Tài liệu Thuyết quản lý của trường phái quan hệ con người và sự vận dụng vào các doanh nghiệp

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò tµi :ThuyÕt qu¶n lý cña tr-êng ph¸i “ quan hÖ con ng-êi “ vµ sù vËn dông vµo c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Lêi më ®Çu. V iÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý nhµ n-íc tõ c¬ chÕ tËp chung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ më – nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®ang më ra mét lé tr×nh th«ng tho¸ng cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn, ®-a nÒn kinh tÕ n-íc nhµ vµo sù vËn hµnh, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. C¬ chÕ thÞ tr-êng më sÏ lµ lÊc thang ®-a nÒn kinh tÕ nuíc nhµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong s¶n xuÊt còng nh- trong kinh doanh, mäi doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng ®Ó ®¹t ®ù¬c tíi c¸i ®Ých lµ tèi ®a ho¸ ®-îc lîi nhuËn. Nh-ng ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i tèi ®a sö dông c¸c nguån lùc hiÖn cã. §a sè c¸c doanh nghiÖp ®Òu ¸p dông biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. YÕu tè con ng-êi trong qu¸ tr×nh nµy ®ãng gãp mét phÇn rÊt quan träng. Sù ¶nh h-ëng cña c¬ chÕ bao cÊp vÉn cßn tån t¹i ®Õn ngµy nay lµ c«ng nh©n ViÖt Nam rÊt thô ®éng trong s¶n xuÊt, khiÕn n¨ng suÊt lao ®éng bÞ gi¶m sót dÉn tíi doanh nghiÖp khã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thi tr-êng thÕ giíi. VËy t¹i sao ¶nh h-ëng yÕu tè con ng-êi l¹i cã thÓ ®ãng mét vai trß to lín trong viÖc tèi ®a ho¸ s¶n xuÊt ?Cã ph¶i chØ cÇn t¨ng l-¬ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n lµ cã thÓ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ? . Mét trong sè c¸c tr-êng ph¸i nghiªn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cøu t¸c ®éng cña con ng-êi tíi s¶n xuÊt lµ tr-êng ph¸i “ Quan hÖ con ng-êi” . VËy tr-êng ph¸i “ Quan hÖ con ng-êi” ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò g× ? ThuyÕt nµy cã nh÷ng -u vµ nhuîc ®iÓm g× ? Thùc tÕ vËn dông vµo c¸c doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam hiÖn nay ra sao ? ®Ó t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy em ®· chän ®Ò tµi: “ThuyÕt qu¶n lý cña tr-êng ph¸i “ quan hÖ con ng-êi ” vµ sù vËn dông vµo c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam.” Víi nh÷ng kiÕn thøc h¹n chÕ vÒ kinh doanh còng nh- vÒ mÆt x· héi, bµi tiÓu luËn nµy cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong thÇy, c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt tiÓu luËn nµy, ®ång thêi qua c¸c ®ãng gãp ®ã ch¾c ch¾n kiÕn thøc cña em sÏ ®-îc tÝch luü vµ n©ng cao. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B/Néi dung. I/Tæng quan vÒ tr-êng ph¸i “ quan hÖ con ng-êi “. 1/Tr-êng ph¸i “quan hÖ con ng-êi”. Tr-êng ph¸i nµy nghiªn cøu nh÷ng ®éng c¬ t©m lý thuéc hµnh vi cña con ng-êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trong quan hÖ tËp thÓ vµ ®Æc biÖt lµ c¸c vÊn ®Ò vÒ hîp t¸c – xung ®ét trong qu¸ tr×nh nµy ( nh÷ng yÕu tè mµ tr-êng ph¸i “ cæ ®iÓn” ch-a xÐt ®Õn ). Qua thùc nghiÖm, ng-êi ta chøng minh ®-îc r»ng viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh÷ng ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh ( nh- ®iÒu kiÖn lao ®éng, chÕ ®é nghØ ng¬i…) mµ cßn cßn phô thuéc vµo t©m lý ng-êi lao ®éng vµ bÇu kh«ng khÝ trong tËp thÓ lao ®éng (vÝ dô nh- phong c¸ch sö sù cña ®èc c«ng, sù quan t©m cña nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®èi víi søc khoÎ, hoµn c¶nh riªng cña ng-êi lao ®éng…). Lý thuyÕt qu¶n lý cña truêng ph¸i nµy ®-îc x©y dùng chñ yÕu dùa vµo nh÷ng thµnh tùu cña t©m lý häc. Hä ®-a ra kh¸i niÖm “ c«ng nh©n tham gia qu¶n lý” , “ ng-êi lao ®éng coi doanh nghiÖp nh- lµ nhµ cña m×nh” , “ ®ång thuËn vµ d©n chñ gi÷a c«ng nh©n vµ chñ” , “ hµi hµo vÒ lîi Ých” ,…. Tt-ëng qu¶n lý cña tr-êng ph¸i nµy lµ Hugo Munsterbery (víi t¸c phÈm “ T©m lý häc vµ hiÖu qu¶ cña c«ng nghiÖp” n¨m 1913); lµ Elton Mayo (víi nhiÒu cuéc thÝ nghiÖm vÒ mèi quan hÖ gi÷a t©m lý vµ t¸c phong cña c¸ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh©n trong thêi kú 1927 - 1932); lµ Abraham Maslow (1908 - 1970), Mary parker Follet,… Tuy nhiªn, lý thuyÕt cña tr-êng ph¸i nµy kh«ng lý gi¶i ®-îc nhiÒu hiÖn t-îng qu¶n lý x¶y ra trong thùc tÕ, do qu¸ nhÊn m¹nh c¸c yÕu tè x· héi, xem sÐt c¸c mèi quan hÖ con ng-êi theo quan ®iÓm h-íng néi, xem nhÑ t¸c ®éng cña yÕu tè ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh. C.Mac nhÊn m¹nh: con nguêi lµ tæng hoµ cña nhiÒu mèi quan hÖ x· héi (Bao gåm c¸c yÕu tè bªn trong vµ c¸c yÕu tè bªn ngoµi). 2/Lý thuyÕt vÒ mèi quan hÖ con ng-êi. NhiÒu ng-êi cho r»ng trong thêi kú c«ng nghiÖp nh©n tè con ng-êi trong s¶n xuÊt dÇn ®-îc thay thÕ bëi m¸y mãc hiÖn ®¹i. §æng thêi kh«ng Ýt ng-êi qu¶n lý cho r»ng khi muèn t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng chØ cÇn t¨ng l-¬ng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoÆc t¨ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho nh©n c«ng lµ cã thÓ ®¹t ®-îc môc tiªu. LiÖu nh÷ng suy nghÜ vÒ hµnh vi cña ng-êi lao ®éng nh- vËy cã ®óng víi thùc tÕ kh«ng ? Chóng ta h·y cïng xem sÐt mét sè t- t-ëng cña mtj sè häc gi¶ nghiªn cøu vÒ tr-êng ph¸i “ quan hÖ con ng-êi” . a/ Tr-êng ph¸i “quan hÖ con ng-êi” vµ t- t-ëng cña Hugo Munsterberg. Hugo Munsterberg ®Æt vÊn ®Ò nghiªn cøu mét c¸ch khoa häc vÒ hµnh vi cña con ng-êi ®Ó t×m ra nh÷ng chuÈn mùc chung vµ nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt. ¤ng cho r»ng n¨ng suÊt lao ®éng sÏ t¨ng lªn nÕu c«ng viÖc phï hîp víi t©m lý ng-êi lao ®éng vµ ®Ò ra nhiÖm vô nghiªn cøu, ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm t©m lý cña hä. Munsterberg ®Ò nghÞ dïng c¸c bµi tr¾c nghiÖm t©m lý ®Ó tuyÓn chän 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh©n viªn, vµ ph¶i t×m hiÓu t¸c phong con ng-êi tr-íc khi ®i ®i t×m nh÷ng kü thuËt thÝch hîp ®Ó kÝch tÝch hä lµm viÖc. Nh÷ng ý kiÕn cña «ng ngµy nay ®ang ®-îc øng dông nhiÒu. b/ Tr-êng ph¸i “quan hÖ con ng-êi” vµ t- t-ëng cña Mary Parker Follet. Cßn ®èi víi Mary Parker Follet – mét trong sè rÊt Ýt ng-êi l-u ý tíi khÝa c¹nh t©m lý con ng-êi vµ x· héi trong ho¹t ®éng qu¶n lý. Follet cho r»ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét hÖ thèng c¸c quan hÖ x· héi, vµ ho¹t ®éng qu¶n lý lµ mét tiÕn tr×nh mang tÝnh chÊt quan hÖ x· héi. Bµ ph¶n ®èi viÖc thi hµnh quyÒn lùc mét c¸ch th¼ng thõng v× c«ng nh©n x· ph¶n ®èi vµ do ®ã kh«ng thÓ lµ c¬ së hîp t¸c thÝch hîp. Tõ ®ã bµ ®-a ra quy luËt t×nh thÕ, ë ®ã mÖnh lÖnh kh«ng ph¶i tõ ng-êi kh¸c mµ tõ t×nh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÕ. Bµ cho r»ng trong qu¶n lý cÇn chó ý tíi ng-êi lao ®éng víi toµn bé ®êi sèng cña hä bao gåm c¶ yÕu tè kinh tÕ, tinh thÇn vµ t×nh c¶m. Trong quan hÖ qu¶n lý, bµ ®Ò cao sù hîp t¸c, thèng nhÊt gi÷a ng-êi qu¶n lý víi ng-êi lao ®éng, gi÷a nh÷ng ng-êi l·nh ®¹o vµ qu¶n lý víi nhau nh»m ph¸t triÓn c¸c quan hÖ con ng-êi tèt ®Ñp nh- lµ mét nguån lùc ®Ó t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ lao ®éng. Nhòng ý kiÕn mµ bµ ®-a ra lµ nh÷ng gi¶ thuyÕt khoa häc gióp Ých nhiÒu cho nh÷ng nhµ nghiªn cøu qu¶n lý sau nµy, ®Æc biÖt ®· ®-îc ng-êi NhËt tin t-ëng vµ ¸p dông trong qu¶n lý xÝ nghiÖp NhËt b¶n. c/ Tr-êng ph¸i “quan hÖ con ng-êi” vµ t- t-ëng cña Elton Mayo Cßn ®èi víi Elton Mayo, «ng ®· tiÕn hµnh nhiÒu cuéc nghiªn cøu kh¸c nhau vµ cã nhiÒu kh¸m ph¸ quan träng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lµm nÒn t¶ng cho qu¶n lý. Trong c¸c cuéc nghiªn cøu, «ng ph¸t hiÖn ra r»ng diÒu kiÖn lµm viÖc, tiÒn l-¬ng vµ tiÒn th-ëng kh«ng t¹o ra c¸c t¸c ®éng ®¸ng kÓ trong n¨ng suÊt lao ®éng tËp thÓ. Tr¸i l¹i, nh÷ng yÕu tè can dù ®Õn n¨ng suÊt l¹i lµ nh÷ng yÕu tè phi vËt chÊt. ¤ng nhËn thÊy: - T©m lý vµ hµnh vi cña con ng-êi cã quan hÖ rÊt chÆt chÏ víi nhau. - Khi con ng-êi lµm viÖc trong tËp thÓ, sù ¶nh h-ëng cña tËp thÓ ®ãng vai trß lín trong viÖc t¹o ra hµnh vi cña c¸ nh©n. - Víi t- c¸ch thµnh viªn cña mét tËp thÓ, c«ng nh©n cã xu h-íng tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña tËp thÓ, kÓ c¶ c¸c quy ®Þnh kh«ng chÝnh thøc, h¬n lµ chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè kÝch thÝch bªn ngoµi. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Elton Mayo cho r»ng nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn c¸c hµnh vi cña c«ng nh©n c«ng nghiÖp rÊt nhiÒu nh-ng kh«ng cã nh©n tè nµo cã vai trß quyÕt ®Þnh. ¤ng tham gia nhiÒu cuéc nghiªn cøu vµ ®iÒu tra, kÕt qu¶ ®iÒu tran cho thÊy, nh- Mayo nãi :” sù thµnh hay b¹i cña qu¶n lý liªn quan mËt thiÕt víi sù tæ chøc cã thÓ hoµn toµn tiÕp nhËn uy quyÒn vµ sù l·nh ®¹o hay kh«ng” nh÷ng nghiªn cøu nµy cña «ng ®· khiÕn cho t- t-ëng vµ nh÷ng lý luËn cæ ®iÓn tr-íc kia ®ù¬c thay b»ng giai ®o¹n lý luËn qu¶n lý cña khoa häc hµnh vi. Tr-êng ph¸i khoa häc hµnh vi trong thêi kú ®Çu lµ tr-êng ph¸i nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a ng-êi víi ng-êi hay cßn gäi lµ tr-êng ph¸i Mayo bëi Mayo lµ ®¹i diÖn chñ yÕu cña tr-êng ph¸i ®ã. Tr-íc khi tr-êng ph¸i nµy xuÊt hiÖn, c¸c nhµ lý luËn vÒ qu¶n lý chñ yÕu nhÊn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m¹nh tÝnh khoa häc, tÝnh chÆt chÏ cña qu¶n lý nh-ng coi nhÑ vai trß cña con ng-êi, coi c«ng nh©n lµ vËt phô thuéc vµo m¸y mãc.Tr-êng ph¸i cña Mayo chó träng nh©n tè con ng-êi, nhÊn m¹nh viÖc tho¶ m·n nhu cÇu x· héi cña c«ng nh©n viªn. C¨n cø vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu «ng ®· ®-a ra nh÷ng nguyªn lý míi nh»m hoµn thiÖn lý luËn vÒ qu¶n lý xÝ nghiÖp. §ã lµ: - C«ng nh©n lµ “ con ng-êi x· héi” , lµ thµnh viªn cña hÖ thèng x· héi phøc t¹p. - Trong xÝ nghiÖp, ngoµi tæ chøc chÝnh thøc cßn cã tæ chøc phi chÝnh thøc. - N¨ng lùc l·nh ®¹o kiÓu míi th«ng qua viÖc n©ng cao møc ®é hµi lßng cña c«ng nh©n viªn, khÝch lÖ tinh thÇn c«ng nh©n viªn, do ®ã mµ mµ ®¹t ®-îc môc ®Ých n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Th«ng qua c«ng tr×nh nghiªn cøu nµy mµ «ng nhËn thÊy c«ng nh©n kh«ng ph¶i lµ “ con ng-êi kinh tÕ” , coi tiÒn b¹c lµ ®éng lùc duy nhÊt kÝch thÝch tÝnh tÝch cùc cña hä mµ lµ “ con ng-êi x· héi” nªn ngoµi yÕu tè vËt chÊt, hä cßn cã nh©n tè x· héi vµ t©m lý. Do ®ã, n¨ng lùc l·nh ®¹o kiÓu míi ®-îc thÓ hiÖn ë chç nã gi÷ ®-îc sù c©n b»ng gi÷a nhu cÇu kinh tÕ cña “ tæ chøc chÝnh thøc” víi nhu cÇu x· héi cña “ tæ chøc phi chÝnh thøc” cña c«ng nh©n. Hä cho r»ng chØ cã nh- vËy míi cã thÓ bæ cøu vµo sù khiÕm khuyÕt cña lý luËn qu¶n lý cæ ®iÓn, gi¶i quyÕt m©u thuÉn vµ xung ®ét gi÷a chñ víi thî, thËm chÝ lµ cña c¶ x· héi v¨n minh c«ng nghiÖp. Nh÷ng tiÕn bé vÒ vËt chÊt vµ nh÷ng thµnh tùu vÒ kü thuËt cña thÕ giíi lµ to lín nh-ng chÝnh nh÷ng tiÕn bé vµ nh÷ng thµnh tùu ®ã lµm cho x· héi mÊt ®i sù c©n b»ng vèn cã. Nhµ n-íc coi 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 träng viÖc ph¸t triÓn khoa häc-kü thuËt nh-ng coi nhÑ vÊn ®Ò x· héi vµ con ng-êi. Truêng ph¸i quan hÖ con ng-êi quan t©m tho¶ ®¸ng tíi c¸c yÕu tè t©m lý con ng-êi, t©m lý tËp thÓ vµ bÇu kh«ng khÝ trong xÝ nghiÖp, ph©n tÝch t¸c ®éng qua l¹i cña con ng-êi víi nhau trong ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. C¸c kh¸m ph¸ cña «ng ®-a ®Õn nh÷ng nhËn thøc míi vÒ yÕu tè con ng-êi trong qu¶n lý. C«ng tr×nh cña «ng ®· më ra mét kû nguyªn míi cho khoa häc qu¶n lý, ®èi nghÞch víi truêng ph¸i cæ ®iÓn tr-íc kia. Víi sù nhÊn m¹nh yÕu tè con ng-êi trong qu¶n lý, c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i t×m c¸ch gia t¨ng sù tho¶ m·n t©m lý vµ c¸c nhu cÇu cña c«ng nh©n viªn, ph¶i t¹o lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a c¸c thµnh viªn trong nhãm, gi÷a ng-êi qu¶n lý – gi¸m s¸t vµ ng-êi lao ®éng, ®ã lµ nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt ®Ó t¨ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n¨ng suÊt lao ®éng. Sù hµi lßng vÒ c«ng viÖc, ë mét møc ®é rÊt lín, phô thuéc vµo quan hÖ x· héi phi chÝnh thøc gi÷a nh÷ng ng-êi lao ®éng. Quy ph¹m x· héi Êy l¹i do sù hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ tÝnh chÊt quan träng cña nã mµ dÉn ®Õn chuÈn mùc hîp t¸c vµ n¨ng suÊt cao, cßn sù thay ®æi c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt cña c«ng nh©n hÇu nh- kh«ng cã t¸c dông ®èi víi n¨ng suÊt. NhiÒu vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh hîp t¸c gi-· c«ng nh©n vµ c¸n bé qu¶n lý lµ do th¸i ®é lµm viÖc cña c«ng nh©n g©y ra, th¸i ®é nµy xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m, kh«ng ph¶i do c¸c khã kh¨n kh¸ch quan hiÖn thêi g©y ra. ¤ng cßn cho r»ng søc sèng cña c«ng nh©n lµ do Logic t×nh c¶m t¹o ra, cµn qu¶n lý l¹i liªn quan mËt thiÕt víi “ logic n¨ng suÊt vµ gi¸ thµnh” . Sù xung ®ét gi÷a hai thø ®ã lµ khã tr¸nh, trõ tr-êng hîp ng-êi ta hiÓu ®-îc vµ cã sù chuÈn bÞ tr-íc 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vÒ viÖc ®ã. Khi ch-a phats hiÖn ra hai vÊn ®Ò kÓ trªn Mayo ch-a ý thøc ®-îc sù tiÕn bé cña khoa häc – kü thuËt vµ c«g nghiÖp ®· vµ sÏ dÉn ®Õn nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c cña c¬ cÊu x· héi cña toµn bé thÕ giíi v¨n minh. Sù biÕn ®æi ®ã – tøc lµ chuyÓn biÕn tõ xa héi kiÓu cè h÷u sang kiÓu x· héi kiÓu thÝch øng – sÏ ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò míi ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý vµ c«ng nh©n. Qua c¸c cuéc nghiªn cøu ë c¸c nhµ m¸y «ng ®· rót ra nh÷ng kÕt luËn cã gi¸ trÞ, ®¸ng ®Ó mäi ng-êi chó ý nh- sau: - ViÖc ®èi tho¹i víi c«ng nh©n cã thÓ gióp hä trót bá g¸nh nÆng t©m lý kh«ng cÇn thiÕt, ®iÒu chØnh th¸i ®é cña hä ®èi víi c¸c vÊn ®Ò c¸ nh©n, khiÕn hä tù nãi nªn c¸c vÊn ®Ò cña m×nh vµ tù t×m ra kÕt luËn. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ViÖc pháng vÊn gióp cho c«ng nh©n chung sèng mét c¸ch dÔ dµng h¬n, th©n thiÖn h¬n víi nh÷ng ng-êi xung quanh, bao gåm ®ång sù vµ ®èc c«ng. - ViÖc pháng vÊn sÏ t¨ng c-êng ý nguyÖn vµ kh¶ n¨ng hîp t¸c tèt nhÊt gi÷a c«ng nh©n, trªn c-¬ng vÞ lµ mét quÇn thÓ víi nh÷ng ng-êi qu¶n lý. Trªn mét møc ®é nµo ®ã, nh÷ng ng-êi nghiªn cøu lµ ®¹i diÖn cña chñ, bëi v× hä ë ngoµi quÇn thÓ lao ®éng. Hä gióp ®ì c«ng nh©n hîp t¸c, céng sù víi nh÷ng ng-êi xung quanh. §iÒu ®ã cã lîi cho viÖc h×nh thµnh ý thøc phô thuéc cña c«ng nh©n ®èi víi quÇn thÓ lao ®éng vµ nhµ m¸y (c«ng ty). - ViÖc trß chuyÖn víi c«ng nh©n lµ ph-¬ng ph¸p quan träng ®Ó båi d-ìng, huÊn luyÖn nh©n viªn qu¶n lý. §iÒu ®ã cã lîi cho viÖc chuyÒn ®¹t ý kiÕn cña cÊp 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trªn xuèng cÊp d-íi vµ ph¶n ¸nh ý kiÕn cña cÊp d-íi lªn cÊp trªn. Nh÷ng ng-êi qu¶n lý ph¶i biÕt c¸ch gióp ®ì vµ khªu gîi ng-êi kh¸c bµy tá t- t-ëng vµ t×nh c¶m cu¶ hä, chø kh«ng thÓ lÊy m×nh lµm trung t©m, cao giäng thuyÕt lý, gi¸o huÊn hä. Kinh nghiÖm ®ã lµ ®iÒu mµ tr-êng häc kh«ng thÓ cung cÊp. §èi víi nhµ qu¶n lý, viÖc l¾ng nghe ý kiÕn cña ng-êi kh¸c cßn quan träng h¬n viÖc khoe khoang sù hiÓu biÕt cña m×nh. §ã lµ tiªu chÝ thÓ hiÖn sù chÝn ch¾n, n¨ng lùc ph¸n ®o¸n vµ trÝ tuÖ cña nhµ qu¶n lý. - ViÖc trß chuyÖn víi c«ng nh©n viªn lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó thu thËp th«ng tin, cã gi¸ trÞ kh¸ch quan to lín ®èi víi nh÷ng ng-êi qu¶n lý. Mét sè nhµ qu¶n lý cho r»ng qua viÖc trß chuyÖn víi c«ng nh©n, chØ cã thÓ nghe thÊy ®-îc mét sè viÖc lÆt vÆt 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸ nh©n vµ ý kiÕn chñ quan, kh«ng cã gi¸ trÞ g×. Trong con m¾t nh÷ng ng-êi Êy, c«ng viÖc qu¶n lý chØ bao gåm hai néi dung truíc ®ã vµ hä quªn ®i nhiÖm vô thø ba, coi th-êng nhiÖm vô thø ba, coi th-êng nhiÖm viÖc thu thËp th«ng tin. Sù coi th-êng nµy lµ nh÷ng hµnh ®éng mï qu¸ng, nh÷ng khã kh¨n kh«ng thÓ l-êng tr-íc ®-îc do nã t¹o ra ch¾c ch¾n sÏ ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng cña tæ chøc. Nh÷ng ng-êi qu¶n lý ph¶i hiÓu mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh hîp t¸c gi÷a nh÷ng c«ng nh©n trong c¸c tæ chøc cÊp d-íi cña xÝ nghiÖp vµ th¸i ®é cña c«ng nh©n víi gi¸m ®èc. ViÖc trß chuyÖn víi c«ng nh©n viªn cã thÓ gióp nhµ qu¶n lý cã nh÷ng th«ng tin t-¬ng ®èi chÝnh x¸c. Vµ nÕu nãi ®Õn th«ng tin vÒ mÆt ®ã th× c«ng viÖc trß chuyÖn víi c«ng nh©n viªn lµ biÖn ph¸p duy nhÊt ®Ó cã ®-îc th«ng tin. Mayo viÕt: “ chóng t«i biÕt r»ng, trong 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giíi c«ng nghiÖp hiÖn nay, cã kh«ng Ýt ng-êi ®· n¾m ®-îc nghÖ thuËt cao siªu trong vÊn ®Ò giao thiÖp víi ng-êi kh¸c vµ sö lý quan hÖ gi÷a ng-êi víi ng-êi, nh-ng nh÷ng ®iÒu ®ã chØ dùa vµo kinh nghiÖm tÝch luü ®-îc, rÊt khã trao ®æi víi ng-êi kh¸c, hÇu nh- chØ cã thÓ nhËn thøc, kh«ng thÓ truyÒn b¸” . Tãm l¹i, ®iÒu quan träng cña c¸c cuéc thÝ nghiÖm lµ ph¸t hiÖn ra mét tæ chøc phi chÝnh thøc. HiÖn nay, ng-êi ta cho r»ng kiÓu tæ chøc phi chÝnh thøc nµy tån t¹i trong tÊt c¶ c¸c tæ chøc. Nã cho thÊy tÝnh chÊt quan träng cña mèi quan hÖ x· héi æn ®Þnh ë n¬i lµm viÖc ®èi víi c¸ nh©n. Nã chøng minh cho mét ý kiÕn m¹nh d¹n cña Mayo ®· nªu ra tõ tr-íc, theo ®ã, «ng cho r»ng, “ quan ®iÓm coi con ng-êi chØ lµ nh÷ng kÎ theo ®uæi lîi Ých c¸ nh©n lµ hoµn toµn sai lÇm” . Nã cßn chøng minh cho mét quan ®iÓm n÷a cña 20
- Xem thêm -