Tài liệu Thực trạng và giải phỏp hoàn thiện thuế gtgt ở việt nam

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. A. Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam ®ang tõng b­íc tiÕn tíi héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §Ó b¾t kÞp víi tiÕn tr×nh nµy th× chóng ta ph¶i liªn tôc cã nh÷ng c¶i c¸ch nh»m lµm phï hîp vµ thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Trong ®ã viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch vÒ thuÕ lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, nh»m lµm t¨ng søc c¹nh tranh trªn c¸c lÜnh vùc vÒ th­¬ng m¹i mËu dÞch, nguån vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. TiÕn tíi khi HiÖp ®Þnh vÒ thuÕ quan AFTA vµ héi nhËp WTO th× nh÷ng biÕn ®æi vÒ c¬ cÊu thuÕ vµ nguån thu ng©n s¸ch lµ mét ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. V× thÕ chóng ta cÇn ph¶i c¶i c¸ch thuÕ nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ cßn nhiÒu thiÕu sãt ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña thêi kú míi. Tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay thuÕ GTGT ®· chiÕm ®­îc vÞ trÝ quan träng trong hÖ thèng thuÕ cña c¸c n­íc. ThuÕ GTGT lµ mét lo¹i thuÕ gi¸n thu, ng­êi tiªu dïng lµ ng­êi chÞu thuÕ nh­ng ng­êi b¸n hµng lµ ng­êi nép thuÕ. Vai trß cña nã lµ ®iÒu tiÕt thu nhËp ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi, t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. LuËt thuÕ GTGT ®­îc Quèc héi kho¸ IX th«ng qua t¹i kú häp thø II, cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/1/1999, thay thÕ cho LuËt thuÕ doanh thu. Tõ khi chóng ta ¸p dông LuËt thuÕ GTGT ®Õn nay, ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh c«ng vµ nh÷ng mÆt h¹n chÕ. Sè thu ng©n s¸ch t¨ng lªn, s¶n xuÊt t¨ng, thuÕ GTGT kh«ng thu trïng l¾p… Tuy nhiªn, nã còng sím béc lé nh÷ng h¹n chÕ: nhiÒu vÊn ®Ò næi cém vÒ chÝnh s¸ch nh­ hai ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ t¹o ra hai "s©n ch¬i" kh«ng b×nh ®¼ng, lîi dông chñ tr­¬ng hoµn thuÕ ®Ó lµm hå s¬ gi¶ rót ruét, moi tiÒn cña ng©n s¸ch. C©u hái ®Æt ra lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó thuÕ GTGT thùc sù trë thµnh mét s¾c thuÕ tiÕn bé, phï hîp víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lµ ®iÒu cßn lµm ®au ®Çu c¸c nhµ qu¶n lý vµ nhµ lËp ph¸p. Trong khu«n khæ ®Ò ¸n m«n häc, em xin m¹o muéi bµn vÒ thuÕ GTGT víi ®«i ®iÒu sau: Ch­¬ng I: §¹i c­¬ng vÒ thuÕ vµ thuÕ GTGT Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vµ vai trß luËt thuÕ GTGT ë ViÖt Nam Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn thuÕ GTGT Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o §Æng Ngäc §øc vµ mét sè gi¶ng viªn kh¸c ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy. 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B. Néi dung Ch­¬ng I : §¹i c­¬ng vÒ thuÕ vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vÒ thuÕ ThuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp b¾t buéc theo luËt ®Þnh kh«ng hoµn l¹i trùc tiÕp ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c«ng d©n cho nhµ n­íc. XuÊt ph¸t tõ ®Þnh nghÜa trªn ta cã thÓ thÊy mét sè tÝnh chÊt c¬ b¶n vµ quan träng cña thuÕ. - ThuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh chÊt c­ìng chÕ vµ ph¸p lÝ cao. - ThuÕ lµ khoµn ®ãng gãp mang tÝnh kh«ng haßn tr¶ trùc tiÕp ®èi víi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc nép thuÕ - Trong nguån thu ng©n s¸ch cña nhµ n­íc th× thuÕ chiÕm mét tØ träng rÊt lín. ThuÕ lµ c¬ së quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i cña bé m¸y nhµ n­íc vµ gióp bé m¸y nhµ n­íc cã thÕ thùc hiÖn ®­îc c¸c chÝnh s¸ch ®Æt ra. Ph©n lo¹i thuÕ Theo tÝnh chÊt ®iÒu tra ®iÒu tiÕt cña thuÕ ng­êi ta chia thµnh hai lo¹i lµ thuÕ trôc thu vµ thuÕ gi¸n thu Theo ph¹m vi ®iÒu tiÕt cña thuÕ, ng­êi ta chia thµnh thuÕ chung vµ thuÕ cã lùa chän Theo c¬ së thuÕ ng­êi ta chia thµnh c¸c lo¹i nh­ sau: ThuÕ thu nhËp ThuÕ tµi s¶n: lo¹i thuÕ nµy ®¸nh tren c¸c tµi s¶n cã gi¸ trÞ. ThuÕ kinh doanh: lo¹i thuÕ nµy ®¸nh vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ThuÕ tiªu dïng: lo¹i thuÕ nµy ®¸nh vµo hµnh ho¸ mµ b¹n tiªu dïng 1.2 Nh÷ng kh¸i niªm c¬ b¶n vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 1.2.1 Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ kho¶n gi¸ trÞ míi t¨ng thªm cña hµng hãa dÞnh vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, l­u th«ng tíi tiªu dïng. 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) cßn ®­îc gäi lµ VAT lµ lo¹i thuÕ chØ ®¸nh trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm qua mçi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæng sè thuÕ thu ®­îc ë c¸c kh©u chÝnh b»ng sè thuÕ tÝnh trªn gi¸ b¸n cho ng­êi tiªu dïng. VÒ b¶n chÊt ng­êi chÞu thuÕ GTGT lµ ng­êi tiªu dïng, hoÆc ng­êi s¶n xuÊt, hoÆc c¶ ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng phô th­éc vµ mèi quan hÖ cung cÇu cña lo¹i hang ho¸ ®ã trªn thÞ tr­êng. 1.2.2 ThuÕ GTGT cã c¸c kh¸i niÖm chung. §èi t­îng chÞu thuÕ GTGT: Lµ nh÷ng hµng ho¸, dich vô theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p ph¶i chÞu thuÕ vµ thuÕ ®­îc tÝnh dùa trªn gi¸ trÞ b»ng tiÒn cña hµng ho¸, dÞch vô ®ã. §èi t­îng nép thuÕ: Lµ ®èi t­îng trùc tiÕp cã quan hÖ vÒ mÆt nghÜa vô ®èi víi c¬ quan thuÕ. Lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã s¶n xuÊt, kinh doanh, nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT theo quy ®Þnh trong luËt thuÕ GTGT cña tõng n­íc. Tuy nhiªn ta cã thÓ hiÓu ®èi t­îng tiªu dïng cuèi cïng lµ ng­êi ph¶i chÞu toµn bé sè thuÕ tÝnh trªn GTGT tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. Trong qu¸ trinh lu©n chuyÓn trªn thÞ tr­êng c¬ quan thuÕ lu«n ph¶i tiÕn hµnh tinh to¸n thu thuÕ ®Çu ra vµ hoµn thuÕ ®Çu vµo cho c¸c kh©u lu©n chuyÓn trªn thÞ tr­êng. Hµng ho¸, dÞch vô ®Õn tay ng­êi tiªu dïng ®· bao hµm toµn bé thuÕ GTGT cña c¸c kh©u tr­íc trong gi¸. C¨n cø vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ - C¨n cø tÝnh thuÕ: C¨n cø tÝnh thuÕ bao gåm gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô lµ gi¸ ch­a cã thuÕ cña hµng ho¸ dÞch vô ®ã. ThuÕ suÊt ¸p dông cho luËt thuÕ GTGT ®­îc nghiªn cøu sao cho phï hîp nhÊt víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tõng quèc gia. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT th«ng th­êng chØ gåm tõ mét ®Õn ba møc nh­ng trªn thÕ giíi xu h­íng ®¬n gi¶n ho¸ sè l­îng thuÕ suÊt thuÕ GTGT nh»m ®¬n gi¶n biÓu thuÕ, ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c hµnh chÝnh thuÕ còng nh­ t¹o sù th«ng tho¸ng, cëi më s½n sµng héi nhËp c¸c nhãm, c¸c céng ®ång kinh tÕ trong khu vùc vµ trong ch©u lôc - Ph­¬np ph¸p tÝnh thuÕ: 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. VÒ mÆt lý thuyÕt cã 4 ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép: + Ph­¬ng ph¸p céng th¼ng trùc tiÕp hay cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n: ThuÕ GTGT = ThuÕ suÊt x (tiÒn c«ng + lîi nhuËn) + Ph­¬ng ph¸p céng gi¸n tiÕp: ThuÕ GTGT = ThuÕ suÊt x tiªn c«ng + thuÕ suÊt x lîi nhuËn + Ph­¬ng ph¸p trõ trùc tiÕp: ThuÕ GTGT = thuÕ suÊt x (gi¸ ®Çu ra – gi¸ ®Çu vµo). + Ph­¬ng ph¸p trï gi¸n tiÕp (cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p ho¸ ®¬n hay ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) ThuÕ GTGT = (thuÕ suÊt x gi¸ ®Çu ra) – (thuÕ suÊt x gi¸ ®Çu vµo) 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ngII: Thùc tr¹ng vµ vai trß thuÕ GTGT ë ViÖt Nam 2.1 Sù cÇn thiÕt khi ban hµnh luËt thuÕ GTGT. Trªn lý thuyÕt, thuÕ GTGT mang tinh khoa häc r©t cao, cã kh¶ n¨ng t¹o ®­îc c«ng b»ng trong viÖc tÝnh thuÕ, thóc ®Èy c¸c danh nghiÖp c¶i tiÕn qu¶n lÝ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh ®Ó c¹nh tranh thuËn lîi ë trong vµ ngoµi n­íc. §iÓm næi bËt cña thuÕ GTGT lµ kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm thu trïng l¾p, chång chÐo qua nhiÒu kh©u cña thuÕ doanh thu. Tõ l©u sù chång chÐo nµy cña thuÕ doanh thu ®· g©y nhiÒu kªu ca, phµn nµn cña hÇu hÕt c¬ së kinh doanh vµ ng­êi tiªu dïng v× nã ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸. ThuÕ doanh thu tÝnh trªn toµn bé gi¸ b¸n qua tõng kh©u cã nghÜa lµ trong tr­êng hîp mua cao, b¸n h¹ doanh nghiÖp vÉn ph¶i nép thuÕ doanh thu. Ng­îc l¹i thuÕ GTGT chØ thu trªn gi¸ trÞ t¨ng thªm mµ doanh nghiÖp t¹o ra, thËm chÝ doanh nghiÖp cßn ®­îc hoµn thuÕ khi thuÕ ®Çu vµo cao h¬n thuÕ ®Çu ra. H¬n n÷a, thuÕ GTGT cßn cã t¸c dông thóc ®Èy xuÊt khÈu, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt, chèng thÊt thu cã hiÖu qu¶, b¶o ®¶m nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. 2.2 Néi dung cô thÓ cña luËt thuÕ GTGT 2.2.1 §èi t­îng chÞu thuÕ GTGT: TÊt c¶ hµng hãa, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu dïng ë trong l·n thæ ViÖt Nam lµ ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT. Tuy nhiªn trong luËt thuÕ GTGT cßn quy ®Þnh 26 ®èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. §ã lµ nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: - S¶n phÈm cña mét sè ngµnh s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn khã kh¨n ph¶i phô thuéc vµo thiªn nhiªn. H¬n n÷a nh÷ng s¶n phÈm nµy ®­îc s¶n xuÊt ra ®­îc dïng cho chÝnh ng­êi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng toµn x· héi. Do ®ã ph¶i cÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn: Nh­ s¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n … - S¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô thiÕt yÕu phôc vô cho nhu cÇu toµn x· héi nh»m n©ng cao ®êi sång v¨n ho¸, vËt chÊt kh«ng ngõng t¨ng lªn cña con ng­êi nh­ dÞch vô b¶o hiÓm, dÞch vô kh¸m ch÷a bÖnh, phßng bÖnh, ph¸t sãng truyÒn thanh, truyÒn h×nh … 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - S¶n phÈm dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi kh«ng v× môc tiªu lîi nhuËn, nh­ muèi i èt, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng xe buýt theo gi¸ vÐ thèng nhÊt, tµi nguyªn chuyªn dïng cho quèc phßng vµ an ninh … - C¸c s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®­îc ­­ ®·i th× mang tÝnh x· héi vµ tÝnh nh©n ®¹o, nh­ x©y dùng nhµ t×nh nghÜa, viÖn trî nh©n ®¹o … - C¸c s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt ph¸t triÓn thóc ®Èy s¶n xuÊt ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt: nh­ dÞch vô tÝn dông, quü ®Çu t­ chuyÓn giao c«ng nghÖ … 2.2.2 §èi t­îng nép thuÕ GTGT: TÊt c¶ c¸c tæ chøc c¸ nh©n cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ trªn l·nh thæ ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt ngµnh nghÒ tæ chøc vµ hinh thøc kinh doanh. TÊt c¶ mäi tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT. NÕu tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng kinh doanh nh­ng cã nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT ®Ó trùc tiÕp tiªu dïng 1. Tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô: Bao gåm: - Doanh ngiÖp nhµ n­íc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n … - Doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo ph¸p luËt. - Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi tham gia hîp t¸c kinh doanh theo luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam; c¸c c«ng ty n­íc ngoµi vµ tæ chøc n­íc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng theo luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2. C¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô bao gåm nh÷ng ng­êi kinh doanh déc lËp, hé gia ®×nh, c¸ nh©n hîp t¸c kinh tÕ ®Ó cïng hîp t¸c s¶n xuÊt, kinh doanh nh­ng kh«ng h×nh thµnh ph¸p nh©n. 2.2.3 C¨n cø vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ: C¨n cø tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT: theo quy ®Þnh cña luËt thuÕ GTGT, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: - §èi víi hµng ho¸, dÞch vô do c¬ së s¶n xu©t, kinh doanh b¸n ra hoÆc cung øng cho ®èi t­îng kh¸c lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT. - §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu céng víi thuÕ nhËp khÈu, gi¸ nhËp khÈu t¹i cña khÈu lµ c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh vÒ gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ nhËp khÈu. Tr­êng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu ®­îc miÔn gi¶m thuÕ nh©p khÈu th× gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu céng víi thuÕ nhËp khÈu x¸c ®Þnh theo møc thuÕ ®· ®­îc miÔn gi¶m. - Hµng ho¸, dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, sö dông néi bé, biÕu, tÆng, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®­îc x¸c ®Þnh theo gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t­¬ng ®­¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy. - Ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n bao gåm cho thuª nhµ, kho, x­ëng, bÕn b·i, m¸y mãc thiÕt bÞ… Gi¸ ®Ó tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ cho thuª ch­a cã thuÕ. Tr­êng hîp cho thuª theo h×nh thøc tr¶ tiÒn thuª tõng k× hoÆc tr¶ tr­íc tiÒn thuª cho mét thêi h¹n thuª th× thuÕ GTGT tÝnh trªn sè tiÒn thuª tr¶ tõng k× ho¹c tr¶ tr­íc, bao gåm c¶ tri tr¶ d­íi h×nh thøc kh¸c nh­ cho thuª nhµ cã thu tiÒn ®Ó hoµn thiÖn söa ch÷a, n©ng cÊp nhµ theo yªu cÇu cña bªn thuª. Gi¸ cho thuª tµi s¶n do c¸c bªn tho¶ thuËn ®­îc x¸c ®Þnh theo hé ®ång. Tr­êng hîp ph¸p luËt quy ®inh vÒ khung gi¸ thuª th× gi¸ thuª ®­îc x¸c ®Þnh trong ph¹m vi gi¸ quy ®Þnh. - §èi víi hµng ho¸ b¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp, tÝnh theo gi¸ b¸n tr¶ mét lÇn ch­a cã thuÕ GTGT cña hµng ho¸ ®ã (kh«ng bao gåm l·i tr¶ gãp), kh«ng tÝnh theo sè tiÒn tr¶ gãp tõng k×. - §èi víi gia c«ng hµng ho¸, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ gia c«ng ch­a cã thuÕ, bao gåm: TiÒn c«ng, tiÒn nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu phô vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó gia c«ng. - §èi víi ho¹t ®éng xËy dùng vµ l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (kh«ng ph©n biÖt cã bao thÇu hay kh«ng bao thÇu vËt t­, nguyªn liÖu) gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ x©y dùng l¾p ®Æt ch­a cã thuÕ GTGT. 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh thùc hiÖn thanh to¸n theo ®¬n gi¸ vµ tiÕn ®é h¹ng môc c«ng tr×nh, phÇn viÖc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao th× thuÕ GTGT tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ hoµn thµnh bµn giao. - §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô h­ëng tiÒn c«ng hoÆc tiÒn hoa hång nh­ ®¹i lÝ mua, b¸n hµng ho¸, ®¹i lÝ tÇu biÓn, dÞch vô m«i giíi, uû th¸c xuÊt nhËp khÈu h­ëng hoa hång, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ tiÒn c«ng hoÆc tiÒn hoa hång ®­îc h­ëng ch­a trõ mét kho¶n phÝ tæn nµo mµ c¬ së thu ®­îc tõ ho¹t ®éng nµy. Hµng ho¸ do ®¹i lÝ b¸n ra vÉn ph¶i tÝnh thuÕ GTGT trªn gi¸ b¸n ra. - §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i bèc xÕp th× gi¸ tÝnh thuÕ TGT lµ gi¸ c­íc vËn t¶i, bèc xÕp ch­a cã thuÕ GTGT. - Ho¹t ®éng vËn t¶i bao gåm: VËn t¶i hµnh kh¸ch, hµng ho¸ b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn ®­êng s¾t, ®­êng bé, ®­êng hµng kh«ng…. - §èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng, ®­êng biÓn, …. Cã ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ (doanh thu thu ®­îc tõ ho¹t ®éng vËn t¶i ë n­íc ngoµi vµ tõ ViÖt Nam ®i n­íc ngoµi) Khong chÞu thuÕ GTGT. - §èi víi hµng ho¸, dÞch vô ®­îc dïng c¸c chøng tõ nh­ tem th­ b­u chÝnh, vÐ c­íc vËn t¶i… - Gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô bao gåm c¶ kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ hµng ho¸, dÞch vô mµ c¬ së kinh doanh d­îc h­ëng. - C¸c kho¶n phô thu mµ c¬ së kinh doanh thu theo chÕ ®é cña nhµ n­íc kh«ng tÝnh vµo doanh thu cña c¬ së kinh doanh thi thuÕ GTGT kh«ng tÝnh víi c¸c kho¶n phô thu nµy. 2. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: - ThuÕ xuÊt 0% ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu. Hµng ho¸ xuÊt khÈu bao gåm c¶ hµng ho¸ gia c«ng xuÊt khÈu. XuÊt khÈu bao gåm xuÊt ra n­íc ngoµi, xuÊt vµo khu chÕ suÊt. C¸c tr­êng hîp ®­a hµng ho¸ ra n­íc ngoµi ®Ó b¶n gií thiÖu s¶n phÈm t¹i c¸c héi chî triÓn l¸m nÕu cã ®ñ c¨n cø x¸c ®Þnh lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu còng ®­îc ¸p dông thuÕ xuÊt 0%. 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Hµng ho¸ cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi, ®­îc ¸p dông thuÕ xuÊt 0% pahØ cã hå s¬, chøng tõ chøng minh hµng ho¸ thùc tÕ ®· xuÊt khÈu, cô thÓ sau ®©y: + Hîp ®ång b¸n hµng ho¸ hoÆc hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu víi n­íc ngoµi. + Ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc xuÊt tr¶ hµng gia c«ng cho n­íc ngoµi, doanh nghiÖp chÕ xuÊt. + Tê khai h¶i quan vÒ hµng xuÊt khÈu cã kiÓm tra, x¸c nhËn ®· xuÊt khÈu cña c¬ quan h¶i quan. - ThuÕ xuÊt 5% ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô: + N­íc s¹ch phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doang n­íc khai th¸c tõ nguån n­íc tù nhiªn cung cÊp cho c¸c ®èi t­îng sö dông n­íc (trõ n­íc s¹ch do c¸c c¬ së khai th¸c tõ n«ng th«n, miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng s©u vïng xa ®Ó phôc vô vho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t ë vïng ®ã kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ vµ c¸c lo¹i n­íc thuéc nhãm thuÕ suÊt). + ThiÕt bÞ m¸y mãc vµ công cô chuyªn dïng cho y tÕ nh­ c¸c lo¹i m¸y soi, chiÕu, chôp, dïng ®Ó kh¸m ch÷a bÖnh, c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó mæ, ®iÒu trÞ vÕt th­¬ng … + Thuèc ch÷a bÖnh, phßng bÖnh bao gåm c¸c lo¹i thuèc dïng cho ng­êi vµ vËt nu«i + Gi¸o cô dïng ®Ó gi¶ng d¹y ®Ó häc tËp bao gåm gi¸o cô trùc quan, th­íc kÎ b¶ng phÊn … + §å ch¬i cho trÎ em s¸ch gi¸o khoa kü thuËt, s¸ch v¨n häc nghÖ thuËt, s¸ch phôc vô thiÕu nhi … trõ s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËn lµ sach in v¨n b¶n ph¸p luËt, chØ thÞ, nghÞ ®Þnh, nghÞ quyÕt cña §¶ng, nhµ n­íc thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 13 ®iÒu 14 luËt thuÕ GTGT. + Kinh doanh c¸c mÆt hµng lµ s¶n phÈm trång trät, s¶n phÈm ch¨n nu«i … + S¶n ph¨m b»ng ®ay, cãi, tre, løa, l¸ nh­: Th¶m ®ay, bao ®ay, th¶m s¬ dõa, chiÕu s¶n xuÊt b»ng ®ay … 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + B«ng s¬ chÕ tõ b«ng trång trong n­íc lµ b«ng ®· ®­îc bá vá, h¹t vµ ph©n lo¹i. + Thøc ¨n gia sóc, gia cÇm vµ thøc ¨n cho ®éng vËt nu«i kh¸c bao gåm lo¹i thøc ¨n ®· hoÆc ch­a ®­îc chÕ biÕn tæng hîp nh­ c¸m b·, kh« l¹c, bét c¸ … + DÞch vô khoa häc, kü thuËt bao gåm c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, øng dông h­íng dÉn vÒ khoa häc ky thuËt. + DÞch vô trùc tiÕp phcô vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh­ cµy, bõa ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; ®µo, ®¾p, l¹o… + X©y dùng, l¾p ®Æt + VËn t¶i, bèc xÕp - Møc thuÕ suÊt 10% ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô : + S¶m phÈm khai kho¸ng dÇu má, khÝ ®èt, quÆng kim lo¹i. Phi kinh lo¹i vµ c¸c s¶n phÈm khai kho¸ng kh¸c. + §iÖn th­¬ng phÈm do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®iÖn b¸n ra kh«ng ph©n biÖt nguån ®iÖn s¶n xuÊt lµ thuû ®iÖn, nhiÖt ®iÖn … + S¶n phÈm ®iÖn tö, ®å ®iÖn, c¬ khÝ + S¶n ph¶n ho¸ chÊt, mü phÈm … - Møc thuÕ suÊt 20% ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô: Vµng, b¹c, ®¸ quy do c¬ së kinh doanh mua vµo b¸n ra; xæ sè kiÕm thiÕt vµ c¸c lo¹i h×nh xæ sè kh¸c; ®¹i lÝ tµu biÓn; dÞch vô m«i giíi … Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: Cã 2 ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT - Ph­¬ng ph¸p kh©u trõ thuÕ: a. §èi t­îng ¸p dông: Lµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh, bao gåm c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi, doanh nghiÖp t­ nh©n, c¸c c«ng ty cæ phÈn hîp t¸c x· vµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh kh¸c, trõ c¸c ®èi t­îng ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT t¹i ®iÓm 2 d­íi ®©y. b. X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép nh­ sau: Sè thuÕ GTGT thuÕ GTGT ph¶i nép = ®Çu ra 10 - thuÕ GTGT ®Çu vµo Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong ®ã: ThuÕ GTGT ®Çu ra gi¸ tÝnh thuÕ thuÕ suÊt hµng ho¸, dÞch vô x thuÕ GTGT chÞu thuÕ b¸n ra cña hµng ho¸ dÞch vô C¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îc tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ khi b¸n hµng ho¸ dÞch vô ph¶i tÝnh vµ thu thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra. Khi nép ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô c¬ së kinh doanh ph¶i nghi râ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ, thuÕ GTGT vµ tæng sè tiÒn ng­êi mua ph¶i thanh to¸n. Tr­êng hîp chØ nghi gi¸ thanh to¸n kh«ng nghi gi¸ ch­a cã thuÕ vµ thuÕ GTGT th× thuÕ GTGt cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra, tÝnh trªn gi¸ thanh to¸n ghi trªn ho¸ ®¬n chøng tõ. = ThuÕ GTGT ®Çu vµo c¬ së kinh doanh ®­îc tÝnh khÊu trõ quy ®Þnh nh­ sau: + ThuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vôchÞu thuÕ GTGT th× ®­îc khÊu trõ. + ThuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô ®­îc khÊu trõ ph¸t sinh trong th¸ng nµo ®­îc kª khai khÇu trõ khi x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng ®ã kh«ng ph©n biÖt ®· xuÊt dïng hay ®Ó trong kho. Tr­êng hîp c¬ së kinh doanh mua vËt t­, hang hãa kh«ng cã ho¸ ®¬n chøng tõ hoÆc cã ho¸ ®¬n, chøng tõ kh«ng ph¶i lµ ho¸ ®¬n GTGT nhung kh«ng ghi riªng sè thuÕ GTGT ngoµi ra b¸n th× kh«ng ®­îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo, trõ c¸c tr­êng hîp cã quy ®Þnh riªng sau: -> Tr­êng hîp hµng ho¸, dÞch vô mua vµo lµ lo¹i ®­îc dïng chøng tõ khi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ GTGT th× c¬ së ®­îc c¨n cø vµo gi¸ ®· cã thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ kh«ng cã thuÕ vµ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ -> Tr­êng hîp c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn nguyªn nhiªn liÖu lµm n«ng s¶n, l©m s¶n , thuû s¶n ch­a qua chÕ biÕncña ng­êi s¶n xuÊt b¸n ra kh«ng cã ho¸ ®¬n sÏ ®­îc tÝnh khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo theo tØ lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn gi¸ trih hµng ho¸ mua vµo: 5% ®èi víi s¶n phÈm trång trät thuéc c¸c c©y lÊy nhùa, lÊy mñ, lÊy dÇu, mÝa c©y, chÌ bót t­¬i, lóa, ng«, khoai, … 11 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3% ®èi víi c¸c laäi s¶n phÈm lµ n«ng s¶n, n«ng s¶n cã quy ®Þnh trong nhãm ®­îc khÊu trõ theo 5% trªn ®©y. ViÖc tÝnh khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo ®èi víi nguyªn liÖu mua vµo lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n trªn ®©y kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ së mua ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, kinh doanh th­¬ng nghiÖp, kinh doanh ¨n uèng. -> Tr­êng hîp hµng ho¸, dÞch vô mua vµo cïng ®ång thêi cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chiu thuÕ GTGT vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT th× chØ ®­îc khÊu trõ sè thuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞhc vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT. Cë së s¶n xuÊt kinh doanh ho¹ch to¸n riªng thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ vµ kh«ng ®­îc khÊu trõ; tr­êng hé kh«ng ho¹ch to¸n riªng ®­îc th× ®­îc khÊu trõ theo tØ lÖ % gi÷a doanh sè chÞu thuÕ GTGT so víi t«ng doanh thu. Tr­êng hîp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh c¶ hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT nh­ng kh«ng ho¹ch to¸n riªng ®­îc thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ th× thuÕ ®Çu vµo ®­îc tÝnh khÊu trõ theo tØ lÖ phÇn tr¨m doanh sè hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra.  ThuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc khÊu trõ nh­ sau: §èi víi c¬ së kinh doanh cã sè thuÕ ®Çu vµo cña t¶i s¶n cè ®Þnh ®­îc khÊu trõ th× kª khai khÊu trõ nh­ ®èi víi vËn t­, hµng ho¸ kh¸c, …. Truêng hîp sè thuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh lín th× c¬ së ®­îc khÊu trõ dÇn, nÕu ®· khÊu trõ 3 th¸ng mµ sè thuÕ cßn l¹i ch­a ®­îc khÊu trõ vÉn cßn th× doanh nghiÖp lµm thñ tôc yªu cÇu c¬ quan thuÕ xÐt hoµn l¹i sè thuÕ ®­îc khÊu trõ. Riªng ®èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng ®· d¨ng kÝ nép thuÕ GTGT nh­ng lµ c¬ së ®Çu t­ míi, ch­a ph¸t sinh doanh thu b¸n hµng, ch­a cã thuÕ ®Çu ra ®Ó khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh míi ®Çu t­, nÕu thêi gian ®Çu t­ tõ 1 n¨m trë lªn ®­îc xem xÐt hoµn thuÕ ®Çu vµo theo tõng n¨m vµ tÝnh theo n¨m d­¬ng lÞch. Tr­êng hîp sè thuÕ GTGT phat sinh lín, c¬ së cã thÓ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ theo tõng quy. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT trùc tiÕp trªn GTGT: 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) §èi t­îng ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT: + C¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh lµ ng­êi ViÖt Nam; + Tæ chøc, c¸ nh©n ng­êi n­íc ngoµi kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ch­a thùc hiÖn c¸c diÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ + C¬ së kinh doanh, mua b¸n vµng b¹c, ®¸ quy, ngo¹i tÖ. b) X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép lµ: Sè thuÕ GTGT cña thuÕ suÊt thuÕ GTGT = hµng ho¸, dÞch vô x GTGT cña hµng ph¶i nép chÞu thuÕ b¸n ra ho¸ dÞch vô ®ã C¨n cø tÝnh thuÕ ë ®©y lµ phÇn GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: GTGT cña hµng ho¸ dÞch cô b¸n ra = Gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra - Gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo t­¬ng øng c) Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh GTGT lµm c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép ®èi víi tõng c¬ së kinh doanh nh­ sau: + §èi víi c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ, ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n th× GTGT ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo gi¸ mua, gi¸ b¸n ghi trªn chøng tõ. + §èi víi c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ b¸n hµng ho¸ dÞch vô x¸c ®Þnh ®­îc ®óng doanh thu b¸n hµng hãa, dÞch vô theo ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô nh­ng kh«ng cã ®ñ ho¸ ®¬n mua hµng ho¸, dÞch vô th× GTGT ®­îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu nh©n víi tØ lÖ phÇn tr¨m GTGT tÝnh trªn doanh thu. + §èi víi c¸ nh©n hé kinh doanh ch­a thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn ch­a ®Çy ®ñ ho¸ ®în chøng tõ mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô th× c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh cña tõng hé Ên ®Þnh møc doanh thu tÝnh thuÕ; GTGT ®­îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu Ên ®Þnh nh©n víi tØ lÖ phÇn tr¨m GTGT tÝnh trªn doanh thu. ThuÕ GTGT mµ c¬ së nµy ph¶i nép ®­îc tÝnh nh­ sau: 13 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ThuÕ GTGT ph¶i nép = Doanh thu tØ lÖ (%) ThuÕ suÊt tÝnh thuÕ x GTGT x GTGT cña (Ên ®Þnh) (Ên ®Þnh) hµng ho¸, dÞch vô t­¬ng øng C¸c c¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸ ®¬n chøng tõ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1. Cë së kinh doanh thuéc ®èi t­îng nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ph¶i sñ dông ho¸ ®¬n GTGT (trõ tr­êng hîp ®­îc dïng chøng tõ ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ GTGT) Khi lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô c¬ sá kinh doanh ph¶i ghi ®Çy ®ñ ®óng c¸c yªu tè quy ®Þnh trªn ho¸ ®¬n vµ ghi râ: Gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ, phô phÝ phô thu thªm, thu ngoµi gi¸ b¸n nªu cã, thuÕ GTGT, tæng gi¸ thanh to¸n ®· cã thuÕ. NÕu c¬ së kinh doanh b¸n hµng ho¸, dÞch vô kh«ng ghi t¸ch riªng doanh sè b¸n vµ thuÕ GTGT, chØ ghi chung gi¸ thanh to¸n th× thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i tÝnh trªn giµ thanh to¸n 2. C¸c c¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng nép thuÕ trùc tiÕp trªn GTGT vµ c¸c c¬ së kinh doanh hang ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi t­îng nép thuÕ GTGT sö dông ho¸ ®¬n th«ng th­êng. Gi¸ b¸n hµng ho¸, dÞch vô ghi trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ thùc ®· thanh to¸n cã thuª GTGT. 1. C¬ së kinh doanh muèn s­ dông ho¸ ®¬n, chøng tõ kh¸c víi mÉu quy ®Þnh chung ph¶i ®¨ng kÝ víi tæng côc thuÕ vµ chØ ®­îc sö dông khi ®· ®­îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho phÐp sö dông. Mäi tr­êng hîp danh nghiÖp ®¨ng kÝ sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ in ph¶i ®¶m b¶m c¸c néi dung, chi tiªu ghi trong ho¸ ®¬n theo mÉu quy ®Þnh. 2. C¬ së kinh doanh trùc tiÕp b¸n lÎ hµng ho¸ cung øng dÞch vô cho ng­êi tiªu dung hµng ho¸, dÞch vô cã gi¸ trÞ th©p d­êi møc quy ®Þnh ph¶i lËp ho¸ ®¬n th× cã thÓ kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n. NÕu c¬ së kh«ng lËp ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp b¶n kª b¸n lÎ theo mÉu sè 05/GTGT ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT; tr­êng hîp ng­êi mua yªu cÇu lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng th× ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo ®óng quy ®Þnh. 14 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. C¬ së kinh doanh mua c¸c mÆt hµng lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n cña ng­êi s¶n xuÊt trùc tiÕp b¸n ra hoÆc ng­êi kh«ng kinh doanh b¸n, nÕu kh«ng cã ho¸ ®¬n theo chÕ ®é quy ®Þnh th× ph¶i lËp b¶ng kª hµng ho¸ mua vµo theo m©u sè 04/GTGT. C¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn ®­îc qu¶n lÝ, sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®inh vÒ chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ doanh thu cña bé tµi chÝnh ban hµnh. 1.2.4 Hoµn thuÕ GTGT: a) §èi t­îng vµ tr­êng hîp ®­îc hoµn thuÕ GTGT. - C¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®­îc xÐt hoµn thuÕ trong nh÷ng tr­êng hîp sau: + Cã sè thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ bao gåm sè thuÕ ®Çu vµo ph¸t sinh trong th¸ng vµ sè thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ cña thuÕ tr­íc chuyÓn sang lín h¬n sè thuÕ ®Çu ra ph¸t sinh trong 3 th¸ng liªn tiÕp. + C¬ së kinh doanh hµng xuÊt khÈu cso sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc hoµn lín h¬n do xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng theo thêi vô hoÆc theo tõng lÇn xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ, sè l­îng lín th× ®­îc xÐt hoµn thuÕ GTGT theo tõng th¸ng hoÆc tõng chuyÕn hµng, sè thuª ®­îc hoµn lín ®­îc x¸c ®Þnh tõ 300 triÖu trë lªn. - C¬ së kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT cã ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, cã sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ lín ®­îc hoµn thuÕ nh­ sau: + §èi víi c¬ së ®Çu t­ míi ®· ®¨ng kÝ nép thuÕ GTGT nh­ng ch­a cã ph¸t sinh doanh thu b¸n hµng ®Ó tinh thuÕ GTGT ®Çu ra, nÕu thêi gian ®Çu t­ tõ 1 n¨m trë lªn ®­îc xÐt hoµn thuÕ ®Çu vµo theo tõng n¨m. Tr­¬ng hîp c¬ së cã sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña tµi s¶n ®Çu t­ ®­îc hoµn lín th× ®­îc xÐt hoµn theo tõng quy. + §èi víi c¬ së kinh doanh ®Çu t­ më réng, ®Çu t­ chiÒu s©u, nÕu sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña tµi s¶n ®· khÊu trõ trong ba th¸ng mµ ch­a ®­îc khÊu trõ hÕt th× ®­îc hoµn l¹i sè thuÕ tr­a ®­îc khÊu trõ nµy. 15 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + C¬ së kinh doanh quyÕt to¸n thuÕ khi s¸t nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cã sè thuÕ GTGT nép thõa, nÕu c¬ së ®Ò nghÞ hoµn tr¶, th× ®­îc hoµn thuÕ - C¬ së kinh doanh ph¶i cã hå s¬ sau:  C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT nép thõa vµo ng©n s¸ch nh¸ n­íc.  QuyÕt ®Þnh s¸t nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn.  QuyÕt to¸n thuÕ GTGT ®Õn thêi ®iÓm s¸t nhËp, gi¶i thÓ. b. §èi t­îng ®­îc hoµn thuÕ GTGT cã tr¸ch nhiÖm: - §Ó cã c¨n cø gi¶i quyÕt hoµn thuÕ, c¬ së ph¶i lËp hè s¬ ®Ò nghÞ sÐt hoµn l¹i tiÒn thuÕ GTGT ®· nép, hå s¬ gåm cã: + B¶n kª khai tæng hîp sè thuÕ ph¸t sinh ®Çu ra, sè thuÕ ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ, sè thuÕ ®· nép, sè thuÕ ®Çu vµo lín h¬n sè thuÕ ®Çu ra ®Ò nghÞ hoµn l¹i. + B¶n kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra trong k× liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo, ®Çu ra. - NÕu viÖc kª khai thuÕ hµng th¸ng nµy ®É ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, c¬ së chØ cÇn tæng hîp sè liÖu ®· kª khai c¸c th¸ng ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ®Ò nghÞ hoµn tr¶ - NÕu hå s¬ kh«ng râ rµng hoÆc kh«ng ®Çy ®ñ, c¬ së ph¶i cung cÊp hå s¬ bæ sung hÆc gi¶i tr×nh theo yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ - Doanh nghiÖp ®Ò nghÞ ®­îc hoµn thuÕ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu kª khai liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh sè thÕu ®­îc hoµn tr¶. Mäi tr­êng hîp sai sãt, nÕu kiÓm tra ph¸t hiÖn ®Òu bÞ sö lÝ truy thu vÒ thuÕ. Tuú theo nghuyªn nh©n vµ møc ®é vi ph¹m cßn bÞ ph¹t hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo ph¸p luËt. 16 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.2.5. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ a. §¨ng ký nép thuÕ - C¸c c¬ së kinh doanh, kÓ c¶ c¸c ®¬n vÞ, chi nh¸nh, cöa hµng trùc thuéc c¬ së kinh doanh chÝnh ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi Côc thuÕ (hoÆc Chi côc thuÕ nÕu lµ c¸ nh©n kinh doanh) vÒ ®Þa ®iÓm kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh, lao ®éng, tiÒn vèn, n¬i nép thuÕ vµ c¸c chØ tiªu liªn quan kh¸c theo mÉu ®¨ng ký nép thuÕ vµ h­íng dÉn cña c¬ quan thuÕ. §èi víi c¬ së míi thµnh lËp, thêi gian ®¨ng ký nép thuÕ chËm nhÊt 10 ngµy kÓ tõ ngµy c¬ së ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; tr­êng hîp c¬ së ch­a ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nh­ng cã ho¹t ®éng kinh doanh, c¬ së vÉn ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ theo quy ®Þnh. C¸c c¬ së ®· ®¨ng ký nép thuÕ nÕu cã thay ®æi ngµnh kinh doanh, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, hîp nhÊt, chia t¸ch hay cã tæ chøc cöa hµng, chi nh¸nh… ph¶i ®¨ng ký bæ sung víi c¬ quan thuÕ chËm nhÊt 5 ngµy tr­íc khi cã sù thay ®æi. - C¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt ë mét sè ®Þa ph­¬ng (tØnh, thµnh phè thuéc Trung ­¬ng) nh­ng cã trô së, v¨n phßng giao dÞch lµm thñ tôc b¸n hµng ë mét sè ®Þa ph­¬ng kh¸c th× c¬ së b¸n hµng còng ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng **** - Nh÷ng c¬ së kinh doanh th­¬ng nghiÖp, dÞch vô cã chi nh¸nh cöa hµng ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau th× tõng chi nh¸nh, cöa hµng ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt chi nh¸nh cña hµng. - C¬ së kinh doanh x©y dùng ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph­¬ng n¬i ®ãng trô së, ®ång thêi ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt c«ng tr×nh. - C¬ së kinh doanh thùc hiÖn c¬ c¬ chÕ kho¸n cho tËp thÓ, c¸ nh©n nhËn kho¸n ph¶i trùc tiÕp ®¨ng ký kª khai nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ n¬i kinh doanh. - C¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng, nÕu thùc hiÖn ®­îc ®óng, ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn mua, b¸n 17 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hµng ho¸, dÞch vô, cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ, ghi chÐp h¹ch to¸n sæ kÕ to¸n ®óng chÕ ®é, kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®ung chÕ ®é vµ tù nguyÖn ®¨ng ký thùc hiÖn h×nh thøc nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p ®óng chÕ ®é vµ tù nguyÖn ®¨ng ký thùc hiÖn h×nh thøc nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu tï thuÕ th× ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. C¬ së nµy ph¶i lËp vµ göi B¶ng ®¨ng ký nép thuÕ theo quy ®Þnh cho c¬ quan thuÕ n¬i ®¨ng ký nép thuÕ trong thêi h¹n chËm nhÊt 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®Ò nghÞ cña c¬ së. C¬ quan thuÕ ph¶i th«ng b¸o cho c¬ së vÒ viÖc cã ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ hay kh«ng. C¬ së chØ ®­îc thùc hiÖn nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ khi ®­îc c¬ quan thuÕ th«ng b¸o cho ¸p dông. - C¸c c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm cÊp m· sè thuÕ cho c¬ së kinh doanh theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. b. Kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh vµ ng­êi nhËp khÈu hµng ho¸ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép theo quy ®Þnh nh­ sau: * C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i lËp vµ göi cho c¬ quan thuÕ, chËm nhÊt trong 10 ngµy ®Çu th¸ng tiÕp theo, tê khai tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tõng th¸ng kÌm theo B¶ng kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra theo mÉu quy ®Þnh. Trong tr­êng hîp kh«ng ph¸t sinh doanh sè b¸n hµng ho¸, dÞch vô thuÕ ®Çu vµo, thuÕ ®Çu ra, c¬ së kinh doanh vÉn ph¶i kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c sè liÖu kª khai, c¬ së ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ biÕt ®ång thêi lËp l¹i tê khai thay cho tê khai kh«ng ®óng hoÆc ghi ®iÒu chØnh vµo tê khai th¸ng tiÕp theo (nÕu ph¸t hiÖn sai sãt sau khi c¬ quan thuÕ ®· ra th«ng b¸o nép thuÕ). ViÖc kª khai sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi mét sè tr­êng hîp ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: - C¬ së nhËn thÇu x©y dùng kÐo dµi, viÖc thanh to¸n tiÒn thùc hiÖn theo khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh bµn giao, th× c¬ së ph¶i kª khai x¸c ®Þnh thuÕ t¹m nép ph¸t sinh hµng th¸ng tÝnh theo sè tiÒn t¹m thanh to¸n. Khi lËp ho¸ ®¬n thanh to¸n khèi l­îng x©y l¾p bµn giao còng ph¶i x¸c ®Þnh râ phÇn doanh 18 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thu ch­a cã thuÕ vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. NÕu ho¸ ®¬n lËp ®Ó thanh to¸n kh«ng x¸c ®Þnh râ gi¸ thanh to¸n ch­a cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra tÝnh trªn tæng doanh thu thanh to¸n. - C¬ së xuÊt b¸n th«ng qua ®¹i lý, ký göi ph¶i lËp ho¸ ®¬n ghi râ gi¸ giao vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, hµng giao cho c¸c ®¹i lý, ký göi lµm c¬ së tÝnh thuÕ ®Çu ra vµ thuÕ ph¶i nép cña th¸ng (coi nh­ lµm nép). Khi kÕt thóc hîp ®ång hoÆc kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, c¬ së thùc hiÖn kª khai quyÕt to¸n hµng thùc tÕ ®· b¸n ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép theo thùc tÕ. - C¬ së b¸n hµng ®¹i lý, ký göi kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép tÝnh trªn doanh thu cña ho¹t ®éng ®¹i lý, ký göi theo ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ ¸p dông ®èi víi c¬ së. - C¸c tr­êng hîp lµm ®¹i lý d­íi ®©y kh«ng ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi tiÒn hoa hång thu ®­îc tõ ho¹t ®éng ®¹i lý. + §¹i lý b¸n hµng ho¸ theo ph­¬ng thøc b¸n ®óng gi¸ bªn chñ hµng quy ®Þnh. Bªn ®¹i lý chØ h­ëng tiÒn hoa hång, chñ hµng sÏ thùc hiÖn viÖc kª khai sè b¸n hµng vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép tÝnh trªn hµng ho¸ bans ra. + §¹i lý b¸n xæ sè kiÕn thiÕt h­ëng hoa hång th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng do c¸c c«ng ty xæ sè kiÕn thiÕt kª khai nép tËp trung t¹i c«ng ty. - C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, viÖc kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép thùc hiÖn nh­ sau: + C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc x¸c ®Þnh ®­îc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ph¶i kª khai. Nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng t¹i ®Þa ph­¬ng n¬i c¬ së kinh doanh. + C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, thùc hiÖn h¹ch to¸n gi¸ mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô theo gi¸ ®iÒu chuyÓn néi bé, kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép th× do c«ng ty hoÆc tæng c«ng ty kª khai, nép thuÕ tËp trung thay cho c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. + C¸c v¨n phßng c«ng ty nÕu trùc tiÕp kinh doanh th× ®­îc tÝnh khÊu trõ hay hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ph¸t sinh t¹i v¨n phßng. NÕu kh«ng trùc tiÕp kinh doanh th× kh«ng ®­îc khÊu trõ hay hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. + C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tæng c«ng ty nh­: bÖnh viÖn, tr¹m x¸, nhµ nghØ ®iÒu d­ìng, viÖn tr­ëng… kh«ng trùc tiÕp ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸, 19 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× kh«ng ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ kh«ng ®­îc tÝnh khÊu trõ hay hoµn tr¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch vô do c¬ së mua ®Ó dïng cho ho¹t ®éng cña m×nh. NÕu c¸c ®¬n vÞ nµy cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× ph¶i h¹ch to¸n riªng vµ kª khai nép thuÕ ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ. C¸c tæng c«ng ty, c«ng ty c¨n cø vµo t×nh h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh, x¸c ®Þnh ®¨ng ký cô thÓ ®èi t­îng thuéc diÖn ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh¸c víi h­íng dÉn trªn ®©y th× tæng c«ng ty, c«ng ty b¸o c¸o víi Bé Tµi chÝnh ®Ó cã h­íng dÉn cô thÓ. * C¸c tæ chøc kinh tÕ c¸ nh©n n­íc ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ t¹i ViÖt Nam nh­ng khong cã v¨n phßng hay trô së ®iÒu hµnh ë ViÖt Nam th× tæ chøc c¸ nh©n á ViÖt Nam trùc tiÕp ký hîp ®ång tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô víi tæ chøc c¸ nh©n n­íc ngoµi ph¶i thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thay cho phÝa n­íc ngoµi tr­íc khi thanh to¸n tiÒn t¶ cho phÝa n­íc ngoµi. * C¬ së kinh doanh, ng­êi nhËp khÈu cã nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i kª khai vµ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng lÇn nhËp khÈu cïng víi viÖc kª khai thuÕ nhËp khÈu víi h¶i quan. * C¬ së kinh doanh bu«n chuyÕn ph¶i kª khai vµ nép thuÕ theo tõng chuyÕn hµng víi c¬ quan thuÕ n¬i mua hµng, tr­íc khi vËn chuyÓn hµng ®i. Sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi hµng ho¸ bu«n chuyÕn tÝnh theo ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng. * C¬ së kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng ho¸, dÞch vô cã møc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh¸c nhau, ph¶i kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng møc thuÕ suÊt quy ®Þnh víi tõng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô. NÕu c¬ së kinh doanh kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc theo tõng møc thuÕ suÊt th× ph¶i tÝnh vµ nép thuÕ theo møc thuÕ suÊt cao nhÊt cña hµng ho¸, dÞch vô mµ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. Trong tr­êng hîp c¬ së kinh doanh vµ ng­êi nhËp khÈu kh«ng göi tê khai thuÕ, hoÆc kª khai kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng ®óng quy ®Þnh, c¬ quan thuÕ cã quyÒn c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh cña c¬ së vµ c¸c sè liÖu ®iÒu tra ®Ó Ên ®Þnh doanh thu vµ tiÒn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép, ph¶i th«ng b¸o cho c¬ së ®­îc biÕt. NÕu c¬ së kinh doanh kh«ng ®ång ý víi møc thuÕ suÊt do c¬ quan 20
- Xem thêm -