Tài liệu Thực trạng và cho vay hộ sản xuất tại hội sở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà giang

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

môc lôc lêi nãi ®Çu Ch-¬ng I: Hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ n-íc ta vµ vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña hé s¶n xuÊt I. VÞ trÝ, vai trß cña kinh tÕ hé trong nÒn kinh tÕ n-íc ta 1. Hé s¶n xuÊt 2. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hé vµ vai trß cña hé s¶n xuÊt 2.1. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hé s¶n xuÊt 2.2. Vai trß cña hé s¶n xuÊt ®èi víi c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh Ng©n hµng nãi riªng. 3. §Æc ®iÓm cña kinh tÕ hé II. Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hé 1. TÝn dông Ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ n«ng th«n 2. TÝn dông Ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ hé s¶n xuÊt 3. C¬ chÕ tÝn dông cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp ®èi víi hé s¶n xuÊt ch-¬ng ii: t×nh h×nh vµ thùc tiÔn t¹i Héi së Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Giang I. T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn cã ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. 1. Hoµn c¶nh kinh tÕ - x· héi vµ m«i tr-êng kinh doanh cña Ng©n hµng 2. §Æc ®iÓm t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña hé s¶n xuÊt trªn ®Þa bµn thÞ x· Hµ Giang II. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña Héi së Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Giang 1. S¬ l-îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Héi së 2. C«ng t¸c huy ®éng vèn 3. C«ng t¸c sö dông vèn 4. C«ng t¸c kh¸c III. Thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt ë Héi së Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Giang 1. T×nh h×nh cho vay kinh tÕ hé n«ng d©n ë Héi së Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Giang 2. Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n ch-¬ng iii: gi¶i ph¸p nh»m më réng cho vay g¾n liÒn víi n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông hé s¶n xuÊt ë Héi së Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Giang I. Nh÷ng gi¶i ph¸p II. Mét sè kiÕn nghÞ cô thÓ 1. §èi víi Nhµ n-íc 2. §èi víi Ng©n hµng cÊp trªn 3. §èi víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Hµ Giang KÕt luËn Lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII vÒ viÖc tiÕp tôc sù nghiÖp ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, v× môc tiªu d©n giµu, n-íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, v÷ng b-íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Ph-¬ng h-íng, nhiÖm vô, môc tiªu chñ yÕu cña §¹i héi §¶ng ®· ®Ò ra lµ: TËp trung mäi nguån lùc, tranh thñ thêi c¬ v-ît qua thö th¸ch th¸ch, ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn vµ ®ång bé, tiÕp tôc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Yªu cÇu kh¸ch quan vµ cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn ®-êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi ph¶i nãi ®Õn vÊn ®Ò vèn, chØ cã con ®-êng ®Çu t- tÝn dông, ®ång víi míi ph¸t huy ®-îc hiÖu qu¶. C¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i nãi chung vµ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n nãi riªng lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã vèn lín nhÊt ®Ó gióp cho nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cho n«ng nghiÖp - n«ng th«n nãi riªng ph¸t triÓn, gãp phÇn quan träng trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c©y trång, vËt nu«i khu vùc n«ng th«n. Hé n«ng d©n ®-îc coi lµ ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, ®êi sèng cña n«ng d©n ngµy cµng ®-îc n©ng lªn, bé mÆt n«ng th«n ngµy cµng ®æi míi. Nh÷ng kÕt qu¶ ®ã cã sù ®ãng gãp to lín cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp, víi ph-¬ng ch©m “®i vay ®Ó cho vay”, Ng©n h¯ng N«ng nghiÖp ®± huy ®éng ®­îc mét khèi l-îng vèn lín ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n. §Þnh h-íng ®Çu t- vèn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp lµ tiÕp cËn kh¸ch hµng, ®-a vèn ®Õn ng-êi s¶n xuÊt. VÞ trÝ cña bé s¶n xuÊt trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ trong n«ng nghiÖp lµ v« cïng quan träng, nã lµ nguån lùc dåi dµo cung cÊp l-¬ng thùc, thùc phÈm, nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn. 1 §ång thêi nã còng lµ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp, t¹o c«ng v¨n viÖc lµm, tËn dông mäi nguån lùc lao ®éng trong n«ng th«n, gãp phÇn h¹n chÕ c¸c tÖ n¹n x· héi nhÊt lµ trong khu vùc n«ng th«n hiÖn nay. §Ó mäi tÇng líp nh©n d©n ®Òu cã thÓ ®-îc vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 1999 ChÝnh phñ ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 67/1999/Q§-TTg vÒ “Mét sè chÝnh s²ch tÝn dông Ng©n h¯ng phôc vô cho viÖc ph²t triÓn n«ng nghiÖp v¯ n«ng th«n” víi quy ®Þnh hé gia ®×nh vay ®Õn 10 triÖu ®ång kh«ng ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n. Vµ míi ®©y lµ NghÞ quyÕt sè 11/2000/NQ-CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ “Mét sè gi°i ph²p ®iÒu h¯nh kÕ ho³ch ph²t triÓn kinh tÕ x± héi 6 th²ng cuèi n¨m 2000”, n©ng møc vay vèn kh«ng ph¶i thÕ chÊp lªn 20 triÖu ®ång. V¨n b¶n nµy ®· ®-îc triÓn khai s©u réng tíi tËn th«n b¶n lµm nøc lßng n«ng d©n, t¹o ®éng lùc míi, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn m¹nh mÏ, cñng cè thªm lßng tin yªu cña d©n víi §¶ng, víi ChÝnh phñ, víi ngµnh Ng©n hµng. HÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n nhËn thÊy râ sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn h-íng nhanh ®èi t-îng tÝn dông tõ khu vùc kinh tÕ quèc doanh vµ tËp thÓ sang khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh vµ hé s¶n xuÊt. §©y lµ sù chuyÓn h-íng phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. MÆt kh¸c ®i vµo thÞ tr-êng tÝn dông n«ng th«n vµ phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. ThÞ tr-êng tÝn dông n«ng th«n lµ m¶nh ®Êt cßn chøa Èn nhiÒu tiÒm n¨ng mµ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cÇn ph¶i v-¬n tíi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh vµ thùc hiÖn chñ tr-¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ n-íc lµ xo¸ ®ãi - gi¶m nghÌo. Song hiÖn nay quan hÖ tÝn dông gi÷a Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®èi víi kinh tÕ hé s¶n xuÊt cßn h¹n hÑp do nhiÒu v-íng m¾c vµ trë ng¹i. V× vËy, viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng nh»m t×m ra nguyªn nh©n vµ c¸ch th¸o gì lµ rÊt cÇn thiÕt. Qua thêi gian häc tËp t¹i Häc viÖn Ng©n hµng vµ qu¸ tr×nh c«ng t¸c thùc tÕ nghiªn cøu, kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i héi së Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Giang, t«i chän ®Ò tµi nghiªn cøu: “Mét sè vÊn ®Ò cho vay hé s¶n xuÊt ë Héi së Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn 2 n«ng th«n Hµ Giang - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” lµm ®Ò tµi viÕt kho¸ luËn tèt nghiÖp. Tuy nhiªn, ®©y lµ ®Ò tµi phong phó, nh-ng rÊt phøc t¹p, trong nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thùc tiÔn, b¶n th©n t«i cßn nhiÒu h¹n chÕ, nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy, t«i mong muèn nhËn ®-îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« gi¸o vµ cña c¬ quan ®ang c«ng t¸c cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp. LuËn v¨n nµy chØ nghiªn cøu giíi h¹n trong ph¹m vi ba ch-¬ng. Ch-¬ng I: Hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ n-íc ta vµ vai trß tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña hé s¶n xuÊt. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng vµ cho vay hé s¶n xuÊt t¹i Héi së Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Giang. Ch-¬ng III: Gi¶i ph¸p nh»m më réng cho vay g¾n liÒn víi n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông hé s¶n xuÊt ë Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. 3 Ch-¬ng I hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ n-íc ta vµ vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng n«ng nghiÖp ®èi víi sù ph¸t triÓn cña hé s¶n xuÊt I. VÞ trÝ, vai trß cña kinh tÕ hé trong nÒn kinh tÕ n-íc ta. 1. Hé s¶n xuÊt N-íc ta lµ mét n-íc n«ng nghiÖp thuÇn tuý víi trªn 80% d©n sè sèng ë khu vùc n«ng th«n, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n chiÕm gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. “ChØ khi n¯o n«ng th«n ®­îc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, khi häc vÊn, kiÕn thøc vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn n»m trong tay n«ng d©n, ®­îc b¯ con sö dông th¯nh th³o v¯ v÷ng ch¾c thay cho “con tr©u ®i tr­íc, c²i c¯y theo sau”, khi x-ëng m¸y mäc lªn ë c¸c lµng m¹c, thÞ trÊn, ngµnh nghÒ ph¸t triÓn réng kh¾p, mét bé phËn ®¸ng kÓ n«ng d©n trë thµnh c«ng nh©n c«ng nghiÖp, h×nh thµnh côc diÖn míi ë c¸c vïng n«ng th«n th× lóc ®ã míi cã thÓ nãi c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®-îc hoµn thµnh c¬ b¶n trªn ph³m vi c° nuíc”(1). ChÝnh v× lÏ ®ã kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n mµ chñ nh©n lµ hé s¶n xuÊt cã vÞ trÝ v« cïng quan träng trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n-íc. Hé s¶n xuÊt ra ®êi lµ mét yªu cÇu bøc xóc cña ngµnh kinh tÕ, thÓ hiÖn chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ta. Tõ khi ChØ thÞ 100 kho¸n 10 ra ®êi, kinh tÕ hé s¶n xuÊt ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®a d¹ng. Thùc chÊt hé s¶n xuÊt lµ ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt còng nh- tiªu thô s¶n phÈm mµ m×nh lµm ra. Nãi c¸ch kh¸c hé s¶n xuÊt lµ chñ thÓ trong mäi mèi quan hÖ s¶n xuÊt kinh doanh. 2. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hé s¶n xuÊt vµ vai trß cña hé s¶n xuÊt. 4 2.1. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hé s¶n xuÊt. a. Tr-íc ChØ thÞ 100. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp n«ng th«n tån t¹i d-íi h×nh thøc tËp trung nhhîp t¸c x·, n«ng tr-êng quèc doanh... ng-êi lao ®éng lµm viÖc theo kiÓu ghi c«ng tÝnh ®iÓm, hä kh«ng cã quyÒn g× trong vÊn ®Ò lùa chän kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ¨n chia, ph©n phèi hay së h÷u t- liÖu s¶n xuÊt. Lóc nµy kh¸i niÖm hé s¶n xuÊt ch-a cã, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kÐm. b. Sau ChØ thÞ 100 vµ kho¸n 10. Khi chñ tr-¬ng cña Nhµ n-íc ®-îc ®-a ra thùc hiÖn viÖc giao kho¸n s¶n phÈm cuèi cïng ®Õn nhãm ng-êi lao ®éng th× h×nh thøc hé s¶n xuÊt nhËn kho¸n ra ®êi. Hä lµ ng-êi nhËn ruéng kho¸n vµ tù m×nh mua s¾m vËt t- s¶n xuÊt, tiÕn hµnh ®Çu t- th©m canh trªn ruéng cña m×nh vµ chØ ph¶i nép s¶n phÈm theo quy ®Þnh cho tËp thÓ. NhÊt lµ khi cã quyÕt 652 cña Nhµ n-íc thùc hiÖn giao ruéng ®Êt l©u dµi cho hé gia ®×nh th× kinh tÕ s¶n xuÊt ®· ®-îc thùc sù ph¸t triÓn theo h-íng ®a n¨ng trong tÊt c¶ c¸c ngµnh n«ng - l©m - ng- diªm nghiÖp... Cïng trong bèi c¶nh ®ã, do biÕt s¾p xÕp bè trÝ lao ®éng phï hîp mµ c¸c hé tiÓu thñ c«ng nghiÖp, hé th-¬ng nghiÖp dÞch vô ®· h×nh thµnh, cñng cè ngµy cµng ph¸t triÓn. 2.2. Vai trß cña hé s¶n xuÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh n«ng nghiÖp nãi riªng. a. Vai trß cña s¶n xuÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ n-íc ta tõ chÕ ®é tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang chÕ ®é qu¶n lý kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng ®· lµm cho c¬ cÊu kinh tÕ thay ®æi râ rÖt. Hµng lo¹t c¸c xÝ nghiÖp, hîp t¸c x· bÞ gi¶i thÓ, s¸p nhËp hoÆc chia nhá thµnh nh÷ng bé phËn nhËn kho¸n trùc tiÕp... ®· lµm cho mét sè l-îng kh«ng nhá ng-êi lao ®éng chuyÓn sang lµm kinh tÕ t- nh©n, c¸c thÓ... tù m×nh bu¬n tr¶i t×m kiÕm thÞ tr-êng, tù m×nh bè trÝ s¾p xÕp c«ng viÖc, tõ kh©u dù tr÷ chuÈn bÞ s¶n xuÊt ®Õn kÕt thóc qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm mµ m×nh lµm ra. 1 TrÝch bµi ph¸t biÓu cña ®ång chÝ Tæng BÝ th- §ç M-êi t¹i Héi nghÞ Khoa gi¸o toµn quèc 5 ChÝnh v× vËy, trªn côc diÖn nÒn kinh tÕ ®· h×nh thµnh ®a d¹ng c¸c ngµnh nghÒ ë mäi n¬i, mäi lóc, ng-êi lao ®éng còng tËn t©m, tËn lùc më réng s¶n xuÊt trªn c¸c lÜnh vùc. Ng-êi lao ®éng gÇn nh- hÇu hÕt ®· cã c«ng ¨n viÖc lµm, thêi gian lao ®éng ®-îc sö dông tèi ®a, kinh nghiÖm s¶n xuÊt cïng víi ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®· gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ. TiÒm n¨ng ®Êt n-íc vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña toµn bé x· héi ®· ®-îc khai th¸c triÖt ®Ó, cã hiÖu qu¶. ViÖc më mang ngµnh nghÒ ®Æc biÖt lµ ngµnh nghÒ truyÒn thèng, ®· t¹o ra c¬ cÊu s¶n phÈm ®a d¹ng phong phó, tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng-êi d©n vµ gãp phÇn xuÊt khÈu, t¹o nªn nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ kh¸ ph¸t triÓn. Khi hé s¶n xuÊt ®· biÕt tù chñ vÒ ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®· thu ®-îc hiÖu qu¶ kinh tÕ th× ®êi sèng cña hä ®-îc n©ng lªn, tiÖn nghi sinh ho¹t vµ t- liÖu s¶n xuÊt còng trë nªn hiÖn ®¹i h¬n, gãp phÇn lµm thay ®æi bé mÆt kinh tÕ n«ng th«n víi hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng khang trang ®Ñp ®Ï, an ninh trËt tù x· héi ®-îc gi÷ v÷ng. ThËt ®óng lµ hé s¶n xuÊt lµ nh÷ng ng­êi “d©n gi¯u l¯m nªn n­íc m³nh, x± héi v¨n minh”. b. Vai trß cña hé s¶n xuÊt ®èi víi nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Tr-íc ®©y kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n ph¸t triÓn mét c¸ch ú ¹ch, hiÖu qu¶ thÊp, v× vËy viÖc bè trÝ lao ®éng ch-a hîp lý, c¸ch tæ chøc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm ch-a khÝch lÖ ®-îc ng-êi lao ®éng. Nh-ng tõ khi hé s¶n xuÊt ra ®êi, kinh tÕ hé s¶n xuÊt ph¸t triÓn réng r·i th× viÖc tËn dông lao ®éng vÒ mÆt sè l-îng, c-êng ®é ®· ®-îc sö dông hîp lý. ChÝnh v× vËy, hé s¶n xuÊt ®· tù chñ trong tÊt c¶ c¸c kh©u c«ng viÖc: Tõ viÖc mua s¾m vËt t- thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®Õn viÖc bè trÝ c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng vïng ®Êt, tõng ®Þa ph-¬ng, tõng thêi kú nh»m thu ®-îc hiÖu qu¶ cao vµ t¨ng c-êng ®-îc khèi l-îng hµng ho¸ cho xuÊt khÈu. Cã thÓ nãi ViÖt Nam tõ mét n-íc nghÌo, ®ãi ¨n ®· trë thµnh n-íc thø 2 trªn thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu g¹o. §ã lµ sù ®ãng gãp to lín cña kinh tÕ hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n«ng th«n. 6 Kh«ng nh÷ng thÕ, viÖc khai hoang më réng diÖn tÝch gieo trång, khai th¸c mÆt n-íc trång thuû - h¶i s¶n... ®· ®-îc thùc hiÖn tèt, t¹o ra sù phong phó vÒ s¶n phÈm, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i. Nh÷ng lµng nghÒ mäc lªn cïng víi truyÒn thèng, kinh nghiÖm l©u ®êi cña cha «ng ®· gãp phÇn lµm cho bé mÆt kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n ®-îc ®æi míi toµn diÖn. 3. §Æc ®iÓm cña kinh tÕ hé. §Æc ®iÓm cña kinh tÕ hé - nhÊt lµ kinh tÕ hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp - cã vai trß quan träng nh- ®· nªu ë phÇn trªn, tuy nhiªn kinh tÕ hé cßn gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n vµ cßn béc lé mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh.  S¶n xuÊt cßn bÞ ¶nh h-ëng nhiÒu cña yÕu tè tù nhiªn nh-: Thiªn tai, h¹n h¸n, b·o, lôt, dÞch bÖnh...  Hé s¶n xuÊt tuy cã kinh nghiÖm l©u n¨m, cã tinh thÇn cÇn cï chÞu khã nh-ng ch-a ®-îc ®µo t¹o phæ biÕn nªn viÖc ¸p dông tiÕn bé khoa häc vµo s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ, chØ dõng l¹i ë mét sè Ýt hé hoÆc mét Ýt c©y con chuyªn canh, mét sè vïng ®Þa ph-¬ng...  Hé s¶n xuÊt ch-a thùc sù tiÕp cËn vµ lµm quen víi kinh tÕ thÞ tr-êng, chØ s¶n xuÊt nh÷ng c¸i g× mµ m×nh cã chø ch-a s¶n xuÊt nh÷ng c¸i mµ thÞ tr-êng cÇn.  Nh×n chung vèn sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ Ýt ái v× phÇn lín d©n ta cßn nghÌo, tÝch luü ch-a ®-îc lµ bao, vÒ mÆt t©m lý hé s¶n xuÊt cßn ng¹i vay vèn Ng©n hµng v× nhiÒu lý do. ChÝnh v× nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cho nªn viÖc ph¸t triÓn ngµy cµng cao h¬n, ®ßi hái rÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c cÊp ph¶i cã sù hç trî vÒ mäi mÆt, trªn mäi lÜnh vùc ®Ó t¹o ra mét sù ph¸t triÓn ®ång bé vµ c©n ®èi cña nÒn kinh tÕ. ii. vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hé. TÝn dông Ng©n hµng lµ quan hÖ Ng©n hµng vay m-în víi c¸c doanh nghiÖp, t- nh©n trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶ ®óng h¹n c¶ gèc vµ l·i. 7 Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng tÝn dông Ng©n hµng cã vai trß rÊt quan träng, nã lµ trung gian tÝn dông, võa lµ ng-êi ®i vay võa lµ ng-êi cho vay. TÝn dông Ng©n hµng ®¸p øng yªu cÇu vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp, tnh©n, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ... nh»m duy tr× qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc. Tõ ®ã thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung, t¸i t¹o vèn ®Ó tËp trung ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Ngoµi ra tÝn dông Ng©n hµng cßn lµ c«ng cô ®Ó tµi trî cho c¸c ngµnh kinh tÕ theo môc tiªu cña ChÝnh phñ. 1. TÝn dông Ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n ®· ®-îc x¸c ®Þnh ®óng vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc. Môc tiªu cña sù ph¸t triÓn ®ã lµ: T¹o ra mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®a d¹ng ë n«ng th«n, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, t¨ng tr-ëng cho nÒn kinh tÕ vµ t¹o ra bé mÆt x· héi n«ng th«n ViÖt Nam hiÖn ®¹i mµ lµnh m¹nh, ph¸t triÓn vµ trong s¹ch. V× thÕ tÝn dông Ng©n hµng trë lªn v« cïng cÇn thiÕt ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n, cã tÝn dông Ng©n hµng th× viÖc tËp trung c¸c nguån vèn æn ®Þnh ®Çu t- t¸i s¶n xuÊt cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Bëi mét lÏ d©n ta cßn rÊt thiÕu vèn ®Ó s¶n xuÊt, trong khi ®ã thÕ m¹nh vµ kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña ®Êt n-íc l¹i rÊt dåi dµo. NÕu cã vèn, mäi ngµnh nghÒ sÏ ®-îc më mang vµ ph¸t triÓn, t¹o ra mét sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ quan träng: C¬ cÊu s¶n phÈm sÏ thay ®æi phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr-êng trong n-íc, tiÕn tíi ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng thÕ giíi. MÆt kh¸c nÕu cã vèn tÝn dông th× ng-êi s¶n xuÊt cã thªm vèn gióp hä m¹nh d¹n ®Çu t-, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt nh»m thu ®-îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n. Nh- vËy, râ rµng tÝn dông Ng©n hµng cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ chØ cã vèn tÝn dông lµ nguån vèn gÇn nhÊt, tiÖn lîi nhÊt gióp c¸c nhµ s¶n xuÊt cã ®ñ vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh, cã c¬ së ®Ó h¹ch to¸n l·i, lç vµ gióp ng¨n chÆn tÖ n¹n x· héi cho vay nÆng l·i ë n«ng th«n. 8 2. TÝn dông Ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ hé. Tr-íc ®©y hé s¶n xuÊt do t©m lý ng¹i vay vèn Ng©n hµng vµ do nhiÒu lý do kh¸c n÷a nªn ®ång vèn Ng©n hµng ch-a ®Õn ®-îc tËn tay ng-êi n«ng d©n, hä ph¶i ®i vay nÆng l·i khi vô mïa gi¸p h¹t, cho nªn kinh tÕ hé s¶n xuÊt ch-a cã dÞp ®Ó ph¸t triÓn vµ bïng ra nh- b©y giê. Ngµy nay víi h×nh thøc cho vay tíi tËn tay ng-êi s¶n xuÊt, ®ång vèn Ng©n hµng ®· len lái ®Õn tËn c¸c ngâ xãm, vïng s©u, vïng xa, miÒn nói. Hé s¶n xuÊt ®· quen dÇn vµ phÊn khëi khi m×nh cã vèn trong tay bÊt kÓ lóc nµo, ®· tù chñ víi ®ång vèn, tù s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n thu chi vµ s¾p xÕp tiªu dïng gia ®×nh. Hä kh«ng ph¶i lo l¾ng qu¸ nhiÒu mçi khi thêi vô ®Õn bëi v× bªn c¹nh hä ®· cã ng-êi b¹n th©n thiÕt võa cho vay l¹i võa tham m-u, gióp ®ì hä trong s¶n xuÊt kinh doanh. Víi m« h×nh Ng©n hµng më réng tõ Ng©n hµng lo¹i IV, Ng©n hµng l-u ®éng vµ h×nh thøc cho vay ng-êi nghÌo th«ng qua tæ chøc t-¬ng trî, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®· trë thµnh ng-êi b¹n ®ång hµnh kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cña kinh tÕ hé n«ng nghiÖp n«ng th«n. Tuy nhiªn cho vay tíi hé s¶n xuÊt lµ h×nh thøc phæ biÕn réng r·i, lµm mét thÞ tr-êng réng lín míi mÎ ®Çy triÓn väng nh-ng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch kÓ c¶ nh÷ng rñi ro tÝn dông ®èi víi ngµnh Ng©n hµng. Song ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n nãi riªng cã mét phÇn ®ãng gãp rÊt lín cña ngµnh Ng©n hµng, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi mang l¹i cho ®Êt n-íc thËt lín lao so víi chÝnh nh÷ng g× mµ ngµnh mang l¹i cho b¶n th©n m×nh. 3. C¬ chÕ tÝn dông cña ngµnh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ®èi víi hé s¶n xuÊt. Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn vµ khuyÕn khÝch gióp ®ì c¸c hé s¶n xuÊt n«ng l©m- ng- diªm nghiÖp khai th¸c tiÒm n¨ng ®Êt ®ai vµ lao ®éng ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸, cung cÊp ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm vÒ l-¬ng thùc, thùc phÈm vµ nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu tiªu dïng trong n-íc vµ xuÊt khÈu, ®Èy m¹nh th©m canh c©y trång, vËt nu«i, më réng kinh doanh ngµnh nghÒ, tËn dông diÖn tÝch mÆt n-íc, b·i triÒu, ®åi träc ®Ó ph¸t triÓn s¶n 9 xuÊt, t¨ng thu nhËp c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 1991 Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr-ëng (nay lµ Thñ t-íng ChÝnh phñ) ra ChØ thÞ 202/CT vÒ viÖc cho vay vèn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng- nghiÖp ®Õn hé s¶n xuÊt. §Ó thùc hiÖn chØ thÞ trªn, ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 1991 Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ký v¨n b¶n sè 499 quy ®Þnh vÒ cho vay hé s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ngnghiÖp, diªm nghiÖp. Sau mét n¨m thùc hiÖn chØ thÞ trªn ®· tæng kÕt nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc còng nh- nh÷ng tån t¹i trong cho vay hé s¶n xuÊt. ChÝnh phñ ®· ra NghÞ ®Þnh sè 14/CP ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 1993 ban hµnh chÝnh s¸ch cho hé s¶n xuÊt vay vèn ®Ó ph¸t triÓn n«ng - l©m - ng- - diªm nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n. Th«ng t- sè 01/TTNH ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 1993 h-íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch s¶n xuÊt vay vèn ®Ó ph¸t triÓn n«ng l©m - ng- - diªm nghiÖp vÒ kinh tÕ n«ng th«n. Ngay sau ®ã quy ®Þnh 499/TDNT ban hµnh ngµy 2 th¸ng 9 n¨m 1993 cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam “VÒ biÖn ph²p nghiÖp vô cho hé s°n xuÊt vay vèn ®Ó ph²t triÓn n«ng - l©m - ng- - diªm nghiÖp v¯ kinh tÕ n«ng th«n” ®± thùc sù trë th¯nh cÈm nang tÝn dông cña ngµnh vµ cña mçi c¸n bé Ng©n hµng. Song ®Ó ngµy mét hoµn thiÖn h¬n vÒ quy chÕ cho vay tíi kh¸ch hµng còng nh- khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn ngµy cµng lín m¹nh cña hé kinh tÕ. Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 324/1998/Q§-NHNN1 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1998 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nh¯ n­íc ViÖt Nam vÒ viÖc ban h¯nh “quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh²ch h¯ng”. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 180/Q§-H§QT: “Quy ®Þnh cho vay ®èi víi kh²ch h¯ng” ng¯y 15 th¸ng 12 n¨m 1998. §©y lµ v¨n b¶n ®Çu tiªn cô thÓ ho¸ c¸c quy ®Þnh cña ho¹t ®éng c¸c tæ chøc tÝn dông vÒ ho¹t ®éng tÝn dông. §Ó bæ sung vµ hoµn thiÖn h¬n c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng tÝn dông cho c¸c tæ chøc tÝn dông, ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2000 Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ 10 n­íc quyÕt ®Þnh ban h¯nh “Quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh²ch h¯ng” sè 284/2000/Q§-NHNN. Theo ®ã Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 06/Q§-H§QT ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2001 vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh cho vay ®èi víi kh¸ch hµng. Trong ®ã ®· cô thÓ ho¸ tõng biÖn ph¸p nghiÖp vô ®èi víi cho vay hé s¶n xuÊt nh- sau: 3.1. Nguyªn t¾c vay vèn. 3.1.1. Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. 3.1.2. Ph¶i hoµn tr¶ nî gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. 3.1.3. ViÖc ®¶m b¶o tiÒn vay ph¶i thùc hiÖn quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc h-íng dÉn vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng. 3.2. §iÒu kiÖn vay vèn. 3.2.1. Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo quy ®Þnh cô thÓ cña ph¸p luËt. * §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n:  C- tró t¹i ®Þa bµn quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè n¬i chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp cho vay ®ãng trô së  §¹i diÖn cho hé gia ®×nh ®Ó giao dÞch víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp lµ chñ hé hoÆc lµ ng-êi ®¹i diÖn cña hé. Chñ hé hoÆc ng-êi ®¹i diÖn ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù. Cô thÓ: + §¹i diÖn cho hé gia ®×nh ph¶i ®ñ tuæi tõ 18 trë lªn. + §¹i diÖn cho hé gia ®×nh kh«ng bÞ mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù hoÆc h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. 3.2.2. Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî 11  Cã vèn tù cã tham gia vµo dù ¸n, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng.  Kinh doanh cã hiÖu qu¶.  Kh«ng cã nî qu¸ h¹n khã ®ßi hoÆc nî qu¸ h¹n trªn 6 th¸ng t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp. 3.2.3. Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p: 3.2.4. Cã dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô kh¶ thi, cã hiÖu qu¶ hoÆc cã dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi kÌm theo ph-¬ng ¸n tr¶ nî kh¶ thi. 3.2.5. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc vµ h-íng dÉn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam. 3.3. Lo¹i cho vay. 3.3.1. Cho vay ng¾n h¹n. 3.3.2. Cho vay trung, dµi h¹n: 3.4. §èi t-îng cho vay: 3.4.1. Gi¸ trÞ vËt t-, hµng ho¸, m¸y mãc, thiÕt bÞ bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng n»m trong tæng gi¸ trÞ l« hµng vµ c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô hoÆc dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng. 3.4.2. C¸c nhu cÇu tµi chÝnh cña kh¸ch hµng sau ®©y:  Sè tiÒn thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu kh¸ch hµng ph¶i nép ®Ó lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu mµ gi¸ trÞ l« hµng ®ã Ng©n hµng N«ng nghiÖp cho vay.  Sè l·i tiÒn vay tr¶ cho Ng©n hµng N«ng nghiÖp trong thêi h¹n thi c«ng, ch-a nghiÖm thu bµn giao vµ ®-a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö dông ®èi víi cho vay trung, dµi h¹n ®Ó ®Çu t- tµi s¶n cè ®Þnh mµ kho¶n tr¶ l·i ®-îc tÝnh trong gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®ã. 12  Sè tiÒn kh¸ch hµng vay ®Ó tr¶ cho kho¶n vay tµi chÝnh (b»ng tiÒn) cho n-íc ngoµi mµ c¸c kho¶n vay ®ã ®· ®-îc Ng©n hµng N«ng nghiÖp b¶o l·nh, nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô hoÆc dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng sö dông kho¶n vay trªn ®ang ®-îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, kho¶n vay n»m trong h¹n tr¶ nî, kh¸ch hµng ®¹t ®-îc ®iÒu kiÖn vay vèn thuËn lîi h¬n hoÆc tiÕt kiÖm chi phÝ so víi vay vèn n-íc ngoµi vµ cã kh¶ n¨ng tr¶ nî.  C¸c nhu cÇu tµi chÝnh kh¸c phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ phôc vô ®êi sèng theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp. 3.5. Thêi h¹n cho vay:  Cho vay ng¾n h¹n: Tèi ®a ®Õn 12 th¸ng, ®-îc x¸c ®Þnh phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt, kinh doanh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng.  Cho vay trung, dµi h¹n: Thêi h¹n cho vay ®-îc x¸c ®Þnh phï hîp víi thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t-, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ tÝnh chÊt nguån vèn cho vay cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam. + Thêi h¹n cho vay trung h¹n tõ 12 th¸ng ®Õn 60 th¸ng. + Thêi h¹n cho vay dµi h¹n tõ trªn 60 th¸ng trë lªn, nh-ng kh«ng qu¸ thêi h¹n ho¹t ®éng cßn l¹i cña doanh nghiÖp vµ kh«ng qu¸ 15 n¨m ®èi víi cho vay c¸c dù ¸n ®Çu t- phôc vô ®êi sèng. 3.6. L·i suÊt cho vay:  Møc l·i suÊt cho vay do Ng©n hµng N«ng nghiÖp n¬i cho vay vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn phï hîp víi quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n-íc vµ Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam vÒ l·i suÊt cho vay t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång tÝn dông. Ng©n hµng N«ng nghiÖp n¬i cho vay cã tr¸ch nhiÖm c«ng bè c«ng khai c¸c møc l·i suÊt cho vay cho kh¸ch hµng biÕt.  L·i suÊt cho vay -u ®·i ®-îc ¸p dông ®èi víi c¸c kh¸ch hµng ®-îc -u ®·i vÒ l·i suÊt theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ h-íng dÉn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp. 13  Tr-êng hîp kho¶n vay bÞ chuyÓn sang nî qu¸ h¹n ph¶i ¸p dông l·i suÊt nî qu¸ h¹n theo møc quy ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc vµ h-íng dÉn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång tÝn dông.  Trong tr-êng hîp cã quy ®Þnh thay ®æi vÒ l·i suÊt vµ c¸c tr-êng hîp cÇn thiÕt, khi kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng N«ng nghiÖp cã nhu cÇu, Ng©n hµng N«ng nghiÖp n¬i cho vay cïng kh¸ch hµng tho¶ thuËn møc l·i suÊt cho vay phï hîp vµ ph¶i ghi bæ sung vµo hîp ®ång tÝn dông. 3.7. Møc cho vay:  Ng©n hµng N«ng nghiÖp c¨n cø vµo nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng, møc cho vay so víi gi¸ trÞ tµi s¶n lµm ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam; kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng nguån vèn, møc ph¸n quyÕt cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp ®Ó quyÕt ®Þnh møc cho vay, nh-ng kh«ng v-ît qu¸ 15% vèn tù cã cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, trõ tr-êng hîp ®èi víi kho¶n vay tõ c¸c nguån uû th¸c hoÆc kh¸ch hµng vay lµ tæ chøc tÝn dông.  Vèn tù cã ®-îc tÝnh cho tæng nhu cÇu vèn s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú hoÆc cho tõng dù ¸n, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng. + §èi víi cho vay ng¾n h¹n, kh¸ch hµng ph¶i cã vèn tù cã tèi thiÓu 20% trong tæng nhu cÇu vèn. + §èi víi cho vay trung, dµi h¹n, kh¸ch hµng ph¶i cã vèn tù cã tèi thiÓu 30% trong tæng nhu cÇu vèn. + Kh¸ch hµng cã tÝn nhiÖm víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp (xÕp lo¹i A), nÕu vèn tù cã thÊp h¬n quy ®Þnh trªn th× Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp n¬i cho vay quyÕt ®Þnh møc vèn tù cã tham gia vµ x¸c ®Þnh møc cho vay phï hîp víi kh¶ n¨ng tr¶ nî. + §èi víi kh¸ch hµng ®-îc Ng©n hµng N«ng nghiÖp n¬i cho vay lùa chän, ¸p dông cho vay cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay: ViÖc x¸c ®Þnh vèn tù cã tham gia, møc cho vay theo ®iÒu 17 quy ®Þnh viÖc thùc 14 hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o tiÒn vay trong hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh 167/H§QT-03. 3.8. Tr¶ nî gèc vµ l·i: 3.8.1. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, thu nhËp vµ nguån tr¶ nî cña kh¸ch hµng, Ng©n hµng N«ng nghiÖp n¬i cho vay vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn viÖc tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay nh- sau:  C¸c kú h¹n tr¶ nî gèc;  C¸c kú h¹n tr¶ l·i theo ®Þnh kú hµng th¸ng, quý, vô, chu kú kinh doanh, hoÆc tr¶ l·i cïng víi kú tr¶ gèc;  §ång tiÒn tr¶ nî vµ b¶o toµn gi¸ trÞ nî gèc b»ng c¸c h×nh thøc thÝch hîp, phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.8.2. Khi ®Õn kú h¹n tr¶ nî hoÆc kÕt thóc thêi h¹n cho vay, nÕu kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®-îc nî ®óng h¹n vµ kh«ng ®-îc ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî hoÆc kh«ng ®-îc gia h¹n nî, th× sè nî ®Õn h¹n kh«ng tr¶ ®-îc ph¶i chuyÓn sang nî qu¸ h¹n, kh¸ch hµng ph¶i tr¶ l·i suÊt nî qu¸ h¹n ®èi víi sè tiÒn chËm tr¶. 3.8.3. §èi víi kh¸ch hµng vay tr¶ b»ng néi tÖ nÕu tr¶ tr-íc h¹n, sè l·i ph¶i tr¶ chØ tÝnh tõ ngµy vay ®Õn ngµy tr¶ nî; §èi víi kh¸ch hµng vay b»ng ngo¹i tÖ, nÕu tr¶ tr-íc thêi h¹n th× Ng©n hµng N«ng nghiÖp n¬i cho vay vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn vÒ sè l·i tiÒn vay ph¶i tr¶, nh-ng kh«ng v-ît qu¸ sè l·i ®· ghi trong hîp ®ång tÝn dông. 3.9. Hîp ®ång tÝn dông: Hîp ®ång tÝn dông theo mÉu quy ®Þnh gåm: 3.9.1. Hîp ®ång tÝn dông dïng cho kh¸ch hµng lµ ph¸p nh©n, doanh nghiÖp t- nh©n, c«ng ty hîp doanh; 3.9.2. Hîp ®ång tÝn dông dïng cho kh¸ch hµng lµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ hîp t¸c (trõ hé gia ®×nh s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng-, diªm nghiÖp theo ®iÓm 3.9.3). 15 3.9.3. Sæ vay vèn dïng cho kh¸ch hµng lµ hé gia ®×nh s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng-, diªm nghiÖp vay vèn ®Õn 10 triÖu ®ång. 3.10. QuyÒn vµ nghÜa vô cña kh¸ch hµng: 3.11.1. Kh¸ch hµng vay cã quyÒn:  Tõ chèi c¸c yªu cÇu cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp kh«ng ®óng víi c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông.  KhiÕu n¹i, khëi kiÖn viÖc vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.11.2. Kh¸ch hµng cã nghÜa vô:  Cung cÊp ®Çy ®ñ, trung thùc c¸c th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc vay vèn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin, tµi liÖu ®· cung cÊp.  Sö dông tiÒn vay ®óng môc ®Ých vµ thùc hiÖn ®óng c¸c néi dung kh¸c ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông.  Tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông.  ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt khi kh«ng thùc hiÖn ®óng nh÷ng tho¶ thuËn vÒ viÖc tr¶ nî vay vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®¶m b¶o nî vay ®· cam kÕt trong hîp ®ång tÝn dông. 3.11. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp: 3.11.1. Ng©n hµng N«ng nghiÖp cã quyÒn:  Yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp tµi liÖu chøng minh dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô hoÆc dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh vµ cña ng-êi b¶o l·nh tr-íc khi quyÕt ®Þnh cho vay;  Tõ chèi yªu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng nÕu thÊy kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn, dù ¸n hoÆc ph-¬ng ¸n vay vèn kh«ng cã hiÖu qu¶, kh«ng phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc Ng©n hµng N«ng nghiÖp kh«ng ®ñ nguån vèn ®Ó cho vay. 16  KiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vay vèn, sö dông vèn vay vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng;  ChÊm døt viÖc cho vay, thu håi nî tr-íc h¹n khi ph¸t hiÖn kh¸ch hµng cung cÊp th«ng tin sai sù thËt, vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông;  Khi ®Õn h¹n tr¶ nî mµ kh¸ch hµng kh«ng tr¶ nî, nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c, th× Ng©n hµng N«ng nghiÖp cã quyÒn b¸n tµi s¶n lµm ®¶m b¶o tiÒn vay theo sù tho¶ thuËn trong hîp ®ång ®Ó thu håi nî theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc yªu cÇu cña ng-êi b¶o l·nh thùc hiÖn nghÜa vô b¶o l·nh ®èi víi tr-êng hîp kh¸ch hµng ®-îc b¶o l·nh vay vèn;  MiÔn, gi¶m l·i tiÒn vay thùc hiÖn theo h-íng dÉn hiÖn hµnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam, gia h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî, mua b¸n nî theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ thùc hiÖn viÖc ®¶o nî, khoanh nî, gi·n nî theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3.11.2. Ng©n hµng N«ng nghiÖp cã nghÜa vô:  Thùc hiÖn ®óng tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông.  L-u gi÷ hå s¬ tÝn dông phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.12. Bé hå s¬ cho vay: 3.12.1. Hå s¬ ph¸p lý:  Chøng minh nh©n d©n, hé khÈu (chØ xuÊt tr×nh khi lµm thñ tôc vay vèn);  §¨ng ký kinh doanh ®èi víi c¸ nh©n ph¶i ®¨ng ký kinh doanh.  GiÊy uû quyÒn cho ng-êi ®¹i diÖn (nÕu cã). 3.12.2. Hå s¬ vay vèn:  Hé s¶n s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng-, diªm nghiÖp vay vèn kh«ng ph¶i thùc hiÖn ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n: giÊy ®Ò nghÞ vay vèn kiªm ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, sæ ®á.  Hé gia ®×nh, c¸ nh©n (trõ hé gia ®×nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm trªn): 17  GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn;  Dù ¸n hoÆc ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô;  Hå s¬ ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh.  Hé gia ®×nh, c¸ nh©n vay qua tæ vay vèn:  GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn kiªm ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n;  Biªn b¶n thµnh lËp tæ vay vèn;  Hîp ®ång lµm dÞch vô.  Hé gia ®×nh, c¸ nh©n vay th«ng qua doanh nghiÖp nh- quy ®Þnh trªn vµ ph¶i cã thªm hîp ®ång lµm dÞch vô.  Doanh nghiÖp vay chuyÓn t¶i vèn cho hä gia ®×nh, c¸ nh©n, ngoµi hå s¬ ®· quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp ph¶i cã thªm:  Hîp ®ång cung øng vËt t-, tiÒn vèn cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n nhËn kho¸n.  Danh s¸ch hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®Ò nghÞ Ng©n hµng cho vay. Nh- vËy: Qua kh¸i qu¸t quy ®Þnh cho vay theo quyÕt ®Þnh 06/Q§-H§QT cho thÊy, c¸c quy ®Þnh rÊt cô thÓ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c¸c hé mµ vÉn ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý vµ kh¶ n¨ng b¶o toµn cña Ng©n hµng. 18
- Xem thêm -