Tài liệu Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp hà nam

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Êt níc ta ®ang chuyÓn m×nh theo c¬ chÕ míi. ViÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng trong thùc tÕ ®ang diÔn ra rÊt nhanh ë kh¾p n¬i lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt níc tõng ngµy. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ khèi lîng s¶n phÈm cña ngµnh x©y l¾p ngµy cµng lín ®ång thêi sè vèn ®Çu t cho ngµnh còng gia t¨ng kh«ng ngõng. VÊn ®Ò ®Æt ra vµ thu hót sù quan t©m cña nhiÒu ngêi lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p. Còng gièng nh mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c, chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ thíc ®o tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp x©y l¾p. Díi gãc ®é qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«, h¹ch to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gióp doanh nghiÖp cã c¸i nh×n chÝnh x¸c vÒ thùc tr¹ng, kh¶ n¨ng cña m×nh. Th«ng qua nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm do kÕ to¸n cung cÊp, nh÷ng nhµ qu¶n lý n¾m ®îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm tõng lo¹i ho¹t ®éng, tõng s¶n phÈm còng nh kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n vËt t, nh©n lùc... tõ ®ã s¶n xuÊt khoa häc, hiÖu qu¶ nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Khi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× míi ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ thu ®îc lîi nhuËn. ChÝnh v× vËy h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vèn ®· lµ mét phÇn hµnh c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ to¸n l¹i cµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, em ®· chän ®Ò tµi "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây lắp Hà Nam". Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm cã hai phÇn: Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung PhÇn I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam. PhÇn II: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam. Sau mét thêi gian thùc tËp, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy nhê cã sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o TS. NguyÔn ThÞ Lêi vµ cña c¸c anh chÞ trong phßng tµi vô cña C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, chuyªn ®Ò ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, gióp ®ì cña c« gi¸o híng dÉn ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn L¹i Mai Dung Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung PhÇn I Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña ®¬n vÞ. 1.1. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam lµ mét doanh nghiÖp 100% vèn Nhµ níc trùc thuéc Së x©y dùng tØnh Hµ Nam qu¶n lý, cã trô së chÝnh t¹i quèc lé 1A- phêng Hai Bµ Trng - thÞ x· Phñ Lý - Hµ Nam. C«ng ty cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n riªng, cã con dÊu riªng vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1970 khi ®ã lÊy tªn lµ C«ng ty x©y dùng sè 2 Hµ Nam Ninh. N¨m 1990 ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng sè 2 Hµ Nam. N¨m 1997 ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng vµ kinh doanh nhµ ë Hµ Nam vµ ®Õn n¨m 2001 theo quyÕt ®Þnh sè 1073/Q§/UB cña UBDN tØnh Hµ Nam ngµy 13/10/2001 ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam. NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ: x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, trô së lµm viÖc cña c¸c c¬ quan, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng cì nhá. - X©y dùng vµ kinh doanh nhµ ë phôc vô cho nh©n d©n. - Gia c«ng s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng s¾t thÐp phôc vô cho x©y dùng. - Mua vËt t vËt liÖu phôc vô x©y dùng vµ nhîng b¸n vËt t vËt liÖu kh«ng cÇn dïng. Nh vËy tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n, nhiÒu thêi kú khã kh¨n víi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt níc cho ®Õn nayGi¸m c«ng ®èc ty x©y l¾p Hµ Nam vÉn lu«n ®øng v÷ng c«ng vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cñatym×nh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty qua c¸c thêi kú lu«n b¶o toµn vèn vµ cã l·i. Trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®¬n vÞ lu«n lÊy chÊt lîng s¶n phÈm uy tÝn PhãkiÖn gi¸m tiªn ®èc quyÕt ®Ó tån t¹i vµ kh¸ch hµng lµm uPhã tiªngi¸m hµng®èc ®Çu, coi ®ã lµ ®iÒu s¶n xuÊt hµnh chÝnh ph¸t triÓn. C«ng ty lu«n ®îc c¸c chñ ®Çu t ®¸nh gi¸ tèt vÒ tiÕn ®é chÊt lîng, kü thuËt vµ mü thuËt cña s¶n phÈm, hoµn thµnh nhiÖm vô cña cÊp trªn giao . Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam ®· thi c«ng bµn giao nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng chÊt lîng cao, bµn giao ®óng tiÕn ®é, gi¸ c¶ hîp lý. C«ng ty ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ níc, t¹o c«ng viÖcPhßng æn ®Þnh ®éng. ty ®· ®îc Së Hµ Nam KHcho ngêi lao Phßng VËtC«ng t Phßng tæ x©y dùngPhßng kÕ tÆng ThiÕt Chøc hµnh b»ng KT_ khenKT "§· cã thµnh tÝch xuÊtbÞs¾c trong phong trµo thi ®ua".to¸n tµi vô chÝnh 1.2.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Chuyªn ®Ò thùc tËp §éi XD sè 1 §éi XD sè 1 §éi XD sè 1 §éi XD sè 1 L¹i §éi Mai Dung XD sè 1 S¬ ®å 1- S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty HiÖn nay ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ Gi¸m ®èc, gióp viÖc gi¸m ®èc cã 2 PG§ vµ hÖ thèng c¸c phßng ban chøc n¨ng. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt, tríc Së x©y dùng Hµ Nam vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt vµ lµ ngêi phô tr¸ch chung toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty, phô tr¸ch trùc tiÕp c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. Quan hÖ giao dÞch víi kh¸ch hµng, t×m kiÕm ®èi t¸c vµ ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c PG§, trëng c¸c phßng ban, ®éi trëng c¸c ®éi x©y dùng. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng phô tr¸ch s¶n xuÊt, an toµn lao ®éng cho con ngêi, thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng. NhiÖm vô lµ khai triÓn thi c«ng x©y dùng sau khi hîp ®ång kinh tÕ A- B ®· ký, qu¸n xuyÕn, kiÓm tra ®«n ®èc c¸c ®éi s¶n xuÊt thi c«ng c«ng tr×nh theo tiÕn ®é thi c«ng ®· ®îc duyÖt. Thi c«ng theo ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt, ®¶m b¶o chÊt lîng vµ an toµn cho ngêi lao ®éng. Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng phô tr¸ch vÒ hµnh chÝnh, ®êi sèng, an toµn c¬ quan. NhiÖm vô cña PG§ hµnh chÝnh lµ thêng trùc c¬ quan trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, ®i häp thay cho gi¸m ®èc c¸c cuéc häp vÒ phong trµo vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng. Theo dâi qu¶n lý vµ cã kÕ hoach söa ch÷a nhµ cöa, ph¬ng tiÖn lµm viÖc cho v¨n phßng C«ng ty, Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung tiÕp kh¸ch khi gi¸m ®èc ®i c«ng t¸c v¾ng, th¨m hái, ®èi néi, ®èi ngo¹i khi ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng Phßng kÕ ho¹ch-kinh tÕ -kü thuËt: §i s©u c«ng viÖc lµm hå s¬ ®Êu thÇu ®¶m b¶o chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¸c b¶n vÏ vµ c¸c sè liÖu cã liªn quan. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n vµ ng¾n h¹n, ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt nh»m c¶i tiÕn n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Phßng vËt t thiÕt bÞ: §¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ kÞp thêi ®ång bé c¸c lo¹i vËt t cho s¶n xuÊt. Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ nguån vËt t, chñng lo¹i, sè lîng vËt t, tæ chøc giao dÞch vËn chuyÓn cÊp ph¸t vËt t kÞp thêi cho c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh lao ®éng, nhu cÇu lao ®éng, cô thÓ ho¸ c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt lao ®éng ®èi víi ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Gióp ®ì gi¸m ®èc x¾p xÕp, tæ chøc c¸n bé trong c«ng ty, tuyÓn chän vµ bè trÝ nguån nh©n lùc. Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt trang bÞ hµnh chÝnh. Gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc v¨n th vµ c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh hµng ngµy cña doanh nghiÖp. Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã nhiÖm vô tæng hîp toµn bé sè liÖu, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ kinh doanh th«ng qua tËp hîp, tÝnh to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm, thùc hiÖn thu chi, thanh to¸n ®óng chÕ ®é, ®óng ®èi tîng gióp cho Gi¸m ®èc qu¶n lý, sö dông mét c¸ch khoa häc tiÒn vèn, theo dâi c«ng nî víi c¸c bªn, c¸c ®éi x©y dùng ®Ó kÞp thêi thu håi vèn, thanh to¸n ®óng thêi gian quy ®Þnh, híng dÉn kiÓm tra c¸c ®éi x©y dùng më sæ s¸ch thu thËp chøng tõ ban ®Çu. C¸c ®éi trëng s¶n xuÊt: Cã chøc n¨ng tæ chøc qu¶n lý vµ thi c«ng theo hîp ®ång thiÕt kÕ ®îc duyÖt do c«ng ty ký kÕt. Bè trÝ ngêi vµ qu¶n lý xe m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng hîp lý tiÕt kiÖm vËt t nhiªn liÖu ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Thêng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc theo dâi mäi ho¹t ®éng t¹i c«ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt lîng tiÕn ®é theo ®óng yªu cÇu cña c«ng ty. 1.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §Æc ®iÓm cña x©y l¾p cã ¶nh hëng lín ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng, ®ã lµ s¶n phÈm trong x©y dùng nãi chung Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung vµ cña c«ng ty x©y dùng nãi riªng lµ nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp thuéc x©y dùng c¬ b¶n... Cã quy m«, c¬ cÊu phøc t¹p, s¶n phÈm ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt l©u dµi víi quy m« lín ®ßi hái mét khèi lîng vÒ quy m« vµ chñng lo¹i c¸c yÕu tè vµ nh©n tè ®Çu vµo ph¶i cã kÕ ho¹ch n¨m. §Æc ®iÓm nµy lµm cho viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c víi doanh nghiÖp kh¸c ë chç: s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i lËp dù to¸n (dù to¸n thiÕt kÕ, dù to¸n thi c«ng). Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p ph¶i so s¸nh dù to¸n, ph¶i lÊy dù to¸n lµm thíc ®o. S¶n phÈm tiªu thô theo gi¸ dù to¸n (gi¸ thanh to¸n víi bªn chñ ®Çu t ) hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi bªn chñ ®Çu t (gi¸ tho¶ thuËn nµy còng ®îc x¸c ®Þnh trªn dù to¸n c«ng tr×nh). MÆt kh¸c s¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt s¶n phÈm (®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n, thêi tiÕt khÝ hËu, thÞ trêng c¸c yÕu tè ®Çu vµo). H¬n n÷a c¸c ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt nh: xe m¸y thiÕt bÞ...ngêi lao ®éng ph¶i ®îc chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. §Æc ®iÓm nµy lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông h¹ch to¸n nh vËt t tµi s¶n cña c«ng ty dÔ mÊt m¸t, h háng . Ngoµi ®Æc ®iÓm x©y l¾p, viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty cßn chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña quy tr×nh x©y l¾p. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty S¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi, nhµ ë phôc vô nh©n d©n... Díi ®©y chØ minh häa quy tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông: NhËn mÆt b»ng Thi c«ng mãng §æ cét , dÇm, sµn, x©y têng tÇng 1 §æ cét, dÇm sµn, Thi c«ng Hoµn thiÖn tõ x©y têng c¸c tÇng m¸i m¸i xuèng trªn tÇng 1 S¬ ®å 2 - S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông 1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng, ë C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung, ë c¸c ®éi thi c«ng chØ cã nh©n viªn kinh tÕ thu nhËn chøng tõ nép vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam KÕ to¸n trëng Kiªm kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n gi¸ thµnh KÕ to¸n ®éi XD sè 1 KÕ to¸n ®éi XD sè 2 KÕ to¸n tiÒn l¬ng KÕ to¸n ®éi XD sè 3 Thñ quü KÕ to¸n ®éi XD sè 4 KÕ to¸n ®éi XD sè 5 S¬ ®å 4 - S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 4 ngêi cïng víi trang bÞ ph¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n ®Ó thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Phßng kÕ to¸n ph©n c«ng c«ng viÖc nh sau: - KÕ to¸n trëng (®ång thêi lµ kÕ to¸n tæng hîp): Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc c«ng ty vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËt Nhµ níc vÒ toµn bé c«ng viÖc cña m×nh còng nh toµn bé th«ng tin cung cÊp. KÕ to¸n trëng lµ kiÓm so¸t viªn tµi chÝnh cña c«ng ty cã nhiÖm vô theo dâi chung, chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn tæ chøc ph©n c«ng kiÓm tra c¸c c«ng viÖc cña nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng (kiªm kÕ to¸n thanh to¸n): NhiÖm vô lµ ghi chÐp kÞp thêi trªn hÖ thèng sæ s¸ch chi tiÕt tæng hîp cña phÇn hµnh c¸c kho¶n nî ph¶i thu theo thêi gian thanh to¸n, ph©n lo¹i t×nh h×nh c«ng nî (nî trong h¹n, nî qu¸ h¹n, nî ®Õn h¹n) ®Õ qu¶n lý tèt c«ng nî. Cã nhiÖm vô ghi chÐp tÝnh ra tæng sè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp mang tÝnh chÊt tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn (bao gåm tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng phô cÊp khu vùc ...) vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông. TrÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ quy ®Þnh . - KÕ to¸n gi¸ thµnh: Phô tr¸ch theo dâi c«ng viÖc nhËp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu vµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tån kho kh«ng xuÊt hÕt, viÕt ho¸ ®¬n thanh to¸n cho qu¸ tr×nh nghiÖm thu c«ng tr×nh, th«ng b¸o gi¸ bµn giao cña c¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng . Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung - Thñ quü: Cã nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt trªn c¬ së nh÷ng chøng tõ hîp lý, hîp ph¸p nh thanh to¸n tiÒn mua nguyªn vËt liÖu, thanh to¸n thï lao (tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng) cho c«ng nh©n viªn. Ghi sæ quü lËp b¸o c¸o quü cuèi ngµy cïng víi chøng tõ gèc nép l¹i cho kÕ to¸n . 1.5. H×nh thøc sæ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ¸p dông trong doanh nghiÖp. - C«ng ty hiÖn ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§ - BTC ban hµnh ngµy 16/12/1998. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i ®¬n vÞ lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. - HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông phï hîp vµ tu©n thñ theo nguyªn t¾c ®îc quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh 1141/TC - Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 vµ quyÕt ®Þnh 1864/1998/Q§ - BTC. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong lÜnh vùc x©y dùng nªn mét sè tµi kho¶n ®îc më chi tiÕt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý. Cô thÓ lµ c¸c tµi kho¶n chi phÝ 621, 622, 627 ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. ViÖc m· ho¸ hÖ thèng tµi kho¶n chi tiÕt chi phÝ t¹i C«ng ty ®îc thùc hiÖn nh sau: C¸c tµi kho¶n chi phÝ 621, 622, 627 ®îc thªm ba sè vµo phÝa sau ®Ó chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. VÝ dô: TK 621 - 028 lµ sè hiÖu tµi kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chi tiÕt cho c«ng tr×nh trêng PTTH Lý Nh©n, TK 621 - 029 lµ sè hiÖu tµi kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña c«ng tr×nh Bu ®iÖn tØnh Hµ Nam ... C¸c tµi kho¶n 154, 632 kh«ng ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Chøng tõ gèc vÒ chi phÝ vµ - HÖ thèng sæ kÕ to¸n cña c¸c C«ng ty bao b¶ng ph©ngåm: bæ + C¸c chøng tõ ghi sæ + Sæ chi tiÕt ph¸t sinh tµi kho¶n + B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ ®¨ng ký LËp chøng tõ + CTGS Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n ghi sæ + C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Sæ phÈm chi tiÕtt¹iTK 621, Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n C«ng 622, 627, ... ty nh sau: Sæ c¸i TK 621, 622, 627, 154... B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Chuyªn ®Ò thùc tËp B¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt chi phÝ L¹i Mai Dung B¸o c¸o kÕ to¸n S¬ ®å 5 - Tr×nh tù h¹ch to¸n CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trªn hÖ thèng sæ kÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú §èi chiÕu kiÓm tra * Chøng tõ gèc: Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i C«ng ty ®Òu cã chøng tõ kÕ to¸n lµm c¬ së cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n. C¸c chøng tõ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty ®Òu tu©n thñ theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n hiÖn hµnh. Ngoµi ra C«ng ty cßn sö dông c¸c chøng tõ ®Æc thï nh: hîp ®ång giao kho¸n, hîp ®ång thuª m¸y, b¶n thanh lý hîp ®ång. Hµng ngµy khi c¸c chøng tõ gèc ®îc tËp trung vÒ phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n trëng kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ vµ hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ sau ®ã ký duyÖt, thùc hiÖn ph©n lo¹i chøng tõ vµ giao cho c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh. * Chøng tõ ghi sæ: KÕ to¸n phÇn hµnh sau khi nhËn ®îc chøng tõ gèc tiÕn hµnh lËp c¸c chøng tõ ghi sæ theo mÉu sau: MÉu 1: Chøng tõ ghi sæ Sè: Ngµy... th¸ng... n¨m... Sè tiÒn STT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã Tæng Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng * Sæ chi tiÕt tµi kho¶n: KÕ to¸n phÇn hµnh sau khi lËp c¸c chøng tõ ghi sæ tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n chi phÝ ph¸t sinh theo tõng ®èi tîng cã mÉu nh sau: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 028 - C«ng tr×nh x©y dùng Bu ®iÖn tØnh Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i D ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú D cuèi kú TK§¦ Nî Sè tiÒn Cã Ngµy... th¸ng... n¨m.... KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng * B¶ng tæng hîp chi tiÕt chi phÝ: B¶ng nµy cã mÉu nh sau vµ ®Ó tæng hîp chi phÝ cña tÊt c¶ c¸c ®èi tîng (tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh chø kh«ng chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh) B¶ng tæng hîp chi phÝ Tªn c«ng tr×nh STT 1 2 3 4 5 ... Bu ®iÖn tØnh Trêng PTTH Lý Nh©n Tr¹i ong Ba Sao Sè d §Çu Cuèi kú kú Chi phÝ trong n¨m 621 622 627 Tæng céng Céng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y l¾p Hµ nam. A - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 1. §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. §Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh chÝnh x¸c c«ng viÖc ®Çu tiªn ®ßi hái nhµ qu¶n lý ph¶i lµm lµ x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Do tÝnh chÊt s¶n xuÊt phøc t¹p, quy tr×nh c«ng nghÖ liªn tôc, lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng nªn C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i ®¬n vÞ. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó ph©n lo¹i chi phÝ trong doanh nghiÖp x©y l¾p ®ã lµ: Ph©n lo¹i theo yÕu tè chi phÝ, ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph©n lo¹i theo c¸ch øng xö cña chi phÝ. T¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông cña chi phÝ vµ møc ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi tîng nh»m phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc, cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, lµm tµi liÖu tham kh¶o ®Ó lËp ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm kú sau. Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p ®îc h×nh thµnh tõ c¸c kho¶n môc chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Lµ chi phÝ cña c¸c vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc bé phËn rêi, vËt liÖu lu©n chuyÓn tham gia cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm x©y l¾p hoÆc gióp cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p (kh«ng kÓ vËt liÖu phô cho m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vµ vËt liÖu tÝnh trong chi phÝ s¶n xuÊt chung). Cã thÓ kÓ ra nh: v«i, c¸t, xi m¨ng, s¾t thÐp, giµn gi¸o cèp pha, g¹ch ngãi, s¬n... - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ toµn bé tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô, phô cÊp cã tÝnh chÊt l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, c«ng nh©n phôc vô thi c«ng (kÓ c¶ c«ng nh©n vËn chuyÓn, bèc dì vËt t trong ph¹m vi mÆt b»ng thi c«ng, c«ng nh©n chuÈn bÞ thi c«ng vµ thu dän hiÖn trêng). Trong sè ®ã tÝnh c¶ lao ®éng trong biªn chÕ vµ lao ®éng thuª ngoµi. Kho¶n môc nµy kh«ng bao gåm tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng vµ c«ng nh©n viªn vËn chuyÓn ngoµi ph¹m vi c«ng tr×nh. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong tõng ®éi x©y l¾p bao gåm l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè l¬ng c«ng nh©n viªn chøc cña ®éi, khÊu hao TSC§ dïng chung cho ®éi, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. KÕ to¸n theo dâi chi tiÕt chi phÝ theo tõng ®éi x©y l¾p. 3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 3.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp * Néi dung chi phÝ NVL trùc tiÕp t¹i ®¬n vÞ Kho¶n môc nµy thêng chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ ¶nh hëng lín tíi kho¶n môc gi¸ thµnh. XuÊt ph¸t tõ c¬ chÕ kho¸n mµ C«ng ty ¸p dông, C«ng ty sau khi ký ®îc c¸c hîp ®ång x©y dùng míi tiÕn hµnh giao kho¸n cho c¸c ®éi x©y dùng. C¸c ®éi x©y dùng tù tæ chøc cung øng vËt t, nh©n lùc ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh. Trêng hîp c¸c ®éi kh«ng thÓ tù ®¶m b¶o ®îc nguån vËt t th× cã thÓ yªu cÇu C«ng ty gióp ®ì. V× vËy, nguån cung øng vËt t chñ yÕu cho c¸c ®éi x©y dùng thi c«ng c«ng tr×nh lµ nguån vËt liÖu mua ngoµi. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay viÖc cung cÊp vËt liÖu t¬ng ®èi dÔ dµng, C«ng ty ¸p Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung dông c¸ch tæ chøc nµy cho phÐp c¸c ®éi cã thÓ chñ ®éng nguån vËt liÖu, thuËn tiÖn cho ho¹t ®éng thi c«ng, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ lu kho, b¶o ®¶m vµ ®Èy nhanh tèc ®é quay vßng vèn. N¨m 2002 võa qua, tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty lµ 16.957.079.800 ®ång trong tæng chi phÝ 19.918.150.792 ®ång chiÕm 85% tæng chi phÝ. §iÒu nµy cho thÊy chi phÝ vÒ vËt liÖu chiÕm phÇn lín trong tæng chi phÝ còng nh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p. Do ®ã qu¶n lý tèt chi phÝ vÒ vËt liÖu sÏ gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §©y còng chÝnh lµ nhiÖm vô ®Æt ra cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty. * Tµi kho¶n sö dông, chøng tõ vµ quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 621 ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Khi cã nhu cÇu vËt t cho thi c«ng, c¨n cø vµo b¶ng kÕ ho¹ch mua vËt t vµ phiÕu b¸o gi¸ kÌm theo cã x¸c nhËn cña phßng kÕ ho¹ch, kÕ to¸n ®éi lËp phiÕu chi cÊp tiÒn cho ®éi ®i mua vËt t. VËt t mua vÒ ®îc thñ kho ®éi vµ nh©n viªn cung øng kiÓm tra vÒ sè lîng, chÊt lîng vËt t, sau ®ã lµm thñ tôc nhËp kho t¹i c«ng trêng. V× C«ng ty nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn ho¸ ®¬n mua vËt t sÏ lµ H§GTGT. PhÇn thuÕ GTGT sÏ ®îc t¸ch riªng khái chi phÝ vËt t cho c«ng tr×nh. PhÇn thuÕ nµy do C«ng ty h¹ch to¸n vµo TK133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. Khi cã nhu cÇu vËt t cho thi c«ng, thñ kho c«ng trêng sÏ lËp phiÕu xuÊt kho. MÉu nh sau: §¬n vÞ: C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam MÉu sè: 02 VT Ban hµnh theo Q§ sè 1141 TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi ChÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2002 Sè: 120 Nî: Cã: - Hä vµ tªn ngêi nhËn: D¬ng Anh Dòng - Lý do xuÊt kho: XuÊt kho cho thi c«ng mãng c«ng tr×nh trêng PTTH Lý Nh©n. - XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh trêng PTTH Lý Nh©n. §¬n vÞ STT Tªn vËt t Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn tÝnh A B D 1 2 3 1 Xi m¨ng kg 10500 500 5.250.000 2 C¸t vµng m3 120 40.000 4.800.000 Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung 3 C¸t ®en m3 90 28.000 2.520.000 Tæng 12.570.000 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi hai triÖu n¨m tr¨m b¶y m¬i ngµn ®ång ch½n. Ngêi nhËn Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ VËt t sö dông cho thi c«ng ®îc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ vËt t bao gåm gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì. T¹i kho c«ng trêng, kÕ to¸n sö dông ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng. KÕ to¸n ®éi theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt t trªn sæ chi tiÕt vËt liÖu. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu vµ lËp b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung B¶ng tæng hîp xuÊt vËt t th¸ng 10/2002 C«ng tr×nh: Trêng PTTH Lý Nh©n STT Tªn vËt t §VT Sè lîng Thµnh tiÒn 1. - Xi m¨ng Kg 11.000 5.500.000 2. - C¸t vµng M3 120 4.800.000 3. - C¸t ®en M3 90 2.520.000 4. - D©y thÐp m 500 195.000 5. ................ Tæng céng 200.500.000 Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®éi tËp hîp c¸c chøng tõ gèc cïng c¸c chøng tõ cã liªn quan nép lªn phßng tµi vô cña c«ng ty. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n c«ng ty ghi chøng tõ ghi sæ. Tõ chøng tõ ghi sæ vµ c¸c chøng tõ gèc, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt, sæ c¸i tµi kho¶n 621. Cuèi mçi quý, kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµo TK 154 vµo chøng tõ ghi sæ vµ c¸c chøng tõ ghi sæ kh¸c cã liªn quan. Chøng tõ ghi sæ Sè: 110 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2002 TK Sè tiÒn STT DiÔn gi¶i Nî Cã §¦ 1. Chi phÝ NVL trùc tiÕp cho 621 200.500.000 c«ng tr×nh trêng PTTH Lý 152 200.500.000 Nh©n. Tæng 200.500.000 200.500.000 Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu quý iv/2002 TK621- 028 : C«ng tr×nh trêng PTTH Lý Nh©n Chøng tõ TK Sè tiÒn DiÔn gi¶i SH NT Cã Nî §¦ D ®Çu kú 0 H§ 1/10 Mua c¸t cho thi c«ng 111 18.500.000 123 PXK 5/10 XuÊt xi m¨ng cho thi c«ng 152 5.250.000 120 .................... 31/10 Céng ph¸t sinh th¸ng 10 200.500.000 ........................ 31/11 Céng ph¸t sinh th¸ng 11 118.000.000 ........................... 31/12 Céng ph¸t sinh th¸ng 12 105.200.000 31/12 KÕt chuyÓn CFNVL quý 154 423.700.000 IV Tæng ph¸t sinh 423.700.000 423.700.000 D cuèi kú 0 Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung CTGS SH NT 110 31/10 117 31/10 315 31/12 316 31/12 Sæ c¸i TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK Sè tiÒn DiÔn gi¶i Nî Cã §¦ D ®Çu kú 0 CPNVLTT c«ng tr×nh 152 200.500.000 trêng PTTH Lý Nh©n CPNVLTT c«ng tr×nh 152 120.700.000 Bu ®iÖn tØnh ................ KÕt chuyÓn chi phÝ 154 423.700.000 NVL trùc tiÕp c«ng tr×nh trêng Lý Nh©n K/c chi phÝ NVL trùc 154 914.520.000 tiÕp c«ng tr×nh Bu ®iÖn tØnh ............ Tæng ph¸t sinh 18.178.962.000 18.178.962.000 D cuèi kú 0 3.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm: l¬ng chÝnh, l¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp tÝnh theo l¬ng cho sè c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thi c«ng, kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh BHXH, BHYT, KPC§. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nªn ngêi vµ dông cô ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm x©y dùng do ®ã lao ®éng cña c«ng trêng chñ yÕu lµ lao ®éng thêi vô. Khi nhËn ®îc nhiÖm vô cña c«ng ty giao xuèng c¸c ®éi x©y dùng tù thuª ngoµi nh©n c«ng. §éi sÏ tr¶ l¬ng theo hîp ®ång thuª kho¸n. Chi phÝ cho nh©n c«ng thuª ngoµi ®îc tr¶ b»ng tiÒn mÆt. §èi víi c«ng nh©n trong biªn chÕ cña ®éi ®îc theo dâi theo tµi kho¶n 334. Víi c«ng nh©n l¸i m¸y vµ söa ch÷a m¸y thi c«ng l¬ng ®îc h¹ch to¸n th«ng qua tµi kho¶n 627. L¬ng cña bé phËn qu¶n lý ®éi x©y dùng gåm ®éi trëng, ®éi phã, kÕ to¸n thñ kho... kh«ng ®îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 622 mµ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung. * C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm vµ tr¶ l¬ng theo thêi gian. - L¬ng theo s¶n phÈm ¸p dông cho ®éi ngò c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thi c«ng. H×nh thøc nµy ®îc thÓ hiÖn trong c¸c hîp ®ång giao kho¸n. C¨n cø Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc ®Ó x¸c ®Þnh khèi lîng c«ng viÖc vµ gi¸ c¶, ®éi trëng lËp hîp ®ång kho¸n gän ghi râ khèi lîng c«ng viÖc ®îc giao, yªu cÇu kü thuËt, ®¬n gi¸ giao kho¸n. Hîp ®ång giao kho¸n vµ B¶ng chÊm c«ng lµ chøng tõ ®Ó tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm. - L¬ng theo thêi gian: ¸p dông cho sè c¸n bé gi¸n tiÕp ë c«ng ty, bé phËn qu¶n lý gi¸n tiÕp t¹i c¸c ®éi x©y dùng. Chøng tõ ®Ó tÝnh l¬ng theo thêi gian lµ b¶ng chÊm c«ng vµ cÊp bËc l¬ng. TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNV = Møc l¬ng tèi thiÓu x HÖ sè l¬ng trong th¸ng TiÒn l¬ng th¸ng TiÒn l¬ng = ngµy Sè ngµy trong th¸ng - §èi víi lao ®éng trong biªn chÕ ®éi: Khi thi c«ng c«ng tr×nh, ®éi trëng sÏ lµm hîp ®ång giao kho¸n víi c¸c tæ trong ®éi. Trong hîp ®ång giao kho¸n ghi râ ®¹i diÖn bªn giao, bªn nhËn, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc giao, khèi lîng vµ ®¬n gi¸ kho¸n gän. C¨n cø vµo hîp ®ång ®ã, c¸c tæ tù tæ chøc thi c«ng díi sù gi¸m s¸t cña nh©n viªn kü thuËt. Sau khi lµm c¸c hîp ®ång, c¸c tæ c«ng tr×nh tù thi c«ng. Trong qu¸ tr×nh ®ã tæ trëng tù chÊm c«ng cho c¸c thµnh viªn trong tæ qua b¶ng chÊm c«ng. L¬ng cho tæ trëng lµ 30.000®/c«ng, c¸c c«ng thî lµ 25.000®/c«ng. C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam §éi x©y dùng sè 1 Tæ 1 B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 10 n¨m 2002 C«ng tr×nh: Trêng PTTH Lý Nh©n Sè ngµy trong Quy ra sè c«ng hëng S th¸ng L¬ng BH T Hä tªn Chøc vô l¬ng thêi 1 2 .. 31 s¶n XH T gian phÈm 1 Lª ThÞ Hµ Thî nÒ x x 27 2 Lª Thanh H¶i Thî x©y x x x 28 ............. 260 Tæng §éi trëng Chuyªn ®Ò thùc tËp Ngêi chÊm c«ng L¹i Mai Dung Khi kÕt thóc c«ng viÖc, ®¹i diÖn tæ sÏ cïng ®éi trëng lµm b¶n nghiÖm thu kÕt qu¶ kho¸n gän vµ th«ng qua b¶ng chÊm c«ng cña c¸c tæ, kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho c¸c tæ vµ tæ trëng tù chia l¬ng cho c¸c thµnh viªn trong tæ theo sè c«ng mµ hä lµm. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®éi tËp hîp c¸c hîp ®ång kho¸n gän vµ b¶ng chÊm c«ng ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng vµ BHXH cho c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam §éi x©y dùng sè 1 B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng th¸ng 10/2002 §éi x©y dùng sè 1 C«ng tr×nh: Trêng PTTH Lý Nh©n Sè Hä vµ tªn TT 1 Lª Thanh H¶i 2 Lª H¶i Nam 3 TrÇn V¨n Nam .................. Tæng Bé phËn Tæ 1 Tæ 2 Tæ 3 Tæng l¬ng 6.630.000 C¸c kho¶n khÊu trõ 6% 3.977.800 Cßn l¹i 2.652.200 27.384.000 - §èi víi lao ®éng thuª ngoµi: Do khèi lîng c«ng viÖc lín cÇn nhiÒu nh©n c«ng nªn khi thi c«ng cÇn thuª ngoµi lao ®éng t¹i ®Þa bµn c«ng tr×nh. ViÖc thuª ngoµi nh©n c«ng sÏ lµm gi¶m bít chi phÝ di chuyÓn lao ®éng vµ chi phÝ sinh ho¹t cña c«ng nh©n. §éi trëng c«ng tr×nh cïng víi c¸c tæ trëng qu¶n lý ®éi ngò nh©n c«ng nµy vµ tr¶ l¬ng theo h×nh thøc kho¸n gän. §©y chÝnh lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. Møc kho¸n ®Þnh møc dùa trªn ®Þnh møc kho¸n cña tõng phÇn viÖc. C¨n cø vµo khèi lîng c«ng viÖc c¸c tæ trëng c¸c ®éi sÏ lËp hîp ®ång thuª mín nh©n c«ng, giao kho¸n khèi lîng c«ng viÖc cÇn ph¶i hoµn thµnh cho ngêi ®¹i diÖn cña nhãm nh©n c«ng ®ã. Sau khi c«ng viÖc hoµn thµnh vµ lËp biªn b¶n nghiÖm thu, kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng thanh to¸n nh©n c«ng thuª ngoµi. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam §éi x©y dùng sè 1 B¶ng thanh to¸n l¬ng thî thuª ngoµi Th¸ng 10/2002 C«ng tr×nh: TRêng PTTH Lý Nh©n Chøng tõ Sè tiÒn Ký STT SH NT Néi dung (®ång) nhËn 1 Thanh to¸n tiÒn c«ng cho «ng B×nh 500.000 2 Thanh to¸n tiÒn c«ng cho chÞ Thanh 400.000 ........................... Tæng 4.250.000 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nh B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n l¬ng nh©n c«ng trùc tiÕp vµ nh©n c«ng thuª ngoµi mµ kÕ to¸n ®éi göi lªn, kÕ to¸n kiÓm tra vµ ®Þnh kho¶n trªn chøng tõ ghi sæ. Tõ c¸c chøng tõ ghi sæ cuèi mçi th¸ng kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt, sæ c¸i TK 622 vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. Chøng tõ ghi sæ Sè: 112 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2002 TK Sè tiÒn STT TrÝch yÕu Nî Cã §¦ 1 Chi phÝ NCTT c«ng tr×nh trêng 622 27.384.000 PTTH Lý Nh©n 334 27.384.000 2 Chi phÝ nh©n c«ng thuª ngoµi 622 4.250.000 c«ng tr×nh trêng PTTH Lý Nh©n 111 4.250.000 th¸ng 10 Tæng 31.634.000 31.634.000 Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung
- Xem thêm -