Tài liệu Thuyết trình lý thuyết tài chính tiền tệ suy thoái kinh tế

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ ĐỀ TÀI: SUY THOÁI KINH TẾ NHÓM THUYẾT TRÌNH: NHÓM 6 NỘI DUNG: I. Tổng quan lý thuyết II. Ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế đến nền kinh tế thế giới III. Thực trạng suy thoái kinh tế tại Việt Nam 2008-2012 I. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1 ĐỊNH NGHĨA SUY THOÁI KINH TẾ 2 PHÂN LOẠI SUY THOÁI 3 NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI 4 GIẢI PHÁP 1. ĐỊNH NGHĨA 2. PHÂN LOẠI SUY THOÁI KINH TẾ Suy thoái hình chữ V Suy thoái hình chữ U Suy thoái kình chữ W Suy thoái hình chữ L SUY THOÁI HÌNH CHỮ V Pha suy thoái ngắn, tốc độ suy thoái lớn; pha phục phồi cũng ngắn và tốc độ phục hồi nhanh; điểm đổi chiều giữa hai pha này rõ ràng. Suy thoái hình chữ V, như trường hợp suy thoái kinh tế Hoa Kỳ năm 1953 SUY THOÁI HÌNH CHỮ U Phục hồi rất chậm. Có thể có các quý tăng trƣởng dƣơng và tăng trƣởng âm xen kẽ nhau. Suy thoái hình chữ U, như trường hợp suy thoái kinh tế Hoa Kỳ 1973 – 1975 SUY THOÁI HÌNH CHỮ W Là kiểu suy thoái liên tiếp. Nền kinh tế vừa thoát khỏi suy thoái đƣợc một thời gian ngắn lại tiếp tục rơi ngay vào suy thoái. Suy thoái hình chữ W, như trường hợp suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ đầu thập niên 1980 SUY THOÁI HÌNH CHỮ L Nền kinh tế rơi vào suy thoái nghiêm trọng rồi suốt một thời gian dài. Một số nhà kinh tế gọi tình trạng này là khủng hoảng kinh tế. Suy thoái hình chữ L, như trường hợp Thập kỷ mất mát (Nhật Bản). 3. NGUYÊN NHÂN SUY THOÁI KINH TẾ TỪ TRUỜNG PHÁI KINH TẾ • Trƣờng phái kinh tế học chủ nghĩa Keynes • Trƣờng phái kinh tế học Áo • Trƣờng phái tiền tệ TỪ THỰC TẾ • • • • TỪ MÔ HÌNH Khủng hoảng tài chính Giá nguyên liệu đầu vào Chiến tranh Các yếu tố trung lập • Đƣờng tổng cầu AD giảm mạnh • Đƣờng tổng cung AS giảm mạnh XEM XÉT TỪ TRƢỜNG PHÁI KINH TẾ Keynes Áo Tiền tệ • Tiết kiệm gia tăng làm GDP giảm • Sự can thiệp của Chính phủ • Sự quản lý yếu kém và can thiệp của chính phủ qua chính sách tiền tệ XEM XÉT TỪ THỰC TẾ • • • • Khủng hoảng tài chính. Giá nguyên liệu đầu vào gia tăng đột biến Chiến tranh Các yếu tố trung lập • • Sự sai lầm trong việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô. Kỳ vọng của ngƣới dân & sự khủng hoảng niềm tin XEM XÉT TỪ MÔ HÌNH AD AS HỆ QUẢ TỪ SUY THOÁI KINH TẾ THÁCH THỨC CƠ HỘI THÁCH THỨC Vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh • Tâm lý lo sợ của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Đầu tư và tiêu dùng trong nước giảm mạnh • Thu nhập khả dụng giảm • Rủi ro tăng cao. Bất ổn cán cân thanh toán • Xuất khẩu giảm mạnh. TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG GIẢM GIẢM PHÁT Thách thức TỶ LỆ THẤT NGHIỆP THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH BẤT ỔN CƠ HỘI • • • Tiếp cận với những quy trình sản xuất công nghệ cao. Cải tổ lại các doanh nghiệp tổ chức làm ăn kém hiệu quả. Sự phân chia lại ảnh hƣởng quyền lực kinh tế trên thế giới. GIẢI PHÁP Chính sách tài khóa • Chi ngân sách • Thuế Chính sách tiền tệ • Tỷ lệ dự trữ bắt buộc • Lãi suất • OMO II. ẢNH HƢỞNG CỦA SUY THOÁI ĐẾN NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 19291933 Cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 Cuộc suy thoái kinh tế 2008-2012
- Xem thêm -