Tài liệu Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thông tin ở văn phòng nhno & ptnt hà nội

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong thÕ kû 21, chóng ta ®ang sèng vµ lµm viÖc trong nÒn khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i víi c¸c thµnh tùu thÇn kú cïng xu thÕ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ. Xu thÕ nµy t¸c ®éng m¹nh mÏ, s©u s¾c tíi mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi cña mçi quèc gia. Cïng víi sù "bñng næ th«ng tin" cña thÕ kû 21, dÉn ®Õn nhu cÇu gia t¨ng ch-a tõng thÊy vÒ th«ng tin trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ tõ ChÝnh phñ (cÊp trung -¬ng vµ cÊp ®Þa ph-¬ng) ®Õn lÜnh vùc t- nh©n. Th«ng tin lu«n ®ãng mét vµi trß ®Æc biÖt quan träng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. Chóng ta biÕt r»ng, ho¹t ®éng th«ng tin lu«n g¾n liÒn víi c«ng t¸c v¨n phßng v× v¨n phßng ®-îc coi nh- "cæng g¸c th«ng tin" cña c¬ quan. Nh- vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra ®Ó cã thÓ thu nhËn, xö lý, qu¶n lý vµ sö dông th«ng tin tèt nhÊt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay lµ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ võa ph¶i t¨ng c-êng ®Çu t- trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, võa ph¶i th-êng xuyªn båi d-ìng kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô v¨n phßng cho mçi c¸n bé nh©n viªn v¨n phßng. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi (NHNo & PTNT Hµ Néi) còng nh- vèn kiÕn thøc ®· tÝch luü ®-îc ë nhµ tr-êng, em ®· chän ®Ò tµi " Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c th«ng tin ë v¨n phßng NHNo & PTNT Hµ Néi". Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu, nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, em ®-a ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u Ých nh»m hoµn thiÖn, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña v¨n phßng NHNo & PTNT Hµ Néi. §Ò tµi cña em ®-îc chia ra ba ch-¬ng chÝnh, bao gåm: Ch-¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ v¨n phßng vµ c«ng t¸c th«ng tin trong ho¹t ®éng v¨n phßng Ch-¬ng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c th«ng tin t¹i v¨n phßng NHNo & PTNT Hµ Néi 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng III. C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c th«ng tin trong v¨n phßng NHNo & PTNT Hµ Néi. CH¦¥NG I c¬ së lý luËn vÒ v¨n phßng vµ c«ng t¸c th«ng tin trong ho¹t ®éng v¨n phßng I. Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c th«ng tin trong v¨n phßng 1. Kh¸i niÖm, vai trß cña c«ng t¸c th«ng tin Chóng ta ®ang ®-îc chøng kiÕn sù chuyÓn m×nh vÜ ®¹i cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. C«ng nghÖ th«ng tin cïng víi c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ vËt liÖu míi. C«ng nghÖ n¨ng l-îng. C«ng nghÖ vò trô vµ c«ng nghÖ ®¹i d-¬ng sÏ ®-îc coi lµ con tµu vÜ ®¹i ®Ó chë nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp sang thÕ kû 21, trong ®ã c«ng nghÖ th«ng tin ®-îc coi nh- ng-êi ®iÒu khiÓn. Sù ph¸t triÓn cña c¸c xa lé th«ng tin liªn l¹c ®· thu hÑp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c quèc gia, gi÷a c¸c vïng vµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc ®Ó cïng nhau t×m kiÕm lîi Ých cho m×nh vµ cho nh©n lo¹i. Thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét ®¬n vÞ ngµy nay tuú thuéc rÊt lín vµo kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh ®-îc lîi thÕ th«ng tin. Nh- Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh: " Kh«ng cã th«ng tin th× kh«ng cã th¾ng lîi trong bÊt cø lÜnh vùc nµo, c¶ khoa häc, kü thuËt vµ s¶n xuÊt ". Trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm th«ng tin trªn c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, an ninh, quèc phßng... c¸c nhµ nghiªn cøu ®· thèng nhÊt ®i ®Õn mét kh¸i niÖm mang tÝnh khoa häc vÒ th«ng tin: " th«ng tin lµ nh÷ng d÷ liÖu cã ý nghÜa, gióp cho ®èi t-îng tiÕp nhËn th«ng tin cã ®-îc nh÷ng quyÕt ®Þnh nh»m ®¹t môc ®Ých mong muèn. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. HÖ thèng th«ng tin. C¸c kh¸i niÖm vÒ th«ng tin ®· ph¶n ¸nh ®-îc b¶n chÊt,®Æc tr-ng cña th«ng tin vµ môc tiªu sö dông th«ng tin. Th«ng tin vµo Qu¸ tr×nh Th«ng tin vµo Th«ng tin ra chuyÓn ®æi Th«ng tin ph¶n håi Th«ng tin ra S¬ ®å hÖ thèng th«ng tin HÖ thèng th«ng tin th-êng xuyªn liªn tôc trªn c¬ së c©n ®èi c¸c th«ng tin ®Çu vµo vµ ®Çu ra. " Hép ®en" ®Ó xö lý c¸c th«ng tin phôc vô ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña c¬ quan, ®¬n vÞ, chÝnh lµ v¨n phßng. HÖ thèng th«ng tin trong c¬ quan, ®¬n vÞ sÏ bao gåm: - C¸c yÕu tè m«i tr-êng tµi nguyªn. Nã ®-îc coi nh- c¸c nguån v« h¹n cña mét sè " TÖp d÷ liÖu" mµ ®¬n vÞ cÇn b¶o qu¶n. Nguån d÷ liÖu ®ã sÏ m« t¶ ®Çy ®ñ vÒ c¸c yÕu tè m«i tr-êng, tµi nguyªn, ®Ó trªn c¬ së ®ã mµ c¬ quan, ®¬n vÞ nghiªn cøu lùa chän nh÷ng d÷ liÖu nµo? sù phong phó, ®a d¹ng cña m«i tr-êng kh«ng ph¶i lµ lén xén, thiÕu trËt tù trong nguån d÷ liÖu mµ nã ®-îc xÕp ®Æt tu©n theo nh÷ng quy luËt nhÊt ®Þnh. -HÖ thèng thu thËp th«ng tin: Mçi ®¬n vÞ sÏ cã nh÷ng bé phËn chuyªn thu thËp th«ng tin theo c¸c d÷ liÖu kh¸c nhau bao gåm th«ng tin cña m«i tr-êng vµ th«ng tin ph¶n håi. - HÖ thèng xö lý th«ng tin: Th«ng tin ®-îc cung cÊp kh«ng ph¶i ®· ®¸p øng yªu cÇu sö dông ngay mµ cßn ph¶i ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, phèi hîp ®Ó cã 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh÷ng th«ng tin h÷u Ých. Nh÷ng ho¹t ®éng ®ã ®-îc tËp hîp thµnh hÖ thèng ®ång bé gäi lµ hÖ thèng xö lý th«ng tin. - HÖ thèng l-u tr÷: Th«ng tin thu thËp ®-îc cã thÓ sö dông kh«ng hÕt ngay hoÆc chØ sö dông mét lÇn, v× thÕ ng-êi ta cÇn cÊt d÷ ®Ó sö dông l©u dµi hoÆc cho yªu cÇu kh¸c. §ång thêi kÕt qu¶ chÕ biÕn th«ng tin cÇn ®-îc l-u tr÷ ®Ó kiÓm chøng kh¶ n¨ng xö lý th«ng tin vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o ®Ò ra ®Ó duy tr× c¸c ho¹t ®éng cña c¬ quan. - HÖ thèng truyÒn tin: Nh÷ng th«ng tin thu thËp hay chuyÓn ®i ®Òu cÇn ®Õn c¸c ph-¬ng tiÖn truyÒn dÉn. HÖ thèng truyÒn tin cña ®¬n vÞ cã thÓ hiÖn ®¹i hay thñ c«ng, h÷u h×nh hoÆc v« h×nh lµ tuú thuéc vµo môc ®Ých, yªu cÇu cung cÊp th«ng tin vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn trang thiÕt bÞ kü thuËt cña ®¬n vÞ ë tõng thêi kú. Nh- vËy, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ ph¶i tæ chøc hîp lý, khoa häc c¸c bé phËn trªn cña hÖ thèng míi cã thÓ phôc vô tèt ho¹t ®éng th«ng tin trong ®¬n vÞ m×nh. 3. Ph©n lo¹i th«ng tin Do tÝnh chÊt ®a d¹ng, phong phó cña th«ng tin nªn nÕu kh«ng cã sù ph©n lo¹i th«ng tin sÏ lµm cho c«ng t¸c thu thËp, xö lý, b¶o qu¶n vµ sö dông th«ng tin gÆp nhiÒu trë ng¹i. Trong thùc tÕ, mét th«ng tin ®-îc sö dông vµo nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, tuú theo yªu cÇu cña chñ thÓ tiÕp nhËn th«ng tin. NÕu kh«ng tiÕp nhËn sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nhÇm lÉn trong thu vµ chuyÓn ph¸t th«ng tin, g©y lóng tóng cho c¸c nhµ chuyªn m«n khi t×m kiÕm c¸c ph-¬ng ph¸p xö lý, ph©n tÝch vµ l-u tr÷ th«ng tin. 3.1. Ph©n lo¹i th«ng tin theo kªnh tiÕp nhËn Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th«ng tin ®-îc tiÕp nhËn tõ hai nguån: - Nguån th«ng tin cã hÖ thèng: lµ nh÷ng nguån th«ng tin ®-a ®Õn cho ng-êi nhËn theo nh÷ng thêi gian ®Þnh tr-íc vµ víi nh÷ng thang sè quy -íc chung, mang tÝnh phæ cËp. Nh÷ng th«ng tin nµy th-êng lµ b¸o c¸o ®Þnh kú cña c¸c bé phËn trong c¬ quan, cña cÊp d-íicho cÊp trªn …Lo¹i th«ng tin nµy cã ®Æc tr-ng lµ æn ®Þnh vÒ kho¶ng thêi gian chuyÓn t¶i vÒ néi dung th«ng tin . §©y lµ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét lo¹i th«ng tin kh¸ phæ biÕn trong c¸c c¬ quan ®¬n vÞ dïng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng sau mçi kú vµ ®Ó phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t cña cÊp trªn. - Nguån th«ng tin kh«ng theo ®Þnh kú: lµ th«ng tin ®-a ®Õn cho ng-êi nhËn kh«ng theo ®Þnh kú, nh»m th«ng b¸o vÒ nh÷ng sù kiÖn diÔn ra kh«ng theo quy luËt hay n»m ngoµi dù kiÕn cña ng-êi nhËn tin. §Æc tr-ng cña lo¹i th«ng tin nµy lµ tÝnh bÊt th-êng, néi dung kh«ng æn ®Þnh, g©y lóng tóng cho ng-êi nhËn tin. Trong ho¹t ®éng th-êng ngµy nh÷ng th«ng tin nµy th-êng do cÊp trªn chuyÓn xuèng nh»m bæ sung, hoµn thiÖn kÕ ho¹ch ®· cã hay c¸ch øng phã mang tÝnh t×nh thÕ trong mét hoµn c¶nh nhÊt ®Þnh. Còng cã thÓ lµ nh÷ng th«ng tin tõ bªn d-íi vÒ nh÷ng sù cè bÊt th-êng n»m ngoµi dù kiÕn, cÇn cã sù chØ ®¹o kÞp thêi cña cÊp trªn. 3.2. Ph©n lo¹i th«ng tin theo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm sö dông Th«ng tin ®-îc chia thµnh hai lo¹i: - Th«ng tin tra cøu: lµ nh÷ng th«ng tin ®-a ®Õn cho ng-êi tiÕp nhËn nh÷ng néi dung cã tÝnh quy -íc, nh÷ng c¨n cø, kinh nghiÖm cho sù ho¹t ®éng ®iÒu hµnh. - Th«ng tin th«ng b¸o: lµ lo¹i th«ng tin mang ®Õn cho chñ thÓ tiÕp nhËn sù x¸c nhËn, hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ vÊn ®Ò nµo ®ã, ®Ó hä chñ ®éng ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p øng xö hiÖu qu¶ nhÊt. Lo¹i th«ng tin nµy còng mang tÝnh kh«ng æn ®Þnh, kh«ng thèng nhÊt. 3.3. Ph©n lo¹i th«ng tin theo lÜnh vùc ho¹t ®éng Theo c¸ch nµy th«ng tin ®-îc chia thµnh: - Th«ng tin kinh tÕ: lµ th«ng tin ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc. Còng cã thÓ chia nhá h¬n thµnh th«ng tin kinh tÕ trong c¸c nghµnh ho¹t ®éng: n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, th-¬ng m¹i, du lÞch... - Th«ng tin chÝnh trÞ- x· héi: lµ th«ng tin ph¶n ¸nh ho¹t ®éng vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi trong n-íc vµ trªn thÕ giíi. Nh÷ng th«ng tin nµy cã thÓ lµ t×nh h×nh tõng ngµy hoÆc th«ng tin tõ tæng kÕt 1 qu¸ tr×nh, 1 sù kiÖn, 1 giai ®o¹n ho¹t ®éng. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra cßn cã: - Th«ng tin vÒ an ninh quèc phßng. - Th«ng tin vÒ m«i tr-êng - Th«ng tin vÒ quan hÖ quèc tÕ. Mçi lo¹i th«ng tin ®-îc g¾n liÒn víi ®Æc tr-ng cña tõng lÜnh vùc mµ mçi lÜnh vùc l¹i tu©n theo nh÷ng quy luËt vËn hµnh kh¸c nhau, cho nªn c¸c lo¹i th«ng tin trªn sÏ ®-îc sö dông cho tõng môc tiªu ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. Tuú theo yªu cÇu thu thËp, sö dông th«ng tin cña c¸c chñ thÓ mµ mçi lo¹i th«ng tin trªn l¹i ®-îc ph©n chia theo ngµnh, theo lo¹i s¶n phÈm hay lo¹i dÞch vô. 3.4. Ph©n lo¹i th«ng tin theo thêi gian - Th«ng tin qu¸ khø: lµ lo¹i th«ng tin ph¶n ¸nh c¸c sù kiÖn ®· x¶y ra vµ ®-îc dïng lµm c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch cho hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai, ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña mét thùc thÓ. - Th«ng tin hiÖn t¹i: lµ lo¹i th«ng tin ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña mét thùc thÓ t¹i thêi ®iÓm cung cÊp th«ng tin. Th«ng tin nµy ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng ho¹t ®éng thùc tÕ cña mét tæ chøc hay sè l-îng, chÊt l-îng c¸c ho¹t ®éng hiÖn t¹i. Th«ng tin hiÖn t¹i sÏ trë thµnh qu¸ khø khi mµ c¸c thùc thÓ vËn ®éng theo thêi gian ®· v-ît giíi h¹n quy ®Þnh. - Th«ng tin t-¬ng lai: lµ nh÷ng th«ng tin m« t¶ vÒ c¸c vÊn ®Ò trong t-¬ng lai. Cã th«ng tin nµy lµ do nã ®-îc dù b¸o trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin qu¸ khø vµ hiÖn t¹i. Th«ng tin t-¬ng lai sÏ cho phÐp c¸c chñ thÓ x¸c ®Þnh ®-îc h-íng vËn ®éng, nh÷ng thuËn lîi hay khã kh¨n, nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong t-¬ng l¹i ®Ó chñ ®éng ®iÒu chØnh cho phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn trong t-¬ng lai. 4. Tæ chøc c«ng t¸c th«ng tin 4.1. Yªu cÇu tæ chøc c«ng t¸c th«ng tin Khèi l-îng th«ng tin trong mét ®¬n vÞ rÊt phong phó, ®a d¹ng vµ nhiÒu khi còng rÊt phøc t¹p. NÕu th«ng tin kh«ng ®-îc tæ chøc hîp lý, khoa häc sÏ g©y trë ng¹i lín cho viÖc qu¶n lý, sö dông th«ng tin, thËm chÝ lµm cho hÖ thèng th«ng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tin ¸ch t¾c. §Ó qu¶n lý, khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶ th«ng tin, c¸c ®¬n vÞ cÇn tiÕn hµnh tæ chøc c«ng t¸c th«ng tin theo nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu sau: - Th«ng tin ban ®Çu ph¶i phï hîp: th«ng tin tõ c¸c d÷ liÖu ®-îc chuyÓn ®Õn c¬ quan ®¬n vÞ gäi lµ th«ng tin ban ®Çu. Nh÷ng th«ng tin mµ th-êng tõ nhiÒu kªnh ®Õn, nen ng-êi tiÕp nhËn cÇn biÕt th«ng tin nµo lµ sö dông ®-îc, lµ phï hîp víi yªu cÇu thu thËp th«ng tin .§Ó nËng cao hiÖu lùc th«ng tin ban ®Çu , ta cÇn xö lý ngay lóc thu thËp råi ph©n lo¹i theo c¸c kªnh thÝch hîp - §¶m b¶o th«ng tin thèng nhÊt: tµi liÖu th«ng tin ph¶i ®-îc lËp thµnh tõng kªnh, tõng khèi hay tõng tÖp ÷ liÖu tuú theo môc ®Ých , yªu cÇu sö dông. ViÖc chia th«ng tin cña nh©n viªn trî gióp , phôc vô kÞp thêi cho l·nh ®¹o khi cã nhu cÇu cung cÊp th«ng tin . Ph©n chia th«ng tin thµnh tõng khèi cßn cã t¸c dông kiÓm so¸t th«ng tin nh»m lo¹i bá nh÷ng th«ng tin sai lÖch, lµm ¶nh h-ëng ®Õn kÕy qña ho¹t ®éng cña c¬ quan. - §¶m b¶o chÊt l-îng th«ng tin * ChÊt l-îng th«ng tin ®-îc ph¶n ¸nh b»ng nhiÒu tiªu chÝ kh¸c nhau nh-: + TÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin: th«ng tin lµ chÊt liÖu ®Ó c¸c nhµ qu¶n lý ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tõ ®ã ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh øng xö trong tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. NÕu th«ng tin sai lÖch sÏ lµm cho kÕt qu¶ ph©n tÝch kh«ng chÝnh x¸c vµ tõ ®ã sÏ cã kÕt qu¶ véi vµng g©y hËu qu¶ xÊu ®Õn ho¹t ®éng cña tæ chøc +TÝnh ®Çy ®ñ: th«ng tin muèn ph¸t huy t¸c dông ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý th× ph¶i ®¶m b¶o ®ñ vÒ l-îng. Th«ng tin ®Çy ®ñ lµ ph¶i m« t¶ ®-îc mét c¸ch trän vÑn sù kiÖn , qu¸ tr×nh yÕu tè nµo ®ã. NÕu thiÕu 1 trong c¸c lo¹i th«ng tin trªn sÏ lµm cho ng-êi sö dông th«ng tin nhË biÕt kh«ng ®Çy ®ñ vÒ ®èi t-îng nghiªn cøu, dÉn ®Õn nh÷ng hµnh vi øng xö sai lÖch. + TÝnh hÖ thèng: kh«ng chØ cÇn ®ñ vÒ l-îng mµ th«ng tin cßn ph¶i ®-îc x¾p ®Æt theo hÖ thèng logic míi ph¶n ¸nh ®-îc ®Çy ®ñ ®èi t-îng nghiªn cøu. Cung cÊp th«ng tin cã hÖ thèng cßn gióp nh©n viªn v¨n phßng tiÕt kiÖm thêi gian, chi phÝ t×m kiÕm th«ng tin 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + TÝnh kÞp thêi: trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin th× yªu cÇu vÒ tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin ngµy cµng trë nªn bøc xøc . Cã ®-îc th«ng tin kÞp thêi sÏ quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña ®¬n vÞ lªn ®Õn trªn 50%. + TÝnh ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu: nÕu th«ng tin ®-îc cung cÊp mµ phøc t¹p sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hiÓu sai , lµm sai. Tõ lý do ®ã nªn th«ng tin chuyÓn ®Õn ng-êi sö dông ph¶i râ rµng, rµnh m¹ch, dÔ hiÓu, dÔ xen, dÔ nhí. + TiÕt kiÖm th«ng tin: th«ng tin ®-îc khai thac tõ c¸c d÷ liÖu kh¸c nhau víi c¸c tr÷ l-îng kh¸c nhau, nªn ng-êi khai th¸c ph¶i biÕt khai th¸c ®Õn møc nµo lµ ®ñ c¶ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i vµ thêi h¹n th«ng tin . ViÖc khai th¸c ®ñ th«ng tin theo yªu cÇu võa tr¸nh ®-îc nh÷ng tèn kÕm vÒ thêi gian, chi phÝ l¹i võa ®Èm b¶o ®-îc tÝnh kÞp thêi, tÝnh khoa häc. Th«ng tin khai th¸c ®ñ víi yªu cÇu sö dông cßn tr¸nh ®-îc rèi lo¹n g©y nhiÔu th«ng tin 4.2. NhiÖm vô c«ng t¸c th«ng tin cña v¨n phßng: - Th-êng xuyªn vµ kÞp thêi n¾m b¾t t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhµ n-íc, t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c nghÞ ®Þng cña §¶ng, cña c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña nhµ n-íc, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan cã liªn quan trong dÞa bµn. - Tæ chøc c«ng t¸c th«ng tin vµ gióp l·nh ®¹o xö lý th«ng tin - Th«ng tin cho c¸c ®èi t-îng biÕt t×nh h×nh chung vÒ diÔn biÕn kinh tÕ v¨n ho¸, x· héi, an ninh, quèc phßng, ®èi ngo¹i… -§«n ®èc c¬ quan chuyªn m«n thùc hiÖnu chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh vµ tõng thêi gian cã nhËn xÐt, kiÕn nghÞ. 5. Quy tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng t¸c th«ng tin - X©y dùng vµ tæ chøc nguån tin: xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu vÒ th«ng tin ®Ó x©y dùng vµ tæ chøc c¸c nguån tin. §©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt khã, phøc t¹p v× nã liªn quan ®Õn nhiÒu cÊp, nhiÒu ngµnh vµ nhiÒu ng-êi trong hÖ thèng tæ chøc. Tuy nhiªn, ®©y lµ "cöa ¶i" ban ®Çu cña c«ng t¸c th«ng tin. - Thu thËp th«ng tin: viÖc thu thËp th«ng tin ®-îc tiÕn hµnh theo nhiÒu kªnh kh¸c nhau nh-: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Kªnh th«ng tin theo ngµnh tõ trªn xuèng vµ tõ d-íi lªn + Kªnh th«ng tin theo ngµnh trong tõng cÊp, tõng c¬ quan trong ph¹m vi quèc gia, quèc tÕ. + Kªnh th«ng tin trong néi bé mét c¬ quan, mét ®¬n vÞ + Kªnh thu thËp th«ng tin qua hÖ thèng b¸o c¸o + Kªnh th«ng tin qua héi häp, giao ban + Kªnh th«ng tin qua giao tiÕp víi d©n, víi c¬ së + Kªnh th«ng tin tra cøu, th«ng b¸o, v¨n b¶n ph¸p lý, c¸c quy ®Þnh cña nhµ n-íc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng qu¶n lý. - Ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin : §©y lµ viÖc vËn dông sù s¸ng t¹o cña bé ãc con ng-êi ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nguån tµi liÖu, sè l-îng th«ng tin ®· thu nhËn ®-îc. Yªu cÇu cña kh©u nµy lµ xö lý th«ng tin tæng hîp ®Ó tµi liÖu, sè liÖu ph¶n ¸nh ®-îc t×nh h×nh, x¸c ®Þnh ®óng b¶n chÊt, hiÖn t-îng cña chóng. Muèn ®¹t ®-îc yªu cÇu trªn, ph¶i tiÕn hµnh mét sè thao t¸c cô thÓ nh-: + KiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh hîp lý cña c¸c tµi liÖu + HÖ thèng, chØnh lý, tæng hîp ph©n tÝch sè liªu, tµi liÖu Môc tiªu cña qu¸ tr×nh nµy lµ xö lý th«ng tin, ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p, ph-¬ng ¸n cho c¸c quy ®Þnh qu¶n lý ®-îc thùc hiÖn d-íi c¸c h×nh thøc kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt s¸ng kiÕn gi¶i quyÕt, hoÆc cao h¬n n÷a lµ lµm nh÷ng c¨n cø, ®Þnh h-íng ®Ó ng-êi l·nh ®¹o qu¶n lý ban hµnh c¸c v¨n b¶n qu¶n lý ho¹t ®éng cña tæ chøc. §ã chÝnh lµ tiÒn ®Ò vµ néi dung cña c¸c mÖnh lÖnh, quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng tin trong qu¶n lý ®iÒu hµnh. - Cung cÊp, phæ biÕn th«ng tin : Th«ng tin ph¶i ®-îc phæ biÕn nhanh chãng, kÞp thêi ®Õn ®óng ®èi t-îng b»ng c¸c h×nh thøc thÝch hîp nh- truyÒn ®¹t c¸c héi nghÞ, héi ý, bµn giao, phæ biÕn trùc tiÕp víi c¬ së, phæ biÕn qua c¸c nguån tin ®¹i chóng, b¸o ®µi... - B¶o qu¶n l-u tr÷ th«ng tin : Môc ®Ých cña quy tr×nh nµy lµ kÐo dµi thêi gian sö dông c¸c nguån tin kh«ng chØ ®Ó phôc vô cho c¸c nhµ qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh mµ cßn cÇn ®Ó kiÓm chøng th«ng tin, bæ sung cho c¸c th«ng tin kh¸c mµ còng kh«ng chØ mét lÇn mµ nhiÒu lÇn. Do vËy, tµi liÖu th«ng tin ph¶i ®-îc b¶o 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶n, l-u tr÷ cÈn thËn theo c¸c ph-¬ng ph¸p khoa häc kh¸c nhau nh-: l-u tr÷ c¸c d÷ kiÖn ®ã vµo m¸y tÝnh, vµo phim ¶nh hoÆc s¾p xÕp ng¨n n¾p trËt tù vµo cÆp, gi¸, tñ ®Ó khi cÇn lµ cã thÓ t×m ®-îc ngay. Qua nh÷ng lý luËn vÒ v¨n phßng vµ c«ng t¸c th«ng tin trong ho¹t ®éng cña v¨n phßng, chóng ta thÊy ®-îc sù ®ãng gãp trùc tiÕp cña th«ng tin lµ khã cã thÓ ®o l-êng hÕt c¶ vÒ kinh tÕ lÉn x· héi. Mét nguyªn lý cã thÓ nhËn thÊy r»ng hiÖn nay nh÷ng khèi l-îng th«ng tin khæng lå rÊt cÇn ®Ó vËn hµnh bé m¸y qu¶n lý vµ nÒn kinh tÕ. V¬i sù ra t¨ng c¸c yªu cÇu th«ng tin vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh trong viÖc thu nhËp, xö lý, sö dông, qu¶n lý th«ng tin ®· lµm cho v¨n phßng ngµy cµng cã mét vÞ trÝ quan träng h¬n trong nÒn kinh tÕ. V¨n phßng lu«n ph¶i g¾n liÒn víi ho¹t ®éng th«ng tin v× v¨n phßng ®-îc coi nh- " Cæng g¸c th«ng tin" cña mét c¬ quan v× tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®Õn hay ®i ®Òu ®-îc thu thËp, xö lý, chuyÓn ph¸t t¹i v¨n phßng. Tõ nh÷ng th«ng tin tiÕp nhËn ( bªn ngoµi vµ néi bé) v¨n phßng ph©n lo¹i th«ng tin theo c¸c kªnh thÝch hîp ®Ó chuyÓn t¶i hay l-u tr÷. §©y lµ mét ho¹t ®éng quan träng trong c¬ quan, nã liªn quan ®Õn sù thµnh b¹i trong nh÷ng ho¹t ®éng cña tæ chøc nªn v¨n phßng ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh, nghiªm ngÆt vÒ v¨n th- - l-u tr÷ khi thu nhËn, xö lý, b¶o qu¶n chuyÓn ph¸t th«ng tin. NÕu th«ng tin ®-îc thu thËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®-îc xö lý khoa häc, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý th× l·nh ®¹o sÏ cã ®-îc quyÕt ®Þnh h÷u hiÖu, nÕu kh«ng quyÕt ®Þnh cña hä sÏ kh«ng hiÖu qu¶, ¶nh h-ëng xÊu ®Õn môc tiªu cña ®¬n vÞ. 10 Lỗi! Dùng tab Trang đầu để áp dụng Heading 1 vào văn bản mà bạn muốn xuất hiện tại đây. Ch-¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c th«ng tin t¹i v¨n phßng NG¢N HµNG N¤Ng NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N Hµ Néi A. Kh¸i qu¸t chung vÒ NG¢N HµNG N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N Hµ Néi I. Vµi nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña NG¢N HµNG N¤NH NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N Hµ Néi Chi nh¸nh NHNo & PHNT Hµ Néi (viÕt t¾t: Chi nh¸nh NHNo & PNTN Hµ Néi) lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc trùc thuéc NHNo & PHNT ViÖt Nam ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh Sè 51/Q§ - NHNN ngµy 27/6/1998 cña Thèng ®èc Ng©n hµng ViÖt Nam. Theo quyÕt ®Þnh nµy chi nh¸nh NHNo & PHNT Hµ Néi lµ ®¹i diÖn uû quyÒn cña NHNo & PHNT ViÖt Nam cã quyÒn tù chñ kinh doanh theo ph©n cÊp cña ng©n hµng nhµ n-íc, chÞu sù rµng buéc vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®èi víi Ng©n hµng nhµ n-íc. Trô së chÝnh cña chi nh¸nh NHNo & PHNT Hµ Néi ®Æt t¹i sè 77 L¹c Trung - QuËn Hai Bµ Tr-ng - Hµ Néi. Trong nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, Ng©n hµng ®· gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n do qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch tõ nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Sau 15 n¨m ho¹t ®éng kinh doanh, Ng©n hµng ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu to lín, gãp phÇn vµo sù nghiÖp chung, x©y dùng nÒn kinh tÕ v÷ng m¹nh cho thñ ®« Hµ Néi. Tr¶i qua nhiÒu thö th¸ch Ng©n hµng ngµy cµng ®i lªn vµ kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam. 1 Lỗi! Dùng tab Trang đầu để áp dụng Heading 1 vào văn bản mà bạn muốn xuất hiện tại đây. II. C¬ cÊu tæ chøc Qua 15 n¨m ho¹t ®éng, cïng víi sù ph¸t triÓn liªn tôc, Ng©n hµng lu«n chó ý ®Çu t- thªm trang thiÕt bÞ, c¶i t¹o, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt hiÖn cã, trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn (CBCNV), më réng c¸c phßng ban; HiÖn t¹i NHNo & PHNT Hµ Néi ®ang ho¹t ®éng víi 8 phßng ban cã 165 CBCNV d-íi sù chØ ®¹o vµ qu¶n lý cña mét Gi¸m ®èc, 2 phã Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng kÕ kiÓm kinh kÕ hµnh to¸n so¸t doanh ho¹ch chÝnh Phßng thanh to¸n quèc tÕ Phßng tæ chøc c¸n bé Phßng Phßng ng©n vi quü tÝnh S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý NHNo & PTNT Hµ Néi Chi nh¸nh NHNo & PTNT Hµ Néi lµ chi nh¸nh cÊp 1. Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng, ®Õn nay ng©n hµng ®· thiÕt lËp ®-îc 10 chi nh¸nh trùc thuéc, 25 phßng giao dÞch vµ 10 quü tiÕt kiÖm ®Æt t¹i c¸c quËn c¸c chi nh¸nh trùc thuéc NHNo & PTNT Hµ Néi. 2 Lỗi! Dùng tab Trang đầu để áp dụng Heading 1 vào văn bản mà bạn muốn xuất hiện tại đây. STT Tªn chi nh¸nh XÕp lo¹i N¨m thµnh lËp CÊp 2 lo¹i 4 1994 1 Chi nh¸nh Chî H«m 2 Chi nh¸nh §ång Xu©n nt 1995 3 Chi nh¸nh Thanh Xu©n nt 1995 4 Chi nh¸nh T©y Hå nt 1996 5 Chi nh¸nh Gi¶ng Vâ nt 1996 6 Chi nh¸nh CÇu GiÊy nt 1997 7 Chi nh¸nh §èng §a nt 1999 8 Chi nh¸nh KV Tam Trinh CÊp 2 lo¹i 5 1999 9 Chi nh¸nh Trµng TiÒn CÊp 2 lo¹i 4 2002 10 Chi nh¸nh Ch-¬ng D-¬ng nt 2002 B¶ng chi nh¸nh trùc thuéc NHNo & PTNT Hµ Néi III. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 1. Gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo & PTNT Hµ Néi do chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ NHNo ViÖt Nam bæ nhiÖm, lµ ng-êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. - QuyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tæ chøc, c¸n bé vµ ®µo t¹o - Ký kÕt c¸c hîp ®ång tÝn dông, hîp ®ång thÕ chÊp tµi s¶n vµ c¸c hîp ®ång kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng theo quy ®Þnh. - Ph©n c«ng cho phã Gi¸m ®èc tham dù c¸c cuéc häp trong, ngoµi ngµnh cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh NHNo & PTNT trªn ®Þa bµn vµ uû quyÒn cho Phã Gi¸m ®ãc b»ng v¨n b¶n khi v¾ng mÆt. 2. Phã gi¸m ®èc - Do Tæng Gi¸m ®èc cña NHNo ViÖt Nam quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm - Thay mÆt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè c«ng viÖc khi Gi¸m ®èc v¾ng mÆt. 3 Lỗi! Dùng tab Trang đầu để áp dụng Heading 1 vào văn bản mà bạn muốn xuất hiện tại đây. - ChØ ®¹o, ®iÒu hµnh mét sè nghiÖp vô do Gi¸m ®èc ph©n c«ng phô tr¸ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. - Bµn b¹c vµ tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ vµ chÕ ®é mét thñ tr-ëng. 3. NhiÖm vô c¸c phßng ban 3.1. Phßng kÕ to¸n. - Trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ thanh to¸n theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng nhµ n-íc vµ NHNo ViÖt Nam. - X©y dùng chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh, quü tiÒn l-¬ng ®èi víi chi nh¸nh NHNo & PTNT trªn ®Þa bµn tr×nh NHNo cÊp trªn phª duyÖt. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 3.2. Phßng kiÓm so¸t - KiÓm tra c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña chi nh¸nh NHNo & PTNT Hµ Néi vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo NghÞ ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ chØ ®¹o Tæng Gi¸m ®èc NHNo. - KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh quy tr×nh nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cña NHNo. - KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña b¸o c¸o Tµi chÝnh, kÕ to¸n, viÖc tu©n theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ ngµnh ng©n hµng. - Gi¶i quyÕt ®¬n th-, khiÕu tè liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh NHNo & PTNT trªn ®Þa bµn. 3.3. Phßng kinh doanh - Nghiªn cøu, x©y dùng chiÕn l-îc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch -u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng. - ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông - Trùc tiÕp lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc chÝnh phñ, bé, Ngµnh vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 4 Lỗi! Dùng tab Trang đầu để áp dụng Heading 1 vào văn bản mà bạn muốn xuất hiện tại đây. 3.4. Phßng kÕ ho¹ch - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt chiÕn l-îc kh¸ch hµng, chiÕn l-îc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph-¬ng. - X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh h-íng kinh doanh cña NHNo. - C©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn vµ ®iÒu hoµ vèn kinh doanh ®èi víi c¸c chi nh¸nh trªn ®Þa bµn. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao 3.5. Phßng thanh to¸n quèc tÕ - Më L/C (Letter credit) tr¶ chËm + L/C nhËp khÈu +L/C xuÊt khÈu - Thanh to¸n biªn mËu - §ång tµi trî xuÊt nhËp khÈu - Thanh to¸n tiÒn ®iÖn ( chuyÓn tiÒn ®iÖn) - Thanh to¸n quèc tÕ qua m¹ng SWIFT 3.6. Phßng tæ chøc c¸n bé - §µo t¹o - X©y dùng quy ®Þnh, lÒ lèi lµm viÖc trong ®¬n vÞ mµ mèi quan hÖ víi tæ chøc §¶ng, c«ng ®oµn, chi nh¸nh trùc thuéc trªn ®Þa bµn. - Thùc hiÖn c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé, ®Ò cö c¸n bé, nh©n viªn ®i c«ng t¸c, häc tËp trong vµ ngoµi n-íc. - Qu¶n lý hå s¬ c¸n bé, qu¶n lý vµ hoµn tÊt hå s¬, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé nghØ h-u, nghØ chÕ ®é theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc, cña ngµnh ng©n hµng. - Thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua, khen th-ëng - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 3.7. Phßng vi tÝnh - Tæng hîp, thèng kª vµ l-u tr÷ sè liÖu, th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng. - Qu¶n lý, b¶o d-ìng vµ söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ tin häc 5 Lỗi! Dùng tab Trang đầu để áp dụng Heading 1 vào văn bản mà bạn muốn xuất hiện tại đây. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 3.8. Phßng Hµnh chÝnh - X©y dùng ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña chi nh¸nh - X©y dùng vµ triÓn khai ch-¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc trªn ®Þa bµn. - §Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch ®Õn lµm viÖc t¹i chi nh¸nh - Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th-, b¶o vÖ, y tÕ... cña NHNo & PTNT Hµ Néi. - Thùc hiÖn x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a TSC§, mua s¾m c«ng cô lao ®éng cña c¬ quan. - Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®-îc Gi¸m ®èc giao. 3.9. Phßng ng©n quü - Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng - Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ n-íc theo quy ®Þnh. - ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån quü theo quy ®Þnh. IV. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña NHNo & PTNT Hµ Néi trong n¨m 2002 vµ ph-¬ng h-íng nhiÖm vô n¨m 2003. 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002 * Nguån vèn : §¹t 6152 tû ®ång, t»ng 44% so víi n¨m 2001 chia ra + Nguån vèn VN§: 5.378 tû, t¨ng 39,1% + Nguån vèn ngo¹i tÖ: 774 tû, t¨ng 98%. * §Çu t- tÝn dông : §¹t 2.003 tû ®ång, t¨ng 27,4% so víi n¨m 2001 + D- nî ng¾n h¹n 1.258 tû, t¨ng 10,1% so víi n¨m 2001 + D- nî trung vµ dµi h¹n 745 tû, t¨ng 73,7%. Bao gåm: . D- nî VN§: 1.630 tû 6 Lỗi! Dùng tab Trang đầu để áp dụng Heading 1 vào văn bản mà bạn muốn xuất hiện tại đây. .D- nî ngo¹i tÖ 373 tû, t-¬ng ®-¬ng 24,2 triÖu USD. - Trong n¨m 2002, NHNo & PTNT Hµ Néi ®· më réng ®Çu t- tÝn dông cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Ng©n hµng lµ ®ång tµi trî ®èi víi hai dù ¸n lín ®ã lµ cho Tæng C«ng ty Thuû tinh vµ gèm x©y dùng vay 206 tû ®ång ®Ó x©y dùng nhµ m¸y kÝnh næi B×nh D-¬ng; Tæng C«ng ty M¸y ®éng lùc vµ m¸y n«ng nghiÖp vay 12 triÖu USD ®Ó ®Çu t- dù ¸n xe Bus xuÊt khÈu sang IRAV. Nhê ®æi míi kinh doanh nªn n¨m 2001 cã thªm trªn 18 doanh nghiÖp vay vèn tÝn dông t¹i NHNo & PTNT Hµ Néi. - Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng cßn më réng cho vay sinh ho¹t ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn, sÜ quan, c«ng nh©n viªn quèc phßng trong c¸c doanh nghiÖp, tr-êng häc, bÖnh viÖn, lùc l-îng vò trang víi gÇn 400 tû ®ång. - Cho hé nghÌo vay: ®-îc sù gióp ®ì cña c¸c QuËn, ph-êng NHNo & PTNT Hµ Néi ®· gi¶i ng©n cho gÇn 700 hé nghÌo vay 2.100 triÖu ®ång t¹o thªm ®-îc c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, tr¶ nî Ng©n hµng sßng ph¼ng, ®Õn cuèi n¨m cßn 835 hé cã d- nî vay ng©n hµng 2.300 triÖu ®ång. NHNo & PTNT ®· gãp phÇn cïng c¸c cÊp, c¸c ngµnh cña Hµ Néi thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh 03 cña thµnh uû Hµ Néi vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. - ChÊt l-îng tÝn dông nî qu¸ h¹n chiÕm 2,85% d- nî, ®ã lµ nî tån ®äng cña mét sè doanh nghiÖp nhµ n-íc ®-îc gi·n nî tõ nhiÒu n¨m dån l¹i. Song nhê chÊt l-îng tÝn dông tõ n¨m 2000 ®Õn nay ®· tõng b-íc ®-îc n©ng lªn râ rÖt. N¨m 2000 2001 2002 Nguån vèn 3345 4257 6152 D- nî 1295 1572 2003 B¶ng so s¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh * Ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i N¨m 2002 NHNo & PTNT Hµ Néi tiÕp tôc më réng nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, ®Õn nay Ng©n hµng ®· cã quan hÖ ®¹i lý vµ thanh to¸n víi 600 ng©n hµng vµ chi nh¸nh ng©n hµng n-ãc ngoµi, ph¸t triÓn nghiÖp vô thu ®æi ngo¹i tÖ, 7 Lỗi! Dùng tab Trang đầu để áp dụng Heading 1 vào văn bản mà bạn muốn xuất hiện tại đây. nh©n d©n tÖ vµ tæ chøc thanh to¸n biªn mËu nh»m ®¶m b¶o thuËn lîi cho kh¸ch hµng cã quan hÖ mua b¸n víi Trung Quèc. - VÒ xuÊt khÈu: Göi chøng tõ ®ßi tiÒn ®Õn 74 mãn, trÞ gi¸ 1,8 triÖu USD, thu tiÒn 65 mãn trÞ gi¸ 1,5 triÖu USD. - VÒ nhËp khÈu: më 877 L/C trÞ gi¸ 100,9 triÖu USD, thanh to¸n L/C 992 mãn, trÞ gi¸ 92,4 triÖu USD, nhê thu 311 mãn, trÞ gi¸ 4,5 triÖu USD, thanh to¸n 1.202 mãn trÞ gi¸ 36,7 triÖu USD. Thu dÞch vô phÝ 191 triÖu USD. * VÒ tµi chÝnh thanh to¸n vµ ng©n quü - VÒ c«ng t¸c thanh to¸n; trong n¨m 2002 ®· chuyÓn tiÒn ®iÖn tö 24.476 mãn víi 12.137 tû ®ång t¨ng 2,3 lÇn sè mãn thanh to¸n so víi n¨m 2001. - VÒ kÕt qu¶ tµi chÝnh: Chªnh lÖch thu chi t¨ng 120%, trÝch rñi ro t¨ng 25% so víi n¨m 2001. - Ng©n quü: víi m¹ng l-íi 33 ®iÓm giao dÞch tæng thu 8.457 tû, t¨ng 83% so víi n¨m 2001. Tæng chi 4.579, t¨ng 85% so víi n¨m 2001. * C¸c c«ng t¸c kh¸c nh-: - C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh: Ban l·nh ®¹o ®· x¸c dÞnh ph-¬ng ch©m ho¹t ®éng ®óng ®¾n, ®Æt môc tiªu an toµn, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ lªn hµng ®Çu, tËp trung chÊn chØnh c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng, vµ so¸t l¹i c¸c quy tr×nh nghiÖp vô vµ bé m¸y tæ chøc, nh©n sù, c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh lu«n lu«n theo s¸t c¸c diÔn biÕn vÒ nguån vèn, ®Çu t- vèn ®Ó tõ ®ã cã sù chØ ®¹o kÞp thêi vÒ l·i suÊt vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶. - C«ng t¸c kiÓm so¸t: ®-îc n©ng cao vÒ chÊt l-îng - C«ng t¸c ®µo t¹o: Ng©n hµng ®· tæ chøc ®µo t¹o t¹i chç c¸c nghiÖp vô tÝndông, kÕ to¸n, vi tÝnh vµ ng©n quü cho c¸n bé vµ nh÷ng ngµy nghØ cuèi tuÇn ®¹t kÕt qu¶ tèt. - C«ng t¸c thi ®ua ®-îc ph¸t ®éng th-êng xuyªn, ®Èy m¹nh vai trß c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, héi phô n÷. 2. Môc tiªu ®Þnh h-íng kinh doanh n¨m 2003. * §Þnh h-íng kinh doanh 8 Lỗi! Dùng tab Trang đầu để áp dụng Heading 1 vào văn bản mà bạn muốn xuất hiện tại đây. - Nguån vèn t¨ng tr-ëng tõ 40% so víi n¨m 2002, chó träng huy ®éng nguån vèn ngo¹i tÖ (USD) trung vµ dµi h¹n. - §Çu t- tÝn dông t¨ng 30%, tËp trung ®Çu t- cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt, chÕ biÕn hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu vµ c¸c mÆt hµng thay thÕ nhËp khÈu. - Lîi nhuËn t¨ng 20% so víi n¨m 2002 * C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn - Më réng m¹ng l-íi kinh doanh: trong n¨m 2003 sÏ khai tr-¬ng thªm 10 - 12 phßng giao dÞch ®Ó khai th¸c c¸c lo¹i nguån vèn. - Bè trÝ l¹i lùc l-îng lao ®éng, t¨ng c-êng c¸n bé tÝn dông ®Ó më réng dnî cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. TËp trung ®Ó më réng dù nî cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. TËp trung xö lý nî tån ®äng vµ kiÕn nghÞ c¸c cÊp, c¸c ngµnh xö lý ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶. - Thùc hiÖn kho¸n tµi chÝnh vµ tiÒn l-¬ng triÖt ®Ó ®Õn c¸c ng©n hµng, tõng phßng ban vµ tiÕn tíi tõng ng-êi lao ®éng, g¾n quyÒn lîi vËt chÊt vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng ng-êi trong kinh doanh. - T¨ng c-êng kiÓm tra, kiÓm so¸t, xö lý nghiªm tóc nh÷ng c¸n bé thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm hoÆc hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp. - §µo t¹o t¹i chç vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé mµ tr-íc hÕt lµ c¸n bé l·nh ®¹o c¸c phßng ban,c¸c ng©n hµng QuËn, c¸c phßng giao dÞch... coi ®©y lµ tiªu chuÈn quan träng ®Ó thi n©ng bËc l-¬ng hoÆc chuyÓn ng¹ch l-¬ng viªn chøc. B. Tæ chøc ho¹t ®éng th«ng tin cña v¨n phßng NHNo & PTNT Hµ Néi I. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña v¨n phßng NHNo & PTNT Hµ Néi V¨n phßng lµ mét thùc thÓ tån t¹i kh¸ch quan, bëi vËy nã còng cã nh÷ng mèi quan hÖ ®Æc tr-ng víi m«i tr-êng mµ nã tån t¹i. Hay nãi c¸ch kh¸c, v¨n phßng còng cã nh÷ng chøc n¨ng tån t¹i ®éc lËp t-¬ng ®èi nh- c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ kh¸c c¶ vÒ ph-¬ng diÖn tù nhiªn vµ ph-¬ng diÖn x· héi. Bªn c¹nh ®ã, v¨n phßng bao gåm nh÷ng ho¹t ®éng nh»m duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ 9 Lỗi! Dùng tab Trang đầu để áp dụng Heading 1 vào văn bản mà bạn muốn xuất hiện tại đây. chøc. V¨n phßng dï lµ "v¨n phßng ®Çy ®ñ" hay " V¨n phßng kh«ng ®Çy ®ñ" còng lu«n thùc hiÖn ®Çy ®ñ 3 chøc n¨ng lµ chøc n¨ng tham m-u, chøc n¨ng tæng hîp vµ chøc n¨ng hËu cÇn. Víi sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña phßng hµnh chÝnh vµo nh÷ng thµnh c«ng cña ng©n hµng ®· chøng minh cho l·nh ®¹o c¬ quan thÊy ®-îc tÇm quan träng cña bé phËn v¨n phßng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¬ quan Do ®ã, ho¹t ®éng v¨n phßng cña NHNo & PTNT Hµ Néi còng ®-îc ra ®êi ®Ó thùc hiÖn 3 chøc n¨ng trªn, cô thÓ nã cã nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô sau: 1. Chøc n¨ng V¨n phßng NHNo & PTNT Hµ Néi lµ bé phËn trùc tiÕp tham m-u, gióp viÖc cña ng©n hµng trong c¸c ho¹t ®éng l·nh ®¹o, tæ chøc phèi hùp c«ng t¸c, triÓn khai thùc hiÖn sù ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o. §ång thêi lµ trung t©m th«ng tin tæng hîp, hµnh chÝnh, vµ qu¶n trÞ. 2. NhiÖm vô - Th- ký cho b¸n gi¸m ®èc: Tham dù c¸c cuéc häp, so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n ®-îc giao, tiÕp nhËn th«ng tin, chØ ®¹o cña l·nh ®¹o ®Õn c¸c phßng ban vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc. - X©y dùng ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm th-êng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh ®· ®-îc gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo & PTNT Hµ Néi phª duyÖt. - X©y dùng vµ triÓn khai ch-¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh NHNo & PTNT Hµ Néi trùc thuéc trªn ®Þa bµn. - Thùc hiÖn qu¶n lý hµnh chÝnh, xö lý v¨n b¶n ®i, ®Õn vµ tæ chøc c«ng t¸c l-u tr÷, lÔ t©n in Ên. Qu¶n lý, sö dông con dÊu cña ng©n hµng. - Thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a TSC§, mua s¾m c«ng cô lao ®éng, qu¶n lý nhµ tËp thÓ, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ cña c¬ quan. - Thùc hiÖn c«ng t¸c tµi vô cña ng©n hµng - Thùc hiÖn c«ng t¸c tuÇn tra, canh g¸c, b¶o vÖ an toµn tuyÖt ®èi tµi s¶n vµ an ninh trËt tù t¹i Ng©n hµng. 10
- Xem thêm -