Tài liệu Tiểu luận thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

NHÓM 7 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ 1. Bảng cơ sở dữ liệu  Bảng QUAN_TRI: bảng dùng để lưu các thông tin về danh sách các quản trị viên. Tên Kiểu dữ liệu Null or Mô tả Ràng buộc not null IDadmin Int Not null Khoá chính Khóa tự tăng chính HoTen Nvarchar(50) Not null Tên Admin TenDN Nvarchar(50) Not null Tên đăng nhập MatKhau Nvarchar(50) Not null Mật khẩu  Bảng KHACH_HANG: bảng dùng để lưu các thông tin về danh sách khách hàng. Tên Kiểu dữ liệu Null or Mô tả Ràng buộc not null MaKH Int Not null Mã khách Khóa hàng TenKH Nvarchar(50) Not null Tên chính khách hàng TenDN Nvarchar(50) Not null Tên đăng nhập MatKhau Nvarchar(50) Not null Mật khẩu đăng nhập DiaChi Nvarchar(50) Not null Địa chỉ khách hàng Email Nvarchar(50) Not null Email khách hàng NgaySinh datetime SDT Not null Nvarchar(50) Not null Ngày sinh Số điện thoại GioiTinh Nchar(10) Not null TrangThai Nvarchar(50) Not null Giới tính. Trạng của hàng thái khách Bảng SAN_PHAM: bảng dùng để lưu các thông tin về danh sách sản phẩm Tên MaSP Kiểu dữ liệu Null or Int Mô tả Ràng not null buộc Not null Mã sản phẩm Khóa chính MaNCC Int Not null Mã nhà cung Khóa cấp MaPL Int Not null Mã phân loại sản phẩm phụ Khóa phụ TenSP Nvarchar(50) Not Tên sản phẩm Null SoLuong Int Not null Số lượng sản phẩm Gia Nvarchar(50) Not null Giá sản phẩm MoTa Nvarchar(50) Not null Mô tả sản phẩm Anh Nvarchar(50) Not null Ảnh minh họa sản phẩm TrangThai Nvarchar(50) Not null Trạng thái sản phẩm (còn hay hết)  Bảng PHAN_LOAISP : bảng dùng để lưu các thông tin về phân loại sản phẩm. Tên Kiểu dữ liệu Null or Mô tả Ràng buộc not null MaPL Int Not null Mã phân loại sản Khóa phẩm TenPL Nvarchar(50) Not null Tên phẩm chính loại sản AnhPLSP Nvarchar(50) Not null Ảnh phân loại sản phẩm  Bảng NHACC : bảng dùng để lưu các thông tin về nhà cung cấp. Tên Kiểu dữ liệu Null or MaNCC Int(11) Mô tả Ràng not null buộc Not null Mã nhà cung Khóa cấp TenNCC nvarchar(50) Not null chính Tên nhà cung cấp DiaChi nvarchar(50) Not null Địa chỉ cung cấp nhà SDT nvarchar(50) Not Null Số điện thoại nhà cung cấp Website Varchar(200) Not null Website nhà cung cấp  Bảng HOA_DON: bảng dùng để lưu các thông tin về danh sách hóa đơn. Tên Kiểu dữ liệu Null or Mô tả buộc not null MaHD Int Not null Ràng Mã hóa đơn Khóa chính MaKH Int Not null Mã khách Khóa phụ hàng TenKH Nvarchar(50) Not null Tên người nhận ĐịaChi Nvarchar(50) Not Null Địa chỉ khách hàng Ngay Datetime Not null Ngày lập hóa đơn TrangThai Nvarchar(50) Not null Trạng thái hóa đơn (đã xử lý hay chưa) SDT Nvarchar(50) Not null Số điện thoại  Bảng HOADON_CHITIET: bảng dùng để lưu các thông tin về danh sách hóa đơn chi tiết. Tên MaHD Kiểu dữ Null or Mô tả Ràng liệu not null buộc Int Not null Mã hóa đơn Khóa chính MaSP Int Not null Mã sản phẩm Khóa chính SoLuong Int Not null Số lượng sản phẩm Gia Int Not Null Giá sản phẩm  Bảng PHAN_HOI: bảng dùng để lưu các thông tin về danh sách ý kiến phải hồi của khách hàng. Tên Kiểu dữ liệu Null or Mô tả Đánh giá not null MaPH Int Not null Mã phản hồi Khóa chính MaKH Int Not null Mã khách hàng Khóa phụ phản hồi. NoiDung Nvarchar(50) Not null Nội dung phản hồi TiêuDe Nvarchar(50) Not Null Tiêu đề gửi Traloi Nvarchar(50) Not Null Nội dung trả lời phản hồi Ngaygui Datetime Not null Ngày gửi ý kiến phản hồi Trangthai Nvarchar(50) Not Null Trạng thái đã trả chưa? lời hay  Bảng TIN_TUC: bảng dùng để lưu các thông tin về danh sách tin tức. Tên Kiểu dữ liệu Null or Mô tả buộc not null MaTT Int(11) Not null Ràng Mã tin tức Khóa chính Noidung Text Not null Nội dung tin tức Text Not Null Tiêu đề tin tức Ngayđang date Not null Ngày đăng Tieude Trangthai Tinyint(1) Not Null Trạng thái đã được đăng hay chưa Hoten Varchar(40) Not null Họ tên người đăng Anh Varchar(100) Not null Ảnh tin tức  Bảng QUANG_CAO: bảng dùng để lưu các thông tin về quảng cáo trên trang web. Tên Kiểu dữ liệu Null or Mô tả Ràng not null MaQC Int(11) Not null buộc Mã quảng Khóa cáo chính NgayDang date Not null Ngày đăng NgayKet Not null Ngày date kết thúc Anh Varchar(100) Not Null Ảnh quảng cáo Link Varchar(40) Not null Đường link quảng cáo
- Xem thêm -