Tài liệu Tìm hiểu chung về doanh nghiệp

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu KÕ to¸n lµ c«ng cô lµ ph-¬ng tiÖn qu¶n lý kinh tÕ nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin trung thùc ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, ph-¬ng ¸n qu¶n lý gióp nhµ ®Çu t-, c¸c chñ doanh nghiÖp cã h-íng ®i chÝnh x¸c sö dông tèt nguån vèn kinh doanh cña m×nh ®Ó mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng t¸c kÕ to¸n còng kh«ng ngõng ®-îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn ®Ó trë thµnh mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh ®ãng mét vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. KÕ to¸n bao gåm nhiÒu phÇn hµnh kh¸c nhau nh- kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n mua b¸n, tiªu thô hµng ho¸…. Mçi phÇn hµnh cã ®Æc ®iÓm, néi dung riªng cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ tõng phÇn c«ng viÖc mµ nã ®¶m nhiÖm gióp c¸c nhµ qu¶n lý kiÓm tra gi¸m s¸t kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mµ chÝnh x¸c nhÊt Kh«ng ngõng n»m ngoµi quy luËt Êy trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå còng ¸p dông linh ho¹t c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n nµy vµo bé m¸y qu¶n lý cña m×nh. §Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu ®µo t¹o c¸n bé chuyªn ngµnh kÕ to¸n tæng hîp yªu cÇu mçi häc sinh cÇn ph¶i cã thêi gian ®Ó hoµn thiÖn vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc lý luËn, chuyªn m«n ®· häc vµo thùc tÕ nhµ tr-êng tæ chøc cho häc sinh ®i thùc tËp t¹i c¸c doanh nghiÖp. §Ó kiÓm nghiÖm nh÷ng lý luËn ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå em ®· cã thªm c¬ héi ®-îc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ ë C«ng ty. MÆc dï thêi gian kh«ng dµi l-îng kiÕn thøc tiÕp thu cßn h¹n chÕ nh-ng em còng n¨m b¾t vµ hiÓu ®-îc t×nh h×nh kinh doanh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n trong trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau hai th¸ng thùc tËp ®-îc sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c« L¹i ThÞ Thu Thuû cïng c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong trung t©m ®· gióp em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o cña m×nh. Néi dung bµi bµi b¸o c¸o gåm 3 phÇn. PhÇn I: T×m hiÓu chung vÒ doanh nghiÖp24 PhÇn II: T×m hiÓu nghiÖp vô chuyªn m«n PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ. Víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n bµi viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®-îc sù gióp ®ì ®ãng gãp ý kiÕn, chØ b¶o cña thÇy c« cïng c¸c c« chó trong trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå ®Ó em cã thÓ cñng cè thªm kiÕn thøc, n©ng cao sù hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®ång thêi gióp bµi b¸o c¸o cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: T×m hiÓu chung vÒ doanh nghiÖp I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña doanh nghiÖp 1. VÞ trÝ cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ Trung t©m th-¬ng m¹i V©n Hå lµ trung t©m ®øng ®Çu trong c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty thùc phÈm Hµ Néi, trong viÖc bu«n b¸n cung cÊp thùc phÈm ra thÞ tr-êng tiªu thô víi khèi l-îng lín phôc vô nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. §©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i lµ chñ yÕu víi vai trß lµ ng-êi ®i ®Çu cho c¸c s¶n phÈm, thùc phÈm cña khu vùc miÒn B¾c, cïng víi ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i trung t©m ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho ng©n s¸ch nhµ n-íc, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp ®-îc ®¶m b¶o. V× thÕ trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ vµ ch¾c ch¨n trong t-¬ng lai kh«ng xa trung t©m sÏ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña ngµnh th-¬ng m¹i ®Ó ®¸p øng vµ phôc vô tèt nhu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn cña x· héi. C«ng ty thùc phÈm Hµ Néi ®· m¹nh d¹n x©y dùng ®Ò ¸n thµnh lËp trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå víi m« h×nh kinh doanh siªu thÞ vµ ®· ®-îc uû ban nh©n d©n thµnh phè chÊp nhËn. Trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå trùc thuéc c«ng ty thùc phÈm Hµ Néi ®-îc thµnh lËp ngµy 15/4/2002 theo TL sè 2038/Q§ - UB cña uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. Ngay tõ khi thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh trung t©m còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n ph¸t huy c¸i vèn cã cña m×nh trung t©m ®· ®¶nh m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh tõng b-íc th¸o gì khã kh¨n, më réng liªn doanh liªn kÕt kinh doanh nhiÒu mÆt hµng më réng thÞ tr-êng tiªu thô t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. Trung t©m th-¬ng m¹i V©n Hå lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc cã tc¸ch ph¸p nh©n, thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp, cã con dÊu riªng, ®-îc më tµi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kho¶n ë ng©n hµng, sè tµi kho¶n 540E00157 ng©n hµng th-¬ng m¹i Cæ phÇn Sµi Gßn C«ng Th-¬ng - chi nh¸nh Hµ Né. §-îc ®¨ng ký kinh doanh nhiÖm vô qui ®Þnh ®Ó giao dÞch víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh. H¬n 4 n¨m tr-ëng thµnh vµ ph¸t triÓn víi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña bé m¸y qu¶n lý, trung t©m ®· dÇn më réng qui m« ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt vµ lu«n t× chiÕn l-îc kinh doanh phï hîp ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. §Çu n¨m 2005 trung t©m thÊy sù cÇn thiÕt trong viÖc trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu thùc phÈm cho nh©n d©n v× thÕ trung t©m ®· më thªm 2 cöa hµng thùc phÈm ®ã lµ cöa hµng thùc phÈm ë 153 Gi¶ng Vâ vµ cöa hµng thùc phÈm ë 136 T©y S¬n. HiÖn nay trung t©m ®· ®-îc chñ tÞch n-íc t¨ng 02 Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt, 03 cê thi ®ua xuÊt s¾c do UBND Thµnh phè Hµ Néi, liªn ®oµn lao ®éng thµnh phè vµ Bé th-¬ng m¹i tÆng, 03 b»ng khen 08 giÊy khen cña c¸c c¬ së ban ngµnh thµnh phè vÒ thµnh tÝch trong c¸c ho¹t ®éng: phôc vô tÕt, c«ng t¸c an toµn b¶o hé lao ®éng… 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Trung T©m Víi t- c¸ch lµ thµnh viªn cña C«ng ty thùc phÈm Hµ Néi mét doanh nghiÖp nhµ n-íc nªn chøc n¨ng chñ yÕu cña trung t©m lµ kinh doanh thùc phÈm, n«ng s¶n, chÕ biÕn thuû s¶n t-¬i, c¸c dÞch vô ¨n uèng, néi thÊt vµ ®å gia dông, kinh doanh r-îu, thuèc l¸…lµm ®¹i lý b¸n bu«n cho c¸c ®¬n vÞ b¹n. Víi môc tiªu kinh doanh ®¹t lîi nhuËn cao nh-ng vÊn ®Ò ®¶m b¶o chÊt l-îng vÖ sinh an toµn thùc phÈm lu«n ®-îc trung t©m ®Æt lªn hµng ®Çu. Ngay tõ khi thµnh lËp nhiÖm vô chÝnh mµ së Th-¬ng m¹i giao cho trung t©m lµ - Lµm tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc th«ng qua hÖ thèng c¸c chØ tiªu nép ng©n s¸ch. - Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt tõ c¸c nguån nguyªn liÖu kh¸c nhau ®¶m b¶o ®ñ l-îng hµng ho¸ phôc vô cho c«ng t¸c b¸n ra cña trung t©m. - Tæ chøc tèt kh©u b¶o qu¶n hµng ho¸ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh l-u th«ng hµng ho¸ diÔn ra th-êng xuyªn liªn tôc vµ æn ®Þnh thÞ tr-êng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kh«ng ngõng ch¨n lo n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh- tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng ®¶m b¶o møc thu nhËp æn ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong trung t©m. Th-êng xuyªn båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong trung t©m lµ mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu bé phËn gi÷a c¸c bé phËn cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau ®-îc ph©n thµnh c¸c kh©u c¸c cÊp qu¶n lý víi nh÷ng chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh. Dùa trªn c¬ së c©n nh¾c, ®¸nh gi¸ gi÷a qui m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, bé m¸y qu¶n lý cña trung t©m ®-îc chia thµnh 8 phßng ban. - Ban gi¸m ®èc - Phßng kü thuËt - Bé phËn kÕ to¸n - Bé phËn kho - Bé phËn kinh doanh - Bé phËn b¸n hµng - Bé phËn b¶o vÖ - Bé phËn chÕ biÕn 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Kü thuËt KÕ to¸n §å ®«ng l¹nh Kho §å Kh« Kinh doanh B¸n hµng Trùc tiÕp Do kh¸ch hµng yªu cÇu B¶o vÖ Bµy trªn siªu thÞ ChÕ biÕn Do kh¸ch hµng ®Æt * NhiÖm vô phßng ban - Ban gi¸m ®èc cã 3 ng-êi bao gåm gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc + Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc giao nhiÖm vô qu¶n lý trung t©m vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña trung t©m theo ph¸p luËt Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña doanh nghiÖp. + Phã gi¸m ®èc lµ ng-êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, tham m-u cho gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc, tr-íc ph¸p luËt vÒ chøc n¨ng tham m-u cña m×nh. Quan hÖ gi÷a phã gi¸m ®èc víi cc phßng ban chøc n¨ng lµ quan hÖ chØ huy chØ ®¹o c«ng t¸c kinh doanh. - Phßng Kü thuËt Gåm 02 ng-êi lµm c«ng t¸c tæ chøc kiÓm tra qu¶n lý söa chøc, m¸y mãc, ®å dïng trang thiÕt bÞ trung t©m. - Phßng kÕ to¸n Bao gåm 05 ng-êi víi nhiÖm vô kÕ ho¹ch hµnh chÝnh, chi phÝ lao ®éng. Thùc hiÖn tèt kÕ to¸n tµi chÝnh cho trung t©m ®¶m b¶o kh«ng bÞ ¸ch t¾c trong kinh doanh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LËp b¸o c¸o thuÕ ®Þnh kú hµng th¸ng, b¸o c¸o quyÕt to¸n trong th¸ng quý, n¨m. Thèng kÕ b¸o c¸o doanh thu ngµy th¸ng n¨m b¸n hµng, chØ ®¹o vÒ c«ng nî vµ thu håi c«ng nî. - Bé phËn kho: gåm 02 ng-êi víi nhiÖm vô b¶o qu¶n, l-u gi÷ hµng ho¸ trong kho lu«n ®-îc ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng còng nh- sè l-îng. - Bé phËn kinh doanh: Cã nhiÖm vô lµ lËp c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph©n tÝch thÞ tr-êng lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn c¸c dù ¸n kinh doanh chñ tr× dù th¶o, hîp ®ång mua nguyªn vËt liÖu vµ b¸n s¶n phÈm cïng víi phßng kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã phßng kinh doanh cßn cã nhiÖm vô gäi hµng, ®Æt hµng kiÓm tra h¹n sö dông cña s¶n phÈm, b¸n lu«n giao dÞch víi c¸c tæ chøc kh¸c. Tr-ëng phßng kinh doanh cã nhiÖm vô yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ cung cÊp ho¸ ®¬n, phiÕu xuÊt kho ®óng theo ®¬n ®Æt hµng, cuèi ngµy tæng hîp c¸c mÆt hµng b¸n ch¹y träng ngµy c¸c mÆt hµng cßn trªn quÇy vµ lªn kÕ ho¹ch nhËp hµng vµo ngµy h«m sau. - Bé phËn b¸n hµng gåm 20 ng-êi ®-îc ph©n ca víi nhiÖm vô b¸n hµng trªn quÇy hoÆc b¸n víi h×nh thøc ®-a hµng ®Õn c¸c c¸c ®Þa ®iÓm giao dÞch mµ kh¸ch hµng yªu cÇu theo ®¬n ®Æt hµng, cuèi ngµy tiÒn hµng b¸n ®-îc trong ngµy ph¶i nép l¹i cho thñ quü. - Bé phËn b¶o vÖ cã nhiÖm vô b¶o vÖ tµi s¶n cña trung t©m, tr«ng xe kiÓm so¸t kh¸ch hµng ra vµo trung t©m, trùc ®iÖn tho¹i, trùc ®¹i s¸nh. - Bé phËn chÕ biÕn: NhËn thùc phÈm, rau tõ kho chuyÓn qua chÕ biÕn bµy b¸n trªn siªu thÞ, hoÆc chÕ biÕn theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. Nh×n chung tõng phßng ban tõng bé phËn trong trung t©m cã nhiÖm vô vµ chøc n¨ng riªng nh-ng l¹i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ gióp trung t©m tån t¹i vµ ph¸t triÓn. 5. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña trung t©m Dùa trªn qui m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ khèi l-îng c«ng viÖc cô thÓ Trung t©m ®· tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. §øng ®Çu lµ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÕ to¸n tr-ëng c¸c bé phËn nghiÖp vô ®Æt d-íi sù chØ ®¹o vµ ph©n c«ng cña kÕ to¸n tr-ëng. KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi phô tr¸ch toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n c¶u trung t©m vµ chÞu tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn vµ chØ ®¹o kiÓm tra c«ng cña kÕ to¸n viªn. Hµng quý cã nhiÖm vô lËp vµ duyÖt c¸c b¸o c¸o ®ång thêi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña kÕ to¸n tæng hîp chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vµ nhµ n-íc vÒ nh÷ng th«ng tin kinh tÕ do m×nh cung cÊp. KÕ to¸n chi tiÕt cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n mµ ®-îc ph©n c«ng nh- kÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn gèc, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng, kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm. Thñ quü cã nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i quü, nhËp quü tiÒn mÆt vµ chi tiÒn mÆt theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc. Hµng ngµy ph¶i thu tiÒn b¸n hµng cña c¸c bé phËn hµng th¸ng ph¶i tr¶ l-¬ng cho tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña trung 6t©m KÕ to¸n tr-ëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp Thñ quü KÕ to¸n chi tiÕt Bé phËn kÕ to¸n TSC§ Bé phËn kÕ Bé phËn to¸n tiÒn kÕ to¸n l-¬ng vµ doanh thu c¸c kho¶n vµ trÝch theo tiªu thô l-¬ng Bé phËn kÕ to¸n b»ng tiÒn vµ thanh to¸n 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6. H×nh thøc kÕ to¸n ®-îc ¸p dông trong trung t©m §Ó tiÖn cho viÖc theo dâi, n©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n gióp nhµ qu¶n lý n¾m b¾t ®-îc ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nªn trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "NhËt ký chøng tõ". §èi víi h×nh thøc nµy mäi nghiÖp vô kinh tÕ ®Òu c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó ph©n lo¹i vµo c¸c nhËt ký chøng tõ theo thø tù thêi gian ®Ó ®Õn cuèi th¸ng c¨n cø vµo nhËt ký chøng tõ ghi sæ c¸i. Quy tr×nh h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ Sæ quü Chøng tõ gèc B¶ng kª B¶ng ph©n bæ Sè thÎ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ®-îc kiÓm tra hîp lÖ ®Ó ghi vµo c¸c b¶ng ph©n bæ sau ®ã ghi vµo c¸c nhËt ký chøng tõ liªn quan, c¸c nghiÖp vô cÇn theo dâi riªng th× ghi vµo b¶ng kª. §Õn cuèi th¸ng chuyÓn tõ b¶ng kª vµo nhËt ký chøng tõ cã liªn quan c¸c nghiÖp vô liªn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quan ®Õn tiÒn mÆt ®ång thêi ghi vµo sæ quü, c¸c nghiÖp vô cã liªn quan tíi c¸c ®èi t-îng cÇn theo dâi chi tiÕt th× ghi vµo sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng céng sè liÖu lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Cuèi th¸ng céng sæ nhËt ký ®èi chiÕu víi b¶ng kª liªn quan sau ®ã ghi vµo sæ c¸i. §èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®¶m b¶o khíp ®óng sau ®ã c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt vµ mét sè tµi liÖu liªn quan ®Õn lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Trung t©m ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. II. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ to¸n doanh nghiÖp trong giai ®o¹n hiÖn nay 1. Nh÷ng thuËn lîi Trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨ng ®éng nhiÖt t×nh, cïng víi nã lµ sù ph©n c«ng lao ®éng râ rµng phï hîp víi kh¶ n¨ng tõng ng-êi cña nhµ qu¶n lý, tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng d- thõa ng-êi trong c«ng viÖc. Bªn c¹nh ®ã ban l·o ®¹o lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn ®i häc thªm n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n tõ ®ã tr×nh ®é cña nh©n viªn trong trung t©m ngµy cµng v÷ng ch¾c. C«ng t¸c kª to¸n ®-îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh nªn ®é chÝnh x¸c cao tÝnh to¸n nhanh, Ýt x¶y ra nhÇm lÉn. C¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc æn ®Þnh kh«ng ®éc h¹i ®· gióp c«ng nh©n yªn t©m lµm viÖc. Víi ®Æc ®iÓm lµ n-íc n«ng nghiÖp víi nghÒ trång lóa, ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm cïng víi nã lµ nguån thuû s¶n t-¬i sèng phong phó còng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho trung t©m kinh doanh nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu nµy. Bªn c¹nh ®ã víi vÞ trÝ ®Þa lý n»m ngay ë ng· ba trôc ®-êng chÝnh lªn ®-îc rÊt nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn. VÞ thÕ viÖc tiªu thô hµng ho¸ diÔn ra rÊt thuËn tiÖn. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Nh÷ng khã kh¨n §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong trung t©m nhiÒu n÷ nªn còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc s¾p xÕp c«ng viÖc khi n÷ c«ng nh©n nghØ chÕ ®é thai s¶n, con èm ®au...tiÕp ®Õn lµ sù c¹nh tranh trªn ttt víi sù ra ®êi cña biÕt bao siªu thÞ, cöa hµng võa vµ nhá. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn c¸c siªu thÞ cã tiÕng nh- siªu thÞ BiGC, Intimex, ®Æc biÖt lµ Trung t©m Vincom lµ mét trung t©m ra ®êi vµo cuèi n¨m 2004 thËt sù lµ mét th¸ch thøc ®èi víi Trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå. Bªn c¹nh ®ã nh©n viªn b¶o vÖ ch-a gi¸m s¸t hÕt ®-îc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n Trung t©m siªu thÞ vÉn x¶y ra t×nh tr¹ng mÊt trém. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II: T×nh hiÓu nghiÖp vô chuyªn m«n I. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra thuËn lîi, liªn tôc cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp ®ång thêi cña ba yÕu tè c¬ b¶n ®ã lµ ®èi t-îng lao ®éng, tliÖu lao ®éng vµ lao ®éng. Lao ®éng lµ phÇn ho¹t ®éng ch©n tay vµ ho¹t ®éng trÝ ãc cña con ng-êi sö dông c¸c t- liÖu lao ®éng nh»m t¸c ®éng vµ biÕn ®èi t-îng lao ®éng thµnh c¸c vËt phÈm cã Ých ®Ó phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña m×nh. TiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng) lµ gi¸ trÞ biÓu hiÖn b»ng tiÒn thÓ hiÖn ë phÇn thï lao lao ®éng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng-êi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian, khèi l-îng vµ chÊt l-îng c«ng viÖc cña hä. VÒ b¶n chÊt tiÒn l-¬ng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tiÒn l-¬ng ®-îc coi lµ ®ßn bÈy kinh tÕ kÝch thÝch s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Do vËy viÖc h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng ph¶i ®-îc tæ chøc ghi chÐp mét c¸ch ®Çy ®ñ trung thùc, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. 1. ý nghÜa cña kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng 1.1. §èi víi doanh nghiÖp H¹ch to¸n tèt lao ®éng tiÒn l-¬ng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng sÏ gãp phÇn gióp cho viÖc qu¶n lý lao ®éng ®i vµo nÒ nÕp thóc ®Èy viÖc chÊp hµnh kû luËt lao ®éng, kÝch thÝch tinh thÇn h¨ng say lµm viÖc cña ng-êi lao ®éng lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®-îc n©ng cao, ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. 1.2. §èi víi x· héi - Thùc hiÖn tèt kÕ to¸n tiÒn l-¬ng lµ gãp phÇn thùc hiÖn tèt ®-êng nèi cña §¶ng vµ nhµ n-íc ®èi víi ng-êi lao ®éng. - Lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a tiÒn vµ hµng gãp phÇn æn ®Þnh l-u th«ng tiÒn tÖ. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l-¬ng Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh tæng hîp sè hiÖu vÒ sè l-îng lao ®éng, thêi gian lao ®éng kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng ng-êi tõng bé phËn mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi. TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cho c¸c ®èi t-îng sö dông. H-íng dÉn kiÓm tra c¸c nghiÖp vô kinh tÕ thuéc c¸c bé phËn c¸c phßng ban, thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu vÒ tiÒn l-¬ng theo qui ®Þnh. LËp c¸c b¸o c¸o vÒ lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. Tham gia ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông lao ®éng, sö dông quü tiÒn l-¬ng, x©y dùng ph-¬ng ¸n tr¶ l-¬ng mét c¸ch hîp lý nh»m kÝch thÝch ng-êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. 3. Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ PhiÕu nghØ, èm, phÐp B¶ng chÊm c«ng B¶ng kª thanh to¸n BHXH B¶ng thanh to¸n l-¬ng bé phËn B¶ng tæng hîp thanh to¸n l-¬ng toµn doanh nghiÖp B¶ng ph©n bæ sè 1 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Sæ c¸i 334 Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 13 Sæ c¸i TK338 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c giÊy nghØ èm, nghØ phÐp ®Ó ghi vµo b¶ng chÊm c«ng. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l-¬ng cho tõng phßng ban, bé phËn. Trªn c¬ së b¶ng thanh to¸n l-¬ng tõng phßng, bé phËn kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp tiÒn l-¬ng cho toµn doanh nghiÖp. Tõ ®ã lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng BHXH. Tõ b¶ng ph©n bæ lËp sæ c¸i TK334 vµ sæ c¸i TK338. 4. C¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng cña trung t©m ViÖc tÝnh vµ tr¶ chi phÝ lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tr×nh ®é qu¶n lý doanh nghiÖp. Víi ®Æc thï lµ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i kinh doanh d-íi h×nh thøc siªu thÞ nªn trung t©m th-¬ng m¹i V©n Hå ®ang thùc hiÖn h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÐ cña ng-êi lao ®éng. H×nh thøc tr¶ l-¬ng nµy ®¬n gi¶n gän nhÑ vµ ®-îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc sau: TiÒn l-¬ng Sè ngµy lµm HÖ sè l-¬ng x møc l-¬ng tèi thiÓu theo thêi = x viÖc thùc tÕ + gian 1 th¸ng trong th¸ng Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é Phô cÊp tr¸ch nhiÖm (nÕu cã) Trung t©m qui ®Þnh ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é lµ 26 ngµy.. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm §èi víi gi¸m ®èc lµ 0,4 §èi víi phã gi¸m ®èc lµ 0,3 VD: Bé phËn gi¸m ®èc C«: Vò ThÞ Thu H-¬ng Chøc vô: Gi¸m ®èc Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: 450.000 x 0,4 = 180.000®/th¸ng Víi b»ng cÊp vµ chøc vô cña m×nh hÖ sè l-¬ng c« ®-îc h-ëng lµ 5,32, phô cÊp tr¸ch nhiÖm vµ 0,4. Møc l-¬ng tèi thiÓu hiÖn nay lµ 450.000®/th¸ng trong th¸ng c« ®i lµm lµ 26 ngµy nªn 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5,32 x 450.000 L-¬ng thêi gian = x 26 + 180.000 26 = 2.394.000 + 180.000 = 2.574.000®/th¸ng 5. Chøng tõ t hêi gian lao ®éng 5.1. PhiÕu h-ëng BHXH Trong Trung t©m viÖc tÝnh to¸n c¸c kho¶n trî cÊp BHXH cho tõng ng-êi lao ®éng ®-îc thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é qui ®Þnh. PhiÕu nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh sè ngµy nghØ do èm ®au, thai s¶n, nghØ tr«ng con èm cña ng-êi lao ®éng lµm c¨n cø lËp b¶ng kª thanh to¸n BHXH. Khi ng-êi lao ®éng ®Õn kh¸m ë bÖnh viÖn tr¹m x¸ hoÆc y tÕ c¬ quan (kÓ c¶ kh¸m cho con) b¸c sÜ thÊy cÇn thiÕt cho nghØ ®Ó ®iÒu trÞ hoÆc nghØ tr«ng con èm th× c¬ quan y tÕ cÊp giÊy nµy cho ng-êi lao ®éng. Sau ®ã phô tr¸ch bé phËn sÏ x¸c nhËn vµ ®-îc dïng lµm c¨n cø tÝnh trî cÊp BHXH. Cuèi th¸ng phiÕu nµy cïng víi b¶ng chÊm c«ng sÏ ®-îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó tÝnh l-¬ng vµ BHXH. PhiÕu nµy ®-îc l-u t¹i phßng kÕ to¸n. Tr-êng hîp ng-êi lao ®éng nghØ trong nh÷ng ngµy cuèi th¸ng vµ tiÕp sang th¸ng sau th× phiÕu nµy ®-îc chuyÓn kÌm b¶ng chÊm c«ng th¸ng sau ®Ó tÝnh trî cÊp BHXH trong th¸ng. PhiÕu nghØ h-ëng BHXH Hä vµ tªn : L-u Quang Trung Tuæi: 32 NghÒ nghiÖp: Nh©n viªn Trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå Chøc vô : Nh©n viªn b¸n hµng Bé phËn : B¸n hµng Sè ngµy nghØ Tªn c¬ quan y Ngµy, tÕ th¸ng n¨m A 1 Lý do B BV Thanh Nhµn 01/06/2007 èm Tæng sè Tõ ngµy §Õn hÕt ngµy 2 3 4 3 02/06/2007 04/06/2007 Y, b¸c sÜ Sè ngµy X¸c nhËn cña ký tªn thùc phô tr¸ch bé ®ãng d©u nghØ phËn C 5 3 G§ bÖnh viªn (Ký, hä tªn) 15 D Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5.2. B¶ng thanh to¸n trî cÊp BHXH B¶ng thanh to¸n trî cÊp BHXH dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng c¨n cø vµo c¸c giÊy nghØ èm vµ chÕ ®é tÝnh to¸n. Do trong th¸ng chØ cã anh L-u Quang Trung bé phËn b¸n hµng ®-îc h-ëng trî cÊp BHXH nªn Trung t©m kh«ng ph¶n ¸nh vµo b¶ng thanh to¸n l-¬ng mµ lËp b¶ng trî cÊp riªng C«ng ty TNHH mét thµnh viªn B¶ng thanh to¸n trî cÊp BHXH Th¸ng 06 n¨m 2007 thùc phÈm Hµ Néi Céng hoµ XHCNVN §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå Hä vµ tªn L-u Quang Trung Ngµy th¸ng Thêi gian HÖ sè L-¬ng ®ãng L-¬ng Sè ngµy n¨m sinh 1/12/1975 c«ng t¸c l-¬ng 3n¨m 2,34 BHXH ngµy nghØ 1.053.000 40.500 3 Céng thanh to¸n 75% l-¬ng c¬ b¶n 91.125 91.125 LËp biÓu TT kÕ to¸n Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Trong b¶ng kª thanh to¸n BHXH Cét hÖ sè l-¬ng anh Trung ®-îc h-ëng lµ 2,34 kh«ng cã phô cÊp l-¬ng ®ãng BHXH = 450.000 x 2,34 = 1.053.000 (®/th¸ng) L-¬ng ngµy = 1.053.000 = 40.500 (®ång/ngµy) 26 Trong th¸ng anh Trung nghØ 3 ngµy Cét thanh to¸n 75% l-¬ng c¬ b¶n = 40.500 x 3 x 75 = 91.125 (®/th¸ng) 100 5.3. B¶ng chÊm c«ng Muèn qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cÇn ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n viÖc sö dông thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao déng. Chøng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng lµ b¶ng chÊm c«ng. B¶ng chÊm c«ng ®-îc lËp riªng cho tõng bé phËn, tæ, trong ®ã ghi râ ngµy lµm viÖc, nghØ viÖc cña mçi ng-êi lao ®éng trong bé phËn. B¶ng chÊm c«ng do tæ tr-ëng hoÆc tr-ëng c¸c phßng ban, trùc tiÕp ghi vµ ®ª n¬i c«ng khai ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn gi¸m s¸t thêi gian lao ®éng cña tõng ng-êi. Cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng ®-îc dïng ®Ó tæng hîp thêi gian lao ®éng vµ tÝnh l-¬ng cho tõng bé phËn, tæ, ®éi s¶n xuÊt. B¶ng chÊm c«ng vµ c¸c chøng tõ liªn quan nh- phiÕu nghØ èm…sÏ ®-îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra, tÝnh l-¬ng cuèi th¸ng cho c«ng nh©n viªn vµ ®-îc l-u t¹i phßng kÕ to¸n cïng c¸c chøng tõ liªn quan Trong b¶ng chÊm c«ng §¸nh dÊu x ®èi víi ng-êi ®i lµm §¸nh dÊu 0 ®èi v íi ng-êi nghØ NghØ phÐp: P NghØ häc, häp: HT NghØ chñ nhËt:CN NghØ bï: NB NghØ èm: O NghØ lÔ: L 17 NghØ kh«ng l-¬ng: KL Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trung t©m th-¬ng m¹i v©n hå Bé phËn: Ban gi¸m ®èc B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 06 n¨m 2007 TT Hä vµ tªn 1 2 CN 4 5 6 7 8 9 CN 11 12 13 14 15 16 CN 18 19 20 21 22 23 CN 25 26 27 Vò ThÞ Thu H-¬ng x x Ph¹m ThÞ Th¸i Hµ x x Ng« Thanh Hoµi x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x 0 x x x 0 x x x Qui C¸c ngµy nghØ ra 28 29 30 31 P 0 CN L KL HT c«ng x x x 26 4 x x x 26 4 x x x 26 4 Ng-êi duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng-êi chÊm c«ng (Ký, ghi râ hä tªn (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) Chñ nhËt: CN NghØ phÐp: P Häc tËp: HT èm ®iÒu d-ìng: ¤ NghØ bï: NB NghØ kh«ng l-¬ng: KL Thai s¶n: TS NghØ chÕ ®é cã l-¬ng h-u: CL Con èm: CO NghØ ngµy lÔ: L Tai n¹n: T C«ng t¸c: CT 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5.4. B¶ng thanh to¸n l-¬ng tæ, bé phËn §Ó thanh to¸n l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho ng-êi lao ®éng hµng th¸ng kÕ to¸n p h¶i lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng tõng tæ, ®éi, ph©n x-ëng s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh l-¬ng cho tõng ng-êi. Trªn b¶ng thanh to¸n l-¬ng mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc ghi 1 dßng, vµ cÇn ghi râ tõng kho¶n tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n trî cÊp, khÊu trõ vµ sè tiÒn ng-êi lo¹i ®éng ®-îc lÜnh. Sau khi kÕ to¸n tr-ëng kiÓm tra x¸c nhËn vµ ký, gi¸m ®èc duyÖt. B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng tæ, bé p hËn sÏ ®-îc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho ng-êi lao ®éng. Th«ng th-êng t¹i c¸c doanh nghiÖp viÖc thanh to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho ng-êi lao ®éng ®-îc chia lµm 2 kú. Kú I t¹m øng kho¶ng 50 ®Õn 60% l-¬ng cÊp bËc cho ng-êi lao ®éng trong th¸ng. Kú II thanh to¸n l-¬ng sau khi tÝnh l-¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶, c¸c kho¶n khÊu tõ vµo l-¬ng doanh nghiÖp tiÕn hµnh tr¶ nèt sè cßn l¹i cho c«ng nh©n viªn. Nh-ng ®èi víi Trung t©m Th-¬ng m¹i V©n Hå th× tiÕn hµnh tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn mét lÇn vµo cuèi th¸ng. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, hÖ sè l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ trong th¸ng ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l-¬ng. Trong b¶ng thanh to¸n l-¬ng Cét 1: HÖ sè l-¬ng, ®©y lµ phÇn hÖ sè dùa trªn b»ng cÊp chuyªn m«n qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé c«ng h©n viªn ®-îc h-ëng. Cét 2: L-¬ng c¬ b¶n = L-¬ng tèi t hiÓu x hÖ sè l-¬ng Trong ®ã: L-¬ng tèi t hiÓu do nhµ n-íc qui ®Þnh hiÖn nay lµ 450.000® Cét 3: Phô cÊp tr¸ch nhiÖm, ®©y lµ møc phô cÊp dµnh cho gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc. Trung t©m qui ®Þnh. Gi¸m ®èc phô cÊp: 0,4 Phã gi¸m ®èc: 0,3 TiÒn phô cÊp = Møc l-¬ng tèi thiÓu x hÖ sè phô cÊp. Cét 4: Ngµy c«ng: §©y lµ sè ngµy c«ng nh©n viªn ®i lµm. Ngµy c«ng = Tæng ngµy trong th¸ng - Tæng ngµy nghØ trong th¸ng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cét 5: TiÒn c«ng t¸c: §©y lµ sè tiÒn doanh nghiÖp chi chi ng-êi lao ®éng khi ®i häc, häp…. L-¬ng c¬ b¶n Cét 6: L-¬ng thêi = gian Phô cÊp Sè ngµy lµm x Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é viÖc thùc tÕ + trong th¸ng tr¸ch nhiÖm (nÕu cã) Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é lµ 26 ngµy Cét 7: Tæng thu nhËp = L-¬ng thêi gian + TiÒn c«ng t¸c Cét 8: 5% BHXH = Tæng thu nhËp x 5% Cét 9: 1% BHYT = Tæng thu nhËp x 1% Cét 10: Thùc lÜnh = Tæng thu nhËp - 5% BHXH - 1% BHYT VD: Ban gi¸m ®èc Anh: Ng« Thanh Hoµi Chøc vô: Phã Gi¸m ®èc Cét 1: HÖ sè l-¬ng anh ®-îc h-ëng lµ: 2,65 Cét 2: L-¬ng c¬ b¶n = 450.000 x 2,6 = 1.192.000®/th¸ng Cét 3: Phô cÊp TN = 450.000 x 0,3 = 135.000®/th¸ng Cét 4: Ngµy c«ng = 30 - 4 = 26 (ngµy) Cét 5: L-¬ng thêi gian = 1.192.000 x 26 + 135.000 = 1.327.000 (®/th¸ng) 26 Cét 6: Anh Hoµi ®i häp nªn tiÒn c«ng t¸c cña anh lµ: 200.000 (®/th¸ng) Cét 7: Tæng thu n hËp = 1.327.5000 + 200.000 = 1.527.500(®/th¸ng) Cét 8: 5% BHXH = 1.527.500 x 5% = 76.375 (®/th¸ng) Cét 9: 1% BHYT = 1527.500 x 1% = 15.275 (®/th¸ng) Cét 10: Thùc lÜnh = 1.527.500 - 76.375 - 15275 = 1.435.850 (®/th¸ng) Cét 11: Ký nhËn sau khi ®· lÜnh l-¬ng cña m×nh hoÆc lÜnh hé ng-êi kh¸c ph¶i ký vµo b¶ng thanh to¸n l-¬ng. Tr-êng hîp ng-êi lao ®éng ®i v¾ng ch-a lÜnh hoÆc kh«ng ai lÜnh héi th× thñ quü ph ¶i lËp b¶ng ghi râ hä tªn ng-êi ch-a lÜnh cïng víi sè tiÒn cña hä lµ nép cho kÕ to¸n ®Ó theo dâi vµ lµm thñ tôc thanh to¸n khi ng-êi ch-a lÜnh ®Õn lÜnh. T-¬ng tù vµo c¸ch tÝnh nh- thÕ ta tÝnh ®-îc l-¬ng cho nh÷ng ng-êi cßn l¹i trong phßng ban. §©y lµ c¬ së lËp b¶ng tæng hîp tiÒn l-¬ng th¸ng cña doanh nghiÖp 20
- Xem thêm -