Tài liệu Tiềm năng thị trường và sản xuất của ngành công nghiệp ô tô việt nam

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Më ®Çu Qu¶n lý sinh viªn b»ng c«ng nghÖ tin häc ®ang lµ nhu cÇu míi trong c¸c trêng ®¹i häc. Trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng ph¸t triÓn hiÖn nay vµ ®øng tríc yªu cÇu tin ho¹c ho¸ qu¶n lý sin viªn trong c¸c trêng ®¹i häc ë níc ta hiÖn nay. Khoa tin häc kinh tÕ trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n hµ néi thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý sin viªn trong khoa. Trong ch¬ng tr×nh nµy bao gåm ba phÇn c¬ b¶n: Qu¶n lý hå s¬ ®¨ng ký dù thi vµo trêng Qu¶n lý hå s¬ sinh viªn häc t¹i khoa Qu¶n lý ®iÓm sinh viªn trong khoa vµ sinh viªn khoa kh¸c häc c¸c m«n cña khoa tin häc kinh tÕ C¸c phÇn nµy sÏ ®îc tr×nh bµy cô thÓ trong c¸c s¬ ®å BFD vµ DFD còng nh c¸c s¬ ®ß ng÷ c¶nh, s¬ ®å ph©n r· lu«ng th«ng tin vµ c¸c s¬ ®å chøc n¨ng kh¸c nh»m m« t¶ c¸c chøc n¨ng cña ch¬ng tr×nh mét c¸ch kh¸i qu¸t. Do ®©y ph¹m vi bµi viÕt lín nªn ch¬ng tr×nh ®îc viÕt theo c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n kh«ng ®i s©u vµo c¸c chi tiÕt cña qu¸ tr×nh qu¶n lý sinh viªn c¸c form c¸c b¸o c¸o hay d÷ liÖu chØ ®îc m« t¶ ë c¸c chøc n¨ng quan träng nhÊt cµ mang tÝnh ®Æc trng cho c¸c chøc n¨ng chÝnh. Trong kho¶ng thêi gian ng¾n vµ cha cã kinh nghiÖm trong thiÕt kÕ phÇn mÒn còng nh thiÕt kÕ c¸c s¬ ®å ng÷ c¶nh cña ch¬ng tr×nh v× vËy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. RÊt mong nhËn ®îc sù d¹y b¶o thªm cña c¸c thÇy c« cïng sù gãp ý cña c¸c b¹n cho ch¬ng tr×nh ®îc hoµn thiÖn h¬n. Nh©n ®©y t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Hµn ViÕt ThuËn ®· gióp ®ì t«i thùc hiÖn bµi viÕt nµy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. Tr×nh ®¬n menu ch¬ng tr×nh NhËp d÷ liÖu -NhËp hå s¬ sinh viªn -NhËp danh s¸ch m«n häc -NhËp líp -NhËp sinh viªn n¨m -NhËp luËn v¨n qu¶n lý ®iÓm -Qu¶n lý thi häc kú +NhËp ®iÓm thi häc kú +In lÞch thi +In danh s¸ch thi -In ®iÓm thi +Theo líp +Theo m«n +Theo kú -In danh s¸ch thi l¹i -Tæng kÕt häc kú +TÝnh ®iÓm trung b×nh +In kÕt qu¶ theo líp -XÐt häc bæng Tæng kÕt n¨m häc Qu¶n lý sv khoa tin -TÝnh ®iÓm thi khoa -In ®iÓm thi -B¸o c¸o +In danh s¸ch sinh viªn lªn líp +In danh s¸ch sinh viªn thi T¹o c¬ së d÷ liÖu Qu¶n lý+In ®iÓm Tængsinh kÕt n¨m häc th«i Qu¶n danh s¸ch viªn buéc häclý tèt nghiÖp Qu¶n lý thi tèt nghiÖp -TÝnh ®iÓm trung b×nh kho¸ -Thi l¹i sinh viªn +XÐt lµm luËn v¨n +NhËp danh s¸ch sinh viªn lµm luËn v¨n +In danh s¸ch sinh viªn thi +In danh viªn t¹m dõng T¹o s¸ch c¬ sësinh d÷ liÖu -Tèt nghiÖp +In kÕt qu¶ thi tèt nghiÖp +In kÕt qu¶ thi lµm luËn v¨n +In ®iÓm tæng kÕt toµn kho¸ +In b¶ng ®iÓm c¸ nh©n NhËp håchän s¬ svph¬ng NhËp danh s¸ch IV. Lùa ph¸p thiÕt kÕm«n häc Lùa chän ph¬ng ph¸p Topdowndesign Møc 0 NhËp líp NhËp sinh viªn n¨m Qu¶n lý ®iÓm 2 Qu¶n lý thi hk In ®iÓm In danh s¸ch thi l¹i XÐt häc bæng Tæng kÕt hk Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Møc 1 Tæng kÕt n¨m häc TÝnh ®iÓm trung b×nh In ®iÓm trung b×nh B¸o c¸o Qu¶n lý tèt nghiÖp TÝnh ®iÓm tb toµn kho¸ Ph©n lo¹i sv Tèt nghiÖp Qu¶n lý luËn v¨n In b¶ng ®iÓm Qu¶n lý thi häc kú NhËp m«n thi häc kú In lÞch thi In danh s¸ch sv thi In ®iÓm 3 Theo líp Theo m«n thi Theo kú thi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Møc2 Tæng kÕt häc kú TÝnh ®iÓm trung b×nh In kÕt qu¶ theo líp B¸o c¸o Danh s¸ch sv lªn líp Danh s¸ch sv ®îc häc bæng 4 Danh s¸ch sv th«i häc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©n lo¹i sinh viªn Danh s¸ch sv lµm luËn v¨n Danh s¸ch sv thi tèt nghiÖp Danh s¸ch sv t¹m dõng Tèt nghiÖp Qu¶n lý sinh viªn KÕt qu¶ thi tèt nghiÖpTængKÕt T¹o c¬ së d÷ liÖu Qu¶n lý ®iÓm kÕtqu¶ n¨mlµm häcluËn v¨n Qu¶n lý tèt nghiÖp II.S¬ ®å BFD ( Bussiness funtion diagram) NhËp hå s¬ sv Qlý thi häc kú TÝnh ®iÓm tb §iÓm tb kho¸ Danh s¸ch m häc M«n thi hk In ®iÓm tb NhËp líp In lÞch thi B¸o c¸o NhËp sv n¨m Danh s¸ch thi ChuÈn tèt nghiÖp Ph©n lo¹i sv XÐt lµm lv Dssv lªn líp Ds lµm lv Danh s¸ch thi l¹i Dssv thi Ds thi tèt ngh In ®iÓm Dssv th«i häc Ds t¹m dõng Theo líp Dssvhäcbæng Tèt nghiÖp Theo m«n thi KÕt qu¶ thi tn Theo kú thi KÕt qu¶ llv Tæng kÕt häc kú In kÕt qu¶ thi TÝnh ®iÓm tb In kÕt qu¶ llv In kÕt qu¶ líp § toµn kho¸ XÐt häc bæng 5 Qu¶n lý luËn v¨n §iÓm c¸ nh©n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. S¬ ®å DFD (Data flow Diagram) 1. NhËp d÷ liÖu ( T¹o c¬ së d÷ liÖu) Hå s¬ sinh viªn Nhs Danh s¸ch m«n Dsm h Danh s¸ch c¸c líp Th«ng tin líp Nlíp Sinh viªn Chñ nhiÖn khoa C¸c líp Lªn danh Kho d÷ kiÖu KhoaCb tintrong khoa s¸ch líp Phßng ®µo t¹o Th«ng tin n¨m 1.1.tètnghiÖp NhËp hå s¬ sinh viªnXtn ChuÈn Hå s¬ ®¨ng ký dù thisinh vµo viªn trêng Hå s¬ Hå s¬ sing viªn häc t¹i trêng Danh s¸ch líp 1.2. Danh s¸ch m«n häc HiÖu trëng Nsvn Cb trong trêng LËp lÞch häc Sö lý thi GiÊy Phßng ®µo t¹ob¸o thi LËp lÞch thùc Qu¶n tËp lý sv Phßng ®µo t¹o Khoa tin Khoa tin Líp HiÖu trëng Ho¹t ®éng kh¸c Sinh viªn Danh s¸ch m«n häc Danh s¸ch m«n häc Lªn lÞch häc Lªn lÞch thi Phßng ®µo t¹o Khoa tin®µo t¹o Phßng HiÖu trëng B¶ng ®iÓm thi In ®iÓm HiÖu trëng 1.3.NhËp líp Ds ®iÓm danh Ds thi l¹i Khoa tin B¶ng ®iÓm c¸c m«n 6 B¶ng ®iÓm häc kú Tæng kÕt hk Sinh viªn XÐt häc bæng ®èi tîng kh¸c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.4.nhËp sinh viªn n¨m 2.Qu¶n lý ®iÓm 2.1.Qu¶n lý thi häc kú Ds m«n thi In lÞch thi Ds ®iÓm danh KÕt qu¶ t c¸ch LÞch thi Danh s¸ch sv thi In danh s¸ch thi 2.2. In ®iÓm In ®iÓm §iÓm thi 7 Ds sv thi l¹i, häc l¹i Theo líp Theo m«n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo kú 2.3. Tæng kÕt häc kú TÝnh ®iÓm tb XÐt häc bæng In ®iÓm trung 3.Tæng kÕt n¨m häc b×nh XÐt lªn líp B¶ng ®iÓm B¶ng ®iÓm B¶ng ®iÓm C¸c ho¹t ®éng kh¸c TÝnh ®iÓm tb §iÓm tb toµn kho¸ In ®iÓm tb Ho¹t ®éng k Ds ®îc häc bæng Ds khen thëng kh¸c B¶ng ®iÓm tb häc kú Danh s¸ch häc l¹i Danh s¸ch lªn líp Dssv lªn líp P ®µo t¹o Dssv thi Ql luËn B¸o c¸o v¨n Khoa Dssv th«itinhäc Tèt nghiÖp Ph©n lo¹i 4. Qu¶n lý tèt nghiÖpsv Dssc ®ctrhäc HiÖu ëngbæng B¶ng ®iÓm cn T¹o CSDL Hs §¨ng ký thi 5. DFD toµn ch¬ng tr×nh Thi häc kú Hs tróng tuyÓn KÕt qu¶ t c¸ch Theo dâi ®iÓm da Qu¶n lý ®iÓm B¶ng ®iÓm C¸n bé khoa Sinh viªn C¸n bé tr êng Phßng ®µo t¹o Ql luËn v¨n 8 Bé gi¸o dôc HiÖu tr ëng Ho¹t ®éng kh¸c Sinh viªn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho d÷ liÖu VI. Tr×nh bµy c¬ së d÷ liÖu Form danh s¸ch m«n häc * M· m«n Tªn m«n Form hå s¬ sinh viªn *M· sinh viªn Hä tªn Giíi tÝnh Ngµy sinh §Þa chØ Nhãm nghµnh §oµn viªn Ngµy vµo ®oµn *M· tØnh *M· nghµnh *M· khu vùc Ghi chó §Þa chØ liªn hÖ Form cËp nhËt luËn v¨n *M· luËn v¨n *M· sinh viªn Tªn ®Ò tµi Ngµy b¶o vÖ §iÓm Ghi chó Form cËp nhËt n¨m *M· sinh viªn *M· n¨m T×nh tr¹ng N¨m häc N¨m thi *M· líp Ghi chó Form cËp nhËt ®iÓm *M· sinh viªn *M· m«n thi 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÇn thi §iÓm Form cËp nhËt líp *M· líp Tªn líp Kho¸ häc Tªn hÖ Tªn kho¸ Form cËp nhËt m«n thi *M· M«n thi Sè häc tr×nh Sè kú thi *M· líp *M· m«n V. Tr×nh bÇy giao diÖn 1. Menu chÝnh 2. Form danh s¸ch m«n häc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Form hå s¬ sinh viªn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. Form cËp nhËt ®iÓm 5. Form cËp nhËt líp 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 6. Form cËp nhËt luËn v¨n 7. Form cËp nhËt m«n thi 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 8. Form cËp nhËt sinh viªn n¨m 14
- Xem thêm -