, gåm nhiÒu mÆt:kinh tÕ,chÝnh trÞ, kÜ thuËt,mü thuËt, quy ho¹ch.®Æc ®iÓm nµy g©y khã kh¨n cho c«ng ty . -Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm bÞ lu ®éng, phô thuéc vµo ®Þa ®iÓm x©y dùng . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Tæ chø qu¶n lÝ vµ s¶n xuÊt lu©n biÕn ®éng, thay ®æi thªo c¸c giai ®o¹n x©y dùng , theo tr×nh tù cña quy t×nh x©y dùng . -Do lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc theo ®¬n ®Æt hµng nªn chi phÝ thêng lín, tiÕn tr×nh yªu cÇu nghiªm ngÆt. -Thêi gian thi c«ng dµi, chÞu ¶nh hëng nhiÒu cña m«i trêng xung quanh nªn ®ä rñi ro cao, mÆt kh¸c ¶nh hëng ®Õn viÖc sö dông vèn, ng©n s¸ch, yªu cÇu cao vÒ ®iÒu ®éng phãi hîp c¸c ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn ®óng thêi gian. -Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong x©y dùng ®îc tæ chøc ngoµi trêi nªn chÞu ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè tù nhiªn. Do ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña nghµnh vµ cña s¶n phÈm x©y l¾p nªn quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ liªn tôc phøc t¹p vµ tr¶i qiua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau. Tuy mçi c«ng tr×nh ®Ò cã thiÕt kÕ, dù to¸n riªng, thi c«ng ë ®Þa ®iÓm kh¸c, vµ quy tr×nh s¶n xuÊt chung lµ: -Giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ -Giai ®o¹n san nÒn gi¶i phãng mÆt b»ng -Giai ®o¹n thi c«ng theo s¬ ®å ®· ®îc duyÖt 4.2.Tr×nh ®é trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt N¨m 1999 nguyªn gi¸ tæng tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty lµ: 4.994.523.198 VND, trong ®ã nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh ®ang dïng lµ: 4.930.664.038 chiÕm 98,72 % tæng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh T×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau; BiÓu 2: t×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 1999. TT Lo¹i TSCD diÔn gi¶i Nhµ cöa, kho tµng, vËt kiÕn tróc M¸y mãc thiÕt bÞ Ph¬ng tiÖn vËn t¶i Tæng céng 1 NGTSC§ 1.542.311.711 2.244.438.275 1.143.914.052 4.990.664.038 2 Gi¸ trÞ cßn l¹i 1.203.502.513 1.751.388.568 892.623.347 3.847.514.428 3 Tû lÖ tõng lo¹i TSC§ theo gi¸ trÞ cßn l¹i 31,28% 45,52% 24,2% 20% 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua biÓu trªn ta thÊy: vÒ mÆt kÕt cÊu gi÷a c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh lµ kh¸ hîp lÝ, cô thÓ : m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh chiÕm 45,52 %, ph¬ng tiÖn vËn t¶i 24,2% vµ nhµ cöa vËt kiÕn tróc chiÕm 31,28%. Tuuy nhiªn, ®i s©u vµo xem xÐt thùc tÕ th× hÇu hÕt nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ trªn mÆc dï cha ®îc mua míi vµ ë tr×nh ®ä thÊp rÊt khã kh¨n trong viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm . III. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc hiÖn lîi nhuËn n¨m 1999 1.Khã kh¨n vµ thuËn lîi KÓ tõ khi htµnh lËp vµ ph¸t triÓn ®Õn nay, c«ng ty ®· gÆp kh«ng ot khã kh¨n nhng b»ng sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, c«ng ty ®· tõng bíc kh¾c phôc khã kh¨n, kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cïa m×nh trªn c¬ së khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng hiÖn cã. N¨m 1999,bªn c¹nh nh÷ng thËn lîi, c«ng ty ®· gùp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n n¶y sinh. C¸c nh©n tè nµy ®· t¸c ®éng ®¸ng kÓ ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh lîi nhuËn cña c«ng ty . Tríc hÕt, ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng thuËn lîi mµ c«ng ty cã ®îc trong n¨m 1999 1.1.ThuËn lîi -Thø nhÊt, uy tÝn vÒ mÆt chÊt lîng, gi¸ c¶, tiÕn ®é thi c«ng Qua c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh tríc ®ã trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, c«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi c¸c chñ ®Çu t víi kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng cao cña c«ng tr×nh, víi gi¸ thµnh h¹ vµ bµn giao ®óng tiiÕn ®é.®©y lµ mét d¹ng tµi s¶n v« h×nh mµ doanh nghiÖp cã thÓ khai th¸c cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m thùc hiÖn, t¹o thuËn lîi cho doanh nghiÖp còng nh trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu, t×m kiÕm kh¸ch hµng. -N¨ng lùc vèn, thiÕt bÞ ,kinh nghiÖm vµ nh©n lùc víi quy m« t¬ng ®èi lín vÒ vèn cho phÐp doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tham gia ®Êu th©ï vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lín, trung b×nh còng nh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ b¹n ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lín, c«ng tr×nh mang tÝnh quèc tÕ. Cïng víi khèi lîng trang thiÕt bÞ m¸y mãc hïng hËu vµ ®äi ngò c¸n bä coa tr×nh ®ä chuyªn m«n cao, cã n¨ng lùc qu¶n lÝ, cã tr¸ch nhiÖm vµ t©m huyÕt cho phÐp c«ng ty x©y dùng c¸c c«ng tr×nh víi hiÖu qu¶ cao. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MÆt kh¸c do nh÷ng ®Þa ®iÓm ho¹t ®éng ph©n t¸n nªn lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp ®îc tuyÓn chän tõ nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ cao phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh. -§îc sù hç trî cña cÊp trªn Lµ c«ng ty trùc thuéc tæng c«ng ty x©y dùng Trêng S¬n-mét tæng c«ng ty lín cña bé quèc phßng, c«ng ty x©y dùng 17 cã lîi thÕ lín ®îc hç tî vÒ vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh lín còng nh cã thÓ liªn kÐet víi c¸c c«ng ty trong cïng tæng c«ng ty trong viÖcthùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh lín. -Nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu: Cïng víi sù më cöa cña nªn kinh tÕ , c¸c ho¹t ®éng kiªn doanh, liªn kªt ngaú cµng moÎ réng, nhiÒu nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo cung øng lîng nguyªn vËt kiÖu x©y dùng dåi dµo trªn thÞ trêng víi c¸c tiªu chuÈn cao vµ gi¸ thµnh h¹. §iÒu nµy lµ thuËnlîi ch doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh cung øng vËt t cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh .MËt kh¸c c«ng ty cßn cã c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu t¹o ra nguån cung øng nguyªn vËt liÖu néi bé, ®iÒu nµy gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty còng nh giair quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng d thõa . 1.2. Khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi nªu trªn, c«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh .Cô thÓ : Thø nhÊt, c¹nh tranh ¸c liÖt: trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lµ mét bé phËn cïng song song ho¹t ®éng víi c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. V× vËy, sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng nãi chung vµ x©y dùng c¬ b¶n nãi riªng diÔn ra ngµy mét gay g¾t. Sù c¹nh tranh ®ã kh«ng chØ diÔn ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc mµ cßn lµ sù ®èi ®Çu víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi ®ang x©p nhËp vµo lÜnh vùc nµy mµ trªn thÞ trêng hä cã c¬ héi vît tréi vÒ vèn, c«ng nghÖ vµ qu¶n lÝ. NÕu kh«ng cã c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu vµ më réng thÞ trêng , cµng cao chÊt lîng s¶n phÈm th× sÏ bÞ thÊt b¹i tríc c¸c doanh nghiÖp kh¸c cã vèn nhá nhng rÊt n¨ng ®éng vµ linh ho¹t. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thø hai, vèn nhµ níc giµnh cho c¬ b¶n gi¶m.ChuyÓn sang c¬ chÕ h¹ch toands kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc nãi chung , c«ng ty x©y dùng 17 nãi riªng chØ ®îc cÊp vèn mét lÇn khi míi thµnh lËp trªn c¬ së ®ã, tiÕn tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh , ®¶m b¶o cã l·i vµ b¶o toµn vèn. Khã kh¨n nhÊt cña c«ng ty hiÖn nay lµ nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh r¸t lín trong khoi ®ã, nguån vèn tù cã ( bao gåm vèn ng©n s¸ch cÊp vµ vèn tù bæ xung) l¹i rÊt bÐ, h¹n hÑp. Thø ba, vèn lu th«ng thiÕu Thø t, nî ®äng vèn víi khèi lîng lín. Trong khi doanh nghiÖp ®ang cÇn vèn lín cho ®Çu t mua s¾m m¸y mãc thiÐt bÞ vµ vËt liªukj phÞc vô cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh míivõa nhËn thÇu dîc còng nh vèn do dù thÇu míi th× c¸c kh¸ch hµng cña c«ng ty cßn chiÕm mét khèi lîng vèn lín do nî ®éng kh«ng chÞu thanh to¸n khi bµn giao c¸c c«ng tr×nh thi c«ng song. §iÒu nµy lµ mét khã kh¨n cho c«ng ty trong viÖc t¹o nguån vèn.V× v©y, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p , chÝnh s¸ch thanh to¸n thu håi nî ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh Thø n¨m, chÕ ®ä qu¶n lÝ tµi chÝnh cña nhµ níc con nhiÒu bÊt cËp. 2.T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn ë c«ng ty n¨m 1999 M«i trêng kinh doanh biÕn ®æi nhanh trãng lu©n t¹o ra c¬ héi vµ nguy c¬ trong t¬ng lai.§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®«ng x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh hîp lÝ, kh«ng chØ phï hoÑp víi u thÕ cña m×nh mµ cßn víi m«i trêng kinh doanh nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. Ûtong ®ã chØ tiªu chÊt lîng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp chÝnh lµ lîi nhuËn. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 1999 ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu 3. T×nh h×nh thùc hiÖn cña C«ng ty vµo n¨m 1998-1999 ChØ tiªu 1998 1999 So s¸nh  tuyÖt ®èi  % I. Tæng doanh thu 18.373.797.162 19.357.632.299 + 983.835.137 + 5,35 1. Doanh thu ho¹t ®éng s¶n xuÊt 17.958.316.135 19.035.268.537 + 1.076.952.402 + 5,99 - Doanh thu x©y l¾p 17.889.167.608 18.699.709.028 + 810.037.420 + 4,53 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 739.465.000 708.842.351 - 30.622.649 - 4,14 3. Tæng gi¸ thµnh 16.606.432.934 17.754.287.365 + 1.247.854.411 + 7,5 - Gi¸ thµnh x©y l¾p 16.592.503.212 17.670.815.471 + 1.078.312.259 + 6,5 4. Lîi nhuËn ho¹t ®éng 612.418.181 472.138.821 - 140.279.360 - 22,9 - Lîi nhuËn x©y l¾p 579.532.867 429.169.546 - 150.363.321 - 25,93 5. Thu nhËp ho¹t ®éng tµ i chÝnh 311.548.027 322.363.762 + 10.815.735 + 3,47 6. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi 104.959.334 147.667.653 + 42.708.319 + 40,69 II. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 711.337.515 619.806.474 - 97.571.041 - 13,6 III. ThuÕ lîi tøc 179.344.378 154.951.618 - 24.392.760 - 13,58 IV. Lîi nhuËn sau thuÕ 538.033.137 464.854.856 - 73.178.272 - 13,61 - Doanh thu thuÇn 3,12 2,54 - 0,58 - Gi¸ thµnh toµn bé 3,24 2,67 - 0,58 - Vèn kinh doanh 3,76 3,08 - 0,68 kinh doanh chÝnh V. Tû suÊt lîi nhuËn% Qua sè liÖu b¶ng 3 ta nhËn thÊy trong n¨m 1999hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty gi¶m sót biÓu hiÖn tæng lîi nhuËn gi¶m 97.571.041 VND so víi n¨m 1998 tû lÖ gi¶m tíng øng lµ 13,6% trong ®ã lîi nhuËn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m 140.279.360 VND víi tû lÖ gi¶m t¬ng øng lµ 22,9% Vµ lîi nhuËn cña ho¹t ®éng tµi chÝnh t¨ng 42.708.319 víi tû lÖ t¨ng t¬ng øng lµ 40,6 %. Tuy lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 1999 t¨ng so víi n¨m 1998 nhng ho¹t ®éng chue yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh , v× vËy,®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn c¶u c«ng ty n¨m 1998 ta ph¶i xem xet vÒ lîi nhuËn thu ®îc tõ s¶n xuÊt kinh doanh . 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gåm cã: -Lîi nhuËn x©y l¾p 429.168.546 VND chiÕm 90,89% tæng sè lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh . -Lîi nhuËn kinh doanh vËt t 32.596..757 VND chiÕm 6,97 % t«ng sè lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh . -Hoa hång ®¹i lÝ xi m¨ng 10.372.518 VND chiÕm 2,14 % tæng sè lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh . Nh vËy trong tæng sè lîi nhuËn lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× lîi nhuËn thu dîc tõ lao ®éng x©y l¾p nhËn thÇu lµ lín nhÊt. Do ®ã, ta sÏ chñ yÕu ®i s©u ph©n tÝch lao ®«ng x©y l¾p cña c«ng ty . 1. C«ng tr×nh ë c¸c tØnh phÝa B¾c vèn ®Çu t trong níc 185 2. C«ng tr×nh ë c¸c tØnh phÝa B¾c vèn ®Çu t níc ngoµi 200 3. C«ng tr×nh ë c¸c tØnh miÒn Trung vèn ®Çu t trong níc 190 4. C«ng tr×nh ë c¸c tØnh miÒn Trung vèn ®Çu t níc ngoµi 205 5. C«ng tr×nh ë c¸c tØnh phÝa Nam vèn ®Çu t trong níc 195 6. C«ng tr×nh c¸c tØnh phÝa Nam vèn ®Çu t níc ngoµi 215 Trong n¨m 1999 , c«ng ty nhËn thÇu ®îc 20 c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cïng vãi nam c«ng tr×nh x©y dùng dë dang n¨m tríc chuyÓn sang n¨m nay lµ 25 c«ng tr×nh . NH vËy, khèi lîng thi c«ng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng t¨ng lªn do chi phÝ tiÌn l¬ng t¨ng lªn lµ 8,56 % so víi n¨m 1998 víi sè t¨ng tuyÖt ®èi lµ 139.575.510 VND . tuy vËy, tæng tiÒn l¬ng t¨ng thªm kh«ng ph¶i lµ ®iÒu bÊt hîp lÝ v× nã kh«ng ph¶n ¸nh sù yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ sö dông lao ®éng mµ lµ do c«ng ty ®· sö dông linh ho¹t ®ßn bÈy kinh tÕ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng trong c«ng viÖc tõ ®ã n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng thi c«ng . MÆc dï tæng quü l¬ng t¨ng vµ ho¹t ®éng x©y l¾p nhËn thÇu cña c«ng ty trong n¨m 1999 v·n cã lîi nhuËn .§iÒu ®ã chøng tá kÕt qu¶ thu ®îc vÉn ®ñ ®Ó bï ®¾p cho chi phÝ nµy. V× vËy ®©y kh«ng thÓ lµ tån t¹i cña doanh nghiÖp . -chi phÝ m¸y mãc thi c«ng lµ chi phÝ vÒ nhiªn liÖu , ®iÖn n¨ng.. ®Ó ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng cña m¸y m,ãc thiÕt bÞ. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong n¨m c«ng ty ®Çu t mua s¾m thªm nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ , thªm vµo ®ã do sè lîng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®ßi hái nhiÒu h¬n nªn thêi gian còng nh hiÖu suÊt thiÕt bÞ m¸y mãc t¨ng lªn kÐo theo chi phÝ ®iÖn n¨ng còng t¨ng lªn t¬ng øng lµm cho chi phÝ m¸y mãc t¨ng lªn 13,59% víi sè lîng t¨ng tuyÖt ®èi lµ: 24.293.826 VND §©y lµ kho¶n chi cã khoÝi lîng t¨ng rÊt lín, ngoµi nh\÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan nªu trªn, qua t×m hiÓu thùc tÕ ë doanh nghiÖp nhËn thÊy viÖc tiªu hao nhiªn liÖu vËt liªu mua s¸t v¬Ýu thùc tÕ, cô thÓ µ c«ng ty ®Þn x©y dùng mét ®Þnh møc tiªu hao nhiªn liªu chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cïng chñng lo¹i, c«ng suÊt, tÝnh n¨ng sö dông cho mçi lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c nhau nªn dÉn ®Õn viÖc sö dông nhiªn liÖu ®iÖn n¨ng cßn l·ng phÝ. -Chi phÝ kÕ ho¹ch tµi s¶n cè ®Þnh. §Ó phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nghµnh trong n¨m 1999, c«ng ty ®· ®Çu t mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng cho c¸c c«ng tr×nh giao t«ng, thuû lîi nh: m¸y ñi ®Êt, m¸y ®µo, m¸y lu, m¸y næ, ®Çm ®Êt vv.. víi t«ng nguyªn gi¸ 1.475.381.262 VND lµm cho gi¸ trÞ m¸y moc thiÕt bÞ tõ 768.807.013 VND tû lÖ t¨ng t¬ng øng lµ 81,03 % . §©y lµ mét trong ba nh©n tè chñ yÕu lµm t¨ng gi¸ thµnh thi c«ng , do ®ã lµm cho lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m xuèng. §Ó gi¶m chi phÝ khÊu hao, c«ng ty chØ b»ng c¸ch t¨ng s¶n lîng c«ng ty s¶n xuÊt , nhng ®iÒu nµy phô thuéc vµo nhu cÇu còng nh kh¶ n¨ng thµnh c«ng cña c«ng ty trong c«ng t¸c ®Êu thÇu víi sù tham gia cña nhiÒu nhµ thÇu kh¸c nhau. §©y lµ mét trong nh÷ng khã kh¨n cña c«ng ty. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c . Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c gåm cã: chi phÝ ®iÖn, níc phôc vô cho thi c«ng, chi p0hÝ tr¶ tiÒn tríc, l·i vay ngan hµng ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ , chi phÝ thue ngoµi, tai s¶n vµ mét sè chi phÝ kh¸c. Yõu tè chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c còng lµ mét trong c¸c nh©n tè ¶nh hëng tû lÖ nghÞch víi lîi nhuËn . Trong n¨m 1999, chi phÝ nµy t¨ng so víi n¨m 1998 lµ 211.208.496 víi tû lÖ t¨ng t¨ng t¬ng øng lµ 39,09%. Nh©n tè nµy cã ¶nh hëng kh¸ lín ®Õn gi¸ thµnh thi c«ng . Nguyªn nh©n chÝnh lµm cho kho¶n chi nµy t¨ng lªn ®ät biÕn lµ: +Chi phÝ vÒ tiÒn ®iÖn t¨ng, cô thÓ gi¸ ®iÖn ®·t¨ng tõ 752®/kwh n¨m 1998 lªn 815 §/ KWh n¨m 1999. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè vèn ®Çu t míi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng ty ph¶i vay trng h¹n ng©n hµng thêi h¹n 5 n¨m víil·i su¸t lµ 1,6% n¨m, vay tõ 15/1/1999 . D« ®ã tiÒn l·i vay mµ c«ng ty ph¶i tr¶ n¨m 1999 lµ 185.376.470 VND Sè m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn ®Çu t ®æi míi lµ rÊt lín song do thiÕu vè nªn kh«ng thùc hiÖn ®Çu t mua s¾m ®îc, nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng kh«ng cã nªn c«ng ty ph¶i thuª ngoµi ( thuª theo ph¬ng thcs vËn hµnh) víi chi phÝ cao. MÆt kh¸c, do tÝnh chÊt lao ®éng ph©n t¸n, ph¹m vi ho¹t ®éng tr¶i dµi trªn diÖn tÝch réng nªn viÖc tËn dông m¸y mãc thiÕt bÞ gi÷a c¸c c«ng tr×nh bÞ h¹n chÕ . Do ®ã, cã mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ “nhµn rçi” ë c«ng tr×nh nµy nhng cxt vÉn ph¶i thuª m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho thi c«ng ë c«ng tr×nh kh¸c . Ngoµi ra mét sè chi phÝ kh¸c nh chi phÝ san ñi , gi¶i phãng mÆt b»ng ,chi phÝ ®µo ®Êt, chi phÝ lµm nh÷ng c«ng tr×nh t¹m , chi phÝ kh¸nh thµnh bµn giao còng t¨ng lªn. -Chi phÝ c«ng trêng Chi phÝ c«ng trêng gåm cã: Chi phÝ l¬ng chÝnh, l¬ng phô vµ b¶o hiÓm x· héi cña nh©n viªn qu¶n lý c«ng trêng, nh©n viªn vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ, nh©n viªn gi¸n tiÕp kh¸c (B¶o vÖ, thñ kho, kÕ to¸n c«ng trêng ) vµ chi phÝ kh¸c (Chi phÝ ®iÖn tho¹i vµ chi phÝ hµnh chÝnh ë c«ng trêng ). - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong nhãm nh©n tè thuéc vÒ gi¸ thµnh tiªu thô ngoµi nh©n tè gi¸ vèn hµng b¸n (gi¸ thµnh thi c«ng) cßn cã chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. ¶nh hëng cña nh©n tè nµy còng ngîc chiÒu víi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. N¨m 1999 chi phÝ nµy t¨ng do tiÒn c«ng t¸c chi phÝ cho can bé qu¶n lý c«ng t¸c t¨ng.®©y lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan, tuy nhiªn do c«ng ty cha x©y dùng mét “khung ®Þnh møc vÒ kho¶n chi nµy nªn viÖc qu¶n lÝ cßn lo·ng lÎo nªn viÖc ph¸t sinh lín. Mét nguyªn nh©n kh¸c lµ do c¸c phßng ban trong cc«ng ty ®îc trang bÞ m¸y vi tÝnh, m¸y photocopy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý v× vËy chi phÝ tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho chi phÝ t¨ng lªn. Chi phÝ nµy lµm t¨ng gi¸ thµnh tiªu thô vµ do ®ã lµm cho lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m , song nã gióp cho c«ng ty qu¶n lÝ tiÖn lîi vµ khoa häc 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra do chi phÝ dù thÇu t¨ng lªn cµng lµm cho chi phÝ doanh nghiÖp t¨ng. Nh vËy do ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè kh¸ch quan còng nh chñ quan nªn gi¸ thµnh thi c«ng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng lªn lµm cho tæng chi phÝ tiªu thô ¨m 1998 t¨ng 7,53% víi sè t¨ng tuyÖt ®èi lµ 1.249.411 VND. Do ®ã, mÆc dï nhËn thÇu thªm ®îc c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh míi vµ doanh thu x©y l¾p t¨ng ®¸ng kÓ (4,53%) nhng tèc ®é ph¸t triÓn doanh thu nhá h¬n tèc ®ä ph¸t triÓn gi¸ thµnh lµm cho lîi nhuËn n¨m 1999 gi¶m so víi n¨m 1998 . Lîi nhuËn lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m 140.279.360 víi tû lÖ gi¶m t¬ng øng lµ 22,9% Lîi nhuËn x©y l¾p gi¶m150.279.360 víi tû lÖ gi¶m t¬ng øng 25,93%. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn ®îc ph¶n ¸nh qua chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn, theo sè liÖu b¶ng 4 ta cã kÕt qu¶ nh sau: Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu n¨m 1999 gi¶m 0,58% so víi n¨m 1998 chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 100 VND doanh thu th× thu ®îc 2,54VND lîi nhuËn (sau thuÕ )tû suÊt nµy qu¸ thÊp chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn qu¸ kÐm. Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh n¨m 1999 gi¶n 0,75% so víi n¨m 1998.ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông tµi s¶n vËt t tiÒn vèn cña c«ng ty. Víi 100VND bá ra cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× c«ng ty ®îc 3,08 VND lîi nhuËn . Tû suÊt nµy gi¶m chøng tá viÖc sö dông vèn kinh coanh cña c«ng ty n¨m 1999 cha hîp lý, lµm cho hiÖu qu¶ sö du¹ng vèn cè ®Þnh gi¶n tõ 9,31 lÇn n¨m 1999 xuèng 5,03 n¨m 1998. Tãm l¹i qua ph©n tÝh chi tiÕt ë trªn ta cã thÓ kÕt luËn r»ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 1999 cha cao. Tuy nhiªn, còng ph¶i cÇn kh¼ng ®Þnh sù cè g¾ng næ lùc cña c«ng ty trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu khã kh¨n gay g¾t cña nÒn kinh tÕ tthÞ trêng 3.C¸c biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn ë c«ng ty . §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ lîi nhu©n nh ®· nãi ë trªn n¨m 1999 c«ng ty x©y dùng 17 d· cã nh÷ng biÖn ph¸p ®¸ng kÓ nh sau: 3.1. M¹nh d¹n ®Çu t cho s¶n xuÊt . 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó ®¸p øng nh cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt , n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng ,trong kú c«ng ty ®· m¹nh d¹n vay vèn cña ng©n hµng ®Ó n©ng cÊp söa ch÷a mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cò ®«ngf thêi ®Çu t mua s¾m mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng phô vô cho s¶n suÊt x©y dùng míi thªm kho tµng võa ®Ó b¶o ®¶m vËt t dù tr÷ vËt t, võa ®Ó cho thuª ®Ó t¨ng thªm thu nhËp. Sù ®Çu t ®óng híng ®· lµm t»n n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng thi c«ng vµ gãp phÇn ®¹t lîi nhu©n cao. 3.2. X©y dùng ®Þnh møc dù tr÷ vËt t hîp lý, qu¶n lý chÆt chÎ kh©u b¶o qu¶n vµ sö dông. Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh do phßng kÕ ho¹ch dù thÇu, bé phËn kü thuËt sÏ tÝnh to¸n ®Þnh møc hao hôt tù nhiªn trong vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, hÖ sè t¹n dông vËt dông vµ tÊt c¶ c¸c nh©n tè ¶nh hëng trong th¸ng. Tõ ®ã t×m nguån cung øng vËt t víi gi¸ c¶ hîp lý, tiÖn lîi, ®¶m b¶o ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi, ®ång thêi cã chÊt lîng ®óng víi nhu cÇu, tr¸nh ®îc tån kho qu¸ nhiÒu nh trong n¨m 1998 võa cã thÓ dÓ hao hôt, mÊt m¸t do gi¶m phÈm chÊt ®ång thêi cñng tr¸nh ø ®äng vËt t lµm tèc ®é lu©n chuyÓn vèn. Lîng vËt t còng khong qu¸ Ýt ®Ó ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt liªn tôc. Tõ dÞnh møc tiªu hao vËt t ®· ®îc lËp, phßng kÕ to¸n vµ ®éi phã kØ thuËt ë c¸c c«ng tr×nh theo dái gi÷ viÖc nhËp vËt liÖu víi viÖc xuÊt dïng vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë tõng bé phËn tõ ®ã ph¸t triÓn kÞp thêi nh÷ng bé phËn b¶o qu¶n cha tèt, sö dông l·ng phÝ, x¸c dÞnh nh÷ng thiÖt h¹i vµ khÊu trõ vµo l¬ng. §ång thêi cã chÕ ®é thëng khuyÕt khÝch vËt chÊt ®èi víi nh÷ng bé phËn b¶o qu¶n tèt còng nh sö dông tiÕt kiÖm vËt t tiªu hao. ViÖc qu¶n lý chÆt chÏ nh trªn ®· gãp phÇn n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña ngêi lao ®éng tõ ®ã h¹n chÕ tèi ®a viÖc mua s¾m sö dông l·ng phÝ vËt t v« Ých, h¹n chÕ viÖc b¶o qu¶n kh«ng tèt vËt t. 3.3. T×m kiÕm më réng thÞ trêng Víi sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh, gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc vµ ngoµi níc, trong n¨m qua c«ng ty x©y dùng 17 ®· chñ ®éng tÝch cùc trong viÖc t×m kiÕm vµ më réng thÞ trêng c¸c tØnh phÝa nam, vµ miÒn trung c«ng ty ®· bíc ®Çu thu nhËp tham gia dù thÇu vµ ®· nhËn ®îc nhiÒu c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh ë ®©y. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty ®· thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×ng ho¹t ®éng, më réng s·nuÊt kinh 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh. NÕu nh nh÷ng n¨m tríc ho¹t ®éng x©y l¾p chØ trong c¸c lÜnh vùc c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng d©n dông th× sang th¸ng 6 ®Çu n¨m 1999 c«ng ty ®· nhËn thªm nhiÒu c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi... MÆt kh¸c ®Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, c«ng ty cßn h¹ thÊp gi¸ b¸n, ch©ps nhËn lîi nhuËn thÊp h¬n gi¶ trÞ thanh to¸n c¸c c«ng tr×nh (doanh thu ) ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch: Doanh thu = Gi¸ thµnh thi c«ng + L·i ®Þnh møc Trong ®ã: L·i ®Þnh møc = Gi¸ thµnh thi c«ng x 9% Gi¸ thµnh thi c«ng =  gi¸ thµnh c¸c h¹ng môc =  khèi lîng thi c«ng x ®¬n gi¸ thi c«ng Sang n¨m 1999, c«ng ty ®· gi¶m gi¸ b¸n b»ng c¸ch gi¶m ®¬n gi¸ thi c«ng ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng trong dù thÇu. KÕt qu¶ lµ c«ng ty cã thÓ n©ng cao gi¸ thµnh thi c«ng vµ vÉn ®¶m b¶o doanh thu kh«ng gi¶m. 20
- Xem thêm -