Tài liệu Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty cpdv hoàng gia

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1...................................................................................................................... 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm .................................................................................................................................. 1 2. Mục tiêu của nghiên cứu đề tài “Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm” 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. ............................................................................................................................ 2 4. Phương pháp (cách thức) thực hiện đề tài. 4 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp. 4...................................................................................................................... CHƯƠNG I: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 5 1.1. Tổng quan về chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. 5 1.1.1. Chi phí kinh doanh trong các doanh nghiệp. 5 1.1.1.1. Khái 5 niệm, bản chất về chi phí kinh doanh. 1.1.1.2. Phân loại chi phí kinh doanh. 5 1.1.2. Giá thành sản phẩm. 8 1.1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của giá thành sản phẩm. 8 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 9 1.1.2.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. .................................................................................................................. 10 1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 11 1.2. Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm. 13 1.2.1. Sự cần thiết phải tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm. 13 1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm. 13 1.2.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh tiết kiệm giá thành chi phí. 13 1.2.2.2. Các 15 chỉ tiêu phản ánh hạ sản phẩm. 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành 16 a) Nhân tố môi trường bên ngoài. ........................................................................................................................ 16 b) Nhân tố bên trong các doanh nghiệp. ........................................................................................................................ 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ “TIẾT KIỆM CHI PHÍ KINH DOANH VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPDV HOÀNG GIA”. 19 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề “Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty CPDV Hoàng Gia”. 19 2.1.1. Khái quát về Công ty CPDV Hoàng Gia. 19 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 19 2.1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh chủ yếu hiện nay của Công ty cổ phần dịch vụ Hoàng Gia. 20 2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty cổ phần dịch vụ Hoàng Gia. 21 2.1.1.4. Khái quát về kết quả SXKD của Công ty CP DV Hoàng Gia qua 2 năm 2010 25 và 2011. 2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến “Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty CPDV Hoàng Gia ”. 27 2.1.2.1. Môi trường bên ngoài. 27 2.1.2.2. Môi trường bên trong công ty. 29 2.2. Thực trạng vấn đề “Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá sản phẩm tại Công ty CPDV Hoàng Gia”. 30 2.2.1. Thực trạng chi phí kinh doanh tại Công ty CPDV Hoàng Gia. 30 2.2.2. Thực trạng tiết kiệm chi phí kinh doanh tại Công ty CPDV Hoàng Gia. 37 2.2.3. Thực trạng hạ giá thành sản phẩm tại Công ty CPDV Hoàng Gia. 40 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VẤN ĐỀ “TIẾT KIỆM CHI PHÍ KINH DOANH VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPDV HOÀNG GIA ”. 46 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 46 3.1.1. Những kết quả đã đạt được. 46 3.1.2. Những mặt còn hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. .................................................................................................................................. 47 3.2. Các đề xuất, kiến nghị về vấn đề “Tiết kiệm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm ”. 48 3.3. Điều 52 kiện thực hiện.
- Xem thêm -