Tài liệu Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên giải quyết tình huống giáo viên không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường tiểu học t, huyện y, tỉnh ninh bình

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A. P NM ế ế ế , ề -CT/TW , : “ ” quan t ề ậ , ên t , ế , ế . ề , ề ậ ề , , ề ế , iế ề ề gi , 1 D ề , , ế ế , , :D ề ậ ữ , ồ ữ ề ế ế S ế ề , , ế , , ế ế K ữ , , , ế ế , ỏ ữ , ậ ữ ế ữ , , ề ề nâng cao c . , ú ế ế ữ ậ ử ậ , 2 ế , ử , , ế ề , tôi “Gi i quyết tình huống gi bài khi l n lớp của giáo vi n tại trường i u h c ế, ỡ t vi n không s ạn huyện Y tỉnh inh ình” , chuyên môn . 3 P I. N un o n tn NN u n n ra tn u n t trung tâm ậ nhân viên là 19 ồ N 9 , Y, , giáo viên, , , .T ông oàn , , , . ề , , : , ậ , ; ậ ú ữ , ồ ậ , ; ;P ồ , , ; , ồ ; ề ậ ề, , ế , ậ , ,h 4 % , , ỏ 76 , ậ 3- , ế , ậ , , - ậ ồ ỡ , ẫ ậ , , ú è ĩ , . P “ ” 99% - 1 %, % ế ỷ , 8 %, , ề ế , ề ỏ , ĩ : ; ế % ữ % ,5 ồ 8 ồ ỏ ỏ , ế , , ề ế ; ỏ 5 ồ ề , , , ỗ , ề , ậ ậ ậ , U D ậ Q ậ 7/2005, Q 7 , ậ ế ế ế 8 “ ậ c ế ”, 9 , , ề U D , ề , 2 Mô t t n u n ề , ề ế , ế , , ỗ ế , , ỏ , , , ề , , . Ban ậ , ậ ử 6 S : 9 ế 32/KH-TrTH, ngày 06 tháng ề 3 3-2014, ngày 14 tháng 10 ế tra 3, tra n tra công, ồ Theo P 3 , , giáo viên Mai tra to V. ồ 3 ế, ồ ề .Q , , ế , , c si ữ ú ữ ậ cao, , , ế tra ồ ồ .T ú , ồ ồ ồ ề P p ồ V P D ngày 20/10/2006 ẫ , õ , ế ề ậ : 43/2006/TTềH , ồ ề: Giáo viên Mai V ú ế ề , Tuy nhiên sa ế , : ồ : và ế ồ ề : ồ khác có liên 7 quan; K ế 3; : 3 ế, ế , ; Kế ế ế ế : , ; ế ; ế ( ế ) ồ P ậ ử ế , ẫ , V , , , , n ế , , , l ; ồ ề , , , , ẫ , ế ậ ế , ề ề ề ế , ồ ế ử không có ậ , ỏ ử ậ ế ú ế ồ ? II. P ân tí tn Mụ t êu p ân tí u n tn u n 8 , ử , ế ú ế? , ế ĩ ế toán khó, ? ế ế ẹ ữ giáo viên, ỷ ậ , , ậ, p , , ĩ ế ữ ậ ậ ế 2 Cơ sở lý luận ế " ổ V N ậ ũ e xã ế ổ ê "G ă ơ ý ế ý e " và ứ ỡ x V N " x ế ế- ă - :" ế " ế , 2011, ế 9 ế ế- 2011- . ế - ế , ữ Nhin ề Bình ề , ữ , nhà ẫ ữ ế ế , ữ ề : ú , cán ế ế g nói chung ề ậ V N ứ ỹ ý ; ì ứ ở ê ứ ứ ậ ỡ ê ề õ: “M 5 ẻ ĩ xã ă x , Tổ ề , ”. ề ỏ , , 3 P ân tí ễn b ến t n u n . 10 Q , ế: nhà tr , giáo viên S c ồ ế , ế ề giáo viên V, ẫ ế n, ẹ ồ . ề V ề con. C u chè, ít quan tâm ế V sinh ra ồ ỏ giáo viên V cô cho giáo viên V . 975, là giáo viên Giáo viên , V ế ồ 00, ề ế - ề ồ . ậ 02, k ề ế ẹ , ồ ,V . , giáo viên V ậ , , ồ , công ế .T cho th y giáo viên giáo viên t , và ế 4. Nguyên nhân: * Nguyên nhân khách quan 11 ề B ẽ, chuyên môn 2+3 và ú , giáo viên V . , ỏ nên +3 còn giáo quy ế ế và các . ế cho giáo viên ữ D ú giáo viên V giáo … ữ ế , ồ , , viên . ế thì công tác ề ế , nói chung , , * N uyên n ân qu n 12 Theo giáo viên V, ế ỏ , , ữ ỏ cô , ẫ , ế viên. , ậ , ậ ; ề ú ì giáo viên V , ế ỏ chung ỗ khi yêu , theo iáo viên V , ề ế , giáo viên ng . ữ , ế , 5 ậu qu ậ tn u n ế giáo viên V v ế ậ ẫ ế tra ậ , nế , , ữ è ồ ậ ử , t : -D K ồ làm giáo viên , ế . ậ , giáo viên V , ế, giáo viên V ỷ 13 ậ ữ ề ế - Do ề , nên giáo viên ế K ữ ế, ữ ế ế giáo viên V , ề ế , ế công tác ế . ữ ậ ế n và làm , ề ử III. Xử lí t n u n Mụ t êu xử lý t n u n , ế , , yêu ỳ , , ậ ết ế : T ứ ,Q ử ữ viên V , giáo ế Q , õ ữ ế ế é , ử , è giáo viên V ề 14 ữ , T ứ ữ ế Q ế ậ, , , , nhân viên ú , ậ , ậ ế - tra các ỷ ề ế , , T ứ ế , Q ử , , iáo viên và , ậ , ề ậ , , ữ T ứ ồ ữ ,S ử giáo viên V, tác , nâng lên. 15 2. Xây ựn , p ân tí v lự Xây ựn v p ân tí ề ọn p ươn án p ươn án , ậ p ế : 7 quyết ậ ; ậ ; ; Ngh Q -CP ngày 06/4/2012 ồ ậ , ề ử ; ỷ ậ 33/CT-TTg ề ngày 08/9/ ; D ề 3 ề ; Các ế D , tôi ề ế * P ươn án : , : ẫ ồ H , , ế , V. Ư : ỷ ậ giáo viên V ẽ Kỷ ẽ , ú , ề ế ỷ ậ giúp ữ ú 16 N , : ử ú ậ V ế giáo viên , do giáo viên V ẽ ế ữ , , ẽ , ế , , ề ế giáo viên V , ồ * P ươn án 2: C ồ ( ế ậ pháp lý c ế ; ế ậ , ồ (P Ư . ) các ; ậ ậ, báo cáo n Y). : ử ế ế , ế ú o ế ế ế ú viên. ú ẽ , ế , , , giao. 17 N : giáo viên V hác ế ng giao cho. , * P ươn án 3: , ồ õ , , ồ ( ế +3) ồ ậ P ế ú ữ ế , ú ỡ, , Ư : P , ế ế ế , é , : ử ậ b Lự ế , quan và khách qu N ữ ế ẫ ế ử ữ , ề ử ọn p ươn án t ưu v xử lí t n u n t eo p ươn án ã ọn: 18 S ỗ ề ậ ề :“ ỷ ú ề , ậ ” ậ ề ử ỷ N ậ ồ ỷ thì giáo viên V ỷ 8 ; ế ề thì giáo viên V -CP q ậ ậ , 7 , ậ ậ , , 7 -CP ngày 08 tháng ề , “ ề ề ề , ậ, ử ” , ậ , ử , g g ngành ậ , : ỗ ề , “ , , , g , , , ú ỡ ử , ữ , 3 “ giáo , 3 ) ế ậ ú , ” (Q – ú giáo viên V , õ , , 19 , ậ ú ; ế ữ ;y ế ỡ, , hoàn ” là ử ế 3 Cá p áp t ự * : giáo viên Ma . ện p ươn án ã lự ọn , , ế chuyên môn 2+3 ế giáo viên V, ồ , ậ * ỷ ồ H , ế õ ồ , , ồ , õ ồ ậ , é ồ ế ỷ : ế ồ ồ * giáo viên N và ề : A giáo viên N; ú ồ õ , ồ liên quan * ế ậ hai: ữ giáo viên V ỷ ậ A , ế ồ ậ giáo viên N. ỷ ậ giáo viên N ồ A 20
- Xem thêm -