Tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kiểm toán tại công ty cpa hanoi

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tµi ChÝnh lµ mét ph¹m trï cña kinh tÕ hµng ho¸, mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n ®Ó s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. Do ®ã, bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo muèn ra ®êi tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt ph¶i quan t©m lµ t¹o lËp, qu¶n lý vµ sö dông nguån tµi chÝnh sao cho cã hiÖu qu¶ nh»m ®¹t môc tiªu l¬Þ nhuËn vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trong khu«n khæ ph¸p luËt. Ph©n tÝch, qu¶n lý vµ sö dông nguån tµi chÝnh cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn sù t¨ng hay gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ thµnh s¶n phÈm, l¬Þ nhuËn cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ bao cÊp, c¸c doanh nghiÖp quèc doanh ®îc nhµ níc cÊp ph¸t vèn, bao cÊp vÒ gi¸, s¶n xuÊt kinh doanh theo theo chØ tiªu ph¸p lÖnh cña nhµ níc. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp hÇu nh kh«ng quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ sö dông tµi chÝnh. Thùc tr¹ng tµi chÝnh cña nhiÒu doanh nghiÖp thêi kú ®ã kh«ng nh÷ng thÊp mµ cßn kh«ng b¶o toµn ®îc nguån tµi chÝnh. T×nh tr¹ng l·i gi¶ lç thËt x¶y ra phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc . Thùc hiÖn ®êng lèi do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o, trong thêi gian qua, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan trän, ®· tõng bíc v÷ng ch¾c chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cïng tån t¹i. C¸c doanh nghiÖp giê ®©y ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t kh«ng cßn ®îc bao cÊp nh tríc n÷a. V× vËy, doanh nghiÖp nµo lµm ¨n cã hiÖu qu¶ sÏ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ míi, ngîc l¹i doanh nghiÖp nµo lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ tÊt yÕu sÏ bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n . NghÞ quyÕt §aÞ Héi lÇn thø VI BCH TW §¶ng CSVN (n¨m 1988) chØ râ: “XÝ nghiÖp quèc doanh kh«ng cßn ®îc bao cÊp vÒ vèn vµ gi¸ ph¶i chñ ®éng kinh doanh víi quyÒn tù chñ ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o tù bï ®¾p chi phÝ ®Çy ®ñ vµ cã l·i”. Theo tinh thÇn ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n chñ ®éng b¸m thÞ trêng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tù chñ vÒ nguån tµi chÝnh. Nhµ níc t¹o m«i trêng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng nhng còng t¹o ¸p lùc cho c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong kinh tÕ thÞ trêng ph¶i ®Æt vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông nguån tµi chÝnh sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt lªn hµng ®Çu. §©y lµ vÊn ®Ò bøc xóc khiÕn c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i suy nghÜ, ®ång thêi còng thu hót sù chó ý cña c¸c nhµ kinh tÕ trong lÜnh vùc tµi chÝnh doanh nghiÖp. Sau gÇn ba th¸ng thùc tËp t¹i c«ng ty May §¸p CÇu, ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o híng dÉn cïng phßng kÕ to¸n c«ng ty, em ®· tõng bíc lµm quen víi thùc tiÔn vËn dông lý luËn vµo thùc tÕ, xuÊt ph¸t tõ nhËn thøc cña b¶n th©n vÒ ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña viÖc qu¶n lý vµ sö dông nguån tµi chÝnh 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh doanh, em ®· m¹nh d¹n ®i s©u vµo nghiªn cøu vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi : “Ph©n tÝch thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông nguån tµi chÝnh t¹i c«ng ty May §¸p CÇu ” Ngoµi phÇn më dÇu vµ phÇn kÕt luËn, néi dung chÝnh cña chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 phÇn : PhÇnI: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ph©n tÝch qu¶n lý vµ sö dông nguån tµi chÝnh doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng . PhÇnII: Ph©n tÝch thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông nguån tµi chÝnh cña c«ng ty May §¸p CÇu trong thêi gian tõ 2001-2003. PhÇnIII: Mét sè nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ vµ kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông nguån tµi chÝnh cña c«ng ty May §¸p CÇu. MÆc dï ®· cã cè g¾ng song do h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian, chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ sai sãt, em xin ch©n thµnh mong ®îc sù chØ b¶o gãp ý cña c¸c thÇy c«, c¸c c« chó vµ anh chÞ phßng kÕ to¸n c«ng ty May §¸p CÇu cïng c¸c b¹n ®äc. Qua bµi viÕt nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Kim ThÞ H¹nh, BGH, c¸c khoa, c¸c phßng ban, cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong trêng, ban gi¸m ®èc, c¸c c« chó phßng kÕ to¸n cña c«ng ty May §¸p CÇu ®· tËn t×nh híng dÉn, gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò cña m×nh . Sinh viªn NguyÔn ThÞ Thu Trang PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ph©n tÝch, qu¶n lý vµ sö dông nguån Tµi ChÝnh Doanh NghiÖp trong nÒn Kinh TÕ ThÞ Trêng . I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ Tµi ChÝnh Doanh NghiÖp 1. §Æc ®iÓm vµ vai trß cña tµi chÝnh doanh nghiÖp a) §Æc ®iÓm Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã thÓ ®îc hiÓu lµ mét tæ chøc kinh doanh nh»m môc ®Ých kiÕm lêi cã møc vèn kh«ng thÊp h¬n vèn ph¸p ®Þnh, do nhµ níc quy ®Þnh cho tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã tõ mét chñ së h÷u trë lªn vµ chñ së h÷u ph¶i ®¶m b¶o tríc ph¸p luËt b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, do c¸c quan hÖ cung cÇu vÒ hµng ho¸, dÞch vô, søc lao ®éng, vèn, ®îc ph¸t triÓn rÊt m¹nh, nªn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp còng trë nªn hÕt søc phong phó. Tuy nhiªn, cho dï lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµo tríc khi ®i vµo ho¹t ®éng còng ®Òu ph¶i sö dông mét c«ng cô chung nhÊt lµ tµi chÝnh doanh nghiÖp. Khi nÒn kinh tÕ thÞ trêng cµng ph¸t triÓn, sù vËn ®éng vµ chuyÓn ho¸ qua l¹i gi÷a c¸c nguån tµi chÝnh, n¬i h×nh thµnh nªn søc mua tµi chÝnh, thÞ trêng vèn cµng trë nªn s«i ®éng th× quan hÖ tµi chÝnh doanh nghiÖp còng trë nªn phong phó vµ ®a d¹ng. V× vËy tµi chÝnh doanh nghiÖp cã c¸c quan hÖ sau : a.1) XÐt trªn ph¹m vi hoat ®éng th× tµi chÝnh doanh nghiÖp gåm: - Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhµ níc - Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ trêng - Quan hÖ tµi chÝnh trong néi bé doanh nghiÖp a.2) XÐt vÒ mÆt kinh tÕ, tµi chÝnh doanh nghiÖp bao gåm: - C¸c quan hÖ tµi chÝnh nh»m môc ®Ých khai th¸c, thu hót vèn - C¸c quan hÖ tµi chÝnh vÒ ®Çu t, sö dông vèn kinh doanh - C¸c quan hÖ vÒ tµi chÝnh ph©n phèi, thu nhËp vµ lîi nhuËn Cho dï cã nh÷ng c¸ch ph©nlo¹i kh¸c nhau nhng quan hÖ tµi chÝnh ®îc diÔn ra trªn c¸c ph¹m vi g¾n víi ®Þa chØ kh¸c nhau, chøa ®ùng nh÷ng néi dung kinh tÕ kh¸c nhau. Song tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung gièng nhau ®ã lµ : + Ph¶n ¸nh nh÷ng luång chuyÓn dÞch gi¸ trÞ, sù vËn ®éng cña c¸c nguån tµi chÝnh n¶y sinh vµ g¾n liÒn víi ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp +Sù vËn ®éng, chuyÓn ho¸ c¸c nguån lùc trong kinh doanh kh«ng ph¶i lµ hçn lo¹n mµ ®îc ®iÒu chØnh b»ng hÖ thèng c¸c quan hÖ ph©n phèi díi h×nh thøc gi¸ trÞ th«ng qua viÖc t¹o lËp hoÆc sö dông c¸c quü tiÒn tÖ, c¸c lo¹i vèn kinh doanh nhÊt ®Þnh cña doanh nghiÖp. Môc tiªu cuèi cïng cña mäi qu¸ tr×nh kinh doanh lµ nh»m thu ®îc lîi nhuËn, v× thÕ bªn c¹nh kh¶ n¨ng ph©n phèi ®Ó tho¶ m·n cung cÇu vÒ vèn kinh doanh, tµi chÝnh doanh nghiÖp cßn cã mét sè kh¶ n¨ng kh¸c ®Ó gi¸m s¸t, dù b¸o tÝnh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ph©n phèi. b) Vai trß Vai trß cña tµi chÝnh doanh nghiÖp sÏ trë nªn tÝch cùc hay thô ®éng thËm chÝ cã thÓ lµ tiªu cùc ®èi víi kinh doanh tríc hÕt phô thuéc vµo kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña ngêi qu¶n lý, sau ®ã nã cßn phô thuéc vµo c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«, sù can thiÖp vµ ph¬ng thøc can thiÖp cña nhµ níc vµo nÒn kinh tÕ. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Song song víi viÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhµ níc ®· cã hµng lo¹t chÝnh s¸ch ®æi míi nh»m xo¸ bá c¬ chÕ quan liªu bao cÊp x¸c lËp mét c¬ chÕ qu¶n lý n¨ng ®éng. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, vai trß cña tµi chÝnh doanh nghiÖp ngµy cµng ®îc ®Ò cao ®èi víi ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp vµ nã cã nh÷ng vai trß chñ yÕu sau: - Mét lµ, TCDN lµ mét c«ng cô khai th¸c, thu hót c¸c nguån tµi chÝnh nh»m ®¶m b¶o nhu cÇu ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. - Hai lµ, TCDN cã vai trß trong viÖc sö dông vèn mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ . - Ba lµ, TCDN cã vai trß ®ßn bÈy kÝch thÝch vµ ®iÒu tiÕt SXKD - Bèn lµ ,TCDN lµ c«ng cô quan träng ®Ó kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp. 2. Nh÷ng nguyªn t¾c tæ chøc tµi chÝnh doanh nghiÖp §Ó sö dông tèt c«ng cô tµi chÝnh, ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña chóng trong SXKD, cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc tµi chÝnh. Tæ chøc tµi chÝnh vµ viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vÒ sö dông tµi chÝnh vµ hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ®ã nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Tæ chøc tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i dùa trªn c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: - Thø nhÊt, nguyªn t¾c t«n träng ph¸p luËt. - Thø hai, tæ chøc tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i t«n träng nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh doanh. - Thø ba, c«ng t¸c tæ chøc tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n gi÷ ch÷ tÝn. - Thø t, c«ng t¸c tæ chøc tµi chÝnh doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi÷ nguyªn t¾c an toµn, phßng ngõa nh÷ng rñi ro bÊt tr¾c . 3. Mét sè ph¹m trï vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ c¸c kh¸i niÖm liªn quan ®Õn TCDN a) C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm h×nh thµnh vµ sö dông c¸c nguån lùc g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng, vÒ c¬ b¶n ë níc ta hiÖn nay cã c¸c hÖ thèng vÒ tµi chÝnh nh sau: a.1) Tµi chÝnh nhµ níc Bao gåm ng©n s¸ch nhµ níc, tÝn dông nhµ níc vµ c¸c quü ngoµi ng©n s¸ch, nh÷ng quü nµy ®îc h×nh thµnh cã liªn quan ®Õn chøc n¨ng cña nhµ níc . 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nguån h×nh thµnh tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ huy ®éng c¸c kh©u tµi chÝnh kh¸c vµ nhËn viÖm trî, vay cña níc ngoµi . - Tµi chÝnh nhµ níc sö dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc, chi cho an ninh quèc phßng, thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý kinh tÕ – x· héi . - Tµi chÝnh nhµ níc cã vai trß rÊt quan träng lµ kh©u tµi chÝnh mang tÝnh chÊt chØ ®¹o vµ tæ chøc cña toµn bé hÖ thèng tµi chÝnh. - VÒ ho¹t ®éng thu chi cña tµi chÝnh nhµ níc chñ yÕu dùa trªn c¬ së quyÒn lùc chÝnh trÞ cña m×nh, vai trß qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ –x· héi. a.2) Tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh Lµ tæ chøc tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp víi chøc n¨ng lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô. §©y lµ nh÷ng tô ®iÓm tµi chÝnh quan träng tÝch tô vµ tËp trung c¸c nguån tµi chÝnh g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh SXKD cña c¸c doanh nghiÖp. - Ho¹t ®éng tµi chÝnh ®ãng vai trß nh nh÷ng thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng t¸i t¹o cho c¸c nguån tµi chÝnh. - Tµi chÝnh doanh nghiÖp cã quan hÖ h÷u c¬ víi c¸c kh©u tµi chÝnh kh¸c, nã thÓ hiÖn ë viÖc nép thuÕ, nép ng©n s¸ch, tr¶ l·i, … a.3) Tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc phi tµi chÝnh Cßn gäi lµ tæ chøc tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian bao gåm: c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, c¸c quü tÝn dông, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm . Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc nµy g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng m«i giíi, nh»m biÕn nguån tµi chÝnh nhµn rçi trong x· héi thµnh nh÷ng nguån vèn cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ. a.4) Tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc x· héi (tÝn dông ) Lµ tô ®iÓm vèn g¾n liÒn víi ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc x· héi . - Nguån thu cña kh©u tµi chÝnh nµy chñ yÕu lµ kinh phÝ ®ãng gãp cña c¸c héi viªn, do quyªn gãp, ñng hé vµ ng©n s¸ch hç trî . - Quü tiÒn tÖ ®îc sö dông trong môc ®Ých chi tiªu trong nh÷ng ho¹t ®éng cña tæ chøc ®ã. a.5)Tµi chÝnh cña c¸c hé gia ®×nh Tµi chÝnh cña c¸c hé gia ®×nh còng lµ mét tô ®iÓm vèn rÊt quan träng , nã kh«ng chØ ®¸p øng vµo viÖc gãp vèn ®Çu t kinh doanh , nã cßn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®Þnh híng vµ tÝch luü, tiªu dïng cña nhµ níc. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi chÝnh hé gia ®×nh thêng cã quy m« nhá nhng ®èi víi x· héi th× ®©y lµ mét kh©u tµi chÝnh rÊt quan träng cña ®Êt níc . b) C¸c kh¸i niÖm liªn quan ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp - Kh¸i niÖm vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp : TCDN lµ hÖ thèng nh÷ng quan hÖ kinh tÕ biÓu hiÖn díi h×nh thøc gi¸ trÞ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp. §ã lµ c¸c quan hÖ kinh tÕ gi÷a doanh nghiÖp víi nhµ níc, víi c¸c kh©u tµi chÝnh trung gian trong hÖ thèng tµi chÝnh, víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, víi c¸c ®¬n vÞ néi bé doanh nghiÖp, …. ®Ó phôc vô cho nhu cÇu SXKD cña doanh nghiÖp, vµ c¸c nhu cÇu chung cña x· héi . - Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp: ho¹t ®éng TCDN lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®îc biÓu hiÖn díi h×nh thøc tiÒn tÖ. Nãi c¸ch kh¸c, ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc t¹o lËp ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ ®èi tîng cña qu¶n trÞ TCDN, ho¹t ®éng nµy nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp ®ã lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp, môc tiªu vÒ t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn. §Æc biÖt ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp cÇn ph¶i tËp trung tr¶ lêi ®îc nh÷ng c©u hái sau: + Doanh nghiÖp huy ®éng vèn ë ®©u? Vµo thêi ®iÓm nµo? Vµ nh thÕ nµo? + Doanh nghiÖp ®Çu t vèn vµo ®©u ? Thêi ®iÓm nµo? Nh thÕ nµo ? + Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®îc sö dông ra sao ? - Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp : ph©n tÝch TCDN lµ viÖc thu thËp vµ xö lý c¸c th«ng tin trong qu¶n lý doanh nghiÖp nãi chung vµ qu¶n lý TCND nãi riªng nh»m ®Ó xem xÐt kiÓm tra, ®èi chiÕu, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng vµ tiÒm lùc cña doanh nghiÖp còng nh qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD, gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp. Ph©n tÝch TCDN mµ träng t©m lµ ph©ntÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Æc trng th«ng qua mét hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p vµ c«ng cô ph©n tÝch gióp ngêi sö dông th«ng tin tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. §¸nh gi¸ mét c¸ch tæng hîp, toµn diÖn võa kh¸i qu¸t võa chi tiÕt toµn bé thùc tr¹ng tµi chÝnh doanh nghiÖp . 4. C¸ch ph©n biÖt nguån tµi chÝnh doanh nghiÖp Nguån tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ toµn bé tÊt c¶ nh÷ng g× bao trïm lªn DN, kÓ tõ khi b¾t ®Çu thµnh lËp. V× vËy chØ cã mét c¸ch duy nhÊt ®Ó ph©n biÖt vµ ®¸nh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¸ nguån TCDN ®ã lµ c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu cô thÓ trong hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp gåm c¸c chØ tiªu trong : - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. - B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - B¶ng b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ . - B¶ng thuyÕt minh c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh . II. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña Tµi ChÝnh Doanh NghiÖp Trong nÒn tinh tÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp cã mét vÞ trÝ quan träng ®Æc biÖt, chi phèi tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña mét doanh nghiÖp . Tuú lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ cã nh÷ng néi dung ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c nhau. Sau ®©y lµ nh÷ng néi dung chñ yÕu cña ho¹t ®éng tµi chÝnh trong doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp SXKD. 1.Qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp Trong néi dung ho¹t ®éng cña tµi chÝnh doanh nghiÖp, qu¶n lý sö dông vèn kinh doanh lµ kh©u quan träng nhÊt, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi møc ®é t¨ng trëng hoÆc suy tho¸i cña doanh nghiÖp. Qu¶n lý sö dông vèn bao gåm nhiÒu kh©u nh: x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn kinh doanh, khai th¸c t¹o lËp vèn kinh doanh, ®Çu t, sö dông vµ b¶o toµn vèn kinh doanh. Tríc khi ®i vµo nh÷ng néi dung cô thÓ th× ta cÇn ph¶i hiÓu vÒ vèn kinh doanh vµ nh÷ng ®Æc trng cña nã trong qu¸ tr×nh vËn ®éng . a) Vèn kinh doanh vµ nh÷ng ®Æc trng cña nã §Ó tiÕn hµnh bÊt kú mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn ph¶i cã vèn, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, vèn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh tíi c¸c bíc tiÕp theo cña qu¸ tr×nh kinh doanh.Vèn kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp lµ mét laäi quü tiÒn tÖ ®Æc biÖt, môc tiªu cña quü lµ phôc vô SXKD, tøc lµ môc ®Ých tÝch luü. Muèn cã vèn th× ph¶i cã tiÒn, tiÒn ®îc gäi lµ vèn khi tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Mét lµ, tiÒn ph¶i ®îc ®¹i diÖn cho mét lîng hµng ho¸ nhÊt ®Þnh, hay nãi c¸ch kh¸c tiÒn ph¶i ®îc ®¶m b¶o b»ng mét lîng hµng ho¸ cã thùc. - Hai lµ, tiÒn ph¶i ®îc tÝch tô vµ tËp trung ®Õn mét lîng nhÊt ®Þnh. - Ba lµ, khi ®· cã ®ñ sè lîng, tiÒn ph¶i ®îc vËn ®éng nh»m môc ®Ých sinh lêi . Trªn gãc ®é kinh tÕ thÞ trêng, gi¸ trÞ thùc cña mét doanh nghiÖp kh«ng ph¶i chØ lµ phÐp céng ®¬n gi¶n cña c¸c lo¹i vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng hiÖn cã mµ ®iÒu 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quan träng h¬n cßn lµ gi¸ trÞ cu¶ nh÷ng tµi s¶n kh¸c vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp ta cã thÓ gäi chung lµ nh÷ng tµi s¶n v« h×nh . b) §Çu t vèn kinh doanh Theo quan nÞªm truyÒn thèng “vèn ®Çu t” ®îc quan niÖm lµ sè vèn ®îc dïng vµo viÖc mua s¾m TSC§, hoÆc x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®Ó t¹o ra TSC§ cho doanh nghiÖp. Tõ ®ã “®Çu t vèn ” còng ®îc quan niÖm lµ viÖc bá vèn vµo lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, nã lµ mét kho¶n ®Çu t lín nhng víi môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp th× ®ã kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶. V× vËy, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, th× “vèn ®Çu t”vµ “®Çu t vèn” ph¶i ®îc quan niÖm trªn mét b×nh diÖn réng . C¨n cø vµo môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp, “vèn ®Çu t” ®îc ®ång nghÜa víi vèn kinh doanh. §ã lµ sè vèn ®îc dïng vµo kinh doanh trong mét lÜnh vùc nhÊt ®Þnh nh»m môc ®Ých sinh lêi, cßn “®Çu t vèn” lµ ho¹t ®éng chñ quan cã c©n nh¾c cña ngêi qu¶n lý trong viÖc bá vèn vµo môc tiªu kinh doanh nµo ®ã víi hy väng lµ sÏ ®a l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong trong t¬ng lai . §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, th«ng thêng cã hai híng ®Çu t chñ yÕu lµ ®Çu t vµo bªn trong vµ ®Çu t ra bªn ngoµi. Nã cã thÓ lµ dµi h¹n hay ng¾n h¹n. - §Çu t bªn trong: lµ nh÷ng kho¶n ®Çu t vèn ®Ó mua s¾m c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt khi b¾t ®Çu thµnh lËp doanh nghiÖp nh: x©y dùng, mua s¾m TSC§, nguyªn vËt liÖu, tiÒn thuª mín nh©n c«ng, c¸c chi phÝ vÒ thñ tôc kinh doanh….. - §Çu t ra bªn ngoµi (hay cßn gäi lµ ®Çu t tµi chÝnh ): thêng ®îc tiÕn hµnh díi c¸c h×nh thøc gãp vèn cïng liªn doanh víi mét doanh nghiÖp kh¸c, ®Çu t mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, viÖc c¸c doanh nghiÖp ®Çu t ra bªn ngoµi kh«ng chØ nh»m môc ®Ých lµ thu lîi mµ cßn nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o an toµn cña vèn, ®Ó tõ ®ã cã thÓ san sÎ tr¸ch nhiÖm rñi ro (nÕu cã) cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c cïng g¸nh chÞu . Dï lµ ®Çu t bªn trong hay bªn ngoµi, ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp lu«n ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò “tiÕp thÞ” tøc lµ ph¶i th¨m dß, ph©n tÝch lùa chän c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t ®Ó ®i ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh, khi ®Ò ra mét quyÕt ®Þnh tµi chÝnh, ngêi qu¶n lý ph¶i lu ý c¸c yÕu tè sau: - Kh¶ n¨ng doanh lîi cã thÓ ®¹t ®îc vµ thêi gian thu håi vèn . - Dù kiÕn chñng lo¹i vµ sè lîng s¶n phÈm sÏ s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng . - Kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt . - Lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp . - Lùa chän ng©n hµng giao dÞch. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cuèi cïng tæng hîp nhu cÇu vèn cÇn ®îc ®Çu t. C¨n cø vµo c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh trªn, nhµ qu¶n lý cã thÓ ®a ra c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t, híng ®Çu t cô thÓ cho doanh nghiÖp m×nh mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt . c) Nguån vèn kinh doanh vµ gi¶i ph¸p huy ®éng Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Tuy nhiªn, mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp còng chØ cã thÓ khai th¸c, huy ®éng vèn trªn mét sè nguån nhÊt ®Þnh. V× thÕ, ngêi ta cã thÓ c¨n cø vµo nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó nhËn biÕt doanh nghiÖp ®ã thuéc lo¹i nµo. Nhng víi bÊt kú mét doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh nµo th× vèn kinh doanh cña chóng còng ®îc huy ®éng, khai th¸c tõ nh÷ng nguån sau : * Nguån vèn tõ ng©n s¸ch nhµ níc : Nguån vèn nµy ®îc cÊp ph¸t cho c¸c doanh nghiÖp c«ng-doanh nghiÖp nhµ níc, nã ®îc h×nh thµnh tõ quü tÝch luü cña ng©n s¸ch vµ ®îc dïng vµo môc ®Ých chØ ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong thêi kú bao cÊp, hÇu nh toµn bé vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp nhµ níc lµ do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp, do nguyªn nh©n ®ã ®· g©y t©m lý û l¹i, tr«ng chê. Tõ ®ã, lµm suy gi¶m tÝnh n¨ng ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trong viÖc chñ ®éng khai th¸c c¸c nguån vèn còng nh t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p ®Ó b¶o toµn vµ sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ . Ngµy nay, khi kinh tÕ thÞ trêng më cöa, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n, nhµ níc cã chÝnh s¸ch thu hÑp ph¹m vi hç trî vèn vµ quy m« cæ phÇn ho¸ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. V× thÕ, nguån cÊp ph¸t cña ng©n s¸ch nhµ níc cã xu híng gi¶m. C¸c doanh nghiÖp chñ ®éng bæ sung phÇn thiÕu hôt b»ng c¸c nguån tµi trî kh¸c. * Nguån vèn tù cã: Lµ nguån vèn do c¸ nh©n chñ doanh nghiÖp tù bá ra ®Ó ®Çu t kinh doanh. Nã cã thÓ ®îc huy ®éng tõ b¹n bÌ, nh÷ng g× ®Ó dµnh, tiÕt kiÖm trong ng©n s¸ch gia ®×nh …..hoÆc cæ phÇn b»ng h×nh thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu. Theo luËt kinh doanh, ®Ó ®îc kinh doanh trong mét lÜnh vùc nhÊt ®Þnh, sè vèn tù cã cña doanh nghiÖp ph¶i ®¹t ®Õn mét møc ®é tèi thiÓu, nhng nã còng kh«ng nªn ë møc ®é qu¸ lín v× nh thÕ sÏ lµ m¹o hiÓm nÕu kinh doanh gÆp rñi ro . * Nguån vèn liªn doanh: Lµ nguån vèn ®ãng gãp theo tû lÖ cña c¸c chñ ®Çu t ®Ó cïng kinh doanh vµ cïng hëng lîi nhuËn trªn phÇn vèn gãp cña m×nh. Khi doanh nghiÖp kinh doanh cã l·i vµ ngîc l¹i còng ph¶i chÞu rñi ro chung khi doanh nghiÖp kinh doanh thua lç . * C¸c nguån vèn tÝn dông : Lµ c¸c kho¶n vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ vay dµi h¹n cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty b¶o hiÓm, hoÆc c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian kh¸c, còng cã thÓ b»ng h×nh thøc doanh nghiÖp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. §iÓn h×nh nhÊt cña c¸c tæ chøc nµy lµ hÖ thèng ng©n hµng th¬ng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 m¹i víi sù phong phó vµ ®a d¹ng cña c¸c h×nh thøc tÝn dông nh: tÝn dông øng tiÒn qua tµi kho¶n, tÝn dông cÇm ®å hoÆc thÕ chÊp tµi s¶n, tÝn dông th«ng qua chiÕt khÊu. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp lùa chän c¸c h×nh thøc tÝn dông thÝch hîp ®Ó huy ®éng vèn cho m×nh . d) Sö dông vµ b¶o toµn vèn kinh doanh Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp nh ®· ph©n tÝch ë trªn lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tµi s¶n h÷u h×nh vµ v« h×nh ®îc ®Çu t vµo kinh doanh nh»m môc ®Ých sinh lêi . Tuú theo tõng lo¹i h×nh kinh doanh mµ quy m« cña vèn kinh doanh, c¬ cÊu h×nh thµnh vèn còng kh¸c nhau. Tuy nhiªn, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× vèn kinh doanh cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt thêng gåm: vèn cè ®Þnh, vèn lu ®éng, vµ vèn ®Çu t tµi chÝnh . * Vèn cè ®Þnh: Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé TSC§ phôc vô cho SXKD cña doanh nghiÖp, TSC§ lµ nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi, vÒ gi¸ trÞ nã tham gia toµn bé vµo nhiÒu chu kú SXKD nhng gi¸ trÞ cña nã l¹i ®îc chuyÓn dÞch dÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm s¸ng t¹o tuú theo møc hao mßn. - C¨n cø vµo h×nh th¸i vËt chÊt, TSC§ gåm hai lo¹i : + TSC§ h÷u h×nh: lµ nh÷ng tµi s¶n tån t¹i ®îc h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ nh: ®Êt kinh doanh, nhµ xëng m¸y mãc thiÕt bÞ …phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + TSC§ v« h×nh: lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ mµ nã lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ®Ó mua b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, b¶n quyÒn t¸c gi¶, nh·n hiÖu th¬ng m¹i, chi phÝ qu¶ng c¸o,… - C¨n cø vµo h×nh thøc ®Çu t cña vèn cè ®Þnh, TSC§ gåm: + TSC§ dïng cho ho¹t ®éng SXKD c¬ b¶n cña doanh nghiÖp, t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô, .. + Nh÷ng tµi s¶n dïng cho ho¹t ®éng ®Çu t Tµi ChÝnh nh: TSC§ gãp vèn liªn doanh , cho thuª Tµi ChÝnh hay cho thuª bÊt ®éng s¶n ,… - Trong qu¸ tr×nh SXKD, nh×n chung TSC§ kh«ng bÞ thay ®æi h×nh th¸i hiÖn vËt nhng n¨ng lùc nh·n hiÖu, biÓu tîng… ®ã lµ do qu¸ tr×nh tham gia vµo quy tr×nh s¶n xuÊt, TSC§ bÞ hao mßn, cã hai lo¹i hao mßn: + Hao mßn h÷u h×nh : lµ sù gi¶m dÇn vÒ gi¸ trÞ cña TSC§ do chóng ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay do t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn . +Hao mßn v« h×nh: lµ sù gi¶m dÇn vÒ mÆt gi¸ trÞ do tiÕn bé cña Khoa häckü thuËt, m¸y mãc tµi s¶n cïng c«ng suÊt, n¨ng suÊt, …. * Vèn lu ®éng: Lµ mét bé phËn cña vèn ®Çu t ®îc øng ra ®Ó mua s¾m nh÷ng TSC§ vµ tµi s¶n lu th«ng nh»m phôc vô cho qu¸ tr×nh SXKD . 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó tiÕn hµnh SXKD, ngoµi nh÷ng TSC§, doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng TSL§. Tuú theo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ c¬ cÊu tµi s¶n còng kh¸c nhau, nhng ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp SXKD th× TSL§ thêng ®îc cÊu t¹o bëi TSL§ s¶n xuÊt vµ tµi s¶n lu th«ng . TSL§ s¶n xuÊt bao gåm nh÷ng tµi s¶n ë kh©u dù tr÷ s¶n xuÊt nh: nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô nhiªn liÖu, vµ tµi s¶n ë kh©u s¶n xuÊt nh: s¶n phÈm dë dang ®ang chÕ t¹o, b¸n thµnh phÈm ,….. Tµi s¶n lu th«ng bao gåm s¶n phÈm hµng ho¸ cha tiªu thô, (hµng tån kho) vèn b»ng tiÒn, vµ c¸c kho¶n ph¶i thu. §Ó mua s¾m tÊt c¶ nh÷ng tµi s¶n ®ã, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét lîng vèn nµo ®ã gäi lµ vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp. §Æc ®iÓm cña lo¹i vèn nµy lµ nã tham gia mét lÇn t¹o nªn thùc thÓ cña doanh nghiÖp vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc dÞch chuyÓn th¼ng vµo s¶n phÈm míi s¸ng t¹o sau mét chu kú kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, sö dông vµ b¶o toµn vèn lu ®éng cÇn lu ý nh÷ng vÊn ®Ò sau: - Mét lµ, ph¶i x¸c ®Þnh ®îc mét lîng vèn lu ®éng cÇn thiÕt c¨n cø vµo nhiÖm vô SXKD cña ®oanh nghiÖp qua tõng thêi kú ®Ó qu¸ tr×nh SXKD ®îc liªn tôc, thêng xuyªn tr¸nh ø ®äng vèn, … - Hai lµ, ph¶i tæ chøc khai th¸c tèt nguån vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp tríc hÕt lµ nguån tù cã cña doanh nghiÖp, sau ®ã lµ c¸c nguån tµi trî cña vèn l u ®éng, khi cÇn thiÕt th× ph¶i chiÕm dông . - Ba lµ, ph¶i lu«n lu«n cã nh÷ng biÖn ph¸p b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn lu ®éng b»ng c¸ch xö lý tèt hµng ho¸ chËm lu©n chuyÓn vµ c¸c kho¶n nî khã ®ßi . - Bèn lµ, ph¶i thêng xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng dïng c¸c chØ tiªu nh: vßng quay vèn lu ®éng, hÖ sè nî ,…. * Vèn ®Çu t tµi chÝnh: Trong qu¸ tr×nh SXKD, mét yªu cÇu cã tÝnh nguyªn t¾c lµ ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Doanh nghiÖp kh«ng chØ trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô mµ hä cßn ®Çu t tµi chÝnh díi c¸c h×nh thøc: - Bá vèn ®Ó mua c¸c lo¹i cæ phiÕu, tr¸i phiÕu cña c«ng ty kh¸c . - Ho¹t ®éng gãp vèn liªn doanh liªn kÕt . - Cho thuª hoÆc mua ®i b¸n l¹i nh÷ng bÊt ®éng s¶n, TSC§ cña doanh nghiÖp . - NÕu c¨n cø vµo thêi h¹n ®Çu t th× doanh nghiÖp cã thÓ ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n hay dµi h¹n . 2. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n kh¸c cña ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi nh÷ng néi dung ®· nªu trªn, ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp cßn bao gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: - Chi phÝ SXKD vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp : + Chi phÝ SXKD cña doanh nghiÖp: Bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm, (chi phÝ lu ®éng) c¸c kho¶n thuÕ gi¸n thu,…. + Gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp: Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé nh÷ng chi phÝ vÒ lao ®éng, ®Ó h×nh thµnh viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm . - Thu nhËp vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp : +Thu nhËp cña doanh nghiÖp: Lµ toµn bé sè tiÒn mµ doanh nghiÖp thu ®îc nhê ®Çu t kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (sau khi tiªu thô s¶n phÈm). + Lîi nhuËn cu¶ doanh nghiÖp: Nã lµ mét chØ tiªu chÊt lîng cuèi cïng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh SXKD, nã ®îc lÊy tõ ho¹t ®éng SXKD tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt thêng,… III.HÖ thèng chØ tiªu cña ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ qu¶n lý TCDN vµ mét sè chØ tiªu kh¸c trong ph©n tÝch Tµi ChÝnh 1.C¸c chØ tiªu ®Æc trng 1.1: Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n a) HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n Nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi khi doanh nghiÖp xem xÐt c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n mµ doanh nghiÖp ®· vay ®Ó ®Çu t vµo phÇn TSC§, nã lµ tû sè gi÷a TSC§ víi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp . HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n = TSC§ Nî ng¾n h¹n So s¸nh tû sè thanh to¸n hiÖn thêi cña n¨m nay thÊp h¬n hay cao h¬n n¨m tríc. NÕu sè nµy mµ thÊp h¬n møc trung b×nh cña ngµnh th× tû sè thanh to¸n hiÖn thêi cña cuãi n¨m nay thÊp h¬n cuèi n¨m tríc vµ ngîc l¹i. §iÒu nµy cho thÊy: - Dù tr÷ n¨m nay t¨ng h¬n hoÆc gi¶m so víi n¨m tríc cã thÓ do doanh thu t¨ng hay ®ång thêi møc nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp còng t¨ng gi¶m so víi kú tríc ®a ®Õn tû sè thÊp hoÆc cao . - NÕu tû sè nµy mµ thÊp tøc lµ gi¸ trÞ cña TSL§ thÊp h¬n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, tøc lµ doanh nghiÖp ®Çu t tõ nh÷ng kho¶n vay ng¾n h¹n vµo TSC§ lµ kh«ng cã l·i hoÆc lç. Doanh nghiÖp nªn tr¶ bít c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ ®Çu t b»ng c¸c ph¬ng ¸n kh¸c vµo TSL§ . b) HÖ sè thanh to¸n nhanh 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh khi doanh nghiÖp xem xÐt hÖ sè nî nµy ®Ó ®Çu t vµo c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n mµ doanh nghiÖp ®· vay ®Ó ®Çu t vµo kinh doanh. Nã lµ tû sè gi÷a vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶i thu víi sè nî ng¾n h¹n. So s¸nh tû sè nµy víi møc trung b×nh ngµnh, nÕu nã cao h¬n tû sè trung b×nh ngµnh th× kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n, vµ ngîc l¹i th× doanh nghiÖp cÇn t×m c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t kh¸c . HÖ sè thanh to¸n nhanh = Vèn b»ng tiÒn  C¸c kho¶ n ph¶ i thu Nî ng¾n h¹n c) HÖ sè thanh to¸n tøc thêi Nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c kho¶n nî (dµi h¹n hoÆc ng¾n h¹n) mµ bªn cho vay b¾t doanh nghiÖp thanh to¸n vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo. HÖ sè nµy nãi lªn lµ doanh nghiÖp cã thÓ bÞ lç hoÆc l·i ®ãi víi c¸c kho¶n vay ®Ó ®Çu t kinh doanh, nã lµ tû sè gi÷a vèn b»ng tiÒn víi c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n : HÖ sè thanh to¸n tøc thêi = Vèn b»ng tiÒn Nî ®Õn h¹n tr¶ 1.2.Nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh vÒ tµi s¶n a) HÖ sè nî trªn tæng tµi s¶n: Lµ tû sè gi÷a nî ph¶i tr¶ víi tæng tµi s¶n cña Doanh NghiÖp . HÖ sè nî tæng tµi s¶n = Nî ph¶ i tr¶ Tæng tµi s¶ n HÖ sè nµy dïng ®Ó so s¸nh gi÷a c¸i ®ang nî víi tµi s¶n cã cña doanh nghiÖp, nÕu tû sè nµy vît qu¸ 80% th× ®îc coi lµ kh«ng tèt ®èi víi doanh nghiÖp, nã sÏ ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp . b) HÖ sè vèn chñ së h÷u: Lµ tû sè gi÷a nî ph¶i tr¶ víi tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp . Nî ph¶ i tr¶ Vèn chñ së hu HÖ sè nµy dïng ®Ó so s¸nh gi÷a nî víi vèn chñ së cña doanh nghiÖp. Tû sè nµy cµng nhá cµng tèt cho doanh nghiÖp . c) HÖ sè c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh: Lµ tû sè gi÷a tæng TSC§ vµ tæng tµi s¶n cña Doanh NghiÖp . HÖ sè nî vèn chñ së h÷u = HÖ sè c¬ cÊu TSC§ = TSC§ Tæng tµi s¶ n Tû sè nµy cho ta biÕt vÒ tû lÖ gi÷a TSC§ vµ tæng Tµi s¶n mµ doanh nghiÖp cã. Nã cho biÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ xu híng ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 d) HÖ sè c¬ cÊu tµi s¶n lu ®éng: Lµ tû sè gi÷a tæng TSL§ víi tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp . HÖ sè c¬ cÊu TSL§ = TSL§ Tæng tµi s¶ n Tû sè nµy cho biÕt t×nh h×nh cña TSL§ so víi tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp lµ nh thÕ nµo . e) HÖ sè thanh to¸n l·i vay: Lµ tû sè gi÷a l·i sau thuÕ vµ tiÒn tr¶ l·i vay víi phÇn l·i vay. L·i sau thuÕ  TiÒn tr¶ l·i vay L·i vay HÖ sè thanh to¸n l·i vay = Nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c kho¶n vay cã l·i suÊt. So s¸nh tû sè nµy víi møc trung b×nh cña ngµnh mµ cao h¬n th× ®îc coi lµ xÊu, ®iÒu ®ã cho thÊy kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn thÊp, hiÖu qu¶ sö dông vèn kÐm, kh¶ n¨ng vay thªm lµ khã v× tû sè nî cao, ngîc l¹i th× sÏ tèt ®èi víi doanh nghiÖp . 1.3.Nhãm chØ tiªu vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp a) Vßng quay tæng tµi s¶n: Lµ tû sè gi÷a doanh thu thuÇn víi tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp . Vßng quay tæng tµi s¶n = Doanh thu thuÇn Tæng tµi s¶ n Tû sè nµy cho biÕt cø doanh thu t¨ng 1 ®ång th× tæng tai s¶n sÏ t¨ng t¬ng øng lµ bao nhiªu %®ång ( % tæng tµi s¶n). b) Vßng quay tæng vèn: Lµ tû sè gi÷a doanh thu thuÇn víi tæng nguån vèn cña doanh nghiÖp. Vßng quay tæng vèn = Doanh thu thuÇn Tæng nguån vèn Tû sè nµy cho biÕt 1 ®ång vèn sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. Tû sè nµy cµng cao th× cµng tèt cho doanh nghiÖp. c) Vßng quay hµng tån kho: Lµ tû sè gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho . Vßng quay hµng tån kho = Doanh thu thuÇn Gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho Víi tû sè nµy ta ph¶i so s¸nh víi møc trung b×nh cña ngµnh nÕu nã cao h¬n møc trung b×nh ngµnh th× t×nh h×nh tån kho cña doanh nghiÖp lµ tèt vµ ngîc l¹i . d) Vßng quay vèn chñ së h÷u: Lµ tû sè gi÷a doanh thu thuÇn víi tæng vèn chñ së h÷u . 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vßng quay vèn chñ së h÷u = Doanh thu thuÇn Vèn chñ së hu Tû sè nµy cho biÕt 1 ®ång vèn chñ së h÷u sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn.Tû sã nµy cµng cao th× cµng tèt cho doanh nghiÖp . e) HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh: Lµ tû sè gi÷a doanh thu thuÇn víi vèn cè ®Þnh sö dông b×nh qu©n trong kú . HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh = Doanh thu thuÇn Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú Tû sè nµy cho biÕt 1 ®ång vèn cè ®Þnh trong kú sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. Tû sè nµy cµng cao cµng tèt cho doanh nghiÖp . f) HiÖu suÊt sö dông TSC§: Lµ tû sè gi÷a doanh thu thuÇn vµ nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n trong kú . HiÖu suÊt sö dông TSC§ = Doanh thu thuÇn Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n trong kú Tû sè nµy cho biÕt 1 ®ång TSC§ sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. Tû sè nµy cµng cao th× sµng tèt cho doanh nghiÖp. g) HiÖu suÊt sö dông vèn lu ®éng: Lµ tû sè gi÷a doanh thu thuÇn víi vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú. HiÖu suÊt sö dông vèn lu ®éng Doanh thu thuÇn Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú = Tû sè nµy cho biÕt 1 ®ång vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. Tû sè nµy cµng cao th× cµng tèt cho doanh nghiÖp . h) Kú thu tiÒn b×nh qu©n: Lµ tû sè gi÷a c¸c kho¶n ph¶i thu víi doanh thu tiªu thô b×nh qu©n trong ngµy. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kú thu tiÒn b×nh qu©n = (C¸c kho¶n ph¶i thu = Doanh thu thuÇn Doanh thu tiªu thô b×nh qu©n trong 1 ngµy Tæng doanh thu ) 360 ngµy Tû sè nµy ta ph¶i so s¸nh víi møc trung b×nh toµn ngµnh, nÕu nã cao h¬n vµo cuèi kú so víi møc trung b×nh toµn ngµnh th× lµ tèt vµ ngîc l¹i. 1.4. Nhãm chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh a) Tû lÖ sinh lêi doanh thu: Lµ tû sè gi÷a phÇn l·i sau thuÕ vµ doanh thu thuÇn. Tû lÖ sinh lêi doanh thu = L·i sau thuÕ 100% Doanh thu thuÇn Tû sè nµy cho biÕt kh¶ n¨ng sinh lêi cña 1 ®ång doanh thu khi tiªu thô s¶n phÈm. b) Tû lÖ sinh lêi trªn vèn chñ së h÷u: Lµ tû sè gi÷a l·i sau thuÕ víi vèn chñ së h÷u . L·i sau thuÕ 100% Doanh thu thuÇn Tû sè nµy ph¶n ¸nh møc sinh lêi cña 1 ®ång vèn chñ së h÷u, tû lÖ nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng lín. c) Tû lÖ sinh lêi trªn vèn ®Çu t: Lµ tû sè gi÷a l·i tríc thuÕ vµ tiÒn tr¶ l·i vay víi tæng vèn ®Çu t. Tû lÖ sinh lêi trªn vèn chñ së h÷u = Tû lÖ sinh lêi trªn vèn ®Çu t = L·i tríc thuÕ  TiÒn tr¶ l·i vay Tæng vèn dÇu t Tû lÖ nµy ph¶n ¸nh møc sinh lêi cña 1 ®ång vèn ®Çu t hay cßn gäi lµ kh¶ n¨ng hoµn vèn, tû lÖ nµy cµng cao th× kh¶ n¨ng hoµn vèn cµng nhanh vµ ngîc l¹i. d) Thu nhËp cæ phÇn: Lµ tû sè gi÷a l·i sau thuÕ víi sè lîng cæ phÇn cña doanh nghiÖp. Thu nhËp cæ phÇn = L·i sau thuÕ Sè lîng cæ phÇn Tû sè nµy ph¶n ¸nh lµ sè lîi tøc thu ®îc cña c¸c cæ ®«ng sau khi mua cæ phiÕu cña doanh nghiÖp trong nh÷ng ®Þnh kú ®· ®Þnh (sè phiÕu lµ tê giÊy ghi nhËn gi¸ trÞ cña cæ phÇn ). Tû sè nµy cµng cao th× lîi tøc thu ®îc trªn c¸c cæ phÇn cµng lín vµ ngîc l¹i. e) Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh: Lµ tû sè gi÷a l·i sau thuÕ víi vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú . Møc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh = L·i sau thuÕ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú Tû lÖ nµy cho biÕt 1 ®ång vèn cè ®Þnh b×nh qu©n bá ra ®em l¹i cho ta bao nhiªu % ®ång lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh. 2.Mét sè chØ tiªu kh¸c 2.1. Nhãm chØ tiªu vÒ ph¬ng ph¸p lùa chän ph¬ng ¸n ®Çu t a) Ph¬ng ph¸p thu håi vèn: Lµ kho¶ng thêi gian mµ luång thu ®ñ bï ®¾p luång chi phÝ ®Çu t. Sè n¨m ngay tríc n¨m vßng thu dù ¸n ®Çu t bï ®¾p chi phÝ ®Çu t Sè tiÒn cha ®îc bï ®¾p ®Çu n¨m + = Sè tiÒn thu ®îc trong n¨m Thêi gian thu håi vèn b) Ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (NPV) Gi¸ trÞ hiÖn t¹i Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña Gi¸ trÞ NPV = rßng cña luång thu _ luång tiÒn ®Çu t theo chi phÝ vèn. Theo chi phÝ vèn. c) Ph¬ng ph¸p tû suÊt hoµn vèn néi bé (IRR) Lµ ph¬ng ph¸p xÕp h¹ng c¸c dù ¸n ®Çu t th«ng qua viÖc tÝnh tû lÖ l·i suÊt nµo ®ã mµ tû lÖ l·i suÊt nµy lµ c©n b»ng gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña luång thu víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña luång vèn ®Çu t. d) Ph¬ng ph¸p tû suÊt hoµn vèn néi bé ®iÒu chØnh (MIRR) Lµ ph¬ng ph¸p s¾p xÕp c¸c dù ¸n ®µu t th«ng qua mét tû lÖ l·i suÊt mµ t¹i ®ã lµm c©n b»ng gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña luång tiÒn chi phÝ ®Çu t theo chi phÝ vèn. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña luång chi = Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña gi¸ trÞ cuèi phÝ ®Çu t theo chi phÝ vèn cïng cña dù ¸n theo MIRR. 2.2.X¸c ®Þnh luång tiÒn cña dù ¸n ®Çu t Ta cã thÓ x¸c ®Þnh theo 4 bíc sau : - Bíc 1: X¸c ®Þnh luång chi phÝ ®Çu t (®Çu t TSC§, chi phÝ vÒ TSL§ réng) - Bíc 2: X¸c ®Þnh luång tiÒn ho¹t ®éng hµng n¨m ( gåm doanh thu b¸n hµng, chi phÝ s¶n xuÊt, l·i gåm c¶ khÊu hao,…..) - Bíc 3: X¸c ®Þnh luång tiÒn thu håi cuèi dù ¸n sau thuÕ (thu håi vÒ vèn lu ®éng réng vµ b¸n TSC§). - Bíc 4: X¸c ®Þnh luång tiÒn ho¹t ®éng sau thuÕ hµng n¨m ( gåm khÊu hao vµ l·i gåm c¶ khÊu hao ). 2.3.C¸c bíc ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Bíc 1: Thu thËp th«ng tin: chñ yÕu trong b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp. - Bíc 2: Xö lý th«ng tin, nh»m x¾p xÕp c¸c th«ng tin ®· thu ®îc ®Ó phôc vô cho viÖc dù ®o¸n c¸c quyÕt ®Þnh . - Bíc 3: Ra quyÕt ®Þnh, lµ c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ®Çu t, sö dông lîi nhuËn, vay nî, qu¶n lý,…… 2.4.C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau sau ®©y lµ 2 ph¬ng ph¸p c¬ b¶n - Ph¬ng ph¸p so s¸nh: Néi dung cña ph¬ng ph¸p nµy lµ: + So s¸nh sè kú tríc víi sè kú nµy ®Ó thÊy râ xu híng thay ®æi vÒ tµi chÝnh. + So s¸nh sè thùc hiÖn víi sè kÕ ho¹ch ®Ó thÊy râ møc ®é phÊn ®Êu cña DN. + So s¸nh tõng chØ tiªu víi tæng sè vÒ mÆt tû träng c¬ cÊu . + So s¸nh sè hiÖu cña doanh nghiÖp víi møc ®é trung b×nh cu¶ ngµnh ®Ó thÊy ®îc møc ®é tèt xÊu . - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ: Lµ ph¬ng ph¸p dùa trªn viÖc so s¸nh c¸c tû lÖ ®¹i lîng tµi chÝnh ®Æc trng víi c¸c tû lÖ chuÈn mùc cña ngµnh trong ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp . IV.Sù cÇn thiÕt cña viÖc ph©n tÝch Tµi ChÝnh Doanh NghiÖp Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ hÖ thèng c¸c luång chuyÓn dÞch gi¸ trÞ c¸c luång vËn ®éng cña nh÷ng nguån tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh t¹o lËp hoÆc sö dông c¸c quü tiÒn tÖ, vèn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®îc môc tiªu doanh lîi trong khu«n khæ cña ph¸p luËt. Tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶n ¸nh c¸c quan hÖ kinh tÕ ®a d¹ng trong c¸c qu¸ tr×nh ®ã cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp . VËy ®Ó sö dông tèt nguån tµi chÝnh th× ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý nãi chung vµ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi riªng, viÖc cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu tríc khi t¹o lËp vµ sö dông nguån tµi chÝnh lµ viÖc ph©n tÝch nã mét c¸ch kü cµng vµ chÝnh x¸c . Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ viÖc thu thËp vµ xö lý c¸c th«ng tin trong qu¶n lý doanh nghiÖp nãi chung vµ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi riªng nh»m ®Ó xem xÐt kiÓm tra ®èi chiÕu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng vµ tiÒm lùc cña doanh nghiÖp còng nh qu¸ tr×nh SXKD cña doanh nghiÖp gióp cho nhµ qu¶n lý ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp . Ph©n tÝch TCDN gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c chñ doanh nghiÖp nhËn biÕt kh¶ n¨ng, tiÒm lùc cña doanh nghiÖp m×nh, t×nh h×nh vÒ vèn, c«ng nî, thu, chi, tõ ®ã cã c¸c quyÕt ®Þnh vÒ tµi chÝnh. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi tæ chøc c¸ nh©n ngoµi doanh nghiÖp, ph©n tÝch TCDN gióp cho hä quyÕt ®Þnh ph¬ng híng quy m« cña ®Çu t, kh¶ n¨ng hîp t¸c, liªn doanh cho vay, thu håi vèn cña doanh nghiÖp m×nh . §èi víi c¸c c¬ quan nhµ níc, ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ®Ó ®¸nh gi¸ kiÓm tra. KiÓm so¸t t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch biÖn ph¸p, ph¸p luËt vÒ t×nh h×nh sö dông tµi chÝnh cña nhµ níc . Ph©n tÝch tµi chÝnh ®îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng ph¬ng ph¸p so s¸nh (so s¸nh kú tríc víi kú nµy ®Ó thÊy ®îc t×nh h×nh xÊu ®i hay tèt lªn ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc, so s¸nh møc trung b×nh ngµnh cña c¸c doanh nghiÖp cïng c¹nh tranh…) Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp gåm nhiÒu néi dung nh: “B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n” ®Ó so s¸nh gi÷a bªn nî vµ bªn cã. “B¶ng B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh” (BCKQH§KD) ®Ó kiÓm tra lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh møc l·i réng ,…… Tuy nhiÒu néi dung nhng quan träng nhÊt cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ lËp vµ ph©n tÝch c¸c tû lÖ tµi chÝnh ®Æc trng cña doanh nghiÖp . 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II Ph©n tÝch thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông nguån Tµi chÝnh cña C«ng ty May §¸p CÇu trong thêi gian tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003 I. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung vÒ Doanh NghiÖp Tªn doanh nghiÖp : C«ng ty May §¸p CÇu . Tªn giao dÞch : DAGARCO §Þa chØ : Khu 6 ThÞ CÇu - ThÞ x· B¾c Ninh - tØnh B¾c Ninh. Email : dagarco@hn.vnn.vn Website : www.dagarco.com.vn H×nh thøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Doanh nghiÖp nhµ níc Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng: 24700 m2 Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: 3200 c¸n bé c«ng nh©n viªn (CBCNV) 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp a) C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn C¸ch ®©y 38 n¨m th¸ng 5/1966, xuÊt ph¸t tõ cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc, thèng nhÊt tæ quèc, Bé C«ng NghiÖp nhÑ (nay lµ Bé C«ng NghiÖp) quyÕt ®Þnh thµnh lËp ban kiÕn thiÕt vµ chuÈn bÞ s¶n xuÊt ®Ó x©y dùng vµ thµnh lËp xÝ nghiÖp X2-tiÒn th©n cña c«ng ty May §¸p CÇu ngµy nay. Ba m¬i t¸m n¨m qua, nhµ m¸y ®· cã 4 lÇn ®æi tªn:  Th¸ng 5/1966: Thµnh lËp ban kiÕn thiÕt vµ chuÈn bÞ s¶n xuÊt-xÝ nghiÖp May X2  Th¸ng 2/1967: Thµnh lËp xÝ nghiÖp May X2  Th¸ng 8/1978: §æi tªn thµnh xÝ nghiÖp May §¸p CÇu. Giai ®o¹n ®Çu trùc thuéc Bé Néi Th¬ng, tõ n¨m 1970, trùc thuéc Bé C«ng NghiÖp nhÑ. (Ngµy nay lµ Bé C«ng NghiÖp) chÆng ®êng 38 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh cã thÓ chia lµm 3 giai ®o¹n. - Giai ®o¹n 1: Thêi kú chiÕn tranh chèng Mü cøu níc (1966-1975) XÝ nghiÖp võa ®µo t¹o võa cñng cè tæ chøc, võa s¶n xuÊt võa tham gia chiÕn ®Êu trong ®iÒu kiÖn s¬ t¸n ®Ó b¶o tån lùc lîng , cã thÓ nãi ®©y lµ thêi kú gian khæ nhÊt song còng lµ thêi kú hµo hïng vµ oanh liÖt nhÊt trong chÆng dêng 38 n¨m cña c«ng ty. Víi nh÷ng nç lùc tét bËc, kh¾c phôc mäi khã kh¨n gian khæ, xÝ nghiÖp ®Òu hoµn thµnh th¾ng lîi nhiÖm vô ®îc giao. 20
- Xem thêm -