Tài liệu Thuế quan hoá - một biện pháp tích cực nhằm dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan..

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG...........................................................................4 I.Những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ...........................................................................................................................4 1.1.Khái niệm................................................................................................4 1.1.1. Bán hàng , ý nghĩa của việc bán hàng..........................................4 1.1.2. Kết quả bán hàng , ý nghĩa kết quả bán hàng..............................4 1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng..............5 II. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại................6 1.Phương thức bán buôn................................................................................6 1.1. Bán buôn hàng qua kho....................................................................6 2. Phương thức bán lẻ hàng hóa....................................................................7 2.1. Phương thức bán hàng thu tiền tập trung........................................7 2.2. Phương thức bán hàng thu tiền trực tiếp.........................................8 3. Bán hàng theo phương thức gửi đại lý, ký gửi ( Sơ đồ 4 và sơ đồ 5)........8 4. Phương thức bán hàng trả góp, trả chậm ( Sơ đồ 6)..................................8 III. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu.........9 1.Doanh thu bán hàng và điều kiện ghi nhận doanh thu...............................9 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng............................................................9 1.2. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu........................................10 IV. Kế toán giá vốn hàng bán (Phu luc 1)...................................................11 1. Khái niệm...............................................................................................11 2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán................................................12 2.1. Phương pháp tính theo giá đích danh............................................12 2.2. Phương pháp bình quân gia quyền................................................12 2.3. Phương pháp nhập trước – xuất trước..........................................12 2.4. Phương pháp nhập sau – xuất trước..............................................12 SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 1 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.5. Chi phí mua phân bổ cho hàng xuất kho( Phụ lục 2).....................13 3. Các chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng.............................................13 3.1. Chứng từ kế toán sử dụng..............................................................13 3.2. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán.......................................13 1.2. Chứng từ kế toán sử dụng..............................................................16 1.3.Tài khoản sử dụng...........................................................................16 1.4. Trình tự kế toán bán hàng (sơ dồ 9)...............................................17 2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.....................................................17 2.1. Khái niệm.......................................................................................17 2.2. Chứng từ sử dụng...........................................................................17 2.3. Tài khoản sử dụng..........................................................................17 2.4. Trình tự kế toán (sơ đồ 10).............................................................18 VI. Kế toán xác định kết quả bán hàng.......................................................18 1.Khái niệm.................................................................................................18 2.Các tài khoản sử dụng..............................................................................19 3. Trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng ( sơ đồ 11)..........................19 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MỚI...........................................................................................20 I, Giới thiệu chung về công ty cổ phần xuất nhập khẩu công nghệ mới.. 20 1. Quá trình hình thành và phát triển...........................................................20 1.1 .Chức năng nhiệm vụ của Công ty...................................................20 1.2 Cơ cấu bộ máy của công ty. (sơ đồ 12)...........................................21 1.3.Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh......................22 2.Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty.........................................................................................................23 2.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán tại Công ty.............................23 2.2.Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty( Sơ đồ 13).............................23 2.3. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty..................................23 SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 2 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II, Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần XNK công nghệ mới....................................................24 1.Kế toán giá vốn hàng bán (Phụ lục 3)......................................................24 1.1.Chứng từ sử dụng............................................................................24 1.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................24 1.3. Phương pháp tính trị giá vốn của hàng xuất kho...........................24 2.Kế toán doanh thu bán hàng (phụ lục 4)..................................................26 2.1. Nội dung.........................................................................................26 2.2. Chứng từ kế toán sử dụng..............................................................26 2.3. Tài khoản sử dụng..........................................................................26 2.4. Phương thức hạch toán..................................................................26 3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.....................................................28 4.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp......................................................28 4.1. Tài khoản sử dụng..........................................................................29 4.2. Phương pháp hạch toán.................................................................29 5. Kế toán xác định kết quả bán hàng..........................................................29 5.1. Nội dung.........................................................................................29 5.2.Tài khoản sử dụng...........................................................................29 5.3.Chứng từ sử dụng............................................................................30 5.4. Phương pháp hạch toán.................................................................30 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MỚI.....................................................................................................................31 1. Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh của Công ty...........................31 2.Những ưu điểm, nhược điểm trong Công ty...........................................31 2.1. Những ưu điểm...............................................................................31 2.2. Những nhược điểm.........................................................................32 3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty....................................................................................33 SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 3 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Hơn bao giờ hết , bán hàng và xác định kết quả bán hàng là vấn đề thường xuyên được đặt ra với các doanh nghiệp Thương Mại , khi mà hiện nay nền kinh tế nước ta đang bước sang một giai đoạn mới: xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp để chuyển sang nền kinh tế mở cửa vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước . Sự chuyển đổi này đã ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động kinh tế cũng như các hoạt động khác của xã hội vì trong cơ chế mới của các Doanh nghiệp đều được bình đẳng cạnh tranh trong khuân khổ phát luật. Vì thế để có thể cạnh tranh và đứng vững trên thị trường , thì các doanh nghiệp phải quản lý, thực hiện tốt nguồn vốn cũng như các nghiệp vụ kinh doanh bán hàng của mình nhằm đảm bảo tốt các mối quan hệ tác động qua lại,giữa doanh nghiệp với khách hàng, đảm bảo tốt việc thu hồi vốn nhanh , sử dụng hiệu quả vốn lưu động , có tích lũy để tái sản xuất mở rộng. Mặt khác, cũng giúp nhà quản lý đánh giá được tình hình kinh doanh của mình, từ đó đưa ra các biện pháp, các quyết định quản lý thích hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị cho các nhà doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của công tác bán hàng đòi hỏi các Doanh nghiệp Thương Mại không ngừng củng cố , nâng cao, hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng để theo kịp tốc độ phát triển của nền kinh tế hiện nay. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo PGS.TS Đặng Văn Thanh , các cô chú trong phòng kế toán công ty cổ phần XNK Công Nghệ Mới cùng với những kiến thức đã học tại trường em đã thực hiện luận văn của mình với đề tài “ Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần XNK Công Nghệ Mới” NỘI DUNG :LUẬN VĂN GỒM 3 CHƯƠNG SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 4 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chương I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần XNK Công Nghệ Mới Chương III :Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần XNK Công Nghệ Mới SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 5 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG I.Những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1.1.Khái niệm 1.1.1. Bán hàng , ý nghĩa của việc bán hàng Bán hàng là quá trình trao đổi thông qua các phương tiện thanh toán để thực hiện giá trị của hàng hóa, dịch vụ.Trong quá trình đó Doanh nghiệp chuyển giao hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng còn khách hàng phải trả cho Doanh nghiệp khoản tiền tương ứng với giá bán của hàng hóa , dịch vụ theo giá quy định hoặc giá thỏa thuận với người mua. Nói cách khác bán hàng là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hóa , tức là chuyển hóa vốn của doanh nghiệp từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ, giúp doanh nghiệp đầu tư, phát triển kinh doanh. *Ý nghĩa của việc bán hàng Bán hàng là cơ sở tiền đề để xác định kết quả bán hàng .Quá trình bán hàng diễn ra tốt sẽ giúp thu hôi vốn nhanh , từ đó tăng vòng quay của vốn lưu động, bổ sung kịp thời vốn cho mở rộng quy mô đầu tư phát triền kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.Chính hoạt động bán hàng là nhân tố thể hiện sức mạnh cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường và hình thành thế mạnh của doanh nghiệp về một mặt hàng hay lĩnh vực nào kinh doanh nào đó. Hoạt động bán hàng còn cho ta thấy trình độ tổ chức quản lý , kinh doanh của doanh nghiệp tốt hay không, có hiệu quả cao hay thấp về mặt kinh tế xã hội. 1.1.2. Kết quả bán hàng , ý nghĩa kết quả bán hàng Kết quả bán hàng là mục đích cuối cùng của mỗi đơn vị kinh doanh. Kế quả bán hàng phụ thuộc vào quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp .Hoạt động kinh doanh tốt thì mới dẫn đến kết quả tốt và ngược lại .Kết SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 6 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quả bán hàng cũng tác động đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp , kết quả bán hàng có lãi sẽ thúc đẩy các hoạt động của doanh nghiệp đi lên và ngược lại.Xác định kết quả bán hàng sẽ cho thấy việc bán hàng có hiệu quả hay không ? Từ đó doanh nghiệp đi đến quyết định có bán hàng nữa hay không? Bán như thế nào để tăng doanh thu và lợi nhuận? Đối với doanh nghiệp bán được hàng thì mới có thu nhập để bù đắp chi phí đã bỏ ra và có lãi.Xác định chính xác doanh thu bán hàng là cơ sở để đánh giá các chỉ tiêu kinh tế tài chính , trình độ hoạt động của đơn vị và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. 1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Bán hàng và xác định kết quả bán hàng có tầm quan trọng rất lớn với toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung cũng như đối với mỗi doanh nghiệp nói riêng.Đó là hai mặt gắn liền , tồn tại trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp , giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh và vị trí doanh nghiệp trên thị trường.Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là công cụ đắc lực , hữu hiệu đáp ứng yêu cầu quản lý của các hoạt động kinh doanh. Do đó tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng một cách khoa học hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh , thu nhận , xử lý và cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp , cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính , cơ quan thuế, ngân hàng… Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kế quả bán hàng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  Phản ánh ghi chép đầy đủ kịp thời và chính xác tình hình hiện có và sự biến động của từng loại hàng hóa theo từng chỉ tiêu số lượng , chất lượng, chủng loại và giá trị  Phản ánh ghi chép đầy đủ kịp thời và chính xác các khoản doanh thu , các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp.Đồng thời theo dõi đôn đốc các khoản phải thu của khách hàng. SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 7 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Phản ánh và tính toán chính xác kết quả của từng hoạt động , giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và tình hìnn phân phối kết quả hoạt động kinh doanh  Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho viêc lập Báo cáo tài chính và định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng và xác định kết quả. II. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1.Phương thức bán buôn Bán buôn hàng hóa là việc bán hàng cho các đơn vị sản xuất tiếp tục sản xuất hoặc các đơn vị thương mại khác. Đặc trưng của phương thức bán buôn là hàng hóa vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông. Bán hàng theo phương thức này thường bán với khối lượng lớn và có thể thanh toán trực tiếp qua trung gian Ngân hàng, bằng đổi hàng hoặc dùng hình thức mua bán chịu. Hiện nay có hai hình thức bán buôn: - Bán buôn hàng qua kho - Bán buôn vận chuyển thẳng 1.1. Bán buôn hàng qua kho: là phương thức bán hàng mà hàng hóa được đưa về kho của doanh nghiệp rồi mới tiếp tục chuyển bán, có thể vận dụng hai phương thức giao hàng qua kho. (Xem sơ đồ 1) Bán buôn qua kho theo phương thức chuyển hàng : Theo phương thức này bên mua sẽ ký hợp đồng với doanh nghiệp ,doanh nghiệp căn cứ vào hợp đồng sẽ chuyển hàng cho bên mua tại địa điểm bên mua đã qui định trong hợp đồng kinh tế giữa hai bên bằng phương tiện vận tải tự có hoặc thuê ngoài. Chi phí chuyển bên nào phải trả tùy thuộc vào điều kiện trong hợp đồng. Khi chuyển hàng đi hàng hóa vẫn thuộc quyển sở hữu của doanh nghiệp .Chỉ khi khách hàng thông báo nhận được hàng và chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán tiền SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 8 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hàng ngay thì khi đó hàng hóa mới chuyển quyền sở hữu được xác định là bán hàng và doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng. Bán buôn hàng theo phương thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức này khách hàng sẽ đến nhận hàng trực tiếp tại kho của doanh nghiệp , hàng hóa được xác định là tiêu thụ khi bên mua đã chấp nhận hàng và ký vào hóa đơn mua hàng. Việc thanh toán tiền bán hàng theo hình thức nào tùy thuộc vào hợp đồng kinh tế giữa hai bên. 1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng: Là trường hợp hàng hóa bán cho bên mua được giao thẳng từ kho của bên cung cấp hoặc giao thẳng từ bến cảng nhà ga chứ không qua kho của doanh nghiệp. Bán buôn vận chuyển thẳng là phương thức bán hàng tiết kiệm nhất vì nó giảm được chi phí lưu thông , tăng nhanh sự vận động hàng hóa. Phương thức này chỉ áp dụng trong trường hợp cung ứng hàng hóa có kế hoạch , khối lượng hàng hóa lớn , hàng hóa bán ra không cần phân loại chọn lọc , bao gói. (Xem sơ đồ 2) 2. Phương thức bán lẻ hàng hóa. Bán lẻ: Là giai đoạn cuối cùng của vận động hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng .Bán lẻ là bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng có thể là cá nhân hay tập thể, nó phục vụ nhu cầu sinh hoạt không mang tính chất sản xuất kinh doanh. Phương thức bán hàng này có đặc điểm là hàng hóa đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông và bắt đầu đi vào tiêu dùng, hàng hóa bán ra với số lượng ít, thanh toán ngay và thường là tiền mặt. Hiện nay việc bán lẻ thường được tiến hành theo 2 phương thức - Phương thức bán hàng thu tiền tập trung - Phương thức bán hàng thu tiền trực tiếp 2.1. Phương thức bán hàng thu tiền tập trung Theo phương thức này nghiệp vụ bán hàng và thu tiền tách rời nhau, mỗi quầy hàng có nhân viên thu làm nhiệm vụ viết hóa đơn hoặc tích kê giao cho khách hàng để khách hàng đến nhận hàng tại quầy nhận hàng do nhân viên bán SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 9 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hàng giao.Do có việc tách rời giữa người bán và người thu tiền như vậy sẽ tránh được sai sót mất mát hàng hóa và tiền. Đặc điểm của phương thức này là gây phiền hà cho khách, vì thế ít được áp dụng với những mặt hàng có giá trị cao.( Xem sơ đồ 3) 2.2. Phương thức bán hàng thu tiền trực tiếp. Đây là phương thức mà nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền của khách hàng và giao hàng cho khách. Trong phương thức này nhân viên là người chịu trách nhiệm về số hàng đã nhận ở quầy bán lẻ và phản ánh rõ số hàng bán ra trên các thẻ ở quầy hàng vào cuối ngày, xác định doanh số, đối chiếu số tiền đã nộp vào giấy nộp tiền. 3. Bán hàng theo phương thức gửi đại lý, ký gửi ( Sơ đồ 4 và sơ đồ 5) - Bán hàng đại lý , ký gửi là phương thức mà bên chủ hàng (gọi là bên giao đại lý) xuất giao hàng cho bên nhận đại lý( gọi là bên đại lý) để bán. Bên đại lý sẽ được hưởng thù lao đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Khoản hoa hồng trả cho bên đại lý nhận được hạch toán vào chi phí bán hàng - Nếu bên nhận đại lý bán hàng theo đúng giá do bên giao đại lý quy đinh thì toàn bộ GTGT sẽ do chủ hàng chiu, bên nhận đại lý không phải nộp thuế GTGT trên phần hoa hồng được hưởng. - Ngược lại, nếu bên đại lý hưởng chênh lệch giá thì bên mua nhận đại lý sẽ phải chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị tăng thêm này và bên chủ hàng chỉ chịu thuế GTGT trong phạm vi doanh thu của mình. 4. Phương thức bán hàng trả góp, trả chậm ( Sơ đồ 6) Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần. Người mua sẽ thanh toán lần đầu tại thời điểm mua , số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ sau và một tỷ lệ lãi suất nhất định. Số tiền trả ở các kỳ sau thường bằng nhau, trong đó gồm một phần doanh thu gốc và một phần lãi trả chậm .Theo phương thức này giao hàng cho người mua được coi là tiêu thụ và khi người mua thanh toán SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 10 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hết tiền hàng thì doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu. Tuy nhiên, về mặt hạch toán khi giao hàng cho người mua thì lượng hàng chuyển giao được coi là tiêu thụ, khoản lãi thu được từ phương thức này không hạch toán vào doanh thu bán hàng mà hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp. III. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 1.Doanh thu bán hàng và điều kiện ghi nhận doanh thu 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng 1.1.1. Khái niệm Doanh thu bán hàng là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ hạch toán , phát sinh từ hoạt động bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp , góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu” .Nói cách khác doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu” 1.1.2.Phương thức xác đinh doanh thu bán hàng * Các điều kiện ghi nhận doanh thu Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm người mua trả tiền cho người bán hay người mua chấp nhận thanh toán số hàng hóa , sản phẩm dịch vụ…mà người bán đã chuyển giao. * Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện: - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn lợi ích kinh tế và rủi ro gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc không còn quyển kiểm soát hàng hóa. - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn - Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được tiền từ hàng bán SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 11 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Xác định được chi phí liên quan tới giao dịch bán hàng * Các nguyên tắc ghi nhận doanh thu + Đối với sản phẩm , hàng hóa , dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ , doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT + Đối với sản phẩm,hàng hóa,dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT , hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng thanh toán + Đối với sản phẩm, hàng hóa , dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, hoăc thuế xuât nhập khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng thanh toán ( bao gồm cả thuế TTĐB, hoăc thuế xuất khẩu). + Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán hàng đúng giá hoa hồng thì hách toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phần hoa hồng mà doanh nghiệp được hưởng. + Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính và phần lãi trên khoản phải trả nhưng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác nhận 1.2. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu * Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn * Hàng bán bị trả lại: Doanh thu bán hàng bị trả lại là số hàng hóa doanh nghiệp xác định tiêu thụ , đã ghi nhận doanh thu nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng kinh tế hoặc theo chính sách bảo lãnh bảo hành như: Hàng kém phẩm chất, sai quy cách , chủng loại * Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua toàn bộ hay một phần hàng hóa kém phẩm chất , sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 12 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Ngoài ra còn các khoản giảm trừ doanh thu khác: Bao gồm thuế TTĐB , thuế XK, thuế GTGT đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp + Thuế TTĐB : Là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp trong trường hợp doanh nghiệp tiêu thụ những hàng hóa đặc biệt thuộc danh mục vật tư , hàng hóa chiu thuế TTĐB + Thuế xuất khẩu: Là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp khi xuất khẩu hàng hóa mà hàng hóa đó phải chịu thuế xuất khẩu. Các tài khoàn và chứng từ sử dụng  Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường, thẻ quầy hàng, các chứng từ thanh toán ( phiếu thu, Séc chuyển khoản, Ủy nhiêm thu của ngân hàng…)  Tài khoản sử dụng - TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu - TK 512: Doanh thu nội bộ - TK 531: Hàng hóa bị trả lại - TK 521: Chiết khấu thương mại IV. Kế toán giá vốn hàng bán (Phu luc 1) 1. Khái niệm Giá vốn hàng bán là trị giá của sản phẩm , hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ.Vì vậy, để xác định đúng kết quả tiêu thụ sản phẩm ,hàng hóa cần xác định trị giá vốn hàng bán  Đối với doanh nghiệp thương mại, trị giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ bao gồm: Trị giá , trị giá mua thực tế của hàng xuất bán trong kỳ + với chi phí thu mua phân bổ hàng xuất bán.  Đối với doanh nghiệp sản xuất, trị giá vốn của sản phẩm xuất bán là giá thành sản xuất thực tế SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 13 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán Trị giá mua thực tế hàng xuất kho : Được tính theo một trong 4 phương pháp sau. 2.1. Phương pháp tính theo giá đích danh. Theo phương pháp này, hàng hóa được xác định giá trị theo đơn chiếc hay từng lô và giữ nguyên từ lúc nhập vào cho đến lúc xuất dùng ( trừ trường hợp điều chỉnh) . Khi xuất dùng hàng hóa nào sẽ tính theo giá thực tế của hàng hóa đó. Phương pháp này thường sử dụng với các loại hàng hóa có giá trị cao và có tính tách biệt. 2.2. Phương pháp bình quân gia quyền Theo phương pháp này viêc tính hàng xuất kho được tính như sau Trị giá thực tế Trị giá thực tế hàng hàng tồn đầu kỳ Đơn giá bình quân = + Số lượng hàng tồn đầu kỳ Trị giá mua thực tế nhập trong kỳ Số lượng hàng nhập trong kỳ = Đơn giá bình quân * Số lượng hàng xuất bán hàng xuất trong kỳ 2.3. Phương pháp nhập trước – xuất trước Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là số hàng hóa nào được nhập trước thì xuất trước. Khi xuất kho hàng thuộc lô nào thì lấy đơn giá của lô đó để tính. Trị giá của hàng cuối kỳ được tính theo đơn giá mua của những lần nhập sau cùng 2.4. Phương pháp nhập sau – xuất trước Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là số hàng hóa nào nhập kho sau thì xuất trước và lầy trị giá mua thực tế của hàng hóa đó để tính làm giá trị thực. Theo phương pháp này thì doanh thu hiên tại phù hợp với chi phí hiện tại nhưng giá trị của lô hàng hóa tồn kho lại không phản ánh được giá trị thực tế SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 14 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 của nó. Phương pháp này thích hợp trong trường hợp lạm phát, giá cả hàng hóa có xu hướng tăng. 2.5. Chi phí mua phân bổ cho hàng xuất kho( Phụ lục 2) Chi phí mua là các khoản chi tiêu cần thiết để doanh nghiệp thực hiện mua hàng và dự trữ kho hàng. Chi phí mua bao gồm : chi phí vận chuyển , bốc xếp hàng, chi phí bảo quản trong quá trình mua hàng và các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng. Chi phí mua phân bổ cho hàng xuất kho được xác định theo công thức Chi phí mua Chi phí mua của Chi phí mua phân bổ cho hàng xuất kho + hàng tồn đầu kỳ của hàng nhập trong kỳ = x trị giá mua trị giá mua thực tế của + phân bổ cho hàng xuất bán kho đầu kỳ trong kỳ nhập trong kỳ chi phí mua = của hàng tồn hàng xuất thực tế hàng hàng đầu kỳ Chi phí mua Trị giá mua chi phí mua + của hàng nhập trong kỳ chi phí mua phân - bổ cho hàng xuất trong kỳ 3. Các chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng 3.1. Chứng từ kế toán sử dụng * Phiếu nhập kho (mẫu số 01 - VT) * Phiếu nhập kho ( mẫu số 02 - VT) * Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho ( mẫu số 02 – BH) * Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ( mẫu 03- VT) * Biên bản kiểm kê vật tư ( mẫu 08- VT) 3.2. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán Sử dụng chủ yếu TK 632 – tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng xuất kho để bán SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 15 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TK 632 có kết cấu như sau Bên nợ: - Trị giá vốn thành phẩm ,hàng hóa tồn đầu kỳ ( trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ) - Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trên mức bình thường và chi phí sản xuất cố định tính vào giá vốn hàng bán. - Trị giá vốn sản phẩm ,hàng hóa , dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ , hao hụt, mất mát của hàng tồn kho tính vào giá vốn hàng bán. - Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Bên có : - Trị giá vốn thành phẩm, hàng hóa tồn kho cuối kỳ, (theo phương pháp KKDK) - Phản ánh khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tôn kho( nếu có). - Kết chuyển trị giá vốn sản phẩm , dịch vụ đã bán sang TK 911 – xác định kết quả kinh doanh. TK 632- không có số dư cuối kỳ. Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản khác liên quan như: TK 157, 156, 631…  Trình tự hạch toán A, Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên. (sơ đồ 7) - Xuất kho thành phẩm, hàng hóa để bán, để trả lương , trả thưởng cho CBNV, đổi vật tư hàng hóa , kế toán ghi: Nợ TK 632 Có TK 156 -Trị giá thực tế sản phẩm, hàng hóa xuất gửi bán cho các đại lý, ký gửi Nợ TK 157 Có TK 156 * Khi kiểm kê phát hiện hàng hóa thừa, thiếu SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 16 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Nếu chưa xác định rõ nguyên nhân xử lý, bắt bồi thường , phần tổn thất sau khi bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra ghi: Nợ TK 632 (1388) Có TK 152,153,156 + Nếu thừa chưa rõ nguyên nhân Nợ TK 156 Có TK 338 (33381) + Nếu thiếu chưa rõ nguyên nhân Nợ TK 138(1381) Có TK 156 - Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào biên bản thanh lý ghi sổ kế toán cho phù hợp Nợ TK 632 – Phần tổn thất Có TK 138 (1381) -Trị giá sản phẩm sản xuất xong bán ngay hoặc gửi bán không gửi kho Nợ TK 632 Nợ TK 157 Có TK 154 - Sản phẩm hàng hóa gửi bán , nay mới xác định là tiêu thụ. Nợ TK 632 Có TK 157 B, Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ (sơ đồ 8) - Đầu kỳ kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa tồn kho đầu kỳ, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi bán tồn kho cuối kỳ: Nợ TK 611 Có TK 151, 156, 157… - Hàng mua trong kỳ kế toán ghi: Nợ TK 611 Nợ TK 133 SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 17 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Có TK 111,112,331,311… - Cuối kỳ căn cứ vào kết quả kiểm kê hàng hóa tồn kho cuối kỳ, hàng mua đang đi đường cuối kỳ và hàng gửi bán xác định là tiêu thụ cuối kỳ. Nợ TK 151, 156, 157.. Có TK 611.. -Trị giá vốn hàng bán ghi: Nợ TK 632.. Có TK 611.. Trong trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX và phương pháp KKĐK, cuối kỳ đều phải kết chuyển trị giá vốn hàng thực tế sản phẩm hàng hóa xuất bán sang TK 911 để xác định kết quả: Nợ TK 911 Có TK 632 V. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 1. Kế toán chi phí bán hàng 1.1. Khái niệm Chi phí bán hàng là toàn bộ chi phí liên quan đến việc phục vụ quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa như chi phí bao gói , bảo quản , chi phí vận chuyển , chi phí quảng cáo tiếp thị , chào hàng , giao dịch , bảo hành hàng hóa , hoa hồng bán hàng , lương nhân viên bán hàng các chi phí gắn liền với việc bảo quản sản phẩm, hàng hóa. 1.2. Chứng từ kế toán sử dụng. - Phiếu chi , ủy nhiệm chi - Phiếu xuất kho, các hóa đơn dịch vụ mua ngoài. 1.3.Tài khoản sử dụng Sử dụng TK 641 – chi phí bán hàng TK 641 được mở chi tiết 7 TK cấp 2 + TK 6411- chí phí nhân viên SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 18 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + TK 6412- Chi phí vật liệu , bao bì + TK 6413- Chi phí dụng cụ, đồ dùng + TK 6414- Chi phí khấu hao TSCĐ + TK 6415- Chi phí bảo hành + TK 6417- Chi phí dịch vụ mua ngoài + TK 6418- Chi phí bẳng tiền khác 1.4. Trình tự kế toán bán hàng (sơ dồ 9) Trường hợp chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ lớn hơn trong khi doanh thu trong kỳ nhỏ hơn hoặc chưa có thì chi phí bán hàng tạm thời kết chuyển vào TK 142 ( TK 1422- Chi phí chờ kết chuyển) . Số chi phí này được kết chuyển vào thu nhập ( một lần hoặc nhiều lần) ở các kỳ sau khi có doanh thu. 2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2.1. Khái niệm Chi phí quản lý doanh nghiệp là các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp về tiền lương nhân viên , bộ phận quản lý doanh nghiệp ,khấu hao tài sản cố định , bộ phận văn phòng , thuế nhà đất , thuế môn bài các khoản lập dự phòng, nợ phải thu khó đòi và các khoản phải chi bằng tiền. 2.2. Chứng từ sử dụng - Phiếu chi , phiếu ủy nhiệm chi - Phiếu xuất kho, các hợp đồng dịch vụ mua ngoài 2.3. Tài khoản sử dụng Sử dụng tài khoản 642: Dùng để phản ánh tập hợp và kết chuyển các chi phí quản lý doanh nghiệp, quản lý hành chính, và các chi phí khác liên quan tới hoạt động chung của doanh nghiệp. *Chi phí quản lý doanh nghiệp với 8 TK cấp 2: + TK 6421- chi phí nhân viên quản lý + TK 6422- Chi phí vật liệu SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn 19 MSV: 05A05011N Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + TK 6423- Chi phí đồ dùng văn phòng + TK 6424- Chi phí khấu hao TSCĐ + TK 6425- Thuế , phí, lệ phí + TK 6427- Chi phí dịch vụ mua ngoài + TK 6428 – Chi phí bằng tiền khác 2.4. Trình tự kế toán (sơ đồ 10) Trường hợp chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ lớn hơn trong khi doanh thu trong kỳ nhỏ hơn hoặc chưa có doanh thu thì chi phí quản lý doanh nghiệp tạm thời kết chuyển vào TK 142 ( TK 142: chi phí chờ kết chuyển). Số chi phí này được kết chuyển vào thu nhập( một lần hoặc nhiều lần) ở các kỳ sau doanh thu. VI. Kế toán xác định kết quả bán hàng 1.Khái niệm Kết quả bán hàng là phản ánh phần chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán ra, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được thể hiện qua chỉ tiêu lãi lỗ về bán hàng, kết quả bán hàng thường được xác định vào cuối kỳ. Kế quả bán hàng được xác định theo công thức sau: Kết quả bán = Doanh thu _ Giá vốn hàng _ hàng thuần Chi phí bán bán hàng _ Chi phí quản lý doanh nghiệp Để tính chính xác kết quả bán hàng của từng nhóm sản phẩm , hàng hóa, dịch vụ …kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi riêng trị giá , chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp và doanh thu theo từng nhóm sản phẩm , hàng hóa dịch vụ.  Kết quả tiêu thụ được xác định qua các bước Bước 1: Xác định doanh thu thuần Tổng doanh SVTH: Vũ Thị Thanh Nhàn Giảm giá 20 Trị giá Thuế TTĐB MSV: 05A05011N
- Xem thêm -