Tài liệu Tìm hiểu kiến thức phòng chống bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân tại khoa nội tổng hợp bệnh viện tỉnh gia lai

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27123 tài liệu

Mô tả:

Ể Đào Ngọc Quân*, Trần Thị Xuân Hòa* Ó Ắ Mục tiêu: i h hi i h gh h hô g i hi h h h :C gh h h i g h h h h g hô g h h i i h C h h g h h h hô g ả h h g h g g gh ắ g h C h h h h g hi h i ả hh h h hô g i i gh g h g gh i hô g h i i i hi g i g i g h i i h i h g hô g hi h h h hô g i h hi g g hi h h i h h h h ả hh h gh gh h ặ h : h h hi gh hô g i h h h h gh h gh h h g i h h h h hô g i h h h i h h hi g g nh hô g i Kết u n: h g h h g h h hô g h C h h Gi h h h h h h g h g h i h h h g h ng ph p nghiên c u: ô ả ắ g g Kết quả: H i i g h h g ồ g h g h ẻ h i i h h h g i h g ồ g hải ặ hi h hi i i gh h g h ả h h h hi gh i i ỡ g hải h h h h gi h ABSTRACT FINDING OU HE PA IEN S’ NOW EDGE OF P EVEN ION EGIMEN OF TREATMENT AND HOW TO EARLY DETECT COMPLICATIONS OF HYPERTENSION Dao Ngoc Quan, Tran Thi Xuan Hoa * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 14 - Supplement of No 4 - 2010: 247 - 253 fi Objectives: he ie ’ w e ge f e e i egi e f treatment and how to early detect complications of Hypertension. Methods: Cross-sectional study. Results: Most of the patients do not pay attention to Hypertension. There are up to 75.5% patients who do not know their own blood pressure index, only 24.5% patients know, and of which 2.5% just know about Systolic High Blood Pressure. Many patients have no knowledge about the way to detect hypertension (about 96%). The risk and factors of hypertension are more familiar to patients: 65% of them know that smoking increases the risk of cardiovascular disease, 13% say no ’ and 22 w i eh i i i e e( ) he e e patients think that an excess of salt can effect on blood pressure, 11.5% disagree wi h he ei e ’ w f whi h he e h i i i e ei 25.5%, and 4% is Kinh people. There are 72% patient suppose that alcohol i f e e e e i g ee ’ w f whi h is the ethnic minority people, 2.5% is Kinh people. Knowledge on high blood pressure treatment Hypertension is still limited: 36% of patients believe that high blood pressure should be regular treated, 38.5% said not necessary and 25.5% ’ w Conclusion: I e i e e e’ w e e H e e i w recognize and prevent this disease we have to widely propagate to the community, medical staff especially the registered nurse. Studying to improve professional w e ge e h e e i ’ i g w e e ie ’ he h w e ge i e i e effe i e Key words: hypertension; knowledge of disease prevention. f e ĐẶ Ấ ĐỀ T a T a ở ấ e ứa , a ở ườ ớ ề ấ ườ ô ầ .C ỉ ô , ó ửa ơ ườ ịT ã ó ữ dấ ì ú ó ì a ườ , ô Na , ầ ặ ”(1) .T ự T ả ủa ô ắ ũ ấ ỷ ô T xã ầ ặ ơ ủa ề ó ề ú ề ữ ặ . Lý d ủa ì õ ặ ề ặ, ặ , ã ó ữ ư a ạ ẩ ưs ấ ượ , số ườ . 2007, ó ớ ỉ ó 11,5% ượ ầ , í ó ứ ã ặ ườ dâ â ứ T ờ ũ a ì ê ó ấ : ó ậ ố ấ ư ạ ì dù ứ ề ố , ó ấ í ầ 70% ứ ô ề . ịT ô , ể sa sớ ữ ườ x ị ỉ ó q a .T ả dự số 19% ượ ề ò â ị ố ầ . T ố ườ ữ ưở ự ố T ạ ê ườ 2007 ẫ ê…, ả ê , ê T ỷ ấ ạ ư ớ ặ Tạ V ề ì ể â … T a ê ớ ẻ ịT ỏ… ứ .T ã , .B ẻ dầ Na , ố ề ì : s ủa xã ớ ũ ọ “T dù ề â . Tạ V ườ ò ườ ắ â 27,4% . N ề ấ ị ề ầ q a ó ũ ô ề ư ạ sự ề ườ dâ ê ú ứ sớ ư: ư ê ữ ưa ể ú , ò , , ò … ũ ấ ọ ể ề ã ó , dụ ưa ượ ữ ề ạ ữ ậ ò ượ .Tê , ữ ớ ì số . ó ủa ề dư ậ ườ ề ấ ớ dụ sứ ườ ố ì õ sự ể dụ ữ ố ớ ườ T ườ ú ọ ó ể ể ọ ó ượ Tạ ã ả ó ì ư ấ q ả ể ề a í ầ ầ ườ dâ ơ ể ự ô ữ ứ ề ể ó ể ư ấ ườ ể â a ỉ ê â T ố , ò ọ s ượ ủa ề ct un ặ a ì ó dụ ọ ữ ứ G a La ì ị. V ù a. aN T ượ sự ạ a aN a ỉ ì ứ ó ể xả sỹ ợ ịT ề ặ ề T ườ ố , a ề dư aN ự ữ ữ a a ề dư ả q a â T ề ườ ú ó . ể ó ể a ó ề sử ả ề Dư ề , ề dư q a . ữ ấ ườ ù ợ , ó ườ x ố ê â ủa ố ượ ọ ò só ơ a T T ô ụ â . Vì ậ ỏe ò ó ó ị ơ ả í ợ ợ ơ ề T ủa ợ , G a La ú ịa ể a. nc u Mục tiêu t ng qu t Tì ể ứ ợ ò ỉ ố ủa â ạ a G a La . Mục tiêu chu ên i t Tì ể sự ể só ủa sớ Từ ó ưa a ứ ấ ị ề â ữ dụ ề ứ í ợ ể ò ủa T ừ . ừa, ề ị . ố ượ ể ọ ó ữ Đ Ƣ ƢƠ - Đố tƣợn n 200 nc u â ẩ Ê ằ ề T ặ ị ạ a ợ ắ ô ỉ ê q a G a La T . ấ ự ượ Địa đ ểm K a ờ ợ ỉ G a La . an Từ 15/01/2010 ề 30/04/2010. ƣơn p áp n nc u N a ắ ê â ằ ứ ề ề ị ạ a ê a ẫ ọ q a ợ ỉ ỏ G a La . ỡ mẫu G 200 ác c â ừ 15 85 . n mẫu C ọ ẫ ẫ ê ơ . ƣơn p áp t u t ập số l ệu S ạ â ả e â ỏ ề a. ắ ề a, ỏ ấ ự ộ dun t u t ập Tì ể ề ố â a sự ượ ề a ể a, ú a sự ố ớ ề ề sử ó ê q a ủa ầ ư ấ ề ề T ữ ố . ơ â T ặ …. ủa T â â ố , ể ủa â ề ý ứ sử dụ ủa â só ố , ề ề ị ủa ý…. . T . Xử lý số l ệu C số ậ Q Ả T ự ề ượ sử ý e ấ 200 h â ố ê ú ữ q ả sa : ô ó gi i ớ T ươ Ê ỏ Bảng 1. S ượ Số lƣợn ỷ lệ Nam 107 53,5% Nữ 93 45,5% 200 100% số 46,5% 53,5% Nam Nữ Biểu đồ 3.1. S Nh n xét: Tỷ â a h 53,5%, ữ gi i í ơ 47,5% ọ . Bảng 2. S h Địa dƣ T Số lƣợn ị ỷ lệ 56 28% Nô ô 144 72% T số 200 100% Nh n xét: Số ượ â ở â ị Bảng 3. h ỷ ủ ở ô h Số lƣợn ọ ƣờ k n ỷ lệ Số lƣợn ổn cộn ỷ lệ Số lƣợn ỷ lệ 44 22% 1 0,5% 45 22,5% ọ 17 8,5% 8 4% 25 12,5% THCS 19 9,5% 55 27,5% 74 37% T PT ở ê 7 3,5% 49 24,5% 56 28% 87 43,5% 113 56,5% 200 100% Tể T số Nh n xét: Tỷ 0,5%, ỷ ỷ 72%, số ượ í 28%. Dân tộc t ểu số K ô ô â BN ọ BN ọ T CS ở DT ọ T PT ở DT ể số ể BN ô ọ ở DT ọ ở DT ể số 3,5% 9,5% ở ườ ể số ở ể số 8,5% ườ 24,5%. ở 22% ở ườ 27,5%, ỷ ườ 4%, BN Sự ểu b ết về bện Bảng 4. B h h i h HA h Dân tộc t ểu số Số lƣợn B B â K ô T số Số lƣợn 44 22% 1 0,5% 4 2% 5 2,5% 81 40,5% 70 35% 151 75,5% 87 43,5% 113 56,5% 200 100% ô ỉ số ủa â Nh n xét: Rấ í â ô ỉ số h HA Số lƣợn số ì , 24,5 % BN u. ƣờ k n t ểu số T ỷ lệ 19,5% Dân tộc K ô Số lƣợn 39 h h hi B ỷ lệ 2,5% ó 2,5% BN Bảng 5. Bi ổn cộn 5 Nh n xét: 75,5% BN ủa ì ỷ lệ ƣờ k n ỷ lệ Số lƣợn ổn cộn ỷ lệ Số lƣợn ỷ lệ 2 1% 6 3% 8 4% 85 42,5% 107 53,5% 192 96% 87 43,5% 113 56,5% 200 100% â T T a số 96% ỉ ỷ 4%, ỷ Bảng 6. Bi HA i HA Dân tộc t ểu số Số lƣợn B B â K ô T số Nh n xét: ầ ấ í BN ượ ả2 â . ỉ số Bảng 7. H ỷ lệ Số lƣợn 1 0,5% 2 1% 9 4,5% 11 5,5% 85 42,5% 103 51,5% 188 94% 87 43,5% 113 56,5% 200 100% ô ỉ số a T T số ượ ọ â â ươ ò 5,5% ắ h i ỷ lệ dâ ằ ượ 6% , ọ 94% , ó: C ỉ ó 0,5% â ỉ ỉ số h ƣờ k n Số lƣợn T ỷ lệ ổn cộn Số lƣợn ỷ lệ 40 20% 90 45% 130 65% 9 4,5% 17 8,5% 26 13% 38 19% 6 3% 44 22% 87 43,5% 113 56,5% 200 100% Nh n xét: Có 65% BN 13% BN ê ỉ số Số lƣợn K ô ỷ lệ 0.5% g g ó Số lƣợn 1 Dân tộc t ểu số K ô ỷ lệ 0% h Có ổn cộn 0 BN ượ ƣờ k n ú ể số ằ ố ú ô 19%. ố ả ơ ưở ớ , 22% BN ắ ô TM, , ủ Bảng 8. h h HA Dân tộc t ểu số Số lƣợn Có K ô T số ỷ lệ ô ặ 110 55% 9 4,5% 29 14,5% 38 19% 48 24% 4 2% 52 26% 87 43,5% 113 56,5% 200 100% ằ ô ậ , ả hh ể dụ ủ g Số lƣợn K ô ó K ô T số ườ dâ , 19% BN ể số 24%. ƣờ k n Số lƣợn ổn cộn ỷ lệ Số lƣợn ỷ lệ 30 15% 88 44% 118 59% 6 3% 17 8,5% 23 11,5% 51 25,5% 8 4% 59 29,5% 87 43,5% 113 56,5% 200 100% ô , 29,5% BN . ị HA ỷ lệ * Nh n xét: Có 59% BN ằ ỷ lệ 40% Dân tộc t ểu số Có Số lƣợn 80 , 26% BN Bảng 9. Ă ỷ lệ 15% Nh n xét: Có 55% BN ằ Số lƣợn ổn cộn 30 ó K ô ƣờ k n ằ ô ặ s ả , ưở ó 25,5% , 11,5% BN dâ ể số, 4% Bảng 10. ắ g ả hh g HA Dân tộc ƣờ k n t ểu số Số lƣợn Có K ô ó K ô T số ó K ô T số 124 62% 10 5% 12 6% 22 11% 50 25% 4 2% 54 27% 87 43,5% 113 56,5% 200 100% ằ ắ , ấ a ô , 27% BN i HA ô i kinh. ằ ó ả ưở 62% , . i ƣờ k n ỷ lệ Số lƣợn ổn cộn ỷ lệ Số lƣợn ỷ lệ 42 21% 102 51% 144 72% 1 0,5% 6 3% 7 3,5% 44 22% 5 2,5% 49 24,5% 87 43,5% 113 56,5% 200 100% Nh n xét: Có 72% BN BN ỷ lệ 48,5% Số lƣợn K ô Số lƣợn 97 Dân tộc t ểu số Có ỷ lệ 13,5% ằ Bảng 11. S Số lƣợn 27 Nh n xét: a số BN 11,5% BN ỷ lệ ổn cộn ô , 24,5% BN ằ ố ô ượ , a ả ó 22% DT ưở , 3,5% ể số, 2,5% ườ Bảng 12. HA i h g Dân tộc t ểu số Số lƣợn Có K ô ó K ô T số ỷ lệ T ô Bảng 13. Số lƣợn số ỷ lệ 29,5% 72 36% 28 14% 49 24,5% 77 38,5% 46 23% 5 2,5% 51 25,5% 87 43,5% 113 56,5% 200 100% ầ ằ ề Số lƣợn T Số lƣợn 59 T ị ườ i ầ ề ị ườ x ê , ó 38,5% BN x ê , ó 25,5% BN HA g i h Dân tộc t ểu số K ô ỷ lệ 6,5% h h B ổn cộn 13 Nh n xét: 36% BN ằ ƣờ k n ỷ lệ ô . g ƣờ k n Số lƣợn ỷ lệ ổn cộn Số lƣợn ỷ lệ 42 21% 99 49,5% 141 70,5% 45 22,5% 14 7% 59 29,5% 87 43,5% 113 56,5% 200 100% Bảng 14. i h g g Dân tộc t ểu số Số lƣợn i ƣờ k n Số lƣợn ỷ lệ ổn cộn Số lƣợn ỷ lệ Mắ 4 2,8% 21 14,9% 25 17,7% Dạ d 3 2,1% 8 5,7% 11 7,8% Gan 3 2,1% 8 5,7% 11 7,8% Nã 17 12% 63 44,7% 80 56,7% Tim 31 22% 66 46,8% 97 68,8% T ậ 1 0,7% 17 12,1% 18 12,8% P 3 2,1% 16 11,3% 19 13,4% K 1 0,7% 7 4,9% 8 5,6% Nh n xét: Tỷ ã , 17,7% k ỷ lệ h h . Tỷ BN T ắ , 13,4% BN ô â , 12,8% T â ứ 70,5% ó: 68,8% , 56,7% ậ , 7,8% a , 7,8% dạ d , 5,6% ơ q a ứ 29,5%. À Ậ Q a ề a Tỉ ỷ G a La ; dâ số ó ỷ 56,5%, dâ ớ â số D ặ ể dâ số ê ủ ướ dâ â â ọ T PT. Vì ậ ó ô Sự ề ấ ì ề T ớ ị ạ ỏ ô –B ề ủ dâ ú , dâ Ja.P ầ ư ã s ó ụ ớ . ể số ọ , 21,8% ọ T CS, 8% ũ ấ . Có 33/87 ứ dị â dâ ể ị. xấ xĩ 50% ấ 50,6%, 19,5% ọ ở ể số ó 43,5% ể a 47,5% ; 72%, ò ạ 28% số s ấ aN 53,5%, ữ ớ ô ì ê a í ữ ê ề ậ ượ ù a ỉ ể số số ó số ở ô ó â ể số 43,5% ủa G a La ì ỷ T a 200 ư ì 38% ể ề â dâ ể số . ểu b ết của bện n ân về các c ỉ số a số â ượ ỏ ề 75,5%, ó 22% Có 94% Sự â 96% â ả ờ â ô ỉ số 2,5% â ô ô ỉ ể số a ê ượ ạ ủa ì ỉ số â T ọ T . ểu b ết của bện n ân về các yếu tố n uy cơ ản ƣởn đến HA P ầ ớ â ố - 72% â ằ ố ượ - 65% â ằ ú ố - 62% â - 59% â - 55% â ẳ ơả a ả ả ị ặ ể dụ : ưở . ơ ắ ắ , ấ a ậ ưở ưở ả ị ạ . . ưở . . Sự ểu b ết về ản Tỷ BN ƣởn của T â 17,7% ắ , 13,4% Tỷ Sự BN l n các cơ quan tron cơ t ể: ứ 70,5% ó: 68,8% , 56,7% ã , , 12,8% ậ , 7,8% a , 7,8% dạ d , 5,6% ơ q a ô T â ứ . 29,5%. ểu b ết của bện n ân về c ế độ đ ều trị C ỉ ó 36% ầ â ả dù â ố ằ ô ằ a ầ ã ở ề ì T ả ầ ả ã ề ì ả dù ố ườ ể số ườ ị ườ x ê , ứ ườ . Có 38,5% x ê , ứ ó ể â , ườ . Cò ạ 25,5% ữa dâ ề ô : dâ ư ố ó ó sự ể số 23%, ườ 2,5%. T 200 â â 16 â ườ ầ ấ ô ị ú ề ề ườ a ằ ố ã ở ề ì ầ q a ọ â T ạ ị â d ọ N ê â ô ô dù ả ấ q a d ữ ứ ủ ề ể ủa ỉ ầ ầ ò ị. ề . ườ ứ a ì dâ ô ị ầ dù T ẫ ữ ó sa ố a sa ầ â d ủa ó , ũ ô e 1 ơ ố . Sở dĩ ó x ê a ữa s ì ườ . V ể ố ể số â ố ỉ ố ì ể 1 dâ â . 20 số 20 ườ T ư ó ề sử T 10%. T ườ ữ ựý ì ứ ả ặ , ể â a ườ ô â ở ề ì ấ é ì số 4 ỉ số ề ể â ố ữa. ứ ể số ì ó5 dù ố ê 4 dâ ó ề sử T ằ ượ số ượ ô ị ị ặ dù ê ọ ô ô ó ề ơ ử a . ó ề ờ ề a ạ a số â ướ . Q a ể é ... sự ướ ịT ườ â ằ ô ứT sứ sa ầ . N ề , sự x ấ ủa d ú a ườ ườ q a T x ê , ọ dấ ả ó a ứ ã ị a ấ ó ữ ạ ườ ả ầ , a ầ ã .D ó ặ ừ ỏ, ã ó ể ậ , ể ơ a , sứ ầ . Ậ Q a â q ả ạ ề a ì ể aN -B ứ a a Tỉ ề T ò ố T G a La ú ủa 200 ô ú a số ậ sa : Về ể â ủa ú ứ ỉ số â ề : a ể ủa ì ũ ư ô ê ô ủa â ê ề ố ơq a T T â ưa ó sự q a ỏ ầ a ê ượ ề ô ọ T . ố ơả â ượ ỉ số ể ể ầ ơả ưở ưở :P ầ ữ ứ ớ ủa ó ơ ể. ê , ể ủa â ề ò , ề ịT ò é . Ị ể â a â ứ ũ ề T , , ư ú ò ô ó ưa a số ị sa : Đố vớ n ân v n y tế B sỹ ầ q a BN ũ T â , ư ể ư ấ ườ x ê ề .P ọ ọ ậ , ể sớ a , ê ữ ị ì ứ ữ ị sớ ườ T ề sử ằ sớ ứ ề a ì ó . Cầ . Có q ả x ấ ề ý ề BN d ó ầ ượ ì ị ả ầ â T ạ ó ú. ữ ứ ỉ số ố ớ ù ợ ị, sa ườ ó ấ ọ ườ ấ ị ể ề dụ ượ xú ả ọ ề ể ớ õ ố d dư ấ. K â ô ả ầ ì ị sa x ê . Cầ q ả ề dư ề ườ ềT ó ườ ủa BN ườ ể ư ấ ậ ề dụ ề dư ư ấ , ể ó ề , ư ấ ấ ề ê q a , ê ầ , í ấ . Đố vớ ban ám đốc bện v ện Vì số ượ BN ườ dâ â ê ể số. Cử ềT â ườ â x ê ê . Cầ ô ể ê ũ dướ , ở â ọ , ậ ỉ ạ ớ dạ ê ấ ở ườ dâ ê ớ ậ ứ ấ . À 1. ể số Ả : P ạ Mạ ù 2010 . T http:// suckhoedoisong.vn “Kẻ ườ ầ ặ ”. We s e:
- Xem thêm -