Tài liệu Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hành chính sự nghiệp ở trường tiểu học

  • Số trang: 131 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 556 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hành chính sự nghiệp ở trường tiểu học
Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 Lêi nãi ®Çu Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ®Ó ®a níc ta ®i lªn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa th× nÒn kinh tÕ nhµ níc ®ãng mét vai trß rÊt quan träng. §Ó thùc hiÖn ®îc vai trß chñ ®¹o cña m×nh, kinh tÕ nhµ níc cÇn lu«n ®îc ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, tríc tiªn cÇn ph¶i lµm tèt vai trß cña tõng bé phËn trong nÒn kinh tÕ nhµ níc, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. VËy, “®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp” lµ g× ?“§¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ nh÷ng ®¬n vÞ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, thÓ thao, sù nghiÖp khoa häc c«ng nghÖ, sù nghiÖp kü thuËt … ho¹t ®éng b»ng nguån kinh phÝ kh¸c nh thu sù nghiÖp, thu phÝ, lÖ phÝ, thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nhËn biÕu, tÆng … theo nguyªn t¾c kh«ng båi hoµn trùc tiÕp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ níc giao”.KÕ to¸n ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ kÕ to¸n chÊp hµnh ng©n s¸ch cña nhµ níc t¹i c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, lµ c«ng cô ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh. Do ®ã, ®Ó qu¶n lý vµ chñ ®éng trong c¸c kho¶n chi tiªu cña m×nh, hµng n¨m c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ph¶i lËp dù to¸n cho tõng kho¶n chi tiªu nµy. Dùa vµo b¸o dù to¸n, ng©n s¸ch nhµ níc cÊp kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ. ChÝnh v× vËy, kÕ to¸n kh«ng chØ quan träng ®èi víi b¶n th©n ®¬n vÞ mµ cßn quan träng ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc. §Ó hoµn thµnh ®îc b¸o c¸o nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Lª ThÞ BÝch Nga – ngêi ®· trùc tiÕp híng dÉn em, c¸c thÇy c« trong trêng cïng c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n nãi riªng vµ trong trêng tiÓu häc Thîng Thanh nãi chung ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ híng dÉn cho em. Tuy nhiªn, do thêi gian thùc t©p cã h¹n, còng nh kiÕn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ, do ®ã bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 Néi dung b¸o c¸o gåm 3 phÇn: PhÇn I – C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp. PhÇn II – Thùc tÕ c«ng t¸c t¹i ®¬n vÞ. PhÇn III – NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 ch¬ng 1 : c¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp 1, Kh¸i niÖm, nhiÖm vô kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp 1.1 Kh¸i niÖm : KÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ c«ng viÖc tæ chøc hÖ thèng th«ng tin b»ng sè liÖu ®Ó qu¶n lý vµ kiÓm so¸t nguån kinh phÝ, t×nh h×nh sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông c¸c lo¹i vËt t, tµi s¶n c«ng, t×nh h×nh chÊp hµnh dù to¸n thu chi vµ thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc cña Nhµ níc ë ®¬n vÞ 1.2 NhiÖm vô - Thu thËp , ph¶n ¸nh , xö lý vµ tæng hîp th«ng tin vÒ nguån kinh phÝ ®îc cÊp, ®îc tµi trî, ®îc h×nh thµnh vµ t×nh h×nh sö dông c¸c kho¶n kinh phÝ, sö dông c¸c kho¶n thu ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ - Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t t×nh h×nh chÊp hµnh dù to¸n thu chi t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh vµ c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc cña Nhµ níc, kiÓm tra t×nh h×nh chÊp hµnh kû luËt thu nép ng©n s¸ch, chÊp hµnh kû luËt thanh to¸n vµ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc - Theo dâi vµ kiÓm so¸t t×nh h×nh ph©n phèi kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp díi, t×nh h×nh chÊp hµnh dù to¸n thu chi vµ quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ cÊp díi - LËp vµ nép ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh theo qui ®Þnh . Cung cÊp th«ng tin vµ tµi liÖu cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc x©y dùng dù to¸n, x©y dùng c¸c ®Þnh møc chi tiªu . Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån kinh phÝ, vèn quü ë ®¬n vÞ 1.3 Yªu cÇu c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh kÕ to¸n ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu sau Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 - Ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, toµn diÖn mäi kho¶n vèn quü,kinh phÝ, tµi s¶n vµ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ë ®¬n vÞ - ChØ tiªu kinh tÕ ph¶n ¸nh ph¶i thèng nhÊt víi dù to¸n vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n - Sè liÖu trong b¸o c¸c tµi chÝnh ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu, ®¶m b¶o cho c¸c nhµ qu¶n lý cã ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ 1.4 Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn - KÕ to¸n vËt t tµi s¶n - KÕ to¸n thanh to¸n - KÕ to¸n nguån kinh phÝ, vèn quü - KÕ to¸n c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch - KÕ to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch - LËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch quyÕt to¸n cña ®¬n vÞ 2 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp 2.1 Tæ chøc c«ng t¸c ghi chÐp ban ®Çu Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong viÖc sö dông kinh phÝ vµ thu chi ng©n s¸ch cña mäi ®¬n vÞ kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp ®Òu ph¶i lËp chøng tõ kÕ to¸n ®Çy ®ñ do Nhµ níc ban hµnh trong chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ néi dung ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh nµo còng nh yªu cÇu qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®ã ®Ó qui ®Þnh cô thÓ viÖc sö dông c¸c mÉu chøng tõ phï hîp, qui ®Þnh ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm ghi nhËn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµo c¸c chøng tõ cô thÓ vµ x¸c ®Þnh tr×nh tù lu©n chuyÓn cho tõng lo¹i chøng tõ mét c¸ch khoa häc hîp lý, phôc vô cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n, tæng hîp sè liÖu th«ng tin kinh tÕ ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ . Tr×nh tù vµ thêi gian lu©n chuyÓn chøng tõ lµ do kÕ to¸n trëng ®¬n vÞ quy ®Þnh Trong qu¸ tr×nh vËn dông c¸c chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp c¸c ®¬n vÞ kh«ng ®uîc söa ®æi biÓu mÉu ®· qui ®Þnh . Mäi hµnh vi vi ph¹m chÕ ®é chøng tõ tuú theo tÝnh chÊt møc ®é vi ph¹m, ®îc xö lý theo ®óng Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh kÕ to¸n th«ng kª. Ph¸p lÖnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p qui kh¸c cña Nhµ níc 2.2 Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 999TC/ Q§ / C§KT ngµy 02/ 11/ 1996 vµ söa ®æi bæ sung theo th«ng t sè 184/ 1998/ TT- BTC ngµy 28/ 12 1998 . Th«ng t sè 185/ 1998 TT- BTC ngµy 28/ 12 / 1998 . Th«ng t sè109/2001/ TT- BTC ngµy 31/ 12 /2001 vµ th«ng t sè 121/ 2002/ TT- BTC ngµy31/ 12/2002 cña Bé tµi chÝnh Tµi kho¶n kÕ to¸n lµ ph¬ng tiÖn dïng ®Ó tËp hîp hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh theo néi dung kinh tÕ . Tµi kho¶n kÕ to¸n ®îc sö dông trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp dïng ®Ó ph¶n ¸nh vµ kiÓm so¸t thêng xuyªn, liªn tôc cã hÖ thèng t×nh h×nh vËn ®éng cña kinh phÝ vµ sö dông kinh phÝ ë c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp . Nhµ níc ViÖt Nam qui ®Þnh thèng nhÊt hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp trong c¶ níc bao gåm c¸c tµi kho¶n trong b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ c¸c tµi b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n . Trong hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt cã qui ®Þnh nh÷ng tµi kho¶n kÕ to¸n dïng chung cho mäi ®¬n vÞ thuéc lo¹i h×nh hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ nh÷ng tµi kho¶n kÕ to¸n dïng riªng cho ®¬n vÞ thuéc mét sè lo¹i h×nh qui ®Þnh râ c¸c tµi kho¶n cÊp II cña mét sè tµi kho¶n cã tÝnh chÊt phæ biÕn trong c¸c lo¹i h×nh ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp . C¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt qui ®Þnh trong chÕ ®é kÕ to¸n ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®ång thêi ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ còng nh yªu cÇu qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®ã, c¸c ®¬n vÞ qui ®Þnh nh÷ng tµi kho¶n kÕ to¸n cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cã thÓ qui ®Þnh thªm mét sè tµi kho¶n cÊp II, cÊp III cã tÝnh chÊt riªng cña lo¹i h×nh hµnh chÝnh sù nghiÖp cña ®¬n vÞ m×nh . ViÖc x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n, hîp lý sè lîng tµi kho¶n cÊp I, cÊp II, cÊp III....®Ó sö dông ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ ®óng ®¾n c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh trong ®¬n vÞ, ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin vµ kiÓm tra, phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý cña Nhµ níc vµ cña ®¬n vÞ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh trong ®¬n vÞ Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 5 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 Theo chÕ ®ã kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp c¸c h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp 1. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký – sæ c¸i a) §Æc ®iÓm : - KÕt hîp tr×nh tù ghi sæ theo thø tù thêi gian víi tr×nh tù ghi sæ ph©n lo¹i theo hÖ thèng toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ghi vµo mét sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ nhËt ký sæ c¸i - T¸ch rêi viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp víi viÖc ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt b) Tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi sæ Sæ quÜ (1) (3) Chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt (4) (1) (5) (1) B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc (2) (6) B¶ng tæng hîp chi tiÕt NhËt ký- sæ c¸i (7) (7) B¸o c¸o tµi chÝnh : Ghi hµng ngµy : Quan hÖ ®èi chiÕu : Ghi cuèi th¸ng Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 (1) Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký sæ c¸i, b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc vµ sæ quü (2) Tõ b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc ta ghi vµo nhËt ký sæ c¸i (3) Nh÷ng chøng tõ gèc ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cÇn qu¶n lý chi tiÕt, hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan (4) Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu ë sæ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt sè ph¸t sinh (5) KiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a tµi kho¶n tiÒn mÆt trong nhËt ký sæ c¸i víi sè liÖu ë sæ quü cña thñ quü (6) KiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a b¶ng tæng hîp chi tiÕt víi sè liÖu ë tµi kho¶n t¬ng øng trong nhËt ký sæ c¸i (7) Cuèi kú kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu trªn nhËt ký sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt lËp b¸o c¸o tµi chÝnh c) ¦u ®iÓm - MÉu sæ ®¬n gi¶n, c¸ch ghi chÐp vµo sæ ®¬n gi¶n dÔ lµm, dÔ hiÓu, dÔ ®èi chiÕu , kiÓm tra d) Nhîc ®iÓm - Khã ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n tæng hîp ®èi víi ®¬n vÞ cã quy m« võa vµ lín, sö dông nhiÒu tµi kho¶n cã nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh theo mÉu sæ kÕ to¸n tæng hîp sÏ cång kÒnh kh«ng thuËn lîi cho viÖc ghi sæ e) §iÒu kiÖn ¸p dông - §¬n vÞ cã quy m« nhá, sö dông Ýt tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp a) H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ a) §Æc ®iÓm - C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ®îc ph¶n ¸nh ra chøng tõ gèc ®Òu ®îc ph©n lo¹i, tæng hîp, lËp chøng tõ ghi sæ sau ®ã sö dông chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp liªn quan - T¸ch rêi tr×nh tù ghi sæ theo thø tù thêi gian vµ tr×nh tù ghi sæ theo hÖ thèng trªn hai sæ kÕ to¸n tæng hîp riªng biÖt sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vµ sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 - T¸ch rêi ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp víi ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµo hai lo¹i sæ kÕ to¸n riªng biÖt b) Tr×nh tù cña h×nh thøc ghi sæ (1) Sæ quü Chøng tõ gèc (B¶ng tæng hîp CTG (1) Sæ, thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt (2) Sæ ®¨ng ký CTGS (3) (5) Chøng tõ ghi sæ (4) (8) Sæ c¸i (6) B¶ng tæng hîp chi tiÕt (7) B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n (9) (9) B¸o c¸o tµi chÝnh : Ghi hµng ngµy : Quan hÖ ®èi chiÕu : Ghi cuèi th¸ng (1) Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp ph¸p ®Ó tiÕn hµnh ph©n lo¹i tæng hîp ®Ó ghi vµo sæ quü vµ sæ h¹ch to¸n chi tiÕt (2) Tõ chøng tõ gèc ta lËp chøng tõ ghi sæ (3) C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®· lËp ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ theo thêi gian Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 (4) Tõ chøng tõ ghi sæ ta ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n ®Ó hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh (5) Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ h¹ch to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt (6) KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt (7) C¨n cø vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n (8) KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ (9) C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt ®Ó lÊy sè liÖu c) ¦u ®iÓm - MÉu sæ cã kÕt cÊu mÉu ®¬n gi¶n, râ rµng, dÔ hiÓu, dÔ lµm thuËn lîi cho c«ng t¸c ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n thuËn lîi cho viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n hiÖn ®¹i d) Nhîc ®iÓm - ViÖc ghi chÐp trïng lÆp khèi lîng ghi chÐp nhiÒu, c«ng viÖc ®èi chiÕu kiÓm tra thêng dån vµo cuèi kú lµm ¶nh hëng ®Õn thêi h¹n lËp vµ göi b¸o c¸o kÕ to¸n e) §iÒu kiÖn ¸p dông - H×nh thøc nµy phï hîp víi mäi lo¹i h×nh ®¬n vÞ víi quy m« kh¸c nhau ®Æc biÖt lµ nh÷ng ®¬n vÞ cã nhiÒu c¸n bé lµm kÕ to¸n b) H×nh thøc nhËt ký chung a) §Æc ®iÓm -T¸ch rêi tr×nh tù ghi sæ theo thø tù thêi gian vµ tr×nh tù ghi sæ theo hÖ thèng toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong kú ®Ó ghi vµo hai sæ kÕ to¸n riÒng biÖt : Sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n - T¸ch rêi viÖc ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp víi viÖc ghi chÐp kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi vµo hai lo¹i sæ kÕ to¸n riªng biÖt b) Tr×nh tù cña h×nh thøc nhËt ký chung Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 : Ghi hµng ngµy : Quan hÖ ®èi chiÕu : Ghi cuèi th¸ng (1) Chøng tõ gèc (1) Sæ nhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt (2) (3) Sæ c¸i (4) B¶ng tæng hîp chi tiÕt (5) B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n (6) (7) B¸o c¸o tµi chÝnh (1) Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó ®Þnh kho¶n kÕ to¸n sau ®ã ghi vµo nhËt ký chung theo thø tù thêi gian, tuú theo yªu cÇu qu¶n lý nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã thÓ ghi vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt (2) KÕ to¸n lÊy sè liÖu tõ nhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n liªn quan (3) Cuèi th¸ng kho¸ sæ c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lÊy sè liÖu tæng céng ghi vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt sè ph¸t sinh më theo tõng tµi kho¶n kÕ to¸n (4) §èi chiÕu sè liÖu gi÷a b¶ng tæng hîp chi tiÕt sè ph¸t sinh vµo sæ c¸i cña tµi kho¶n t¬ng øng (5) Cuèi kú kÕ to¸n lÊy sè liÖu cÇn thiÕt trªn c¸c sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 (6) Cuèi kú tõ b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n ghi vµo b¸o c¸o tµi chÝnh (7) KÕ to¸n lÊy sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt lËp b¸o c¸o tµi chÝnh c) ¦u ®iÓm - H×nh thøc kÕ to¸n nµy lµ râ rµng, dÔ hiÓu, mÉu sæ ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n d) Nhîc ®iÓm - ViÖc ghi chÐp trïng l¾p e) §iÒu kiÖn ¸p dông - H×nh thøc nµy ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ cã qui m« võa, khèi lîng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh kh«ng nhiÒu l¾m 2.3 LËp vµ göi b¸o c¸o tµi chÝnh STT Ký hiÖu biÓu 1 B01- H 2 B02 – H 3 B03 - H 4 B04 – H 5 B05 -H 6 F02- 1H 7 F02 –2H 8 9 10 11 Tªn biÓu b¸o c¸o Thêi h¹n lËp b¸o c¸o B¶ng c©n ®èi tµi Quý , n¨m kho¶n Tæng hîp t×nh h×nh Quý, n¨m kinh phÝ vµ quyÕt to¸n KP B¸o c¸o t×nh h×nh N¨m t¨ng gi¶m TSC§ B¸o c¸o kÕt qu¶ N¨m ho¹t ®éng sù nghiÖp cã thu ThuyÕt minh b¸o N¨m c¸o tµi chÝnh Chi tiÕt kinh phÝ Quý, n¨m ho¹t ®éng ®Ò nghÞ quyÕt to¸n Chi tiÕt thùc chi dù Quý, n¨m ¸n ®Ò nghÞ quyÕt to¸n B¶ng ®èi chiÕu Quý, n¨m HMKP B/ C tiÕp nhËn vµ sö N¨m dông viÖn trî kh«ng hoµn l¹i B/ C t×nh h×nh cho N¨m vay, thu nî, thu l·i B/ C t×nh h×nh sd N¨m KP quyÕt to¸n n¨m tríc chuyÕn sang Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi Tµi chÝnh Χ N¬i nhËn Kho CÊp b¹c trªn Χ Χ thèng kª Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 11 Chuyªn ®Ò thùc tËp 12 TrÇn Thanh Thuý K37 A11 B/C t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu dù to¸n N¨m Χ Χ Χ 2.4 Tæ chøc kiÓm tra kÕ to¸n - KiÓm tra kÕ to¸n lµ mét biÖn ph¸p ®¶m b¶o cho c¸c nguyªn t¾c qui ®Þnh vÒ kÕ to¸n ®îc chÊp hµnh nghiªm chØnh, sè liÖu kÕ to¸n chÝnh x¸c, trung thùc kh¸ch quan - C¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp kh«ng nh÷ng chÞu sù kiÓm tra kÕ to¸n cña ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh mµ ®¬n vÞ ph¶i tù tæ chøc, kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n cña m×nh - C«ng viÖc kiÓm tra kÕ to¸n ph¶i ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn, liªn tôc . §¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra kÕ to¸n khi xÐt duyÖt quyÕt to¸n n¨m cho c¸c ®¬n vÞ - Néi dung kiÓm tra kÕ to¸n lµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp trªn chøng tõ kÕ to¸n, sè kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh, kiÓm tra viÖc nhËn vµ sö dông c¸c nguån kinh phÝ, kiÓm tra viÖc thùc hiÑn c¸c kho¶n thu, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ tµi chÝnh kÕ to¸n vµ thu nép ng©n s¸ch - Thñ trëng ®¬n vÞ vµ kÕ to¸n trëng hay ngêi phô tr¸ch kÕ to¸n ph¶i chÊp hµnh lÖnh kiÓm tra kÕ to¸n cña ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn vµ cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®Çy ®ñ sè liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n ®îc thuËn lîi 2.5 Tæ chøc kiÓm kª tµi s¶n - KiÓm kª tµi s¶n lµ mét ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh t¹i chç sè thùc cã vÒ tµi s¶n, vËt t, tiÒn quÜ, c«ng nî cña ®¬n vÞ t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n tríc khi kho¸ sæ kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ ph¶i thùc hiÖn kiÓm kª tµi s¶n vËt t, hµng ho¸, tiÒn quü ®èi chiÕu vµ x¸c nhËn c«ng nî hiÖn cã ®Ó ®¶m b¶o cho sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n khíp ®óng víi thùc tÕ . Ngoµi ra c¸c ®¬n vÞ cÇn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª bÊt thêng khi cÇn thiÕt ( trong trêng hîp bµn giao, gi¶i thÓ ®¬n vÞ ) 3 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n - Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n bao gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau nh lùa chän lo¹i h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ( lo¹i h×nh tËp trung, ph©n t¸n hay nöa tËp Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 trung, nöa ph©n t¸n ) x¸c ®Þnh c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n vµ ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n . ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ph¶i lÊy hiÖu qu¶ c«ng viÖc lµm tiªu chuÈn sao cho thu thËp th«ng tin võa chÝnh x¸c võa, kÞp thêi, võa tiÕt kiÖm chi phÝ - ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong c¸c ®¬n vÞ cã thÓ thùc hiÖn theo nh÷ng lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n kh¸c nhau mµ ®¬n vÞ ®· lùa chän - ë c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp bé m¸y ho¹t ®éng tæ chøc theo ngµnh phï hîp víi tõng cÊp chÝnh quyÒn, tõng cÊp ng©n s¸ch. Trong tõng ngµnh,tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®îc chia thµnh ba cÊp : §¬n vÞ dù to¸n cÊp I, ®¬n vÞ dù to¸n cÊp II, ®¬n vÞ dù to¸n cÊp III . Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp vµ ®îc ph©n phèi vµ quyÕt to¸n theo tõng ngµnh . Dù to¸n thu, chi vµ mäi kho¶n thu, chi ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ dù to¸n cÊp díi ph¶i tu©n thñ theo c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ ph¶i ®îc kiÓm tra, xÐt duyÖt cña ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh . §Ó phï hîp víi chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch, ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp còng ®îc tæ chøc theo ngµnh häc phï hîp víi tõng cÊp ng©n s¸ch cô thÓ : §¬n vÞ dù to¸n cÊp I lµ kÕ to¸n cÊp I, ®¬n vÞ dù to¸n cÊp II lµ kÕ to¸n cÊp II, ®¬n vÞ dù to¸n cÊp III lµ kÕ to¸n cÊp III §èi víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n chØ cã mét cÊp th× cÊp nµy ph¶i lµm nhiÖm vô cña kÕ to¸n cÊp I vµ kÕ to¸n cÊp III. Khi ®ã bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ ®îc tæ chøc gåm mét phßng kÕ to¸n víi c¸c bé phËn c¬ cÊu phï hîp víi c¸c kh©u c«ng viÖc, c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ vµ c¸c nh©n viªn kinh tÕ ë c¸c bé phËn trùc thuéc thùc hiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu thu nhËn, kiÓm tra s¬ bé chøng tõ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña bé phËn ®ã vµ göi nh÷ng chøng tõ kÕ to¸n ®ã vÒ phßng kÕ to¸n trung t©m cña ®¬n vÞ - Bé m¸y kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n nµy ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau Trëng phßng kÕ to¸n Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi KÕ KÕ KÕNh©n KT Phô tr¸ch viªn kinh kÕ to¸n tÕ ëë to¸n to¸n to¸n K/ c¸ct/b鮬n phËn vÞ cÊp trùcc¸c díi thuéc Ph©n chia ra c¸c phÇn 13 KT hµnh Kt NKP kÕ tæng Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 4, Néi dung phÇn hµnh kÕ to¸n 4.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 4.1.1 Kh¸i niÖm : Vèn b»ng tiÒn ë c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp bao gåm c¸c lo¹i : TiÒn mÆt( kÓ c¶ tiÒn ViÖt Nam vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c), vµng, b¹c, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ c¸c lo¹i chøng chØ cã gi¸, tiÒn göi ë ng©n hµng hoÆc kho b¹c 4.1.2 Néi dung kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn - TiÒn mÆt t¹i quÜ - TiÒn göi ng©n hµng - Vµng b¹c,kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ - Chøng chØ cã gi¸ 4.1.3 Nguyªn t¾c - ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c chÕ ®é vÒ qu¶n lý, lu th«ng tiÒn tÖ hiÖn hµnh cña Nhµ níc - Vèn b»ng tiÒn ph¶i sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ VN§. Vµng, b¹c, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ vµ ngo¹i tÖ ®îc ®æi ra ®ång ViÖt Nam ®Ó ghi sæ kÕ to¸n . VÒ nguyªn t¾c vµng, b¹c, ngo¹i tÖ, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ h¹ch to¸n trªn c¸c sæ tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn ph¶i ®îc ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô . §Ó ®¬n gi¶n cho c«ng t¸c kÕ to¸n, c¸c tµi kho¶n tiÒn mÆt, tiÒn göi Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 14 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 kho b¹c, ng©n hµng ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ®îc ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ h¹ch to¸n . Chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ h¹ch to¸n víi tû gi¸ thùc tÕ ®îc ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 413- chªnh lÖch tû gi¸ - §èi víi vµng, b¹c, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ ngoµi viÖc theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ cßn ph¶i ®îc qu¶n lý vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng, qui c¸ch theo ®¬n vÞ ®o lêng thèng nhÊt cña Nhµ níc ViÖt Nam. C¸c lo¹i ngo¹i tÖ ph¶i ®îc qu¶n lý theo tõng nguyªn tÖ 4.1.4 Tµi kho¶n sö dông * Tµi kho¶n 111 : TiÒn mÆt C«ng dông : Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu, chi vµ tån quü tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ, bao gåm tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ vµ c¸c chøng chØ cã gi¸ .ChØ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 111 gi¸ trÞ tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c , ®¸ quý, kim khÝ quÝ thùc tÕ nhËp quÜ Néi dung kÕt cÊu Bªn Nî : C¸c kho¶n tiÒn mÆt t¨ng do : - NhËp quÜ tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ vµ c¸c chøng chØ cã gÝa - Sè thõa quÜ ph¸t hiÖn khi kiÓm kª - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ Bªn Cã : C¸c kho¶n tiÒn mÆt gi¶m do - XuÊt quü tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ vµ c¸c chøng chØ cã gÝa - ThiÕu hôt quÜ do kiÓm kª - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ Sè d bªn Nî : C¸c kho¶n tiÒn mÆt, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ vµ c¸c chøng chØ cã gÝa cßn l¹i cuèi kú Tµi kho¶n nµy cã 4 tµi kho¶n cÊp II + Tµi kho¶n 1111 : TiÒn ViÖt Nam + Tµi kho¶n 1112 : Ngo¹i tÖ + Tµi kho¶n 1113 : Vµng, b¹c, ®¸ quÝ Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 + Tµi kho¶n 1114 : Chøng chØ cã gi¸ * Tµi kho¶n 007 : Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i C«ng dông : Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu, chi vµ sè cßn l¹i theo nguyªn tÖ cña c¸c lo¹i nguyªn tÖ ë ®¬n vÞ Néi dung kÕt cÊu Bªn Nî : Sè ngo¹i tÖ thu vµo Bªn Cã : Sè ngo¹i tÖ xuÊt ra D Nî : Sè ngo¹i tÖ cßn l¹i * Tµi kho¶n 112 : TiÒn göi ng©n hµng - Tµi kho¶n nµy cã 3 tµi kho¶n cÊp II + Tµi kho¶n 1121 : TiÒn ViÖt Nam + Tµi kho¶n 1122 : Ngo¹i tÖ + Tµi kho¶n 1123 : Vµng, b¹c, ®¸ quÝ 4.1.5 C¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 1. Rót tiÒn göi ng©n hµng, kho b¹c vÒ nhËp quÜ tiÒn mÆt Nî TK 111 Cã TK 112 2. Khi nép tiÒn mÆt vµo ng©n hµng ghi Nî TK 112 Cã TK111 3. Khi nhËn c¸c kho¶n kinh phÝ b»ng tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi Nî TK111, 112 Cã TK 441, 461, 462 4. Khi thu ®îc c¸c kho¶n thu sù nghiÖp, phÝ, lÖ phÝ b»ng TM, TGNH Nî TK 111, 112 Cã TK 511 5. Khi thu ®îc c¸c kho¶n t¹m øng b»ng tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi Nî TK 111, 112 Cã TK 312 Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 6. Khi thu håi c¸c kho¶n c«ng nî cña cÊp díi hoÆc thu hé cÊp díi b»ng tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi Nî TK 111, 112 Cã TK 342 7. Sè thõa quÜ ph¸t hiÖn khi kiÓm kª cha x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n chê xö lý Nî TK 111, Cã TK 331 8. Khi thu ®îc l·i cho vay, l·i tr¸i phiÕu ..... Nî TK 111, 112 Cã TK 511 9. Ph¸t sinh c¸c kho¶n chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ Nî TK 111, 112 Cã TK 413 10. Khi chi tiÒn mua vËt liÖu , c«ng cô, hµng ho¸ Nî TK 152 ,155 Cã TK 111, 112 11.Khi chi tiÒn mua tµi s¶n cè ®Þnh ®a ngay vµo sö dông cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n ...... Nî TK 211, 213 Cã TK 111, 112 §ång thêi c¨n cø vµo nguån sö dông ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó ghi t¨ng nguån kinh phÝ h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 431, 441, 661, 662 Cã TK 466 12. Khi chi c¸c kho¶n ®Çu t XDCB, chi ho¹t ®éng sù nghiÖp, chi thùc hiÖn dù ¸n ®Ò tµi ......... Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 17 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 Nî TK 241, 661, 662 , 631 Cã TK 111, 112 13. Khi thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, c¸c kho¶n nî vay hoÆc chi tra l¬ng Nî TK 331, 334 Cã TK 111, 112 14. Chi t¹m øng b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi Nî TK 312 Cã TK 111, 112 15. CÊp kinh phÝ cho cÊp díi Nî TK 341 Cã TK 111, 112 16. Chi hé cÊp trªn hoÆc cÊp díi b»ng tiÒn Nî TK 342 Cã TK 111, 112 17. Nép c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ cho Nhµ níc Nî TK 333 Cã TK 111 18. Nép BHXH, BHYT b»ng tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi Nî TK 333 Cã TK 111, 112 19. Khi chi quÜ c¬ quan b»ng tiÒn Nî TK 431 Cã TK 111, 112 20. Sè thiÕu quÜ ph¸t hiÖn khi kiÓm kª Nî TK 311 Cã TK 111 21. Ph¸t sinh gi¶m khi ®¸nh gi¸ l¹i sè d ngo¹i tÖ Nî TK 413 Cã TK 111, 112 Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 18 Chuyªn ®Ò thùc tËp TrÇn Thanh Thuý K37 A11 4.1.6 Sæ kÕ to¸n - Sæ chi tiÕt : + Sæ quÜ tiÒn mÆt, tiÒn göi + Sæ theo dâi tiÒn mÆt , TGBK, ng©n hµng b»ng ngo¹i tÖ - Sæ tæng hîp : + NhËt ký- sæ c¸i + NhËt ký chung + Chøng tõ ghi sæ 4.2 KÕ to¸n vËt t , TSC§ o VËt t 4.2.1 Kh¸i niÖm : VËt liÖu, dông cô lµ mét bé phËn cña ®èi tîng lao ®éng mµ ®¬n vÞ sö dông ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ . ë ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp VLDC lµ mét yÕu tè vËt chÊt cÇn thiÕt phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng hµnh chÝnh sù nghiÖp theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao 4.2.2 Néi dung - NVL dïng cho c«ng t¸c chuyªn m«n cña ®¬n vÞ HCSN : + C¸c lo¹i thuèc dïng kh¸m, ch÷a bÖnh, giÊy, bót, mùc, in, Ên dïng cho v¨n phßng + §èi víi ®¬n vÞ cã tiÕn hµnh s¶n xuÊt : • Nhiªn liÖu : Than, cñi, x¨ng, dÇu • Phô tïng thay thÕ • Dông cô : Êm, chÐn, m¸y tÝnh c¸ nh©n........... 4.2.3 Nguyªn t¾c - Ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c qui ®Þnh nhËp, xuÊt kho VLDC - ChØ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 152 gi¸ trÞ thùc tÕ cña VLDC xuÊt, nhËp kho - ë kho : Thñ kho më sæ kho ®Ó theo dâi sè lîng nhËp, xuÊt, tån cña tõng lo¹i VLDC - ë phßng kÕ to¸n : KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt VLDC ®Ó ghi chÐp c¶ vÒ sè lîng cña tõng lo¹i VLDC nhËp, xuÊt, tån - H¹ch to¸n VLDC ph¶i ghi theo gi¸ thùc tÕ Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 19 Chuyªn ®Ò thùc tËp ` TrÇn Thanh Thuý K37 A11 + Gi¸ thùc tÕ nhËp kho • Gi¸ thùc tÕ mua ngoµi nhËp kho = gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n + VAT • Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tù chÕ nhËp khÈu lµ toµn bé chi phÝ thùc tÕ hîp lý ®Ó bá ra s¶n xuÊt VLDC ®ã • Gi¸ thùc tÕ VLDC thu håi lµ gi¸ do héi ®ång ®¸nh gi¸ tµi s¶n cña ®¬n vÞ x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ trÞ hiÖn cßn cña VLDC ®ã + Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho • Gi¸ thùc tÕ ®Ých danh • Gi¸ thùc tÕ nhËp tríc xuÊt tríc • Gi¸ thùc tÕ nhËp sau xuÊt tríc • Gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn 4.2.4 Tµi kho¶n sö dông * Tµi kho¶n 152 – vËt liÖu ,dông cô C«ng dông : Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt liÖu, dông cô trong kho cña ®¬n vÞ HCSN Néi dung kÕt cÊu Bªn Nî : - TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, dông cô nhËp kho - TrÞ gi¸ vËt liÖu , dông cô thõa khi kiÓm kª Bªn Cã : - TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, dông cô xuÊt kho - TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, dông cô thiÕu khi kiÓm kª D Nî : TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, dông cô cßn trong ®¬n vÞ - Tµi kho¶n nµy cã hai tµi kho¶n cÊp II : 1521- VËt liÖu 1526 – Dông cô * Tµi kho¶n 005 : Dông cô l©u bÒn ®ang sö dông C«ng dông : Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i dông cô l©u bÒn ®ang sö dông t¹i ®¬n vÞ . §©y lµ nh÷ng dông cô cã gi¸ trÞ t¬ng ®èi lín cã thêi gian sö dông l©u dµi, yªu cÇu ph¶i ®îc qu¶n lý chÆt chÏ tõ khi xuÊt dïng cho ®Õn khi b¸o háng . Dông cô l©u bÒn ®ang sö dông ph¶i ®îc kÕ to¸n chi tiÕt cho tõng lo¹i, theo tõng n¬i sö dông vµ theo tõng nguêi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt Trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi 20
- Xem thêm -