Tài liệu Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp nhựa thuộc công ty packexim

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, kÕ to¸n víi chøc n¨ng cña m×nh cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc ph¶n ¸nh vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh phôc vô trùc tiÕp cho yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng vµ yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh nãi chung. §èi víi doanh nghiÖp th× c¸c th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp gióp cho chñ doanh nghiÖp vµ nh÷ng ngêi qu¶n lý n¾m ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp, thÊy râ mÆt m¹nh, vµ mÆt yÕu ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt. §èi víi Nhµ níc, kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng ®Ó tÝnh to¸n x©y dùng vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ng©n s¸ch Nhµ níc, ®Ó ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nh vËy kÕ to¸n kh«ng chØ lµ c«ng viÖc ghi chÐp sè liÖu kÕ to¸n mµ cßn bao gåm nhiÒu h¬n thÕ. Ngêi lµm kÕ to¸n ph¶i cã kh¶ n¨ng thiÕt kÕ hÖ thèng kÕ to¸n, thu thËp xö lý vµ ph©n tÝch sè liÖu cña c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ phøc t¹p diÔn ra thêng xuyªn trong doanh nghiÖp ®Ó cung cÊp vµ sö dông th«ng tin mét c¸ch h÷u Ých phôc vô tèt cho c¸c yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp còng nh cña Nhµ níc vµ nh÷ng ®èi tîng quan t©m kh¸c. ChÝnh v× vËy mµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp giai ®o¹n 1 t¹i C«ng ty ®Çu t x©y dùng Hµ Néi em ®· t×m hiÓu vµ ®a ra " B¸o c¸o tæng hîp giai ®o¹n I". B¸o c¸o gåm c¸c phÇn: I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty II.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. III. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Em xin c¶m ¬n c« gi¸o TrÇn Nam Thanh vµ tËp thÓ c¸c phßng ban cña C«ng ty ®Çu t x©y dùng Hµ Néi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ®Çu t x©y dùng Hµ Néi Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi VIII cña §¶ng uû thµnh phè Hµ Néi nãi chung vµ ngµnh x©y dùng nãi riªng h¨ng h¸i tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ®Çu t x©y dùng Hµ Néi (tªn giao dÞch Hµ néi Construction Investmen Company, tªn viÕt t¾t HANCIN) thuéc së x©y dùng Hµ Néi ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 1893/QT-UB ngµy 16/05/1997 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. Trªn c¬ së s¸t nhËp hai C«ng ty: C«ng ty vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ Néi vµ C«ng ty x©y l¾p ®iÖn Hµ Néi. Hai C«ng ty tiÒn th©n ®Òu cã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña ngµnh. C«ng ty ®Çu t x©y dùng Hµ Néi lµ doanh nghiÖp ®Çu tiªn cña ngµnh x©y dùng thñ ®« ra ®êi trong c«ng cuéc ®æi míi, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp n¨m 1997 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. HiÖn nay C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i: 76 §êng An D¬ng - Phêng Yªn Phô - QuËn T©y Hå - Thµnh phè Hµ Néi. Sau khi s¸t nhËp C«ng ty ®Çu t x©y dùng Hµ Néi còng ®· ph¸t huy thÕ vµ lùc míi, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña ngµnh còng nh cña ®Êt níc. §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu míi cña nh©n d©n còng nh x· héi vµ ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· tuyÓn thªm nhiÒu kü s trÎ cã tr×nh ®é, tuyÓn thªm lùc lîng c¸n bé kü thuËt n¨ng ®éng, vµ bæ sung thªm ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt giái, lµnh nghÒ t¹o ®µ chñ ®éng cho C«ng ty. §ång thêi C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t thªm c¸c trang thiÕt bÞ nh «t«, m¸y xóc, m¸y ñi vµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng, tróng thÇu c¸c c«ng tr×nh lín cña thñ ®« còng nh cña c¸c tØnh b¹n trong c¶ níc. C«ng ty còng thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cã qui m« lín hiÖn ®¹i vµ phøc t¹p vÒ mÆt kü thuËt, mü thuËt c«ng tr×nh còng nh tiÕn ®é thi c«ng. §Æc biÖt lµ lÜnh vùc t vÊn x©y dùng nh lËp dù ¸n x©y dùng, gi¶i phãng mÆt b»ng, c¸c thñ tôc x©y dùng .... HiÖn nay, C«ng ty ®· cã tiÒm n¨ng vÒ c¬ së vËt chÊt v÷ng vµng, ®éi ngò c¸n c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, cã nghiÖp vô cao, cã kinh nghiÖm qu¶n lý vµ tæ chøc thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh lín. C«ng ty còng ®· vµ ®ang ®Çu t thªm c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt tiªn tiÕn nh: D©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Block, tµu hót c¸t, m¸y xóc, «t«, m¸y ñi, m¸y thi c«ng... 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty ®îc ph©n c«ng theo QuyÕt ®Þnh thµnh lËp bao gåm 8 nhiÖm vô vµ ®îc chia thµnh 3 nhãm chÝnh: Nhãm 1: Khèi ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh chÊt ®Çu t ( gäi t¾t lµ khèi qu¶n lý ®Çu t); - LËp vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng. - Lµm t vÊn cho c¸c chñ ®Çu t trong vµ ngoµi níc vÒ lÜnh vùc lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n, lÜnh vùc ®Êt - x©y dùng vµ gi¶i phãng mÆt b»ng. - Kinh doanh nhµ. Nhãm 2: Khèi ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh chÊt c«ng nghÖ x©y l¾p. - X©y dùng c¸c c«ng trinh d©n dông, c«ng nghiÖp thuû lîi vµ giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ, h¹ tÇng x· héi. - Thi c«ng x©y l¾p ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p, ®iÖn d©n dông, c«ng nghiÖp thuû lîi, s¶n xuÊt vËt liÖu. - Thi c«ng x©y l¾p trang trÝ néi, ngo¹i thÊt cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng gia dông khung nh«m kÝnh chÊt lîng cao, d©y chuyÒn c«ng nghÖ ý vµ §µi Loan cung cÊp. Nhãm 3: Khèi ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh chÊt khai th¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng: - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng: Lµ ®¹i lý vËt t thiÕt bÞ x©y dùng vµ trang thiÕt bÞ x©y dùng néi, ngo¹i thÊt. - Khai th¸c vµ kinh doanh c¸t x©y dùng bao gåm c¸t b·i, c¸t hót, c¸t vµng, ®¸, sái. - Kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu vËt t vËt liÖu x©y dùng, chuyÓn giao s¶n phÈm. HiÖn nay c¶ ba lÜnh vùc trªn C«ng ty ®Òu kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ cã doanh thu. Kh¶ n¨ng thÞ trêng ®ang ®îc më réng vµ cã uy tÝn. Mét sè kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y: Khi míi thµnh lËp, trong 6 th¸ng cuèi n¨m 1997, võa æn ®Þnh kiÖn toµn tæ chøc, võa s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· ®¹t doanh thu 16 tû ®ång. N¨m 1998, doanh thu ®¹t ®îc lµ 5,5 tû vµ cho ®Õn n¨m 1999 t¨ng 125%. Dù kiÕn, s¶n xuÊt n¨m 2000. Tèc ®é t¨ng trëng hµng n¨m: §¬n vÞ: tû ®ång 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m GÝa trÞ s¶n lîng Doanh thu Tèc ®é t¨ng trëng/ doanh thu (%) 1997 30,000 21,756 1998 65,000 55,442 216 1999 80,000 42,555 123 2000 120,500 76,000 179 Sè liÖu vÒ tµi s¶n nh sau: §¬n vÞ: tû ®ång Tµi s¶n 1.Tæng tµi s¶n cã 2.Tµi s¶n cã lu ®éng 3.Tæng tµi s¶n nî 4.Tµi s¶n nî lu ®éng 5.GÝa trÞ rßng 6.Vèn lu ®éng 1997 1998 1999 2000 15,226 13,294 7,761 7,477 7,464 5,816 38,039 31,496 30,120 29,802 7,918 1,694 61,099 55,123 52,641 43,190 8,457 11,932 73,693 68,107 64,982 51,125 9,710 16,981 II. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ra ®êi trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c«ng ty kh«ng ph¶i chiô ¶nh hëng cña c¬ chÕ cò ®Ó l¹i nh nh©n sù, c¬ cÊu tæ chøc, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô...®· t¹o cho c«ng ty nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Þnh trong viÖc bè trÝ vµ sö dông lao ®éng phï hîp. §Õn nay tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty lµ 915 ngêi bao gåm: - Th¹c sü - kü s : 167 ngêi chiÕm gÇn 20% - Trung cÊp kü thuËt : 49 ngêi chiÕm 5% - C«ng nh©n kü thuËt bËc cao : 394 ngêi chiÕm 40% - C«ng nh©n lao ®éng vµ nh©n viªn : 415 ngêi §éi ngò c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô, c«ng nh©n kü thuËt chiÕm xÊp xØ 60% trong tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ®îc ph©n bè ®Òu cho c¸c lÜnh vùc, c¸c nhãm ngµnh ®iÒu nµy nãi lªn chÊt lîng lao ®éng cña c«ng ty lµ cao. Nhãm ngµnh Tr×nh ®é Cao ®¼ng §¹i häc 4 CNKT cao Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý Kü thu©t X©y dùng C¬ khÝ §iÖn Thuû lîi, thuû ®iÖn N«ng l©m nghiÖp Söa ch÷a chÕ t¹o 58 54 9 23 6 3 2 5 12 8 611 23 146 3 Víi sè lîng lµ 915 ngêi vµ ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n, c«ng nh©n kü thuËt bËc cao th× c«ng ty cã thÓ ®¸p øng dîc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu trong viÖc qu¶n lý vµ tæ chøc thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh lín. §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ huy s¶n xuÊt, kü thuËt, nghiÖp vô tµi chÝnh, chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ lao ®éng C«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña m×nh theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Nã ho¹t ®éng theo chÕ ®é mét thñ trëng, c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ®Òu ph¶i chÞu sù qu¶n lý chung cña gi¸m ®èc th«ng qua c¸c phã gi¸m ®èc. Riªng ®èi víi Trung t©m t vÊn ®Çu t x©y dùng th× trùc tiÕp chÞu sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc. C«ng ty cã 15 ®¬n vÞ thµnh viªn gåm : - Chi nh¸nh cña C«ng ty t¹i Hµ TÜnh. - Chi nh¸nh cña C«ng ty t¹i Hng Yªn. - V¨n phßng ®¹i diÖn cña C«ng ty t¹i níc CHDCND Lµo. - Trung t©m t vÊn vµ ®Çu t x©y dùng. - Trung t©m øng dông c«ng nghÖ xuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng. - XÝ nghiÖp x©y dùng ®iÖn vµ c«ng tr×nh d©n dông. - XÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn I. - XÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn II. - XÝ nghiÖp x©y dùng kü thuËt h¹ tÇng. - XÝ nghiÖp x©y dùng d©n dông. - XÝ nghiÖp x©y dùng néi ngo¹i thÊt. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - XÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu vµ x©y dùng. - §éi x©y dùng c«ng tr×nh I. - §éi x©y dùng c«ng tr×nh II. - XÝ nghiÖp GAS. TÊt c¶ 15 ®¬n vÞ thµnh viªn cña C«ng ty ®Òu ®· vµ ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ mang l¹i nh÷ng nguån lîi nhuËn lín cho C«ng ty. * NhiÖm vô, chøc n¨ng cña tõng phßng, ban trong C«ng ty 1. Gi¸m ®èc C«ng ty: ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng chung cña C«ng ty theo Ph¸p luËt vµ trùc tiÕp ®iÒu hµnh kinh doanh cña khèi ®Çu t. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¸c c¬ quan cÊp trªn vÒ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña C«ng ty. 2. C¸c phã gi¸m ®èc: Gióp gi¸m ®èc tæ chøc, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô mang tÝnh chÊt x©y l¾p c«ng tr×nh, trùc tiÕp phô tr¸ch c¸c khèi ®¬n vÞ thi c«ng x©y l¾p, thi c«ng c¬ giíi, trùc tiÕp qu¶n lý kü thuËt, an toµn lao ®éng, vËt t phôc vô khai th¸c, s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. Gióp gi¸m ®èc c¸c mÆt c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chÝnh, x©y dùng kü thuËt c¬ b¶n néi bé, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt. 3. Phßng tæ chøc lao ®éng - Ph¶i qu¶n lý ®îc sè lao ®éng thùc ®ang lµm viÖc cña tõng ®¬n vÞ, tr¸ch nhiÖm cña ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng cho tõng ®èi tîng ký hîp ®ång, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng. - Ph¶i tÝnh to¸n, qu¶n lý ®îc ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng chung cho mçi ngµnh nghÒ cña C«ng ty trªn c¬ së ®¬n gi¸ ®îc duyÖt mçi n¨m. C¨n cø vµo ®ã ®Ó qu¶n lý viÖc thanh to¸n tiÒn nh©n c«ng cña tõng c«ng tr×nh. 4. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Qu¶n lý viÖc ký kÕt c¸c hîp kinh tÕ, t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång, ®Ó nh vËy C«ng ty cÇn qu¸n triÖt c¸c hîp ®ång kinh tÕ nhÊt thiÕt ph¶i qua phßng kÕ ho¹ch kinh doanh , vµo sè tríc khi tr×nh gi¸m ®èc ký chÝnh thøc. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Qu¶n lý ®îc viÖc tæ chøc thi c«ng, tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ th¬ng m¹i theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Gi¸m s¸t, ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ trong c«ng t¸c an toµn lao ®éng, ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh. - Qu¶n lý ®îc ®Þnh møc chi phÝ cña tõng hîp ®ång trªn c¬ së dù to¸n ®Êu thÇu, nÕu hîp ®ång nµo kh«ng cã dù to¸n ®Êu thÇu th× yªu cÇu lËp dù to¸n thi c«ng. KiÓm tra x¸c nhËn ®îc sè tiÒn xin øng t¬ng ®¬ng víi khèi lîng ®· hoµn thµnh, kiÓm tra chøng tõ c«ng tr×nh ®¬n vÞ chuyÓn tr¶ vÒ ®Þnh møc vµ khèi lîng thi c«ng ®îc quyÕt to¸n ®Ó ký duyÖt. - Ph¶i cã c¸c quyÕt ®Þnh giao viÖc tríc khi hîp ®ång ®îc thùc hiÖn. C¨n cø hå s¬ quyÕt to¸n, thanh lý A-B vµ quyÕt ®Þnh giao viÖc, tÝnh to¸n sè liÖu chi phÝ vµ sè trÝch nép C«ng ty ®Ó lËp thanh lý tr×nh gi¸m ®èc ký. Ph¶i cã c¸n bé qu¶n lý ®îc t×nh h×nh hµng ho¸ nhËp, xuÊt kho, ph¶i theo dâi ®îc chi tiÕt cho tõng lo¹i hµng ho¸ víi nh÷ng gi¸ nhËp kh¸c nhau. - §èi víi c«ng t¸c ®Çu t thiÕt bÞ: Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cÇn kiÓm tra ®îc tÝnh chÝnh x¸c cña ph¬ng ¸n hiÖu qu¶, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ( c«ng suÊt, thÞ trêng, kh¶ n¨ng trÝch nép khÊu hao) tríc khi ký vµo dù ¸n. Sau khi ®· ®Çu t mua s¾m thiÕt bÞ b»ng vèn vay, vèn tù cã, thiÕt bÞ cã s½n cña c«ng ty, khi phßng kÕ ho¹ch kinh doanh lµm quyÕt ®Þnh bµn giao sö dông cho ®¬n vÞ nµo th× ph¶i cã tr¸ch nhiÖm lËp ngay ph¬ng ¸n kho¸n cho ®¬n vÞ ®ã, chuyÓn phßng kÕ to¸n thu hµng th¸ng ®Ó ®¶m b¶o viÖc b¶o toµn vèn vµ hoµn tr¶ nî ng©n hµng ®óng thêi h¹n. 5. Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh, v¨n th b¶o mËt, ®¶m b¶o c«ng t¸c v¨n phßng gióp c¸c phßng ban kh¸c ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. 6. Phßng thèng kª kÕ to¸n - KiÓm tra kiÓm so¸t viÖc chi tiªu ®óng víi qui ®Þnh cña Nhµ níc vÒ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh. - §¶m b¶o viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña Nhµ níc. - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, th«ng kª vµ bé m¸y kÕ to¸n thèng kª phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Híng dÉn, kiÓm tra ®«n ®èc c¸c Phßng, Ban, XÝ nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thu thËp hå s¬ chøng tõ ®Ó phôc vô c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n, thu håi vèn . 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - X¸c ®Þnh vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi ®óng chÕ ®é t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. LËp ®Çy ®ñ vµ göi ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, thång kª vµ quyÕt to¸n cña xÝ nghiÖp theo ®óng chÕ ®é qui ®Þnh. - Th«ng qua c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, tham gia nghiªn cøu c¶i tiÕn tæ chøc, c¶i tiÕn qu¶n lý kinh doanh nh»m khai th¸c kh¶ n¨ng tiÌm tµng. Khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån vèn vµo s¶n xuÊt, ®¶m b¶o vµ ph¸t huy tÝnh tù chñ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Gi¸m ®èc C«ng ty C¸c phã gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng tæ chøc lao ®éng 8 Phßng thèng kª kÕ to¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®Çu t x©y dùng Hµ Néi 1. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n Trëng phßng kÕ to¸n * NhiÖm vô cña tõng ngêi trong phßng kÕ to¸n KÕ to¸n 1 KÕ to¸n 2 KÕ to¸n 3 KÕ to¸n 4 Thñ quü 1. Trëng phßng kÕ to¸n: - Tæ chøc c«ng t¸c thèng kª, kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n. Tæ chøc ph¬ng ph¸p ghi chÐp cho phï hîp vµ khoa häc nhÊt víi ®¬n vÞ m×nh - Tæ chøc kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh ®óng chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh. - Ph¶i n¾m râ ®Þnh híng ph¸t triÓn cña C«ng ty ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Phßng. ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n, quyÕt ®Þnh ph©n bæ chi phÝ vµo c¸c ®èi tîng phï hîp . - Ph¶i kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, c¸c dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, tµi chÝnh, c¸c chÕ ®é tiªu chuÈn chi tiªu, kû luËt tµi chÝnh cña Nhµ níc, viÖc thùc hiÖn chÕ ®é thanh to¸n tiÒn mÆt, vay tÝn dông vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ. - Tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ nh»m ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n t×nh h×nh, kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc, tríc ph¸p luËt vÒ c¸c sè liÖu b¸o c¸o, vÒ tÝnh ®óng ®¾n cña b¸o c¸o tµi chÝnh do phßng lËp nªn. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n chÊp nhËn thanh to¸n, vÒ tÝnh trung thùc cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. - C©n ®èi c¸c nguån vèn ®Ó ®¸p øng tèi ®a cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 2. KÕ to¸n 1: KÕ to¸n TSC§, vËt t hµng ho¸, c¸c kho¶n thanh to¸n víi CNV, c¸c quÜ c¬ quan: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - KÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch tÝnh trÝch khÊu hao n¨m göi cho Côc qu¶n lý vèn tµi s¶n. Th«ng b¸o c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó thanh lý tµi s¶n, ghi t¨ng tµi s¶n. Theo dâi riªng sè ph¶i thu khÊu hao cña tõng ®¬n vÞ. - Theo dâi lîng vËt t hµng ho¸ xuÊt nhËp hµng th¸ng, cïng c¸c phßng ban liªn quan kiÓm kª ®Þnh kú vËt t hµng ho¸ tån kho vµo ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. LËp biªn b¶n víi c¸c trêng hîp thiÕu thõa. - TÝnh to¸n quÜ l¬ng theo th«ng b¸o ®· ®îc duyÖt cña Së L§TBXH, trÝch BHXH, BH ytÕ, C«ng ®oµn theo ®óng chÕ ®é. - Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c quÜ c¬ quan. 3. KÕ to¸n 2: KÕ to¸n thanh to¸n, thuÕ VAT ®Çu vµo, doanh thu: - Theo dâi chi tiÕt tõng kho¶n t¹m øng, thanh to¸n theo ®èi tîng vµ theo tõng c«ng tr×nh. Hµng th¸ng tæng hîp sè d nî ®Ó ®èc thóc viÖc thanh to¸n. Cuèi mçi c«ng tr×nh thanh quyÕt to¸n ph¶i ®èi chiÕu toµn bé c«ng nî cña c«ng tr×nh vµ tÊt to¸n víi ®¬n vÞ - TÝnh to¸n thuÕ VAT ph¶i nép, thuÕ ®· nép ®Çu vµo ®Ó tÝnh to¸n sè cßn ph¶i nép cho tõng c«ng tr×nh. - §«n ®èc c¸c ®¬n vÞ göi b¸o c¸o doanh thu kÞp thêi ®Ó lËp b¸o c¸o doanh thu hµng th¸ng göi ra Côc thuÕ ®óng h¹n. - Cuèi mçi c«ng tr×nh thanh lý, ph¶i chñ ®éng tÝnh doanh thu ®Ó chuyÓn cho bé phËn tÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng SX KD ®Ó tÝnh l·i - lç. 4. KÕ to¸n 3: KÕ to¸n tiÒn mÆt, tËp hîp chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ qu¶n lý C«ng ty vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh. - C¨n cø vµo sè liÖu c¸c bé phËn göi sang, kÕ to¸n ph¶i tËp hîp chi phÝ trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, theo tõng néi dung chi phÝ. - Cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n, ph¶i chñ ®éng tæ chøc, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh thi c«ng dë dang, tÝnh to¸n sè chi phÝ trong kú ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh chuyÓn cho bé phËn tÝnh l·i - lç. - TËp hîp chi phÝ qu¶n lý C«ng ty theo tõng néi dung chi phÝ ®Ó phôc vô c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh. Cuèi kú chuyÓn cho bé phËn tÝnh l·i - lç. - KiÓm tra l¹i tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña c¸c chõng tõ chi tríc khi viÕt phiÕu thu - chi. Më sæ theo dâi viÖc lu©n chuyÓn tiÒn tÖ, cuèi ngµy, tuÇn, th¸ng ph¶i ®èi chiÕu khíp víi thñ quÜ. 5. KÕ to¸n 4: KÕ to¸n tiÒn göi, tiÒn vay - Ph¶i chñ ®éng giao dÞch thêng xuyªn víi ng©n hµng, c¨n cø vµo sæ phô ®Ó më sæ theo dâi chÆt chÏ tiÒn göi, sè d tµi kho¶n. TuyÖt ®èi kh«ng ®îc c¾t chuyÓn tiÒn vît qu¸ sè d hiÖn cã. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ph¶i chñ ®éng chuÈn bÞ ®ñ hå s¬ ®Ó tiÕn hµnh thñ tôc b¶o l·nh cho c¸c c«ng tr×nh: B¶o l·nh dù thÇu, thùc hiÖn hîp ®ång, chÊt lîng c«ng tr×nh. Theo dâi c¸c hå s¬ nµy vµ chuyÓn tiÒn vÒ tµi kho¶n ho¹t ®éng khi hÕt hiÖu lùc cña hîp ®ång b¶o l·nh. - Chñ ®éng xem xÐt, chuÈn bÞ hå s¬ vay vèn cho c¸c c«ng tr×nh, ®¶m b¶o tiÕn hµnh chÆt chÏ viÖc nhËn nî víi C«ng ty cña c¸c ®¬n vÞ vay vèn. Theo dâi, ®èc thóc viÖc nép tr¶ l·i tiÒn vay cña tõng mãn vay, nép tr¶ kÞp thêi, ®óng h¹n c¸c kho¶n nî gèc. 6. Thñ quÜ - Ph¶i b¶o ®¶m an toµn tuyÖt ®èi quÜ tiÒn mÆt, chØ ®îc phÐp xuÊt tiÒn ra khái quÜ khi ®· cã phiÕu chi dîc ký duyÖt. - Khi qu¶n tiÒn ng©n phiÕu, ph¶i lu ý thêi h¹n, kh«ng ®îc ®Ó qu¸ thêi h¹n. - Ph¶i c¨n cø vµo c¸c phiÕu thu - chi hµng ngµy ®Ó lËp b¸o c¸o quÜ, ®èi chiÕu thêng xuyªn víi kÕ to¸n tiÒn mÆt 2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®îc ¸p dông t¹i C«ng ty * HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty HiÖn nay C«ng ty ®Çu t x©y dùng Hµ Néi ®ang ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n chung theo QuyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/C§KT vµ sau ®ã cã nh÷ng thay ®æi bæ sung theo c¸c Th«ng t 10, 44, 64... vµ ¸p dông theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty gåm c¸c b¸o c¸o sau: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh + Lu chuyÓn tiÒn tÖ + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. * H×nh thøc sæ kÕ to¸n C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n thñ c«ng vµ mét phÇn ®îc ¸p dông m¸y vi tÝnh. C«ng ty cã nh÷ng sæ kÕ to¸n chÝnh nh: NhËt ký chøng tõ (NKCT) sè 1, NKCT sè 2, NKCT sè 3, NKCT sè 4, NKCT sè 5, .... vµ c¸c b¶ng kª nh b¶ng kª sè 3 vµ c¸c lo¹i sæ c¸i nh sæ c¸i tiÒn mÆt vµ c¸c sæ chi tiÕt... S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ t¹i C«ng ty Chøng tõ gèc 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sæ quü B¶ng kª NhËt ký CT Sæ c¸i Sæ (thÎ) chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra S¬ ®å cho thÊy: - Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· ®îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. - §èi víi c¸c NhËt ký chøng tõ ®îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n, vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng bª, sæ chi tiÕt vµo NhËt ký chøng tõ. - Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, B¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña ¸c NhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo Sæ C¸i. §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®îc ghi trùc tiÕp vµo c¸c sæ, thÎ cã liªn quan. Cuèi th¸ng, céng c¸c sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¨n cø vµo sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp c¸c B¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®Ó ®èi chiÕu víi Sæ C¸i. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè liÖu tæng céng ë sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NhËt ký chøng tõ, B¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp B¸o c¸o Tµi chÝnh. 3. Kh¸i qu¸t mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu cña C«ng ty ®Çu t x©y dùng Hµ Néi C«ng ty ®Çu t x©y dùng Hµ Néi cã rÊt nhiÒu phÇn hµnh kÕ to¸n nh: tiÒn l¬ng, tµi s¶n cè ®Þnh, thanh to¸n víi ngêi b¸n, ph©n phèi lîi nhuËn, ..... c¸c phÇn hµnh ®Òu ®îc h¹ch to¸n theo ®óng ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n quy ®Þnh. 3.1 PhÇn hµnh kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng * Chøc n¨ng cña phÇn hµnh Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu vÒ chi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. - Híng dÉn, kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n thèng kª ban ®Çu vÒ chi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë c¸c ®¬n vÞ. * Tµi kho¶n sö dông: - TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c - TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - TK 642 - Chi phÝ tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp..... * Sæ s¸ch chøng tõ sö dông trong phÇn hµnh * Chøng tõ: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l¬ng, phô cÊp, b¶o hiÓm, tiÒn thëng. * Sæ s¸ch: Sæ tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, sæ chi tiÕt TK 334, TK 338 ( TK 3382, 3383, 3384), TK 622, TK 621, TK 627, TK642 vµ c¸c NhËt ký chøng tõ sè 1, sè 10, sè 7, c¸c b¶ng kª sè 4, sè 5, Sæ c¸i vµ B¸o c¸o kÕ to¸n. Tr×nh tù ghi sæ nh sau: Tõ b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng kÕ to¸n vµo NKCT sè 1, sè 10, sè 7 vµo b¶ng kª sè 4,5 vµo sæ chi tiÕt TK 334, TK 338, TK 621, TK 627, TK 642 vµ Sæ c¸i, lªn b¸o c¸o tµi chÝnh. 3.2 PhÇn hµnh kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh * Chøc n¨ng cña phÇn hµnh 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - KÕ to¸n tµi s¶n cè dÞnh cña C«ng ty cã nhiÖm vô ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi sè lîng, gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh trong tõng bé phËn sö dông còng nh trong ph¹m vi toµn c«ng ty. - TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c gi¸ trÞ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo qui ®Þnh. - Híng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ tµi s¶n cè ®Þnh. - Tham gia ®¸nh gi¸, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a vµ dù to¸n chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh. * Tµi kho¶n sö dông - TK 211 - Tµi s¶n cè ®Þnh - TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh - TK 6274 - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh .... * Chøng tõ vµ sæ s¸ch sö dông: Chøng tõ sö dông: ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh, Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh söa ch÷a lín hoµn thµnh. Sæ s¸ch sö dông: Sæ TSC§ TK 211,TK214 vµ sæ chi tiÕt TK 642, TK 622, TK 621, TK 627. Qui tr×nh ghi sæ nh sau: Tõ chøng tõ gèc, kÕ to¸n më thÎ TSC§, sau ®ã kÕ to¸n vµo NhËt ký chøng tõ sè 1, sè 2, sè 9, sè 7 vµ vµo sæ chi tiÕt TK 211, TK 214 vµ Sæ c¸i, B¸o c¸o kÕ to¸n. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty ®Çu t x©y dùng Hµ Néi ®îc nghiªn cøu thùc tÕ ho¹t ®éng t¹i C«ng ty em nhËn thÊy: C«ng ty cã mét bé m¸y qu¶n lý t¬ng ®èi chÆt chÏ, gãp phÇn quan träng trong viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty. V¬i kiÕn thøc vµ thêi gian cã h¹n b¸o c¸o thùc tËp giai ®o¹n I cña em kh«ng tr¸nh khái cßn nhiÒu h¹n chÕ. Em rÊt mong cã sù gãp ý cña c« gi¸o TrÇn Nam Thanh ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn tèt c¸o b¸o nµy. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« TrÇn Nam Thanh cïng víi tËp thÓ c¸n bé c¸c phßng ban trong C«ng ty ®Çu t x©y dùng Hµ Néi ®· gióp em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy./. 15
- Xem thêm -