Tài liệu Tiến trình thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò tµi §æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña chóng ë ViÖt Nam hiÖn nay A. Lêi më ®Çu I. Kinh tÕ ViÖt Nam 1. Kinh tÕ ViÖt nam trong qu¸ tr×® héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ HiÖn nay vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt, tÊt yÕu ®èi víi mäi quèc gia . Nhng ë mçi níc kh¸c nhau th× ®i b»ng c¸c con ®êng kh¸c nhau do dùa vµo c¸c tiÒm lùc cña chÝnh m×nh . §èi víi ViÖt Nam , tõ khi xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ thÞ trêng th× §¶ng vµ nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh r»ng : ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ mét tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ . Do níc ta cã xuÊt ph¸t thÊp vµ ®i lªn tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu , ngêi d©n cã tr×nh ®é kÜ thuËt thÊp do ®ã ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ thùc tiÔn kh¸ch quan mµ cÇn ph¶i thùc hiÖn theo nã . 2. Lý do viÕt ®Ò tµi a. TÇm quan träng cña ®Ò tµi Víi ViÖt Nam th× viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n liÒn víi viÖc ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá , do ®ã ®Ò tµi sÏ cho ta thÊy nh÷ng thùc tr¹ng ( thêi c¬ , tån ®äng)cña doanh nghiÖp võa vµ nhá tõ ®ã rót ra ®îc c¸c híng ®i ®óng nhÊt , c¸c gi¶i ph¸p tèi u nhÊt nh»m n©ng cao vai trß cña doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung. b. N©ng cao nhËn thøc cña sinh viªn Sinh viªn lµ nh÷ng ngêi chñ thùc sù cña ®Êt nø¬c sau , lµ ngêi cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æi côc diÖn cña ®Êt níc . Khi ®ã ®Ò tµi sÏ gióp sinh viªn nhËn biÕt vµ cã ý thøc h¬n tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc . Nã còng lµ cÇu nèi gi÷a lý thuyÕt vµ thùc t¹i , gi÷a sù ph¸t triÓn kinh tÕ víi nhiÖm vô cña sinh viªn . Lµ mét sinh viªn , em xin c¶m ¬n thÇy Mai H÷u Thùc ®· híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy , qua ®ã gióp em hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ nÒn kinh tÕ ®Êt níc , n©ng cao n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n. A. PhÇn lý luËn chung I. Kinh tÕ ViÖt nam , vai trß cña doanh nghiÖp võa vµ nhá(DNVVN) Tõ n¨m 1986 , khi §¶ng vµ nhµ níc ta ®· nhËn thøc ra c¸c sai lÇm cña m×nh vµ ®· cã bíc chuyÓn ®æi rÊt quan träng sang kinh tÕ thÞ trêng ®ã lµ chÊp nhËn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn th× vai trß cña doanh nghiÖp võa vµ nhá míi ®îc nhËn thøc ®óng , nhng do nø¬c ta ®i níc n«ng nghiÖp l¹c hËu do ®ã khi tiÕn hµnh c¶i c¸ch cã c¸c thùc tr¹ng Do c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt nam ®îc ph¸t triÓn mét c¸ch chÝnh thøc tõ khi cã LuËt doanh nghiÖp t nh©n . LuËt c«ng ty ¸p dông tõ n¨m 1990, söa ®æi n¨m 1994. ®Õn n¨m 1998 sè c¸c doanh nghiÖp t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ do c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan sau : S¶n xuÊt kinh doanh cña DNVVN ®¹t hiÖu qu¶ thÊp diÔn ra cã tÝnh chÊt phæ biÕn trong tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c lo¹i h×nh së h÷u, nguyªn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhan lµ do gi¸ c¶ chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng trong vµ ngoµi níc do: Chi phÝ vËn chuyÓn qu¸ cao. Vai trß hîp ®ång phô trî cha dîc nhËn thøc ®óng. ThiÕu th«ng tin vÒ thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Khã khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. C«ng nghÖ, kÜ thuËt thÊp. Nhu cÇu ®µo t¹o cña c¸c ngµnh doanh nghiÖp võa vµ nhá cha ®îc ®¸nh gi¸ ®óng. Cã vÊn ®Ò khã kh¨n vÒ nguyªn liÖu ®Çu vµo theo ®êng nhËp khÈu. S¶n xuÊt nguyªn liÖu ®Çu vµo chÊt lîng cao ë trong níc cßn h¹n chÕ. C¬ chÕ qu¶n lý cßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp. §ã còng lµ thùc tr¹ng chung cña nÒn kinh tÕ nø¬c ta. Cßn c¸c doanh ngiÖp quèc doanh th× kh«ng ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ cña m×nh lu«n û l¹i vµo nhµ níc do ®ã nã còng dÇn mÊt ®i vÞ thÕ cña nã trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh cã tÝnh chÊt khèc liÖt hiÖn nay. 2.Vai trß cña DNVVN ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ_x· héi, cña ®Êt níc ta hiÖn nay. Trong nÒn kinh tÕ chñ yÕu lµ s¶n xuÊt cña níc ta hiÖn nay, DNVVN chiÕm tû träng lín trong nÒn kinh tÕ hay trong tæng sè doanh ngiÖp. Cïng víi n«ng ngiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, DNVVN lµ nh÷ng nh©n tè b¶o ®¶m sù æn ®Þnh sù æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ, t¨ng trëng kinh tÕ, t¹o viÖ lµm cho ngêi lao ®éng, khai th¸c vµ tËn dông hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng vÒ vèn, tay nghÒ vµ nh÷ng nh÷ng nguån lùc cßn tiÒm Èn trong ®©n c, ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, gãp phÇn ph©n bè c«ng nghiÖp, bæ xung cho c«ng nghiÖp lín, ®¶m b¶o vÒ c©n b»ng lín trong kinh tÕ - x· héi - m«i trêng. So víi c¸c doanh nghiÖp lín, DNVVN cã nh÷ng lîi thÕ c¬ ®éng, linh ho¹t, dÔ dµng chyÓn híng s¶n xuÊt kinh doanh, nh¹y bÐn víi nh÷ng sù thay ®æi cña thÞ trêng, s½n sµng ®Çu t vµo nh÷ng lÜnh vùc thö nghiÖm ®æi míi c«ng nghÖ. Do sè lîng nªn lÜnh vùc nµy cã kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, tho¶ m·n nhu cÇu ®a d¹ng cña cuéc sèng, nã ®îc cô thÓ ë nh÷ng ®iÓm sau: a. §ãng gãp vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. Trong c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë níc ta DNVVN cã søc nan to¶ vµo mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Sè lîng DNVVN chiÕm 98% tæng sè doanh nghiÖp thuéc h×nh thøc doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp tËp thÓ, doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty cæ phÇn,c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c c¬ së kinh tÕ c¸ thÓ. TÝnh tÝnh ®Õn n¨m 1996 níc ta cã 2,2 triÖu hé c¸ thÓ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, 5790 doanh nghiÖp nhµ níc, 21360 doanh nghiÖp vµ c«ng ty t nh©n. b. T¹o viÖc lµm thu nhËp cho ngêi lao ®éng. Víi tèc ®é t¨ng d©n sè hiÖn nay so víi tèc ®é t¨ng cña nÒn kinh tÕ th× tû lÖ ngêi thÊt nghiÖp sÏ gia t¨ng, do ®ã ngoµi c¸c chÝnh s¸ch lµm gi¶m tèc ®é t¨ng d©n sè cÇn ph¶i kÕt hîp víi t¨ng nhanh sè lîng doanh nghiÖp 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 võa vµ nhá ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng .Thùc tÕ c¸c n¨m qua cho thÊy , toµn bé c¸c doanh nghiÖp nhµ níc n¨m cao nhÊt còng chØ thu hót 1,6 triÖu lao ®éng. Trong khi ®ã c¸c d¬n vÞ c¸ thÓ trong c«ng nghiÖp vµ th¬ng m¹i ®· thu hót ®îc 3,5 triÖu lao ®éng , c¸c c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp t nh©n còng thu hót ®îc gÇn nöa triÖu lao ®éng , nÕu tÝnh c¶ sè lao ®éng ®îc gi¶i quyÕt lµm ngoµi doanh nghiÖp nµy thu hót cã thÓ lªn tíi 4,5 triÖu lao ®éng . HiÖn nay ë níc ta cã gÇn 1,6.000 000 doanh nghiÖp võa vµ nhá gi¶i quyÕt cho kho¶ng 20-25% lùc lîng lao ®éng x· héi . 3. Thu hót vèn ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ Do quy m« nhá, dÔ ®Çu t , dßng chu chuyÓn vèn nhanh vµ nhê c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ níc , hµng n¨m c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®· thu hót mét nguån vèn ®¸ng kÓ tõ d©n c, ®a nguån vèn vµo trong chu chuyÓn kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu t×nh tr¹ng thiÕu vèn trÇm träng trong khi nguån vèn trong d©n cßn nhiÒu cha ®îc khai th¸c . a. Lµm cho nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng Sè lîng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá kh¸ lín, l¹i thêng xuyªn t¨ng lªn, nªn ®· lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ lµm bít rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp . §ång thêi lµm t¨ng sè lîng hµng ho¸ dÞch vô tho¶ m·n nhu cÇu ®a d¹ng cña ngêi tiªu dïng . Sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp võa vµ nhá t¸c ®éng tÝch cùc tíi chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ nhÊt lµ c¬ cÊu n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. b. Cã kh¶ n¨ng tËn dông c¸c nguån lùc x· héi . VÒ vèn: Doanh nghiÖp võa vµ nhá thêng khëi sù ban ®Çu b»ng nguån vèn h¹n hÑp cña c¸c c¸ nh©n hoÆc sù ta× trî cña bªn ngoµi hÕt søc h¹n hÑp , nhng vÉn khëi sù b»ng nguån vèn Ýt ái ®ã . VÒ lao ®éng : Do nã nh»m vµo môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô nhu cÇu ngêi tiªu dïng , do ®ã nã sö dông nhiÒu lao ®éng , Ýt vèn , kh«nh nhÊt thiÕt ®ßi hái lao ®éng cã tr×nh ®é cao , ph¶i ®µo t¹o nhiÒu thêi gian , tèn kÐm . ChØ cÇn ®µo t¹o ng¾n ngµy lµ cã thÓ tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . VÒ nguyªn liÖu : Do nguån vèn Ýt , lao ®éng chñ yÕu lµ thñ c«ng v× thÕ nguyªn liÖu ®îc sö dông chñ yÕu lµ nguyªn liÖu t¹i chç thuéc ph¹m vi ®Þa ph¬ng , dÔ khai th¸c sö dông qua ®ã còng t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ®Þa ph¬ng . RÊt Ýt c¸c doanh nghiÖp sö dông nguyªn liÖu ngo¹i nhËp . Khi kh¶o s¸t 1000 doanh nghiÖp th× 80% sè doanh nghiÖp cã nguån nguyªn liÖu cung øng tõ ®Þa ph¬ng n¬i s¶n xuÊt. c. Cã t¸c ®éng quan träng tíi c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá còng lµ qu¸ tr×nh c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ , n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng , ®Õn mét møc nµo ®ã nhÊt ®Þnh dÉn tíi chuyÓn biÕn c«ng nghÖ lµm cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ kh«ng chØ diÔn ra theo chiÒu s©u mµ cßn c¶ theo chiÒu réng. DNVVN ph¸t triÓn lµm cho c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ph¸t triÓn dÉn ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ thso híng ngµy mét tèt h¬n. 4. Sù cÇn thiÕt cña DNVVN. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ vµ vai trß cña c¸c DNVVN ta ph¶i rót ra ®îc sù ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn doanh ngiÖp võa vµ nhá, do ®ã ph¶i nãi nªn ®îc sù cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp võa vµ nhá nh sau:  Chóng g¾n liÒn víi c¸c c«ng nghÖ trung gian, lµ cÇu nèi gi÷a c«ng nghÖ truyÒn thèng víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i.  Quy m« nhá, cã tÝnh n¨ng ®éng, linh ho¹t, tù do s¸ng t¹o trong kinh doanh.  C¸c DNVVN dÔ dµng ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, thÝch øng víi cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt-c«ng nghÖ hiÖn ®¹i.  DNVVN chØ cÇn vèn ®Çu t Ýt, hiÖu qu¶ cao, thu håi vèn nhanh.  DNVVN cã tû suÊt vèn ®Çu t trªn lao ®éng thÊp h¬n nhiÒu so víi doang nghiÖp lín cho nªn cã hiÖu qu¶ t¹o viÖc lµm cao.  hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý, s¶n xuÊt ccña c¸c DNVVN gän nhÑ, c«ng t¸c ®iÒu hµnh mang tÝnh trùc tiÕp.  Quan hÖ gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi qu¶n lý kh¸ chÆt chÏ.  Sù ®×nh trÔ, thua lç, ph¸ s¶n cña c¸c DNVVVN ¶nh hëng rÊt Ýt, hoÆc kh«ng g©y lªn khñng ho¶ng kinh tÕ-x· héi, ®ång thíi Ýt chÞu ¶nh hëng bëi khñng ho¶ng kinh tÕ d©y truyÒn. Sù cÇn thiÕt cña nã cßn thÓ hiÖn qua c¸c vai trß vµ t¸c ®éng kinh tÕ x· héi.  C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vÞ trÝ rÊt quan träng ë chç chóng ®a sè trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . ë hÇu hÕt c¸c níc th× sè läng c¸c DNVVN chiÕm kho¶ng trªn díi 90% trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp .  Nã gãp phÇn trong sù t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ vµ t¨ng thu nhËp quèc d©n . B×nh qu©n chiÕm kho¶ng trªn díi 50% GDP ë mçi níc . ë ViÖt nam theo ®¸nh gi¸ cña viÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trung ¬ng th× hiÖn nay khu vùc doanh nghiÖp võa vµ nhá cña c¶ nø¬c chiÕm kho¶ng 24% GDP .  T¸c ®éng lín nhÊt cña DNVVN lµ gi¶i quyÕt mét sè lîng lín chç lµm viÖc cho ngêi lao ®éng, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo . DNVVN t¹o viÖc lµm cho kho¶ng 50-80%lao ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp dÞch vô.  C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá gãp phÇn lµm n¨ng ®éng nÒn kinh tÕ . Trong c¬ chÕ thÞ trêng víi sè lîng lín kÕt hîp víi chuyªn m«n ho¸, ®a d¹ng ho¸ mÒn dÎo , hoµ nhÞp víi ®ßi hái uyÓn chuyÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêngdo ®ã lµm n¨ng ®éng nÒn kinh tÕ.  Khu vùc DNVVN thu hót ®îc nhiÒu vèn nhµn dçi trong d©n c . do tÝnh chÊt nhá lÎ , dÔ ph©n t¸n ®i s©u vµo c¸c ngâ ng¸ch , b¶n , lµng vµ yªu cÇu sè lîng vèn bá ra ban ®Çu cña doanh nghiÖp kh«ng nhiÒu nªn c¸c DNVVN lµ lùc lîng quan träng ®Ó thu hót vèn trrrong d©n c. Theo íc tÝnh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sè tiÒn nhµn dçi trong d©n c nhiÒu gÊp vµi lÇn so víi vèn ®Çu t tõ níc ngoµi vaß trong n¨m , do ®ã khi huy ®éng ®îc nguån vèn ®ã th× DNVVN kµm t¨ng kh¶ n¨ng cña chÝnh m×nh vµ lµm nhÑ g¸nh nÆng vèn , lµm cho d©n tin lµm theo chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc.  DNVVN cã vai trß lín trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ , ®Æc biÖt lµ khu vùc n«ng th«n . Do níc ta cã h¬n 80% s¶n xuÊt n«ng nghiÖp , trrong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tÊt yÕu ph¶i chuyÓn dÞch c¬ cÊu ViÖc c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ ®i s©u vµo n«ng th«n sÏ lµ nh©n tè thóc ®Èy nã.  C¸c DNVVN gãp phÇn quan träng trrong viÖc thùc hiÖn ®o thÞ ho¸ vµ phi tËp trung ho¸, thùc hiÖn ph¬ng ch©m “ly n«ng bÊt ly h¬ng” qua ®ã nã ph©n phèi lùclîng lao ®éng , gi¶m bít sè lao ®éng d thõa ë n¬i träng ®iÓm nh Hµ Néi , TpHCM . nã còng rót dÇn lùc lîng lao ®éng lµm trrong nong nghiÖp chuyÓn sang c«ngnghiÖp vµ dÞch vô nhng vÉn sèng t¹i quª h¬ng b¶n qu¸n . §ång hµnh víi nã lµ diÔn ra xu híng nh÷ng khu vùc tËp trung c¸c c¬ së c«ng nghiÖp m dÞch vô ngay ë n«ng th«n tiÕn dÇn lªn h×nh thµnh c¸c thÞ tø thÞ trÊn hay c¸c ®o thi nhá ®an xen gi÷a lµng quª ®ã lµ qu¸ tr×nh ®o thÞ phi tËp trung  C¸cDNVVN lµ n¬i ¬m mÇm cho c¸c tµi n¨ng trÎ kinh doanh , n¬i ®µo t¹o rÌn luyÖn c¸c doanh nghiÖp . Víi quy m« nhá nã sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp lµm quen víi m«i trêng kinh doanh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy tÝnh c¹nh tranh vµ lo¹i trõ kÕt luËn II. Thùc tr¹ng cña c¸c DNVVN ë ViÖt nam 1. Nh÷ng yÕu kÐm cña DNVVN trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay BÊt kú nÒn kinh tÕ nµo dï lµ ë nh÷ng níc ph¸t triÓn ®Òu cã c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá . §i vµo c¬ chÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ , sù gia t¨ng sèDNVVN kµ xu thÕ cã tÝnh quy luËt. Ch¼ng h¹n nh ë Canada lµ mét trong 7 níc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi sèDNVVN chiÕm h¬n 90% tæng sè c¸c doanh nghiÖp vµ 50% lùc lîng lao ®éng . Cßn ë níc ta hiÖn nay , sè lîng c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng, nã tuyÓn dông hµng triÖu ngêi chiÕm 49% lùc lîng lao ®éng trrong tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp . C¸c DNVVN chiÕm 65,9% so víi tæng sè c¸c doanh nghiÖp ë níc ta , chiÕm 33,6%c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi . S¶n phÈm cña khu vùc kinh tÕ t nh©n (hÇu hÕt lµ DNVVN) kho¶ng 25-28%GDP . Nép ng©n s¸ch , chØ tÝnh riªng kho¶n thu thuÕ ngoµi quèc doanh hµng n¨m kho¶ng 30%thu thuÕ tõ khu vùc quèc doanh(thèng kª 1999) . Nã chiÕm 31% gi¸ trÞ gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh c«ng nghiÖp vµ 63% tæng lîng vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch . Song c¸c doanh nghiªp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n , kinh doanh kh«ng æn ®Þnh , kÐm hiÖu qu¶, nã lµ do c¸c nuyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan sau.  VÒ quan ®iÓm chñ tr¬ng chÝnh s¸ch Tríc ®©y, nhËn thøc vÒ vai trß vµ tÇm quan träng cña c¸c DNVVN cha râ rµng dÉn tíi sù ph¸t triÓn cña chóng mang tÝnh tù ph¸t , cha cã sù ®Þnh híng vµ hç trî tõ phÝa nhµ níc . Nhng t¹i §¹i héi §¶ng8 vµ gÇn ®©y 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lµ c«ng v¨n sè 681/CP-KTN cña chÝnh phñ ®· ®a ra tiªu chÝ x¸c ®Þnh DNVVN , giao cho Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t lµm ®Çu mèi chñ tr× phèi hîp cïng víi c¸c Bé , ngµnh , ®Þa ph¬ng tiÕp tôc nghiªn cøc hoµn trØnh ®Þnh híng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn DNVVN . §©y lµ bíc tiÕn lín trong viÖc thùc hiÖn chñ tr¬ng vµ c¸c kÕ ho¹ch cña §¶ng , chÝnh phñ vÒ c¸c DNVVN.  Vèn vµ tÝn dông §Ó ®¸p øng nhu cÇu tÝn dông cña m×nh c¸c doanh nghiÖp vay vèn chñ yÕu tõ c¸c tæ chøc phi tµi chÝnh , th«ng thêng tõ b¹n bÌ , ngêi th©n hoÆc ngêi cã tiÒn nhµn dçi víi møc l·i suÊt kh«ng chÝnh thøc thêng gÊp 3 ®Õn 6 lÇn l·i suÊt ng©n hµng. Mét phÇn lµ do c¸c DNVVN khã cã thÓ vay ®îc c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n trung h¹n vµ dµi h¹n tõ c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông chÝnh thøc kh¸c. MÆt kh¸c nh÷ng kho¶n vay cã b¶o ®¶m hiÕm khi dµnh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Nguyªn nh©n lµ do c¸c thñ tôc tÝn dông cña ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông cßn rÊt phøc t¹p, dÉn ®Õn chi phÝ dao dÞch cao, lµm cho c¸c kho¶n tÝn dông trë nªn qu¸ tèn kÐm ®èi víi c¸c DNVVN. Thªm n÷a c¸c ng©n hµng kh«ng muèn cho c¸c DNVVN vay v× cho DNVVN vay kho¶n kh«ng lín nhng møc ®é phøc t¹p cã thÓ lín h¬n ho¨ b»ng mét doanh nghiÖp lín vay do c¸c ng©n hµng sö dông cïng mét thñ tôc cho vay kh«ng cÇn ph©n biÖt quy m« cña doanh nghiÖp lín hay nhá. Vµ sî hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp lµ t nh©n do ®ã kh«ng an toµn cho vèn vay vµ mang l¹i Ýt lîi nhu¹an. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng quy chÕ vÒ viÖc ký quü vµ c¸c dù ¸n ®Çu t qu¸ cøng nh¾c lµm cho nhiÒu doanh nghiÖp kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc khi muèn vay vèn tÝn dông. * §Êt ®ai. §Êt ®ai cho c¸c ho¹t ®éng cña DNVVN cßn thiÕu, c¸c doanh nghiÖp gÆp nhiÌu khã kh¨n trong viÖc ®îc cÊp quyÒn sö dông ®Êt hoÆc hä gÆp khã kh¨n khi thuª ®Êt lµm trô së hoÆc nhµ m¸y. Nguyªn nh©n lµ do c¸c thñ tôc ®Ó ®îc cÊp quyÒn sö dông ®Êt lµ kh«ng râ rµng vµ thêng kh«ng c«ng nhËn cho c¸c DNVVN, ®Æc biÖt lµ ®Êt c«ng nghiÖp c¸c quyÒn mua b¸n, chuyÓn nhîng, vµ cÇm cè quyÒn sö dông ®Êt ®Ó ký quü vèn cßn cha ®îc chÊp nhËn. Theo ®iÒu tra 452 dù ¸n ®Çu t míi (1997) chØ cã 17 dù ¸n thuéc khu vùc t nh©n. Nã lµ mét ®iÒu r©t5s bÊt cËp ®èi víi DNVVN. Còng do nh÷ng khã kh¨n trong viÖc chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p, nªn vÉn cßn tån t¹i mét thÞ trêng ®Êt ®ai ®¸ng kÓ ho¹t ®éng mét c¸ch kh«ng chÝnh thøc vµ bÊt hîp ph¸p. * C«ng nghÖ_Kü thuËt. Theo ®¸nh gi¸ th× phÇn lín c¸c c«ng nghÖ do c¸c DNVVN sö dông lµ l¹c hËu. Lý do xuÊt ph¸t tõ viÖc vèn ®Çu t ®Çu vµo cña c¸c doanh nghiÖp rÊt thÊp so víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, h¬n n÷a c¸c DNVVN ®îc x¸c ®Þnh víi tiªu chÝ vÒ vèn t¬ng ®èi thÊp. C¸c doanh nghiÖp còng khã cã thÓ vay vèn dµi h¹n vµ trung h¹n cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn ®æi, n©ng cÊp c«ng nghÖ. Bªn c¹nh ®ã , viÖc nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ ®¸nh thuÕ víi thuÕ suÊt cao. Trong khi ®ã doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi l¹i dîc miÔn trõ. So víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, c¸c DNVVN rÊt khã tiÕp cËn thÞ trêng c«ng nghÖ maý mãc thiÕt bÞ quèc tÕ do thiÕu c¸c th«ng tin vÕ thÞ trêng nµy 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ nhµ níc còng cha sö dông c¸c chÝnh s¸ch hç trî ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã kh¼ n¨ng cã thÓ tiÕp cËn víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao s¶n xuÊt. . Søc c¹nh tranh vµ tiÕp cËn v¬Ý thÞ trêng trong níc vµ thÕ giíi . Sc c¹nh tranh cña c¸c DNVVN vÉn cßn ë møc ®é rÊt thÊp nhng s¶n phÈm cña c¸c DNVVN ph¶i c¹nh tranh víi sè lîng lín c¸c s¶n phÈm nhËp lËu víi gi¸ rÎ h¬n. §iÒu nµy lµ nguyªn nh©n c¸c DNVVN khã cã thÓ tiÕp cËn víi thÞ trêng thÕ giíi . Do h¹n chÕ vÒ ho¹t ®éng th¬ng m¹i. ChÊt lîng s¶n phÈm ®Çu ra cña c¸c DNVVN thêng thÊp h¬n so víi c¸c hµng nhËp v× tr×nh ®é kü thuËt thÊp; kü n¨ng qu¶n lý kÐm do lh«ng ®îc ®µo t¹o vµ thiÕu kinh nghiÖm qu¶n lý hiÖn ®¹i. H¬n n÷a t×nh h×nh cËp nhËt th«ng tin nhanh vµ kÞp thêi , chÝnh x¸c ®Çy ®ñ vÒ thÞ trêng trong níc vµ thÕ giíi cha ®îc c¸c DNVVN ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c dÊn ®Õn søc c¹nh tranh kÐm vµ bá lì nhiÒu c¬ héi kinh doanh. * Søc c¹nh tranh gi¶m trªn thÞ trêng trong níc. C¸c DNVVN gÆp nhiÒu khã kh¨n do nh÷ng thñ tôc ®iÒu kiÖn c¹nh tranh kh«ng b×nh ®¼ng ë thÞ trêng trong níc. Lý do xuÊt ph¸t tõ viÖc b¶n quyÒn vµ c¸c quyÒn së h÷u trÝ tuÖ kh¸c cha ®îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm chØnh do ®ã cã hµnh gi¶, hµng nh¸i cßn phæ biÕn. Ngoµi ra c¬ së s¶n xuÊt cña c¸c DNVVN trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cßn yÕu kÐm còng lµm gi¶m søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ngay t¹i thÞ trêng trong níc. Bªn c¹nh ®ã sè lîng c¸c trung t©m t vÊn vµ hç trî cho c¸c doanh nghiÖp cßn cha ®ñ.  Kü n¨ng ®µo t¹o qu¶n lý. Kü n¨ng chuyªn m«n vµ qu¶n lý trong c¸c DNVVN cµn rÊt thÊp do nÒn kinh tÕ ®ang trong thêi kú chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng , tuy nhiªn kinh nghiÖm qu¶n lý theo ®Þnh híng thÞ trêng hiÖn ®¹i cßn thiÕu cha cã sù hç trî tµi chÝnh cña nhµ níc cho viÖc ®µo t¹o c«ng nh©n cho c¸c doanh nghiÖp. C¸c trêng ®µo t¹o qu¶n lý kinh doanh , qu¶n lý vµ ph¸p luËt thiªn h¼n vÒ lý thuyÕt h¬n lµ thùc hµnh .  T×nh hinh c«ng nî . Mét hiÖn tîng hiÖn nay lµ nhiÒu DNVVN, b¸n hµng co tr¶ chËm rÊt nhiÒu vµ khã thu håi vèn qua ®ã lµm chËm qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn vµ thÊt tho¸t vèn. T×nh tr¹ng nî khã ®ßi vµ sö dông chiÕm dông vèn lan réng d©y truyÒn gi÷a c¸c doanh nghiÖp nã lµ c¨n bÖnh trÇm kha vµ cµng ngµy cµng nghiªm träng . Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ®ang ®øng tríc nguy c¬ ph¶i më réng hÖ thèng ph©n phèi ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. Theo mét cuéc kh¶o s¸t vÒ t×nh tr¹ng tµi chÝnh 300doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cña côc ThuÕ TpMCH ®· ph¸t hiÖn ra nhiÒu con sè ¶o ,cã250 doanh nghiÖp b¸o c¸o t×nh tr¹ng tµi chÝnh coa vèn ®iÒu lÖ ©m , thËm chÝ cã doanh nghiÖp trong sè nµy ©m h¬n 30 lÇn mµ vÉn ho¹t ®éng . Còng theo côc ThuÕ TpHCM qua ®ît ®¨ng ký kinh doanh cã ®Õn 1170 doanh nghiÖp kh«ng ®Õn®¨ng ký , thuéc t×nh tr¹ng chê gi¶i thÓ hoÆc cè t×nh kh«ng kª khai , 750 doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy nhng kh«ng biÕt ®Þa ®iÓm ë ®©u , cßn ho¹t ®éng hay ®· ngõng ho¹t ®éng ( Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam , Sè 45 ngµy 5/6/1999). 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Nhu cÇu ®µo t¹o ë cacDNVVN cha ®îc ®¸nh gi¸ ®óng . Trong viÖc ph¸t triÓn mét doanh nghiÖp th× viÖc ®µo t¹o ph¶i ®îc ®a lªn hµng ®Çu , viÖc ®µo t¹o c¸c c¸n bé qu¶n lý sÏ n©ng cao chÊt lîng qu¶n lý , ®µo t¹o c«ng nh©n sÏ n©ng cao tay nghÒ dÔ tiÕp cËn víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i do ®ã mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn tÊt yÕu ph¶i n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o . Trong tÊt c¶ nh÷ng yÕu kÐm ®ã ®Òu t¸c ®éng rÊt xÊu ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp , cã nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp ë hiÖn t¹i ,cã nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn mai sau . nhng yÕu tè ¶nh hëng tíi c¶ b©y giê vµ mai sau cña doanh nghiÖp ®ã lµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®èi víi doanh nghiÖp vµ tr×nh ®é ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cña c¬ chÕ qu¶n lý DNVVN vµ nguyªn cña sù tån t¹i . a. Tån t¹i c¬ chÕ qu¶n lý Vai trß cña nhµ níc ®èi víi foanh nghiÖp , trong ®ã cã c¶ DNVVN ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chøc n¨ng cña qu¶n lý nhµ níc .§ã lµ t¹o lËp m«i trêng kinh doanh thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng , ®Þnh híng , hính hÉn , ®iÒu tiÕt , hç trî vµ kiÓm so¸t. Trong ®ã c¬ chÕ chÝnh s¸ch®èi víi c¸c doanh nghiÖp ,®Æc biÖt lµ c¸c DNVVN ®îc ®Èy m¹nh , tuy nhiªn vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ sau :  ThiÕu nh÷ng v¨n bÈn ph¸p luËt mang tÝnh chÊt ®Þnh híng . Nhµ níc cha cã luËt c¬ b¶n vÒ DNVVN , còng nh c¸c v¨n b¶n chÝnh thøc ®Þnh híng ph¸t triÓn DNVVN vµo nh÷ng ngµnh nghÒ nµo lµ chñ yÕu . SAu 3 n¨m ®æi míi , Nhµ níc míi ban hµnh ®îc luËt nh LuËt doanh nghiÖp t nh©n ,LuËt c«ng ty , LuËt thuÕ doanh thu , LuËt thuÕ lîi tøc vµ mét sè luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn doanh nghiÖp nãi chung . C¸c LuËt quan träng nh LuËt khuyyÐn khÝch ®Çu t, LuËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp ... ,còng míi ®îc ban hµnh , cha cã luËt riªng cho c¸c DNVVN . §èi víi c¸c níc trªn thÕ giíi , kÓ c¶ nh÷ng níc trong khu vùc hä ®Òu cã nh÷ng xhÝnh s¸ch riªng cho cc¸ DNVVN . Mét sè níc nh NhËt B¶n, Hµn Quèc, Ma-lai-xi -a, in-do nª-si-a,®· ban hµnh “LuËt c¬ b¶n cho c¸c doanh nghiÖp nhá”. Nã x¸c ®Þnh râ quy m« vèn , lao ®éng cho tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh , x¸c ®Þnh râ ngµnh nghÒ lÜnh vùc u tiªn , ngµnh nghÒ dµnh riªng cho c¸c DNVVN , chÝnh s¸ch u ®·i vÒ vèn tÝn dông ,trong ®ã quy ®Þnh tØ lÖ b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ c¸c ng©n hµng , tæ chøc tÝn dông b¾t buéc ph¶i cho doanh nghiÖp võa vµ nhá vay ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh . Qua ®ã ta thÊy viÖc thiÕu nh÷ng v¨n b¶n cã tÝnh chÊt ®Þnh híng quan träng , cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp Tõ sau khi ®æi míi nhµ níc ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch dµnh riªng cho c¸c doanh nghiÖp ,c¸c c¬ së s¶n xuÊt Ýt vèn (NghÞ ®Þnh 66/H§BT)... nhng chÝnh s¸c ®ã cha g©y ®îc lßng tin , vµ cha cã tÝnh æn ®Þnh l©u dµi . c¸c DNVVN vµ doanh nghiÖp t nh©n mÆc c¶m lµ phô thuéc vµo nhµ níc tríc mçi lÇn thay ®æi chÝnh s¸ch , phÇn thiÖt thuéc vÒ chñ doanh nghiÖp cho nªn c¸c chá doanh nghiÖp khong d¸m ®Çu t lín , hoÆc ®Çu t th× c©n nh¾c xem ®Çu t vµo ngµnh nµo ®Ó thu ®îc lîi nhanh , khi chÝnh s¸ch thay ®æi thi ®· cã thÓ thu håi vèn . §iÒu nµy cho 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÊy c¸c chÝch s¸ch cña nhµ níc cha cã chiÕn lîc ®Þnh hính cho t¬ng lai c¸c doanh nghiÖp , nã chØ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò tríc m¾t , do ®ã t¹o nªn t©m lý lo ©u cho c¸c chñ doanh nghiÖp . Trong ®Çu t vµo s¶n xuÊt mçi khi chÝnh s¸ch thay ®æi th× buéc chñ s¶n xuÊt ph¶i thay ®æi ngµnh hµng , dÉn ®Õn sù thay ®æi c«ng nghÖ ra rÊt tèn kÐm , do ®ã sù ra ®êi cña c¸c v¨n b¶n luËt cã tÝnh chÊt ®Þnh híng lµ rÊt quan träng nã mang tÝnh chÊt ph¸p ly cao . Do cha cã luËt , chÝnh s¸ch quy ®Þnh vÒ ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh u tiªn cho c¸c DNVVN , cho nªn khi ra ®êi cac doanh nghiÖp ph¶i ®¬ng ®Çu c¹ch tranh víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp , kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp lín . V× vËy t×nh tr¹ng sím bÞ ph¸ s¶n lµ ®iÒu khã tr¸nh khái víi DNVVN. §iÒu nµy ®· ®îc chøng minh ë c¸c níc c«ng nghiªp ph¸t triÓn, nÕu kh«ng cã chÝnh s¸ch u tiªn th× tØ lÖ doanh nghiÖp nhá sau 1-2 n¨m ho¹t ®éng bÞ ph¸ s¶n lªn tíi 50-60% (Anh 66%, 1969) .Nhng ë nh÷ng níc cã chÝnh s¸ch , luËt dµnh riªng cho c¸c DNVVN nh NhËt B¶n, Hµn Quèc u ®·i tÝn dông cho ngµnh nghÒ lÜnh vùc u tiªn hoÆc dµnh riªng , buéc c¸c doanh nghiÖp lín ph¶i triÓn khai c¸c hî ®ång phô cho c¸c doanh nghiÖp th× tØ lÖ DNVVN bÞ ph¸ s¶n sau 1-2 n¨m ho¹t ®éng lµ tõ 10-18%.  HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt cã chÝnh s¸ch cha ®ång bé , mét sè v¨n b¶n ph¸p luËt ®· ban hµnh nhng cha ®îc thùc hiÖn tèt . Sau n¨m 1986 , mét sè ®Þnh híng ph¶ttiÓn kinh tÕ , phï häp víi diÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam , mét ®Êt níc n«ng nghiÖp l¸c hËu s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt tù cung tù cÊp lµ chñ yÕu chuyÓn sang s¶n xuÊt hµng ho¸ víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ .§¶ng vµ nhµ níc ®· x¸c ®Þnh viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ gÊn liÒn víi viÖc ph¸t triÓn c¸c DNVVN . MÆc dï ®· cã luËt khuyÕh khÝch ®Çu t trong níc nhng qu¸ tr×nh thùc hiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n ®iÒu ®ã ¶nh hëng kh«ng nhá , ®Æc biÖt lµ c¸c DNVVN . Thùc tÕ cho thÊy , khi níc ta ®· co luËt ®Çu t níc ngoµi , ®· khuyÕn khÝch ®Çu t níc ngoµi vµo níc ta , nhng sè dù ¸n ®îc më ra rÊt chËm , quy m« bÐ, mang tÝnh chÊt th¨m dß , gi÷ chç , hoÆc ®Çu t vµo lÜnh vùc cã kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh, do hä sî chÝnh s¸ch cña ta thay ®æi hä sÏ kh«ng thÓ thu vèn ®îc . Mét sè chÝnh s¸ch ban hµnh nhng vÉn cha ®i vµo cuéc sèng v× cã sù m©u thuÉn ®ång bé gi÷a c¸c kh©u , ®iÒu ®ã kh«ng nh÷ng ¶nh hëng tíi doanh nghiÖp mµ cßn ¶nh hëng tíi sù gi¸m s¸t , kiÓm so¸t cña nhµ níc . Mét chÝnh s¸ch ra ®êi ph¶i xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tiÔn cña ®Êt níc, tõ vÜ m« . Trong khi ®ã kh«ng Ýt nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt , chÝnh s¸ch kh«ng ®îc thùc hiÖn tèt nh Ph¸p lÖnh KÕ to¸nvµ thèng kª , Ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng , ®¨ng ký kinh doanh ngµnh nghÒ ®ã lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: LuËt ph¸p chÝnh s¸ch cßn nhiÒu ®iÓm xa rêi víi thùc tÕ cña doanh nghiÖp , c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh chång chÐo nhau , kh«ng cã sù ph©n biÖt vÒ quy m« doanh nghiÖp . + ý thøc tù gi¸c trong viÖc thùc hiÖn luËt lÖ , chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc ®èi víi c¸c DNVVN cßn h¹n chÕ , t×nh h×nh ®¨ng ký mét ®»ng kinh doanh mét nÎo cßn phæ biÕn. + Tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt cha tèt 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  C¬ chÕ qu¶n lý cha t¹o ®îc m«i trêng kinh doanh thuËn lîi , cho c¸c doanh nghiÖp vît qua ®îc c¸c khã kh¨n vÒ tµi chÝnh , kÜ thuÊt vµ thÞ trêng . + H¹n chÕ vÒ tµi chÝnh : béc lé qua sù kh«ng hoµn thiÖn cña thÞ trêng tµi chÝnh ë níc ta ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng , tæ chøc tÝn dông . c¸c thñ tôc xin vay cßn phøc t¹p vµ ph¶i thÕ chÊp b»ng tµi s¶n cè ®Þnh , ®oa lµ mèt ®iÒu rÊt khã víi doanh nghiÖp míi ho¹t ®éng + H¹n chÕ vÒ thÞ trêng:®©y lµ vÊn ®Ò nan gi¶i cña c¸c doanh nghiÖp lµ thiÕu chiÕn lîc vÒ thÞ trêng, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bµi b¶n . Nhµ níc cha ®a ra nhiÒu tæ chøc dÞch vô , t vÊn vÒ th«ng tin thÞ trêng , thiÕu c¸c hiÖp héi t vÊn cña chÝnh hä . Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng bÞ giíi h¹n bëi c¸c thÞ trêng ®Þa ph¬ng lµ chñ yÕu, sù v¬n ra níc ngoµi cßn qu¸ Ýt . NhiÒu cuéc ®iÒu tra ë ®ång b»ng s«ng Hång cho thÊy 70-80% s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp ®îc tiªu thô t¹i ®Þa ph¬ng v× hä kh«ng n¾m ®îc thÞ trêng ngoµi tØnh nªn kh«ng d¸m xuÊt hµng sang tØnh kh¸c . + H¹n chÕ kÜ thuËt:Tr×nh ®é trang bÞ kÜ thuËt cña c¸c DNVVN cßn rÊt thÊp , phÇn lín vÉn lµ thñ c«ng, h¬n 2/3 c¸c doanh nghiÖp sö dông m¸y mãc thiÕt cò do c¸c c¬ së quèc doanh thanh lý hoÆc tù chÕ t¹o Vèn, lao ®éng, c«ng nghÖ, kÜ thuËt, thÞ trêng lµ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ cña DNVVN khi míi t¹o dùng vµ cho ®Õn c¶ qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp , do ®ã cÇn sù hç trî cÇn thiÕt cña chÝnh chñ .  HÖ thèng tæ chøc qu¶n lý DNVVN ®æi míi chËm ,cha phï hîp. + ViÖc ph©n cÊp, qu¶n lý doanh nghiÖp nhµ níc nãi chung, DNVVN nãi riªng theo tõng ngµnh , tõng ®Þa ph¬ng tá ra kh«ng phï hîp v¬id xu thÕ vËn ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng dÉn ®Õn sù mÊt b×nh ®¼ng trong viÖc hêng dÉn ®Õn sù mÊt b×nh ®¼ng trong viÖc huy ®éng vèn vµ lùa chän lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. + ViÖc qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, ®Æc biÖt lµ DNVVN th× võa bu«ng láng võa phøc t¹p tuú thuéc vµo tõng ®Þa ph¬ng. + C¬ quan qu¶n lý vµ c¸n bé qu¶n lý cha thùc sù ®æi míi kÞp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña DNVVN. Nãi chung hÖ thèng qu¶n lý DNVVN cßn ph©n t¸n , thiÕu thèng nhÊt, chËm ®æi míi. b. Nguyªn nh©n cña sù tån t¹i. Sù h¹n chÕ cña c¬ chÕ qu¶n lý DNVVN lµ do nhiÒu nguyªn nh©n, cã nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ, cã nguyªn nh©n chñ quan thuéc vÒ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vµ qu¶n lý DNVVN. + Cha nhËn thøc ®óng vµ ®Çy ®ñ vÒ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ¶nh hëng ®Õn viÖc thiÕt lËp khu«n khæ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch ®èi víi DNVVN. + NhËn thøc thiªn kiÕn vÒ c¸c DNVVN ¶nh hëng tíi viÖc x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh hç trî ph¸t triÓn. Trong mét thêi gian dµi níc ta say sa víi m« h×nh kinh tÕ quy m« lín, hiÖn ®¹i dùa trªn mét nÒn t¶ng thÊp kÐm do ®ã ®· dÉn ®Õn sù ®×nh trÖ trong nÒn kinh tÕ. LÞch sö cho thÊy r»ng muèn lªn ®îc ®Ønh cao h¬n th× ph¶i ®i tõ c¸i thÊp h¬n, sù nãng véi chñ quan sÏ khã ®i ®Õn thµnh ®¹t ph¸t triÓn kinh tÕ do ®ã thÊy ®îc tÇm quan träng khi ph¸t triÓn c¸c DNVVN. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Tæ chøc thùc hiÖn cøng nh¾c, kh«ng phï hîp víi t×nh h×nh ®Þa ph¬ng s¶n xuÊt. ViÖc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc mang Ýnh chÊt ®Ëp khu«n do ®ã nã mang l¹i nhiÒu bÊt lîi cho DNVVN. trong xu híng chung lµ qu¶n lý doanh nghiÖp b»ng ph¸p luÊt , do cha cã hÖ thèng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch ®ång bé th× vËn dông kh¸c nhau lµ kh«ng tr¸nh khái. HiÖn tîng qu¶n lý “cøng” nh thêi gian chê xÐt duyÖt dµi, bé m¸y qu¶n lý thiÕu n¨ng lùc, cßn quan liªu dÉn ®Õn hiÖn tîng ho¹t ®éng ngoµi ph¸p luËt . + Tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. §©y còng lµ vÊn ®Ò ®¸ng ®îc quan t©m ë tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ DNVVN. HiÖn nay ®éi ngò qu¶n lý cña doanh nghiÖp cha ®ñ n¨ng lùc, cha thÓ am hiÓu vÒ thÞ trêng vµ n¾m b¾t ®îc tr×nh ®é qu¶n lý míi. Víi nh÷ng h¹n chÕ vµ tån t¹i ®ã nã sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c¸c DNVVN. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy ®¶ng vµ nhµ níc ta ph¶i ®a ra nh÷ng ®êng lèi, ®Þnh híng, hç trî c¸c doanh nghiÖp nh sau: II. Sù ®æi míi ë c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cho c¸c DNVVN ë ViÖt Nam. 1. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý. Hoµn thiÖn vµ ban hµnh khung khæ ph¸p lý cho c¸c DNVVN ho¹t ®éng. ë hÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi, ta ®Òu thÊy cã c¸c bé luËt riªng cho c¸c DNVVN. Do ®ã viÖc x©y dùng mét hÖ thèng v¨n b¶n, bé luËt dµnh riªng cho c¸c DNVVN lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Trøoc m¾t cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hÞn hanh vµ tham kh¶o mét sè bé luËt cña c¸c níc ASEAN trong tÝnh ®Æc thï cña ViÖt Nam. C¸c v¨n b¶n ph¶i ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh l©u dµi, Ýnh ®ång bé, thèng nhÊt ®Ó c¸c doanh nghhiÖp yªn t©m ®Çu t s¶n xuÊt. C¸c thñ tôc hµnh chÝnh. Thñ tôc hµnh chÝnh lu«n lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi cña doanh nghiÖp, do ®ã chÝnh phñ ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p triÖt ®Ó vµ liªn tôc t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã chó ý c¸c thñ tôc: ®¨ng ký thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh, thñ tôc ®Êt , thñ tôc vay vèn tÝn dông, thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. Thµnh lËp côc vµ c¬ quan ph¸t triÓn DNVVN. ViÖc tËp hîp c¸c DNVVN l¹i trong mét tæ chøc qu¶n lý thùc thi c¸c chÝnh s¸ch, kiÕn nghÞ, c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn DNVVN lµ nªn lµm ... c¬ quan nµy sÏ thèng nhÊt qu¶n lý c¸c DNVVN trªn ph¹n vi c¶ níc. + ChÊn chØnh vµ h×nh thµnh c¸c tæ chøc cung cÊp dÞch vô cho c¸c DNVVN. ViÖc tæ chøc c¸c c¬ quan cung cÊp th«ng tin, t vÊn vµ dÞch vô lµ vÊn ®Ò quan träng ë ViÖt Nam hiÖn nay vµ lµ nhu cÇu bøc thiÕt cña DNVVN, gióp hä n¾m ®îc c¸c th«ng tin kinh tÕ, th«ng tin thÞ trêng mét c¸ch nhanh nhÊt nh¨mf ®em l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao h¬n cho c¸c DNVVN. KiÕn nghÞ ®èi víi c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«: - Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp: cã chÝnh s¸ch söa ®æi hîp lý c«ng b»ng víi mäi doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, chÝnh s¸ch trî gi¸ xuÊt khÈu b¶o hé s¶n xuÊt. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh tÝn dông: ®¶m b¶o c¸c DNVVN ®îc vay vèn nh mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Bµi bá ®èi sö u ®·i vÒ vay nî xo¸ nî, gi·n nî ®èi víi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n..., më réng c¸c h×nh thøc tÝn dông, thµnh lËp c¸c hÖ thèng b¶o hµnh b¶o hiÓm tÝn dông cho c¸c DNVVN. D¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc ng©n hµng ®Æc biÖt lµ vÒ cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n. - Hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch thuÕ: tr¸nh sù trïng lÆp vÒ thuÕ, c¸c v¨n b¶n vÒ thuÕ cÇn ph¶i râ rµng, nhÊt qu¸n æn ®Þnh, gi¶i quyÕt sù bÊ b×nh ®¼ng vÒ nghÜa vô thuÕ gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. - Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch c«ng nghÖ ®µo t¹o: ChÝnh phñ cÇn cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Ó hç troqj ®æi mí c«ng nghÖ, hç trî ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho c¸c DNVVN nh»m cã c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n cã t×nh ®é cao. ChÝnh phñ cÇn më thªm trung t©m ®µo t¹o. - Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t. - Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thÞ trêng: Do thÞ trêng lµ n¬i c¸c doanh nghiÖp mua b¸n trao ®æi hµng ho¸, c«ng nghÖ... do ®ã nhµ níc ph¶i më cöa thÞ trêng h¬n n÷a ®Ó khuyÕn khÝch snr xuÊt. Tãm l¹i khi ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc c¸c thµnh tùu kinh tÕ thÞ ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch toµn diÖn h¬n, c¶ trøoc m¾t vµ l©u dµi ®èi víi c¸c DNVVN. 2. ChÝnh s¸ch hç trî c¸c DNVVN. Do vai trß rÊt quan träng cña c¸c DNVVN, do ®ã sù ph¸t triÓn nã lµ yÕu tè tÝch cùc ®Ó ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh tÕ x· héi. §¶ng vµ nhµ níc ®· hç trî mét c¸ch rÊt tÝch cùc víi c¸c DNVVN vÒ mÆt tÝn dông, ®Êt ®ai, thÞ trêng lao ®éng... Tuy nhiªn hiÖu qu¶ thÊp, lîi nhuËn thÊp, t¨ng trëng chñ yÕu ®Çu t vµ nî nÇn. Trong sè kho¶ng 34.000 doanh nghiÖp ngoµi nhµ níc ®ang ho¹t ®éng hiÖn nay cã kho¶ng 95% doanh nghiÖp cã vèn díi 5 tû hoÆc lao ®éng díi 200 ngêi. C¸c doanh nghiÖp nµy vÒ chÝnh s¸ch, hiÖn còng ®îc hëng sù hç trî vÒ ®Çu t, nhng thùc tÕ rÊt Ýt cã thÓ tiÕp cËn vµ ®îc hëng sù hç trî nµy. Ngay b¶n th©n c¸c DNVVN lµ c¸c ®èi tîng cã thÓ tiÕp cËn dÔ dµng víi c¸c u ®·i ®Çu t còng chØ chØ míi ®¹t tû lÖ khiªm tèn. N¨m 1998 gi¶i quyÕt ®îc 124 dù ¸n, n¨m 1999 lµ 165 dù ¸n cho 83 doanh nghiÖp trong tæng sè gÇn 2000 doanh nghiÖp do trung ¬ng qu¶n lý. Do ®ã cÇn ®a d¹ng ho¸ sù hç trî cho c¸c DNVVN ë c¸c mÆt, nhanh chãng x©y dùng ch¬ng tr×nh hç trî cô thÓ ®èi víi c¸c DNVVN. C¸c ch¬ng tr×nh chØ nªn tËp trung trong mét sè nh÷ng lÜnh vùc cÇn thiÕt tuú vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ. HiÖn nay cã tíi h¬n 50% c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng th¬ng m¹i vµ dÞch vô do vËy rÊt kh«ng cÇn thiÕt cã c¸c biÖn ph¸p hç trî vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®µu t vµo lÜnh vùc nµy. HiÖn t¹i c¸c lÜnh vùc cÇn ®îc u tiªn lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ x©y dùng h¹ tÇng n«ng th«n. §èi tîng thùc hiwnj c¸c triÓn khai c¸c ch¬ng tr×nh nªn lµ c¸c ®Þa ph¬ng, uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè ph¶i chñ ®éng x©y dùng quy ho¹ch, thiÕt kÕ dù ¸n gãi ®Çu t trong c¸c lÜnh vùc u tiªn, phï hîp víi t×nh h×nh ®Þa ph¬ng. C¸c ®Þa ph¬ng cã thÓ cã nh÷ng cam kÕt b¶o hé u ®·i nhÊt ®Þnh. KhuyÕn khÝch c¸c ng©n hµng t¹i ®Þa ph¬ng, ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng n«ng nghiÖp, quü hç trî ®Çu t , quü khuyÕn khÝch xuÊt khÈu... tham gia dù ¸n, ®Çu t hoÆc cho vay. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gióp dì híng dÉn doanh nghiÖp tiÕp cËn ®îc víi c¸c u ®·i nhµ níc cho phÐp, ®Æc biÖt luÊt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ®· quy ®Þnh. Ch¬ng tr×nh cã thÓ tËp trung thùc hiÖn trong 5 tíi 10 n¨m tuú theo t×nh h×nh ph¸t triÓn. Ngoµi ra cßn kÕt hîp khai triÓn thùc hiÖn nhanh chãng c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t theo ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña chÝnh phñ nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n , c«ng gnhÖ chÕ biÕn sau thu ho¹ch, c«ng nghÖ n«ng th«n. IV. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn DNVVN ë ViÖt Nam. Tõ thùc tr¹ng cña c¸c DNVVN, nh÷ng vÊn ®Ò tån tËi cÇn dîc gi¶i quyÕt, kh¶o s¸t kinh nghiÖm thùc tÕ vµ mét sè níc trªn thÕ giíi ta cã thÓ rót ra mét sè ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p sau: 1. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý DNVVN. + §æi míi vÒ nhËn thøc t tëng: xuÊt ph¸t tõ quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt, kiÕn tróc thîng tÇng ph¶i phï hîp víi h¹ tÇng kinh tÕ. §ã lµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh ph¶i ®îc x©y dùng phï hîp víi m« h×nh kinh tÕ ®îc lùa chän, ®ã lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ b¶n chÊt cña c¬ chÕ qu¶n lý doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¶i t¬ng øng víi b¶n chÊt cña m« h×nh kinh tÕ ®ã. + §æi míi vÒ quan ®iÓm cña c¬ chÕ qu¶n lý: - HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi: C¸c doanh nghiÖp kinh doanh ngoµi hiÖu qu¶ kinh tÕ nhng kh«ng thÓ coi nhÑ hiÖu qu¶ x· héi, ph¶i g¾n nã lµm mét. - Ph¸t triÓn DNVVN theo c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Tõng bíc chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tõ lao ®éng thñ c«ng l¹c hËu cho ®Õn lao ®éng m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. - Quan ®iÓm tiªn tiÕn vµ hiÖn thùc: Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý DNVVN tríc hÕt ®¶m b¶o yªu cÇu tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, ®ã lµ viÖc nghiªn cøu thµnh tùu tiªn tiÕn khoa häc qu¶n lý, kinh nghiÖm cña c¸c níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ khu vùc §«ng Nam ¸ . - Quan ®iÓm kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých cña chñ doanh nghiÖp-ngêi lao ®éng vµ nhµ níc. - KÕt hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c DNVVN víi c¸c doanh nghiÖp lín. + §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý DNVVN theo híng tiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ thÞ trêng vµ cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. Sù ph©n ®Þnh qu¶n lý cña nhµ níc vµ cña doanh nghiÖp cha thËt râ rµng, g©y ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã §¶ng vµ nhµ níc ®· x¸c ®Þnh râ vai trß quan träng cña nhµ níc lµ: Nhµ níc qu¶n lý b»ng ph¸p luËt, kÕ ho¹ch vµ c«ng cô kinh tÕ vÜ m« chø kh«ng can thiÖp vµo qu¶n lý ho¹t ®éng kinh tÕ vi m« b»ng c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ, b»ng c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, hç trî buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®iÒu chØnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ®Þnh híng cña nhµ níc. * §æi míi néi dung vµ c¸c bé phËn cÊu thµnh c¬ chÕ qu¶n lý DNVVN: + §æi míi vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu hÖ thèng ph¸p luËt : ph¶i cã mét hÖ thèng ph¸p luËt tèt, phï hîp ®Ó thu hót ®Çu t vµo c¸c DNVVN vµ caòng kiÓm so¸t ®îc chóng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + §æi míi vÒ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thóc ®Èy DNVVN ph¸t triÓn ChÝnh s¸ch vÒ ng©n hµng ChÝnh s¸ch vÒ thuÕ : Nã lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch quan träng t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp . CÇn co c¸c lo¹i thuÕ kh¸c nhau vµ phï hîp h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp . §ã lµ ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi doanh nghiÖp ®· ®¨ng lý , ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh thuÕ ChÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu : nã cÇn ®æi míi mét bíc , thu hÑp hoÆc xo¸ bá ®éc quyÒn xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp lín . CÇn cã sù tµi trî xuÊt nhËp khÈu tµi trî th¬ng m¹i th«ng qua c¸c lo¹i hµng ngo¹i th¬ng vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ChÝnh s¸ch vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng: cã thÓ c¶i tiÕn , thiÕt lËp hÖ thèng thang b¶ng l¬ng mang tÝnh chÊt ®Þnh híng cho c¸c doanh nghiÖp §iÒu hoµ quan hÖ cung cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ trêng: Nhµ níc ph¶i æn ®Þnh ®îc nÒn kinh tÕ vÜ m« ®Ó ®Òu tiÕt tiÒn tÖ vµ l·i suÊt. 2. VÒ tæ chøc ThiÕt lËp c¸c c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp võa vµ nhá : §ã ;µ ®æi míi vµ gióp thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn DNVVN , v¹ch chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh , tham mu vµ ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn DNVVN ThiÕt lËp hÖ thèng tæ chøc, c¸c c¬ quan hç trî ph¸t triÓn: XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn yÕu kÐm , khã kh¨n cóa DNVVN ë níc ta do ®ã ph¶i cã hÖ thèng c¬ quan hç trî ph¸t triÓn HÖ thèng tæ chøc tµi chÝnh øng dông , ng©n hµng : Nhµ níc ph¶i lËp quü tÝn dông quèc gia , ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh cho vay , gi¶m bít c¸c thñ tôc cho vay pö ng©n hµng. HÖ thèng tæ chøc ®µo t¹o : §©y lµ ®iÒu kiÖn c¨n b¶n dÉn tíi sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp . Nhµ níc ph¶i lËp c¸c quü quèc gia vÒ ®µo t¹o vµ viÖc lµm ®Ó hç trî cho c¸c truung t©m do nhµ níc tæ chøc vµ c¸c trung t©m ®µo t¹o t nh©n HÖ thèng tæ chøc t vÊn, dÞch vô , cung cÊp th«ng tin . §©y lµ vÊn ®Ò míi mÎ ®èi víi níc ta nhng rÊt cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp . Khi nã ph¸t triÓn ,nã sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp cã ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh kinh doanh ®øng ®¾n, h¹n chÕ rñi ro ë møc thÊp nhÊt HÖ thèng tæ chøc tµi trî ®æi míi c«ng nghÖ , tá chøc nghiªn cøu øng dông kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ míi: víi sù ho¹t ®éng cña hÖ thèng nµy nã sÏ gióp DNVVN mèt c¸ch ®¸ng kÓ trong viÖc n©ng cao d©y truyÒn s¶n xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈn ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng ThiÕt lËp hÖ thèng tæ chøc ®¹i diÖn : HÖ thèng nµy sÏ liªn kÕt c¸c doanh nghiÖp víi nhau , t×m thÊy ë nhau tiÕng nãi chung cã hiÖu lùc. Nã dùa trªn sù tù nguyÖn cña c¸c dianh nghiÖp vµ v× lîi Ých cña doanh nghiÖp ë tõng ngµnh ,tõng nghÒ , tõng vïng vµ trªn toµn quèc 3. Kinh nghiÖm cña c¸c níc HÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi , kÓ c¶ c¸c níc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn ®Òu chó ý vµ gióp ®ì c¸c DNVVN . Khu vùc nµy ®îc ®¸nh gi¸ lµ nh÷ng h¹t nh©n cña nh÷ng ho¹t ®éng c«ng nghiÖp cã tÝnh chÊt ®æi míi . Trong ®ã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña nhµ níc ®Òu nh»m vµo 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¸ tr×nh thóc ®Èy qu¸ tr×nh ra ®êi nh÷ng m« h×nh míi n¨ng ®éng . §ång thêi hç trî mét c¸ch tÝch cùc trªn c¸c ph¬ng diÓn kh¸c nhau ®Ó DNVVN ph¸t triÓn , t¹o nªn sù phån thÞnh cña ®Êt níc ..Qu¸ tr×nh ®ã ph¶i dùa trªn kinh nghiÖm thµnh c«ng cña mét sè níc sau: B¨ng-la-®Ðt, Ên ®é ®©y ®Òu lµ nh÷ng níc ®ong d©n , víi phÇn lín sè d©n lµm n«ng nghiÖp , nhng víi nh÷ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n trong viÖc ph¸t triÓn c¸c DNVVN , nªn ®· gióp nÒn kinh tÕ níc hä ®· cã sù tiÕn bé vît bËc. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B. KÕt LuËn Nh mét t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam, c¸c DNVVN ë ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn nhanh chãng , ®ång thêi cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµo sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. MÆc dï vËy sù ph¸t triÓn cña nh÷ng doanh nghiÖp nµy trong nh÷ng n¨m qua cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ , ®iÒu ®ã chøng tá phÇn nµo tiÒm n¨ng cña chóng ta cha ®îc khai th¸c triÖt ®Ó hay sù bÊt cËp cña c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ níc ®èi víi DNVVN , v× thÕ th«ng qua ®Ò tµi nµy phÇn nµo thÊy râ ®îc nh÷ng khã kh¨n tån ®äng cña DNVVN , tõ ®ã ®a ra mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt nh»m khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t m¹nh d¹n ®Çu t vµo khu vùc kinh tÕ nµy Tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng nhng do h¹n chÕ vÒ mÆt sè liÖu , kinh nghiÖm thùc tÕ vµ phong tiÖn nghiªn cøu nªn néi dung cña ®Ò tµi cßn nhiÌu sai sãt . RÊt mong ®îc sô gãp ý cña thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n. Hµ Néi , ngµy 22 th¸ng 2 n¨m 2003 Hoµng Trung HiÕu 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o 1. PGS. TS. NguyÔn Cóc T¹p chÝ Ng©n hµng 2. Th¹c sÜ NguyÔn H¶i §¹t Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn 3. Ng« SÜ Hïng Kinh tÕ vµ dù b¸o 4. Lª §¨ng Doanh T¹p chÝ - lao ®éng 5. TS.KH Pham Kiªm vµ Th¹c sÜ NguyÔn V¨n Thi T¹p chÝ ph¸t triÓn 6. GS. TS Vò Huy Tõ Kinh tÕ ph¸t triÓn 7. PTS. NguyÔn H¶i H÷u NXB - QG 8. GS. TS. NguyÔn §×nh Ph¬ng NXB - CTQG 9. §CSVN - C¸c nghÞ quyÕt héi nghÞ LÇn thø 5 ban chÊp trung ¬ng kho¸ 9 10. §CSVN - V¨n kiÖn ®¹i héi toµn quèc lÇn 8 Môc lôc A. Lêi më ®Çu I. Kinh tÕ ViÖt Nam 1. Kinh tÕ ViÖt Nam mong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 2. Lý do viÕt ®Ò tµi B. Ph©n lý luËn chung I. Kinh tÕ ViÖt Nam vµ vai cña doanh nghiÖp võa vµ nhá 1. Thùc tr¹ng kinh tÕ ViÖt Nam 2. Vai trß võa vµ nhá ®èi víi sù ph¸t triÓn ®Êt níc hiÖn nay 3. Sù cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp võa vµ nhá II. Thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam 1. Nh÷ng yÕu kÐm cña doanh nghiÖp võa vµ nhá 2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cña c¬ chÕ qu¶n lý vµ nguyªn nh©n sù tån t¹i III. Sù ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá 1. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý 2. ChÝnh s¸ch hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá IV. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam 1. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam 2. VÒ tæ chøc. 3. Kinh nghiÖm c¸c níc thÕ giíi C. KÕt luËn 17
- Xem thêm -