Tài liệu Tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh thương mại & sản xuất tổng hợp quỳnh tra

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cïng víi c¸c quy luËt kinh tÕ ®Æc tr-ng cña nã nh- quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh… ®· t¹o nªn m«i tr-êng kinh doanh hÊp dÉn, s«i ®éng nh-ng cïng ®Çy rñi ro vµ kh«ng kÐm phÇn khèc liÖt thÞ tr-êng võa lµ c¬ h«i, võa lµ th¸ch thøc ®«Ý víi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn nã ph¶n håi l¹i b»ng chÝnh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp . Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng nh»m t×m kiÕm lîi nhuËn, lµ môc tiªu kinh kinh tÕ cao nhÊt, lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Song ®Ó cã ®-îc lîi nhuËn th× mét trong c¸c ®iÒu kiÖn quan träng lµ doanh nghiÖp ph¶i tiªu thô ®-îc s¶n phÈm cña m×nh. Trªn c¬ së ®ã, doanh nghiÖp míi thu håi ®-îc vèn, trang tr¶i c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ l·i, æn ®Þnh ®-îc h×nh thµnh tµi chÝnh vµ t¹o kh¶ n¨ng ®Çu t- më réng s¶n xuÊt theo c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Cã thÓ nãi mèi tiªu thô lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña doanh nghiÖp trong qóa tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang ®· vµ ®ang tån t¹i, ph¸t triÓn m¹nh mÏ trªn con ®-êng ®æi míi, tÝch luü kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cã cè g¾ng vÒ mäi mÆt trong c«ng t¸c cña m×nh ®Æc biÖt quan t©m tíi c«ng t¸c më réng thÞ tr-êng tiªu thu s¶n phÈn. ChÝnh v× vËy, sau mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i C«ng ty em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: ''Tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang'' môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi. Trªn c¬ së nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®-îc nh÷ng v-íng m¾c ®ang tån t¹i, em ®· xuÊt mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, bµi viÕt cña em ®-îc tr×nh bµy thµnh hai phÇn víi kÕt cÊu nh- sau; PhÇn thø nhÊt: Qu¸ Tr×nh H×nh Thµnh Vµ Ph¸t TriÓn C«ng Ty 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn thø hai: KÕt Qu¶ Ho¹t §éng Kinh Doanh Trong Thêi Gian Võa Qua PhÇn thø ba: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c-êng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang. Trong ph¹m vi bµi viÕt cña m×nh, em ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang.Th«ng qua ®ã mong muèn ®-îc ®-a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c-êng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang. Tuy nhiªn do thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ vµ nhËn thøc cã h¹n nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, kÝnh mong sù chØ b¶o cña thÇy gi¸o TS: TrÇn V¨n B·o vµ c¸c c« chó anh chÞ trong C«ng ty nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a bµi viÕt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn thø nhÊt Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty tnhh th-¬ng m¹i quúnh trang 1.1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang: 1.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang. §-îc thµnh lËp tõ n¨m 2003 víi mÆt b»ng s¶n xuÊt réng kho¶ng 6000 m2, cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ®å Gç d©n dông, phôc vô nhu cÇu cÇn tiªu dïng trong n-íc, kh«ng phôc cho xuÊt khÈu. Tuy cã mÆt b»ng kha tot nh-ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty chua duoc hien dai hoa nhieu.C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh . Trô së giao dÞch: Liªn Trung – §an Ph-îng Hµ Néi Ngµy Thµnh LËp 15/04/2003 M· Sè ThuÕ: 0500436475 Ngµnh nghÒ kinh doanh: s¶n phÈm hoµn toµn b»ng gç hoÆc chiÕm tû träng lín lµ gç: Nguån vèn kinh doanh :- Vèn l-u ®éng : 1.230 triÖu ®ång - Vèn cè ®Þnh : 13.770 triÖu ®ång . ThÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm : chñ yÕu lµ Hµ Néi vµ c¸c vïng l©n cËn DiÖn tÝch mÆt b»ng s¶n xuÊt : 4500 m2 C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang sau khi ®-îc thµnh lËp, ®Ó t¹o cho m×nh chç ®øng trªn thÞ tr-êng, l·nh ®¹o C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çu t- vµo mét chiÕn l-îc ®Þnh h-íng cho sù ph¸t triÓn l©u dµi - §Ó kh¾c phôc sù yÕu kÐm cña c¬ së vËt chÊt , C«ng ty ®· ®Çu t-, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng t¹o bé mÆt khang trang cho C«ng ty . C«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm còng ®-îc c¶i tiÕn víi viÖc sö lý thuû ph©n n-íc trong gç b»ng lß sÊy thay cho viÖc háng ph«i tù nhiªn b»ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i cña Ba 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lan ®· gãp phÇn n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, ®Èy m¹nh tiÕn ®é s¶n xuÊt: §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc còng ®-îc tiÕn hµnh chuÈn ho¸ n©ng cao tr×nh ®é vµ tr×nh gi¶m, lao ®éng gi¸n tiÕp ®-îc gi¶m thiÕu .Ngoµi ra viÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tÝch cùc t×m kiÕm nh÷ng ®¬n hµng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tiªu chuÈn vÒ mÆt kü thuËt ®ång thêi cã kiÓu d¸ng ®Ñp hîp thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng .... Nh÷ng yÕu tè trªn ®· hîp lùc t¹o cho doanh nghiÖp mét n¨ng lùc s¶n xuÊt lín gÊp b«Þ phÇn gióp cho doanh nghiÖp t¹o ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng , thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n-íc ®Çy ®ñ Tr¶i qua gan 10 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang ®· nç lùc phÊn ®Êu, v-ît qua nhiÒu khã kh¨n, thøc th¸ch tù kh¼ng ®Þnh ®-îc m×nh trªn thÞ tr-êng. Kh«ng chØ b»ng lßng víi nh÷ng g× ®· ®¹t ®ù¬c toµn thÓ C«ng ty lu«n lç lùc phÊn ®Êu hoµn thµnh vµ v-ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®¸p øng tèt nhÊt vµ ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu thÞ tr-êng, t¹o nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn trong t-¬ng lai. 1.1.2 §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang tæ chøc bé m¸y qu¶n lý mét c¸ch theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Theo c¬ cÊu nµy, c¸c phßng chøc n¨ng ®-îc chuyªn m«n ho¸ theo c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ, cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ vÒ chuyªn m«n ho¸ cña m×nh theo dâi h-íng dÉn cÊp d-íi thùc hiÖn ®óng ®¾n, kÞp thêi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. Ngoµi viÖc thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n c¸c phong chøc n¨ng cßn ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng ban kh¸c nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®-îc tiÕn hµnh ®ång bé, nhÞp nhµng. C¸c phßng ban chøc n¨ng kh«ng cã quyÒn trùc tiÕp chØ huy c¸c bé phËn s¶n xuÊt . 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý nh- sau Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh b¶o vÖ Ph©n x-ëng xÎ Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt vËt t- Ph©n x-ëng méc Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn vµ di¹ch vô * Gi¸m ®èc C«ng ty: lµ ng-êi phô tr¸ch chung, qu¶n lý, gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, chôi tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc vÒ tinh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty, vÒ tÝnh hiÖu qu¶ còng nh- viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt hiÖn hµnh. * Phã gi¸m ®èc C«ng ty: chiu tr¸ch nhiÖm gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o mét sè kh©u trong qu¶n lý s¶n xuÊt, ®Òu ®éng lao ®éng... Tham m-u gióp gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. * C¸c phßng chøc n¨ng. Phßng tæ chøc, hµnh chÝnh, b¶o vª, : lµ phßng nghiÖp vô tæng hîp, tham m-u, gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý nh÷ng lÜnh vùc c«ng t¸c nh- tæ chøc nh©n sù, hµnh chÝnh qu¶n trÞ, b¶o vÖ néi bé, c«ng t¸c y tÕ vµ c¸c mÆt an toµn x· héi t¹i C«ng ty nh- qu¶n lý chÊt l-îng, c¸n bé nh©n viªn, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc ®æi míi ng-êi lao ®éng khi nghØ chÕ ®é. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¬ cÊu trªn vÉn ®¶m b¶o mÖnh lÖnh ®-îc truyÒn trùc tuyÔn ®ång thêi kh«ng l·ng phÝ c¸c luyÖn viªn trong vai trß cè vÊn cho Gi¸m ®èc. 1.1.3 §Æc ®iÓm c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh : C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo kiÓu tËp trung víi c¬ cÊu tæ chøc lo¹i 2: Doanh nghiÖp  Ph©n x-ëng  N¬i lµm viÖc HÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty gåm hai khèi: * Khèi s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh : gåm c¬ cÊu ph©n x-ëng mét ( bé phËn s¶n xuÊt mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty ) vµ ph©n x-ëng xÎ ( bé phËn hç trî cho ph©n x-ëng méc ) ph©n x-ëng c¬ ®iÖn thùc hiÖn c«ng t¸c duy t-, b¶o d-ìng m¸y mãc... duy tr× n¨ng lùc c«ng t¸c cña hai ph©n x-ëng s¶n xuÊt. Khèi s¶n xuÊt kinh doanh phô: gåm cã c¸c bé phËn dÞch vô lµm gia c«ng chÕ biÕn cho bªn ngoµi . H¹t ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty ®-îc tæ chøc thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt nh- sau: - Ph©n x-ëng xÎ: gåm hai tæ s¶n xuÊt: + Tæ xÎ th«: thùc hiÖn c«ng viÖc cña xÎ, pha, c¾t gç c©y thµnh gç khèi, sau ®ã chuyÓn cho tæ xÎ tinh + Tæ xÎ tinh : thùc hiÖn c«ng viÖc s¬ chÕ gç khèi thµnh hîp, v¸n víi quy ®Þnh c¸ch kÝch th-íc phï hîp víi tõng lo¹i s¶n phÈm, sau ®ã chuyÓn cho ph©n x-ëng méc. - Ph©n x-ëng méc: gåm ba tæ s¶n xuÊt : + Tæ méc m¸y: thùc hiÖn viÖc s¬ chÕ gãc hîp, víi v¸n thµnh c¸c chi tiÕt s¶n phÈm mang tÝnh chÊt hµng lo¹t trªn c¸c thiÕt bÞ m¸y theo d·y chuyÒn sau khi ®· qua b-íc xö lý thuû phÇn n-íc trong gç. Sau ®ã chuyÓn c¸c chi tiÕt ®ã sang tæ méc tay + Tæ méc tay: thùc hiÖn viÖc tinh chÕ c¸c chi tiÕt s¶n phÈm th« vµ l¾p r¸p hoµn chØnh s¶n phÈm chuyÓn sang tæ vÐc ni + Tæ Phun S¬n : thùc hiÖn viÖc lµm ®Ñp s¶n phÈm b»ng ph-¬ng ph¸p Phun S¬n vµ ®¸nh vÐc ni hay s¬n mµi hoÆc kh¶m trai.... hoµn thiÖn s¶n phÈm 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuyÓn sang qu¸ tr×nh tiªu thô thùc hiÖn c«ng t¸c an linh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, t¹i C«ng ty, b¶o vÖ an toµn tµi s¶n. Qu¶n lý mäi c«ng viÖc thuéc ph¹m vi hµnh chÝnh néi bé, tæng hîp giao dÞch, v¨n th- ®¸nh m¸y vµ truyÒn ®¹t chØ thÞ c«ng t¸c cña Gi¸m ®èc ®¬n vÞ bé phËn trong C«ng ty. Qu¶n lý hå s¬, søc khoÎ cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phßng kÕ ho¹ch - kü thuËt - VËt t-, lµ phßng nghiÖp vô tæng hîp cã chøc n¨ng tham m-u, gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tõng quý, tõng n¨m vµ nhiÒu n¨m. phong lu«n n¾m b¾t c¸c th«ng tin kinh tÕ trªn thÞ tr-êng, hÕt hîp khai th¸c kh¼ n¨ng thùc tÕ lËp ph-¬ng ¸n mÆt hµng, ph-¬ng ¸n s¶n phÈm. Nghiªm cøu, ¸p dông c«ng nghÖ míi, kü thuËt thiÕt bÞ tiªn tiÕn, thiÕt kÕ t¹o d¸ng s¶n phÈm ®Ó ®-a vµo s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, x©y dùng,c¸c ®Þnh møc vÒ vËt t-, lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng s¶n phÈm gióp Gi¸m ®èc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt t- nguyªn nh©n lùa, chän nh»m ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Qu¶n lý chung trong toµn doanh nghiÖp hå s¬ thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng t¸c an toµn vµ b¶o hé lao ®éng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh: lµ phßng nghiÖp vô tæng hîp, cã chøc n¨ng qu¶n lý theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng tµi s¶n vÒ vèn cña C«ng ty, thùc hiÖn viÖc nghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n ®Þnh kú phôc vô cho qu¶n lý néi bé vµ cho bªn ngoµi. Tham m-u gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - C¸c ph©n x-ëng: Cã chøc n¨ng trùc tiÕp s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch ®Òu ®é cña C«ng ty, gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Bé phËn dÞch vô vµ t- doanh: cã chøc n¨ng kinh doanh söa ch÷a dÞch vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, tù chÞu tr¸ch nhiÖm, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh vµ tham gia ®ong gãp tµi chÝnh cho C«ng ty 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt nh- sau: C¬ cÊu s¶n xuÊt Bé ph©nh phô trî S¶n xuÊt kinh doanh Ph©n x-ëng méc Ph©n x-ëng xÎ Tæ méc m¸y Tæ xÎ th« Tæ méc tay Tæ xÎ tinh Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn Bé phËn dÞch vô Tæ Phun S¬n 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn thø hai KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian võa qua 2.1 Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang. 2.1.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - cña C«ng TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang ( 2007,2008,2009) Tõ khi chuyÓn sang cã chÕ thÞ tr-êng, ho¹t ®éng kinh doanh trong n-íc trë nªn s«i ®éng h¬n víi sù gióp gãp mÆt cña ngµnh cµng nhiÒu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Còng gièng nh- c¸c doanh nghiÖp kh¸c. C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang cïng gÆp nhiÒu nhá nhÆn khi ho¹t ®éng kinh doanh trong cã chÕ thÞ tr-êng,trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hÇu hÕt c¸c C«ng ty trong lÜnh vùc s¶n xuÊt gç, võa ph¶i c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty trong n-íc, võa ph¶i ®èi phã víi c¸c C«ng ty n-íc ngoµi cã trô së vµ s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam nh- c¸c C«ng ty cña Singapore, Hµn Quèc, Th¸i Lan.... §øng tr-íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng vµ n©ng cao uy tÝn cña m×nh. C«ng ty ®· kÕt hîp nhiÒu biÖn ph¸p nh- n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, n©ng cao tay nghÒ ®éi ngò lao ®éng , chøc s¶n xuÊt hîp lý... S¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i ®¸p øng thÞ hiÕu tiªu dïng c¶ vÒ chÊt l-îng, sè l-îng, gi¸ c¶ s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt ë 2 miÒn B¾c, Trung B¶ng sè liÖu sau ®©y cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc phÇn nµo kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian võa qua 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang Trong 3 n¨m (2007,2008,2009) §VT: triÖu ®ång ChØ tiªu So s¸nh t¨ng gi¶m 2007 2008 2009 Tæng doanh thu 34.764 52.184 74.250 250,5 211,4 Doanh thu thuÇn 34.601 52.064 74.115 252,35 211,75 Gi¸ vèn hµng b¸n 20.547,5 33.388,5 48.669,3 311,25 228,85 Lîi nhuËn gép 14.054,3 18.675,9 25.445.7 164,4 181,25 Lîi nhuËn thùc hiÖn 1.921,3 2.719,64 3.642,86 207,75 169,75 Nép ng©n s¸ch 100,86 270,48 453,4 340,85 338,1 Thu nhËp b×nh qu©n 2,85 3,25 3,75 70,2 76,9 Sè lao ®éng 135 200 302 55,55 43,8 2008/2007 2009/2008 Qua b¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 n¨m.2007 2009 ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty diÔn ra theo chiÒu h-íng tÝch cùc, c¸c chØ tiªu ®Òu t¨ng lªn qua mçi n¨m. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty cã h-íng do ®óng ®¾n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Mguyªn nh©n do n¨m 2008 C«ng ty m¹nh d¹n ®Çu t- ®æi míi trong chÊt thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm,më réng quy m« s¶n xuÊt, ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng nªn ®· s¶n xuÊt ra s¶n l-îng t¨ng ®¸ng kÓ. N¨m 2009 ®-îc coi lµ n¨m x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nªn c¸c c«ng tr×nh lín tiªu thô ®-îc x©y dùng, bªn c¹nh ®ã ®ßi hái trang thiÕt bÞ néi thÊt hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, nªn c¸c s¶n phÈm cao cÊp cña C«ng ty kh«ng ngõng ®-îc ra ®êi vµ tiªu thô. VÒ tæng doanh thu ta thÊy tõ n¨m 2007 ®Õn n¨m 2009 doanh thu ®Òu t¨ng, n¨m 2008 ®¹t 52.184 triÖu ®ång t¨ng 50,1% so víi n¨m 2007. §iÒu ®ã chøng tá r»ng mÆt hµng kinh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh cña C«ng ty ®· phÇn nµo ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn vµ ®-îc tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng, mÆc dï tèc ®é t¨ng tr-ëng ch-a cao. Cïng víi sù t¨ng lªn cña doanh thu lµ sù t¨ng vÒ lîi nhuËn do cã sù qu¶n lý vÒ tæ chøc tèt kh©u s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. N¨m 2007 lîi nhuËn ®¹t 1.921,3 triÖu ®ång ®Õn n¨m 2008 lîi nhuËn t¨ng 41,55% so víi n¨m 2007 ®¹t tíi 2.719,64 triÖu®ång . §Õn n¨m 2009 so víi n¨m 2007 kÕt qu¶ ®¹t ®-îc cho thÊy c«ng t¸c tæ chøc tªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong n¨m 2009 ®· cã hiÖu qu¶, tèc ®é t¨ng lîi nhuËn n¨m 2009 gÇn gÊp 3 lÇn so víi tèc ®é t¨ng lîi nhuËn n¨m 2008. Víi sù t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn ®· gióp c«ng ty cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Nép ng©n s¸ch nhµ n-íc. N¨m 2007 C«ng ty chØ nép ng©n s¸ch ®-îc 100,86 triÖu ®ång, ®Õn n¨m 2008 c«ng ty ®· cè g¾ng nép 270,48 triÖu ®ång n¨m 2009 lµ 453,4 triÖu ®ång t¨ng 67,62% so víi n¨m 2008. §ång thêi c«ng ty cã ®iÒu kiÖn n©ng cao thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨m 2007 thu nhËp b×nh qu©n lµ 2,85 triệu ®ång / 1th¸ng ®Õn n¨m 2008 ®¹t 3,25 triệu ®ång t¨ng 13,38% so víi n¨m 2007 ®Õn n¨m 2009 thu nnhËp b×nh qu©n ®¹t 3,75 triệu ®ång t¨ng cã 9,3% so víi n¨m 2008. MÆc dï sè lao ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m tõ 135 ng-êi n¨m 2007 lªn 302 ng-êi n¨m 2009. §©y còng lµ mét chÝnh s¸ch ph¸t ®·i ngé cña c«ng ty nh»m khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng ph¸t huy søc s¸ng t¹o vµ n¨ng lùc trong lao ®éng. §iÒu nµy cho thÊy ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc c¶i thiÖn, thu nhËp cao h¬n ®¸nh dÊu sù quan t©m cña C«ng ty ®èi víi ®êi sèng ng-êi lao ®éng nh»m t¹o nªn sù æn ®Þnh trong bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty, ®µ ho C«ng ty ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi. Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ mµ C«ng ty ®· ®¹t ®-îc trong thêi gian qua, chøng tá s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã chç ®øng nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr-êng. Song nh÷ng thµnh c«ng sÏ kh«ng thÓ ®øng v÷ng, nÕu C«ng ty kh«ng tiÕp tôc hoµn thiÖn bä m¸y s¶n xuÊt kinh doanh còng nh- thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thu s¶n phÈm cña C«ng ty. Nh- vËy, qua c¸c n¨m tõ 2007 - 2009 tuy r»ng cßn cã nh÷ng ®iÓm ch-a hoµn thiÖn, cÇn ph¶i tæ chøc bæ sung ra nh-ng ho¹t ®éng cña 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty cã nhiÒu tiÕn triÓn tèt ®Ñp, doanh thu t¨ng lîi nhuËn t¨ng thu nhËp b×nh qu©n t¨ng, kÕt qu¶ nµy lµ do C«ng ty ®· t×m ra thu nhËp b×nh qu©n t¨ng, kÕt qu¶ nµy lµ do C«ng ty ®· t×m ra h-íng ®i ®óng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Ó bæ sung cho nh÷ng ®iÓm ch-a hoµn thiÖn kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña C«ng ty th× cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn ®ã lµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng. 2.1.2. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng ngµy mét r«ngj lín ®· t¹o ra mét b-íc ngoÆt lín trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ cña C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang nãi riªng. §øng tr-íc t×nh h×nh nµy C«ng ty ®· tæ chøc x¾p xÕp l¹i nh»m tiªu thô hÕt s¶n phÈm s¶n xuÊt ra vµ kh«ng ngõng më réng thÞ tr-êng. C«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu chÝnh s¸ch vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. B¶ng sè liÖu sau cho ta thÊy kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trªn c¸c thÞ tr-êng trong n-íc qua 3 n¨m gÇn ®©y B¶ng 2: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo thÞ tr-êng cña C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang 2007 - 2009 N¨m 2007 2008 2009 Khu vùc Sè tiÒn TT% Sè tiÒn TT% Sè tiÒn TT% MiÒn b¾c 30.232,72 86,97 46.123,5 88,39 66.299,2 89,29 MiÒn Trung 4.531,28 13,03 6.060,5 11,61 7.950,8 10,71 34.764 100 52.184 100 74.250 100 Céng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 13,03% 11,61% 88,39% N¨m 2007 86,97% N¨m 2008 10,71% 89,29% MiÒn B¾c MiÒn Trung N¨m 2009 BiÓu ®å thÓ hiÖn t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo thÞ tr-êng Qua b¶ng, ®å thÞ trªn ta thÊy gi¸i trÞ s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty ë thÞ tr-êng miÒn b¾c cao h¬n rÊt nhiÒu so víi thÞ tr-êng miÒn trung ë c¶ ba n¨m (2007- 2009 ) ë thi tr-êng miÒn b¾c gÝa trÞ tiªu thô n¨m 2007 lµ 30.232,72 triÖu ®ång chiÕm tû träng 86, 97% tæng gi¸ trÞ tiªu thô. N¨m 2008 gi¸ trÞ tiªu thô ®· t¨ng h¬n so víi n¨m 2007, ®¹t 46.123,5 triÖu ®ång chiÕm 88,39 %. §Õn n¨m 2009 víi sù lç lùc cña céng ty ®· ®-a doah thu tiªu thô ë thÞ tr-êng miªn b¾c lªn tíi 66.299,2 triÖu ®ång chiÕm tû träng 89, 29% tæng doanh thu tiªu thô. Nguyªn nh©n cña sù gia t¨ng doanh thu tiªu thô nµy ta xem b¶ng kÕt qu¶ tiªu thô theo thÞ tr-êng cña c«ng ty cæ phÇn Gç Hµ Néi. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 3: KÕt qu¶ tiªu thô theo thÞ tr-êng cña c«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang. ThÞ tr-êng 2007 Sè tiÒn 2008 Tû träng Sè tiÒn 2009 Tû träng Sè tiÒn Tû träng A,khu vùc miÒn b¾c 30.232,72 86,97 46.123,5 88,39 66.299,2 89,529 1. Hµ Néi 11.730,75 33,74 15.910,25 30,49 23.562,5 31,73 2. Hoµ b×nh 4.496,70 12,9 4.369,90 8,37 4.544,80 6,12 3. Hµ Nam 6.028,35 17,34 11.578,5 22,19 14.866,85 20,02 4. H¶i phßng 4.883,10 14,05 10.155,8 19,46 17.831,15 24,02 5. TØnh Kh¸c 3.093,82 8,89 4.109,05 7,87 5.493,9 7,4 B. Khu vùc M. trung 4.531,28 13,03 6.060,4 11,61 7.950,8 10,71 Nh- vËy nguyªn nh©n cña sù gia t¨ng doanh thu ë thÞ tr-êng miÒn b¾c chñ yÕu lµ do Hµ Néi lµ thÞ tr-êng chÝnh cña C«ng ty. Mét sè n¨m tr-íc s¶n phÈm cña Hµ Néi s¶n xuÊt phôc vô cña c¸c vïng ë xa cßn thÞ tr-êng Hµ Néi tiªu thô so s¶n phÈm n¬i kh¸c mang vÒ. HiÖn nay C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang x¸c ®Þnh thÞ tr-êng Hµ Néi lµ mét thÞ tr-êng träng ®iÓm mµ s¶n phÈm cña C«ng ty cã tÝnh c¹nh tranh cao h¬n so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c doanh nghiÖp thuéc cïng lÜnh vùc ho¹t ®éng. Tõ n¨m 2007 Tû träng tiªu thô t¹i thÞ tr-êng Hµ Néi lu«n chiÓm trªn 30% Tæng doanh thu. Trong n¨m 2007 ®¹t 33.74% Tæng Doanh thu n¨m 2008 vµ n¨m 2009 tû träng cã gi¶m ®i nh-ng kh«ng ®¸ng kÓ nh-ng gÝa trÞ tiªu thô lµ t¨ng nÒn ®¸ng kÓ. N¨m 2007 ®¹t 11.730,75 triÖu ®ång, n¨m 2008 ®¹t 15.910,25 triÖu ®ång, n¨m 2009 ®¹t cao h¬n 23.562,5 triÖu ®ång. ngay tõ n¨m 2007 C«ng ty ®· x¸c ®Þnh Hµ Néi lµ thÞ tr-êng tiÒm n¨ng rÊt lín, v× theo quy ®Þnh ho¹ch cña thñ ®« tõ n¨m 2000-2020 sÏ ph¸t triÓn mét lo¹t c¸c c«ng tr×nh nhµ n-íc ë tr-êng häc, khu tËp thÓ kh¸ch s¹n.....cña thu ®« Hµ Néi vµ c¸c vïng lÇn cËn. chÝnh v× vËy nhu cÇu c¸c s¶n phÈm néi thÊt C«ng ty trong thêi gian s¾p tíi cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®« thÞ lµ rÊt lín. Ngµy tõ b©y giê C«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang ®· chuÈn bÞ tèt nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, thiÕt kÕ nh÷ng nh÷ng s¶n phÈm 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 míi ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng trong thêi gian tíi. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®· x©y dùng ®-îc mèi quan hÖ b¹n hµng kh¸ l©u dµi víi hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ tiªu thô cña c¸c tØnh nh-: Hoµ B×nh, Hµ Nam, H¶i Phßng, Tuyªn Quang ....... vµ cã gi¸ -u ®·i víi kh¸ch h¸ng quen,do vËy doanh thu tiªu thô t¹i c¸c tØnh nµy vÉn t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m chØ trõ cã tØnh Hoµ B×nh n¨m 2008 doanh thu cã gi¶m ®i so víi n¨m 2007 nh÷ng tèc ®é gi¶m chËm, n¨m 2007 ®¹t 4.496,70 TriÖu ®ång, n¨m 2008 ®¹t 4.369,90 triÖu ®ång. Tuy vËy ®Õn n¨m 2009 thùc t¹i th× tr-êng Hoµ B×nh l¹i trong t¨ng ®¹t 4.544,80 triÖu ®ång. Ngoµi Hµ Néi lµ thÞ tr-êng chÝnh th× Hµ Nam lµ thÞ tr-êng thø hai ®em l¹i sè doanh thu cao cho C«ng ty. N¨m 2007 ®¹t 6.028,35 triªô ®ång, n¨m 2008 t¨ng gÇn gÊp ®«i ®¹t 11.575 triÖu ®ång, n¨m 2009 còng t¨ng nh-ng tèc ®é t¨ng chËm ®¹t 14.866,35triÖu ®ång. Nguyªn nh©n v× Hµ Nam lµ tØnh gi¸p víi Hµ Néi, c¸c lo¹i chi phÝ vÒ vËn chuyÓn thÊp, viÖc tÕp cËn vµ qu¶n lý thuËn lîi h¬n c¸c thÞ tr-êng kh¸c v× vËy Hµ Nam lµ thÞ tr-êng thø hai n»m trong môc tiªu kinh doanh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Ngoµi 3 tØnh trªn, H¶i Phßng cã ®Þa bµn xa h¬n nh-ng 3 n¨m gÇn ®©y doanh thu tiªu thô do thÞ tr-êng nµy mang l¹i lµ t-¬ng ®èi kh¸ quan, tèc ®é t¨ng doanh thu kh¸ nhanh. N¨m 2007 chØ ®¹t 14,05% trªn tæng doanh thu, n¨m 2008 ®¹t 19,465 % ®Õn n¨m 2009 ®¹t 24,02%. Nh- vËy trung b×nh mçi n¨m tõ n¨m 2007-2009 tèc ®é t¨ng lµ trong kho¶ng 5% trªn tæng doanh thu. §iÒu cho thÊy C«ng ty ®· t¹o ®-îc uy tÝn s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr-êng H¶i Phßng cho nªn sè l-îng ®¬n ®Æt hµng t¨mg nhanh lµm cho doanh thu t¨ng. Tuy nhiªn H¶i Phßng ch-a n»m trong môc tiªu kinh doanh hµng ®Çu, cña C«ng ty v× chi phÝ vËn chuyÓn, giao hµng ®Õn thÞ tr-êng nµy ®Õn lµ tèi kÐm. Ngoµi 4 thÞ tr-êng tiªu biÓu nãi trªn th× c¸c tØnh kh¸c còng cã c¸c tØnh kh¸c còng cã c¸c ®¬n vÞ mua s¶n phÈm cña C«ng ty nh-ng kh«ng th-êng xuyªn gi¸ trÞ doanh thu tiªu thô ®-îc kh«ng æn ®Þnh. MÆc dï doanh thu l¹i gi¶m ®i. N¨m 2007 ®¹t 3.093,82 triÖu ®ång chiÕm 8,89% trªn tæng doanh thu. N¨m 2008 ®¹t 4.109,05triÖu ®ång chiÕm 7,87% trªn tæng doanh thu. N¨m 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2009 ®¹t 5.493,90triÖu ®ång n¨m 2008 vµ ®Æc biÖt n¨m 2009 C«ng ty ®· më réng thị tr-êng ra sau nhiÒu tØnh míi trë thµnh b¹n hµng th©n thiÕt. §©y lµ môc tiªu chiÕn l-îc cña C«ng ty nh»m t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô trong nh÷ng n¨m tíi. - ë thÞ tr-êng miÒn trung tiªu thô rÊt Ýt so víi thÞ tr-êng miÒn b¾c, tuy doanh thu l¹i gi¶m.N¨m 2007 doanh thu tiªu thô chiÕm 13,03% tæng doanh thu. N¨m 2008 tû träng tiªu thô chØ ®¹t 11,61% tæng doanh thu tuy nhiªn doanh thu ë thÞ tr-êng nµy vÉn t¨ng, ®¹t 6.060,60 triÖu ®ång. N¨m 2001 doanh thu tiÕp tôc t¨ng ®¹t 7.950,80 triÖu ®ång nh-ng chØ ®¹t tû träng 10,71%. Nguyªn nh©n lµ do thÞ tr-êng nµy C«ng ty míi chØ cã mét sè l-îng kh¸ch hµng t-¬ng ®èi Ýt ë c¸c tØnh nh- HuÕ. Qu¶ng trÞ .... Nªn mÆc dï thêi gian qua ë c¸c tØnh nµy nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng nh-ng doanh thu vÉn t¨ng chËm mét trong viÖc th©m nhËp cña c«ng ty vµo thÞ tr-êng miÒn trung t-¬ng ®èi khã kh¨n do gÆp nhiÒu yÕu tè ®Þa lý kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn xa, C«ng ty kh«ng cã ®iÒu kiÖn ra gi¸ khuyÕn m¹i . MÆt kh¸c do nguån lùc vÒ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ cña C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ, nªn C«ng ty chøa më réng ®-îc quy m« s¶n xuÊt ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña thÞ tr-êng cho nªn, c¸c b¹n hµng cña c«ng ty t¹i thÞ tr-êng nµy ch-a thÓ trë thµnh b¹n hµng chuyÒn thèng dÉn ®Õn doanh thu do thÞ tr-êng nµy ®em l¹i cßn bÊt b×nh kh«ng æn ®Þnh. 2.1.3 t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo mÆt hµng. Nh- chóng ta ®· biÕt trong bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo, tiªu thô s¶n phÈm lµ hµnh vi kinh doanh nh»m thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸, kÕt thóc qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vèi kinh doanh vµ nh»m thùc hiÖn gi¸ trÞ sö dông víi nhiÒu môc ®Ých mua hµng kh¸c nhau. Do ®ã, thùc hiÖn qu¸ tr×nh tiªu thu ®ång nghÜa víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. XÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô theo mÆt hµng cña c«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang trong 3 n¨m tõ n¨m 2007 ®Õn n¨m 2009 qua b¶ng sau. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 4: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo mÆt hµng cña c«ng ty TNHH Th-¬ng M¹i & S¶n XuÊt Tæng Hîp Quúnh Trang tõ n¨m 2007 ®Õn 2009 §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång Danh môc 2007 2009 TT Sè tiÒn TT A. S¶n phÈm chÝnh 30.026,5 86,37 43.265,85 82,91 59.842 80,59 1. Bµn 9.858,25 28,36 13.326,15 25,54 16.874,45 22,73 2. GhÕ 8.611,95 24,77 10.370,8 19,87 18.045,6 24,3 6785 19,52 12.063,9 23,12 14.801,7 19,93 4. Gi-êng 4.771,3 13,72 7.505 14,38 10.125,25 13,63 B. S¶n phÈm kh¸c 4.737,5 13,63 8.918,15 17,09 14408 19,41 Tæng 34.764 100 52.184 100 74.250 100 3. Tñ Sè tiÒn 2008 Sè tiÒn TT Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy n¨m 2007 doanh thu tiªu thô c¸c s¶n phÈm chÝnh ®¹t 30.026,5 triÖu ®ång, n¨m 2007 doanh thu tiªu thô ®¹t 43.265,85 triÖu ®ång t¨ng 13.239,35 triÖu ®ång so víi n¨m 2007 ®Õn n¨m 2009 doanh thu ®¹t 59.842 triÖu ®ång t¨ng 16.576,15 triÖu ®ång so víi n¨m 2008 (t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 38,31%). MÆc dï gi¸ trÞ doanh thu t¨ng lªn nh-ng tû träng trªn tæng doanh thu l¹i gi¶m xuèng. N¨m 2007 doanh thu chiÕm 86,37%, n¨m 2008 chiÕm 82,91, n¨m 2009 doanh thu chiÕm 80,59%. V× vËy tû träng c¸c s¶n phÈm nµy ®em l¹i nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c s¶n phÈm chÝnh. V× ®©y lµ nh÷ng s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt theo yªu cÇu riªng cña kh¸ch hµng, kh«ng n»m trong môc tiªu s¶n xuÊt cña C«ng ty. Tuy vËy doanh thu tiªu thô do c¸c s¶n phÈm kh¸c ®em l¹i vèn t¨ng qua c¸c n¨m ®Æc biÖt tõ n¨m 2008 ®Õn n¨m 2009 tèc ®é t¨ng kh¸ nhanh n¨m 2007 chØ ®¹t 4.737,5 triÖu ®ång ( chiÕm 13,63%) n¨m 2008 ®¹t 8.918,15 triÖu ®ång (chiÕm 19,41%). §iÒu ®ã cho thÊy C«ng ty còng ®· phÇn nµo ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng, tuy nhiªn môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty v× thÕ nªn gi¶m tû träng c¸c mÆt hµng nµy ®Ó t¨ng tû träng c¸c s¶n phÈm chÝnh nh»m t¹o mét chç ®øng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng. §Ó biÕt râ nguyªn nh©n t¨ng doanh thu tiªu thô cña c¸c s¶n phÈm nh- sau: Nh×n vµo b¶ng ta thÊy doanh thu tiªu thô c¸c nhãm mÆt hµng hÇu hÕt ®Òu t¨ng. Trong ®ã nhãm mÆt hµng bµn tiªu thô trong 3 n¨m hÇu nh- ®Òu ®¹t doanh thu lín nhÊt trõ n¨m 2001 doanh thu tiªu thô bµn nhá h¬n doanh thu tiªu thô ghÕ (n¨m 2009: bµn ®¹t 22,73%, ghÕ ®¹t 24,3% tæng doanh thu). N¨m 2007 bµn tiªu thô ®em vÒ 9.858,25 triÖu ®ång ®Õn n¨m 2008 doanh thu t¨ng 3.467,9 triÖu ®ång, n¨m 2009 doanh thu còng t¨ng ®Òu lµ 3.548,3 triÖu ®ång so víi n¨m 2008 nhãm mÆt hµng nµy t¨ng ®Òu nh- vËy v× nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mÆt hµng nµy th-êng cÇn víi sè l-îng lín. H¬n n÷a C«ng ty còng ®· t¹o ®-îc uy tÝn vÒ chÊt l-îng, mÉu m· s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng. Trong 4 nhãm mÆt hµng chÝnh th× bµn vµ ghÕ lµ nh÷ng mÆt hµng cã nhiÒu lo¹i s¶n phÈm phong phó, ®a d¹ng vÒ kiÓu d¸ng, chÊt liÖu cho nªn bµn lµ nhãm mÆt hµng ®em l¹i nguån l¹i lín cho C«ng ty. Ngoµi bµn ra, th× ghÕ lµ mÆt hµng thø hai ®em l¹i doanh thu tiªu thô cao cho C«ng ty. Bëi bµn vµ ghÕ th-êng lµ nh÷ng mÆt hµng ®i kÌm víi nhau. §Æc biÖt n¨m 2009 bµn vµ ghÕ ®· ®-îc nh÷ng tiªu chuÈn vÒ chÊt l-îng, sang träng phôc vô cho nhµ kh¸ch, héi tr-êng... cÊp cao. Tiªu biÓu nh- ghÕ sal«ng, ghÕ tùa nan mÆt ®Öm, ghÕ thuþ sÜ mÆt tùa ®Öm... Bªn: cã bµn héi tr-êng, bµn hép bÇu dôc, bµn hai thïng... V× thÕ mÆt hµng ghÕ ®em l¹i doanh thu cao kh«ng kÐm g× mÆt hµng bµn thËm chÝ n¨m 2009 cßn cao h¬n bµn 1.171,15 triÖu ®ång (chiÕm 24,3% cao nhÊt trªn tæng doanh thu n¨m 2009). Trong khi ®ã n¨m 2007 ®¹t 24,77% ®øng thø hai tæng doanh thu, ®Õn n¨m 2008 mÆc dï gi¸ trÞ doanh thu t¨ng 1.758,85 triªô ®ång so víi n¨m 2007 nh-ng tû träng l¹i gi¶m chiÕm 19,87% tæng doanh thu. Nh- vËy, bµn vµ ghÕ lµ hai mÆt hµng chñ ®¹o cña C«ng ty, cho nªn C«ng ty ®· chó ý thay ®æi mÉu m·, n©ng cao chÊt l-¬ng lµm t¨ng doanh thu tiªu thô. Bªn c¹nh ®ã tñ vµ gi-êng còng cã doanh thu t¨ng qua c¸c n¨m. §Æc biÖt n¨m 2008 doanh thu tiªu thô tñ cßn cao h¬n c¶ ghÕ, tñ chiÕm 23,12%, ghÕ chØ chÕm 19,87% nh-ng ®Õn n¨m 2009 tèc ®é t¨ng cña tñ l¹i chËm h¬n tèc ®é 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¨ng cña ghÕ (tñ ®¹t 19,93%, ghÕ ®¹t 24,3% tæng doanh thu). Tõ n¨m 2007 ®Õn n¨m 2009 doanh thu cña tñ t¨ng lµ kÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng cho ra mét lo¹i tñ cã kiÓu d¸ng mÉu m· phï hîp víi nhu cÇu. Tuy nhiªn, nguyªn nh©n tñ kh«ng ®¹t ®c gi¸ trÞ doanh thu lín nhÊt v× mÆt hµng nµy th-êng ®-îc ®¹t víi sè l-îng Ýt, yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ mü thuËt t-¬ng ®èi cao. MÆt kh¸c trªn thÞ tr-êng hiÖn nay cßn cã rÊt nhiÒu c¸c cöa hµng t- nh©n cïng c¹nh tranh víi nhau trong doanh nghiÖp. C¸c t- nh©n nµy th-êng b¸n hµng víi gi¸ rÎ do vËy ®· kÝch thÝch, l«i kÐo ®-îc kh¸ nhiÒu kh¸ch hµng, g©y ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm C«ng ty. Ngoµi 3 nhãm mÆt hµng trªn, gi-êng còng lµ nhãm mÆt hµng cã doanh thu t¨ng qua mçi n¨m nh-ng chØ chiÕm tû träng nhá nhÊt trong 4 nhãm mÆt hµng. N¨m ®¹t doanh thu 4.771,3 triÖu ®ång (chiÕm 13,72%) n¨m 2008 ®¹t 7.505 triÖu ®ång (chiÕm 14,38%) ®Õn n¨m 2009 kh¸ nhanh, ®¹t 10.125,25 triÖu ®ång (nh- chØ chiÕm 13,63%). Nguyªn nh©n cña t¨ng doanh thu nµy chØ do chÊt l-îng s¶n phÈm ®¶m b¶o, t¹o ®-îc uy tÝn l©u dµi cßn vÒ kiÓu d¸ng th× n¨m 2009 c¸c mÉu gi-êng s¶n xuÊt vÉn gièng n¨m 2008, kh«ng cã sù ®ét biÕn vÒ kiÓu d¸ng. V× thÕ trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cÇn cã sù ®æi míi vÒ mÉu m· ®Ó kh«ng ngõng t¨ng daonh thu tiªu thô. KÕt qu¶ trªn cã ®-îc do C«ng ty ®· n¨ng ®éng, n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr-êng vµ cung øng nh÷ng s¶n phÈm víi chÊt l-îng tèt cho nªn ®· tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh kh¸ nhanh chãng, ®em l¹i doanh thu cao cho C«ng ty. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.4. T×nh h×nh tiªuh s¶n phÈm theo ph-¬ng thøc b¸n B¶ng 5: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo ph-¬ng thøc b¸n §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång 2007 ChØ tiªu Cöa hµng Sè tiÒn 2008 TT giíi 2.151,91 Sè tiÒn 2009 TT Sè tiÒn TT 6,19 3.261,5 6,25 5.100,8 6,89 thiÖu s¶n phÈm M«i giíi 3.479,88 10,01 4.408,34 8,45 3.412,2 4,6 B¸n trùc tiÕp 29.132,2 83,8 44.513,8 85,3 6.573,7 88,53 Tæng 34.764 100 52.184 100 74.250 100 Qua b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo ph-¬ng thøc b¸n cña C«ng ty trong 3 n¨m tõ n¨m 2007 ®Õn n¨m 2009 cho ta thÊy râ. B¸n qua cöa hµng tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2007 chiÕm tû träng 6,19% doanh thu lµ 2.151,91 triÖu ®ång t¨ng 51,56% so víi n¨m 2007 - N¨m 2009 chiÕm tû träng 6,89% doanh thu ®¹t 5.100,8 triÖu ®ång, t¨ng 56,39%k so víi n¨m 2008. B¸n theo ph-¬ng thøc nµy kh«ng chØ t¨ng lªn vÒ doanh thu mµ cßn cã xu h-íng t¨ng lªn vÌ tû träng. ViÖc t¨ng doanh thu b¸n qua ph-¬ng thøc cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm thÓ hiÖn s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®-îc kh¸ch hangf tÝn nhiÖm, ®· cã nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña C«ng ty. Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm nµy ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, C«ng ty cÇn t¨ng thªm sè l-îng c¸c cöa hµng. Ph-¬ng thøc b¸n qua m«i giíi chiÕm tû träng 10,01% n¨m 2007 doanh thu ®¹t 3.479,88 triÖu ®ång. N¨m 2008 doanh thu t¨ng ®¹t 4.408,34 triệu dồng ph-¬ng thøc b¸n nµy thu hÑp l¹i chØ cßn 4,6% so víi doanh thu lµ 3.412,2 triÖu ®ång lµm gi¶m doanh thu tiªu thô 996,140 triÖu ®ång víi tèc ®é gi¶m 22,59% so víi n¨m 2009. N¨m 2007 së dÜ ph-¬ng thøc b¸n qua m«i giíi chiÕm tû träng lín v× C«ng ty cßn h¹n chÕ vÒ tµi chÝnh nªn kh«ng ®Çu tthÝch ®¸ng cho c«ng t¸c qu¶ng c¸o bëi vËy kh¸ch hµng Ýt biÕt ®Õn c¸c s¶n 20
- Xem thêm -