Tài liệu Thực trạng xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh của công ty du lịch dịch vụ tây hồ trong những năm qua.

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Du lÞch ngµy nay ®· thùc sù trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp mµ c¸c nhµ kinh tÕ häc gäi lµ "ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi". §ã lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cña c¸c quèc gia ph¸t triÓn, bëi v× nhÞp ®é sèng qu¸ cao vµ tÊt c¶ c¸c yÕu tè t©m lý ®· gióp cho ngµnh du lÞch ngµy cµng ®-îc coi träng. XÐt vÒ mÆt khoa häc kinh tÕ th× du lÞch trë thµnh mét nÒn kinh tÕ tæng hîp, bëi v× nã xuÊt khÈu v« h×nh, xuÊt khÈu t¹i chç c¸c gi¸ trÞ tµi nguyªn quèc gia, gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. Do vËy, nhiÖm vô chung cña toµn ngµnh du lÞch lµ phôc vô tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, nhÊt lµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ, t¹o ra uy tÝn trªn thÕ giíi. ViÖt Nam lµ mét quèc gia cã tiÒm n¨ng to lín vÒ ngµnh du lÞch, cã ®iÒu kiÖn tù nhªn vµ tµi nguyªn phong phó. ViÖc khai th¸c ph¸t triÓn c¸c dÞch vô du lÞch, nhÊt lµ trong kinh doanh kh¸ch s¹n ngµy cµng ®-îc ®Çu t- vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nh- hiÖn nay, ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c c«ng ty du lÞch vµ kh¸ch s¹n ë ViÖt Nam còng nh- trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t. VËy ®Ó mét kh¸ch s¹n ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh th× yÕu tè nµo dÉn ®Õn thµnh c«ng cña kh¸ch s¹n? §Ó tr¶ lêi c©u hái trªn em xin tr×nh bµy chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp: "Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn chiÕn l-îc kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå". Môc tiªu nghiªn cøu ®Ò tµi ®Ó bæ sung kiÕn thøc tæng hîp ®· häc trong nh÷ng n¨m qua vÒ c¸c m«n kinh tÕ vµ chuyªn ngµnh du lÞch kh¸ch s¹n. Sù kÕt hîp, so s¸nh gi÷a lý luËn vµ thùc tiÕn trong kinh doanh du lÞch kh¸ch s¹n. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu chñ yÕu dùa trªn ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp, kÕt hîp víi ph-¬ng ph¸p ®iÒu tra, lËp b¶ng biÓu. Qua thêi gian em thùc tËp t¹i C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå, em ®· t×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 2002 nh÷ng n¨m tr-íc ®ã. §Ò tµi thùc tËp ®-îc bè côc nh- sau: Ch-¬ng I : C¬ së lý luËn cña viÖc x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh ë C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå. Ch-¬ng II : Thùc tr¹ng x©y dùng vµ thùc thi chiÕn l-îc kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå trong nh÷ng n¨m qua. Ch-¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn chiÕn l-îc kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå. Song do thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ vµ kinh nghiÖm thùc tÕ ch-a nhiÒu, ®iÒu kiÖn vÒ tµi liÖu tham kh¶o ch-a thùc sù ®Çy ®ñ vµ phong phó, chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong ®-îc sù gióp ®ì cña thÇy h-íng dÉn NguyÔn V¨n §Ýnh - tr-ëng khoa Du lÞch kh¸ch s¹n - vµ c¸c c«, c¸c chó ë 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå ®Ó hoµn thiÖn thªm vÒ kiÕn thøc khoa häc kinh tÕ. Ch-¬ng I c¬ së lý luËn cña viÖc x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh ë C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå I. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ chiÕn l-îc kinh doanh. 1. §Þnh nghÜa vÒ chiÕn l-îc kinh doanh. TÊt c¶ c¸c c«ng ty kh¸ch s¹n muèn thµnh c«ng ®Òu ph¶i lËp kÕ ho¹ch chiÕn l-îc kinh doanh cho ho¹t ®éng cña m×nh, cã nh- vËy viÖc qu¶n lý kh¸ch s¹n míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. ThuËt ng÷ chiÕn l-îc cã nguån gèc tõ nghÖ thuËt qu©n sù thêi xa x-a, cã ®-îc coi nh- mét nghÖ thuËt chØ huy nh»m dµnh th¾ng lîi cña mét cuéc chiÕn tranh. Cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ chiÕn l-îc, nh-ng phæ biÕn nhÊt hiÖn nay ®-îc ®Þnh nghÜa nh- sau: "ChiÕn l-îc bao hµm viÖc Ên ®Þnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n dµi h¹n cña doanh nghiÖp ®ång thêi lùa chän c¸ch thøc hoÆc tiÕn tr×nh ho¹t ®éng vµ ph©n bæ c¸c tµi nguyªn thiÕt yÕu ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã". Trong cuèn Qu¶n lý kh¸ch s¹n cña HiÖp héi du lÞch TP. Hå ChÝ Minh biªn so¹n theo nguyªn t¸c cuèn "Managing Hotel Effectively - EDDYSTONE C.NEBELII Van Nostrand Reinhold - Newyork" ®Þnh nghÜa chiÕn l-îc kinh doanh nh- sau: "ChiÕn l-îc kinh doanh lµ mét tËp hîp c¸c quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng dÉn ®Õn viÖc h×nh thµnh c«ng thøc ®Ó thùc hiÖn nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu yªu cÇu cña mét doanh nghiÖp". Nh- vËy chiÕn l-îc cña mét doanh nghiÖp bao gåm nh÷ng môc tiªu, nh÷ng ®¶m b¶o vÒ nguån lùc, nh÷ng chÝnh s¸ch chñ yÕu cÇn ®-îc tu©n theo trong khi sö dông nguån lùc nµy. ChiÕn l-îc cÇn ®-îc ®Þnh ra nh- lµ kÕ ho¹ch hoÆc s¬ ®å t¸c nghiÖp tæng qu¸t chØ h-íng cho doanh nghiÖp ®i ®Õn môc tiªu mong muèn. ChiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i ph¶n ¸nh ®-îc môc tiªu cña chiÕn l-îc trong thêi gian dµi h¹n tõ 3 - 10 n¨m. Gåm: + Qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc. + Nh©n tè m«i tr-êng c¹nh tranh. + Lîi thÕ vµ ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp nãi chung vµ theo tõng ho¹t ®éng nãi riªng. Cã thÓ coi chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp lµ mét s¶n phÈm kÕt hîp ®-îc nh÷ng g× m«i tr-êng cã, nh÷ng g× doanh nghiÖp cã thÓ vµ mong muèn s¶n phÈm ®ã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tãm l¹i, trong ®êi sèng cña doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp kh¸ch s¹n du lÞch nãi riªng, chiÕn l-îc kinh doanh lµ mét nghÖ thuËt thiÕt kÕ tæ chøc c¸c ph-¬ng tiÖn nh»m ®¹t tíi c¸c môc tiªu kinh tÕ dµi h¹n vµ cã quan hÖ víi m«i tr-êng biÕn ®æi vµ c¹nh tranh. 2. Qu¶n lý chiÕn l-îc. Cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa qu¶n lý chiÕn l-îc nh- sau: Qu¶n lý chiÕn l-îc lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý viÖc theo ®uæi chøc n¨ng nhiÖm vô cña mét tæ chøc trong khi qu¶n lý mèi quan hÖ cña tæ chøc ®ã. Qu¶n lý chiÕn l-îc lµ tËp hîp c¸c quyÕt ®Þnh vµ biÖn ph¸p hµnh ®éng trong qu¶n lý quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng l©u dµi cña C«ng ty. Qu¶n lý chiÕn l-îc lµ tËp hîp c¸c quyÕt ®Þnh vµ biÖn ph¸p hµnh ®éng dÉn ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn l-îc nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu cña tæ chøc. Theo Gary Dr. Smith: Qu¶n lý chiÕn l-îc lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu c¸c m«i tr-êng hiÖn t¹i còng nh- t-¬ng lai, ho¹ch ®Þnh c¸c môc tiªu cña tæ chøc, ®Ò ra thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®ã trong m«i tr-êng hiÖn t¹i còng nh- t-¬ng lai. 3. TÇm quan träng cña chiÕn l-îc kinh doanh trong doanh nghiÖp kh¸ch s¹n du lÞch. Khi mét doanh nghiÖp kh¸ch s¹n du lÞch ®· cã qu¸ tr×nh ho¹t ®éng víi nhiÒu kinh nghiÖm tÝch luü ®Ó b-íc vµo thêi kú æn ®Þnh th× viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc trë thµnh mét nhu cÇu bøc thiÕt. ChiÕn l-îc kinh doanh gióp c«ng ty thÝch nghi vµ n¾m b¾t c¸c c¬ héi thÞ tr-êng, chän thÞ tr-êng môc tiªu trong ph¹m vi kh¶ n¨ng vµ nguån lùc hiÖn h÷u lÉn tiÒm n¨ng cña m×nh trong bèi c¶nh th-êng xuyªn biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè ngo¹i lai. Nãi kh¸c ®i chiÕn l-îc kinh doanh gióp doanh nghiÖp duy tr× quan hÖ chÆt chÏ gi÷a mét bªn lµ tµi nguyªn vµ c¸c môc tiªu cña c«ng ty vµ mét bªn lµ c¸c c¬ héi thÞ tr-êng vµ vÞ thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. C¸c chiÕn l-îc kinh doanh cµng ®-îc x©y dùng chu ®¸o vµ chÆt chÏ th× cµng ®¶m b¶o cho c¸c ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng hoÆc c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña doanh nghiÖp ®-îc vËn dông hiÖu qu¶, t¹o -u thÕ c¹nh tranh vµ ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vÒ l©u dµi. TÝnh ®Þnh h-íng cña chiÕn l-îc nh»m ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn liªn tôc vµ v÷ng ch¾c trong m«i tr-êng kinh doanh th-êng xuyªn biÕn ®éng. ViÖc kh¸ch s¹n du lÞch kÕt hîp môc tiªu chiÕn l-îc víi môc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiªu t×nh thÕ trong kinh doanh lµ yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kh¾c phôc c¸c sai lÖch do tÝnh ®Þnh h-íng cña chiÕn l-îc g©n ra. II. C¸c b-íc x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp kh¸ch s¹n du lÞch. Qu¸ tr×nh qu¶n lý chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp bao gåm 5 b-íc vµ ®-îc biÓu hiÖn qua s¬ ®å sau ®©y: S¬ ®å 1: Mèi liªn hÖ ng-îc Ph©n tÝch m«i tr-êng Mèi liªn hÖ ng-îc X¸c ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô vµ môc tiªu Ph©n tÝch lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n chiÕn l-îc Thùc hiÖn chiÕn l-îc §¸nh gi¸ kiÓm tra thùc hiÖn 1. Ph©n tÝch m«i tr-êng. Qua nghiªn cøu c¸c xu h-íng chñ yÕu cña m«i tr-êng nh»m x¸c ®Þnh c¸c thêi c¬ sÏ xuÊt hiÖn vµ h¹n ®Þnh râ c¸c hiÓm ho¹ cã thÓ x¶y ra cã thÓ chi phèi tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng bao gåm: a. YÕu tè m«i tr-êng vÜ m«. YÕu tè chÝnh trÞ bao gåm: luËt ph¸p, sù æn ®Þnh chÝnh trÞ, c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ, luËt b¶o vÖ m«i tr-êng c¸c hiÖp -íc quèc tÕ... YÕu tè kinh tÕ bao gåm: thµnh phÇn khu vùc, quèc gia vµ quèc tÕ. Nh÷ng thay ®æi trong nÒn kinh tÕ ®Þa ph-¬ng vµ khu vùc cã thÓ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c¸c c«ng ty kh¸ch s¹n. Trong ®ã tèc ®ét¨ng tr-ëng kinh tÕ, l¹m ph¸t nhu cÇu du lÞch. Tû lÖ l¹m ph¸t ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng sinh lêi, sù æn ®Þnh cña ®ång tiÒn, tû gi¸ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hèi ®o¸i, tû lÖ thÊt nghiÖp, thu nhËp quèc d©n, thu nhËp b×nh qu©n tÝnh theo ®Çu ng-êi. YÕu tè v¨n ho¸ - x· héi: møc sèng quan niÖm, tr×nh ®é d©n trÝ, tû lÖ t¨ng d©n sè -íc väng vµo sù nghiÖp... YÕu tè c«ng nghÖ: c«ng nghÖ lµ giíi h¹n th-êng xuyªn cña thay ®æi. Nh÷ng c«ng ty kh¸ch s¹n l÷ hµng cÇn ph¶i theo dâi hai khÝa c¹nh cña m«i tr-êng c«ng nghÖ. + Thø nhÊt: lµ c«ng nghÖ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh. C«ng nghÖ ph¸t triÓn (vi tÝnh) t¹o ra kh¶ n¨ng phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n vÒ c¸c dÞch vô. + Thø hai chÝnh lµ sù t¸c ®éng c«ng nghÖ tíi kh¸ch hµng, con ng-êi bÞ trµn ngËp bëi nh÷ng thay ®æi c«ng nghÖ, nh÷ng hÖ thèng gi¶i trÝ tinh vi t¹i nhµ bao gåm: video, CD, m¸y tÝnh... ®· thay thÕ nh÷ng tour du lÞch trän gãi vµ gi¶i trÝ ngoµi trêi. Song ë khÝa c¹nh kh¸c c«ng nghÖ còng lµ ng-êi b¹n. C«ng nghÖ thiÕt bÞ gia dông ®· gi¶m bít thêi gian lµm viÖc vµ t¹o ra thêi gian nhµn rçi cho du lÞch vµ gi¶i trÝ ngoµi trêi. YÕu tè tù nhiªn: vÞ trÝ ®Þa lý, khÝ hËu, « nhiÔm m«i tr-êng, sù thiÕu hôt n¨ng l-îng, sù l·ng phÝ tµi nguyªn thiÖn nhiªn. b.YÕu tè m«i tr-êng ngµnh: §èi thñ c¹nh tranh, ng-êi cung cÊp, ng-êi mua, c¸c ®èi thñ míi tiÒm Èn vµ s¶n phÈm thay thÕ. V× ¶nh h-ëng chung cña c¸c yÕu tè nµy th-êng lµ mét sù thùc miÔn c-ìng ®èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng ty nªn ch×a kho¸ ®Ó ®Ò ra mét chiÕn l-îc thµnh c«ng lµ ph¶i ph©n tÝch tõng yÕu tè chñ yÕu ®ã. Sù am hiÓu c¸c nguån søc Ðp c¹nh tranh gióp c«ng ty nhËn ra c¸c mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu cña m×nh liªn quan ®Õn c¸c c¬ héi vµ nguy c¬ mµ doanh nghiÖp ®ã gÆp ph¶i. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng bao gåm: C¹nh tranh: trong ngµnh c«ng nghiÖp cña chóng ta, sù c¹nh tranh diÔn ra rÊt quyÕt liÖt. Sè l-îng vµ ph¹m vi cña c¸c c«ng ty c¹nh tranh còng kh«ng thÓ kiÓm so¸t næi. H¬n bao giê hÕt chóng ta cã ngµy cµng nhiÒu c¬ së l-u tró, hÖ thèng nhµ hµng, h·ng hµng kh«ng, c¸c ®¹i lý l÷ hµnh, ®iÓm du lÞch... C¹nh tranh lµ qu¸ tr×nh rÊt m¹nh mÏ trong kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch. Mét c«ng ty thùc hiÖn chiÕn l-îc Marketing vµ sau ®ã c¸c ®èi thñ c¹nht ranh cña nã sÏ ph¶n øng l¹i b»ng nh÷ng ®èi s¸ch chiÕn l-îc vµ cã møc ®é c¹nh tranh: c¹nh tranh trùc tiÕp, dÞch vô thay thÕ, c¹nh tranh gi¸n tiÕp. C¹nh tranh trùc tiÕp ®ã lµ c¸c c«ng ty cã dÞch vô t-¬ng tù c¹nh tranh víi nhau nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña cïng mét nhãm kh¸ch hµng. Møc ®é thø hai cña c¹nh tranh lµ viÖc thay thÕ mét 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sè hµng ho¸ vµ dÞch vô nµy b»ng nh÷ng lo¹i kh¸c. VD: thay b»ng ®i nghØ mét gia ®×nh cã thÓ ë nhµ, ch¨m sãc th¶m cá, b¬i ë bÓ b¬i... Møc ®é thø h¹ng cña c¹nh tranh lµ viÖc c¸c c«ng ty kinh doanh vµ nh÷ng tæ chøc kh«ng kinh doanh cïng tranh giµnh nhau ®ång ®« la tõ kh¸ch hµng. Thanh to¸n thÕ chÊp, chi phÝ b¶o hiÓm vµ nh÷ng chi phÝ c¶i thiÖn gia ®×nh chØ lµ v× trong sè nh÷ng c¹nh tranh gi¸n tiÕp. Cuéc chiÕn giµnh dËt phÇn thu nhËp cßn l¹i sau thuÕ cña kh¸ch hµng trë lªn cùc kú d÷ déi. C¹nh tranh gi÷a nh÷ng ®ång tiÒn giµnh cho gi¶i trÝ vµ du lÞch còng kh«ng kÐm phÇn c¨ng th¼ng. C¸c c«ng ty sö dông tiÒn theo nhiÒu c¸ch vµ gi¶m mét sè chi phÝ ®i l¹i cña m×nh. ViÖc gi¶m chi phÝ nµy cã t¸c ®éng tåi tÖ h¬n so víi ¶nh h-ëng cña c¹nh tranh trùc tiÕp. Kh¸ch hµng: lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi m«i tr-êng c¹nh tranh. Sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng cã thÓ lµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ nhÊt cña c«ng ty. Sù tÝn nhiÖm ®ã ®¹t ®-îc do biÕt tho¶ m·n tèt h¬n c¸c nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Ngoµi ra cÇn quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng tr¶ gi¸ cña kh¸ch bëi ng-êi mua cã -u thÕ lµ cã thÓ lµm cho lîi nhuËn cña doanh nghiÖp gi¶m b»ng c¸ch Ðp gi¸ xuèng hoÆc ®ßi hái chÊt l-îng cao h¬n vµ c«ng viÖc dÞch vô ph¶i lµm nhiÒu h¬n. Nhµ cung cÊp: trong xu thÕ c¹nh tranh gay g¾t c¸c nhµ cung øng dÞch vô, trang thiÕt bÞ, lao ®éng vµ tµi chÝnh doanh nghiÖp kh¸ch s¹n th-êng ®em l¹i cho c«ng ty c¬ héi ®¹t lîi thÕ vÒ gi¸ c¹nh tranh hoÆc vÒ chÊt l-îng dÞch vô s¶n phÈm du lÞch trªn thÞ tr-êng. §èi thñ tiÒm Èn: ®èi thñ míi tham gia kinh doanh trong ngµnh cã thÓ lµm gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty do hä ®-a vµo khai th¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt míi víi mong muèn giµnh l¹i ®-îc thÞ phÇn vµ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt. S¶n phÈm thay thÕ: søc Ðp do cã s¶n phÈm thay thÓ lµm h¹n chÕ tiÒm n¨ng lîi nhuËn cña ngµnh do møc gi¸ cao nhÊt bÞ khèng chÕ. NÕu kh«ng chó ý ®Õn c¸c s¶n phÈm thay thÕ tiÒm Èn, c«ng ty cã thÓ bÞ tô l¹i so víi c¸c thÞ tr-êng nhá bÐ, vÝ dô nh- c¸c doanh nghiÖp kh¸ch s¹n dô lÞch lu«n quan t©m ®Õn s¶n phÈm dÞch vô l-u tró, ¨n uèng... kh«ng chó ý ®Õn c¸c dÞch vô bæ sung kh¸c. V× vËy, c¸c c«ng ty cÇn kh«ng ngõng cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô tèt, chÊt l-îng cao. C¸c yÕu tè trªn cã t¸c ®éng v« cïng to lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch bëi nã ¶nh h-ëng to lín ®Õn cung vµ cÇu du lÞch trªn thÞ tr-êng. Khi nghiªn cøu m«i tr-êng vÜ m«, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc c¸c yªó tè m«i tr-êng t¸c ®éng tíi m×nh. Cã mét sè yÕu tè ¶nh h-ëng tÝch cùc, mét sè yÕu tè ¶nh h-ëng tiªu cùc tíi doanh nghiÖp, thËm chÝ cïng mét sè yÕu tè nh÷ng tÝch cùc ë thêi ®iÓm nµy l¹i tiªu cùc ë thêi ®iÓm kh¸c, song doanh nghiÖp nªn tËp 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chung vµo c¸c nh©n tè cã nhiÒu kh¶ n¨ng xÈy ra nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ m¹nh nhÊt tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tõ ®ã x¸c ®Þnh nh÷ng c¬ héi vµ nguy c¬ chÝnh cña doanh nghiÖp. Trong chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp sÏ tr¶ lêi ®-îc c¸c c©u hái doanh nghiÖp sÏ lîi dông c¬ héi ®ã b»ng c¸ch nµo, doanh nghiÖp sÏ tr¸nh mäi nguy c¬ b»ng c¸ch nµo ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu chiÕn l-îc. B¶ng 1: Mét sè vÝ dô c¬ héi vµ nguy c¬. C¬ héi Nguy c¬ - C¸c khuyÕn khÝch cña chÝnh phñ - Cã ®èi thñ c¹nh tranh míi - Søc mua gia t¨ng. - Cã s¶n phÈm thay thÕ - C¸c ph-¬ng tiÖn thanh to¸n míi - Nh÷ng bÊt lîi trong hµnh vi kh¸ch hµng - C¸c thñ tôc ®¬n gi¶n. - Hµng rµo thuÕ quan - Nh÷ng thay ®æi thuËn lîi trong - Suy tho¸i kinh tÕ hµnh vi cña kh¸ch hµng. - TiÕp cËn víi kü thuËt míi - Gi¶m søc mua - C¸c nhµ ®Çu t- míi cã tiÒm n¨ng - C¸c xung ®ét chÝnh trÞ 2. Ph©n tÝch vµ dù ®o¸n tÊt c¶ nh÷ng nh©n tè bªn trong cña mét doanh nghiÖp cã ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng chiÕn l-îc kinh doanh. Mçi c«ng ty cã nh÷ng nguån lùc tõ bªn trong dùa trªn c¸n bé nh©n viªn, t×nh h×nh tµi chÝnh, bÝ quyÕt nghÒ nghiÖp... c¸c yÕu tè nµy ®Æt ra mét giíi h¹n cho viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nªn chó träng ph©n tÝch 5 yÕu tè t¸c ®éng lín nhÊt ®Õn sù thµnh c«ng. Marketing. HiÖu qu¶ cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng. ChÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô. B¸n s¶n phÈm dÞch vô. Xóc tiÕn vµ qu¶ng c¸o. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kªnh ph©n phèi. Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. Kh¶ n¨ng nghiªn cøu c¨n b¶n (kh¶ n¨ng nhËn ra vÊn ®Ò). Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ dÞch vô hiÖn cã. Quy tr×nh s¶n xuÊt. ¸p dông ph-¬ng tiÖn míi. Sö dông vËt liÖu míi, thiÕt bÞ míi. Kh¶ n¨ng ®æi míi s¸ng t¹o trong s¶n phÈm, trong chiÕn l-îc kinh doanh. S¶n xuÊt. §Þa ®iÓm chiÕn l-îc cña c«ng ty vµ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn. Chi phÝ cho s¶n xuÊt. Kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu. Sù s½n sµng cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo. Sù s½n sµng trong ho¹t ®éng cung øng cña ®èi t¸c. Qu¶n lý chÊt l-îng cña dÞch vô. Nh©n sù vµ tæ chøc. Danh tiÕng cña doanh nghiÖp. C¬ cÊu vµ hiÖu qu¶ cña tæ chøc. Quy m« cña tæ chøc. HÖ thèng qu¶n lý chiÕn l-îc. Kh¶ n¨ng ®¹t ®-îc môc tiªu, kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh, kh¶ n¨ng x©y dùng ª kÝp qu¶n lý. HÖ thèng th«ng tin vµ quan hÖ ®èi t¸c. PhÈm chÊt cña nh©n viªn, kinh nghiÖm c«ng t¸c phong c¸ch qu¶n lý. ChÝnh s¸ch nh©n sù (tuyÓn dông, ®µo t¹o, båi d-ìng) Tµi chÝnh kÕ to¸n. Nguån tµi chÝnh. C¬ cÊu vµ sù linh ho¹t cña c¬ cÊu vèn. Chi phÝ vèn. QuyÒn së h÷u. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HÖ thèng thuÕ kho¸. KÕ ho¹ch tµi trî. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh. Môc tiªu cña ph©n tÝch yÕu tè bªn trong lµ nhËn ®Þnh ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña c«ng ty. Trong ®ã, ®iÓm m¹nh ®-îc biÓu hiÖn lµ mäi nh©n tè tõ bªn trong cho phÐp c«ng ty ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu, tËn dông ®-îc c¸c c¬ héi vµ tr¸nh ®-îc nguy c¬. §iÓm yÕu ®-îc hiÓu lµ mäi h¹n chÕ bªn trong lµm cho c«ng ty gÆp khã kh¨n h¬n trong vÊn ®Ò ®¹t ®-îc môc tiªu còng nh- tËn dông c¬ héi vµ tr¸nh khái nguy c¬. B¶ng 2: Mét sè vÝ dô vÒ ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu. §iÓm m¹nh §iÓm yÕu - Gi¸ thµnh thÊp - N¨ng lùc tæ chøc s¶n xuÊt h¹n chÕ - ThiÕt kÕ ®éc ®¸o - §Þnh gi¸ kh«ng ®óng - Qu¶n hÖ kh¸ch hµng tèt - ThiÕt bÞ kü thuËt l¹c hËu - xóc tiÕn vµ qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ -DÞch vô kh¸ch hµng ch-a ®Çy ®ñ - §-îc tµi trî - ThiÕu quy ho¹ch chiÕn l-îc - Danh tiÕng tèt - Qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm kÐm - B¸n hµng cã hiÖu qu¶ - ThiÕu ph¸t triÓn s¶n phÈm - HÖ thèng th«ng tin bªn gnoµi vµ néi bé kÐm 3. X¸c ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô vµ môc tiªu. Chøc n¨ng nhiÖm vô: Nh»m x¸c ®Þnh lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp nh- kinh doanh kh¸ch l-u tró, ¨n uèng vµ c¸c dÞch vô bæ xung hoÆc s¶n phÈm du lÞch.. Chøc n¨ng nhiÖm vô cßn gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh môc tiªu mét c¸ch cô thÓ h¬n, nã cÇn thiÕt cho giai ®o¹n ®Çu trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch. Ngoµi ra nã cßn hç trî cho viÖc xem xÐt thay ®æi t¸c nghiÖp vµ chiÕn l-îc cña c«ng ty. Môc tiªu: môc tiªu chiÕn l-îc lµ mét trong nh÷ng c¨n cø ®Ó cung cÊp c¸c nguån lùc kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh chiÕn l-îc lµ sù cô thÓ ho¸ cña tÝnh môc ®Ých cña doanh nghiÖp vÒ h-íng, quy m«, c¬ cÊu vµ tiÕn tr×nh triÓn khai theo thêi gian. Do ®ã x¸c ®Þnh ®-îc ®óng ®¾n vµ hîp lý c¸c môc tiªu chiÕn l-îc míi 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cã ®Þnh h-íng, chØ ®¹o cho c¸c giai ®o¹n tiÕp sau cña tiÕn tr×nh chiÕn l-îc. §èi víi mét doanh nghiÖp kh¸ch s¹n du lÞch hÖ thèng môc tiªu chiÕn l-îc bao gåm møc lîi nhuËn, doanh sè, thÞ phÇn, rñi ro vµ ®æi míi. Môc tiªu ng¾n h¹n: lµ kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn trän vÑn mäi quyÕt ®Þnh. VÝ dô: mét doanh nghiÖp kh¸ch s¹n muèn chiÕm lÜnh thÞ tr-êng cã thÓ b»ng c¸ch tiÕp tôc ph¸t triÓn mét sè s¶n phÈm dÞch vô, c¶i thiÖn sù c¹nh tranh vÒ gi¸ thµnh, buång phßng, ¨n uèng ... Môc tiªu dµi h¹n: lµ kÕt qu¶ mong muèn ®Ò ra trong mét thêi gian dµi vµ nã ®-îc Ên ®Þnh theo mét sè vÊn ®Ò sau: møc lîi nhuËn, n¨ng suÊt, vÞ thÕ c¹nh tranh, ph¸t triÓn viÖc lµm, quan hÖ gi÷a c«ng nh©n viªn, vÞ trÝ dÉn ®Çu vÒ c«ng nghÖ, tr¸ch nhiÖm tr-íc c«ng luËn. VÝ dô: doanh nghiÖp kh¸ch s¹n cã thÓ n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh b»ng s¶n phÈm, gi¸, qu¶ng c¸o vµ chÊt l-îng dÞch vô.. Ngoµi môc tiªu sè l-îng kh¸ch, sè ngµy kh¸ch l-u tró, doanh sè, lîi nhuËn, më réng quan hÖ ®èi t¸c b¹n hµng, më réng th©m nhËp thÞ tr-êng. Song môc tiªu chÝnh cuèi cïng vÉn lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn doanh nghiÖp. C¸c môc tiªu ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh râ vµ ph¶i ®-îc tÝnh to¸n -íc l-îng b»ng c¸c chØ tiªu cô thÓ tuú theo kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong mèi t-¬ng quan víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr-êng. C¸c môc tiªu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh liªn kÕt t-¬ng hç lÉn nhau vµ ph¶i kÕt hîp víi môc tiªu l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn chÊp nhËn vµ c¸c kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã. C¸c môc tiªu ®-îc coi lµ ®óng ®¾n ®Òu ph¶i ®¸p øng ®-îc 6 tiªu thøc sau ®©y: + TÝnh cô thÓ: ph¶i chØ râ môc tiªu liªn quan ®Õn vÊn ®Ò g×, giíi h¹n thêi gian thùc hiÖn vµ kÕt qu¶ cô thÓ cuèi cïng mµ doanh nghiÖp ®¹t ®-îc. Môc tiªu cµng cô thÓ th× cµng dÔ ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc thùc hiÖn môc tiªu ®ã. + TÝnh linh ho¹t: môc tiªu ®Ò ra cÇn ph¶i ®ñ linh ho¹t ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp víi c¸c nguy c¬ vµ c¬ héi th-êng x¶y ra trong ®iÒu kiÖn m«i tr-êng. + TÝnh ®o ®-îc (tÝnh ®Þnh l-îng): môc tiªu cÇn ho¹ch ®Þnh d-íi d¹ng c¸c chØ tiªu cã thÓ ®¸nh gi¸ hoÆc ®Þnh l-îng ®-îc. + TÝnh kh¶ thi: môc tiªu doanh nghiÖp ®Æt ra ph¶i x¸c thùc vµ cã thÓ ®¹t ®-îc. + TÝnh nhÊt qu¸n (®ång nhÊt): c¸c môc tiªu doanh nghiÖp ®Ò ra ph¶i thèng nhÊt phï hîp víi nhau. + TÝnh hîp lý: môc tiªu ®óng lµ môc tiªu ®-îc ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn vµ c¸c ®èi t-îng h÷u quan chñ chèt chÊp nhËn. MÆc dï c¸c môc tiªu nhÊt lµ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô ph¶i t-¬ng ®èi æn ®Þnh. Song do nhiÒu yÕu tènh- c«ng nghÖ míi c¸c quy ®Þnh míi cña chÝnh phñ vµ ®ßi hái c¸c ®èi t-îng h÷u quan kh¸c nhau nªn môc tiªu ®-îc doanh nghiÖp kh¸ch s¹n ®Ò ra ®óng cã thÓ bÞ lçi thêi. Ban l·nh ®¹o th-êng xuyªn xem xÐt nh÷ng thay ®æi nh- vËy vµ ®iÒu chØnh l¹i môc tiªu nÕu thÊy cÇn thiÕt. 4. Ph©n tÝch vµ lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n chiÕn l-îc. Trªn c¬ së ph©n tÝch ®iÒu kiÖn m«i tr-êng kinh doanh vµ lùa chän môc tiªu thÝch hîp doanh nghiÖp tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó lùa chän chiÕn l-îc kinh doanh phï hîp. ViÖc ®¸nh gi¸ vµ lùa chän chiÕn l-îc lµ c«ng viÖc quyÕt ®Þnh ®Õn møc ®é ®óng ®¾n cña chiÕn l-îc kinh doanh. §Ó cã ®-îc mét chiÕn l-îc cã tÝnh kh¶ thi cao doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng nhiÒu ph-¬ng ¸n ®-a ra c¸c tiÓu chuÈn thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc kinh doanh dùa trªn nh÷ng tiªu trÝ nhÊt ®Þnh. Mçi tiªu trÝ l¹i ®Ò ra nhiÒu c©u hái buéc doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi. Cã thÓ nªu ra mét sè tiªu thøc sau. - ChiÕn l-îc ®Ò ra cã phï hîp víi ®iÒu kiÖn m«i tr-êng kh«ng? - ChiÕn l-îc cã phï hîp víi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i, phong c¸ch l·nh ®¹o, quan ®iÓm ®-êng lèi vµ ph-¬ng ph¸p t¸c nghiÖp hay kh«ng? - C¸c rñi ro trong viÖc theo ®uæi chiÕn l-îc ®Ò ra cã thÓ chÊp nhËn ®-îc kh«ng? - ChiÕn l-îc cã phï hîp víi chu kú sèng cña s¶n phÈm vµ tiÒm n¨ng thÞ tr-êng hay kh«ng? - ChiÕn l-îc cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch h÷u hiÖu vµ hiÖu qu¶ kh«ng? - Cã nh÷ng kiÕn gi¶ng nµo quan träng nµo kh¸c kh«ng? C©u hái quan träng nhÊt lµ chiÕn l-îc ®Ò ra cã gióp ®¹t ®Õn môc tiªu cña doanh nghiÖp kh«ng. MÆc kh¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng ph-¬ng ph¸p lùa chän chiÕn l-îc kinh doanh ®óng ®¾n nhÊt ®Ó tr¸nh m¾c ph¶i sai lÇm nhiÒu khi dÉn tíi thÊt b¹i. KÕt qu¶ cña b-íc nµy lµ ®-a ra nh÷ng chiÕn l-îc cô thÓ cã thÓ ¸p dông cho doanh nghiÖp sÏ triÓn khai thùc hiÖn chiÕn l-îc kinh doanh ®· lùa chän. §Ó hiÓu, ph©n tÝch vµ lùa chän chiÕn l-îc phï hîp cÇn ph©n tÝch mét sè chiÕn l-îc sau: * ChiÕn l-îc t¨ng tr-ëng tËp trung. ChiÕn l-îc t¨ng tr-ëng tËp trung cña doanh nghiÖp kh¸ch s¹n du lÞch nh»m vµo c¸c yÕu tè s¶n phÈm vµ thÞ tr-êng song träng t©m chÝnh cña doanh nghiÖp th-êng lµ mét trong 3 chiÕn l-îc t¨ng tr-ëng tËp trung ®ã lµ: th©m nhËp thÞ tr-êng, ph¸t triÓn thÞ tr-êng hoÆc ph¸t triÓn s¶n phÈm. * ChiÕn l-îc thËm nhËp thÞ tr-êng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChiÕn l-îc th©m nhËp thÞ tr-êng tøc lµ t×m c¸ch t¨ng tr-ëng trong thÞ tr-êng hiÖn t¹i víi c¸c s¶n phÈm dÞch vô hiÖn cã cña doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn theo hai h-íng c¬ b¶n. Thø nhÊt: H·ng cã thÓ t¨ng thÞ phÇn nÕu cã thÓ ®¸p øng mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Gia t¨ng søc mua s¶n phÈm: doanh nghiÖp cã thÓ thuyÕt phôc du kh¸ch ®i du lÞch nhiÒu h¬n trong nh÷ng kú nghØ cña m×nh th«ng qua viÖc chµo b¸n nh÷ng tour du lÞch míi l¹, doanh nghiÖp l«i kÐo hä trë thµnh nh÷ng kh¸ch hµng th-êng xuyªn cña m×nh vµ sö dông dÞch vô nhiÒu h¬n trong mçi kú nghØ. + L«i kÐo kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh: theo h×nh thøc nµy doanh nghiÖp l«i kÐo kh¸ch hµng ra khái danh s¸ch nh÷ng kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh b»ng c¸ch tró träng ®Õn mét trong c¸c kh©u cña c«ng t¸c Marketing (s¶n phÈm gi¸ c¶, tiªu thô, khuyÕn m¹i). + Mua l¹i ®èi thñ c¹nh tranh: doanh nghiÖp cã thÓ xem xÐt viÖc mua ®øt mét trong c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña m×nh nÕu cã c¸c c¬ héi t¨ng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp m×nh. Thø hai: Sù th©m nhËp thÞ tr-êng còng cã liªn quan ®Õn kÝch th-íc tæng qu¸t cña thÞ tr-êng b»ng c¸ch chuyÓn ®æi nh÷ng ng-êi kh«ng sö dông s¶n phÈm cña h·ng trong thÞ tr-êng ®èi t-îng hiÖn t¹i thµnh ng-êi sö dông c¸c s¶n phÈm cña m×nh. ThÝ dô cã nh÷ng ng-êi sö dông tiÒn cña m×nh ®Ó mua c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nh-: xe m¸y, m¸y giÆt... nh÷ng ng-êi nµy cã thÓ trë thµnh ®èi t-îng míi tiªu dïng s¶n phÈm dÞch vô cña doanh nghiÖp nÕu doanh nghiÖp thuyÕt phôc ®-îc hä. Vai trß c¬ b¶n trong viÖc hç trî chiÕn l-îc th©m nhËp thÞ tr-êng ®-îc thùc hiÖn bëi chøc n¨ng Marketing: ban nghiªn cøu Marketing ph¶i ®Æt ra vµ tr¶ lêi ®-îc c¸c c©u hái: + V× sao c¸c du kh¸ch mua s¶n phÈm cña chóng ta? + V× sao c¸c du kh¸ch kh«ng mua s¶n phÈm cña chóng ta? + Nh÷ng du kh¸ch nµo tiªu dïng s¶n phÈm cña chóng ta? + Du kh¸ch thÝch g× vÒ s¶n phÈm cña chóng ta? + Du kh¸ch kh«ng thÝch g× vÒ s¶n phÈm cña chóng ta? + Du kh¸ch thÝch bæ sung g×? Sau khi nh÷ng c©u hái trªn ®-îc tr¶ lêi, bé phËn Marketing sÏ t×m biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ®¹t møc x©m nhËp lín h¬n. Nh÷ng lùa chän chñ yÕu bao gåm: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®iÒu chØnh gi¸ c¶, lùa chän nh÷ng ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o míi, t×m kiÕm nh÷ng ®¹i lý trung gian b¸n ch-¬ng tr×nh cho h·ng. * ChiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn liªn quan tíi viÖc t×m kÕm thÞ tr-êng míi ®Ó tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm ®ang cã. Tøc lµ t×m kiÕm nh÷ng ng-êi sö dông míi tõ nh÷ng thÞ tr-êng mµ doanh nghiÖp ch-a th©m nhËp. Cã 3 c¸ch: + T×m thÞ tr-êng trªn c¸c ®Þa bµn míi. Doanh nghiÖp cã thÓ më réng c¸c quan hÖ cña m×nh víi c¸c b¹n hµng míi ë trong vµ ngoµi n-íc hoÆc më c¸c chi nh¸nh ®¹i diÖn ë c¸c thµnh phè kh¸c hoÆc ngay trong thµnh phè. + T×m c¸c thÞ tr-êng môc tiªu míi. Bao hµm viÖc t×m kiÕm c¸c nhãm ®èi t-îng kh¸ch hµng môc tiªu hoµn toµn míi trong cïng mét ®Þa bµn thÞ tr-êng hiÖn t¹i. VÝ dô: tr-íc ®©y ®èi t-îng cña kh¸ch s¹n hÇu hÕt lµ kh¸ch néi ®Þa, doanh nghiÖp cã thÓ nghiªn cøu ®Ó khai th¸c thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ b»ng nç lùc qu¶ng c¸o, søc hÊp dÉn míi l¹ ®èi víi kh¸ch quèc tÕ trong viÖc t×m hiÓu b¶n s¾c v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc. + T×m ra gi¸ trÞ sö dông míi cña s¶n phÈm. NhiÒu s¶n phÈm cã nhiÒu c«ng dông mµ doanh nghiÖp cã thÕ khai th¸c, mçi c«ng dông míi cña s¶n phÈm cã thÓ t¹o ra mét thÞ tr-êng hoµn toµn míi. Khi cã chiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng t¹o ra chu kú sèng míi cña s¶n phÈm. * ChiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n phÈm. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n phÈm bao gåm viÖc ph¸t triÓn c¸c lo¹i s¶n phÈm míi ®Ó tiªu thô trªn thÞ tr-êng hiÖn t¹i. chiÕn l-îc nµy cã thÓ nh»m vµo c¸c s¶n phÈm riªng biÖt hoÆc c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm. + Sù ph¸t triÓn cña s¶n phÈm c¸ biÖt. §èi víi mçi chñng lo¹i s¶n phÈm, doanh nghiÖp kh¸ch s¹n du lÞch cã thÓ t¹o ra s¶n phÈm míi b»ng c¸ch hoµn c¶i, bæ sung hoÆc bè trÝ c¸c tÝnh n¨ng, néi dung cña s¶n phÈm cò. Nãi chung nh÷ng thay ®æi nµy nh»m c¶i tiÕn s¶n phÈm b»ng c¸ch më réng tÝnh ®a d¹ng, an toµn vµ tiÖn lîi cña s¶n phÈm, c¶i tiÕn chÊt l-îng, dÞch vô, kiÓu d¸ng, mÉu m· t¹o ra s¶n phÈm ''®æi míi'' vÝ dô trong kh¸ch s¹n cã thÓ c¶i tiÕn s¶n phÈm ¨n uèng mang ®¹m nÐt b¶n s¾c d©n téc. + Sù ph¸t triÓn chñng lo¹i s¶n phÈm. Doanh nghiÖp kh¸ch s¹n cã thÓ ph¸t triÓn chñng lo¹i s¶n phÈm cña m×nh b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch cña m×nh hoÆc t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm du 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lÞch hÊp dÉn. VÝ dô mét kh¸ch s¹n kh«ng chØ x©y dùng c¬ së vËt chÊt khang trang: buång, phßng mµ cÇn thiÕt kÕ c¸c dÞch vô bæ sung kh¸c nh-: Sauna, Massage, Karaoke, vËt lý trÞ liÖu, gÆt lµ... Cã 3 c¸ch ph¸t triÓn chñng lo¹i s¶n phÈm. + KÐo d·n xuèng gi¸ d-íi: doanh nghiÖp kh¸ch s¹n cã thÓ h¹ gi¸ buång phßng dµnh cho kh¸ch du lÞch vµo thêi ®iÓm kh«ng chÝnh vô. + KÐo d·n lªn gi¸ trªn: kÐo d·n lªn gÝa trªn lµ bæ sung c¸c lo¹i s¶n phÈm phôc vô cho phÇn trªn cña thÞ tr-êng. VÝ dô: doanh nghiÖp kh¸ch s¹n cã thÓ cã nhiÒu lo¹i dÞch vô trong ®ã cã nh÷ng dÞch vô chÊt l-îng cao h¬n h¼n dµnh cho nh÷ng kh¸ch hµng sang träng cã nhu cÇu cao víi mét gi¸ c¶ còng cao h¬n n÷a. + KÐo d·n hai chiÒu: doanh nghiÖp cã thÓ kÐo d·n theo 2 h-íng b»ng c¸ch ®-a s¶n phÈm míi ra phôc vô cho c«ng ty phÇn thÞ tr-êng trªn còng nh- phÇn d-íi cña thÞ tr-êng. Mét sè chiÕn l-îc theo chu kú sèng cña s¶n phÈm. BÊt kú mét s¶n phÈm hµng ho¸ theo dÞch vô nµo còng ®Òu cã chu kú sèng nhÊt ®Þnh. Chu kú sèng cña s¶n phÈm lµ kho¶ng thêi gian sèng h¹n chÕ cña s¶n phÈm vµ dÞch vô kÓ tõ khi chóng ®-îc tung ra thÞ tr-êng ®Õn lóc t¨ng tr-ëng, b·o hoµ vµ suy tho¸i. ViÖc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch vÒ chu kú sèng cña mét s¶n phÈm gióp cho doanh nghiÖp cã nh÷ng th«ng tin vÒ lîi s¶n phÈm ®ã ®ang ë giai ®o¹n vµo, biÓu hiÖn nµo ®Æc ®iÓm cña mçi giai ®o¹n, tõ ®ã x©y dùng chiÕn l-îc phï hîp cho tõng giai ®o¹n. Doanh sè BiÓu 1 T¨ng tr-ëng B·o hoµ Giíi thiÖu Suy tho¸i Thêi gian * ChiÕn l-îc trong giai ®o¹n giíi thiÖu s¶n phÈm. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giai ®o¹n nµy b¾t ®Çu khi mét dÞch vô ®-îc chµo b¸n cho kh¸ch hµng, ë giai ®o¹n nµy s¶n phÈm vµ dÞch vô th-êng cã gi¸ cao vµ cã søc hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng cã thu nhËp cao, cã thãi quen m¹o hiÓm hay nh÷ng ®æi míi, nh÷ng thuËn lîi ®¹t ®-îc kh«ng cao bëi chi phÝ nhiÒu vÒ khuyÕn m¹i vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó t¹o ®-îc vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng. Doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän 1 trong 4 chiÕn l-îc sau: + ChiÕn l-îc hít v¸ng nhanh. Phèi hîp gi¸ cao vµ møc ®é khuyÕn m¹i cao. Gi¸ cao ®Ó thu ®-îc lîi nhuËn cao tõ thÞ tr-êng, cïng khuyÕn m¹i rÇm ré ngay lÇn ®Çu ®-îc ®-a ra thÞ tr-êng ®Ó t¨ng tèc qu¸ tr×nh th©m nhËp thÞ tr-êng. ChiÕn l-îc nµy cã hiÖu qu¶ khi kh¸ch hµng cã sù quan t©m tiÒm Èn ®èi víi s¶n phÈm cña h·ng vµ muèn t¹o ra së thÝch cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña h·ng. + ChiÕn l-îc hít v¸ng chËm. Phèi hîp gi¸ cao vµ møc ®é khuyÕn m¹i thÊp. chiÕn l-îc nµy ®em l¹i lîi nhuËn cao vµ chi phÝ khuyÕn m¹i thÊp,thÝch hîp khi mét l-îng nhá kh¸ch hµng tiÒm n¨ng nh-ng hÇu hÕt ®· biÕt vÒ s¶n phÈm dÞch vô míi vµ kh«ng nh¹y c¶m vÒ gi¸. + ChiÕn l-îc th©m nhËp nhanh. S¶n phÈm ®-îc ®-a ra víi gi¸ thÊp vµ møc ®é khuyÕn m¹i cao ®Ó dµnh thÞ phÇn lín. ChiÕn l-îc nµy thÝch hîp ®èi víi tr-êng hîp cã tiÒm n¨ng thÞ tr-êng lín, kh¸ch hµng ch-a biÕt vÒ s¶n phÈm dÞch vô míi nh÷ng nh¹y c¶m vÒ gi¸. chiÕn l-îc nµy cã nguy c¬ lµ ®èi thñ c¹nh tranh sÏ nhanh chãng b¾t ch-íc dÞch vô ®ã. + ChiÕn l-îc th©m nhËp chËm. KÕt hîp víi gi¸ thÊp ®Ó th©m nhËp thÞ tr-êng vµ møc ®é khuyÕn m¹i thÊp ®Ó gi¶m chi phÝ. ChiÕn l-îc nµy ®-îc sö dông khi doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng thÞ tr-êng lín, kh¸ch hµng ®· hiÓu râ vÒ dÞch vô míi vµ rÊt nh¹y c¶m vÒ gi¸. Nguy c¬ c¹nh tranh kh«ng cao l¾m. B¶ng 3: Tãm t¾t c¸c chiÕn l-îc giai ®o¹n giíi thiÖu s¶n phÈm. BiÖn ph¸p chiÕn l-îc §¸nh gi¸ Møc chiªu thÞ chiÕn l-îc ph¸t v¸ng nhanh Cao m¹nh Lîi nhuËn cao vµ th©m nhËp nhanh Ýt c¹nh tranh chiÕn l-îc ph¸t v¸ng chËm Cao yÕu Lîi nhuËn cao gi¶m chi phÝ Quy m« thÞ tr-êng nhá, Ýt c¹nh tranh 15 Môc tiªu ®¹t ®-îc §iÒu kiÖn thÞ tr-êng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chiÕn l-îc nhËp nhanh th©m ThÊp m¹nh T¨ng m¹i khèi, t¨ng thÞ phÇn TiÒm lùc thÞ tr-êng lín vµ ®ang c¹nh tranh chiÕn l-îc nhËp chËm th©m ThÊp yÕu T¨ng m¹i khèi gi¶m chi phÝ TiÒm lùc thÞ tr-êng lín, Ýt c¹nh tranh * ChiÕn l-îc ë giai ®o¹n t¨ng tr-ëng. Giai ®o¹n nµy ®-îc ®Æc tr-ng bëi doanh sè vµ lîi nhuËn t¨ng nhanh, sÏ cã thªm nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh vµo trËn. Doanh nghiÖp ®-a ra s¶n phÈm míi cã thÓ sö dông c¸c chiÕn l-îc sau: N©ng cao chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm dÞch vô vµ bæ sung c¸c ®Æc ®iÓm vµ yÕu tè dÞch vô míi. Theo ®uæi c¸c thÞ tr-êng môc tiªu míi. Sö dông c¸c kªnh ph©n phèi míi. H¹ gi¸ ®Ó thu hót thªm kh¸ch hµng nh¹y c¶m vÒ gi¸. ChuyÓn ®æi môc tiªu qu¶ng c¸o tõ x©y dùng sù nhËn biÕt trong kh¸ch hµng s¸ng t¹o ra mong muèn vµ hµnh ®éng mua hµng. Môc tiªu cña chiÕn l-îc ë giai ®o¹n nµy lµ ph¶i ®¶m b¶o nguån lùc ®Ó t¨ng tr-ëng cïng víi thÞ tr-êng. Nguån lùc ®-îc tËp trung vµo c¸c ho¹t ®éng Marketing lµ chÝnh. Trong giai ®o¹n nµy còng cÇn kÕt hîp víi chiÕn l-îc R&D nh- ®æi míi tiÕn tr×nh gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm nh»m t¨ng tr-ëng s¶n phÈm võa nhanh võa m¹nh. * ChiÕn l-îc ë giai ®o¹n b·o hoµ. §©y lµ giai ®o¹n kÐo dµi nhÊt trong, chu kú sèng cña s¶n phÈm vµ suy gi¶m tû lÖ t¨ng tr-ëng vÒ doanh sè. Doanh nghiÖp ph¶i sö dông 3 chiÕn l-îc sau ®©y ®Ó duy tr× sù t¨ng tr-ëng vÒ doanh sè. * ChiÕn l-îc ®iÒu chØnh thÞ tr-êng. Doanh nghiÖp theo ®uæi kh¸ch hµng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, bæ sung c¸c thÞ tr-êng môc tiªu, hoÆc cè g¾ng vËn ®éng nh÷ng ng-êi ch-a sö dông dÞch vô trë thµnh kh¸ch hµng hoÆc khuyÕn khÝch sö dông dÞch vô th-êng xuyªn h¬n hay sö dông nhiÒu dÞch vô h¬n. * ChiÕn l-îc ®iÒu chØnh s¶n phÈm. T¹o ra søc sèng míi cho c¸c s¶n phÈm dÞch vô hiÖn cã cña doanh nghiÖp lµm cho chóng trë lªn cã vÎ míi h¬n. VÝ dô nh-: nªn cã nh÷ng dÞch vô th«ng tin ngoµi kh¸ch s¹n, thñ tôc tr¶ phßng nhanh... 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * ChiÕn l-îc Marketing hçn hîp. B»ng c¸ch thay ®æi biÖn ph¸p Marketing ®Ó t¨ng doanh sè, vÝ dô kh¸ch s¹n ®èi mÆt víi thÞ tr-êng b·o hoµ cã thÓ tËp trung vµo t×m kiÕm c¸c kªnh ph©n phèi míi nh- c¸c ®¹i lý l÷ hµnh b¸n bu«n hoÆc ë c¸c tæ chøc ch-¬ng tr×nh du lÞch ®Ó më réng kinh doanh. * ChiÕn l-îc ë giai ®o¹n suy tho¸i. Giai ®o¹n nµy doanh sè b¾t ®Çu gi¶m, lîi nhuËn thÊp hoÆc kh«ng cã lîi nhuËn, chiÕn l-îc cho giai ®o¹n nµy lµ: - C¾t gi¶m chi phÝ s¶n phÈm dÞch vô hoÆc h¹ gi¸ cho mét sè kh¸ch. - T¹o ra søc sèng míi cho s¶n phÈm dÞch vô b»ng c¸ch t×m kh¸ch hµng míi, t¹o kªnh ph©n phèi míi hoÆc t¸i chu kú vßng ®êi cña s¶n phÈm. ChiÕn l-îc c¹nh tranh. Gièng nh- c¸c ngµnh kinh doanh kh¸c, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong ngµnh kh¸ch s¹n còng ®-îc x¾p xÕp vµo 1 trong 4 lo¹i: c«ng ty dÉn ®Çu, c«ng ty th¸ch thøc, c«ng ty theo sau vµ nÐp gãc thÞ tr-êng. ë mçi lo¹i c«ng ty ®Òu cã nh÷ng chiÕn l-îc riªng cña m×nh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr-êng. * ChiÕn l-îc ng-êi dÉn ®Çu thÞ tr-êng. Cã 3 chiÕn l-îc kh¸c nhau dµnh cho ng-êi dÉn ®Çu thÞ tr-êng. + Më réng ph¹m vi cña toµn bé thÞ tr-êng. B»ng c¸ch t×m thÞ tr-êng míi ph¸t triÓn c«ng dông míi cña s¶n phÈm hoÆc thuyÕt minh kh¸ch hµng sö dông th-êng xuyªn h¬n. + Duy tr× thÞ phÇn. B»ng c¸ch tiÕp tôc ®æi míi th-êng xuyªn bæ xung dÞch vô míi, t×m kiÕm nh÷ng c¬ héi míi ®Ó ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, gi÷ møc gi¸ hîp lý. + Më réng thÞ phÇn. C«ng ty dÉn ®Çu thÞ tr-êng còng cÇn cè g¾ng më réng thÞ phÇn cña m×nh b»ng c¸ch bæ xung c¸c dÞch vô míi, c¶i thiÖn chÊt l-îng dÞch vô, t¨ng chi phÝ cho Marketing hoÆc th«n tÝnh ®èi thñ c¹nh tranh. * ChiÕn l-îc cña c«ng ty th¸ch thøc. C«ng ty th¸ch thøc cã thÓ lµ c«ng ty lín nh÷ng còng kh«ng ph¶i lµ sè mét trªn thÞ tr-êng vµ hä lu«n tÊn c«ng vµo ®èi thñ ®øng ®Çu thÞ tr-êng b»ng 5 c¸ch sau: + TÊn c«ng t¹t s-ên. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NghÜa lµ tÊn c«ng vµo chç yÕu cña ®èi ph-¬ng, c«ng ty th¸ch thøc cã thÓ tËp trung vµo nh÷ng khu vùc ®Þa lý hoÆc ph©n ®o¹n thÞ tr-êng mµ c¸c c«ng ty dÉn ®Çu bá qua hoÆc coi nhÑ. + TÊn c«ng bao v©y. NghÜa lµ cïng tÊn c«ng vµo tÊt c¶ c¸c mÆt nh»m chiÕm gi÷ thÞ tr-êng réng cña ®èi ph-¬ng. + TÊn c«ng tËp hËu. Lµ tr¸nh ®èi ®Çu trùc tiÕp víi c«ng ty dÉn ®Çu b»ng c¸ch vßng qua c¸c ®èi ph-¬ng cña m×nh ®Ó tÊn c«ng vµo thÞ tr-êng dÔ dµng h¬n, vÝ dô hä ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm hoÆc ®a d¹ng ho¸ thÞ tr-êng míi. + §¸nh du kÝch. C«ng ty th¸ch thøc më c¸c cuéc tÊn c«ng nhá ®Þnh kú vµo c«ng ty dÉn ®Çu, vÝ dô viÖc gi¶m gi¸ cã chän läc hoÆc nh÷ng cuéc khuyÕn m¹i chíp nho¸ng. * ChiÕn l-îc cña nh÷ng ng-êi theo sau. C¸c h·ng nµy th-êng kh«ng th¸ch thøc nh÷ng ng-êi dÉn ®Çu, chiÕn l-îc cña hä lµ häc c¸ch theo ng-êi dÉn ®Çu, nãi chung lµ hä thµnh c«ng kh«ng cÇn chi phÝ ®Ó thö nghiÖm ban ®Çu. + Hä lµ ng-êi sao chÐp: hä ch¹y theo s¶n phÈm, c¸ch ph©n phèi, c¸ch qu¶ng c¸o, cña ng-êi dÉn ®Çu mµ kh«ng cã s¸ng t¹o g× thªm. + Ng-êi nh¸i kiÓu: Hä chØ b¾t ch-íc mét sè ®iÓm cña ng-êi dÉn ®Çu vµ gi÷ mét sè ®iÓm kh¸c biÖt nh- qu¶ng c¸o ®Þnh gi¸. + Ng-êi c¶i biªn: hä häc tËp s¶n phÈm cña ng-êi s¶n ®Çu råi t×m c¸ch c¶i tiÕn chóng. * ChiÕn l-îc cña nh÷ng ng-êi nÐp gãc. Nh÷ng ng-êi nÐp gãc lµ nh÷ng ng-êi t×m thÞ tr-êng nhá mµ ë ®ã c¸c c«ng ty lín bá qua hoÆc kh«ng chó ý ®Õn. chiÕn l-îc cña h·ng nµy lµ chuyªn m«n ho¸ (theo ®Þa ®iÓm kh¸ch hµng dÞch vô...) chia c¾t thÞ tr-êng mét c¸ch c«ng phu, sö dông nguån vèn nghiªn cøu mét c¸ch hiÖu qu¶, chän c¸ch t¨ng tr-ëng mét c¸ch kü cµng vµ tr¸nh ®èi ®Çu khi c¹nh tranh. 5. Thùc hiÖn chiÕn l-îc. TriÓn khai thùc hiÖn chiÕn l-îc ®· lùa chän víi c¸c néi dung cô thÓ bao gåm bè trÝ c¸c ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn c¸c chiÕn l-îc còng nh- qu¸ tr×nh kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh chiÕn l-îc. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thø nhÊt: So¸t xÐt l¹i c¸c môc tiªu, ®iÒu kiÖn m«i tr-êng vµ chiÕn l-îc kinh doanh tõ ®ã thiÕt lËp c¸c môc tiªu hµng n¨m vµ chia ra c¸c chÝnh s¸ch. C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch ®Òu ®-îc so¸t xÐtl¹i nh»m ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng mäi ng-êi trong tæ chøc ®· n¾m b¾t chÝnh x¸c néi dung chiÕn l-îc,lý do t¹i sao nã ®-îc theo ®uæi vµ môc tiªu t-¬ng øng lµ g×? MÆt kh¸c m«i tr-êng cã thÓ thay ®æi khi doanh nghiÖp thùc hiÖn chiÕn l-îc, lóc ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh cho phï hîp. Thø hai: §¸nh gi¸, ®iÒu chØnh vµ ®¶m b¶o nguån lùc. ViÖc ®¸nh gi¸ nguån lùc ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng doanh nghiÖp cã hoÆc cã thÓ nhËn ®-îc c¸c nguån lùc víi sè l-îng vµ chÊt l-îng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn chiÕn l-îc ®· ®-îc chän. Khi thÊy nguån lùc nµo ®ã ch-a ®ñ ph¶i gÊp rót tiÕn hµnh ®iÒu chØnh. §iÒu chØnh nguån lùc lµ mét ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp. Nh÷ng ®iÒu chØnh nµy th-êng liªn quan ®Õn sè l-îng vµ chÊt l-îng nguån lùc. Cã thÓ ph¶i n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n cho nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn hiÖu qu¶ mét chiÕn l-îc nµo ®ã hoÆc lÊp lç hæng kiÕn thøc cho nh©n viªn. Khi t¹m thêi bÞ thiÕu nguån vèn b»ng tiÒn th× ph¶i ®iÒu chØnh sè l-îng nguån tiÒn b»ng c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh hoÆc chuyÓn ®æi c¸c tµi s¶n cã kh¸c. MÆt kh¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶m nguån lùc cho c¶ qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l-îc, viÖc ®¶m b¶o nµy chñ yÕu vÒ mÆt sè l-îng tøc lµ viÖc ph©n bæ c¸c nguån vèn tµi nguyªn nãi chung cho viÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc. Thø ba: X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc ®Ó thùc hiÖn chiÕn l-îc kinh doanh. §Ó thùc hiÖn chiÕn l-îc th× doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc hîp lý. C¬ cÊu tæ chøc phÇn lín rµng buéc c¸ch thøc c¸c môc tiªu vµ chÝnh s¸ch sÏ ®-îc thiÕt lËp. Vµ nh÷ng thay ®æi trong chiÕn l-îc ®ßi hái nh÷ng thay ®æi trong c¬ cÊu rµng buéc c¸ch thøc vµ nguån lùc ®-îc ph©n chia. Theo Alfred Chandler: "Nh÷ng thay ®æi trong chiÕn l-îc sÏ dÉn ®Õn nh÷ng thay ®æi trong c¬ cÊu tæ chøc". ¤ng nãi râ c¬ cÊu nªn ®-îc thiÕt kÕ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho viÖc theo ®uæi c¸c chiÕn l-îc cña C«ng ty vµ do ®ã c¬ cÊu ®i theo chiÕn l-îc. Mèi quan hÖ nµy ®-îc thÓ hiÖn qua m« h×nh sau: S¬ ®å 2: Mèi quan hÖ chiÕn l-îc – c¬ cÊu tæ chøc cña Chardler ChiÕn l-îc míi ®-îc thiÕt lËp C¸c vÊn ®Ò qu¶n trÞ míi xuÊt hiÖn Thµnh tÝch c«ng ty ®-îc c¶i tiÕn Thµnh tÝch c«ng ty sôt gi¶m Mét c¬ cÊu tæ chøc míi ®-îc thµnh lËp 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kh«ng cã mét kiÓu thiÕt kÕ hay c¬ cÊu tæ chøc tèt nhÊt cho mét chiÕn l-îc cô thÓ hay mét lo¹i c«ng ty, nh÷ng g× phï hîp víi mét c«ng ty cã thÓ kh«ng phï hîp víi mét c«ng ty t-¬ng tù. Cho nªn doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän cho m×nh mét trong nh÷ng c¬ cÊu tæ chøc ®Ó phï hîp víi chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp ®Æt ra nh- c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng nhiÖm vô, tæ chøc theo s¶n phÈm, tæ chøc theo ®Þa bµn ho¹t ®éng, tæ chøc theo ma trËn, tæ chøc theo ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn l-îc. Thø t-: ®-a ra c¸c thay ®æi thùc hiÖn chiÕn l-îc cho phï hîp víi thùc tÕ m«i tr-êng t¸c ®éng vµo doanh nghiÖp. Ban l·nh ®¹o ph¶i dù ®o¸n tr-íc nh÷ng ph¶n øng tr-íc cña c«ng nh©n viªn, qua ®ã ®Ó gi¶m bít sù ph¶n øng tiÒm Èn, gi¶m bít sù ph¶n øng thùc tÕ qua ®ã t¹o kh«ng khÝ thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc. Ban l·nh ®¹o còng cã thÓ xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng thay ®æi chiÕn l-îc khi th¸i ®é cña nh©n viªn qu¸ gay g¾t lµm ph-¬ng h¹i ®Õn kh¶ n¨ng thùc hiÖn chiÕn l-îc thµnh c«ng. §ång thêi ®Ó thùc hiÖn chiÕn l-îc cã thÓ ®-îc mäi ng-êi trong tæ chøc h-ëng øng vµ th¸i ®é tÝch cùc th× doanh nghiÖp nªn ®Ò ra mét h-íng khen th-ëng vÒ vËt chÊt vµ ®i cïng víi nã lµ t¹o ra m«i tr-êng v¨n ho¸ lµnh m¹nh, quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a c¸c nh©n viªn. Thø n¨m: ®¸nh gi¸ l¹i kÕ ho¹ch chiÕn l-îc thµnh c«ng phô thuéc vµo sù phèi hîp gi÷a tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong tæ chøc, phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh-: x¸c ®Þnh môc tiªu cô thÓ hµng n¨m, c¸c chÝnh s¸ch, ph©n phèi nguån lùc, qu¶n trÞ c¸c m©u thuÉn, x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc... v× vËy l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i nhËn biÕt ®-îc c¸c yÕu tè nµy ®Ó thùc hiÖn chiÕn l-îc thµnh c«ng. 6. KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn chiÕn l-îc. §Ó ®¶m b¶o chiÕn l-îc ®Ò ra mang l¹i kÕt qu¶ cÇn thiÕt vµ ®¹t tíi c¸c môc tiªu ®· ®Þnh th× viÖc kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸, thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn môc tiªu, ®Þnh h-íng râ rµng vÒ triÓn väng cña mäi ng-êi. KiÓm tra sÏ cung cÊp th«ng tin gãp phÇn t¹o ra tiÒn ®Ò cho viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc cho kú tiÕp theo cña doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh kiÓm tra bao gåm: + X¸c ®Þnh néi dung kiÓm tra. + §Ò ra c¸c tiªu chuÈn kiÓm tra. + §Þnh l-îng kÕt qu¶, thµnh tÝch ®¹t ®-îc. + So s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®-îc víi môc tiªu ®Ò ra. + X¸c ®Þnh nguyªn nh©n sai lÖch (nÕu cã) T×m biÖn ph¸p kh¾c phôc c¸c sai lÖch ®ã Quy tr×nh kiÓm tra ®-îc thùc hiÖn qua s¬ ®å 3 sau: KiÓm tra c¸i g× em xÐt l¹i c¸c tiªu chuÈn §Ò ra tiªu chuÈn 20 §Þnh l-îng thµnh tÝch
- Xem thêm -