Tài liệu Tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh thương mại & sản xuất tổng hợp quỳnh tra

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong chóng ta, ai còng nhËn thÊy r»ng con ngêi ®ã lµ sù kÕt hîp tuyÖt vêi gi÷a t¹o ho¸ vµ x· héi. Tõ xa ®Õn nay vÊn ®Ò con ngêi lu«n lµ ®Ò tµi thu hót sù quan t©m cña mäi ngêi. Trong giai ®o¹n hiÖn nay ë níc ta ,x©y dùng con ngêi míi ®ang lµ chñ ®Ò nãng báng. Con ngêi cò nh thÕ nµo? T¹i sao vµ lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng con ngêi míi? “X©y dùng con ngêi míi?” §· cã biÕt bao c©u hái ®îc ®Æt ra nhng ®Ó tr¶ lêi c©u hái ®ã râ rµng kh«ng ph¶i lµ ®iÒu ®¬n gi¶n. T×m ®îc c©u tr¶ lêi còng cã nghÜa lµ chóng ta lo¹i bá ®îc nh÷ng quan ®iÓm , nh÷ng t tëng cò l¹c hËu k×m h·m sù ph¸t triÓn ;c¶i t¹o ,bæ xung , hoµn thiÖn ®Ó x©y dùng hÖ t tëng míi phï hîp víi thùc tÕ ®Êt níc .Tõ ®ã rÊt nhiÒu khã kh¨n ,vãng m¾c trong qu¸ khø ,hiÖn t¹i thËm chÝ c¶ trong t¬ng lai sÏ ®îc gi¶i quyÕt ; ®ång thêi më ra nh÷ng vÊn ®Ò míi ,nh÷ng con ®êng míi ®a ®Êt níc ta hoµn thµnh c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra .§ã lµ ý nghÜa lÝ luËn vµ ý nghÜa thùc tiÔn cña viÖc x©y dùng con ngêi ViÖt Nam hiÖn nay. Phñ ®Þnh biÖn chøng trong viÖc x©y dùng con ngêi ViÖt Nam ngµy nay 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dung 1. Lý luËn chung: A-Phñ ®Þnh biÖn chøng vµ c¸c néi dung cña nã Kh¸i niÖm: phñ ®Þnh biÖn chøng lµ qu¸ tr×nh tù th©n phñ ®Þnh, tù th©n ph¸t triÓn lµ mét kh©u trªn con ®êng dÉn tíi sù ra ®êi cña c¸i míi. Phñ ®Þnh biÖn chøng cã ba ®Æc trng c¬ b¶n, ®ã lµ tÝnh kÕ thõa, tÝnh kh¸ch quan vµ tÝnh s¸ng t¹o.Phñ ®Þnh biÖn chøng kh«ng ph¶i lµ sù thñ tiªu, sù ph¸ huû hoµn toµn c¸i bÞ phñ ®Þnh.Tr¸i l¹i ®Ó dÉn tíi sù ra ®êi cña c¸i míi ,qu¸ tr×nh phñ ®Þnh biÖn chøng bao hµm trong nã nh©n tè gi÷ l¹i néi dung tÝch cùc cña c¸i bÞ phñ ®Þnh ,do vËy phñ ®Þnh cã tÝnh kÕ thõa.Theo nghÜa ®ã phñ ®Þnh ®ång thêi còng lµ kh¼ng ®Þnh . Lªnin ®· viÕt:’kh«ng ph¶i sù phñ ®Þnh s¹ch tr¬n,kh«ng ph¶i sù phñ ®Þnh kh«ng cã suy nghÜ ,kh«ng ph¶i lµ sù phñ ®Þnh hoµi nghi’...lµ c¸i ®Æc trng vµ c¸i b¶n chÊt trong phÐp biÖn chøng.§ång thêi phñ ®Þnh biÖn chøng lµ phñ ®Þnh kh¸ch quan, nguyªn nh©n trùc tiÕp cña qóa tr×nh phñ ®Þnh biÖn chøng n»m trong b¶n th©n sù vËt.Cïng víi hai ®Æc trng trªn phñ ®Þnh cßn cã tÝnh s¸ng t¹o: trong c¸i míi ph¸t sinh nh÷ng mÆt, nh÷ng nh©n tè míi hoµn thiÖn h¬n c¸i cò. B- Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ con ngêi x· héi chñ nghÜa nãi chung. Con ngêi x· héi chñ nghÜa lµ s¶n phÈm tæng hîp cña c¸c mèi quan hÖ x· héi ®ùîc h×nh thµnh trong mäi lÜnh vùc ®êi sèng x· héi. ‘B¶n chÊt con ngêi kh«ng ph¶i lµ c¸i trõu tîng cè h÷u cña c¸ nh©n riªng biÖt .Trong tÝnh hiÖn thùc cña nã ,b¶n chÊt con ngêi lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ x· héi’ (M¸c vµ Ang-ghen toµn tËp) Nxb CTQGHN-1995 Cã 4 ®Æc trng c¬ b¶n cña con ngêi XHCN Con ngêi XHCN lµ con ngêi cã ý thøc vµ tr×nh ®é ,®ång thêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn n¨ng lùc lµm chñ cña m×nh bëi lÏ con ngêi XHCN ®uîc gi¶i phãng khái ¸p bøc ,bãc lét vµ bÊt c«ng ,c¸c quan hÖ x· héi ngµy cµng ®îc ®¶m b¶o 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ;chÕ ®é XHCN lµ chÕ ®é ®îc thiÕt lËp trªn c¬ së b¶o ®¶m sù thèng nhÊt hµi hoµ lîi Ých c¸ nh©n-tËp thÓ-x· héi. Con ngêi XHCN lµ con ngêi sèng cã v¨n ho¸vµ cã t×nh ngêi .§êi sèng c¸ nh©n cña hä phong phó ,cã ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tù do,toµn diÖn c¶ vÒ thÓ chÊt lÉn tinh thÇn . Cã tri thøc ,®Þa vÞ c¸ nh©n trong x· héi ,vÒ tù do ,kØ luËt vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n. Con ngêi XHCN lµ con ngêi giµu lßng yªu níc ,yªu sù nghiÖp c¸c m¹ng , cã t×nh yªu th¬ng giai cÊp vµ ®ång lo¹i. 2. Phñ ®Þnh biÖn chøng víi viÖc x©y dùng con ng êi ViÖt Nam ngµy nay: A- Con ngêi ViÖt Nam trong nh÷ng thËp kû 70-80 gÇn ®©y §¶ng ta cho r»ng con ngêi XHCN ë ViÖt Nam lµ con ngêi biÕt g¾n bã lý tëng ®éc lËp d©n téc víi chñ nghÜa x· héi ,cã ®¹o ®øc trong s¸ng ,cã ý trÝ kiªn cêng x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc; c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc, cã n¨ng lùc tiÕp thu tÝnh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i; cã ý thøc céng ®ång, lµm chñ tri thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , cã t duy s¸ng t¹o vµ t¸c phong c«ng nghiÖp .... Song trªn thùc tÕ con ngêi ViÖt Nam cha thùc sù hoµn h¶o nh vËy.Do c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp kÐo dµi ,kh«ng nh÷ng k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ mµ cßn ¶nh hëng rÊt lín ®Õn th¸i ®é lµm viÖc cña rÊt nhiÒu c«ng nh©n viªn chøc nhµ níc . §ã lµ th¸i ®é û l¹i, tr«ng chê vµo ngêi kh¸c, kh«ng tù khai th¸c vµ ph¸t huy n¨ng lùc cña b¶n th©n. §ã lµ cung c¸ch lµm viÖc thiÕu tæ chøc kØ luËt ,kh«ng nghiªm tóc ...TÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã kh«ng chØ lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m ,chÊt lîng s¶n phÈm kÐm mµ cßn g©y nªn sù bÊt c«ng trong lao ®éng s¶n xuÊt, dÉn ®Õn sù mÊt ®oµn kÕt ,thiÕu niÒm tin vµo nhau, vµo c¬ quan ,vµo §¶ng vµo chÝnh quyÒn. Kh«ng nh÷ng thÕ ,sù xuÊt hiÖn mét c¸ch nhanh chãng ,s©u réng cña c¸c yÕu tè v¨n ho¸ ngo¹i lai còng g©y nªn nhiÒu t¸c ®éng tiªu cùc . C¸ch sèng tù do cña ngêi ph¬ng t©y kh«ng phï hîp víi lèi sèng vµ truyÒn thèng cña ta nhÊt lµ gi¬Ý trÎ . HËu qu¶ lµ nh©n c¸ch cña nhiÒu ngêi bÞ th¸i ho¸ .C¸c tÖ n¹n x· héi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh m¹i d©m, ma tuý ,cê b¹c...®ang x©m nhËp vµo ngâ ng¸ch cuéc sèng. Ma tuý kh«ng chØ g©y ¶nh hëng ®Õn b¶n th©n con nghiÖn lµ kh«ng ph¸t triÓn hoµn thiÖn m×nh, chØ t×m tho¶ m·n c¬n nghiÖn b»ng mäi c¸ch nh:trém c¾p, cíp giËt ,thËm chÝ c¶ giÕt ngêi mµ cßn ¶nh hëng xÊu ®Õn gia ®×nh vµ x· héi .Råi c¶ nh÷ng c« g¸i v× tiÒn ,®ua ®ßi mµ b¸n rÎ l¬ng t©m,®¹o ®øc cña m×nh ...TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã cÇn cho chóng ta ph¶i x©y dùng con ngêi míi. B- Lý do cÇn x©y dùng con ngêi míi Con ngêi cña chóng ta lu«n tån t¹i nh÷ng ®øc tÝnh phÈm chÊt tèt ®Ñp t¹o cho sù ph¸t triÓn mäi mÆt ®êi sèng kinh tÕ,x· héi chÝnh trÞ nhng ®ång thêi mÆt tr¸i cña nã còng ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã .V× vËy trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn chóng ta lu«n cÇn sù ®æi míi sao cho phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ,hoµn c¶nh thùc tÕ ®Êt níc, khu vùc vµ thÕ giíi . §Êt níc ta ®ang trong thêi k× qu¸ ®é ®i lªn CNXH ®©y lµ thêi k× ®Êu tranh quyÕt liÖt vÒ chÝnh trÞ ,t tëng,kinh tÕ, x· héi , gi÷a giai cÊp c«ng nh©n liªn minh víi giai cÊp n«ng d©n vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c . §Êt níc tuy ®· dµnh ®îc ®éc lËp ,chñ quyÒn , c¸c thÕ lùc bÞ ®¸nh ®æ ,nhng cha bÞ xo¸ bá hä vÉn nu«i hi väng giµnh l¹i nh÷ng g× ®· mÊt .Níc ta ®i lªn chñ nghÜa x· héi kh«ng ®i qua chÕ ®é TBCN lµ s lùa chän phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh níc nhµ vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i . Tõ t×nh tr¹ng cßn l¹c hËu vÒ kinh tÕ ,nh÷ng tµn d cña chÕ ®é cò ,hËu qu¶ cña chiÕn tranh ®Ó l¹i cßn nÆng nÒ dï ®· qua mÊy chôc n¨m ;chñ nghÜa ë Liªn X« vµ §«ng ¢u ®· sôp ®æ ,c¸c thÕ lùc thï ®Þch lu«n t×m c¸ch bao v©y ph¸ ho¹i sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi cña ta.Trong khi ®ã níc ta ®ang chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa . NÒn kinh tÕ níc ta cã rÊt nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi níc v× thÕ nªn c¬ héi kÎ thï x©m nhËp vµo níc ta lµ rÊt lín .Cïng cíi c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng b»ng diÔn biÕn hßa b×nh chóng t×m c¸c ph¸ ho¹i c«ng cuéc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi cña ta, t×m c¸ch khèng chÕ ta vÒ chÝnh trÞ .Mµ néi bé níc ta cßn cã sù ®an xen gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ,c¸c tÇng líp ,giai cÊp cã quyÒn lîi kinh tÕ kh¸c nhau ,lu«n cã m©u thuÉn víi nhau mÆc dï chóng cha béc lé ra ngoµi mét c¸ch râ rµng. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n trªn chóng ta cßn cã rÊt nhiÒu thuËn lîi ®ã lµ :chÝnh quyÒn níc ta ngµy cµng ®îc cñng cè, hoµn thiÖn, ®Êt níc ®ang ë giai ®o¹n hoµ b×nh; nh©n d©n cã lßng yªu níc nång nµn ,tinh thÇn ®oµn kÕt, cÇn cï trong lao ®éng s¸ng t¹o, c¸ch mang khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ cïng víi xu thÕ ho¸ quèc tÕ lµ thêi c¬ ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong giai ®o¹n hiÖn nay ta ®· kÕt thóc chÆng ®êng ®Çu tiªn cña thêi kú qu¸ ®é, chóng ta ®ang bíc vµo thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ víi môc tiªu tæng qu¸t x©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh.Tõ nay ®Õn n¨m 2020 níc ta phÊn ®Êu trë thµnh níc c«ng nghiÖp tiªn tiÕn. Tõ ph©n tÝch trªn chóng ta ®· thÊy ®îc mét m«i trêng kinh tÕ cña níc ta trong qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t¬ng lai .V× thÕ vÞ trÝ vµ vai trß cña con ngêi trong ho¹t ®éng cña ®Êt níc nh thÕ nµo? Nh chóng ta ®· biÕt con ngêi lu«n gi÷ vÞ trÝ trung t©m cho mäi ho¹t ®éng x· héi, nhµ níc lµ cña d©n do d©n vµ v× d©n nªn mäi chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña nhµ níc ®Òu xoay quanh c¸c vÊn ®Ò con ngêi, do ®ã con ngêi cã vai trß rÊt quan träng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong c¸c giai ®o¹n hiÖn nay cña ®Êt níc. Con ngêi lµ nguån lùc quan träng nhÊt trong sè c¸c nguån lùc æn ®Þnh , nã kh«ng chØ lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt mµ cßn lµ yÕu tè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh cña lùc lîng cña s¶n xuÊt x· héi. H¬n thÕ n÷a nã cßn ®ãng vai trß lµ chñ thÓ ho¹t ®éng cña chñ thÓ trong qu¸ tr×nh lÞch sö. Nh vËy khi nãi ®Õn nguån lùc con ngêi vµ vai trß cña nã ,ta ph¶i xem xÐt ®Õn con ngêi víi t c¸ch chñ thÓ vµ t c¸ch kh¸ch thÓ cña c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ x· héi. Sù ph¸t triÓn cña con ngêi quyÕt ®Þnh mäi sù ph¸t triÓn cña x· héi . C-Phñ ®Þnh biÖn chøng trong viÖc x©y dùng con ngêi ViÖt Nam, nh÷ng yªu cÇu cÇn thùc hiÖn Theo nghÜa triÕt häc, phñ ®Þnh biÖn chøng víi viÖc x©y dùng con ngêi ViÖt Nam hiÖn nay ph¶i dùa trªn con ngêi cò, qu¸ tr×nh ®ã cã tÝnh kÕ thõa, tÝnh kh¸ch quan vµ tÝnh s¸ng t¹o . Qu¸ tr×nh ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yÕu tè cò cña con ngêi cò, c¶i t¹o ph¸t triÓn chóng thµnh c¸c yÕu tè cña con ngêi míi. Phñ ®Þnh biÖn chøng kh«ng ph¶i lµ sù phñ ®Þnh s¹ch tr¬n c¸i cò mµ lµ phñ ®Þnh cã tÝnh kÕ thõa c¸i míi.C¸i míi sinh ra mµ kh«ng tõ c¸i cò th× c¸i míi kh«ng thÓ tån t¹i ®îc. Con ngêi còng vËy nÕu kh«ng xuÊt ph¸t tõ mét sè yÕu tè con ngêi cò cßn tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë con ngêi míi còng kh«ng thÓ nµo hoµn thiÖn ®îc. Dï vËy nhng con ngêi míi vÉn rÊt ®éc lËp víi con ngêi cò, theo quy luËt tÊt yÕu cña cuéc sèng ,con ngêi lu«n cã nh÷ng thay ®æi dï l¬n hay nhá nhng thay ®æi ®Õn ®©u ®i ch¨ng n÷a th× hä vÉn lu«n híng theo yÕu tè con ngêi tríc ®ã. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Con ngêi ViÖt Nam hiÖn nay ph¶i lµ con ngêi mang ®Çy ®ñ phÈm chÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ®Êt níc, tiÕp tôc tiÕn hµnh ®æi míi, ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. §ã ph¶i lµ con ngêi cã nh×n nhËn ®óng ®¾n vÒ ®êng lèi ®æi míi, tõ ®ã thÊy ®îc c¸c chuyÓn biÕn tÝch cùc vµ t×m ra c¸c thiÕu sãt, sai lÇm ®Ó tiÕp tôc hoµn thiÖn m×nh. §ång thêi víi sù ph¸t triÓn lµ sù ph©n c«ng x· héi, sù ph©n ho¸ giµu nghÌo, sù ph©n ho¸ giai cÊp ®ã lµ xu híng phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn. Xu híng nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc t¨ng n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt nhng còng ®ång thêi n¶y sinh c¸c vÊn ®Ò thiÕu sù c«ng b»ng x· héi. Con ngêi ®ã ph¶i cã nhËn thøc vÒ vai trß cña v¨n ho¸ trong sù ph¸t triÓn x· héi, cã nh vËy th× con ngêi míi thùc sù phï hîp víi thêi ®¹i míi. D-Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña §¶ng vµ Nhµ níc trong x©y dùng con ngêi míi Nhµ níc ta lµ nhµ níc cña d©n, do d©n vµ v× d©n, v× thÕ vai trß cña §¶ng,Nhµ níc lµ hÕt søc quan träng. §¶ng l·nh ®¹o b»ng hÖ thèng ®êng lèi,chñ ch¬ng,chiÕn lîc...Cßn Nhµ níc tiÕn hµnh qu¶n lý b»ng hÖ thèng ph¸p luËt, c¸c chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch. Tr¸ch nhiÖm cña §¶ng lµ ph¶i ®Ò ra híng ®i ®óng ®¾n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Êt níc vµ con ngêi, ®¹t hiÖu qu¶ cao. Cßn nhµ níc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o ®ång bé trªn c¸c mÆt: Nhµ níc, X· héi vµ lÜnh vùc sù nghiÖp. §ång thêi cã biÖn ph¸p kÕt hîp ph©n bè hµi hoµ gi÷a ®µo t¹o, sö dông vµ viÖc lµm cho c¸c nguån nh©n lùc trÎ.Nhµ níc ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ph¸t triÓn tèt cho nguån lùc ®Þa ph¬ng. Bªn c¹nh ®ã ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Èy lïi c¸c t¸c ®éng tiªu cùc cña c¬ chÕ, cña c¸c nguån v¨n ho¸ ngo¹i lai...x©m ph¹m ®Õn nguån nh©n lùc con ngêi. E-Mét sè biÖn ph¸p vµ qu¸ tr×nh tiÕn hµnh Gi¸o dôc ®µo t¹o lµ nhiÖm vô ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ngêi. Muèn ph¸t huy ®îc nguån lùc ®ã th× ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt lÉn tinh thÇn cho hä mét c¸ch ®Çy ®ñ. Bªn c¹nh viÖc båi dìng vµ n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o , chóng ta cÇn cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt cho viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn tµi n¨ng cña c¸c c¸ nh©n, gãp phÇn t¹o ra c¸c gi¸ trÞ míi ®Ó thay ®æi vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp nhËn nh÷ng gi¸ trÞ míi.Trªn c¬ së ®ã, gi¸o dôc lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao søc khoÎ, gi¶m ®ãi nghÌo, t¨ng thu nhËp. Gi¸o dôc cßn n©ng cao d©n trÝ,®ã lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng chñ yÕu cña gi¸o dôc trong nhµ trêng. Gi¸o dôc trong nhµ trêng hoµn toµn kh¸c víi viÖc ®µo t¹o c¸c kü n¨ng ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ lµm dÞch vô nã kh«ng gióp Ých cho trùc tiÕp cho s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt, nhng gãp phÇn quan träng ®Õn nh©n c¸ch cña 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 con ngêi. Hµng n¨m níc ta ®Çu t cho ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o mét kho¶n ng©n s¸ch kh¸ lín, ®ång thêi còng cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó thay ®æi hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o cho phï hîp víi thêi ®¹i míi. Cïng víi viÖc gi¸o dôc ®µo t¹o, ph¸t triÓn kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, nã lu«n g¾n liÒn víi c«ng b»ng x· héi. C«ng b»ng x· héi kh«ng chØ ®îc thùc hiÖn trong ph©n phèi s¶n xuÊt mµ cßn ®îc thùc hiÖn ë kh©u ph©n phèi t liÖu s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ngêi ph¸t huy tèt n¨ng lùc cña m×nh.KhuyÕn khÝch lµm giµu hîp ph¸p, chèng lµm giµu phi ph¸p, thu hÑp kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn,møc sèng gi÷a c¸c vïng,c¸c d©n téc vµ c¸c tÇng líp d©n c...§¶m b¶o cho ngêi nghÌo, nh÷ng ngêi trong diÖn chÝnh s¸ch ®îc häc hµnh...Cã nh vËy míi thÓ hiÖn ®îc tÝnh u viÖt cña chñ nghÜa x· héi, thÓ hiÖn ®îc tinh thÇn ®oµn kÕt, th¬ng yªu gi÷a c¸c d©n téc. §ång thêi cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn hµi hoµ gi÷a ®µo t¹o vµ sö dông viÖc lµm cho con ngêi.HiÖn nay sù kh«ng ¨n khíp gi÷a c¸c h×nh thøc trªn g©y ra hiÖn tîng thõa thiÕu lao ®éng,nhiÒu ngµnh cÇn kü thuËn chuyªn m«n cao vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt th× thiÕu lao ®éng trong khi ®ã c¸c ngµnh nh luËt, kinh tÕ ...th× thõa rÊt nhiÒu .RÊt nhiÒu ngêi lµm viÖc tr¸i ngµnh nghÒ ®îc ®µo t¹o,v× thÕ chóng ta kh«ng ph¸t huy ®îc tèi ®a n¨ng lùc chuyªn m«n cña hä g©y l·ng phÝ cho x· héi. Do ®ã §¶ng vµ Nhµ níc ®ang tiÕn hµnh nhiÒu biÖn ph¸p nh:x©y dùng c¸c khu chÕ xuÊt thu hót ®Çu t cña níc ngoµi,t¹o thªm viÖc lµm cho ngêi lao ®éng,khuyÕn khÝch c¸n bé sinh viªn sau khi ra trêng ®i ®Õn c¸c vïng s©u vïng xa lËp nghiÖp ®Î thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c khu vùc ë ®ã.§Çu t ®µo t¹o c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, cã ý thøc kû luËt,cã n¨ng lùc s¸ng t¹ovµ kh¶ n¨ng tiÕp thu c¸i míi mét c¸c nh¹y bÐn, t¹o mét hµnh trang t¬ng ®ãi hoµn thiÖn ®Ó gãp phÇn quan träng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Bªn c¹nh nh÷ng yÕu tè trªn, §¶ng vµ Nhµ níc ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ng¨n chÆn c¸c tÖ n¹n x· héi nh: cê b¹c,rîu chÌ, ma tuý, m¹i d©m...bëi lÏ m«i trêng sèng còng lµ nh©n tè chÝnh ¶nh hëng ®Õn nh©n c¸ch cña mçi con ngêi . Râ rµng khi mét con ngêi ®· bÞ suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc, nh©n c¸ch th× kh«ng nh÷ng nã kh«ng gióp cho sù ph¸t triÓn mµ cßn g©y sù k×m h·m thËm chÝ cßn tôt hËu nÒn kinh tÕ. F-Mét sè thµnh tùu ®¹t vµ cha ®¹t ®îc Sau mét thêi gian thùc hiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n ®· ®îc c¶i thiÖn mét c¸ch râ rÖt, thu nhËp kh¸, c¸c dÞch vô ph¸t triÓn gióp cho con ngêi cã nhiÒu thêi gian h¬n cho viÖc tËp chung vµo chuyªn m«n cña m×nh, tõ ®ã lµm t¨ng n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm lµ nguån lùc tèt cho ®Êt níc sau nµy. Do ®ã con ngêi míi 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngµy cµng hoµn thiÖn mµ vÉn gi÷ ®îc truyÒn thèng cña d©n téc. Níc ta ®· ®µo t¹o ra nhiÒu ®éi ngò c¸n bé lao ®éng cã tr×nh ®é cao, hµng n¨m cã rÊt nhiÒu kho¸ sinh viªn ra trêng ®ã lµ nguån lao ®éng tiÒm n¨ng cña ®Êt níc, v× vËy chÊt lîng con ngêi ViÖt Nam ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn h¬n n÷a. Mét dÉn chøng ®iÓn h×nh :tõ n¨m 1990 chØ sè ph¸t triÓn cña ngêi ViÖt Nam lµ 0,456 (xÕp thø121/174 níc) ®Õn n¨m 1999 lªn ®Õn 0,64 xÕp thø 110. Nguyªn nh©n chñ yÕu nhµ níc ®Çu t vao gi¸o dôc t¨ng lªn, b¶n th©n mçi c¸ nh©n ®Òu cã ý thøc víi chÝnh m×nh, chó träng h¬n c«ng t¸c x©y dùng chñ nghÜa, x©y dùng con ngêi. Kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn lu«n g¾n liÒn ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi. Tuy kinh tÕ níc ta so víi mét sè níc kh¸c trong khu vùc vµ nhiÒu níc kh¸c trªn thÕ giíi th× lµ mét nÒn kinh tÕ cßn yÕu kÐm , nhng so víi tríc ®©y th× nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc. Bªn c¹nh ®ã kh¸c víi nhiÒu quèc gia, níc ta lu«n cè g¾ng ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi, chÕ ®é lµm theo n¨ng lùc ngêi lao ®éng d· vµ ®ang tiÕn hµnh. TÊt c¶ ®Òu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh x©y dùng con ngêi míi. Ngµy nay chóng ta ®· c©n ®èi h¬n trong c¬ cÊu ®µo t¹o, sö dông viÖc lµm cho mäi tr×nh ®é ngêi lao ®éng, sè thÊt nghiÖp ®· gi¶m ®i ®ång thêi sè lao ®éng lµm ®óng chuyªn m«n cña m×nh còng t¨ng lªn .Tuy kh«ng ph¶i lµ lín nhng nã còng lµ ®éng lùc, lµ c¬ së gióp con ngêi cã niÒm tin, cã quyÕt t©m trong viÖc hoµn thiÖn b¶n th©n vµ x©y dùng thÕ hÖ trÎ. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· vµ ®ang ®¹t ®îc còng cßn tån ®äng mét sè vÊn ®Ò ®ã lµ: chi phÝ cho gi¸o dôcqu¸ nÆng chiÕm 15%tæng sè chi tiªu ng©n s¸ch quèc gia.PhÇn lín kinh phÝ tËp chung ë thµnh thÞ, cßn c¸c vïng n«ng th«n, vïng s©u vïng xa ®iÒu kiÖn häc tËp cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n, thiÕu thèn .Do ®ã hiÖn tîng häc sinh bá häc, gi¸o viªn bá nghÒ ë c¸c vïng nµy kh«ng ph¶i lµ hiÖn tîng c¸ biÖt. C¬ cÊu ®Çu t cho gi¸o dôc, ®µo t¹o còng cha hîp lý kÕt qu¶ lµ chóng ta vÉn thõa nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc nhng qu¸ thiÕu c«ng nh©n kü thuËt ®Æc biÖt lµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. C¬ cÊu ngµnh nghÒ ®µo t¹o còng bÊt hîp lý kh«ng s¸t víi yªu cÇu thùc tÕ, c¸c cö nh©n luËt, kinh tÕ th× thõa cßn kü s vÒ khoa häc ®Æc biÖt lµ kü s n«ng nghiÖp l¹i thiÕu trÇm träng.§iÒu ®ã dÉn tíi sinh viªn tèt nghiÖp ®¹i häc kh«ng cã viÖc lµm chiÕm tØ lÖ cao (kho¶ng 50%), sè kiÕm dîc ®óng ngµnh nghÒ ®µo t¹o cha ®¹t 1/3. Bªn c¹nh ®ã vÊn ®Ò chÊt lîng ®µo t¹o còng rÊt ®¸ng lo ng¹i, do sù yÕu kÐm cña c«ng t¸c qu¶n lý, do t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ,viÖc më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o. §iÒu ®ã kh«ng chØ ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng gi¸o dôc mµ cßn t¸c ®éng xÊu ®Õn nh©n c¸ch 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 con ngêi. Chóng ta ®· ®µo t¹o ra kh«ng Ýt ngêi cã b»ng cÊp , nhng tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ, kh«ng t¬ng øng víi b»ng cÊp nhËn ®îc. Do mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ trêng nªn con ngêi bÞ thÞ trêng ho¸ trë thµnh n« lÖ cña ®ång tiÒn .Tõ ®ã sinh ra c¸c tÖ n¹n tham nhòng,bu«n lËu,trèn thuÕ...nã khiÕn nhiÒu ngêi mÊt hÕt nh©n c¸ch sèng,lµm viÖc sai tr¸i v× tiÒn. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cßn rÊt nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn vÊn ®Ò trªn nh ng mét phÇn do §¶ng vµ Nhµ níc cha thùc hiÖn mét c¸ch triÖt ®Ó, døt kho¸t c¸c biÖn ph¸p ®· ®Ò ra; cha ng¨n chÆn, xö lý kip thêi c¸c yÕu tè tiªu cùc trong x· héi cã hiÖu qu¶ .§ång thêi do chÝnh c¸c tæ chøc, c¸c c¸ nh©n ch a thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chñ tr¬ng, ®êng lèi,biÖn ph¸p cña Nhµ níc;g©y ¶nh hëng lín ®Õn mäi mÆt cña x· héi. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn X©y dùng con ngêi ViÖt Nam ngµy nay lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch, lµ néi dung chñ yÕu trong chiÕn lîc ph¸t triÓn ®Êt níc vÒ mäi mÆt nhng nã còng lµ mét vÊn ®ÒhÕt søc khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó x©y dùng con ngêi ViÖt Nam hiÖn nay song muèn tiÕn hµnh x©y dùng cã hiÖu qu¶ th× ph¶i lu«n quan t©m ®Õn vËn dông phñ ®Þnh biÖn chøng .Kh«ng thÓ cã mét con ngêi míi víi ®ñ phÈm chÊt , n¨ng lùc mµ kh«ng xuÊt ph¸t tõ con ngêi cò,v× con ngêi cò dï kh«ng phï hîp víi hoµn c¶nh míi th× hä vÉn lu«n lµ c¬ së ®Ó x©y dùng con ngêi míi. Bëi dï sao hä còng cã nh÷ng phÈm chÊt,n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm b¶n th©n trong qu¸ tr×nh sèng,häc tËp vµ lao ®éng ; mµ nh÷ng n¨ng lùc ®ã lu«n lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn con ngêi. §ång thêi t«n träng vµ hµnh ®éng theo quy luËt kh¸ch quan hay chñ thÓ cña hµnh ®éng, ®Æc biÖt lµ sù qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi, n¾m b¾t c¸c quy luËt kh¸ch quan nãi chung,c¸c quy luËt x· héi nãi riªng. ChØ cã n¾m b¾t ®îc c¸c quy luËt Êy míi x©y dùng vµ ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o cña con ngêi. §Þnh híng ho¹t ®éng, kÝch thÝch nhu cÇu cña ngêi lao ®éng mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së kÕt hîp ®óng ®¾n c¸c lîi Ých, ®Ó n©ng cao chÊt lîng con ngêi ViÖt Nam. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o : 1 Gi¸o tr×nh triÕt häc §¹i häc QL-KD HN 2 T¹p chÝ triÕt häc Th¸ng 6-2000 3 Gi¸o tr×nh chñ nghÜa x· héi Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc 12
- Xem thêm -