Tài liệu Thực trạng và một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing mĩ của công ty du lịch newstar

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu T×nh h×nh cña thÕ giíi vµ khu vùc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y biÕn ®éng ngµy cµng phøc t¹p ®· khiÕn cho ViÖt Nam trë thµnh mét ®iÓm ®Õn an toµn. §iÒu nµy chinh lµ mét c¬ héi cho ngµnh du lÞch ViÖt nam ph¸t triÓn. Vµ thùc tÕ lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y du lÞch ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Ngµy cµng nhiÒu c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch ra ®êi vµ c¹nh tranh gay g¾t nh c¸c kh¸ch s¹n, c«ng ty l÷ hµnh… HiÖn nay thu nhËp cña ngêi d©n ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng vµ nhu cÇu du lÞch còng ngµy cµng lín mµ cung du lÞch l¹i cè ®Þnh. Doanh nghiÖp l÷ hµnh chÝnh lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a cung vµ cÇu trong du lÞch, lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Æc biÖt trë thµnh yÕu tè quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong sù ph¸t triÓn du lÞch hiÖn ®¹i. Doanh nghiÖp l÷ hµnh kinh doanh chñ yªó trong lÜnh vùc tæ chøc, x©y dùng, b¸n vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cho kh¸ch du lÞch. Ngoµi ra c¸c c«ng ty l÷ hµnh cßn cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng trung gian b¸n s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp du lÞch hoÆc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tæng hîp kh¸c. Nh vËy doanh nghiÖp l÷ hµnh lµ lo¹i h×nh linh ho¹t nhÊt, n¨ng ®éng nhÊt trong kinh doanh du lÞch. §îc sù gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña gi¸m ®èc vµ phßng du lÞch c«ng ty du lÞch Ng«i sao míi Newstar, t«i ®· ®îc vµo c«ng ty ®Ó ®îc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc chuyªn ngµnh vÒ du lÞch ®· ®îc häc vµ nghiªn cøu t¹i trêng . V× thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kh«ng nhiÒu vµ kiÕn thøc thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña t«i ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Nhng t«i hi väng r»ng bµi viÕt cña m×nh víi ®Ò tµi “ Thùc tr¹ng vµ mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing MÜ cña c«ng ty Du LÞch Newstar” sÏ phÇn nµo gióp cho mäi ngêi hiÓu h¬n vÒ nh÷ng viÖc mµ c«ng ty ®· lµm trong thêi gian ho¹t ®éng cña m×nh Ch¬ng 1 : c¬ së lý luËn vÒ chÝnh s¸ch marketing- mix cña doanh nghiÖp l÷ hµnh 1.1 mét sè lý luËn vÒ ®Þnh nghÜa Doanh nghiÖp L÷ Hµnh 1.1.1 C«ng ty l÷ hµnh: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty l÷ hµnh lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp du lÞch ®Æc biÖt , kinh doanh chñ yÕu trong lÜnh vùc tæ chøc x©y dùng, b¸n vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cho kh¸ch du lÞch . Ngoµi ra c«ng ty l÷ hµnh cßn cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng trung gian b¸n s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp du lÞch hoÆc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tæng hîp kh¸c ®¶m b¶o phôc vô c¸c nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch tõ kh©u ®Çu tiªn cho ®Õn kh©u cuèi cïng. Vai trß cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh: 1.1.1.1 Quan hÖ cung cÇu du lÞch Quan hÖ cung cÇu du lÞch lµ mèi quan hÖ t¬ng ®èi phøc t¹p vµ chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi. Mèi quan hÖ nµy cã kh¸ nhiÒu ®iÓm bÊt lîi cho c¶ ngêi kinh doanh du lÞch (cung) vµ kh¸ch du lÞch (cÇu). Thø nhÊt: Cung du lÞch mang tÝnh chÊt cè ®Þnh kh«ng thÓ di chuyÓn nh tµi nguyªn du lÞch, kh¸ch s¹n, nhµ hµng, c¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ…Cßn cÇu du lÞch l¹i ph©n t¸n. Nh vËy chØ cã dßng chuyÓn ®éng mét chiÒu tõ cÇu ®Õn cung hay nãi c¸ch kh¸c, cung du lÞch t¬ng ®èi thô ®éng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Thø hai: CÇu du lÞch mang tÝnh tæng hîp. Mçi ®¬n vÞ trong kinh doanh du lÞch chØ ®¸p øng mét hoÆc mét vµi phÇn cña cÇu du lÞch. TÝnh ®éc lËp cña c¸c thµnh phÇn trong cung du lÞch g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho kh¸ch du lÞch trong viÖc s¾p xÕp, bè trÝ c¸c ho¹t ®éng ®Ó cã mét chuyÕn ®i nh ý muèn. Thø ba: C¸c c¬ së kinh doanh du lÞch gÆp khã kh¨n trong rh«ng tin qu¶ng c¸o, nh÷ng th«ng tin vÒ doanh nghiÖp hÇu nh kh«ng thÓ trùc tiÕp ®îc ®a ®Õn víi kh¸ch du lÞch. B¶n th©n kh¸ch du lÞch còng gÆp nhiÒu khã kh¨n khi ®i du lÞch nh: Ng«n ng÷, ho¹t ®éng xuÊt nhËp c¶nh, phong tôc, tËp qu¸n…ChÝnh v× vËy mµ gi÷a kh¸ch du lÞch vµ c¸c c¬ së kinh doanh trùc tiÕp c¸c dÞch vô du lÞch cßn cã rÊt nhiªï rµo ch¾n ngoµi kho¶ng c¸ch ®Þa lý Êy. Cuèi cïng kinh tÕ ph¸t triÓn, thu nhËp cña ngêi d©n t¨ng lªn, kh¸ch du lÞch ngµy cµng yªu cÇu phôc vô tèt h¬n, chu ®¸o h¬n. Hä chØ muèn cã mét c«ng viÖc chuÈn bÞ duy nhÊt ®ã lµ tiÒn cho mçi chuyÕn ®i. Cßn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc cßn l¹i dµnh cho tÊt c¶ c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch. TÊt c¶ c¸c ®iÓm ph©n tÝch ë trªn cho thÊy cÇn cã mét t¸c nh©n trung gian lµm nhiÖm vô liªn kÕt cung_cÇu du lÞch. T¸c nh©n ®ã lµ c¸c c«ng ty l÷ hµnh du lÞch. 1.1.1.2 Vai trß cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh C¸c c«ng ty thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp sau nh»m hoµn thiÖn quan hÖ cung cÇu du lÞch: - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trung gian, b¸n vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch. HÖ thèng ®iÓm b¸o, c¸c ®¹i lý du lÞch t¹o thµnh m¹ng líi ph©n phèi s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp du lÞch. Trªn c¬ së ®ã, rót ng¾n hoÆc xo¸ bá kho¶ng c¸ch gi÷a kh¸ch du lÞch víi c¬ së kinh doanh du lÞch kh¸c. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh trän gãi. C¸c ch¬ng tr×nh nµy nh»m liªn kÕt c¸c s¶n phÈm du lÞch nh: vËn chuyÓn, lu tró, tham quan, vui ch¬i, gi¶i trÝ,…thµnh mét s¶n phÈm thèng nhÊt, hoµn h¶o, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch. Ch¬ng tr×nh trän gãi sÏ xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n lo ng¹i cña kh¸chdu lÞch, t¹o cho hä sù an t©m, tin tëng vµo thµnh c«ng cña chuyÕn du lÞch. - C¸c c«ng ty l÷ hµnh lín víi c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt phong phó tõ hµng kh«ng, kh¸ch s¹n ®Õn ng©n hµng…®¶m b¶o phôc vô tÊt c¶ c¸c nhu cÇu du lÞch tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cïng. Nh÷ng tËp ®oµn du lÞch ®a quèc gia sÏ quyÕt ®Þnh xu híng tiªu dïng du lÞch thÕ giíi trong t¬ng lai. Vai trß cña c«ng ty l÷ hµnh cã thÓ thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Kinh doanh lu tró, ¨n uèng (kh¸ch s¹n, cöa hµng,…) Kinh doanh vËn chuyÓn (hµng C¸c c«ng ty l÷ hµnh du lÞch kh«ng, «t«,…) Tµi nguyªn du lÞch Kh¸ch du lÞch (thiªn nhiªn, nh©n t¹o,…) C¸c c¬ quan du lÞch vïng, quèc gia. 1.1.2Kinh doanh l÷ hµnh vµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp l÷ hµnh: 1.1.2.1.C¸c dÞch vô trung gian: S¶n phÈm dÞch vô trung gian chñ yÕu do c¸c ®¹i lÝ du lÞch cung cÊp. Trong ho¹t ®éng nµy, c¸c ®¹i lÝ du lÞch thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña c¸c nhµ s¶n xuÊt tíi kh¸ch du lÞch. C¸c ®¹i lÝ du lÞch kh«ng tæ chøc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cña b¶n th©n ®¹i lÝ mµ chØ ho¹t ®éng nh mét ®¹i lÝ b¸n hoÆc mét ®iÓm b¸n s¶n phÈm cña c¸c nhµ s¶n xuÊt du lÞch. C¸c dÞch vô 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trung gian chñ yÕu bao gåm: §¨ng kÝ ®Æt chç vµ b¸n vÐ m¸y bay, ®¨ng kÝ ®Æt chç vµ b¸n c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch, ®¨ng kÝ ®Æt chç trong kh¸ch s¹n, thuª xe «t«, b¸n b¶o hiÓm,… 1.1.12.C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi Ho¹t ®éng du lÞch trän gãi mang tÝnh chÊt ®Æc trng cho ho¹t ®éng l÷ hµnh du lÞch. C¸c c«ng ty l÷ hµnh liªn kÕt c¸c s¶n ph¶m cña c¸c nhµ s¶n xuÊt riªng lÎ thµnh mét s¶n phÈm hoµn chØnh vµ b¸n cho kh¸ch du lÞch víi mét møc gi¸ gép. Khi tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi c¸c c«nh ty l÷ hµnh cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh¸ch du lÞch còng nh c¸c nhµ s¶n xuÊt ë mét møc ®é cao h¬n nhiÒu so víi ho¹t ®éng trung gian 1.2 Marketing – Mix vµ vai trß cña nã trong ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp L÷ Hµnh 1.2.1 Kh¸I niÖm Marketing – Mix Marketing – Mix ®îc hiÓu lµ mét phèi thøc ®Þnh híng biÕn sè Marketing cã thÓ kiÓm so¸t ®îc vmµ doing nghiÖp sö dông mét c¸ch liªn hoµn ®ång bé nh»m theo ®uæi mét søc b¸n vµ lîi nhuËn dù kiÕn trong thêi gian nhÊt ®Þnh 1.2.2 §Þnh nghÜa Marketting Du LÞch Marketing lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, nèi tiÕp nhau qua ®ã c¸c c¬ quan qu¶n lý nghµnh c«ng nghiÖp l÷ hµnh vµ kh¸ch s¹n lËp kÕ ho¹ch, nghiªn cøu , thùc hiÖn kiÓm so¸t ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng vµ nh÷ng môc tiªu cña c«ng ty ,cña c¬ quan qu¶n lý ®ã . §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt ,marketing ®ßi hái sù cè g¾ng cña mäi ngêi trong c«ng ty, vµ nh÷ng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty hæ trî còng cã thÓ Ýt nhiÒu cã hiÖu qu¶. 1.2.3 M« h×nh kh¸i qu¸t cña cña Marketing-Mix - M« h×nh: S¶n phÈm Gi¸ b¸n Ph©n phèi Xóc tiÕn TM 6 Marketing - mix ChÊt lîng lùa chän phong c¸ch, c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô , b¶o hµnh lîi Ých kh¸ch hµng cña c«ng ty B¶ng gi¸, chiÕt khÊu, gi¸ theo vµ chÊp nhËn, thêi h¹n thanh to¸n tÝn dông Kªnh bao phñ m¹ng ph©n phèi, kiÓm so¸t, s¶n phÈm dÞch vô vµ lîng kh¸ch sö dông dÞnh vô Qu¶ng c¸o, b¸n trùc tiÕp, khuyÕch tr¬ng, quan hÖ c«ng chóng, xóc tiÕn, cæ ®éng, yÓm trî ThÞ trêng môc tiªu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c yÕu tè cÊu thµnh: Chñng lo¹i chÊt lîng dÞnhvô,c¸c tuor , tr¬ng tr×nh du lÞch vµ c¸c chÝnh s¸ch hËu m·i Kªnh ph¹m vÞ, danh môc hµng ho¸, ®Þa ®iÓm, dù trï, vËn chuyÓn Marketing - mix S¶n phÈm Ph©n phèi ThÞ trêng môc tiªu Gi¸ c¶, c¸c quy ®Þnh, chiÕt khÊu, bít gi¸, kú h¹n thanh to¸n, ®iÒu kiÖn tr¶ chËm KhuyÕn m·i kÝch thÝch tiªu thô, qu¶ng c¸o, lùc lîng b¸n hµng, quan hÖ víi c«ng chóng, Marketing trùc tiÕp P1(III) BH 3: Bèn P cña Marketing - mix 1. S¶n phÈm: ®îc hiÓu lµ hµng ho¸ vµ dÞch vô cã nh÷ng thuéc tÝnh víi nh÷ng øng dông cô thÓ, nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®ßi hái cña kh¸ch hµng mçi s¶n phÈm cã 1 vßng ®êi hay mét chu kú sèng nhÊt ®Þnh bao gåm 4 giai ®o¹n: giíi thiÖu s¶n phÈm, t¨ng trëng, b·o hoµ, suy tho¸i 2. Gi¸: lµ sè tiÒn mµ kh¸ch hµng ph¶i bá ra ®Ó cã ®îc s¶n phÈm, gi¸ chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi cña doanh nghiÖp. C¸c môc tiªu ®Þnh gi¸ bao gåm viÖc t¨ng doanh sè b¸n, thÞ phÇn tèi ®a hãa lîi nhuËn vµ ®¶m b¶o sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. Gi¸ ph¶i trang tr¶i ®îc toµn bé phÝ tæn ®Ó chÕ t¹o vµ b¸n s¶n phÈm céng víi mét møc lîi tho¶ ®¸ng. Ngêi tiªu dïng c©n nh¾c gi¸ c¶ so víi nh÷ng gi¸ trÞ c¶m nhËn khi sö dông s¶n phÈm. NÕu gi¸ vît qu¸ gi¸ trÞ hay 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nãi ®óng h¬n nÐu ngêi tiªu dïng c¶m thÊy m×nh ph¶i mua víi mét møc gi¸ ®¾t qu¸ th× hä sÏ kh«ng mua s¶n phÈm n÷a. 3. Ph©n phèi: Ph©n phèi lµ nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c nhau cña doanh nghiÖp nh»m ®a s¶n phÈm ®Õn ngêi tiªu dïng, mçi doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh ph¬ng ¸n ph©n phèi ®Ó v¬n tíi thÞ trêng. hä cã thÓ sö dông c¸ch b¸n hµng trùc tiÕp hay sö dông 1, 2 hoÆc 3 cÊp trung gian. ViÖc thiÕt kÕ vµ lùa chän kªnh ®îc x¸c ®Þnh chñ yÕu qua c¸c kªnh trung gian ph©n phèi. VÒ sè lîng c¸c trung gian, c¸c ®iÒu khiÓn vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi trung gian trong kªnh. . 4. Xóc tiÕn th¬ng m¹i : lµ ho¹t ®éng bao gåm qu¶ng c¸o, xóc tiÕn, tuyÒn truyÒn cæ ®éng vµ chµo b¸n trùc tiÕp nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin cã tÝnh thuyÕt phôc víi môc ®Ých kÝch thÝch hµng môc tiªu cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Sù t¬ng øng gi÷a c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i kh¸c nhau ®ßi hái sù phèi hîp mét c¸ch tæ chøc (®ßng lo¹t vµ chÆt chÏ) ®Ó ®¹t ®îc hiÑu qu¶ tèi ®a trong ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i cÇn x¸c ®Þnh râ c¸i g×? nãi nh thÕ nµo? nãi ë ®©u? nãi víi ai, lµm sao ®Ó kh¸ch hµng biÕt, hiÓu, thÝch, chuéng, tin, mua?. Sù phèi hîp cña c¸c c«ng cô phèi thøc Marketing - mix ph¶i ®ång bé vµ chÆt chÏ, sù phèi hîp nµy ph¶i híng tíi kh¸ch hµng môc tiªu ®îc hiÖu qu¶ cao cho doanh nghiÖp kinh doanh. 1.2.3 Marketing-Mix trong Doanh NghiÖp L÷ Hµnh 1.2.3.1 Thµnh phÇn cña Marketing - Mix Product: s¶n phÈm - Price: Gi¸ c¶ - Place: Ph©n phèi - Promotion: Chiªu thÞ hoÆc xóc tiÕn b¸n hµng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Product Price Marketing-Mix Place Promotion 1.2.3.2. 4p+3c - Customers : Kh¸ch hµng - Company itself : ChÝnh b¶n th©n c«ng ty - Competitors : §èi thñ c¹nh tranh - Product : S¶n phÈm - Price : Gi¸ c¶ - Place : Ph©n phèi - Promotion : Chiªu thÞ Customers Competitors Company itself Marketing-Mix Product Price 9 Place Promotion Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.3.3. HoÆc dùa trªn 8P - Probing : Nghiªn cøu thÞ trêng - Partitioning : Ph©n khóc thÞ trêng - Prioritizing : §Þnh vÞ môc tiªu u tiªn - Positioning the competitive options: §Þnh vÞ môc tiªu c¹nh tranh - Product : S¶n phÈm - Price : Gi¸ c¶ - Place : Ph©n phèi - Promotion : Chiªu thÞ Probing Partitioning Prioritizing Positioning the competitive options Marketing-Mix Product Place Price Promotion 1.2.4. C¨n cø vµ môc tiªu x¸c lËp gi¶I ph¸p Marketing * C¨n cø vµo chiÕn lîc kinh doanh vµ ph¬ng ¸n kinh doanh ®Ó x©y dùng ph¬ng híng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong thêi gian dµi thËm chÝ trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i cña doanh nghiÖp. C¸c gi¶i ph¸p marketing- mix tuy rÊt quan träng nhng còng chØ nh»m thùc hiÖn môc tiªu chiÕn lîc kinh doanh vµ ph¬ng ¸n kinh doanh ®Ò ra. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * C¨n cø vµo nhu cÇu thÞ trêng: Trong chiÕn lîc kinh doanh c¨n cø nµy ®îc x¸c ®Þnh trªn b×nh diÖn chung nhÊt. ChiÕn lîc kinh doanh tr¶ lêi s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai? C¸c gi¶i ph¸p marketing-mix x¸c ®Þnh râ s¶n xuÊt sè lîng bao nhiªu vµ chÊt lîng nh thÕ nµo. ChiÕn lîc kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh cho c¶ mét thêi gian dµi mµ ®Æc trng cña nhu cÇu thÞ trêng lµ lu«n lu«n thay ®æi. * C¨n cø vµo kh¼ n¨ng cña doanh nghiÖp. Cho dï nhu cÇu thÞ trêng vÒ méy lo¹i s¶n phÈm dÞch vô nµo ®ã còng kh¸ lín nhng mçi doanh nghiÖp ®Òu cã nh÷ng rµng buéc, h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Do vËy doanh nghiÖp ph¶i thÊy hÕt nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña m×nh khi thiÕt lËp c¸c gi¶i ph¸p maeketing- mix cã nh vËy doanh nghiÖp míi ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao chø kh«ng thÓ s¶n xuÊt kinh doanh víi bÊt cø gi¸ nµo. - Môc tiªu x¸c lËp vËn hµnh gi¶i ph¸p m¶keting-mix. * T¨ng tû träng chiÕm lÜnh thÞ trêng: Trªn thÞ trêng viÖc chiÕm lÜnh lµ yªu cÇu quan träng ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh trong giai ®oan hiªn nay. Cµng t¨ng tû träng nµy cµng thÓ hiÖn thÕ m¹nh cña C«ng ty * Më réng thÞ trêng, ph¸t triÓn mÆt hµng kinh doanh. * T¨ng lîi nhuËn: lµ yÕu tè cuèi cung cña C«ng ty thÓ hiÖn môc ®Ých kinh doanh cña m×nh. C«ng ty cÇn lu«n lu«n t¨ng lîi nhuËn ®Ó ®¶m b¶o chi vÞ thÕ cña C«ng ty ph¸t triÓn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng vµ hoµn thµnh nghÜa vô víi Nhµ níc. 1.3 Néi dung cña gi¶I ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing – Mix 1.3.1 ChÝnh sach s¶n phÈm §Ó cã thÓ thùc hiÖn c¸c môc tiªu vÒ s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh thêng chó träng kh«ng chØ tíi c¸c s¶n phÈm chñ ®¹o (Kh¸ch tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vÒ th¨m quan, lu tró, ¨n uèng), s¶n phÈm thùc thÓ (ChÊt lîng kh¸ch s¹n , tr×nh ®é cña híng dÉn viªn, møc ®é hîp lý cña hµnh tr×nh) mµ cßn ®Æc biÖt quan t©m tíi s¶n phÈm phÈm phô gia, nh÷ng ho¹t ®éng lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. HÇu nh tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu cung cÊp s¶n phÈm chñ ®¹o (trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, ngay c¶ s¶n phÈm thùc thÓ) t¬ng ®¬ng nh nhau. §Ó t¹o ra søc hót, sù kh¸c biÖt chØ cã thÓ sö dông c¸c dÞch vô lµm gia t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm nh: - Sù thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh ®¨ng ký ®Æt chç vµ mua ch¬ng tr×nh - T vÊn cho kh¸ch hµng gióp hä lùa chän ®îc nh÷ng s¶n phÈm phï hîp 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - NhÊn m¹nh vµo chÊt lîng cña c¸c c¬ së lu tró, vÞ trÝ, trang thiÕt bÞ t¹i phßng, ®å ¨n uèng,… - Nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n thuËn tiÖn - Nh÷ng u ®·i dµnh cho kh¸ch quen - Nh÷ng u ®·i dµnh cho kh¸ch du lÞch tËp thÓ - Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt ®èi víi trÎ em - Tæ chøc sinh nhËt, lÔ héi cho c¸c thµnh viªn trong ®oµn - Mêi c¸c nh©n vËt næi tiÕng cïng tham gia - C¸c dÞch vô miÔn phÝ,… - .v.v. 1.3.2 ChÝnh s¸ch gi¸ Lµ mét bé phËn cña Marketing hçn hîp, nã n»m trong tæng thÓ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c cña C«ng ty. V× vËy lu«n lu«n ph¶i g¾n chÝnh s¸ch gi¸ víi c¸c chÝnh s¸ch kh¸c cña C«ng ty mét c¸ch chÆt chÏ nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña chiÕn lîc chung Marketing. ChÝnh s¸ch gi¸ ph¶i híng vµo phôc vô c¸c môc tiªu chiÕn lîc tµi chÝnh bëi v× hiÖu qu¶ kinh tÕ cuèi cïng cña xÝ nghiÖp lµ lîi nhuËn chØ cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua gi¸ b¸n hµng ho¸. NhiÒu chÝnh s¸ch kh¸c cña C«ng ty nh ph©n phèi giao tiÕp khuyÕch tr¬ng, giao leu truyÒn c¶m s¶n phÈm ®Òu nh»m t¨ng søc m¹nh, uy tÝn cña s¶n phÈm vµ qua ®ã t¨ng gi¸ b¸n s¶n phÈm trªn thÞ trêng. ViÖc ®Þnh gi¸ s¶n phÈm cã ý nghÜa qu¸ tr×nh ®èi víi doanh nghiÖp nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn doanh sè vµ lîi nhuËn. Do vËy khi ®¸nh gi¸ ngêi lµm c«ng t¸c Marketing ph¶i xem xÐt nghiªm tóc tíi sù ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè t¸c ®éng, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn hai nhãm yÕu tè c¬ b¶n lµ yÕu tè bªn trong C«ng ty (néi t¹i) vµ yÕu tè bªn ngoµi. Trªn c¬ së ®ã x©y dùng mét ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ phï hîp. * Gi¸ chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c yÕu tè bªn trong C¸c môc tiªu Marketing Marketing - mix chi phÝ s¶n xuÊt c¸c yÕu tè kh¸c C¸c yÕu tè bªn ngoµi CÇu thÞ trêng môc tiªu c¹nh tranh C¸c yÕu tè kh¸c cña m«i trêng Marketing : C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn gi¸ C¸c nh©n tè ¶nh hëng cho thÊy sù h×nh thµnh vµ vËn dông cña biÕn são gi¸ rÊt phøc t¹p. ViÖc x©y l¾p mét chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt tæng hîp nhiÒu vÊn ®Ò vµ thùc hiÖn ®Þnh gi¸ theo mét quy tr×nh trong tÝnh c«ng nghÖ ®îc so¶n th¶o kü lìng: Quy tr×nh x¸c ®Þnh møc gi¸ b¸n ban ®Çu ®îc ®a ra nh sau: X¸c ®Þnh nhiÖm vô cho møc gi¸ X¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ trêng môc tiªu X¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm Ph©n tÝch gi¸ thÞ trêng vµ gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh Lùa chän c¸c m« h×nh ®Þnh gi¸ X¸c ®Þnh møc gi¸ cuèi cïng ViÖc lùa chän ph¬ng ph¸p gi¸ nhÊt ®Þnh ph¶i c¨n cø vµo m« h×nh 3C (Cost - Custumer - Competitor). Gi¸ qu¸ thÊp Gi¸ nµy kh«ng thÓ cã l·i Gi¸ thµnh C¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ Gi¸ dù kiÕn cã thÓ Gi¸ cña ®èi P.chÊt ®Æc biÖt thñ vµ cöa cña hµng ho¸ hµng thay thÕ Gi¸ qu¸ cao Gi¸ nµy kh«ng thÓ cã cÇu 1.3.3 ChÝnh s¸ch ph©n phèi ChÝnh s¸ch ph©n phèi lµ ph¬ng thøc thÓ hiÖn c¸ch mµ c¸c nhµ doanh nghiÖp cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô. Nã lµ tæng hîp c¸c biÖn ph¸p, thñ thuËt nh»m ®a s¶n phÈm dÞch vô ®Õn tay ngêi tiªu dïng chÝnh s¸ch ph©n phèi cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã chÞu ¶nh hëng cña chÝnh s¸ch gi¸ vµ chÝnh s¸ch s¶n phÈm. Môc tiªu cña chÝnh s¸ch nµy lµ ®¶m b¶o b¸n ®îc nhiÒu s¶n phÈm dÞch vô víi chÊt lîng tèt, chi phÝ thÊp nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Khi x©y dùng chÝnh s¸ch ph©n 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phèi ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm dÞch vô vµ ®Æc ®iÓm kh¸ch hµng. Néi dung quan träng cña chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm lµ lùa chän kªnh ph©n phèi. Trong kinh doanh du lÞch th× c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù lùa chän kªnh ph©n phèi vµ doanh nghiÖp kinh doanh cã thÓ lùa chän c¸c kªnh ph©n phèi. S¬ ®å 01 : Kªnh ph©n phèi s¶n phÈm du lÞch §¹i lý chi nh¸nh ®iÓm b¸n S¶n phÈm 1 Kh¸ch 2 du lÞch du lÞch C«ng ty l÷ hµnh du lÞch §¹i lý du lÞch b¸n bu«n §¹i lý du lÞch b¸n lÎ 3 4 5 6 7 HÇu hÕt c¸c kªnh ph©n phèi trong du lÞch ®Òu ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c c«ng ty l÷ hµnh. Th«ng qua c¸c kªnh ph©n phèi nhµ s¶n xuÊt tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm, cã thªm nhiÒu kh¸ch hµng vµ thÞ trêng míi, bëi v× th«ng qua c¸c c«ng ty, ®¹i lý l÷ hµnh kh¸c nhau cña c«ng ty ®Ó b¸n hµng. 1.3.4 ChÝnh s¸ch qu¶ng c¸o va khuyÕch tr¬ng Giao tiÕp khuyÕch tr¬ng lµ mét ho¹t ®éng cña C«ng ty nh»m truyÒn b¸ nh÷ng th«ng tin vÒ u ®iÓm cña hµng ho¸ vµ thuyÕt phôc kh¸ch hµng môc tiªu mua nh÷ng hµng ho¸ ®ã. Giao tiÕp khuyÕch tr¬ng lµm cho b¸n hµng dÔ h¬n, ®a hµng ho¸ vµo kªnh ph©n phèi vµ quyÕt ®Þnh lËp c¸c kªnh ph©n phèi hîp lý vµ rÊt nhiÒu trêng hîp, qua giao tiÕp vµ khuyÕch tr¬ng kh«ng ph¶i lµ nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p hç trî cho c¸c chÝnh s¸ch s¶n phÈm gi¸ c¶ vµ ph©n phèi mµ cßn t¨ng cêng kÕt qu¶ thùc hiÖn cña c¸c nhµ chÝnh s¸ch ®ã. Giao tiÕp khuyÕch tr¬ng gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: * Qu¶ng c¸o: lµ viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®Ó truyÒn tin vÒ s¶n phÈm hoÆc cho c¸c phÇn tö trung gian hoÆc cho c¸c kh¸ch hµng cuèi 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cïng trong mét kho¶ng kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o trong C«ng ty bao gåm c¸c bíc sau ®©y: X¸c ®Þnh môc tiªu qu¶ng c¸o X¸c ®Þnh ®èi tîng nhËn tin X©y dùng néi dung qu¶ng c¸o LËp c¸c kªnh qu¶ng c¸o X¸c ®Þnh thêi gian thùc hiÖn LËp ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ qu¶ng c¸o * Xóc tiÕn b¸n hµng: lµ néi dung quan träng cña giao tiÕp... xóc tiÕn b¸n hµng lµ ho¹t ®éng cña ngêi b¸n hµng ®Ó tiÕp tôc t¸c ®éng vµo t©m lý ngêi mua, ®Ó tiÕp cËn víi ngêi mua, n¾m b¾t cô thÓ h¬n nhu cÇu vµ ph¶n ¸nh cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña hä. Vµ cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh c¸c bíc chñ yÕu ®Ó b¸n hµng cã hiÖu qu¶ sau ®©y: Th¨m dß, ®iÒu tra vµ chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn Th¨m dß ý kiÕn bíc ®Çu TiÕp cËn Tr×nh bµy vµ giíi thiÖu ch¬ng tr×nh KiÓm tra gi¸m s¸t KÕt thóc Xö lý c¸c ý kiÕn ph¶n håi * YÓm trî. YÓm trî b¸n hµng lµ mét ho¹t ®éng rÊt quan träng cña Marketing ho¹t ®éng yÓm trî b¸n hµng ®îc th«ng qua viÖc sö dông ho¹t ®éng cña c¸c hiÖp héi kinh doanh, cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, héi chî. 1.4 Nguyªn t¾c x¸c lËp gi¶i ph¸p Marketing- Mix * Nguyªn t¾c 1: chiÕn lîc vµ gi¶i ph¸p Marketing - mix ph¶i ®¶m b¶o c¸c môc tiªu riªng cña Marketing vµ môc tiªu chung cña chiÕn lîc kinh doanh. Trong s¶n xuÊt kinh doanh cã nhiÒu môc tiªu, c¸c gi¶i ph¸p cã thÓ kh¸c nhau vÒ sè lîng, møc ®é, môc tiªu nhng kh«ng thÓ kh¸c nhau vÒ môc 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiªu bao trïm. Môc tiªu bao trïm cã thÓ vµ cÇn ph¶i lµ tiªu chuÈn chung kh«ng chØ trong ®¸nh gi¸ mµ cßn c¶ trong lùa chän vµ quyÕt ®Þnh. * Nguyªn t¾c 2: cã tÝnh kh¶ thi. Nguyªn t¾c nµy ®¶m b¶o cho c¸c gi¶i ph¸p ®îc lùa chän, tr¸nh ®îc sai lÇm viÔn v«ng kh«ng s¸t thùc, vît khái tÇm tay cña doanh nghiÖp c¸c môc tiªu ®a ra nÕu kh«ng s¸t víi thÞ trêng sÏ lµm cho gi¶i ph¸p thÊt b¹i hoµn toµn. * Nguyªn t¾c 3: ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a doanh nghiÖp vµ thÞ trêng vÒ mÆt tÝch cùc. Mèi quan hÖ gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng, gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n theo luËt mua rÎ b¸n ®¾t. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy c¸c gi¶i ph¸p ®Ò ra ph¶i t«n träng vµ ®¸p øng ®îc lîi Ých cña c¶ hai bªn. doanh nghiÖp kh«ng chØ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p Marketing - mix theo môc tiªu riªng cña m×nh mµ trªn c¬ së tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng. Nhng ngîc l¹i kh«ng cã doanh nghiÖp nµo v¹ch ra chiÕn lîc vµ gi¶i ph¸p chØ tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng b»ng mäi gi¸ kÓ c¶ sù hy sinh lîi Ých cña doanh nghiÖp m×nh. CH¦¥NG 2: THùC TR¹NG Vµ CHÝNH S¸CH MARKETING – MIX T¹I C¤NG TY DU LÞCH NG¤I SAO MíI NEWSTAR 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1. Vµi nÐt vÒ C«ng ty §Çu T Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi 2.1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty C«ng ty §Çu t Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Th¾ng Lîi ra ®êi vµo n¨m 1987 víi tªn gäi “ Nhµ kh¸ch vµ dÞch vô tæng hîp”. Tuy míi thµnh lËp nhng c«ng ty ®· cè g¾ng ph¸t triÓn ho¹t ®énh kinh doanh vµ dÞch vô mét c¸ch ®a d¹ng. Ho¹t ®éng cña c«ng ty lóc nµy bao gåm: - Kinh doanh phôc vô kh¸ch trä trong ngµnh - Kinh doanh dÞch vô ¨n uèng - Kinh doanh dÞch vô du lÞch vµ c¸c ho¹t ®éng th¬ng nghiÖp §Õn n¨m 1990 hoµ nhËp víi c¬ chÕ míi, C«ng ty nhanh chãng ®æi míi ho¹t ®éng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao chÊt lîng phôc vô vµ chó träng ®Çu t vao c¬ së vËt chÊt. Bèn n¨m sau ho¹t ®éng cña c«ng ty tiÕp tôc ®îc c¶i tæ hoµn thiÖn h¬n. Bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh dîc s¾p xÕp l¹i. M« h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ®îc chuyÓn ®æi tõ mét Trung t©m sang thµnh mét c«ng ty víi tªn gäi C«ng ty §Çu T Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi. TiÕp ®ã c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 2914/Q§-UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô vµ c«ng v¨n sè 100/H§TW cña héi ®ång TW liªn minh HTX ViÖt Nam, xÐt ®Ò nghÞ cña trëng ban tæ chøc chÝnh quyÒn thµnh phè C«ng ty Th¾ng Lîi vµ c«ng ty Th¬ng m¹i vµ DÞch vô ®îc s¸t nhËp l¹i víi nhau vµ ®æi tªn thµnh “C«ng ty §Çu T Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi”. N¨m 1996 C«ng ty ®îc Tæng Côc Du LÞch cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ du lÞch trong níc vµ l÷ hµnh Quèc tÕ. C¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty bao gåm: - Mua, b¸n bu«n, b¸n lÎ, ®¹i lý… - Liªn doanh liªn kÕt ®Ó s¶n xuÊt, chÕ biÕn tiªu thô s¶n phÈm - Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, l÷ hµnh, vËn chuyÓn du lÞch - T vÊn ®Çu t, gäi vèn ®Çu t - Kinh doang c¸c héi ®ång vÒ XNK ThÞ trêng chñ yÕu : Níc ngoµi : Trung Quèc, Hång K«ng, Ma Cao, Th¸i Lan, Singapore. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong níc: C¸c vïng trªn mäi miÒn ®Êt níc *Kinh doanh nhµ hµng: C«ng ty §Çu T Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi cã hÖ thèng nhµ hµng ®ñ phôc vô cho mäi ®èi tîng kh¸ch. *Kinh doanh th¬ng m¹i: C«ng ty së h÷u mét siªu thÞ mü phÈm, gia dông, lu niÖm…chuyªn phôc vô kh¸ch du lÞch . *Kinh doanh dÞch vô: c«ng ty kinh doanh rÊt nhiÒu lo¹i dÞch vô trong ®ã næi bËt nhÊt la dÞch vô ¨n uèng vµ vui ch¬i gi¶i trÝ. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c«ng ty: - Ho¹t ®éng díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, sù qu¶n lý thèng nhÊt cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. Thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ trong s¶n xuÊt, kinh doanh theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ViÖt Nam vµ giÊy phÐp kinh doanh do UBND Thµnh phè Hµ Néi cÊp. - C«ng ty ®îc qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ trëng trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ nh÷ng ngêi lao ®éng. - C«ng ty ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh XHCN, gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých tßan x· héi, lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých ngêi lao ®éng- trong ®ã lîi Ých ngêi lao ®éng lµ ®éng lùc trùc tiÕp. NhiÖm vô cña c«ng ty: - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh Du lÞch, th¬ng m¹i trong níc, du lÞch quèc tÕ theo ®óng ph¸p luËt nhµ níc ViÖt Nam. - Phôc vô c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ- x· héi cña §oµn TN vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tr¹i hÌ, c©u l¹c bé n¨ng khiÕu, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i cho thanh thiÕu nhi. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ng©n s¸ch Nhµ níc, víi UBND Thµnh phè Hµ Néi, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o trung thùc theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh. - Më réng vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty b»ng c¸c h×nh thøc vµ biÖn ph¸p: + §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, më réng thÞ trõ¬ng du lÞch, ¸p dông tiÕn bé KHKT ®Ó nang cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch du lÞch. + Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, tiÕt kiÖm gi¶m chi phÝ ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thùc hiÖn ph©n phèi tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo kÕt qu¶ kinh doanh, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi, tæ chøc ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. - Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong níc vµ quèc tÕ, nh»m më réng thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi. Khai th¸c cã hiÖu qu¶ mäi kh¶ n¨ng vÒ du lÞch ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh trong c¶ níc. - B¶o vÖ tµi s¶n con ngêi , b¶o vÖ s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, gi÷ g×n an ninh trËt tù x· héi, quan hÖ tèt víi c¸c ®¬n vÞ vµ dÞa ph¬ng, tu©n thñ ph¸p luËt Nhµ níc ViÖt Nam. - CBCNV c«ng ty ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh Bé luËt lao ®éng cña Nhµ níc ViÖt Nam ban hµnh. 2.1.2. C¸c bé phËn, chøc n¨ng, quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña tõng bé phËn Gi¸m ®èc c«ng ty: - Lµ ngêi ®øng ®Çu trong c«ng ty,chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt-kinh doanh cña c«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty cho ®óng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña nhµ níc vµ nghi quyÕt cña §¹i héi CNVC. - Cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, nhiÖm vô cô thÓ, quyÒn h¹n vµ ph¹m vi h¹ch to¸n kinh tÕ cña c¸c bé phËn trùc thuéc c«ng ty phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. - Cã kÕ ho¹ch quy ho¹ch, lùa chän, bè trÝ vµ sö dông c¸n bé trong c«ng ty theo tiªu chuÈn, chøc danh, cÊp bËc vµ theo yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh cña ®¬n vÞ. - §Þnh kú b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty tríc cÊp trªn, tríc chi héi vµ tríc ®¹i héi CNVC. - Ph¶i t«n träng sù l¶nh ®¹o cña tæ chøc §¶ng theo ®iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. T«n träng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ®oµn vµ §oµn thanh niªn ho¹t ®éng theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tæ chøc ®ã. Phã gi¸m ®èc c«ng ty: - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ nh÷ng nhiÖm vô thuéc ph¹m vi, quyÒn h¹n gi¸m ®èc giao.Tæ chøc thùc hiÖn, hoµn thµnh phÇn viÖc ®îc phô tr¸ch. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §Ò xuÊt c¸c ý kiÕn, kiÕn nghÞ nh÷ng viÖc thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm víi gi¸m ®«c c«ng ty. - Gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc khi ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn . - §îc duyÖt chi tµi chÝnh tõ møc 1.000.000 (Mét triÖu ®ång ) trë xuèng. KÕ to¸n trëng: - NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña kÕ to¸n theoquy ®Þnh cña nhµ níc ®· ban hµnh . - ChØ ®¹o vµ tæ chøc hoµn thiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n – thèng kª trong ®¬n vÞ, ph©n c«ng c«ng viÖc, bè trÝ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng KÕ to¸n - Tµi vô cho phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh cña ®¬n vÞ. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n,tµi chÝnh . .Phßng kÕ to¸n – tµi vô - KiÓm tra,gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra trong ®¬n vÞ.Tæng hîp ph©n tÝch sè liÖu ho¹t ®éng kinh tÕ trong c«ng ty, tham mu ®Ò xuÊt cho c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt,kinh doanh cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao . - CËp nhËt sæ s¸ch, chøng tõ; h¹ch to¸n ®Çy ®ñ c¸c lo¹i doanh thu vµ chi phÝ s¶n xuÊt trong ®¬n vÞ. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan, tríc ph¸p luËt vÌ viÖc thùc hiÖn ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª t¹i c«ng ty. - Tæ chøc ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ s¾p xÕp, tinh gi¶m gän nhÑ bé m¸y kÕ to¸n trong ®¬n vÞ cho phï hîp víi m« h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. - ViÖc qu¶n lý cÊp ph¸t, thu tiÒn cña kh¸ch, cña néi bé c«ng ty vµ b¶o vÖ an toµn tiÒn tÖ theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. - Thêng xuyªn b¸o c¸o th«ng tin kÞp thêi nh÷ng sè liÖu vÒ tµi chÝnh víi gi¸m ®èc c«ng ty vµ c¸c ban, ngµnh cã liªn quan. - C¸c kÕ to¸n viªn ph¶i chÊp hµnh nghiªm tóc theo sù ph©n c«ng cña kÕ to¸n trëng, cña l·nh ®¹o c«ng ty vµ thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: - Gióp cho gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng m« h×nh vµ s¸p xÕp bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ®Ó t¹o søc m¹nh trÝ tuÖ cña tËp thÓ ®¶m b¶o phï hîp víi d©y chuyÒn kinh doanh- phôc vô theo thÞ trêng, ®ång thêi ph¶i tho¶ m·n mét 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sè nguyÖn väng cña CBCNV trong c«ng ty… thùc hiÖn viÖc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, qu¶n lý hå s¬ nh©n sù. - §Ò xuÊt viÖc ph©n c«ng, ®iÒu chØnh lao ®éng trong c«ng ty cho hîp lý. Thùc hiÖn nhiÖm vô thêng xuyªn theo chøc danh biªn chÕ. §îc ®Ò nghÞ c¸c quyÒn lîi, chÕ ®é chÝnh ®¸ng, hîp ph¸p cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Trùc tiÕp tham gia vao c¸c héi ®ång tuyÓn dông lao ®éng vµ chÊm døt hîp ®ång lao ®éng trong c«ng ty. - Chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o viÖc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tay nghÒ, viÖc tæ chøc thi n©ng bËc l¬ng cho CBCNV trong c«ng ty. - Hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch tiÒn l¬ng, b¸o c¸o cÊp trªn phª duyÖt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh l¬ng hµng th¸ng cho CBCNV c«ng ty theo kÕt qu¶ kinh doanh ®óng vo¸i quy ®Þnh cña c«ng ty. - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng hµnh chÝnh, sù vô, vÖ sinh m«i trêng, an ninh, trËt tù, dÞch vô. - Qu¶n lý kho, t¹p vô, v¨n th, ®¸nh m¸y…theo quy ®Þnh cña nhµ níc. - §iÒu ®éng vµ lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng, söa ch÷a cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong c«ng ty. - Cã tr¸ch nhiÖm ®ãn ®Õn lµm viÖc víi c«ng ty. - Ch¨m lo ®Õn quyÒn lîi, ®êi sèng vËt chÊt v¨n ho¸ tinh thÇn cho CBCNV c«ng ty. - §îc ký giÊy nghØ phÐp, giÊy ®i ®êng, giÊy giíi thiÖu kh¸m ch÷a bÖnh cho CBCNV trong c«ng ty. Ký x¸c nhËn c¸c chøng tõ vµ c¸c v¨n b¶n sao. - Tham mu, lËp kÕ ho¹ch gi¸m s¸t, qu¶n lý viÖc ®Çu t tµi s¶n, c¬ së vËt chÊt c¬ b¶n cña tõng bé phËn vµ cña toµn c«ng ty . - Tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh phôc vô cña c«ng ty theo th¸ng, quý, n¨m cho cÊp trªn. 2.2.§Æc ®iÓm, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Trung t©m Du LÞch Quèc TÕ Ng«i Sao Míi – NewStar 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.1. Kh¸i qu¸t vÒ Trung t©m Du LÞch Quèc TÕ Ng«i Sao Míi – NewStar Trung t©m Du LÞch Quèc TÕ Ng«i Sao Míi – NewStar lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch ë ViÖt Nam, Trung t©m trùc thuéc C«ng ty §Çu T Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ NewStarTour. Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay cho dï ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc nhng ®¬n vÞ ®· tõng bíc vît qua vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c theo ®Þnh híng cña §¶ng vµ nhµ níc. Qua nhiÒu n¨m, Trung t©m ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ®¹t hiÖu qu¶ rÊt cao trong ®ã m¶ng kinh doanh l÷ hµnh chiÕm tû träng cao trong tæng doanh thu cña toµn Trung t©m. Trung t©m ®· trë thµnh mét trong nh÷ng trung t©m cã ho¹t ®éng Inbound vµ Outbound m¹nh trong c¶ níc. M¶ng thÞ trêng néi ®Þa vµ quèc tÕ ®· tõng ®¹t hiÖu qu¶ cao. 2.2.2 C¸c ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña Trung t©m bao gåm: - Tæ chøc c¸c tour du lÞch trong níc vµ quèc tÕ - §Æt vÐ m¸y bay, phßng kh¸ch s¹n - T vÊn hé chiÕu, visa - Kinh doanh vµ ®Çu t th¬ng m¹i - Kinh doanh s¶n xuÊt, XNK hµng ho¸ - Cho thuª c¸c lo¹i xe du lÞch tõ 4- 45 chç 2.2.3.C¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý cña Trung t©m Du LÞch Quèc TÕ Ng«i Sao Míi – NewStar. Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc 22
- Xem thêm -