Tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần bắc việt

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

§Ò tµi: THùC TR¹NG Vµ GI¶I PH¸P NH»M N¢NG CAO KH¶ n¡NG TH¾NG THÇU T¹I C¤NG TY Cæ PHÇN B¾C VIÖT LêI Më §ÇU Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng chiÕm mét vÞ trÝ ®Æc biÖt. Tr×nh ®é, quy m« vµ tèc ®é ph¸t triÓn hîp lý cña ngµnh quyÕt ®Þnh nhÞp ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng cho phÐp më réng t¸i s¶n xuÊt, quyÕt ®Þnh quy m« vµ thêi gian gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi c¬ b¶n nh-: tèc ®é, quy m« c«ng nghiÖp ho¸; kh¶ n¨ng cã thÓ øng dông nh÷ng thµnh tùu tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng-êi d©n. Sù më réng, t¨ng c-êng ho¹t ®éng ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lµ tiÒn ®Ò ®Ó t¨ng tr-ëng kinh tÕ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng cña thÞ tr-êng x©y dùng ViÖt Nam ngµy cµng s«i ®éng víi rÊt nhiÒu c¸c dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n cña ®ñ mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®· vµ ®ang ®-îc thùc hiÖn. Trong bèi c¶nh ®ã, ®Êu thÇu lµ mét ph-¬ng thøc lùa chän nhµ thÇu cho sù thµnh c«ng cña chñ ®Çu t-. Muèn tham gia ®Êu thÇu trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh quyÕt liÖt gi÷a c¸c nhµ thÇu, mçi nhµ thÇu kh«ng nh÷ng ph¶i am hiÓu vµ lµm tèt c¸c kh©u nhMarketing, tÝnh to¸n gi¸ bá thÇu,... mµ cßn ph¶i lu«n lu«n t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¾c ViÖt em ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ chän ®Ò tµi: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty Cæ phÇn B¾c ViÖt Bµi viÕt gåm cã ba phÇn: Ch-¬ng I: Lý luËn chung vÒ n¨ng lùc ®Êu thÇu cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tham dù thÇu cña C«ng ty Cæ phÇn B¾c ViÖt Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña C«ng ty Cæ phÇn B¾c ViÖt 1 CH¦¥NG I: Lý LUËN CHUNG VÒ N¡NG LùC §ÊU THÇU CñA C¸C DOANH NGHIÖP X¢Y DùNG I. VAI TRß CñA §ÊU THÇU §èI VíI C¸C DOANH NGHIÖP X¢Y DùNG 1. Kh¸i niÖm chung vÒ ®Êu thÇu §Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng mua s¾m ( hµng ho¸, dÞch vô, hay c«ng tr×nh) th× ng-êi mua cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Ng-êi mua cã thÓ tù do trao ®æi víi ng-êi b¸n vÒ nhu cÇu mua s¾m ®Ó ®¹t ®-îc tho¶ thuËn vÒ chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ dùa vµo quyÕt ®Þnh c¸ nh©n cña hai bªn. Trong tr-êng hîp nµy ng-êi mua cã thÓ lµ c¸ nh©n vµ ®ång thêi së h÷u kho¶n tiÒn dµnh cho viÖc mua s¾m. HoÆc ng-êi mua tiÕn hµnh lùa chän ng-êi b¸n theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh. Quy tr×nh nµy ®-îc ¸p dông cho tÊt c¶ ho¹t ®ång mua s¾m cña ng-êi mua trong mét thêi gian dµi. Ng-êi mua lµ c¸c tæ chøc vµ cã thÓ kh«ng ph¶i lµ ng-êi së h÷u kho¶n tiÒn ®-îc sö dông. ë n-íc ta c¸ch nµy th-êng ®-îc gäi lµ ®Êu thÇu. Trong ph¹m vi mét nÒn kinh tÕ, kho¶n tiÒn dïng cho ho¹t ®éng mua s¾m ®-îc huy ®éng tõ hai nguån, nguån tiÒn cña t- nh©n vµ nguån tiÒn do nhµ n-íc qu¶n lý. ViÖc sö dông kho¶n tiÒn tõ nguån thø hai b¾t buéc ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ mua s¾m do nhµ n-íc ®Ò ra ®Ó ®¶m b¶o mang l¹i hiÖu qu¶ cao Nh- vËy, dÊu thÇu cã thÓ hiÓu lµ c¸ch thøc mua s¾m mµ trong ®ã ng-êi mua vµ ng-ßi b¸n ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh do ng-êi qu¶n lý nguån vèn sö dông cho viÖc mua s¾m nµy ®Ò ra. §Êu thÇu lµ b¾t buéc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng mua s¾m sö dông vèn do nhµ n-íc qu¶n lý. Theo tõ ®iÓn B²ch khoa ViÖt Nam “®Êu thÇu l¯ ph­¬ng thøc giao dÞch ®Æc biÖt, ng-êi muèn x©y dùng c«ng tr×nh ( ng-êi gäi thÇu) c«ng bè tr-íc c¸c yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ng-êi nhËn x©y dùng c«ng tr×nh ( ng-êi dù thÇu) c«ng bè gi¸ mµ m×nh muèn nhËn. Ng-êi nhËn thÇu sÏ lùa chän ng-êi dù thÇu nµo phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m×nh víi gi¸ thÊp h¬n. Ph-¬ng thøc ®Êu thÇu ®-îc ¸p dông t-¬ng ®èi phæ biÕn trong viÖc mua s¾m tµi s¶n vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh t­ nh©n v¯ nh¯ n­íc”. 2 Theo tõ ®iÓn tiÕng ViÖt ®Êu thÇu ®­îc gi°i thÝch l¯ “®ä c«ng khai, ai nhËn l¯m, nhËn b²n víi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt th× ®­îc giao cho l¯m hoÆc ®­îc b²n h¯ng” Theo tõ ®iÓn kinh tÕ häc hiÖn ®³i th× “®Êu thÇu l¯ mét ®Ò nghÞ tr° m¯ mét c¸ nh©n hay mét tæ chøc ®-a ra ®Ó së h÷u hoÆc kiÓm so¸t tµi s¶n, c¸c ®Çu vµo, hµng ho¸ hay dÞch vô. Ng-êi ra quyÕt ®Þnh tèi ®a ho¸ lîi Ých sÏ c©n ®èi møc tù nguyÖn tr° biªn cña m×nh víi chi phÝ c¬ héi cña sè tiÒn ®­îc yªu cÇu ®Ó tr°” Theo LuËt ®Êu thÇu ViÖt Nam th× “®Êu thÇu l¯ qu² tr×nh lùa chän nh¯ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu thuéc c¸c dù ¸n… trªn c¬ së ®°m b°o tÝnh c³nh tranh, c«ng b´ng, minh b³ch v¯ hiÖu qu° kinh tÕ” Theo HiÖp héi qu°n lý mua s¾m Cana®a th× “®Êu thÇu l¯ mét ph-¬ng ph¸p mua s¾m mµ ng-êi mua yªu cÇu nh÷ng nhµ cung cÊp cã n¨ng lùc nép cho m×nh nh÷ng b¶n chµo hµng cho c¸c hµng ho¸, dÞch vô hay c«ng tr×nh vµ trªn c¬ së ®ã ng­êi mua sÏ lùa chän ®­îc ng­êi b²n thÝch hîp nhÊt” Qua c¸c kh¸i niÖm trªn chóng ta cã thÓ thÊy ®-îc b¶n chÊt cña ®Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh mua b¸n ®Æc biÖt trong ®ã ng-êi mua ( bªn mêi thÇu ) cã quyÒn lùa chän cho m×nh ng-êi b¸n ( nhµ thÇu ) tèt nhÊt mét c¸ch c«ng khai. Mét sè ng-êi cã sù nhÇm lÉn v¯ ®ång nhÊt gi÷a “®Êu thÇu” v¯ “®Êu gi²” l¯ mét. “§Êu thÇu” x°y ra trong tr­êng hîp cung ng­êi b²n lín h¬n cÇu ng­êi mua. “§Êu gi²” l¯ mét cuéc ®Êu do ng-êi b¸n ®øng ra tæ chøc ®Ó ng-êi mua c¹nh tranh víi nhau vÒ gi¸ mét c¸ch c«ng khai t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Ng-êi mua nµo cã gi¸ cao nhÊt sÏ lµ ng-êi chiÕn th¾ng vµ giµnh ®-îc quyÒn mua hµng hãa ®ã 2. Mét sè kh¸i niÖm liªn quan: “Bªn mêi thÇu” l¯ chñ ®Çu t­ hoÆc tæ chøc chuyªn m«n cã ®ñ n¨ng lùc v¯ kinh nghiÖm ®-îc chñ ®Çu t- sö dông ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu “Nh¯ thÇu” l¯ c² nh©n, tæ chøc kinh tÕ trong v¯ ngo¯i n­íc cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia thùc hiÖn vµ ký kÕt hîp ®ång. Nhµ thÇu ph¶i ®¶m b¶o vÒ sù ®éc lËp tµi chÝnh cña m×nh. Trong ®Êu thÇu x©y l¾p, Nhµ thÇu lµ nhµ x©y dùng. Nhµ thÇu cã thÓ tham dù thÇu ®éc lËp hay liªn doanh víi c¸c nhµ thÇu kh¸c 3 “Nh¯ thÇu phô” l¯ nh÷ng ®¬n vÞ ®­îc thuª ®Ó thùc hiÖn tõng phÇn c«ng viÖc hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh v× nhiÒu lý do, trong ®ã th-êng lµ nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái nh÷ng kü n¨ng kü x¶o ®Æc biÖt cô thÓ nµo ®ã. Nhµ thÇu phô cã thÓ ®-îc chñ ®Çu t- hoÆc nhµ thÇu chÝnh chän, nh-ng cÇn ®-îc sù nhÊt trÝ gi÷a chñ ®Çu t- vµ nhµ thÇu chÝnh. “Gãi thÇu” l¯ mét phÇn cña dù ²n, trong mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt gãi thÇu lµ toµn bé dù ¸n; gãi thÇu cã thÓ gåm nh÷ng néi dung mua s¾m gièng nhau thuéc nhiÒu dù ¸n hoÆc lµ khèi l-îng mua s¾m mét lÇn ®èi víi mua s¾m th-êng xuyªn. “Hå s¬ mêi thÇu” l¯ to¯n bé t¯i liÖu do bªn mêi thÇu lËp, bao gåm c²c yªu cÇu cho mét gãi thÇu ®-îc dïng lµm c¨n cø ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu vµ bªn mêi thÇu ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. “Hå s¬ dù thÇu” l¯ c²c t¯i liÖu do nh¯ thÇu lËp theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. “Gi² gãi thÇu” l¯ gi² ®­îc x²c ®Þnh cho tõng gãi thÇu trong kÕ ho³ch ®Êu thÇu cña dù ¸n trªn c¬ së tæng møc ®Çu t- hoÆc tæng dù to¸n, dù to¸n ®-îc duyÖt. “Gi² dù thÇu” l¯ gi² do nh¯ thÇu ghi trong hå s¬ dù thÇu sau khi ®± trõ phÇn gi¶m gi¸ ( nÕu cã ) bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. 3. Vai trß cña ®Êu thÇu §Ó thùc hiÖn ®-îc c¸c c«ng viÖc cña qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ b¶n chñ ®Çu tcã thÓ lùa chän c¸c ph-¬ng thøc: tù lµm, giao thÇu hoÆc ®Êu thÇu. So víi c¸c ph-¬ng thøc tù lµm vµ ph-¬ng thøc giao thÇu, ph-¬ng thøc ®Êu thÇu cã nh÷ng -u ®iÓm næi bËt, mang l¹i lîi Ých to lín cho c¶ chñ ®Çu t- vµ c¶ c¸c nhµ thÇu. Môc tiªu cña ®Êu thÇu lµ nh»m thøc hiÖn tÝnh c¹nh tranh c«ng b»ng, minh b¹ch trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ®Ó lùa chän ®-îc nhµ thÇu thÝch hîp ®¶m b¶o cho lîi Ých kinh tÕ cña dù ¸n. §Êu thÇu cã vai trß hÕt søc to lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ( Bªn mêi thÇu), c¸c nhµ thÇu vµ ®èi víi c¶ Nhµ N-íc. 3.1. §èi víi bªn mêi thÇu 4  §Êu thÇu gióp lùa chän ®-îc nhµ thÇu ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu dù ¸n cña m×nh víi chi phÝ hîp lý nhÊt vµ chÊt l-îng cao nhÊt.  TiÕp cËn víi c¸c nhµ cung cÊp míi, tiÒm n¨ng  Ph¸t hiÖn ra s¶n phÈm thay thÕ  H¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tõ nh÷ng mèi quan hÖ “ tÕ nhÞ”  Tr¸nh ®-îc sù tranh luËn trong néi bé ®èi víi viÖc chän nhµ cung cÊp  H¹n chÕ sù th«ng ®ång gi÷a mét sè c¸ nh©n cña bªn mêi thÇu víi nhµ thÇu  §Êu thÇu gióp thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ yªu cÇu vÒ x©y dùng c«ng tr×nh, tiÕt kiÖm vèn ®Çu t-, thùc hiÖn vµ ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é c«ng tr×nh.  H×nh thøc ®Êu thÇu gióp chñ ®Çu t- t¨ng c-êng qu¶n lý vèn ®Çu t-, tr¸nh thÊt tho¸t, l·ng phÝ vèn.  Thùc hiÖn dù ¸n theo ph-¬ng thøc ®Êu thÇu gióp chñ ®Çu t- chñ ®éng, tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng phô thuéc vµo nhµ x©y dùng trong x©y dùng c«ng tr×nh .  §Êu thÇu t¹o m«i tr-êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng vµ lµnh m¹nh gi÷a c¸c ®¬n vÞ x©y dùng.  N©ng cao uy tÝn cña tæ chøc, doanh nghiÖp 3.2. §èi víi c¸c nhµ thÇu.  §Êu thÇu t¹o ra m«i tr-êng c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c nhµ thÇu. Do ®ã nhµ thÇu muèn th¾ng thÇu ph¶i tù n©ng cao n¨ng lùc, n¨ng suÊt chÊt l-îng s¶n phÈm cña m×nh.  §Êu thÇu gióp ph¸t huy tèi ®a tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc trong viÖc t×m kiÕm c¸c th«ng tin vÒ c«ng tr×nh mêi thÇu, vÒ chñ ®Çu t-, vÒ c¸c c¬ héi tham dù ®Êu thÇu.  §Êu thÇu t¹o c¬ héi cho c¸c nhµ thÇu kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng, chøng minh kh¶ n¨ng, -u thÕ cña doanh nghiÖp tr-íc ®èi thñ c¹nh tranh.  §Êu thÇu gióp nhµ thÇu ®Çu t- cã träng ®iÓm gióp n©ng cao n¨ng lùc vµ c«ng nghÖ, hoµn thiÖn c¸c mÆt qu¶n lý, n©ng cao n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé. 5  §Êu thÇu cßn cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c nhµ thÇu míi xuÊt hiÖn trong thÞ tr-êng v× nÕu thµnh c«ng sÏ mang l¹i c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn.  TiÕp cËn víi nh÷ng quy ®Þnh vÒ mua s¾m cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc 3.3. §èi víi Nhµ N-íc.  Trong ®iÒu kiÖn x©y dùng nÒn kinh tÕ më, víi nhiÒu c«ng tr×nh cã quy m« lín, yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p, ®Êu thÇu lµ ph-¬ng thøc hiÖu qu¶ ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña ®Êt n-íc.  §Êu thÇu cßn ®-îc xem nh- mét ph-¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n cã hiÖu qu¶ nhÊt, ®-îc xem nh- lµ nguyªn t¾c trong qu¶n lý dù ¸n cña Nhµ N-íc.  §Êu thÇu lµ ph-¬ng thøc phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ nã t¹o ra m«i tr-êng thu hót c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi tham gia vµo thÞ tr-êng x©y dùng ViÖt Nam.  C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êu thÇu trong x©y dùng ngµy cµng hoµn thiÖn gãp phÇn chèng tham nhòng ®ång thêi t¹o ra m«i tr-êng tèt nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng. 4. C¸c lo¹i h×nh ®Êu thÇu cña doanh nghiÖp x©y dùng §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu cña c«ng t¸c ®Êu thÇu lµ t¹o ra sù c¹nh tranh, c«ng b»ng, minh b¹ch vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ, trªn c¬ së ®Æc thï vÒ hµng hãa vµ dÞch vô cÇn mua, ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®-îc chia lµm 3 lÜnh vùc chñ yÕu : 4.1. §Êu thÇu tuyÓn chän t- vÊn. Trong ®Çu t- ®Ó thùc hiÖn tèt tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh tõ b-íc x¸c ®Þnh dù ¸n, chuÈn bÞ b¸o c¸o tiÒn kh¶ thi , b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®Õn tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t qu¸ tr×nh x©y dùng,… cÇn cã ®éi ngò chuyªn gia cã kinh nghiÖm vµ cã ®ñ kiÕn thøc vÒ khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi ®Ó lµm c«ng t¸c t- vÊn, phôc vô cho c¸c qu¸ tr×nh nµy. Do ®ã, nhµ tµi trî trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu th-êng yªu cÇu chñ ®Çu t- tæ chøc ®Êu thÇu tuyÓn chän t- vÊn cña c¸c chuyªn gia bao gåm c¸c c«ng viÖc : 6  T- vÊn chuÈn bÞ ®Çu t-: + LËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. + ThÈm ®Þnh c¸c b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi.  T- vÊn thùc hiÖn ®Çu t- : + LËp thiÕt kÕ, tæng dù to¸n vµ dù to¸n + ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ vµ tæng dù to¸n + LËp hå s¬ mêi thÇu, ®¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng nhµ thÇu  C¸c t- vÊn kh¸c : + VËn hµnh trong thêi gian ®Çu + Thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ qu¶n lý dù ¸n Trong qu¸ tr×nh tuyÓn chän t- vÊn, c¸c nhµ thÇu c¹nh tranh víi nhau b»ng viÖc cung cÊp c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®ä vµ cã kinh nghiÖm chuyªn m«n cã thÓ thùc hiÖn tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña bªn mua. C¸c nhµ thÇu hay chÝnh lµ c¸c nhµ tvÊn khi tham gia dù thÇu th-êng kh«ng ph¶i nép b¶o l·nh dù thÇu nh- c¸c lÜnh vùc mua s¾m kh¸c bëi uy tÝn vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc cña c¸c nhµ tvÊn. 4.2. §Êu thÇu mua s¾m hµng hãa. §©y lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh ®Êu thÇu thùc hiÖn ®Çu t- nh»m lùa chän c¸c nhµ cung cÊp hµng hãa cã ®ñ chÊt l-îng theo yªu cÇu cña c¬ quan mua s¾m víi chi phÝ hîp lý nhÊt cïng víi dÞch vô thuËn lîi ®èi víi ng-êi mua. Còng nhtrong ®Êu thÇu tuyÓn chän t- vÊn , c¸c nhµ thÇu cung cÊp hµng hãa lu«n c¹nh tranh víi nhau b»ng uy tÝn cña m×nh. 4.3. §Êu thÇu x©y l¾p. §Êu thÇu x©y l¾p lµ lo¹i h×nh ®Êu thÇu thùc hiÖn dù ¸n nh»m lùa chän nhµ thÇu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc x©y l¾p cña dù ¸n. Nh- vËy cã thÓ hiÓu ®Êu thÇu x©y l¾p lµ qu¸ tr×nh mua b¸n ®Æc biÖt, s¶n phÈm lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. Trong lÜnh vùc x©y l¾p, c¸c nhµ thÇu chñ yÕu c¹nh tranh víi nhau b»ng gi¶i ph¸p kü thuËt, chÊt l-îng c«ng tr×nh vµ gi¸ c¶, ®Æc biÖt gi¶i ph¸p thùc hiÖn lu«n lµ yÕu 7 tè quan träng ®Ó giµnh th¾ng lîi. Tuy nhiªn, víi c¸c tr-êng hîp yªu cÇu vÒ kü thuËt kh«ng cao th× gi¸ c¶ l¹i lµ yÕu tè quan träng gióp nhµ thÇu th¾ng thÇu. 5. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ®Êu thÇu §Ó ®¶m b¶o môc ®Ých lµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn th× ho¹t ®éng ®Êu thÇu cÇn tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c sau:  C«ng b»ng: TÊt c¶ c¸c nhµ thÇu khi tham gia ®Êu thÇu ®Òu ®-îc ®èi xö nh- nhau. Tuy nhiªn trong tr-êng hîp cô thÓ mét sè nhµ thÇu ®-îc h-ëng ®iÒu kiÖn -u tiªn. Møc ®é -u tiªn ph¶i ®-îc thÓ hiÖn râ trong HSMT  C¹nh tranh: Bªn mêi thÇu ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nhiÒu nhµ thÇu cã thÓ tham gia  C«ng khai: c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu ph¶i ®-îc th«ng b¸o c«ng khai trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin phï hîp  Minh b¹ch: Kh«ng cã sù th«ng ®ång gi÷a bªn mêi thÇu víi c¸c nhµ thÇu dÉn ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh bÊt hîp lý Ngoµi ra trong ®Êu thÇu x©y dùng còng cÇn tu©n thñ mét sè nguyªn t¾c nh-:  §¶m b¶o n¨ng lùc cÇn thiÕt: Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái nhµ thÇu khi tham gia ®Êu thÇu ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc vÒ mäi mÆt nh-: Tµi chÝnh, nh©n lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng…Khi nhµ thÇu ®¶m b¶o ®ñ n¨ng lùc th× sÏ hoµn thµnh tèt dù ¸n trong tr-êng hîp tróng thÇu tr¸nh g©y thiÖt h¹i cho b¶n th©n nhµ thÇu còng nh- cho chñ ®Çu t-.  Nguyªn t¾c tr¸ch nhiÖm ph©n minh: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n lu«n cã sù xuÊt hiÖn cña c¶ 3 chñ thÓ ®ã lµ chñ ®Çu t-, nhµ thÇu vµ nhµ t- vÊn. Ba chñ thÓ nµy ®Òu ®-îc quy ®Þnh vÒ nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm rÊt cô thÓ. Nhµ thÇu cÇn n¾m râ tr¸ch nhiÖm mµ m×nh ph¶i g¸nh chÞu trong tr-êng hîp cã bÊt tr¾c x¶y ra ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc.  Nguyªn t¾c b¶o mËt: Nguyªn t¾c b¶o mËt rÊt quan träng bëi v× nã ®¶m b¶o tÝnh minh b¹ch cña ®Êu thÇu. Trong ®Êu thÇu c¸c nhµ thÇu chñ yÕu c¹nh tranh víi nhau b»ng møc gi¸, c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kü thuËt, tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh,….do ®ã hå s¬ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu ph¶i ®-îc ®¶m b¶o gi÷ bÝ mËt tuyÖt ®èi tr-íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c nhµ thÇu còng ph¶i gi÷ bÝ mËt c¸c ý 8 kiÕn trao ®æi cña m×nh víi chñ ®Çu t- trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu nh»m ®¶m b¶o c¹nh tranh c«ng b»ng II. N¡NG LùC §ÊU THÇU. 1. Kh¸i niÖm n¨ng lùc ®Êu thÇu. N¨ng lùc ®¸u thÇu lµ toµn bé nguån lùc vÒ tµi chÝnh, m¸y mãc thiÕt bÞ, tæ chøc qu¶n lý, c«ng nghÖ thi c«ng c«ng tr×nh, tr×nh ®é lao ®éng kÕt hîp víi qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin vµ chiÕn l-îc c¹nh tranh trong c«ng t¸c dù thÇu cña c«ng ty. 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ®Êu thÇu. 2.1. N¨ng lùc tµi chÝnh N¨ng lùc tµi chÝnh thÓ hiÖn quy m« vµ c¬ cÊu nguån vèn cña doanh nghiÖp. Cô thÓ h¬n lµ ë quy m« nguån vèn chñ së h÷u, kh¶ n¨ng huy ®éng, kh¶ n¨ng thu håi vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn. N¨ng lùc tµi chÝnh lµ chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña nhµ thÇu bëi ®Æc ®iÓm cña x©y dùng lµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cÇn l-îng vèn lín ngay tõ ®Çu, thêi gian thi c«ng dµi. Do ®ã nÕu nhµ thÇu nµo yÕu kÐm vÒ nguån lùc tµi chÝnh, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn kh«ng cao th× sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®-îc tiÕn ®é thi c«ng, chÊt l-îng c«ng tr×nh, thanh to¸n l-¬ng cho c«ng nh©n viªn… 2.2. N¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ N¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ cã vai trß quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng gãi thÇu cã yªu cÇu vÒ kÜ thuËt cao. M¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, ¸p dông khoa häc kÜ thuËt tiªn tiÕn cho phÐp t¨ng ®é chÝnh x¸c, chÊt l-îng c«ng tr×nh ®-îc n©ng cao râ rÖt. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t nh- hiÖn nay th× doanh nghiÖp nµo cã n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i h¬n, ®-a ra ®-îc c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt tiªn tiÕn h¬n th× kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña doanh nghiÖp ®ã lµ rÊt lín. 2.3. Nguån nh©n lùc 9 ë trong bÊt k× doanh nghiÖp nµo th× con ng-êi còng lµ yÕu tè then chèt ®Ó t¹o nªn thµnh c«ng. §èi víi doanh nghiÖp x©y dùng, khi cã mét bé m¸y l·nh ®¹o s¸ng suèt, ®éi ngò kÜ s- vµ thî lµnh nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n cao th× sÏ cã kh¶ n¨ng vËn dông tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt tèt, kh¶ n¨ng ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng hîp lý, kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh gän nhÑ hiÖu qu¶ h¬n… 2.4. Kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt §©y lµ chØ tiªu c¬ b¶n dïng ®Ó xÐt thÇu, nhÊt lµ trong ®Êu thÇu x©y dùng. Kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt ®ãng vai trß quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l-îng c¸c c«ng tr×nh, thÓ hiÖn râ nÐt n¨ng lùc cña nhµ thÇu x©y dùng. Kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt cã thÓ ®¸nh gi¸ b»ng c¸c chØ tiªu sau:  TÝnh hîp lý vµ tÝnh kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p thi c«ng.  Møc ®é ®¸p øng cña c¸c thiÕt bÞ thi c«ng : Sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i, tiÕn ®é huy ®éng vµ h×nh thøc së h÷u.  Møc ®é ®¸p øng yªu cÇu vÒ chÊt l-îng vËt liÖu, vËt t- nªu trong hå s¬ mêi thÇu.  C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l-îng c«ng tr×nh: + Cã ®ñ c¸c ph-¬ng tiÖn ®¸p øng cho viÖc kiÓm tra + Cã c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó kiÓm tra. Gi¶i ph¸p kü thuËt còng cã thÓ nãi lµ yªu cÇu quan träng nhÊt ®èi víi c¸c nhµ thÇu v× khi xÐt thÇu, nhµ thÇu nµo ®¹t 70% ®iÓm kü thuËt trë lªn míi ®-îc coi lµ ®¹t vµ míi ®-îc xem xÐt ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. Trong x©y dùng cã nhiÒu chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt cña c«ng tr×nh nh- c¸c chØ tiªu ®Æc tr-ng cho kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc, kh¶ n¨ng chÞu ®é rung, ®é bÒn, tuæi thä,…cña c«ng tr×nh. Ngoµi ra chÊt l-îng cña c«ng tr×nh lµ yÕu tè quan träng trong c¸c yÕu tè mµ chñ ®Çu t- dïng ®Ó xÐt thÇu. ChÊt l-îng c«ng tr×nh cao cña c¸c doanh nghiÖp sÏ cã kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cao h¬n vµ ng-îc l¹i. Nhµ thÇu nµo cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt b»ng c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt hîp lý nhÊt sÏ b¶o ®¶m ®-îc chÊt l-îng c«ng tr×nh cao nh©t. Nhµ thÇu cÇn ®¶m b¶o ®-îc tÝnh kh¶ thi, hîp lý vµ hiÖu qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kü thuËt, biÖn ph¸p tæ chøc thi 10 c«ng, møc ®é ®¸p øng cña c¸c thiÕt bÞ thi c«ng ®· ®-îc tr×nh bµy trong hå s¬ dù thÇu. 2.5. Kh¶ n¨ng ®¸p øng tiÕn ®é thi c«ng TiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh ®-îc ®¶m b¶o ®óng nh- dù tÝnh còng lµ mét chØ tiªu kh«ng nhá ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña nhµ thÇu . §¶m b¶o tèt tiÕn ®é thi c«ng doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng tiÕt kiÖm ®-îc phÇn chi phÝ ph¸t sinh mµ cßn t¹o ®-îc uy tÝn víi chñ ®Çu t- vµ cñng cè ®-îc vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn ®Êu tr-êng x©y dùng. §Ó x¸c ®Þnh ®óng tiÕn ®é thi c«ng kh«ng ph¶i lµ dÔ v× nã ph¶i t-¬ng xøng víi biÖn ph¸p ®· ®Æt ra, phï hîp víi c¸c nguån lùc dù kiÕn, ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc tÊt c¶ c¸c rñi ro ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n nh- rñi ro thiªn tai, an toµn lao ®éng, vÊn ®Ò an ninh trËt tù ®Þa ph-¬ng n¬i dù ¸n thi c«ng,….Do ®ã nÕu nhµ ®µu t- nµo ®-a ra ®-îc c¸c gi¶i ph¸p ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng sÏ chiÕm ®-îc -u thÕ c¹nh tranh trong ®Êu thÇu. 2.6. ChØ tiªu vÒ gi¸ dù thÇu Gi¸ dù thÇu lµ gi¸ do c¸c nhµ thÇu ghi trong hå s¬ dù thÇu sau khi ®· trõ phÇn gi¶m gi¸ ( nÕu cã ) bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. Doanh nghiÖp khi tham gia ®Êu thÇu muèn th¾ng thÇu th× ph¶i ®-a ra ®-îc møc gi¸ dù thÇu hîp lý, lµ møc gi¸ võa ph¶i ®-îc chñ ®Çu t- chÊp nhËn ®ång thêi ph¶i bï ®¾p ®-îc chi phÝ vµ ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Th«ng th-êng møc gi¸ dù thÇu hîp lý nhÊt lµ møc gi¸ ®-a ra thÊp h¬n gi¸ xÐt thÇu tõ 3 – 5 %. Víi c¸c chñ ®Çu t- tinh th«ng nghiÖp vô, hä cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc møc gi¸ sµn t-¬ng ®èi chÝnh x¸c, vµ nÕu nhµ thÇu nµo ®-a ra møc gi¸ thÊp h¬n gi¸ sµn qu¸ nhiÒu th× chñ ®Çu t- sÏ ®¸nh gi¸ thÊp n¨ng lùc cña nhµ thÇu trong viÖc ®-a ra møc gi¸ bá thÇu. §-a ra møc gi¸ bá thÇu thÊp nh- vËy th× chØ cã thÓ lµ do dù to¸n tÝnh sai hoÆc doanh nghiÖp cè t×nh tÝnh sai ®Ó b»ng mäi gi¸ th¾ng thÇu. ViÖc x¸c ®Þnh møc gi¸ dù thÇu hîp lý kh«ng ph¶i lµ dÔ vµ cã tÇm quan träng ®Æc biÖt víi nhµ thÇu khi tham gia tranh thÇu. Gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu ®-îc x¸c ®Þnh trong miÒn gi¸ sµn cña nhµ thÇu x©y dùng cïng víi gi¸ trÇn cña chñ ®Çu t- ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu . §iÒu 11 ®ã cã nghÜa lµ chñ ®Çu t- lµ ng-êi mua, hä lu«n mong muèn mua ®-îc hµng hãa víi gi¸ rÎ nhÊt cã thÓ, hä chØ ®ång ý mua víi møc gi¸ thÊp h¬n hoÆc b»ng víi møc gi¸ mµ hä ®-a ra ( gi¸ trÇn cña chñ ®Çu t- ). Cßn nhµ thÇu lµ ng-êi b¸n hµng hãa vµ dÞch vô, nhµ thÇu chØ chÊp nhËn b¸n víi møc gi¸ thÊp nhÊt b»ng víi møc gi¸ t¹i thêi ®iÓm hßa vèn ( gi¸ sµn cña nhµ thÇu x©y dùng ) . Víi c¸c c«ng tr×nh chØ ®Þnh thÇu, gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu x©y dùng ®-îc x¸c ®Þnh trong miÒn gi¸ sµn cña nhµ thÇu x©y dùng cïng víi gi¸ gãi thÇu vµ miÒn nµy t¹o nªn mét miÒn gi¸ x¸c ®Þnh dù kiÕn l·i cho nhµ thÇu. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi sù biÕn ®éng cña gi¸ dù thÇu mµ c¸c nhµ thÇu cÇn chó ý:  Gi¸ dù thÇu cã thÓ biÕn ®éng do nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr-êng ®Æc biÖt sù lªn xuèng gi¸ c¶ cña nguyªn nhiªn vËt liÖu vµ nh©n c«ng.  Gi¸ dù thÇu cã thÓ biÕn ®éng do sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc nhÊt lµ sù thay ®æi vÒ ®Þnh møc gi¸, C¸c quy ®Þnh cña ®Þa ph-¬ng vÒ m«i tr-êng, vÒ x· héi… 12 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC VIỆT I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC VIỆT 1. Qúa trình hình thành và phát triển C«ng ty cæ phÇn B¾c ViÖt ®-îc thµnh lËp theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh c«ng ty cæ phÇn sè: 0103002426 ngµy 13 th¸ng 06 n¨m 2003 cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t- Hµ Néi. Víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 5 tû ®ång, ban ®Çu cã 4 cæ ®«ng s¸ng lËp Sau khi ®¨ng kÝ thay ®æi lÇn thø 5, ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2007 ®Õn nay sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®· lªn ®Õn 16 tû ®ång víi 3 cæ ®«ng s¸ng lËp. Ngay sau khi thµnh lËp C«ng ty ®· tiÕn hµnh triÓn khai ho¹t ®éng vµ thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp nh-: Nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n T©n H-ng - H¶i Phßng, BÖnh ViÖn y häc L©m sµng nhiÖt ®íi, BÖnh ViÖn B¹ch Mai - Hµ Néi, c«ng tr×nh c¶i t¹o n©ng cÊp ngâ 53, ngâ 126 tæ 28, ngâ 113 NguyÔn An Ninh, ng¸ch 12/52 L-¬ng Kh¸nh ThiÖn, ®-êng giao th«ng tõ ngâ 51 L-¬ng Kh¸nh ThiÖn ®i §Òn Lõ QuËn Hoµng Mai - Hµ Néi. Tõ th¸ng 07 n¨m 2005 ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m 2008 C«ng ty ®· tham gia thi c«ng khoan næ m×n, khai th¸c, bèc xóc vµ vËn chuyÓn ®¸ thi c«ng ®¾p ®Ëp chÝnh c«ng tr×nh hå chøa n-íc ®Çu mèi thuû lîi, thuû ®iÖn Cöa §¹t, TØnh Thanh ho¸. Tõ th¸ng 07 n¨m 2007 ®Õn th¸ng 04 n¨m 2008 C«ng ty triÓn khai kinh doanh xuÊt nhËp khÈu « t« c¸c lo¹i vµ thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Tõ th¸ng 06 n¨m 2008 C«ng ty tËp trung hoµnh thµnh khèi l-îng ®¾p ®Ëp ®ît cuèi c«ng tr×nh hå chøa n-íc ®Çu mèi thuû lîi, thuû ®iÖn cöa §¹t TØnh Thanh ho¸. Ban Gi¸m §èc, phßng kÕ ho¹ch dù ¸n cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty tËp trung nghiªn cøu vµ t×m hiÓu nguån th«ng tin vµ khai th¸c sö lý th«ng tin ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp vµ t¹o thªm viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty. Th¸ng 11 n¨m 2008 C«ng ty liªn danh víi C«ng ty 13 TNHH c¬ ®iÖn luyÖn kim Hîp Nguyªn, ThiÓm T©y, Trung Quèc ®Ó tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu sè I, gãi thÇu EPC c«ng tr×nh d©y chuyÒn s¶n xuÊt hîp kim s¾t 10.000 tÊn/n¨m thuéc dù ¸n Nhµ m¸y Hîp kim s¾t phó thä c«ng suÊt 30.000 tÊn/n¨m. Ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2008 Liªn danh B¾c ViÖt Hîp Nguyªn ®· ký Hîp ®ång sè: 02/2008/H§ - EPC víi C«ng ty Cæ phÇn Hîp kim s¾t Phó Thä víi tæng gi¸ trÞ lµ: 71.666.318.000VN§ (B¶y m-¬i mèt tû s¸u tr¨m s¸u m-¬i s¸u triÖu ba tr¨m m-êi t¸m ngh×n ®ång ch½n). Ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2009 C«ng ty tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu sè: 02 mua s¾m cÇu trôc 75/15 vµ 30/5 tÊn víi gi¸ trÞ dù thÇu lµ: 9.726.900.000VN§ (ChÝn tû bÈy tr¨m hai m-¬i s¸u triÖu chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n Víi ®éi ngò CB, CNV lµnh nghÒ, giµu vÒ kinh nghiÖm lµm viÖc, giái vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n, phong c¸ch lµm viÖc chuyªn nghiÖp kÕt hîp lùc l-îng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, n¨ng lùc phôc vô thi c«ng vµ s¶n xuÊt tèi -u, C«ng ty Cæ phÇn B¾c ViÖt ®ang kh«ng ngõng ph¸t triÓn, më réng quy m« s¶n xuÊt, kinh doanh theo h-íng khai th¸c, ph¸t huy thÕ m¹nh vµ tiÒm lùc cña C«ng ty Quan niÖm kinh doanh cña C«ng ty lµ: “HiÒn tµi vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn lµ néi lùc ph¸t triÓn cña C«ng ty, B¹n hµng vµ §èi t¸c lµ ngo¹i lùc ph¸t triÓn cña C«ng ty, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a néi lùc vµ ngo¹i lùc ®Ó më ra nh÷ng con ®-êng ®i ®Õn sù thµnh c«ng“ 2. Ngµnh nghÒ kinh doanh C«ng ty cæ phÇn B¾c ViÖt kinh doanh c¸c ngµnh nghÕ sau: - X©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c; - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ®Õn 35 KV; - L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn, n-íc cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp; - Kinh doanh bÊt ®éng s¶n, nhµ ë, nhµ cao èc vµ v¨n phßng cho thuª; - Kinh doanh nhµ hµng, kh¸ch s¹n (tõ 10 phßng trë lªn); 14 - Mua b¸n vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ, m¸y mãc c«ng nghiÖp phôc vô ngµnh x©y dùng; - S¶n xuÊt, mua b¸n, trang trÝ néi ngo¹i thÊt; - S¶n xuÊt mua b¸n gç vµ c¸c s¶n phÈm tõ gç; - Mua b¸n, nu«i trång, khai th¸c chÕ biÕn hµng n«ng, l©m, thuû h¶i s¶n; - ThiÕt kÕ tæng thÓ mÆt b»ng kiÕn tróc, néi ngo¹i thÊt ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp; - Kinh doanh ®¹i lý b¶o hiÓm Nh©n thä vµ Phi nh©n thä; - DÞch vô vËn t¶i hµng ho¸, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch; - Kinh doanh khai th¸c ®¸ vµ khai th¸c má. - Mua b¸n s¾t thÐp c¸c lo¹i, s¾t thÐp phÕ liÖu; - §¹i lý mua, b¸n, ký göi hµng ho¸; - Uû th¸c xuÊt nhËp khÈu; - XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng C«ng ty kinh doanh 3. C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 3.1. C¬ cÊu tæ chøc M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc s¾p xÕp nh- sau: héi ®ång qu¶n trÞ TRî lý Gi¸m ®èc gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n phßng tæ chøc hµnh chÝnh phßng kü thuËt 15 Phßng kinh tÕ x©y dùng, vËt t- - Héi ®ång qu¶n trÞ: Cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty - Gi¸m ®èc: lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ tÊt c¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh theo chÕ ®é thñ tr-ëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo nguyªn t¾c tinh gi¶m gän nhÑ, ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶. + Trî lý Gi¸m ®èc: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ ®-îc gi¸m ®èc uû nhiÖm qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kü thuËt. - C¸c phßng ban chøc n¨ng cã nhiÖm vô gióp ban l·nh ®¹o C«ng ty qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh vµ chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña ban Gi¸m ®èc C«ng ty 3.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 3.2.1. Phßng Kü ThuËt : - Bao gåm c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é kü thuËt cao, cã nhiÒu kinh nghiÖm thi c«ng. Bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm tham m-u, hç trî Gi¸m ®èc trong viÖc kiÓm so¸t qu¶n lý kü thuËt, chÊt l-îng, khèi l-îng, vÖ sinh an toµn lao ®éng, kiÓm tra th-êng xuyªn vµ ®Þnh kú khèi l-îng, chÊt l-îng, tiÕn ®é thi c«ng cña c¸c h¹ng môc theo ®óng c¸c yªu cÇu kü thuËt cña thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng, c«ng nghiÖp hiÖn hµnh. Khi ph¸t hiÖn c¸c sai ph¹m vÒ chÊt l-îng t¹i hiÖn tr-êng cã quyÒn t¹m ®×nh chØ thi c«ng vµ kiÕn nghÞ víi Ban l·nh ®¹o ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p xö lý, kh¾c phôc kÞp thêi. - Tham gia, ký c¸c hå s¬ nghiÖm thu néi bé - H-íng dÉn, phèi hîp víi Bé phËn qu¶n lý kü thuËt thi c«ng, Bé phËn gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng cña c«ng tr-êng trong c¸c c«ng t¸c lËp c¸c hå s¬ nghiÖm thu thanh quyÕt to¸n, hoµn c«ng c«ng tr×nh khi cÇn thiÕt. - Thèng kª c¸c kÕ ho¹ch th«ng tin hµng ngµy b¸o c¸o C«ng ty. - §Ò xuÊt ph-¬ng ¸n tµi chÝnh, ph-¬ng ¸n tiÕn ®é. - KiÓm tra khèi l-îng thanh to¸n cho c¸c nhµ cung cÊp vÊt t- thiÕt bÞ. 16 - Phèi hîp víi phßng kinh tÕ x©y dùng, vËt t- lËp Hå s¬ dù thÇu vµ qu¶n lý c«ng t¸c ®Êu thÇu 3.2.2. Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: - ChuÈn bÞ, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh phôc vô c«ng t¸c thi c«ng. - KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chi tiªu ®óng víi quy ®Þnh cña nhµ n-íc vÒ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh. - Phèi hîp víi Ban chØ huy c«ng tr-êng hoµn tÊt c¸c chøng tõ phôc vô c«ng t¸c h¹ch to¸n cña c«ng tr×nh. 3.2.3. Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh - ChuÈn bÞ kÕ ho¹ch vÒ nh©n sù tham gia thi c«ng trªn c«ng tr-êng. - KiÓm tra, hoµn tÊt c¸c hîp ®ång lao ®éng ®èi víi c¸c lao ®éng tham gia thi c«ng trªn c«ng tr-êng. - LËp kÕ ho¹ch mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng phôc vô thi c«ng. - Lµm c¸c thñ tôc ®¨ng ký t¹m tró, t¹m v¾ng víi ®Þa ph-¬ng. - Liªn hÖ víi chÝnh quyÒn së t¹i ®Ó hoµn tÊt c¸c thñ tôc vÒ trËt tù an ninh khu vùc, phßng ch¸y næ... - Mua c¸c b¶o hiÓm vÒ c«ng tr×nh, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, nh©n lùc trªn c«ng tr-êng. - Lµm c¸c hîp ®ång l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c trªn c«ng tr-êng. 3.2.4. Phßng kinh tÕ x©y dùng, vËt t-. - Tham m-u, hç trî cho Chñ nhiÖm c«ng tr×nh trong viÖc chuÈn bÞ, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh phôc vô c«ng t¸c thi c«ng. - LËp sæ s¸ch theo dâi, kiÓm so¸t viÖc chi tiªu ®óng víi quy ®Þnh cña nhµ n-íc vÒ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh. - Lµm c«ng t¸c thèng kª, theo dâi viÖc xuÊt nhËp c¸c lo¹i vËt t-,thiÕt bÞ ph-¬ng tiÖn thi c«ng t¹i c«ng tr×nh. - L-u tr÷ c¸c lo¹i hå s¬ giÊy tê cña c«ng tr×nh. 17 - Phèi hîp víi Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty hoµn tÊt c¸c chøng tõ phôc vô c«ng t¸c h¹ch to¸n cña c«ng tr×nh - Phèi hîp víi phßng kÜ thuËt theo dâi trong c«ng t¸c qu¶n lÝ ®Êu thÇu, c«ng t¸c tiÕp thÞ, lËp hå s¬ dù thÇu c¸c dù ¸n d©n dông, c«ng nghiÖp Ngoµi ra trong tõng dù ¸n cô thÓ, c«ng ty lËp ra ban chØ huy c«ng tr×nh vµ bé phËn kÜ thuËt c«ng tr-êng ®Î trùc tiÕp ®iÒu hµnh c«ng viÖc thi c«ng 3.2.5. Ban ChØ huy c«ng tr×nh §-îc Gi¸m ®èc C«ng ty giao nhiÖm vô ®¹i diÖn cho C«ng ty t¹i hiÖn tr-êng x©y dùng, trùc tiÕp ®iÒu hµnh c«ng viÖc thi c«ng, ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ thi c«ng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tiÕn ®é thi c«ng, chÊt l-îng vµ kü thuËt c«ng tr×nh. Chñ nhiÖm c«ng tr×nh lµ ng-êi ®-îc Gi¸m ®èc C«ng ty uû quyÒn trùc tiÕp lµm viÖc víi T- vÊn gi¸m s¸t vµ Chñ ®Çu t- gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng.  Chñ nhiÖm c«ng tr×nh cã c¸c tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n nh- sau: * Tr¸ch nhiÖm cña Chñ nhiÖm c«ng tr×nh - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng tr×nh. - §¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l-îng c«ng tr×nh theo hîp ®ång ®· ký gi÷a C«ng ty víi Chñ ®Çu t-. - Gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu cña Chñ ®Çu t- trong qu¸ tr×nh thi c«ng. - Tæ chøc ®iÒu phèi nguån lùc ®-îc giao thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô chØ huy c«ng tr-êng. - Tæ chøc c«ng tr-êng khoa häc tõ viÖc ra vµo, trang phôc vµ ¨n ë nÒn nÕp, vÖ sinh c«ng tr-êng, tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh. - Quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Þa ph-¬ng n¬i thi c«ng ®Ó gi¶i quyÕt mäi thñ tôc tr-íc khi thi c«ng nh-: hîp ®ång mua b¸n ®iÖn n-íc, th«ng tin liªn l¹c, ®¶m b¶o an ninh trËt tù trong c«ng tr-êng nh»m ®¶m b¶o tiÕn ®é chÊt l-îng c«ng tr×nh. - QuyÕt ®Þnh mäi gi¶i ph¸p do thùc tÕ thi c«ng ph¸t sinh trong c«ng t¸c tæ chøc ®iÒu hµnh. 18 - §iÒu chØnh c¸c néi dung c«ng viÖc trong h¹ng môc c«ng tr×nh vµ thêi gian khëi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cho phï hîp víi thùc tiÔn trªn c¬ së vÉn ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng tæng thÓ. - Phèi hîp tèt c¸c lùc l-îng thi c«ng c¬ giíi vµ thñ c«ng ®Ó c«ng viÖc tiÕn triÓn tèt kh«ng chång chÐo. §¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p. *QuyÒn h¹n cña Chñ nhiÖm c«ng tr×nh: - §Ò xuÊt yªu cÇu ®¶m b¶o nguån lùc cho ho¹t ®éng cña c«ng tr-êng. - Phª duyÖt c¸c tµi liÖu, hå s¬ trong ph¹m vi ®-îc ph©n c«ng cña c«ng tr×nh. - QuyÕt ®Þnh tæ chøc nh©n sù cña c«ng tr-êng sau khi ®-îc Gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt. - §Ò xuÊt gi¸ trÞ thanh to¸n cho thÇu phô (nÕu cã ) göi vÒ C«ng ty nh»m ®¶m b¶o môc tiªu tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ thi c«ng. - QuyÕt ®Þnh vÊn ®Ò tµi chÝnh phï hîp víi ng©n s¸ch ®-îc duyÖt cho c«ng tr×nh. - Xem xÐt vµ ®Ò xuÊt víi C«ng ty c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh vÒ ®¬n gi¸, khèi l-îng trong c¸c hîp ®ång thuéc dù ¸n.  Phã Chñ nhiÖm c«ng tr×nh : + Phô tr¸ch vÒ tµi chÝnh vµ nh©n sù, chÞu tr¸ch nhiÖm c©n ®èi tµi chÝnh phôc vô cho thi c«ng. + Phô tr¸ch vÒ kü thuËt, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý kü thuËt trªn c«ng tr-êng.  Bé phËn kü thuËt c«ng tr-êng. * Bé phËn qu¶n lý kü thuËt thi c«ng vµ an toµn lao ®éng c«ng tr×nh - Bè trÝ mét Tæ tr-ëng cña c¸c tæ kü thuËt cïng víi c¸c thµnh viªn tËp trung nghiªn cøu thiÕt kÕ, ®Ó d-a ra biªn ph¸p thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ tiÕn ®é vµ ph¸t hiÖn nh÷ng bÊt cËp cña thiÕt kÕ kü thuËt (lÕu cã ),lËp tiÕn ®é thi c«ng cô thÓ cho tõng th¸ng, tuÇn, ngµy, bao gåm c¶ c«ng t¸c chuÈn bÞ vËt t-, nh©n lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ, nh÷ng s¶n phÈm cÇn gia c«ng tr-íc vµ nh÷ng yªu cÇu vÒ bËc thî, dông cô cÇm tay, thiÕt bÞ kiÓm tra, ®Æc biÖt víi vËt t- ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l-îng phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ thÈm ®Þnh. §©y lµ 19 bé phËn then chèt gióp Chñ nhiÖm c«ng tr×nh trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng, tiÕn ®é cña c«ng tr×nh. - Bé phËn nµy th-êng xuyªn kiÓm tra c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng ngoµi hiÖn tr-êng. KiÓm tra c¸c chØ tiªu, quy ph¹m, yªu cÇu kü thuËt... Ngoµi viÖc kiÓm tra ngoµi hiÖn tr-êng, c¸c vËt t- thiÕt bÞ ®-a vµo C«ng tr×nh còng ph¶i ®-îc kiÓm tra chÆt chÏ vÒ mÆt chÊt l-îng tr-íc khi ®-a vµo c«ng tr-êng. - LËp, qu¶n lý hå s¬ thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh. Mçi phÇn viÖc x©y dùng ,l¨p gi¸p thiÕt bÞ ®Òu ph¶i nghiÖm thu chÊt l-îng ,lu«n kiÓm tra gi¸m s¸t ®¶m b¶o an toµn lao ®éng trong mäi qu¸ tr×nh thi c«ng. * Bé phËn gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng hiÖn tr-êng - Bao gåm c¸c kü s- th-êng xuyªn cã mÆt trong thêi gian c«ng nh©n lµm viÖc. §-îc giao nhiÖm vô trùc tiÕp h-íng dÉn vµ gi¸m s¸t c«ng nh©n thùc hiÖn c«ng viÖc theo yªu cÇu thiÕt kÕ, an toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ. - C¸c c¸n bé kü thuËt ph¶i n¾m ®-îc vµ b¸o c¸o cô thÓ tõng néi dung c«ng viÖc trªn hiÖn tr-êng b¸o c¸o th-êng xuyªn cho Chñ nhiÖm c«ng tr×nh ®Ó Chñ nhiÖm c«ng tr×nh kÞp thêi ®iÒu chØnh nh÷ng vÊn ®Ò lín ph¸t sinh hoÆc Chñ nhiÖm c«ng tr×nh xin ý kiÕn Gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh nÕu ¶nh h-ëng ®Õn tiÕn ®é, chÊt l-îng c«ng tr×nh. - Trong bé phËn gi¸m s¸t hiÖn tr-êng cã bé phËn tr¾c ®¹c: bé phËn nµy cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh chÝnh x¸c tim cèt vµ c¸c kÝch th-íc h×nh häc. LËp vµ b¶o vÖ m¹ng l-íi mèc khèng chÕ trong suèt qu¸ tr×nh x©y l¾p vµ l¨p ®Æt thiªt bÞ cña nhµ m¸y. M¹ng l-íi mèc khèng chÕ nµy lµ x-¬ng sèng cña c«ng t¸c tr¾c ®¹c. II. KH¸I QU¸T C¤NG T¸C THAM Dù THÇU T¹I C¤NG TY TRONG THêI GIAN QUA. 1. H×nh thøc vµ ph-¬ng thøc dù thÇu mµ c«ng ty ®· tham gia. 1.1. H×nh thøc dù thÇu. Theo LuËt ®Êu thÇu ban hµnh ngµy 29/11/2005 cña Quèc héi n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, hiÖn nay ë ViÖt Nam cã c¸c h×nh thøc ®Êu thÇu sau:  §Êu thÇu réng r·i  §Êu thÇu h¹n chÕ 20
- Xem thêm -