Tài liệu Thuế gtgt

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

§Ò ¸n lý thuyÕt TCTT §Ò tµi: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ sù vËn dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë ViÖt Nam Lêi më ®Çu C¬ chÕ thÞ trêng níc ta ®îc ®iÒu hµnh b»ng mét hÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé d©n chñ vµ c«ng khai. HÖ thèng ph¸p luËt vÒ kinh tÕ tµi chÝnh hoµn chØnh sÏ lµ nh÷ng c«ng cô ®iÒu chØnh cã hiÖu lùc c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi theo ®Þnh híng tríc m¾t vµ l©u dµi cña ®Êt níc, víi nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çy ®ñ vÒ quyÒn lîi tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña c¸c doanh nghiÖp. Sù can thiÖp cã giíi h¹n cña nhµ níc kh«ng c¶n trë sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Trong khu«n khæ ph¸p luËt, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®îc tham gia b×nh ®¼ng trong s¶n xuÊt kinh doanh (trõ lÜnh vùc nhµ níc cÊm). C¸c yÕu tè thÞ trêng quèc d©n hoµ nhËp víi thÞ trêng quèc tÕ, biÕt hîp søc m¹nh cña d©n téc víi søc m¹nh cña thêi ®¹i, v× môc tiªu d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng vÒ nhu cÇu tiªu dïng ®· t¹o ra thÞ trêng ®a d¹ng, phong phó. Bªn c¹nh mÆt tÝch cùc thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ do c¬ chÕ thÞ trêng, cßn nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng cña con ngêi. T×nh h×nh ®ã, yªu cÇu ph¶i cã sù ®iÒu tiÕt m¹nh mÏ cña nhµ níc ®Ó sö dông vµ ph¸t huy mÆt tÝch cùc nh mét ®éng lùc trong c«ng cuéc ®æi míi, ®ång thêi h¹n chÕ t¸c ®éng tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ trêng. VÊn ®Ò cÇn ®îc quan t©m gi¶i quyÕt lµ nhµ níc ph¶i cã mét "chÝnh s¸ch" mang tÇm cì chiÕn lîc ®ång bé vµ toµn diÖn nh»m ph¸t huy tèt c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ vÒ tµi chÝnh - tiÒn tÖ. Trong ®ã, thuÕ lµ mét trong nh÷ng c«ng cô cã hiÖu qu¶ chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn ph©n phèi l¹i tæng s¶n phÈm quèc néi, thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c, gãp phÇn x©y dùng nÒn tµi chÝnh quèc gia lµnh m¹nh, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, g¾n liÒn víi yªu cÇu b¶o ®¶m c«ng b»ng x· héi trong c¬ chÕ thÞ trêng. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ x· héi hiÖn nay, nhÊt lµ chñ tr¬ng " c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸" ®Ó ®Êt níc t¹o ra sù chuyÓn biÕn to lín. Nhµ níc ta tiÕn hµnh c¶i c¸ch vµ hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ vµ thuÕ GTGT ®îc ban hµnh vµ ®a vµo thùc hiÖn thay cho thuÕ doanh thu tríc ®©y nh»m §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT kh¾c phôc nh÷ng nhîc ®iÓm cña thuÕ doang thu, ®ång thêi ®a vµo sö dông mét h×nh thøc thuÕ hiÖn ®aÞ phï hîp víi ®Æc ®iÓm c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay vµ th«ng lÖ quèc tÕ. ThuÕ GTGT lµ mét s¾c thuÕ tiªn tiÕn cña h×nh thøc thuÕ, thÓ hiÖn ®îc vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Møc ®é thµnh c«ng trong viÖc ¸p dông luËt thuÕ míi nµy nh thÕ nµo tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng vËn dông vµ thùc tÕ ë mçi níc. Xung quanh viÖc ¸p dông VAT, vµo ViÖt Nam cßn rÊt nhiÒu b¨n kho¨n, khóc m¾c tõ gi¸, thuÕ suÊt, hay lµ khÊu trõ thuÕ… Ngoµi nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®îc. Ta cÇn nghiªn cøu s©u nh÷ng khã kh¨n, khóc m¾c t×m ra nguyªn nh©n ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p, híng kh¾c phôc nh»m hoµn thiÖn h¬n luËt thuÕ GTGT, ®ång thêi nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong khi ¸p dông luËt thuÕ nµy. §Ò tµi ®îc hoµn thµnh nhê cã sù t×m hiÓu s¸ch b¸o, t¹p chÝ, nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò vÒ thuÕ GTGT vµ cã sù híng dÉn cña thÇy c« phô tr¸ch. §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT Ch¬ng I Lý thuyÕt vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT). 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm. 1.1. Kh¸i niÖm: ThuÕ GTGT lµ thuÕ thu trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, lu th«ng ®Õn tiªu dïng vµ ®îc nép vµo ng©n s¸ch theo møc ®é tiªu thô hµng ho¸ dÞch vô. 1.2. ®Æc ®iÓm cña thuÕ GTGT. ThuÕ GTGT ®¸nh vµo c¸c gia ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh nhng chØ tÝnh phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña mçi giai ®o¹n. V× thÕ, tæng sè thuÕ thu ®îc ë c¸c giai ®o¹n sÏ b»ng víi sè thuÕ tÝnh theo gi¸ b¸n cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng. §èi tîng ®iÒu tiÕt cña thuÕ GTGT lµ phÇn thu nhËp cña ngêi tiªu dïng sö dông ®Ó mua hµng ho¸ vµ dÞch vô. Nh vËy vÒ nguyªn t¾c chØ cÇn thu thu thuÕ ë kh©u b¸n hµng cuèi cïng lµ ®ñ. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ rÊt khã ph©n biÖt ®©u lµ tiªu dïng cuèi cïng vµ ®©u lµ tiªu dïng trung gian v× thÕ cø cã hµnh vi mua hµng lµ ph¶i tÝnh thuÕ. NÕu lµ tiªu dïng trung gian th× sè thuÕ ®ã sÏ tù ®éng chuyÓn vµo gi¸ b¸n hµng cho ngêi mua ë gia ®o¹n sau. Bªn c¹nh ®ã, thuÕ GTGT cßn cã tÝnh trung lËp kinh tÕ cao. ThuÕ GTGT kh«ng chÞu ¶nh hëng bëi kÕt qu¶ kinh doanh cña ngêi nép thuÕ, kh«ng ph¶i lµ yÕu tè cña chi phÝ mµ chØ ®¬n thuÇn lµ mét kho¶n céng thªm vµo gi¸ b¸n cho ngêi cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô. ThuÕ GTGT kh«ng bÞ ¶nh hëng bëi qu¸ tr×nh tæ chøc vµ ph©n chia c¸c chu tr×nh kinh tÕ. Nh ta ®· biÕt GTGT lµ phÇn gi¸ trÞ míi ®îc t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nã ®îc x¸c ®Þnh b»ng chªnh lÖch gi÷a tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt vµ tiªu thô víi tæng gi¸ trÞ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo t¬ng øng tæng GTGT ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n lu©n chuyÓn cã gi¸ trÞ b»ng gi¸ b¸n cña s¶n phÈm ë giai ®o¹n cuèi cïng, nªn viÖc thu thuÕ trªn GTGT ë tõng giai ®o¹n ®¶m b¶o cho tæng sè thuÕ thu ®îc t¬ng ®¬ng víi sè thuÕ tÝnh trªn gi¸ b¸n trong giai ®o¹n cuèi cïng. ChÝnh v× thÕ qu¸ tr×nh tæ chøc kinh tÕ vµ ph©n chia c¸c chu tr×nh kinh tÕ cã diÔn ra dµi hay ng¾n hay nh thÕ nµo ®i n÷a th× thuÕ GTGT còng kh«ng bÞ ¶nh hëng. Vµ tæng sè thuÕ ë c¸c giai §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT ®o¹n lu«n khíp víi sè tÝnh thuÕ trªn gi¸ b¸n ë giai ®o¹n cuèi cïng bÊt kÓ sè giai ®o¹n nhiÒu hay Ýt. ë níc ta thuÕ GTGT ®îc nghiªn cøu tõ khi tiÕn hµnh c¶i c¸ch thuÕ bíc mét (1990) ban hµnh thµnh luËt vµ ®îc th«ng qua t¹i kú häp thø 11 Quèc héi kho¸ 9 ngµy 10/5/97 ®Ó chÝnh thøc ¸p dông tõ 01/01/99. 2. Néi dung c¬ b¶n cña VAT. 2.1. §èi tîng chÞu thuÕ, ®èi tîng nép thuÕ GTGT. * §èi tîng chÞu thuÕ: LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh luËt thuÕ GTGT cña nhµ níc quy ®Þnh ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT lµ hµng ho¸ vµ dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu dïng ë ViÖt Nam. * Hµng ho¸ chÞu VAT bao gåm: - Hµng ho¸, dÞch vô ®îc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ë ViÖt Nam. - Hµng ho¸, dÞch vô ®îc nhËp khÈu ®Ó tiªu dïng trong níc. - Hµng ho¸ vµ dÞch vô ®îc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng néi bé. - Hµng ho¸ vµ dÞch vô ®îc mua, b¸n díi mäi h×nh thøc, bao gåm c¶ trao ®æi b»ng hiÖn vËt. ë níc ta quy ®Þnh danh môc 26 lo¹i hµng ho¸ dÞch vô kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT nhng hµng ho¸ ®ã thêng cã trong c¸c tæ chøc sau: Lµ s¶n phÈm cña mét sè ngµnh ®ang cßn khã kh¨n, cÇn khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nh: s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, m¸y mãc nhËp khÈu mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc ... C¸c hµng ho¸ dÞch vô thuéc c¸c ho¹t ®éng kh«ng mang tÝnh chÊt kinh doanh v× lîi nhuËn hoÆc thuéc c¸c ho¹t ®éng ®îc u ®·i v× môc tiªu nh©n ®¹o, x· héi: Vò khÝ khÝ tµi phôc vô an ninh, quèc phßng, b¶o hiÓm nh©n thä, b¶o hiÓm häc sinh ... Mét sè hµng ho¸ dÞc vô thiÕt yÕu phôc vô nhu cÇu ®êi sèng s¶n xuÊt céng ®ång: dÞch vô y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, th«ng tin ®¹i chóng, vËn chuyÓn kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt ... Tæ chøc, c¸ nh©n mua b¸n, nhËp khÈu hµng ho¸, cung øng dÞch vô kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT kh«ng ®îc khÊu trõ vµ hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo cña c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô nµy. §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT Cßn ®èi tîng nép thuÕ: Lµ tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô chÞu VAT ë ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt ngµnh nghÒ h×nh thøc tæ chøc kinh doanh, c¸ nh©n kh¸c cã nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu VAT. 2.2. C¨n cø tÝnh. LuËt thuÕ VAT ¸p dông ë ViÖt Nam ph©n biÖt 4 møc thuÕ suÊt kh¸c nhau: 0%, 5%, 10% vµ 20% ¸p dông ®èi víi tõng nhãm mÆt hµng s¶n xuÊt hoÆc nhËp khÈu. ViÖc quy ®Þnh c¸c møc thuÕ suÊt kh¸c nhau thÓ hiÖn chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt thu nhËp vµ híng dÉn tiªu dïng ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô. trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ë níc ta, mÆt b»ng kinh doanh cña c¸c ngµnh nghÒ cha ®ång nhÊt, nªn ph©n biÖt møc thuÕ suÊt VAT kh¸c nhau ®èi víi tõng nhãm mÆt hµng lµ sù cÇn thiÕt. Hµng ho¸ nhËp khÈu bao gåm tÊt c¶ hµng gia c«ng xuÊt khÈu (xuÊt khÈu ra níc ngoµi hoÆc khu chÕ xuÊt) ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt 0% nh»m thùc hiÖn hoµn thuÕ ®· thu ë kh©u tríc vµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. Nh÷ng hµng ho¸ dÞch vô thiÕt yÕu, phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thÊp lµ 5%. C¸c hµng ho¸ dÞch vô kh«ng thiÕt yÕu, cÇn thiÕt cã møc thuÕ suÊt cao lµ 20%. C¸c hµng ho¸ DÞch vô th«ng thêng ¸p dông møc thuÕ suÊt lµ 10% c¨n cø tÝnh: NÕu c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng ho¸, dÞch vô chÞuc¸c møc thuÕ suÊt kh¸c nhau th× ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n riªng doanh thu tõng lo¹i hµng ho¸, DÞch vô kinh doanh theo tõng møc thuÕ suÊt quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸ riªng biÖt. NÕu kh«ng h¹ch to¸n nh vËy th× doanh nghiÖp ph¶i tÝnh thuÕ GTGT theo møc thuÕ suÊt cao nhÊt cña hµng ho¸, dÞch vô mµ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh trªn tæng doanh thu cña tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra trong kú. 2.3. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ. 2.3.1. Ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. * §iÒu kiÖn ta xÐt vÒ ®èi tîng ¸p dông. §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT C¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh chÊp hµnh tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ chÕ ®é sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ bao gåm c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. Trõ c¸c ®èi tîng ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT. * VAT ph¶i nép ®îc x¸c ®Þnh nh sau: = Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ta tÝnh thuÕ trªn toµn bé gi¸ trÞ ho¸ ®¬n b¸n ra sau ®ã trõ ®i sè thuÕ ®· cã trªn c¸c ho¸ ®¬n hµng ho¸, DÞch vô mua vµo ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép trong kú h¹ch to¸n. Tríc hÕt cÇn x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu ra theo c«ng thøc sau ®©y: ThuÕ GTGT ®Çu ra Gi¸ tÝnh thuÕ cña ThuÕ suÊt thuÕ GTGT = hµng ho¸, dÞch x vô chÞu thuÕ b¸n ra cña hµng ho¸ dÞch vô ®ã * Ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ khi b¸n ra hµng ho¸, dÞch vô ph¶i tÝnh thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra. Khi lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸ DÞch vô, c¬ së kinh doanh ph¶i ghi râ hµng ho¸ b¸n ra cha cã thuÕ, thuÕ GTGT vµ tæng sè tiÒn ngêi mua ph¶i thanh to¸n. Riªng ®èi víi hµng ho¸ DÞch vô ®Æc thï ®îc dïng lo¹i chøng tõ ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ, th× gi¸ cha cã thuÕ vµ thuÕ GTGT ®Çu ra ®îc x¸c ®Þnh: ThuÕ GTGT = Gi¸ thanh to¸n 1 + % thuÕ suÊt x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ThuÕ GTGT ®Çu vµo b»ng tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT mua hµng ho¸, DÞch vô hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT cña hµng ho¸ nhËp khÈu. * Ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ cã u ®iÓm lµ? §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT - §¬n gi¶n ho¸ ®îc qu¸ tr×nh tÝnh vµ thu thuÕ b»ng c¸ch chØ cÇn tËp hîp c¸c ho¸ ®¬n b¸n vµ mua hµng ®· tÝnh s½n sè thuÕ ®Çu ra vµ sè thuÕ ®Çu vµo trªn ®ã. - §¶m b¶o ®îc sè thu thuÕ cÇn thiÕt ë ngêi mua hµng cuèi cïng v× ®©y thùc chÊt lµ ph¬ng ph¸p trõ lïi sè ®· nép ®Ó x¸c ®Þnh sè cßn ph¶i nép. 2.3.2. Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn GTGT. * §èi tîng ¸p dông: - C¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh lµ ngêi ViÖt Nam. - Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo luËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ lµm c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. - C¬ së kinh doanh mua b¸n vµng b¹c, ®¸ quý ngo¹i tÖ. * X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép: GTGT cña = hµng ho¸, dÞch x vô chÞu thuÕ b¸n ra ThuÕ GTGT Gi¸ thanh to¸n hµng ho¸, dÞch = cña hµng ho¸, vô chÞu thuÕ dÞch vô b¸n ra ThuÕ GTGT Ph¶i nép ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô ®ã Gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo t¬ng øng - Gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸, DÞch vô b¸n ra lµ gi¸ b¸n thùc tÕ bªn ph¶i mua thanh to¸n cho bªn b¸n bao gåm c¶ VAT vµ c¸c kho¶n phô thu, phÝ thu thªm mµ bªn mua ph¶i tr¶. - Gi¸ thÞ trêng cña hµng ho¸ DÞch vô mua vµo t¬ng øng víi hµng ho¸ DÞch vô b¸n ra ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ hµng ho¸ dÞch vô mua vµo (c¶ VAT) mµ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®· dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Trêng hîp c¬ së kinh doanh kh«ng h¹ch to¸n doanh sè hµng ho¸, vËt t dÞch vô mua vµo t¬ng øng víi doanh sè b¸n ra ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo trong kú +t¬ng øng víi hµng ho¸ b¸n ra Gi¸ trÞ hµng = tån kho Gi¸ trÞ hµng + mua vµo - Gi¸ trÞ hµng tån kho §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT ®Çu kú trong kú cuèi kú Ngoµi ra GTGT cßn ®îc x¸c ®Þnh ®èi víi mét sè ngµnh nghÒ cô thÓ. Tuy vµo kinh doanh cña mçi ngµnh cã tÝnh chÊt ®Æc thï kh¸c nhau th× VAT ®îc x¸c ®Þnh kh¸c nhau. Bªn c¹nh ®ã, luËt thuÕ GTGT cßn xem xÐt ®Õn vÊn ®Ò miÔn gi¶m thuÕ vµ hoµn thuÕ GTGT nh thÕ nµo cho hîp lý. LuËt quy ®Þnh ®èi tîng vµ c¸c trêng hîp ®îc hoµn thuÕ GTGT tuú theo tõng c¬ së kinh doanh t¬ng øng vµ chÕ ®é miÔn gi¶m VAT phï hîp ®Ó võa ®¶m b¶o sè thu cho NSNN nhng còng ®¶m b¶o ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, khuyÕn khÝch doanh nghiÖp tÝch cùc s¶n xuÊt kinh doanh. 3. Vai trß cña VAT. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thuÕ GTGT ®· thÓ hiÖn ®îc mét sè vai trß næi bËt sau: Thø nhÊt: VAT gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt x· héi ph¸t triÓn, më réng lu th«ng hµng ho¸ dÞch vô ... v× thÕ VAT ®· kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng trïng l¾p cña thuÕ doanh thu. Thø hai: B¶o ®¶m nguån thu quan träng vµ æn ®Þnh cho NSNN, VAT huy ®éng vµ x¸c ®Þnh ngay tõ kh©u ®Çu vµ viÖc thu VAT ë kh©u sau cßn kiÓm tra viÖc tÝnh VAT ®· nép ë kh©u tríc nªn h¹n chÕ ®îc viÖc thÊt thu thuÕ, kiÓm so¸t ®îc nguån thu trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ. Thø ba: ThuÕ GTGT gãp phÇn t¨ng cêng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ thóc ®Èy viÖc mua b¸n hµng ho¸ ph¶i cã ®Çy ®ñ chøng tõ ho¸ ®¬n hîp lÖ theo luËt ®Þnh. ViÖc ®¨ng ký m· thuÕ cïng víi ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®· buéc c¶ ngêi mua, ngêi b¸n thùc hiÖn tèt h¬n chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ trong c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n. KÓ tõ khi luËt thuÕ GTGT chÝnh thøc ®îc thùc thi, ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®Ó híng dÉn söa ®æi bæ sung. ThuÕ GTGT ®· vµ ®ang tõng bíc ®îc hoµn thiÖn, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vèn cã trong thêi kú chuyÓn ®æi vµ ngµy mét ph¸t huy vai trß cña thuÕ GTGT trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, tÝnh thùc tiÔn cña mét s¾c thuÕ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng. 4. T¸c ®éng cña VAT ®Õn kinh tÕ x· héi. §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT 4.1. T¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ vµ l¹m ph¸t. Th«ng thêng gi¸ c¶ vµ l¹m ph¸t t¨ng hay gi¶m do nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng, c¶ vÒ kinh tÕ vµ x· héi. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, quy luËt cung cÇu, quy luËt gi¸ trÞ còng cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn gi¸ c¶ vµ l¹m ph¸t. Do ®ã, nÕu kh¼ng ®Þnh viÖc ban hµnh mét hÖ thèng thuÕ nãi chung vµ VAT nãi riªng cã t¸c ®éng ®Õn møc nµo víi gi¸ c¶, l¹m ph¸t, thêng lµ khã x¸c ®Þnh. Cã ngêi cho r»ng, viÖc ban hµnh thuÕ GTGT sÏ lµm t¨ng gi¸ c¶ vµ l¹m ph¸t. Tuy nhiªn ë nhiÒu níc, trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ¶nh hëng cña thuÕ GTGT ®èi víi gi¸ c¶ vµ l¹m ph¸t, ngêi ta ®· ®i ®Õn kÕt luËn lµ ®Õn nay, cha cã c¨n cø khoa häc nµo ®Ó kh¼ng ®Þnh r»ng b¶n chÊt thuÕ GTGT cã thÓ g©y l¹m ph¸t. NÕu cã ¶nh hëng nµo ®ã cña thuÕ GTGT ®Õn gi¸ c¶, th× nh÷ng ¶nh hëng nµy sÏ chØ lµ mét phÇn, chø kh«ng thÓ lµ tÊt c¶. VÒ lý thuyÕt, thuÕ GTGT thuéc lo¹i thuÕ gi¸n thu, mét yÕu tè cÊu thµnh trong gi¸. V× vËy, viÖc ban hµnh thuÕ GTGT cã liªn quan vµ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn gi¸ c¶ lµ tÊt nhiªn. VÊn ®Ò cÇn ®îc xem xÐt lµ trªn thùc tÕ, ®èi víi tõng ngµnh nghÒ, tõng lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô còng nh trªn toµn côc cña nÒn kinh tÕ, viÖc ban hµnh thuÕ gi¸n thu nãi chung, VAT cã ¶nh hëng ®Õn gi¸ c¶ trong ph¹m vi réng hay hÑp, ®Õn khu vùc s¶n xuÊt hoÆc khu vùc kh¸c nh thÕ nµo cßn tuú thuéc vµo møc ®é thuÕ suÊt, néi dung vµ tæ chøc thùc hiÖn cã phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi, víi tr×nh ®é d©n trÝ ... hay kh«ng? VÒ nguyªn t¾c, khi thay thÕ thuÕ doanh thu b»ng thuÕ GTGT víi møc ®éng viªn cuèi cïng nh nhau th× ¶nh hëng cña thuÕ GTGT ngang víi ¶nh hëng cña thuÕ doanh thu ®èi víi gi¸. Tuy vËy, nÕu nhµ níc kh«ng cã biÖn ph¸p qu¶n lý, kiÓm tra gi¸ c¶, ®Ó cho c¸c c¬ së kinh doanh lîi dông, vin vµo thuÕ míi ®Ó t¨ng gi¸ th× v« h×nh trung, gi¸ c¶ sÏ cã t¸c ®éng xÊu. Khi ¸p dông thuÕ GTGT th× gi¸ c¶ hµng ho¸ DÞch vô nh×n chung cã khuynh híng t¨ng lªn së dÜ x¶y ra hiÖn tîng nµy lµ do sù kh«ng am hiÓu hoÆc cè t×nh kh«ng hiÓu vÒ thuÕ GTGT. Bëi v×, viÖc thùc hiÖn thuÕ doanh thu tr¶i qua mét thêi gian kh¸ dµi, ®· ¨n s©u vµo tiÒm thøc cña con ngêi tiªu dïng. Cho dï thuÕ doanh thu lµ thuÕ gi¸n thu, song ®îc tÝnh chung vµo trong gi¸ b¸n hµng ho¸ DÞch vô nªn ngêi tiªu dïng khã nhËn biÕt ®îc m×nh §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT chÝnh lµ ngêi chÞu thuÕ cßn c¸c doanh nghiÖp b¸n hµng chØ lµ ngêi thu hé cho nhµ níc mµ hä lu«n cho r»ng ®©y lµ kho¶n thuÕ ®¸nh vµo c¸c doanh nghiÖp do vËy ¸p dông thuÕ GTGT thay thÕ cho thuÕ doanh thu, mÆc dï nã còng lµ mét lo¹i thuÕ gi¸n thu ®¸nh vµo ngêi tiªu dïng song c¬ chÕ h¹ch to¸n thay thÕ, cã nghÜa lµ thuÕ GTGT ®îc t¸ch ra khái gi¸ b¸n hµng ho¸, DÞch vô. §iÒu nµy khiÕn cho ngêi mua hµng thÊy râ khop¶n thuÕ cña m×nh ph¶i nép cho nhµ níc nªn hä c¶m gi¸c m×nh ph¶i nép mét lo¹i thuÕ míi mµ tríc ®©y khi mua hµng hä kh«ng ph¶i chÞu vµ ®ãng gãp. Lîi dông yÕu tè nµy c¸c doang nghiÖp ®· n©ng gi¸ b¸n hµng ho¸ DÞch vô lªn ®Ó trôc lîi vµ cã kh¶ n¨ng lµm gia t¨ng l¹m ph¸t thÊt tho¸t thu hÑp thÞ trêng tiªu dïng h¹n chÕ kh¶ n¨ng ®Çu t vèn cña c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc. Do vËy lµm quy m« ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp bÞ thu hÑp lµm cho c¬ cÊu kinh tÕ bÞ biÕn ®éng chuyÓn dÞch mÊt c©n ®èi, tèc ®é t¨ng trëng cã kh¶ n¨ng suy gi¶m. T×nh h×nh l¹m ph¸t ë tõng níc s¶y ra thêng do nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã cã c¸c nguyªn nh©n kh¸ quan träng vÒ sù ph¸t triÓn chËm hay gi¶m sót vÒ kinh tÕ do chÝnh s¸ch vÜ m« hay ®iÒu hµnh cña nhµ níc; kinh tÕ kh«ng c©n ®èi ®îc thu chi, thu kh«ng ®ñ chi; do t¸c ®éng cña gi¸ c¶ v× gi¸ c¶ võa lµ nguyªn nh©n nhng còng võa lµ hËu qu¶ cña l¹m ph¸t, v× vËy kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cô thÓ cña chÝnh s¸ch thuÕ GTGT mét c¸ch riªng rÏ. Tuy nhiªn, ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng nÕu viÖc c¶i c¸ch chÝnh s¸ch thuÕ nãi chung thuÕ GTGT nãi riªng phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng, sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi ph¸t triÓn kinh tÕ b¶o ®¶m nguån thu ng©n s¸ch, do ®ã sÏ cã t¸c ®éng tèt, ng¨n chÆn hay h¹n chÕ l¹m ph¸t. Ngîc l¹i, nÕu ®a ra møc thuÕ qu¸ cao hay qu¸ thÊp sÏ cã ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ thu ng©n s¸ch vµ l¹m ph¸t. ViÖc ®¸nh gÝa t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch thuÕ GTGT ®Õn l¹m ph¸t kh«ng thÓ xem xÐt mét c¸ch phiÕn diÖn, côc bé, mµ ph¶i ®îc ph©n biÖt mét c¸ch kh¸ch quan, toµn diÖn, côc bé mµ ph¶i ®îc ph©n biÖt mét c¸ch kh¸ch quan, toµn diÖn khoa häc trong mèi quan hÖ víi khu vùc quèc tÕ trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh xÊu. Tãm l ¹i, chÝnh s¸ch VAT còng cã nh÷ng t¸c ®éng tíi gi¸ c¶ vµ l¹m ph¸t nhÊt ®Þnh nhng nÕu nhµ níc lµ nh÷ng ngêi qu¶n lý cã nh÷ng biÖn ph¸p §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT kiÓm tra, qu¶n lý th× gi¶m møc ®é t¸c ®éng xÊu tíi gi¸ c¶ vµ l¹m ph¸t vµ tíi nÒn kinh tÕ x· héi. 4.2 T¸c ®éng cña VAT tíi thu ng©n s¸ch nhµ níc (NSNN). ThuÕ GTGT cã thÓ t¹o nguån thu ngµy t¨ng cho NSNN, th«ng qua viÖc më réng vµ bao qu¸t diÖn ®¸nh thuÕ ®èi víi mäi ho¹t ®éng nhËp khÈu, s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô. MÆt kh¸c, VAT b¶o ®¶m viÖcthu tËp trung phÇn lín sè thuÕ ®¸nh vµo tõng s¶n phÈm hµng ho¸ ngay tõ kh©u ®Çu, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lín, cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ thÊt thu ng©n s¸ch tèt h¬n thuÕ doanh thu. ViÖc thu thuÕ khÊu trõ vµ khÊu trõ l¹i dùa trªn ho¸ ®¬n chøng tõ thóc ®Èy viÖc mua b¸n cã ho¸ ®¬n lµm cho viÖc thu thuÕ s¸t víi thùc tÕ kinh doanh. Vµ thÊt thu ë kh©u tríc sÏ ®îc kh¾c phôc ë kh©u sau. Tuy nhiªn còng kh«ng thÓ x©y dùng møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT qu¸ cao, g©y nhiÒu khã kh¨n cho doanh nghiÖp, t¸c ®éng kh«ng tèt tíi ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Õn NSNN. Vµo thêi ®iÓm luËt thuÕ GTGT ®îc phª chuÈn, cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ tiÒn tÖ cha s¶y ra trÇm träng. Sù cè ph¸t sinh nµy n»m ngoµi ý muèn cña c¸c nhµ lµm luËt ViÖt Nam vµ ¶nh hëng lín ®Õn quyÕt ®Þnh vÒ triÓn khai ¸p dông thuÕ GTGT. V× thÕ yªu cÇu ®îc ®Æt ra lµ ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh thu NSNN, æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« ... Thùc tÕ khi ¸p dông VAT, mét lo¹i thuÕ hoµn toµn míi, nªn c¸c ®èi tîng liªn quan cha th«ng, nÕu cha ®îc chuÈn bÞ kü, ch¾c ch¾n sÏ g©y biÕn ®éng tíi thu NSNN. NÕu thu NSNN kh«ng ®¹t yªu cÇu, béi chi sÏ t¨ng, viÖc ®iÒu hµnh ng©n s¸ch cµng khã kh¨n, lóng tóng. Vµ sÏ dÉn ®Õn bÊt æn ®Þnh vÞ m«. Ngîc l¹i, nÕu nh cã chuÈn bÞ kü cµng, cã tËp dît s©u réng tríc khi triÓn khai ¸p dông, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã sù kiÓm tra, qu¶n lý chÝnh s¸ch phï hîp, thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm cña kinh tÕ thÞ trêng, th× thuÕ GTGT cã thÓ t¹o sè thu cho NSNN mét c¸ch tÝch cùc, gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã, viÖc nghiªn cøu vµ x©y dùng c¸c møc thuÕ suÊt hîp lý, b¶o ®¶m sè thuÕ GTGT t¬ng ®¬ng hoÆc cao h¬n mét chót so víi thuÕ doanh thu, sÏ mang tÝnh kh¶ thi h¬n. Qua ®©y, ta míi thÊy VAT còng cã mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc ®èi víi thu NSNN. §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT C¶ hai mÆt ®Òu ¶nh hëng tíi NSNN. T¸c ®éngtiªu cùc hay tÝch cùc, nhiÒu hay Ýt lµ phô thuéc vµo viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý thuÕ GTGT. 4.3 T¸c ®éng cña VAT tíi c¸c doanh nghiÖp. VÒ mÆt lý thuyÕt thuÕ GTGTlµ ®¬n gi¶n vµ trung lËp vÒ kinh tÕ, nhng trong thùc tÕ, viÖc triÓn khai h¹ch to¸n vµ kiÓm tra thuÕ GTGT t¹i tõng doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc ®¬n gi¶n. ThËt vËy, nÕu tríc ®©y, kÕ to¸n doanh nghiÖp vµ c¸n bé thuÕ chØ cÇn lÊy doanh thu nh©n víi møc thuÕ suÊt x% lµ ra ngay kÕt qu¶ cÇn t×m, th× khi ¸p dông luËt thuÕ míi, nhiÒu khi c¶ doanh nghiÖp vµ c¬ quan thuÕ ph¶i ngåi x¸c ®Þnh ®©u lµ thuÕ ®Çu vµo, thuÕ ®Çu ra thuÕ ®îc khÊu trõ, thuÕ kh«ng ®îc khÊu trõ ... khèi lîng c«ng viÖc nµy thËt lµ khæng lå. Trªn thùc tÕ, thuÕ GTGT còng Ýt nhiÒu ¶nh hëng tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm. §iÒu ®ã sÏ kÐo theo nhiÒu khã kh¨n cho doanh nghiÖp trong c¹nh tranh vµ quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n. §Æc biÖt, trong bèi c¶nh ®ang cßn nhiÒu khã kh¨n vÒ tæng cÇu trong nÒn kinh tÕ, cø b¸n theo gi¸ cò ®· khã huèng chi ph¶i chÞu ¸p lùc t¨ng gi¸. Doanh nghiÖp r¬i vµo c¸c vßng luÈn quÈn: h«ng b¸n ®îc hµng hoÆc kh«ng thu håi ®îc vèn dÉn ®Õn kh«ng t¸i s¶n xuÊt ®îc, kh«ng ®æi míi ®îc c«ng nghÖ hoÆc kh«ng h¹ ®îc gi¸ thµnh vµ kh«ng t¨ng ®îc chÊt lîng s¶n phÈm ®·n tíi hµng ho¸ l¹i cµng ø ®äng, kh«ng b¸n ®îc ... nguyªn nh©n lµ do cã sù hiÓu lÇm vÒ thuÕ GTGT: - Do "hiÖu øng t©m lý", xuÊt ph¸t tõ nhËn thøc kh«ng ®ång ®Òu vµ t¸c ®éng cña viÖc thay thuÕ GTGT cho thuÕ doanh thu kÐo theo c¸ch thøc sö lý kh¸c nhau trong chiÕn lîc th¬ng m¹i, dÉn ®Õn bÊt b×nh ®¼ng trong c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. HiÖn tîng nµy sÏ chÊm døt khi thuÕ GTGT ®îc phæ biÕn réng r·i vµ kü lìng. - ViÖc ¸p dông thuÕ GTGT ë ViÖt Nam cã g©y ¶nh hëng trùc tiÕp ®Ðn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng nhËp khÈu v× hµng nhËp khÈu ph¶i chÞu thªm thuÕ nµy ngoµi thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh. MÆt kh¸c, nh÷ng quy ®Þnh vÒ thêi h¹n vµ sè tiÒn ph¶i hoµn l¹i cho c¸c doanh nghiÖp cã sè thuÕ GTGT ph¶i nép ©m còng lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®îc quy ®Þnh cô thÓ, c«ng khai chÊp hµnh nghiªm chØnh, nhÊt lµ vÒ phÝa nhµ níc. Nh»m tr¸nh c¸c rñi ro vÒ vèn, rñi ro vÒ l·i suÊt hoÆc tû gi¸ cho c¸c §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT doanh nghiÖp nµy khi hä ph¶i øng ra mét sè vèn lín ®Ó thanh to¸n VAT khi mua hµng ho¸ nhËp khÈu hµng ho¸. NÕu c¸c doanh nghiÖp, nh÷ng tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ, chÞu ¶nh hëng sÊu ph¸t sinh tõ viÖc ¸p dông thuÕ míi nµy nÒn kinh tÕ l¹i cµng khã phôc håi khi ®ã nh÷ng môc tiªu lín còng khã mµ thùc hiÖn ®îc. Nhng VAT còng cã t¸c ®éng tèt tíi doanh nghiÖp nÕu nh møc thuÕ suÊt ¸p dông c¬ chÕ thùc hiÖn thÝch hîp t¹o ®éng lùc cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §ång thêi còng lµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt nãi chung. §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT Ch¬ng II ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë ViÖt Nam 1. Sù cÇn thiÕt cña viÖc ban hµnh thuÕ GTGT. 1.1 . môc tiªu yªu cÇu cña viÖc ban hµnh thuÕ GTGT. ViÖc ban hµnh luËt thuÕ GTGT thay thÕ thuÕ doanh thu ë ViÖt Nam nh»m nh÷ng môc tiªu yªu cÇu chñ yÕu sau: - Thø nhÊt, h¹n chÕ nh÷ng nhîc ®iÓm cßn tån t¹i cña thuÕ doanh thu vµ nh»m thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, kÝch thÝch c¸c ngµnh nghÒ ph¸t triÓn. - Thø hai, thuÕ GTGT ®îc ban hµnh g¾n víi viÖc söa ®æi bæ sung mét sè s¾c thuÕ kh¸c (thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ... ) lµm cho h×nh thøc thuÕ ViÖt Nam ngµy cµng hoµn thiÖn, phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng h¬n, t¬ng ®ång víi h×nh thøc thuÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi gãp phÇn t¹o ra m«i trêng tèt cho viÖc thu hót ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam. - Thø ba, VAT ra ®êi cßn thóc ®Èy viÖc t¨ng cêng thùc hiÖn chÕ ®é ho¸ ®¬n, sæ kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®èi víi c¸c nhµ doanh nghiÖp, ®¶m b¶o sè thu ngµy cµng s¸t h¬n víi thùc tÕ ho¹t ®éng cña tõng c¬ së kinh doanh, tËp trung ®îc nguån thu thuÕ GTGT vµo NSNN ngay tõ kh©u s¶n xuÊt, h¹n chÕ ®îc thÊt thu vÒ thuÕ ... 1.2 Sù cÇn thiÕt cña viÖc ban hµnh thuÕ GTGT thay cho thuÕ doanh thu. ChØ cã s¶n xuÊt míi t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi vµ nguån thu cho Ng©n s¸ch Nhµ níc. Do ®ã Nhµ níc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn, lu th«ng ®îc th«ng suèt. Mét m«i trêng ®Çu t ®îc coi lµ thuËn lîi nÕu trong ®ã cã nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®îc qui ®Þnh phï hîp, râ rµng æn ®Þnh, Ýt biÕn ®éng ®Ó t¹o cho doanh nghiÖp yªn t©m bá vèn vµo ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Qua viÖc thùc hiÖn hÖ thèng thuÕ míi, ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ngµy cµng ph¸t triÓn æn ®Þnh, khu vùc kinh tÕ nhµ níc ®îc x¾p xÕp hîp lý h¬n, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶, tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh ngµy cµng tèt h¬n. Khu vùc §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®îc h×nh thµnh, ph¸t triÓn ®íi nhiÒu h×nh thøc t nh©n, víi tÝnh n¨ng ®éng trong tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng kinh doanh ®· gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn. Khu vùc c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo luËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy cµng ph¸t triÓn ®a d¹ng, gãp phÇn khong nhá vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi níc ta trong nh÷ng n¨m qua. ë níc ta, cïng víi c¸c lo¹i thuÕ gi¸n thu kh¸c. ThuÕ doanh thu ®· ®îc ¸p dông tõ l©u, tríc kia cã tªn lµ thuÕ doanh nghiÖp, sau c¶i c¸ch cã tªn lµ thuÕ doanh thu víi ®Æc trng c¬ b¶n lµ cã nhiÒu thuÕ suÊt ph©n biÖt theo ngµnh hµng, mÆt hµng; thuÕ thu hµng th¸ng vµ tÝnh trªn tæng doanh thu b¸n hµng thuÕ doanh thu cã u ®iÓm lµ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, thu døt ®iÓm ë tõng lÇn b¸n hµng mµ kh«ng ph¶i tho¸i tr¶ sè thuÕ ®· thu ë lÇn tríc. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt u ®iÓm thuÕ doanh thu còng béc lé nhiÒu nhîc ®iÓm, ®ång thêi còng lµ khuyÕt tËt cña hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ míi. Nhîc ®iÓm lín nhÊt lµ viÖc thu thuÕ doanh thu cßn trïng l¾p. Theo quy ®Þnh cña luËt thuÕ doanh thu, ®èi tîng chÞu thuÕ lµ toµn bé sè tiÒn thu ®îc tõ s¶n xuÊt kinh doanh, ®iÒu ®ã ®· lµm cho viÖc tÝnh thuÕ, thu nép thuÕ bÞ trïng l¾p, thuÕ thu chång lªn thuÕ. Bªn c¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊtkd xuÊt khÈu cha ®îc xem xÐt u ®·i ®óng møc. ViÖc quy ®Þnh qu¸ nhiÒu thuÕ suÊt (11 møc thuÕ suÊt; thÊp nhÊt lµ0,5%, cao nhÊt lµ 30%) cña luËt thuÕ doanh thu t¹o cho ®èi tîng nép thuÕ dÔ lîi dông ®Ó tÝnh nép thuÕ díi møc nghÜa vô quy ®Þnh. Do ®ã, thuÕ doanh thu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. §Ó kh¾c phôc nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña luËt doanh thu tríc c¶i c¸ch thuÕ ®èi II Quèc héi ®· quyÕt ®Þnh ¸p dông luËt thuÕ GTGT thay cho thuÕ doanh thu vµ chÝnh thøc ®îc thi hµnh tõ 1/1/1999 GTGT lµ thuÕ tÝnh tiÒn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña h 2 dÞch vô ë tõng kh©u b¸n hµng nªn nã kh«ng trïng lÆp, thuÕ GTGTchØ ®¸nh vµo phÇn gi¸ trÞ ®· chÞu thuÕ ë kh©u tríc ®ã trë nªn rÊt khoa häc vµ cÇn thiÕt ®èi víi CNH - H§H ®ong nhiªn nã rÊt phï hîp víi yªu cÇu héi nhËp quèc tÕ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. ViÖc chuyÓn ®æi hoµn toµn kh«ng tÝnhvµ thu thuÕ doanh thu b¨ng thuÕ GTGT thÓ hiÖn bíc ®i ®óng ®¾n cña qu¸ tr×nh c¶i c¸ch thuÕ giai ®o¹n II ë ViÖt Nam ®ång thêi nã còng ®îc ®¸nh gi¸ lµ hoµn toµn míi cha tõng cã trong lÞch sö tµi Ýnh níc nhµ.' ChÝnh v× thÕ cho dï thuÕ GTGTmang l¹i §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT nh÷ng lîi Ých c¬ b¶n cho nÒn kinh tÕ nhng truíc, trong c¶ nhËn thøc vµ thùc tÕ tõ híng dÉn ®Õn chiÓn khai ¸p dông sÏ cã nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p n¶y sinh ra g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho nhiÒu ®èi tîng mÆc dï vËy c¶i c¸ch thuÕ ®ît II lµ mét sù cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. 2. §iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ¸p dung thuÕ GTGT ë ViÖt Nam Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông thuÕ GTGT: Mét lµ, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, mua b¸n hµng ho¸ lín vµ võa ph¶i thùchiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ho¸ ®¬n chøng tõnthuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra, x¸c ®Þnh doanh thu tÝnh thuÕ vµ khÊu trï thuÕ ®èi víi tõng c¬ së kinh doanh. Hai lµ, tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý, tÝnh thuÕ ®îc n©ng cao vÒ chÕ ®é ho¸ ®¬n chøng tõ, sæ kÕ to¸n, th«ng th¹o vÒ chÕ ®é qu¶n lý, tÝnh thuÕ, khÊu trõ thuÕ hoµn thuÕ GTGT. C¸c c¬ quan thuÕ tõng bíc ®îc trang bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh, c¸n bé c¬ quan thuÕ ngµy cµng th«ng th¹o sö dông c¸c m¹ng m¸y tÝnh, ®¹t hiÖu qu¶n cao lµm cho c«ng t¸c thu nép thuÕ ngµy cµng ®îc kiÓm tra chÆt chÏ h¬n, nhanh gän h¬n. Ba lµ, më réng diÖn thanh to¸n mua b¸n hµng ho¸ th«ng qua c¸c tµi kho¶n ng©n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc x¸c ®Þnh doanh thu ¸n hµng lµm c¨n cø cho viÖc tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh. Bèn lµ, ý thøc tù nguyÖn, tù gi¸c chÊp hµnh c¸c luËt thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp tõng bíc ®îc n©ng cao theo ph¬ng ch©m t¨ng cêng "®øc trÞ" g¾n víi viÖc xö lý c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ nghiªm minh theo ph¬ng ch©m "ph¸p trÞ". N¨m lµ, hÖ thèng ph¸p luËt ngµy cµng hoµn chØnh vµ ®a dÇn viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vµo nÒ nÕp, kû c¬ng, c¶ trong nhËn thøc t tëng vµ ho¹t ®éng thùc tÕ. Ngoµi ra cßn cã c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c võa nh»m gióp cho cho viÖc ¸p dông luËt thuÕ GTGT ®¹t hiÖu qu¶ cao. Mçi ®iÒu kiÖn ®Òu cã vai trß, vÞ trÝ quan träng kh¸c nhau, ®ång thêi cã mèi quan hÖ bæ sung, hç trî lÉn nhau ®Ó viÖc triÓn khai luËt thuÕ GTGT ®îc ®ång bé §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT Ch¬ng III Thùc tr¹ng thùc hiÖn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trong nh÷ng n¨m qua ë ViÖt Nam 1. Mét sè thµnh tùu ®¹t ®îc. ViÖc triÓn khai thùchiÖn c¸c luËt thuÕ míi vµ ®Æc biÖt lµ viÖc ¸p dông thuÕ GTGT ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ bíc ®Çu ®¸p øng ®îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra. MÆc dï ®©y lµ kho¶n thêi gian nÒn kinh tÕ níc ta gÆp nhiÒu khã kh¨ndo bÞ t¸c ®éng cña cuéc khñng kho¶ng kinh tÕ - tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc, h¹n h¸n råi b·o lôt x¶y ra nghiÖm träng ë c¸c tØnh T©y Nguyªn vµ MiÒn trung, råi nhiÒu khã kh¨n kh¸c n÷a. mµ theo yªu cÇu cña bé chÝnh trÞ ®Ò ra lµ ph¶i b¶o ®¶m c«ng b»ng vÒ quyÒn lîi nghÜa vô cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c hé kinh doanh trong nÒn kinh tÕ, gióp cho c¸c donh nghiÖp æn ®Þnh ®îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng cêng ho¹ch to¸n kinh tÕ, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, n©ng cai kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong níc vµ trªn thÞ trêng quèc tÕ, b¶o ®¶m kh«ng ¶nh hëng lín ®Õn kÕ ho¹ch thu cña ng©n s¸ch trung ¬ng trong nh÷ng n¨m ®Çu thùc hiÖn. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng æn ®Þnh ®îc nguån thu, n©ng dÇn tû lÖ c¸c ®Þa ph¬ng c©n ®èi ng©n s¸ch vµ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch trung ¬ng. b¶o ®¶m æn ®Þnh thÞ trêng trong níc, tr¸nh g©y ra nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ ®Æc biÖt lµ gi¸ c¶ vËt t, hµng ho¸ quan träng dïng cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng thiÕt yÕu ®ã æn ®Þnh s¶n xuÊt, kh«ng ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng nh©n d©n. Sau mét thêi gian triÓn khai thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ míi ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh gãp phÇn cho nÒn kinh tÕ æn ®Þnh. s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2000 íc tÝnh ®¹t 26,9% GDP vµ vèn ®Çu t gÇn 20% so víi n¨m 1999. Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2000 ®¹t 6,7%. Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng xuÊt khÈu bÞ h¹n chÕ, gi¸ c¶ hµng ho¸ gi¶m, nhng tæng xuÊt khÈu n¨m 2000 dù kiÕn t¨ng 21,3% so víi n¨m 1999 hoµn thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu kho¶ng 5000 tû ®ång. C¸c kho¶n thu tõ phô phÝ vµ thuÕ ®Òu vît møc kÕ ho¹ch n¨m 1999 ®¹t 111,5% s¬ víi dù to¸n; n¨m 2000 ®¹t 117,5% so víi dù to¸n lµ vµ t¨ng 13% s¬ víi n¨m 1999. trong ®ã thóe GTGT ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n gi¶m kho¶ng 10% so víi tríc ®©y. §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT Cô thÓ vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, nh×n chung kh«ng cã sù ®¶o lén lín, mÆc dï mét sè ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô ®ang gÆp khã kh¨n tõ tríc, ®Õn khi thùc hiÖn luËt thuÕ GTGT l¹i cµng khã kh¨n h¬n nh gang thÐp, c¬ khÝ, ho¸ chÊt, s¶n xuÊt ph©n bãn, thuèc trõ s©u, vËn t¶i do chËm chuyÓn ®æi phï hîp víi møc thuÕ míi… ë c¸c ngµnh kh¸c vÉn t¨ng tr ëng kh¸ nh ®iÖn, xi m¨ng, vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt xe ®¹p, m¸y, quÇn ¸o may s½n… vµ tèc ®é t¨ng trëng GDP tuy cã chËm h¬n c¸c kú n¨m tríc. §Õn cuèi n¨m 1999, c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã c¸c mÆt hµng gÆp khã kh¾n ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh s¶m phÈm t¨ng, nép ®îc thuÕ vµ cã l·i. Cã nhiÒu s¶n phÈm, tÝnh chung c¶ n¨m 1999 t¨ng cao h¬n so víi n¨m tríc nh ph©n ho¸ häc t¨ng 14%, sø vÖ sinh 52,9%. C¸c ho¹t ®éng dÞch vô ph¸t triÓn h¬n, gi¸ trÞ s¶n xuÊt c¸c ngµnh dÞch vô ®Òu t¨ng so víi nhng n¨m tríc. vÒ lu th«ng hµng ho¸, tuy bèi c¶nh nÒn kinh tÕ l¹m ph¸t kÐo dµi, nhng v× GTGT chØ ®iÒu tiÕt trªn phµn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸ nªn ®· thóc ®Èy viÖc lu thoong hµng ho¸ thuËn lîi. TÝnh chung c¶ n¨m 1999, tæng lu chuyÓn hµng ho¸ b¸n lÎ t¨ng 5,1% (bao gåm c¶ yÕu tè trît gi¸ 4,7%). VÒ thu ng©n s¸ch nhµ níc: Sè thu NSNN vÉn b¶o ®¶m tiÕn ®é nh c¸c n¨m tríc ®©y. Sè thu ng©n s¸ch tõ n¨m 1999 vÉn ®¶m b¶o hoµn thµnh vît møc dù to¸n thu 106,8%. Riªng sè thu tõ thuÕ GTGT thu ®îc 16.590 tû sau khi trõ ®i sè thuÕ ph¶i hoµn cßn l¹i t¬ng ®¬ng víi sè thuÕ doanh thu tÝnh theo trªn mÆt b»ng 98, lÇn ®Çu tiªn trong c¶ níc 61/61 tØnh thµnh ®Òu hoµn thµnh vît møc dù to¸n do qu«c shéi giao. 4 th¸ng ®Çu n¨m 2000 sè thu ng©n s¸ch ®¹t31,4% t¨ng 3,6% so cïng kú. Riªng sè thu néi ®Þa vµ thu do ngµnh thuÕ qu¸n lý ®¹t 32,5% dù to¸n n¨m t¨ng 9% so cïng kú. §©y lµ thêi ®iÓm cã sè thu ®¹t tû lÖ so víi dù kiÕn cao nhÊt so víi cïng thêi ®iÓm cña 10 n¨m trá l¹i ®©y. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy lµ nhê vµo sù tÝch cùc, chñ ®éng vµ phèi hîp chÆt chÏ cña c¸c ngµnh, ®¬n vÞ chøc n¨ng nh ngµnh thuÕ, h¶i quan, qu¶n lý thÞ trêng, bé ®éi biªn phßng, c«ng an… víi c¸c ®Þa ph ¬ng trong viÖc tÝnh thuÕ vµ thu thuÕ hµng ho¸ dÞch vô, gi¸m s¸t kiÓm tra hµng ho¸, chèng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i. VÒ gi¸ c¶ thÞ trêng: TriÓn khai thùc hiÖn luËt thuÕ GTGT kh«ng lµm t¨ng gi¸ c¶ hµng ho¸, gi¸ c¶ thÞ trêng n¨m 1999 kh«ng cã biÕn ®éng lín, nªn kh«ng g©y t¸c ®éng xÊu ®Õn ®êi sèng nh©n d©n. b¶n chÊt cña thuÕ GTGT lµ kh«ng lµm t¨ng gi¸ c¶ hµng ho¸ v× nã thay thÕ thuÕ doanh thu ®· §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT ®îc kÕt cÊu vµo trong gi¸. Mét vµi th¸ng ®Çu n¨m, mét sè doanh nghiÖp vµ hé kinh doanh ®· céng thªm thuÕ vµo gi¸ cò ®Ó b¸n lµm gi¸ c¶ hµng ho¸ ®· nhÝch lªn mét chót. Nhng chÝnh phñ vµ c¸c bé, c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng ®· cã biÖn ph¸o qu¶n lý kÞp thêi. MÆt kh¸c, hµng ho¸ dåi dµo, cßn søc mua h¹n chÕ nªn gi¸ c¶ sím æn ®Þnh l¹i. TÝnh chung c¶ n¨m 1999, chØ sè gi¸ tiªu dïng t¨ng 0,1% so víi th¸ng 12/1998. VÒ c¬ b¶n, gi¸ c¶ hµng ho¸ n¨m 1999 vÉn dõng ë cuèi n¨m 1998 mÆc dï trong gi¸ cã c¶ thuÕ GTGT. Vµ nh÷ng n¨m tiÕp sau ®ã gi¸ c¶ còng kh«ng cã sù biÕn ®éng lín. Ngoµi ra, thuÕ GTGT vµ c¸c luËt thuÕ míi cßn cã khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. VAT kh«ng ®¸nh vµo ho¹t ®éng ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh, toµn bé sè thuÕ GTGT khi mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh sÏ ®îc khÊu trõ hoÆc hoµn l¹i cho doanh nghiÖp. §ång thêi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, chÝnh phñ cßn cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch thªm nh: §èi víi c«ng tr×nh, h¹n môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao trong nh÷ng n¨m 1998 sang n¨m 1999 míi thanh to¸n th× ®îc nép thuÕ theo møc thuÕ doanh thu cò, tõ n¨m 1/9/1999 ®· gi¶m 50% møc thuÕ GTGT cho x©y dùng, l¾p ®Æt. Nhê ®ã trong nh÷ng n¨m 1999, tuy vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi thùc hiÖn chØ b»ng 77,7% so víi thùc hiÖn n¨m 1998, nhng tæng vèn ®Çu t x· héi vÉn t¨ng kho¶ng 9% so víi n¨m tríc. Bªn c¹nh ®ã, thuÕ GTGT ®· gãp phÇn khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, kÝch thÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ xuÊt khÈu, gi¶i quyÕt nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi. LuËt thuÕ GTGT quyÕt ®Þnh hµng ho¸ xuÊt khÈu ®îc hëng thuÕ suÊt 0% vµ ®îc hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo nªn ®· khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hµng ho¸ ViÖt Nam cã thÓ c¹nh tranh ®îc vÒ gi¸ víi hµng ho¸ t¬ng tù cña c¸c níc trªn thÞ trêng quèc tÕ. KÕt qu¶ cho thÊy n¨m 1999 lµ n¨m ®Çu tiªn kim ng¹ch xuÊt khÈu cña níc ta võa ®¹t tèc ®é t¨ng trëng cao, võa vît møc kÕ ho¹ch. ViÖc thùc hiÖn thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu ®· gãp phÇn h¹n chÕ hµng tiªu dïng, nhÊt lµ tiªu dïng cao cÊp tõ níc ngoµi, thùc hiÖn tiÕt kiÖm cho s¶n xuÊt. §èi víi vËt t, nguyªn liÖu xuÊt nhËp khÈu vÉn thùc hiÖn thu thuÕ GTGT khi hµng nhËp vÒ, nhngcã xem xÐt ®iÒu chØnh gi¶m thuÕ nhËp khÈu ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt trong nxíc. ThuÕ GTGT cßn gãp phÇn c¬ cÊu l¹i nÒn §Ò ¸n lý thuyÕt TCTT kinh tÕ tõ s¶n xuÊt thay thÕ nhËp khÈu sang s¶n xuÊt híng xuÊt khÈu, s¶n xuÊt xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng ta cã thÕ m¹nh nh n«ng, l©m, thuû h¶i s¶n… b»ng c¸c quy ®Þnh cô thÓ nh: kh«ng thu VAT ®èi víi ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ b¸n ra, khÊu trõ VAT ®Çu vµo ®èi víi c¸c c¬ së chÕ biÕn, th¬ng m¹i mua c¸c mÆt hµng trªn, hoµn thuÕ ®Çu vµo cho c¸c c¬ së s¶n cuÊt c¸c mÆt hµng nµy nÕu cã ho¸ ®¬n VAT ®Çu vµo… Nh vËy mµ trong n¨m 1999 lîng g¹o xuÊt khÈu ®¹t 4,55 triÖu tÊn t¨ng 80 v¹n tÊn so víi n¨m 1998. HÇu hÕt c¸c n«ng s¶n cuÊt khÈu chñ yÕu t¨ng vÒ khèi lîng nh chÌ t¨ng 130%, cµ phª 27,6% cao s 37,2%, h¹t tiªu t¨ng 2,3%. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc trªn tuy chØ lµ sù ®¸nh gi¸ bíc ®Çu nhng thùc sù lµ th¾ng lîi to lín thÓ hiÖn ®îc tÝnh ®óng ®¾n, phï hîp vµ cÇn thiÕt cña qu¸ tr×nh c¶i c¸ch thuÕ bíc II cña níc ta. LuËt thuÕ GTGT ®· b¶o ®¶m ®îc yªu cÇu cña nhµ níc ®Ò ra. §ång thêi, nã gãp phÇn hoµn thiÖn thªm hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ ë níc ta, phï hîp víi sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, t¹o ®iÒu kiÖn më réng hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. * Nguyªn nh©n ®Ó ®¹t ®îc c¸c kÕt qu¶ trªn. Do chÝnh phñ, ban chØ ®¹o triÓn khai c¸c luËt thuÕ míi cña chÝnh phñ, c¸c Bé, c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng ®· gi¸m s¸t sù chØ ®¹o cña TW cña §¶ng cña Bé chÝnh trÞ cña Uû ban thêng vô quèc héi ®Ó tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ míi. Ban chØ ®¹o triÓn khai c¸c luËt thuÕ míi cña chÝnh phñ ®· b¸m s¸t c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh; ph¸t hiÖn ra nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu th¸o gì nh÷ng khã kh¨n ®ã. C«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn ph¸p luËt vÒ thuÕ, tËp huÊn nghiÖp vô. C¸c c¬ së kinh doanh vµ mäi tÇng líp nh©n d©n ®Òu hëng øng vµ ®ång t×nh víi luËt thuÕ míi. Ngoµi ra, cßn cã sù phÊn ®Êu nç lùc cña tæng côc thuÕ vµ ngµnh h¶i quan tõ viÖc triÓn khai ®Õn viÖc tæ chøc thùc hiÖn nh: so¹n th¶o v¨n b¶n híng dÉn, tæ chøc ®¨ng ký, in Ên vµ cung øng ho¸ ®¬n chøng tõ; tËp huÊn híng dÉn cho c¸c ®èi tîng nép thuÕ, x©y dùng quy tr×nh qu¶n lý thuÕ míi, trang bÞ kü thuËt phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ, c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trªn c¬ së n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña ®èi tîng nép thuÕ, yªu cÇu ®èi tîng nép thuÕ ph¶i tù tÝnh thuÕ vµ tù khai thuÕ, nép thuÕ theo th«ng b¸o cña
- Xem thêm -