Tài liệu Thuyết quản lý của trường phái quan hệ con ngươì và sự vận dụng vào các quan hệ doanh ngiệp việt nam

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThuyÕt qu¶n lý cña tr-êng ph¸i quan hÖ con ng-¬× vµ sù vËn dông vµo c¸c quan hÖ doanh ngiÖp viÖt nam” Môc lôc 1 Më ®Çu 2 Néi dung thuyÕt qu¶n lý quan hÖ con ng-¬× vµ sù vËn dông vµo cac quan hÖ doanh ngiÖp viÖt nam 2.1 VÊn ®Ò gi¶i quyÕt m©u thuÉn 2.2 Ra mÖnh lÖnh 2.3 QuyÒn lùc vµ th¶m quyÒn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4 Tr¸ch nhiÖm tÝch luü 2.5 QuyÒn lanh d¹o vµ diÒu khiÓn 3 NhËn xÐt thuyÕt qu¶n lý quan hÖ con ng-êi 4 KÕt luËn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. Më ®Çu Mèi quan hÖ con ng-êi ®ãng mét vai trß quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng vµ nhiÒu lÜnh vôc kh¸c ,c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i biÕt c¸ch ph¸t huy kh¼ n¨ng s¸ng t¹o vµ khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ tduy cña nhiÒu thµnh viªn trong tæ chøc cña m×nh vµ x©y dùng thµnh nh÷ng tËp thÓ liªn kÕt , hîp t¸c v× sù ph¸t triÓn chung vña doanh nghiÖp . Nh©n tè con ng-êi kh«ng chØ cã 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhu cÇu , ®êi sèng kinh tÕ , mµ bao gåm c¸c yÕu tè t×nh c¶m, t©m lý tinh thÇn muèn t¸c ®éng vµo hä kh«ng thÓ bá qua c¸c mèi quan hÖ ®ã trong khu«n khæ mét doanh nghiÖp còng nhmét x· héi . Ng-êi qu¶n lý cÇn cã sù hiÓu biÕt thÊu ®¸o vµ lßng tin t-ëng vµo t-¬ng lai, cÇn nh×n xa tr«ng réng ®ång thêi hiÓu ®-¬c vÞ trÝ cña mçi c¸ nh©n trong tæng thÓ, cÇn hiÓu ®-îc t©m t- nguyÖn väng cña cÊp d-íi vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò m©u thuÉn còng nh- lµm tèt vai trß cña mét nhµ l·nh ®¹o ,®ång thêi gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a con ng-êi ®Ó t¹o thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý hoµn chØnh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Néi dung thuyÕt qu¶n lý quan hÖ con ng-êi vµ sù vËn dông vµo c¸c quan hÖ doanh ngiÖp ViÖt Nam 2.1 VÊn ®Ò gi¶i quyÕt m©u thuÉn M©u thuÉn kh«ng ph¶i lµ sù tranh trÊp , mµ lµ sù biÓu hiÖn cña sù kh¸c biÖt , kh¸c biÖt vÒ ý kiÕn v× vËy , m©u thuÉn 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 còng kh«ng tèt mµ còng kh«ng xÊu . Ma s¸t cã thÓ lµm gi¶m vËn tèc cña c¸c vËt chuyÓn ®éng , song nhê ma s¸t míi ph¸t hiÖn ®-îc ra löa. Trong qu¶n lý còng vËy , tÊt c¶ lµ phô thuéc vµo nhµ qu¶n lý biÕt lóc nµo th× nªn lo¹i trõ ma s¸t gi÷a con ng-êi vµ khi nµo th× sö dông nã ®ã lµ ph-¬ng ph¸p tiÕp cËn tÝch cùc lµm c¬ së ®-a ra ph-¬ng ph¸p phï hîp Cã ba ph-¬ng ph¸p ®Ó xö trÝ víi m©u thuÉn : ¸p trÕ tho¶ hiÖp vµ thèng nhÊt , ¸p chÕ ®em l¹i cho th¾ng lîi cña mét phÝa . MÆc dï ®©y lµ ph-¬ng ph¸p dÔ dµng nhÊt , nh-ng nã Ýt lµm cho ng-êi ta tho¶ m·n , nhÊt lµ vÒ l©u dµi . Tho¶ hiÖp lµ mçi bªn tõ bá mét c¸i g× ®ã ®Ó cho hoµ b×nh ®-îc kh«i phôc vµ c«ng viÖc l¹i ®-îc tiÕp tôc Ph-¬ng ph¸p thèng nhÊt nh- lµ mét ph-¬ng ph¸p tèt nhÊt vµ lµm võa lßng nhÊt ®Ó chÊm døt m©u thuÉn. Ph-¬ng ph¸p 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nµy dùa trªn tiÒn ®Ò lµ c¸c kh¸c biÖt ®Òu cã gi¸ trÞ , t-îng tr-ng cho phÇn ®ãng gãp cô thÓ, riªng biÖt mµ mçi thµnh viªn cã thÓ g¸nh v¸c cho sù ph¸t triÓn chung cña nhãm . Thèng nhÊt s¸ng t¹o ra mét c¸i g× ®ã míi mÎ , mét c¸i g× tèt h¬n lµ trän lùa mét trong hai phÝa , lµ c¸ch gi¶i quyÕt m©u thuÉn triÖt ®Ó nhÊt §Ó thèng nhÊt m©u thuÉn tr-íc tiªn lµ ®em nh÷ng sù kh¸c biÖt ra c«ng khai . nÕu b-íc ®Çu tiªn lµ bãc trÇn m©u thuÉn thùc th× b-íc thø hai l¾m lÊy c¸c yªu cÇu cña mçi bªn vµ chia chóng ra thµnh c¸c phÇn hîp thµnh. §©y lµ viÖc xem xÐt kÜ l-ìng mong muèn cña mçi bªn viÖc ®¸nh gi¸ l¹i nhu cÇu ë c¶ hai phÝa sÏ xuÊt hiÖn mét thêi ®iÓm mµ c¶ hai phÝa ®Òu nhËn thÊy cã mét nhu cÇuchung mµ hä cÇn ®¹t tíi . Thóc ®Èy c¶ hai phÝa kh¸c biÖt cïng cã nh÷ng hµnh ®éng vµ môc tiªu 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chung mét c¸ch tù gi¸c thay v× sù ¸p chÕ quyÒn lùc hoÆc sù tõ bá lîi Ých cña mét trong hai bªn Ph¶n øng kh«ng chØ víi mét bªn mµ lµ mèi quan hÖ gi-· hai bªn do ®ã ta thÊy râ mèi quan hÖ con ng-êi trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt m©u thuÉn vµ ®iÒu hµnh , qu¶n lý mét nhãm ng-êi . Ng-êi ta th-êng thÝch c¶m thÊy m×nh lµ ng-êi chiÕn th¾ng ®Ó ®-îc tr¶i qua c¶m gi¸c xóc ®éng cña sù trinh phôc nh-ng ch¼ng cã ai giµnh ®-îc phÇn th¾ng thùc sù Chóng ta lÏ ra ph¶i ph¸t triÓn quan niÖm vÒ quyÒn lùc liªn kÕt mét quyÒn lùc ®-îc chung søc ph¸t triÓn mét quyÒn lùc chñ ®éng chø kh«ng ph¶i quyÒn l-c Ðp buéc 2.2 Ra mÖnh lÖnh T- t-ëng qu¶n lý theo khoa häc cho vèn cho r»ng, chñ yÕu ®Ó lµm cho c«ng viÖc ®-îc th-c hiÖn lµ th«ng qua mÖnh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lÖnh hay chØ thÞ tõ trªn chØ xuèng. Nhµ qu¶n lý cø t-ëng r»ng c«ng viÖc cña m×nh lµ b¾t ng-êi kh¸c ph¶i lµm viÖc b»ng c¸ch ra mÖnh lÖnh ®©y lµ biÓu hiÖn cña “ chñ nghÜa «ng chñ” vµ kh«ng mÊy cã t¸c dông víi nh÷ng ng-êi ghÐt bÞ chØ huy Nhu cÇu kh¸ch quan cña viÖc ra mÖnh lÖnh qu¶n lý , song kh«ng l¹i coi ®ã lµ chØ huy. Trªn c¬ së cña t©m lý häc cÇn xem xÐt l¹i viÖc ra mÖnh lÖnh . ViÖc thùc hiÖn mÖnh lÖnh kh«ng tèt cã nguyªn nh©n c¶ tõ phÝa ng-êi ra lÖnh vµ ng-êi nhËn lÖnh . C«ng nh©n kh«ng lµm nh÷ng g× hä bÞ ra lÖnh ph¶i lµm ,®¬n gi¶n chØ v× hä kh«ng thÓ lµm nh÷ng viÖc cø bÞ ng-êi ta hèi thóc , ®iÒu nµy lµ mét thãi quen cña nhµ qu¶n lý cho r»ng , c«ng nh©n lu«n t×m c¸ch chèng ®èi hä vµ ph¶i dïng mÖnh lÖnh ¸p chÕ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CÇn thay ®æi nh÷ng thãi quen nµy vµ t¹o ra m«i tr-êng t©m lý cho viÖc nhËn mÖnh lÖnh dÔ dµng h¬n, mét nh©n viªn b¸n hµng giái biÕt t©m lý ng-êi mua hµng vµ gióp hä v-ît trë ng¹i trong viÖc quyÕt ®Þnh mua vµ l-¹ chon hµng khi tr¶ tiªn thõa cho kh¸ch hµng ph¶i tr¶ thËt nhanh v× t©m lý khi mua mét mãn ®å nµo ®ã kh¸ch hµng th-êng tá ra tiÕc kho¶n tiÒn m×nh mua Ra mÖnh lÖnh ph¶i nh»m ®¹t tíi sù thèng nhÊt gi÷a qu¶n lý vµ bÞ qu¶n lý khi mét mÖnh lÖnh ®-îc ®-a ra theo mét c¸ch g¾t gáng th× nã nh- bÞ ®æ thªm dÇu vµo löa v× ng-êi d-íi quyÒn hä c¶m thÊy lßng tù träng cña hä bÞ tæn th-¬ng, bÞ ¸p bøc vµ trë lªn phÉn uÊt , co vÒ thÕ tù vÖ C¸ch gi¶i quyÕt tèt nhÊt lµ liªn kÕt tÊt c¶ c¸c bªn cã liªn quan vµo viÖc nghiªn cøu hoµn c¶nh kh¸m ph¸ ra quy luËt 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña hoµn c¶nh vµ tu©n theo quy luËt Êy v× thÕ c¸c mÖnh lÖnh ph¶i b¾t nguån tõ hµnh ®éng tõ ®ßi hái cña hoµn c¶nh Chóng ta th-êng thÝch nghe nh÷ng lêi khen h¬n lµ nh÷ng c©u chØ chÝch do ®ã nhµ qu¶n lý cÇn l¾m b¨t vµ kÕt hîp gi÷a nh÷ng lêi khen vµ chØ chÝch 2.3 QuyÒn lùc vµ thÈm quyÒn QuyÒn lùc ®¬n thuÇn lµ kh¶ n¨ng b¾t mäi viÖc x¶y ra , lµ mét t¸c nh©n xui khiÕn nã khëi x-íng sù thay ®æi . QuyÒn lùc tuyÖt ®èi lµ tham väng cña hÇu hÕt mäi ng-êi nh-ng nã kh«ng cho ta nhiÒu lîi thÕ nh- quyÒn lùc liªn kÕt . Nã chØ t¹o nªn sù phÉn uÊt vµ g©y ra ph¶n øng nã bao hµm ý tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ buéc ng-êi kh¸c thùc hiÖn nguyÖn väng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña m×nh v× vËy chóng ta chØ cã thÓ gi¶m bít quyÒn l-c tuyÖt ®èi ch- kh«ng triÖt tiªu ®-îc nã ThÈm quyÒn lµ quyÒn lùc ®-îc ban cho lµ quyÒn lùc ®-îc ph¸t triÓn vµ sö dông quyÒn lùc. ThÈm quyÒn liªn quan tíi c«ng viÖc , b¾t nguån tõ chøc n¨ng hay c«ng viÖc ph¶i tiÕn hµnh. ThÈm quyÒn lµ s¶n phÈm cña chøc n¨ng chø kh«ng ph¶i cña ®Þa vÞ v× thÕ cÇn ph¶i th2.4 Tr¸ch nhiªm tÝch luü Tr¸ch nhiÖm còng nh- thÈm quyÒn cã liªn quan tíi hoµn c¶nh vµ chøc n¨ng. VÊn ®Ò lµ ng-êi ta chiu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸i g× h¬n lµ ng-êi ta chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ai Tr¸ch nhiªm tÝch luü ngô ý r»ng c¸c nhµ qu¶n lý cÊp thÊp cßn ph¶i lµ ng-êi dù phÇn tr¸ch nhiÖm trong viÖc t¹o lËp chÝnh s¸ch chung vµ c«ng nh©n cÇn ph¶i n¾m mét vai trß 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong qu¶n lý . C¸i cÇn thiÕt lµ ng-êi c«ng nh©n kh«ng chØ ý thøc vÒ tr¸ch nhiªm c¸ nh©n mµ cßn ý thø vÒ tr¸ch nhiÖm chung n÷a Ph-¬ng ph¸p qu¶n lý cïng trung tr¸ch nhiÖm tíi viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ ngang h¬n lµ nÊc thang thø nhÊt cña hÖ thèng quyÒn lùc Trong mét doanh nghiÖp nhµ qu¶n lý b»ng c¸ch nµo ®ã ®Ó c«ng nh©n vµ nh÷ng thµnh viªn trong tæ chøc cña m×nh coi c«ng viÖc cña doanh nghiÖp nh- lµ c«ng viÖc cña chÝnh hä 2.5 QuyÒn l·nh ®¹o vµ ®iÒu khiÓn Mét ng-êi l·nh ®¹o(ng-êi qu¶n lý) thùc sù ph¶i lµ ng-êi cã thÓ chØ ra ®-îc mÖnh lÖnh nµy rÊt cÇn thiÕt víi hoµn c¶nh . QuyÒn l·nh ®¹o thùc sù ph¶i dùa trªn c¬ së chøc n¨ng , bëi 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khi hoµn c¶nh hay chøc n¨ng cña tæ chøc thay ®æi th× cÇn thiÕt thay ®æi quyÒn l·nh ®¹o QuyÒn ®iÒu khiÓn thuéc vÒ ng-êi qu¶n lý ®ßi hái ng-êi qu¶n lý ph¶i cã sù hiÓu biÕt s©u réng nhÊt vÒ hoµn c¶nh, chø kh«ng chØ dùa vµo ®Þa vÞ chÝnh thøc cña m×nh vµ cã tÝnh c¸ch thÝch ¸p chÕ Ng-êi qu¶n lý ph¶i biÕt thèng nhÊt c¸c kh¸c biÖt gi÷a nh÷ng ng-êi cÊp d-íi trùc tiÕp cña m×nh ®Ó t¹o ra mét hîp lùc chung cña tæ chøc . Ng-êi qu¶n lý cÇn liªn hÖ môc ®Ých tr-íc m¾t vµ môc ®Ých l©u dµi , liªn hÖ kÕ ho¹ch riªng lÎ víi kÕ ho¹ch tæng hîp . CÇn lµm cho c«ng nh©n cña m×nh thÊy vµ tin r»ng hä lµ thµnh viªn liªn kÕt trong cïng mét tæ chøc, cïng ph¶i ®¹t ®-îc môc ®Ých chung cña tæ chøc ®ã nÕu mét ng-êi c«ng nh©n cã lµm c«ng viÖc tèt ®Õn thÕ nµo ®i ch¨ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n÷a th× hä còng kh«ng bao giê hoµn toµn m·n nguyÖn víi kÕt qu¶ ®ã ®¬n gi¶n v× hä lµ ng-êi ®i lµm thuª chÝnh v× lÏ ®ã ng-êi qu¶n lý nµo kh¾c phôc tèi ®a nh-îc ®iÓm ®ã b»ng mét sè c¸ch kh¸c nhau trong tõng lÜnh v-c hoµn c¶nh cô thÓ .vd ngoai l-¬ng cøng tr¶ l-¬ng theo n¨ng lùc cña tõng ng-êi ,,, Ng-êi qu¶n lý cÇn cã sù hiÓu biÕt thÊu ®¸o vµ lßng tin t-ëng vµo t-¬ng lai, cÇn nh×n xa tr«ng réng ®ång thêi hiÓu ®-¬c vÞ trÝ cña mçi c¸ nh©n trong tæng thÓ, cÇn hiÓu ®-îc t©m t- nguyÖn väng cña cÊp d-íi ph¶i t×m hiÓu hä xuÊt ph¸t trong ®iªu kiÖn hoµn c¶nh nh- thÕ nµo hä cã tham väng nhthÕ nµo Ng-êi l·nh ®¹o ph¶i cã nh÷ng phÈm chÊt c¸ nh©n nhtÝnh kiªn tr× , n¨ng lùc thuyÕt phôc sù khÐo lÐo trong c¸ch c- 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sö vµ kh¶ n¨ng ngo¹i giao …. Còng nh- tr×nh ®é cao vµ ®-îc ®µo t¹o rÌn luyÖn nhiÒu Ng-¬i l·nh ®¹o ph¶i lµ ng-¬i phèi hîp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. kh«ng yªu cÇu mäi ng-êi phôc vô m×nh mµ phôc vô mét môc ®Ých chung. Ng-êi l·nh ®¹o giái ph¶i biÕt ph¸t triÎn quyÒn l·nh ®¹o gi÷a nh÷ng ng-êi d-íi quyÒn m×nh anh ta ph¶i rÌn luyÖn cho nh÷ng ng-êi d-íi quyÒn c¸ch tù ®iÒu khiÓn hoµn c¶nh ph¸t triÓn ý kiÕn riªng vµ tù ra quyÕt ®Þnh vµ trÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÒn l·nh ®¹o cña m×nh QuyÒn ®iÒu khiÓn chÝnh lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng qua l¹i trong b¶n th©n sù viÖc chø kh«ng ph¶i bªn ngoµi sù vËt . Cßn viÖc ®iÒu khiÓn lµ mét phÇn cña qu¸ tr×nh diÔn ra c¸c tiÕn ®é sinh häc c¸ nh©n vµ x· héi . §Ó cã ®-îc quyÒn ®iÒu khiÓn ph¶i cã ®-îc sù thèng nhÊt , trong qu¸ tr×nh kinh doanh còng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vËy ph¶i ph¸t triÓn qua l¹i t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c thµnh phÇn lµ quyÒn ®iÒu khiÓn 3. NhËn xÐt thuyÕt qu¶n lý quan hÖ con ng-êi Lao ®éng qu¶n lý kh«ng phô thuéc vµo kh¶ n¨ng bÈm sinh hoÆc tÝnh c¸ch c¸ nh©n cña c¸c nhµ qu¶n lý mµ ®ã chÝnh lµ khoa häc cÇn ph¸t triÓn liªn tôc Trong c«ng viÖc qu¶n lý , cÇn tró träng tíi nh÷ng ng-êi lao ®éng víi toµn bé ®êi sèng cña hä, bao gåm yÕu tè kinh tÕ tinh thÇn vµ t×nh c¶m . Con ng-êi lu«n g¾n liÒn víi nhau trong mét tæ chøc nhÊt ®Þnh mµ sù hoµ hîp , thèng nhÊt gi÷a hä sÏ t¹o ra mét nÒn t¶ng cña c¸c tæ chøc kinh doanh vµ trë thµnh ®éng lùc cho tæ chøc ph¸t triÓn vµ ®ã còng lµ thùc chÊt cña qu¶n lý 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThuyÕt qu¶n lý quan hÖ con ng-êi kh«ng nh÷ng kh¸m ph¸ ra mét c¸ch tiÕp cËn nh©n b¶n h¬n toµn diÖn h¬n , n¨ng ®éng h¬n vÒ qu¶n lý mµ cßn lµm phong phó h¬n cho khoa häc qu¶n lý b»ng nh÷ng ph¹m trï c¬ b¶n . §Ò cao sù hîp t¸c thèng nhÊt gi÷a nh÷ng ng-êi lao ®éng vµ ng-êi qu¶n lý gi÷a c¸c nhµ l·nh ®¹o vµ c¸c nhµ qu¶n luý, nh»m ph¸t triÓn c¸c quan hÖ con ng-êi tèt ®Ñp nh- lµ mét nguån lùc ®Ó t»ng n¨ng xuÊt vµ hiÖu qu¶ lao ®éng Trong doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay c¸c nhµ qu¶n lý cÇn quan t©m nhiÒu h¬n tíi tíi ®êi sèng kinh tÕ vµ tinh thÇn , gi¶i quyÕt tèt c¸c m©u thuÉn ph¸t sinh trong c¸c mèi quan hÖ c¸ nh©n nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh h¬n 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. KÕt luËn ThuyÕt qu¶n lý cña tr-êng ph¸i quan hÖ con ng-êi mang tÝnh thêi sù trong thùc tiÔn qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp viÖt nam hiªn nay. VËn dông nã c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ qu¶n trÞ viÖt nam sÏ ph¸t hiªn ra nh÷ng vÊn ®Ò yÕu kÐm trong qu¶n lý . nh- c©p trªn ch-a thùc sù quan t©m vµ hiÓu ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò cßn nhiÒu bÊt cËp kh«ng sö dông ®óng ng-êi ®óng viÖc t×nh tr¹ng ¸p ®¹t b»ng mÖnh lÖnh tõ cÊp trªn xuèng cÊp d-íi vµ cßn nhiÒu chång chÐo vv,, . chøc n¨ng nhiÖm vô kÕt hîp trong mét sè doanh nghiªp ch-a thËt khoa häc . c¸c nhµ qu¶n lý vËn dông thuyÕt qu¶n lý quan hÖ con ng-êi nh»m t¹o mèi quan hÖ tèt gi-a mäi c¸ nh©n . nhµ qu¶n lý nµo biÕt c¸ch khai th¸c nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm Èn cña mçi ng-êi 20
- Xem thêm -