Tài liệu Thực trạng giải quyết việc làm ở tỉnh thái bình

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

§Ò tµi: thùc tr¹ng gi¶i quyÕt viÖc lµm ë tØnh th¸i b×nh. nhiÒu tÖ n¹n vµ tiªu cùc trong x· héi. V× vËy, viÖc lµm lu«n lµ chÝnh s¸ch x· héi c¬ b¶n, lµ híng u tiªn trong toµn bé c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. 2. Quan ®iÓm cña tØnh vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm. 2.1. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi. Th¸i B×nh lµ mét tØnh thuéc ch©u thæ s«ng Hång, bao gåm 1 thÞ x· vµ 7 thÞ trÊn (6 phêng, 272 x·) diÖn tÝch tù nhiªn 1.535,9 Km 2, d©n sè: 1.785.600 ngêi. MËt ®é d©n sè: 1190 ngêi/Km2. Tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè: 0.9%/n¨m, b×nh qu©n mçi n¨m cã thªm 13774 ngêi. DiÖn tÝch ®Êt b×nh qu©n 550m 2/ngêi, nguån nh©n lùc t¨ng nhanh qua c¸c n¨m cha ®îc dö dông hÕt, sè ngêi tõ 15 tuæi trë lªn chiÕm h¬n 76%, lao ®éng trong ®é tuæi lao ®éng chiÕm 60%, d©n sè vµ lao ®éng tËp trung chñ yÕu ë khu vùc n«ng th«n chiÕm 94,2%. Th¸i B×nh chñ yÕu lµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, dÞch vô vµ c¸c ngµnh kh¸c ®ang trong thêi kú manh món, cô thÓ lµ : Tæng s¶n phÈm n¨m 2000 ®¹t 4550 tû VND, nhÞp ®é t¨ng trëng GDP b×nh qu©n n¨m 1991 – 2000 lµ 7%. Nãi chung nÒn kinh tÕ Th¸i B×nh ph¸t triÓn cha v÷ng ch¾c, tèc ®é t¨ng trëng chËm, ph¸t triÓn cha toµn diÖn. 2.2 Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm. * ThuËn lîi: + Thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa nh»m huy ®éng søc m¹nh tæng hîp cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó ®Èy nhanh nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. Víi chÝnh s¸ch më cöa, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t ph¸t triÓn, trong 10 n¨m qua (1990 – 2000) Th¸i B×nh ®· cã 518 doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp, hµng ngµn tæ hîp s¶n xuÊt kinh doanh 1 ®îc h×nh thµnh, 118 doanh nghiÖp Nhµ níc còng tõng bíc t×m ®îc híng ®i, thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, thu hót trªn 35000 lao ®éng vµo lµm viÖc, tõng bíc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò bøc xóc vÒ viÖc lµm ®èi víi mét tØnh ®«ng d©n. + Sù t¨ng trëng kinh tÕ qua c¸c n¨m ®· t¹o ra kh¶ n¨ng thùc hiÖn tèt h¬n vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp. + NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo c¬ chÕ thÞ trêng dÉn ®Õn tõng bíc h×nh thµnh thÞ trêng lao ®éng, t¹o ra cho c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng, Nhµ níc cã ®iÒu kiÖn giíi thiÖu viÖc lµm vµ ngêi lao ®éng cã ®iÒu kiÖn t×m viÖc lµm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh gi¸ trÞ søc lao ®éng, c¸c doanh nghiÖp thu hót ®îc søc lao ®éng ®¶m b¶o viÖc lµm vµ thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng tèt h¬n. + Bé luËt lao ®éng ra ®êi cïng víi luËt doanh nghiÖp, ®· t¹o ra hµnh lang ph¸p lý ®iÒu chØnh mèi quan hÖ lao ®éng gi÷a ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng * Khã kh¨n: + Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ, víi chÝnh s¸ch më cöa khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t ph¸t triÓn ®· t¹o nªn sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, dÉn ®Õn c¬ cÊu lao ®éng, thu nhËp kh¸c nhau vµ møc ®é thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng còng kh¸c nhau. + ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cha ®ång bé, cha thùc sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp quèc doanh vµ ngoµi quèc doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng. + S¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong tØnh ®¹i bé phËn lµ s¶n xuÊt thñ c«ng b¸n c¬ khÝ, c«ng nghÖ kü thuËt l¹c hËu, chñng lo¹i hµng ho¸ cha ®a d¹ng, thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm kh«ng æn ®Þnh, chÊt lîng s¶n phÈm cha ®ñ søc c¹nh tranh, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cha ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n nªn thiÕu kiÕn thøc qu¶n lý, kiÕn thøc ph¸p luËt, ®éi ngò c«ng nh©n chñ yÕu ®µo t¹o t¹i doanh nghiÖp, lao ®éng cã tay nghÒ, kü thuËt ®îc ®µo t¹o chÝnh quy t¹i c¸c trêng líp chiÕm tû lÖ thÊp…do ®ã s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh, chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng ë nhiÒu doanh nghiÖp thùc hiÖn cha b¶o ®¶m møc quy ®Þnh cña BLL§. 2 + Do t×nh h×nh mÊt æn ®Þnh ë khu vùc n«ng th«n, n«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua c¸c cÊp, c¸c ngµnh tËp trung gi¶i quyÕt nªn cã ¶nh hëng ®Õn viÖc thùc hiÖn gi¶i quyÕt viÖc lµm. 2.3. Quan ®iÓm cña tØnh vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm. + Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng võa lµ nhiÖm vô chiÕn lîc l©u dµi, võa mang tÝnh cÊp b¸ch, lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng, toµn d©n, cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi vµ cña chÝnh ngêi lao ®éng, Nhµ níc, c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm hµng n¨m vµ tõng thêi kú ®Ò ra c¸c chØ tiªu t¹o viÖc lµm vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn, cã hÖ thèng chÝnh s¸ch u ®·i khuyÕn khÝch cã liªn quan ®Õn t¹o nhiÒu chç lµm viÖc míi ®Ó thu hót lao ®éng vµ cã tr¸ch nhiÖm víi ngêi lao ®éng. + Gi¶i quyÕt viÖc lµm ph¶i g¾n víi quy ho¹ch tæng thÓ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ®ång thêi c¨n cø vµo hai chØ tiªu chñ yÕu lµ: hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ chç lµm viÖc míi ®Ó lùa chän c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ. + Gi¶i quyÕt viÖc lµm ph¶i g¾n víi viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng lao ®éng, do ®ã ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nguån nh©n lùc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu gi¶i quyÕt viÖc lµm, yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®aÞ ho¸. + T¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng lµ chÝnh s¸ch c¬ b¶n, lµ híng u tiªn trong toµn bé c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi. Thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng x· héi phï hîp víi c¬ cÊu kinh tÕ. KÕt hîp t¨ng trëng viÖc lµm víi n©ng cao chÊt lîng viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. §Ó thùc hiÖn nh÷ng quan ®iÓm trªn, TØnh uû ®· chØ thÞ cho c¸c ngµnh, c¬ quan chøc n¨ng liªn quan cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt, trong ®ã lµ Së Lao ®éng th¬ng binh – x· héi. 2.4. C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng cña Së Lao ®éng Th¬ng binh – x· héi. Së Lao ®éng Th¬ng binh – x· héi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý kÕ ho¹ch, thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, híng dÉn c¸c huyÖn, thÞ x· x©y dùng vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm cña ®Þa ph¬ng, phèi hîp víi së, ngµnh, ®oµn thÓ liªn quan x©y dùng c¬ chÕ khuyÕn khÝch t¹o viÖc lµm, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ tæng hîp b¸o c¸o Ban chØ ®¹o , UBND tØnh theo ®Þnh kú. Së Lao ®éng Th¬ng binh – x· héi Th¸i B×nh ®îc thµnh lËp th«ng qua quyÕt ®Þnh sè 230/Q§UB ngµy 13/5/1998 trªn c¬ së hîp nhÊt Së Lao ®éng vµ 3 Së Th¬ng binh x· héi. C¬ cÊu tæ chøc cña Së gåm: 1 Gi¸m ®èc, 3 Phã Gi¸m ®èc, 7 phßng ban vµ c¸c c¬ së trùc thuéc. Së Lao ®éng Th¬ng binh vµ x· héi lµ c¬ quan chuyªn m«n cña tØnh, chÞu sù qu¶n lý, chØ ®¹o toµn diÖn cña UBND tØnh vµ chÞu sù híng dÉn vÒ chuyªn m«n theo ngµnh däc cÊp trªn. Së cã tr¸ch nhiÖm gióp UBND tØnh qu¶n lý Nhµ níc vÒ c«ng t¸c lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi, cô thÓ lµ: + Gióp UBND tØnh x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi. Híng dÉn c¸c ngµnh c¸c cÊp thùc hiÖn quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ®ã. + Gióp UBND tØnh tæ chøc vµ chØ ®¹o c¸c ngµnh, c¸c cÊp ph©n bè lao ®éng, s¾p xÕp viÖc lµm, ®iÒu ®éng lao ®éng vµ di d©n x©y dùng vïng kinh tÕ míi. TuyÓn dông lao ®éng cho c¸c nhu cÇu cña Nhµ níc kÓ c¶ lao ®éng hîp t¸c víi níc ngoµi vµ lao ®éng nghÜa vô …theo chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. + Híng dÉn c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, sù nghiÖp trong tØnh sö dông vµ qu¶n lý lao ®éng hîp lý, x©y dùng c¸c ®Þnh møc lao ®éng vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng. + Híng dÉn vµ kiÓm tra c¸c ngµnh c¸c cÊp thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÕ ®é cña §¶ng vµ Nhµ níc ®èi víi th¬ng binh, liÖt sÜ, nh÷ng ngêi cã c«ng víi níc. + Gióp UBND tØnh xÐt duyÖt vµ cÊp giÊy chøng nhËn cho c¸c th¬ng bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ, sæ hu, mÊt søc. ChØ ®¹o viÖc b¸o tin, b¸o tö liÖt sÜ, quy tËp liÖt sÜ. + Tæ chøc chØ ®¹o viÖc nu«i dìng, ®iÒu dìng, phôc håi chøc n¨ng, d¹y v¨n ho¸, d¹y nghÒ vµ tæ chøc s¶n xuÊt cho th¬ng binh, ngêi tµn tËt vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch. + Qu¶n lý c¸c nguån kinh phÝ vËt t cña c«ng t¸c lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi, chØ ®¹o c¸c ngµnh, c¸c cÊp sö dông ®óng môc ®Ých vµ hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ vËt t ®îc giao. + Thùc hiÖn kiÓm tra, thanh tra Nhµ níc trong viÖc chÊp hµnh chÕ ®é chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®èi víi ngêi lao ®éng, th¬ng binh liÖt sÜ vµ c¸c ®èi tîng x· héi. Ph¸t hiÖn vµ ®Ò nghÞ víi UBND tØnh xö lý c¸c vô viÖc vi ph¹m quy ®Þnh cña Nhµ níc. + Híng dÉn c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ c¬ së kiÖn toµn tæ chøc qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch. + Qu¶n lý c«ng t¸c ®µo t¹o båi dìng c¸n bé theo sù ph©n cÊp cña tØnh. 4 IV. T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh Bé luËt Lao ®éng. Ngay sau khi Bé luËt lao ®éng cã hiÖu lùc thi hµnh (01/1/1995) TØnh uû ®· cã chñ tr¬ng chØ ®¹o UBND tØnh cã chØ thÞ sè 16/CT- UB ngµy 8/2/1995 vµ tæ chøc triÓn khai thi hµnh Bé luËt lao ®éng tíi l·nh ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi, gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ, doanh nghiÖp cã sö dông lao ®éng trong tØnh. Sau héi nghÞ cña tØnh, Së Lao ®éng – Th¬ng binh vµ x· héi ®· phèi hîp víi c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, héi quÇn chóng tæ chøc tuyªn truyÒn Bé luËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh b»ng nhiÒu h×nh thøc nh: x©y dùng ®éi ngò b¸o c¸o viªn trùc tiÕp phæ biÕn cho c«ng nh©n lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp; so¹n tho¶, in Ên tµi liÖu hái vµ ®¸p vÒ Bé luËt lao ®éng; Tr¶ lêi chÝnh s¸ch lao ®éng trªn ®µi, b¸o, tæ chøc thi t×m hiÓu bé luËt lao ®éng, híng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch lao ®éng trªn ®Þa bµn nh quy ®Þnh vÒ tuyÓn dông lao ®éng, chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, chÕ ®é th«i viÖc… §Õn nay, tuy cßn møc ®é kh¸c nhau nhng nh×n chung ®éi ngò c¸c bé qu¶n lý, c«ng nh©n lao ®éng trong c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã sö dông lao ®éng ®Òu ®îc häc tËp qu¸n triÖt néi dung cña Bé luËt lao ®éng, nhËn thøc vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi lao ®éng, ngêi sö dông lao ®éng trong quan hÖ lao ®éng ®· ®îc n©ng lªn râ rÖt. HÖ thèng tæ chøc gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng ®· kÞp thêi ®îc thµnh lËp, ë cÊp tØnh cã Toµ lao ®éng, Héi ®ång träng tµi lao ®éng tØnh. ë c¸c ®¬n vÞ doanh nghiÖp ®· cã híng dÉn thµnh lËp Héi ®ång hoµ gi¶i. Tæ chøc c«ng ®oµn tõ tØnh ®Õn c¬ së ®· céng t¸c chÆt chÏ víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®¬n vÞ vµ thêng xuyªn tuyªn tuyÒn gi¸o dôc, ®éng viªn CNVC – L§ cïng chñ doanh nghiÖp thùc hiÖn Bé luËt lao ®éng, chó träng cñng cè vµ x©y dùng c«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh nh»m thùc hiÖn tèt chøc n¨ng tham gia qu¶n lý, ch¨m lo vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng hîp ph¸p cña ngêi lao ®éng. Ngµnh BHXH tØnh víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh ®· phèi hîp tuyªn truyÒn vµ tæ chøc thùc hiÖn cÊp sæ BHXH vµ thùc hiÖn viÖc thu-chi BHXH ®óng chÕ ®é quy ®Þnh gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc thi hµnh Bé luËt lao ®éng trªn ®Þa bµn tØnh. 1. VÒ hîp ®ång lao ®éng 5 - §èi víi 118 doanh nghiÖp Nhµ níc trªn ®Þa bµn tØnh ®ang sö dông 14.822 lao ®éng, ®Õn nay ®· thùc hiÖn giao kÕt hîp ®ång vµ cÊp sæ lao ®éng cho 12.133 lao ®éng ®¹t tû lÖ 82% - §èi víi 516 doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®ang sö dông trªn 21.000 lao ®éng, míi thùc hiÖn giao kÕt hîp ®ång lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng ®îc 211 lao ®éng ë 4 doanh nghiÖp (C«ng ty H¬ng sen 112 lao ®éng ; XN DÖt Hång Qu©n 50 lao ®éng ; C«ng ty Mü nghÖ vµng b¹c Duy ChiÕn 37 lao ®éng, C«ng ty tæng hîp Huy Hoµng 12 lao ®éng) ®¹t tû lÖ 1%. - §èi víi 2 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®ang sö dông 1.200 lao ®éng, ®· thùc hiÖn giao kÕt hîp ®ång cho 550 lao ®éng ®¹t tû lÖ 47%. Nh×n chung, nh÷ng H§L§ ®· ®îc ký kÕt vÒ c¬ b¶n ®¶m b¶o theo quy ®Þnh cña BLL§, tuy nhiªn do nhËn thøc cña ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng cha ®Çy ®ñ vµ trong ®iÒu kiÖn SXKD kh«ng æn ®inh, viÖc lµm thiÕu, n¨ng lùc lao ®éng thÊp nªn phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ký h×nh thøc H§L§ kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n ®èi víi lao ®éng thuéc diÖn “biªn chÕ” tríc ®©y chuyÓn sang, ký kÕt H§L§ tõ 1 ®Õn 3 n¨m ®èi víi lao ®éng ®· tuyÓn vµo, thËm chÝ cßn ký H§L§ díi 1 n¨m mÆc dï c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng lµm cã tÝnh chÊt l©u dµi. Néi dung ký kÕt hîp ®ång lao ®éng còng cha ®Çy ®ñ, nhiÒu néi dung ®Ó trèng hoÆc ghi “theo quy ®Þnh hiÖn hµnh” kh«ng thÓ hiÖn râ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng. Nh÷ng quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng ghi trong H§L§ phÇn lín chØ ®¶m b¶o ë møc ®é tèi thiÕu theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng. NhiÒu doanh nghiÖp cha thùc hiÖn viÖc cËp nhËt ®¨ng ký sö dông lao ®éng víi Së L§TB vµ XH theo ®Þnh kú. Trong 4 doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· ký kÕt H§L§ chñ yÕu míi ký kÕt H§L§ cho 1 sè lao ®éng gi¸n tiÕp gi÷ c¸c vÞ trÝ chñ chèt cña doanh nghiÖp vµ mét sè c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ cao, sè ®«ng lao ®éng cßn l¹i cha tiÕn hµnh ký kÕt H§L§, ®ã lµ mét vÊn ®Ò vi ph¹m Bé luËt lao ®éng. 2. Tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ Theo N§ 196/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ vµ c«ng v¨n sè 1479/L§-TBXH ngµy 22/4/1995 cña Bé L§TB vµ XH ®Õn nay toµn tØnh míi cã 53 doanh nghiÖp x©y dùng vµ ®¨ng ký tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ víi Së lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi, trong ®ã cã 50 DNNN vµ 3 doanh nghiÖp ngoµi quèc danh 6 Néi dung tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ ë nh÷ng doanh nghiÖp ®· x©y dùng chØ ®¹t ë møc ®é tèi thiÓu theo quy ®Þnh, phÇn nhiÒu lµ tho¶ thuËn l¹i c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh : tham quan, nghØ m¸t, trî cÊp khã kh¨n. NhiÒu doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh tr¶ l¬ng díi møc quy ®Þnh, giê lµm viÖc, giê nghØ ng¬i cha ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc. 3. ChÕ ®é tiÒn l¬ng. ChÕ ®é tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i ch¬ng VI Bé lËt lao ®éng vµ N§ 179/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ, ®· ®îc c¸c doanh nghiÖp ¸p dông vµ thùc hiÖn: - §èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, hÇu hÕt ngêi lao ®éng ®îc xÕp l¬ng theo N§ 26/CP vµ thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc, thi n©ng bËc hµng n¨m theo quy ®Þnh. Tuy vËy, trong ®iÒu kiÖn SXKD kh«ng æn ®Þnh, viÖc lµm thiÕu, hiÖu qu¶ SXKD cha cao, nhng ®· cè g¾ng thùc hiÖn ®îc møc l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ trong tõng thêi kú. Trong sè 118 doanh nghiÖp Nhµ níc, hiÖn nay míi cã 21 doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i vµ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc hëng hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm theo quy ®Þnh cña N§ 28/CP víi møc l¬ng tèi thiÓu tõ 250.000 ®ång ®Õn 350.000 ®«ng/ngêi/th¸ng, cßn l¹i phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ®¶m b¶o møc tèi thiÓu 210.000 ®ång. Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc lµ 460.000 ®ång/ngêi/th¸ng, ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng cã l·i, ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi së h÷u nªn thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng kh«ng ®¶m b¶o ®îc møc l¬ng tèi thiÓu. ViÖc tr¶ l¬ng cho c¸c ngµy nghØ lÔ, tÕt, viÖc riªng ®îc thùc hiÖn tèt, nhng viÖc tr¶ l¬ng cho c¸c ngµy ngõng viÖc do lçi cña doanh nghiÖp kh«ng cã viÖc lµm kh«ng thùc hiÖn ®îc, phÇn lín lµ nghØ kh«ng l¬ng, chØ mét sè Ýt doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i míi thùc hiÖn ®îc nhng vÉn thÊp h¬n 70% theo quy ®Þnh cña luËt lao ®éng. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh hÇu hÕt kh«ng vËn dông thùc hiÖn viÖc xÕp l¬ng theo thang b¶ng l¬ng quy ®Þnh t¹i N§ 26/CP mµ chØ tho¶ thuËn gi÷a ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng theo mét møc nhÊt ®Þnh ®èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp; lao ®éng trùc tiÕp th× phô thuéc vµo viÖc lµm vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm, thu nhËp hµng th¸ng b×nh qu©n ®¹t 250.000 – 300.000®ång/ngêi/th¸ng. ViÖc tr¶ l¬ng cho c¸c ngµy nghØ hµng tuÇn, nghØ lÔ, tÕt, viÖc riªng ®Òu kh«ng thùc hiÖn vµ còng cha quan t©m ®Õn viÖc n©ng bËc l¬ng hµng n¨m cho ®éi ngò lao ®éng. 7 4. Thêi gian lµm viÖc vµ thêi gian nghØ ng¬i. Thêi gian lµm viÖc vµ thêi gian nghØ ng¬i ®îc quy ®Þnh t¹i ch¬ng VII Bé luËt lao ®éng vµ N§ 195/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ, nh×n chung c¸c doanh nghiÖp ®· cè g¾ng thùc hiÖn: - PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®é dµi thêi gian lµm viÖc 8h/ngµy, 48h/tuÇn vµ tæ chøc lµm viÖc 1 ca. Toµn tØnh chØ cã 4 ®¬n vÞ lµm 2 ca trë lªn ®ã lµ XN Khai th¸c khÝ, Nhµ m¸y bia H¬ng Sen, c«ng ty may LanLan, c«ng ty TNHH IVORY. - Thùc hiÖn Q§ sè 188/Q§-TTg ngµy 17/9/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ thùc hiÖn chÕ ®é tuÇn lµm viÖc 40h vµ th«ng t híng dÉn sè 23/TTL§TBXH ngµy 4/10/1999 cña Bé Lao ®éng Th¬ng binh – X· héi ®Õn nay ®· cã 6 doanh nghiÖp thùc hiÖn ®îc ®ã lµ: Ng©n hµng §Çu t, Ng©n hµng C«ng th¬ng, Ng©n hµng N«ng nghiÖp, C«ng ty Xe ®¹p – Xe m¸y, XN Khai th¸c c«ng tr×nh thuû n«ng Vò Th, C«ng ty B¶o ViÖt. Cßn l¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c kh«ng thùc hiÖn ®îc theo Q§ trªn. - Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng æn ®Þnh, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mang tÝnh nhÊt thêi nh: may mÆc, chÕ biÕn n«ng s¶n, gia c«ng hµng xuÊt khÈu…§Ó ®¶m b¶o ®óng hîp ®ång c¸c doanh nghiÖp nµy ph¶i lµm t¨ng ca, t¨ng giê trong ngµy, trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Nh×n chung vÉn ®¶m b¶o quy ®Þnh cña ph¸p luËt mét n¨m kh«ng lµm thªm qu¸ 200 giê. - ViÖc thùc hiÖn chÕ ®é nghØ phÐp n¨m, nghØ viÖc riªng, nghØ lÔ tÕt, nghØ hµng tuÇn ®îc c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc thùc hiÖn tèt, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh hÇu nh cha thùc hiÖn ®îc. 5. Kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. - ViÖc x©y dùng, ®¨ng ký vµ ban hµnh thùc hiÖn néi quy lao ®éng theo N§ 41/CP ®Õn nay míi cã 50 DNNN x©y dùng vµ ®¨ng ký víi Së L§TB – XH cßn l¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cha x©y dùng vµ lµm c¸c thñ tôc ®¨ng ký. - Néi dung x©y dùng néi quy lao ®éng ë c¸c DN ®· x©y dùng cßn mang nÆng tÝnh h×nh thøc chung chung cha cô thÓ trong tõng doanh nghiÖp. - Héi ®ång hßa gi¶i ë c¸c doanh nghiÖp míi chØ thµnnh lËp ®îc ë 24 DN trong tØnh vµ ho¹t ®éng cha hiÖu qu¶, vai trß cña chñ doanh nghiÖp vµ chñ c«ng ®oµn cha ®îc ph¸t huy ®Çy ®ñ. 6. An toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng. 8 Theo quy ®Þnh t¹i ch¬ng VI Bé luËt lao ®éng vµ N§ 06/CP ngµy 20/1/1995 cña ChÝnh phñ, nh×n chung c¸c doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng thùc hiÖn ®¶m b¶o cho an toµn s¶n xuÊt, sè vô tai n¹n cã xu híng gi¶m, viÖc huÊn luyÖn an toµn lao ®éng nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp cã yªu cÇu vÒ an toµn nghiªm ngÆt ®îc thùc hiÖn tèt. 7. B¶o hiÓm x· héi Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ, x· héi cña tØnh cßn nhiÒu khã kh¨n, s¶n xuÊt cha ph¸t triÓn m¹nh nªn sè lao ®éng thu hót vµo lµm trong c¸c DN cha nhiÒu, tû lÖ lao ®éng d thõa vµ thiÕu viÖc lµm trong c¸c ®¬n vÞ SXKD cßn ë møc ®é cao. Song kÕt qu¶ thùc hiÖn BHXH trªn ®Þa bµn tØnh ®îc ®¶m b¶o, sè ngêi, sè ®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. TÝnh ®Õn th¸ng 10 n¨m 2001 cã 1388 ®¬n vÞ víi tæng sè 52.757 ngêi tham gia BHXH trong ®ã: - Khu vùc qu¶n lý Nhµ níc 27.257 ngêi. - C¸n bé x· phêng lµ 5072 ngêi. - Khu vùc SXKD: 20.426 ngêi. Tæng nguån thu b¶o hiÓm hµng n¨m trªn 50 tû PhÇn II. Thùc tr¹ng gi¶i quyÕt viÖc lµm ë tØnh Th¸i B×nh. I. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh lao ®éng vµ viÖc lµm. 1. D©n sè vµ lao ®éng. Theo sè liÖu ®iÒu tra lao ®éng viÖc lµm n¨m 1998 cña liªn ngµnh Lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi – Côc thèng kª vµ sè liÖu tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë cña ban chØ ®¹o tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë cña tØnh Th¸i B×nh nh sau: Stt ChØ tiªu §V TÝnh 1998 1/4/1999 1 D©n sè Ngêi 1.770.500 1.785.600 2 Nguån lao ®éng(sè ngêi tõ 15 Ngêi 1.291.182 1.370.616 tuæi trë lªn) - Tû lÖ so víi d©n sè % 72,92% 73.23% 3 Lao ®éng trong ®é tuæi Ngêi 1.028.689 1.035.648 - Tû lÖ so víi d©n sè % 58% 58% Nh vËy, d©n sè toµn tØnh n¨m 1999 lµ 1.785.600 ngêi trong ®ã h¬n 90% d©n sè vµ lao ®éng tËp trung ë khu vùc n«ng th«n vµ n«ng nghiÖp. Th¸i B×nh cã nguån lao ®éng dåi dµo chiÕm 73,23% (1999) trong ®ã lao ®éng trong ®é tuæi 9 chiÕm 58% (kho¶ng h¬n 1 triÖu ngêi), ®©y lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn, ®ång thêi còng lµ søc Ðp lín vÒ viÖc lµm. 2. ChÊt lîng lao ®éng. + Tr×nh ®é v¨n ho¸: Trong tØnh sè ngêi tõ 15 tuæi trë lªn cã: - 26% tèt nghiÖp PTTH - 50% tèt nghiÖp PTCS - 15% tèt nghiÖp tiÓu häc - 8,5% cha tèt nghiÖp tiÓu häc vµ cha biÕt ch÷ + Tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt: sè ngêi tõ 15 tuæi trë lªn cã: - 81,5% lµ lao ®éng phæ th«ng cha qua ®µo t¹o - 9,5% c«ng nh©n kü thuËt vµ nh©n viªn nghiÖp vô - 5% trung cÊp - 4% cao ®¼ng, ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc Nguån lao ®éng cña tØnh cã tr×nh ®é v¨n ho¸ kh¸ cao, nhng sè ngêi kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt chiÕm tû lÖ cao 81,5%, lùc lîng khoa häc c«ng nghÖ vµ CNKT nghiÖp vô thÊp 9,5%, sè ngêi cã tr×nh ®é trung cÊp trë lªn chiÕm 9% tËp trung chñ yÕu vµo c¸c ngµnh gi¸o dôc, c«ng nghiÖp, y tÕ vµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. RÊt Ýt lao ®éng ®îc ®µo t¹o nghÒ n«ngl©m-ng dï chØ lµ ng¾n h¹n, tõ ®ã ph¶n ¸nh c¬ cÊu lao ®éng gi÷a ®îc ®µo t¹o vµ kh«ng ®îc ®µo t¹o cßn bÊt hîp lý, lao ®éng ®· qua ®µo t¹o tËp trung ë khu vùc thÞ trÊn, thÞ x·. Cßn ë khu vùc n«ng th«n lao ®éng ®îc ®µo t¹o chiÕm 8%. §Æc biÖt CNKT cã tay nghÒ cao thiÕu nghiªm träng nªn lùc lîng lao ®éng cha trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. ChÊt lîng lao ®éng thÊp nh hiÖn nay nã ¶nh hëng kh«ng nhá tíi kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt viÖc lµm. Qua kÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy phÇn lín lao ®éng thÊt nghiÖp vµ thiÕu viÖc lµm lµ cha qua ®µo t¹o hoÆc ®µo t¹o nhng kh¶ n¨ng chuyªn m«n, tay nghÒ kÐm, kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi tØnh hoÆc kh«ng tù gi¶i quyÕt ®îc viÖc lµm. Toµn tØnh hiÖn nay cßn kho¶ng 2 – 2,2 v¹n lao ®éng cha cã viÖc lµm vµ 22 – 23 v¹n lao ®éng thiÕu viÖc lµm. Cïng víi kho¶ng 1 triÖu lao ®éng cha qua ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt, hµng n¨m sè lao ®éng trÎ tèt nghiÖp PTCS kh«ng thi vµo trêng PTTH kho¶ng 15.000 ngêi, sè ngêi tèt nghiÖp PTTH kh«ng thi vµo trung häc, cao ®¼ng, ®¹i häc kho¶ng 10.000 ngêi bíc vµo ®é tuæi lao ®éng 10 cÇn cã viÖc lµm. §©y lµ søc Ðp rÊt lín cho viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm ë tØnh Th¸i B×nh. 3. Ph©n bè lao ®éng. 3.1. Ph©n bè lao ®éng theo ®Þa giíi hµnh chÝnh (1999). Stt ®¬n vÞ ®v tÝnh D©n sè Lao ®éng % so víi ds 1 ThÞ x· Th¸i B×nh Ngêi 130.345 78.270 60,0 2 HuyÖn Hng Hµ “ 243.989 140.537 57,6 3 HuyÖn Quúnh Phô “ 239.490 137.949 57,3 4 HuyÖn §«ng Hng “ 247.981 142.837 57,6 5 HuyÖn Th¸i Thôy “ 260.024 150.553 57,9 6 HuyÖn TiÒn H¶i “ 203.919 118.069 57,9 7 HuyÖn KiÕn X¬ng “ 235.661 136.212 57,8 8 HuyÖn Vò Th “ 224.191 131.224 58,0 Céng 1.785.600 1.035.648 58,0 3.2 Ph©n bè theo nhãm ngµnh kinh tÕ x· héi. N«ngC«ng nghiÖp Th¬ng m¹i- Qu¶n lý NN-sn Tæng sè l©m -ng vµ x©y dùng dÞch vô ®¶ng ®oµn thÓ 1.041.654 ngêi ho¹t 797.511 163.539 53.124 27.480 ®éng kinh tÕ 2,63% 100% 76,57% 15,7% 5,1% C¬ cÊu kinh tÕ(GDP) 57,37% 12,63% 30% 100% 3.3. Ph©n bè lao ®éng theo khu vùc kinh tÕ (1999). Tæng sè: 1.041.654 ngêi, trong ®ã: - Quèc doanh: 46.208 ngêi chiÕm 4% - Ngoµi quèc doanh: 995.266 ngêi chiÕm 95,9% - Cã vèn ®Çu t níc ngoµi: 180 ngêi chiÕm 0,1% ViÖc ph©n bè lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh, c¸c vïng vµ khu vùc kinh tÕ, ph¶n ¸nh lùc lîng lao ®éng ®îc tËp trung chñ yÕu ë khu vùc n«ng th«n vµ n«ng nghiÖp. Lao ®éng khu vùc thµnh thÞ, ngµnh c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ th¬ng m¹i dÞch vô cha ph¸t triÓn. Tæng s¶n phÈm GDP do ngµnh n«ng - l©m – ng chiÕm 57,37%, ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng chiÕm 12,63% vµ th¬ng m¹i dÞch vô chiÕm 30% ®· ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ cßn l¹c hËu vµ mang nÆng tÝnh tù cung, tù cÊp, cha t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng còng nh yªu cÇu ph¸t triÓn x· héi cña tØnh. II. Thùc tr¹ng gi¶i quyÕt viÖc lµm ë tØnh Th¸i B×nh. 1. Thùc tr¹ng gi¶i quyÕt viÖc lµm. 11 Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra lao ®éng viÖc lµm th¸ng 7 n¨m 1999, thùc tr¹ng lao ®éng viÖc lµm cña tØnh th¸i B×nh nh sau: ®v tÝnh Khu vùc Khu vùc Chung cho ChØ tiªu thµnh thÞ n«ng th«n c¶ tØnh Tæng sè ngêi ho¹t ®éng kinh tÕ Ngêi 58.235 983.419 1.041.654 1. Sè ngêi cã viÖc lµm “ 53.173 964.617 1.017.790 - §ñ viÖc lµm “ 45.296 773.774 819.013 Tû lÖ so víi sè ngêi cã viÖc lµm % 85% 80,21% 80,5% - ThiÕu viÖc lµm Ngêi 7.904 190.872 198.777 Tû lÖ so víi ngêi cã viÖc lµm % 15,9% 19,79% 19,5% 2. Sè ngêi kh«ng cã viÖc lµm Ngêi 5.062 18.802 23.864 Tû lÖ so víi sè ngêi H§KT % 8,69% 1,91% 2,29% Nh vËy sè ngêi ®ñ viÖc lµm chiÕm 80.5%, thiÕu viÖc lµm chiÕm tû lÖ cao 19,5% vµ tËp trung ë khu vùc n«ng th«n, n«ng nghiÖp. Sè ngêi thÊt nghiÖp chiÕm tû lÖ cao, toµn tØnh lµ 2,29% (lµ 23.864 ngêi) trong ®ã khu vùc thÞ x·, thÞ trÊn chiÕm 8,69% (5062 ngêi) trong khi b×nh qu©n chung khu vùc toµn quèc lµ 6%. 2. KÕt qña gi¶i quyÕt viÖc lµm trong 3 n¨m (1997, 1998, 1999). Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®æi míi cña tØnh vÒ vÊn ®Ò viÖc lµm ®· thu ®îc kÕt qu¶ sau: Stt ChØ tiªu ®v tÝnh Ngêi KÕt qu¶ 1998 12.247 1997 1999 Sè lao ®éng ®îc gi¶i 14.690 11.300 quyÕt viÖc lµm míi 2 Tû lÖ thÊt nghiÖp ë % 8,64% 8,69% 7,84% khu vùc thµnh thÞ 3 Tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë khu “ 68,5% 72,5% 73,18% vùc n«ng th«n Trong 3 n¨m(1997, 1999) víi sù cè g¾ng nç lùc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi vµ viÖc triÓn khai ®a Bé luËt lao ®éng vµo cuéc sèng ®· t¹o hµnh lang ph¸p lý ®Ó ngêi lao ®éng t¹o më c¬ héi t×m kiÕm viÖc lµm, 1 12 do ®ã ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 38.237 ngêi lao ®éng, b×nh qu©n mçi n¨m gi¶i quyÕt viÖc lµm míi cho 12.500 lao ®éng, n©ng hÖ sè sö dông thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n tõ 71,8% n¨m 1997 lªn 73,1% n¨m 1999. 3. Mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng t¹o viÖc lµm cã hiÖu qu¶. + Víi sù tiÕn bé KHKT, ch¬ng tr×nh khuyÕn n«ng vµ 5 ch¬ng tr×nh kinh tÕ träng ®iÓm ®· t¹o mét bíc chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i, gãp phÇn ph©n bæ l¹i lao ®éng trong n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt vô ®«ng ®îc ph¸t triÓn gãp phÇn ®a hÖ sè sö dông ®Êt tõ 2,22 vßng/n¨m lªn 2,28 vßng/n¨m. + Ch¬ng tr×nh vay vèn tõ quü hç trî quèc gia theo c¸c dù ¸n nhá tõ n¨m 1992 ®Õn nay víi tæng nguån vèn 28 tû ®ång ®· t¹o viÖc lµm cho 28.000 lao ®éng. + Ch¬ng tr×nh tÝn dông ng©n hµng ngêi nghÌo cho vay vèn ®· t¹o thªm viÖc lµm cã thu nhËp 7080 lao ®éng thuéc hé gia ®×nh nghÌo. + Trong c¬ chÕ ®æi míi, víi c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn, 182 c¬ së s¶n xuÊt ngoµi quèc doanh ®îc thµnh lËp nay ®· thu hót trªn 19.000 lao ®éng vµo lµm viÖc, trong ®ã ®¸ng chó ý lµ ngµnh dÖt, may mÆc, thªu ren ph¸t triÓn kh¸ m¹nh. + Khai th¸c nu«i trång, ®¸nh b¾t, chÕ biÕn h¶i s¶n, nhiÒu m« h×nh HTX ra ®êi, hé gia ®×nh nu«i trång thuû h¶i s¶n ®¸nh b¾t xa bê, phï hîp víi c¬ chÕ ®æi míi, ®· thóc ®Èy kinh tÕ biÓn t¨ng trëng. + Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ, héi quÇn chóng, ®· t¹o ®îc nhiÒu viÖc lµm cho héi viªn vµ c¸c hé gia ®×nh th«ng qua viÖc cho vay vèn, t¹o viÖc lµm vµ gióp nhau lµm kinh tÕ gia ®×nh. 4. Nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm. + Lao ®éng ®îc gi¶i quyÕt viÖc lµm so víi lao ®éng cÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm ®¹t tû lÖ thÊp, hiÖu qu¶ cha cao, ph©n bè lao ®éng cha hîp lý gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ. + ChÊt lîng sè lao ®éng thÊp, cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña sù nghiÖp céng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trong níc, cha ®ñ søc c¹nh tranh trong thÞ trêng lao ®éng. + Tû lÖ lao ®éng cßn cao, nhÊt lµ ë khu vùc thÞ x·, thÞ trÊn. Theo sè liÖu ®iÒu tra lao ®éng n¨m 1999: sè ngêi thÊt nghiÖp toµn tØnh lµ 23.864 ngêi chiÕm 2,29% so víi tæng sè ngêi ho¹t ®éng kinh tÕ, trong ®ã khu vùc thÞ x·, thÞ trÊn 5.062 ngêi chiÕm 8,69%, khu vùc n«ng th«n 18.802 ngêi chiÕm 1,91% 13 + Lao ®éng thiÕu viÖc lµm toµn tØnh vÉn cßn 198.777 chiÕm 19,5%, tû lÖ lao ®éng thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n cao h¬n thÞ x·, thÞ trÊn(n«ng th«n lµ 19.79%, thÞ x· thÞ trÊn lµ15,9%) + Tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng trong n¨m cña lao ®éng khu vùc n«ng th«n míi ®¹t 73,1%( 1999) 5. Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n cña t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp vµ thiÕu viÖc lµm ë Th¸i B×nh. + Th¸i B×nh cã nÒn s¶n xuÊt chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp, mËt ®é d©n sè cao (1190 ngêi/Km2), b×nh qu©n diÖn tÝch canh t¸c 550 m2/ngêi. D©n sè vµ lao ®éng t¨ng nhanh tËp trung chñ yÕu ë khu vùc n«ng th«n, n«ng nghiÖp. Trong khi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cha thùc sù chuyÓn sang nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, c¸c ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng cha ph¸t triÓn vµ më réng nªn t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm vµ quü thêi gian lao ®éng cha ®îc khai th¸c ®Çy ®ñ. + VÞ trÝ ®Þa lý Th¸i B×nh vÉn lµ mét èc ®¶o ®i l¹i, giao lu kinh tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thu hót ®Çu t tõ ngoµi vµo. + HiÖu qu¶ c¸c ngµnh SXKD cha cao, cha cã ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, c«ng nghÖ cao, chÊt lîng s¶n phÈm thÊp, cha ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. + C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc thuéc tØnh qu¶n lý kÓ c¶ c¸c DN cña trung ¬ng ®ãng trªn ®Þa bµn tØnh, do ¶nh hëng cña c¬ chÕ qu¶n lý cò, nay vÉn cha thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng. C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®ang sö dông 1,9 v¹n lao ®éng nhng viÖc lµm cho ngêi lao ®éng cha ®¶m b¶o æn ®Þnh, chÕ ®é cña ngêi lao ®éng kh«ng hîp lý. + ChÊt lîng lao ®éng cßn nhiÒu h¹n chÕ, lao ®éng phæ th«ng chiÕm ®¹i bé phËn (81%). Lao ®éng cã chuyªn m«n kü thuËt thÊp (18,5%) trong ®ã ®¸ng chó ý lµ c«ng nh©n kü thuËt vµ nh©n viªn nghiÖp vô chØ cã 9,5%. C«ng t¸c t vÊn giíi thiÖu viÖc lµm cha ®îc ph¸t triÓn m¹nh. Ngêi lao ®éng cha hiÓu ®óng vµ ®Çy ®ñ quan niÖm vÒ viÖc lµm, cßn mang nÆng t tëng tr«ng chê vµo Nhµ níc. C«ng t¸c ®µo t¹o nghÒ cha ®îc quan t©m ®óng møc, hiÖn t¹i tØnh cã 4 trêng CNKT víi quy m« tõ 200-300 häc sinh, 5 trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm cã kÕt hîp d¹y nghÒ ng¾n h¹n hµng n¨m còng chØ ®µo t¹o vµ giíi thiÖu 500-600 ngêi. Nh×n chung, c¸c trêng vµ c¬ së d¹y nghÒ trong tØnh hiÖn nay cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do ®ã cha më réng ®îc quy m« vµ n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o, 14 cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®µo t¹o nghÒ cho ngêi lao ®éng vµ yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. + Trong c¸c ph¬ng híng, kÕ ho¹ch, c¸c ch¬ng tr×nh kinh tÕ x· héi cña c¸c ngµnh c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ vÊn ®Ò lao ®éng cha ®îc ®Ò cËp ®óng møc, cha coi viÖc t¹o viÖc lµm míi lµ chØ tiªu quan träng. + Khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ míi, viÖc lµm vµ c¬ cÊu viÖc còng cã sù thay ®æi nhng quan niÖm vÒ viÖc lµm cha ®Çy ®ñ vµ ®óng ®¾n. PhÇn III: Môc tiÖu ph¬ng híng gi¶i quyÕt viÖc lµm ë tØnh Th¸i B×nh n¨m 2001-2005. I. Môc tiªu, ph¬ng híng tæng qu¸t ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. + Ph¸t huy néi lùc lµ ®éng lùc, lµ nguån lùc nªu cao tinh thÇn tù lùc tù cêng . 15 + Con ®êng thùc hiÖn môc tiªu ”d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ, v¨n minh” lµ tiÕp tôc ®æi míi ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. + Con ®êng ®i cña Th¸i B×nh ®Ó t¹o bíc ®ét ph¸ vÒ t¨ng trëng kinh tÕ; ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, chuyÓn m¹nh theo híng hµng ho¸. + Coi träng nh©n tè con ngêi, quan t©m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc trong x· héi, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. + Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ lµ ®iÒu kiÖn, tiÒn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. C«ng t¸c x©y dùng §¶ng vµ hÖ thèng chÝnh trÞ v÷ng m¹nh, then chèt. §Èy m¹nh dÞch vô cung øng lao ®éng cho tØnh ngoµi, xuÊt khÈu lao ®éng, ®a d©n ®i x©y dùng vïng kinh tÕ míi. T¨ng cêng gi¸o dôc híng nghiÖp, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc d¹y vµ häc nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm. Thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch víi ngêi cã c«ng. II. Môc tiªu ph¬ng híng gi¶i quyÕt viÖc lµm ë tØnh Th¸i B×nh. 1. Môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm. 1.1. Dù b¸o vÒ lao ®éng vµ nhu cÇu gi¶i quyÕt viÖc lµm. 1.1.1. Dù b¸o vÒ lao ®éng. Trªn c¬ së thùc tr¹ng n¨m 1999 vµ biÕn ®éng d©n sè lao ®éng, c¨n cø vµo th¸p tuæi dù b¸o d©n sè vµ lao ®éng ®Õn n¨m 2005 nh sau: sèt ®v n¨m chØ tiªu t tÝnh 1999 2000 2005 1 Tæng d©n sè ngêi 1.785.600 1.803.000 1.880.000 2 D©n sè ®ñ 15 tuæi trë lªn “ 1.307.616 1.321.500 1.380.500 3 D©n sè ho¹t ®éng kinh tÕ “ 1.041.654 1.057.000 1.077.000 - Tû lÖ so víi ngêi15 tuæi % 79,66 79,98 78,01 trë lªn 4 Lao ®éng trong ®é tuæi ngêi 1.035.648 1.045.740 1.090.400 - Tû lÖ so víi d©n sè % 58 58 58 D©n sè ho¹t ®éng kinh tÕ vµ sè ngêi trong ®é tuæi lao ®éng chiÕm tû lÖ cao so víi d©n sè ®ã lµ nguån lùc ph¸t triÓn kinh tÕ nhng nã còng lµ ¸p lùc lín vÒ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm. 1.1.2. Dù b¸o vµ nhu cÇu viÖc lµm. Víi sù ph¸t triÓn vµ biÕn ®éng vÒ d©n sè, lao ®éng nh ®· dù b¸o trªn, trong n¨m 2000 – 2005 sè lao ®éng cÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm nh sau: * N¨m 2000: 16 + Sè lao ®éng cÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm t¨ng trong n¨m lµ 39.900 ngêi, bao gåm: - Sè ngêi thÊt nghiÖp cña n¨m 1999 chuyÓn sang lµ: 23.800 ngêi. - Sè ngêi ®Õn tuæi lao ®éng cã kh¶ n¨ng lao ®éng: 14.000 ngêi. - Häc sinh, sinh viªn ra trêng. bé ®éi hoµn thµnh nghÜa vô trë vÒ: 8000 ngêi - Lao ®éng mÊt viÖc lµm trong c¸c doanh nghiÖp: 1.200 ngêi - C¸c lo¹i lao ®éng kh¸c: 900 ngêi + Sè lao ®éng gi¶m trong n¨m lµ 13.500 ngêi bao gåm: - Sè ngêi ®i nghÜa vô qu©n sù: 10.000 ngêi - Sè ngêi ®i häc ®¹i häc, cao ®¼ng, CNKT: 2000 ngêi - Sè ngêi hÕt tuæi lao ®éng (chØ tÝnh khu n«ng nghiÖp) 1.500 ngêi + C©n ®èi: Sè lao ®éng gi¶i quuyÕt viÖc lµm trong n¨m 2000 lµ: 26.400 ngêi. Ngoµi ra, ph¶i gi¶i quyÕt thªm viÖc lµm cho 190.800 ngêi thiÕu viÖc lµm (chñ yÕu ë khu vùc n«ng th«n). * N¨m 2005: Theo c¸ch tÝnh trªn, dù kiÕn ®Õn n¨m 2005 b×nh qu©n mçi n¨m ph¶i gi¶i quyÕt viÖc lµm cho kho¶ng 20.000 lao ®éng vµ t¹o thªm viÖc lµm cho kho¶ng 140.000 lao ®éng ®ang thiÕu viÖc lµm. 1.1.3. Dù b¸o vÒ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi 2000 – 2005. * ThuËn lîi: + Nh÷ng n¨m qua s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc mïa liªn tôc, t¹o sù æn ®Þnh, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn mét bíc + KÕt qu¶ tËp trung ®Èy m¹nh ®Çu t nh÷ng n¨m qua nhÊt lµ n¨m 97, 98, 99 n¨ng lùc cña mét sè ngµnh ®îc t¨ng lªn nh: s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, dÖt may, chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, khai th¸c kinh tÕ biÓn, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nhÊt lµ trong lÜnh vùc giao th«ng thuû lîi, ®iÖn, bu chÝnh viÔn th«ng, h¹ tÇng ®« thÞ. + Quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña Nhµ níc tõng bíc ®îc më réng vµ khi cÇu T©n §Ö, n©ng cÊp ®êng 10 ®îc hoµn thµnh sÏ ph¸ thÕ èc ®¶o, cã t¸c dông thu hót nguån vèn ®Çu t níc ngoµi vµ më réng thÞ trêng ®èi víi tØnh ta. + Nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc ®ang ®îc ®Èy m¹nh vµ tõng bíc ®i vµo cuéc sèng. ViÖc triÓn khai 5 ch¬ng tr×nh kinh tÕ 17 träng ®iÓm cña tØnh t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2000 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo + Ph¬ng híng, môc tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n¨m 2000 cña tØnh ®· ®îc x¸c ®Þnh. T×nh h×nh æn ®Þnh chÝnh trÞ ë n«ng th«n ngµy cµng ®îc cñng cè v÷ng ch¾c, thÞ trêng réng lín cña n«ng th«n Th¸i B×nh sÏ ®îc më mang. * Khã kh¨n: + T×nh h×nh ë n«ng th«n tuy ®· c¬ b¶n æn ®Þnh nhng hËu qu¶ cßn nÆng nÒ ¶nh hëng nhiÒu ®Õn viÖc ®iÒu hµnh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¸c cÊp. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cha cao, cha cã ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, chÊt lîng s¶n phÈm cha ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. ViÖc huy ®éng vèn cña toµn x· héi gÆp nhiÒu khã kh¨n, vèn ng©n s¸ch h¹n hÑp. + NÒn kinh tÕ cña c¸c níc khu vùc ®ang phôc håi sau khñng ho¶ng do ®ã viÖc thu hót ®Çu t vµ c¹nh tranh xuÊt khÈu cµng trë nªn gay g¾t, trong khi nÒn kinh tÕ cña tØnh cßn yÕu kÐm. Tríc t×nh h×nh ®ã ®ßi hái ph¶i ph¸t huy néi lùc, khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi víi tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ thÝch hîp lµ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nh©n d©n trong tØnh 1.2. Môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm. 1.2.1. Quan ®iÓm vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm. + Tríc hÕt cÇn quan niÖm ®óng vÒ viÖc lµm: §iÒu 13 BLL§ x¸c ®Þnh: “ Mäi ho¹t ®éng lao ®éng t¹o ra nguån thu nhËp, kh«ng bÞ ph¸p luËt cÊm ®Òu ®îc thõa nhËn lµ viÖc lµm”. Víi quy ®Þnh trªn th× tÊt c¶ nh÷ng ngêi lµm viÖc ë c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, trong c¬ quan nhµ níc, §¶ng, ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc x· héi, trêng häc hoÆc t¹i gia ®×nh ®Òu ®îc coi lµ viÖc lµm. + Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng võa mang tÝnh chiÕn lîc l©u dµi võa mang tÝnh cÊp b¸ch, lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng, toµn d©n, cña c¸c ngµnh c¸c cÊp, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi vµ cña chÝnh ngêi lao ®éng. Nhµ níc, c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn, cã chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi ngêi lao ®éng. + Gi¶i quyÕt viÖc lµm g¾n víi quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn KTXH ®ång thêi ph¶i c¨n cø vµo 2 chØ tiªu ®ã lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ chç viÖc lµm míi ®Ó lùa chän c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ 18 + Gi¶i quyÕt viÖc lµm ph¶i g¾n víi viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng lao ®éng, do ®ã ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nguån nh©n lùc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu gi¶i quyÕt viÖc lµm yªu cÇu cña sù nghiÖp CNH, H§H hiÖn nay. 1.2.2. Môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm * Môc tiªu chung. Ph¸t triÓn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®¸p øng nhu cÇu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng, t¹o mäi viÖc lµm míi b¶o ®¶m viÖc lµm cho ngêi lao ®éng cã nhu cÇu viÖc lµm. KhuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ, mäi ngêi më mang ngµnh nghÒ cho m×nh vµ thu hót ngêi lao ®éng. Thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p ®Ó trî gióp ngêi thÊt nghiÖp nhanh chãng cã viÖc lµm, ngêi thiÕu viÖc lµm hoÆc viÖc lµm cã hiÖu qu¶ thÊp ®Ó cã viÖc lµm ®Çy ®ñ, viÖc lµm cã hiÖu qu¶ cao. Gi¶i quyÕt hîp lý mèi quan hÖ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ víi gi¶i quyÕt viÖc lµ cho ngêi lao ®éng. * Môc tiªu cô thÓ. + N¨m 2000: - Gi¶i quyÕt viÖc lµm míi cho 15.000 lao ®éng. - Gi¶i quyÕt tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ tõ 8,69% xuèng díi 5%. - N©ng tû lÖ sö dông thêi gian ë n«ng th«n tõ 73,1% lªn 75% - N©ng tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o tõ 18,5% lªn 22%, trong ®ã CNKT, nh©n viªn nghiÖp vô vµ phæ cËp nghÒ tõ 9,5% lªn 11% - C¬ cÊu lao ®éng ph©n theo nhãm ngµnh kinh tÕ x· héi n¨m 2000 N«ng – l©m – ng: 75,46% C«ng nghiÖp – x©y dùng: 16,2% Th¬ng m¹i – dÞch vô: 5,62% Qu¶n lý Nhµ níc, SN, §¶ng, ®oµn thÓ: 2,62% + §Õn n¨m 2005 - H¹ tû lÖ thÊt nghiÖp ë khu vùc thµnh thÞ xuèng díi 4% - N©ng tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n lªn 78% - N©ng tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o lªn 30%, trong ®ã ®µo t¹o CNKT, nh©n viªn nghiÖp vô vµ phæ cËp nghÒ lªn 18% §Ó ®¹t ®îc môc tiªu trªn, b×nh qu©n mçi n¨m ph¶i gi¶i quyÕt kho¶ng 18.000 chç lµm viÖc míi - C¬ cÊu lao ®éng ph©n theo nhãm ngµnh kinh tÕ x· héi: 19 N«ng l©m ng nghiÖp: 68% C«ng nghiÖp – x©y dùng: 19% Th¬ng m¹i dÞch vô: 10,42% Qu¶n lý Nhµ níc, SN, §¶ng, ®oµn thÓ: 2,58% 2. Ph¬ng híng. Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ph¶i g¾n víi viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn KTXH, g¾n víi sù ph¸t triÓn vµ më réng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, g¾n lao ®éng víi ®Êt ®ai, tµi nguyªn kho¸ng s¶n cña tØnh. Ph¶i lÊy gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i chç lµ chÝnh, kÕt hîp më réng vµ ph¸t triÓn viÖc lµm ngoµi tØnh, níc ngoµi vµ trî gióp cña Nhµ níc. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ph¬ng híng gi¶i quyÕt viÖc lµm n¨m 2000 vµ ®Õn n¨m 2005 ë tØnh ta nh sau: 2.1 Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng n«ng th«n. HiÖn t¹i Th¸i B×nh cã 94,22% d©n sè ë khu vùc n«ng th«n vµ gÇn 70% lùc lîng lao ®éng lµm viÖc ë c¸c ngµnh n«ng l©m ng nghiÖp do ®ã ph¶i ®Æc biÖt chó träng gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n«ng th«n theo híng sau: + TËp trung tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ 5 ch¬ng tr×nh kinh tÕ träng ®iÓm cña tØnh ®Ò ra. + Ph¸t triÓn toµn diÖn nÒn SX n«ng nghiÖp theo híng th©m canh, t¨ng vô, h×nh thµnh c¸c vïng SX hµng ho¸ chuyªn canh nh: lóa g¹o XK, c©y ¨n qu¶, c©y c«ng nghiÖp, nu«i trång c¸c lo¹i c©y con cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. §Æc biÖt chó träng ®Õn viÖc ®a khoa häc c«ng nghÖ tiÕn bé vµo SX n«ng nghiÖp. + Cã chÝnh s¸ch, c¬ chÕ khuyÕn khÝch nh hç trî vèn, quy ho¹ch vïng nguyªn liÖu, tiÕp cËn thÞ trêng, ®µo t¹o d¹y nghÒ, chuyÓn giao kü thuËt ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp truyÒn thèng vµ du nhËp c¸c nghÒ míi. + Khu vùc miÒn biÓn: khai th¸c mäi tiÒm n¨ng kinh tÕ biÓn. Nu«i trång h¶i s¶n ë vïng níc lî, cÇn ®Çu t ®Èy m¹nh ®¸nh b¾t xa bê kÕt h¬p víi ®¸nh b¾t nhá, chÕ biÕn h¶i s¶n, ph¸t triÓn dÞch vô nghÒ biÓn. 2.2 Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng khu vùc ThÞ x·, thÞ trÊn Kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, ®« thÞ cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn KT-XH vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm chung cho c¶ tØnh, v× vËy cÇn tËp trung ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, ph¸t triÓn dÞch vô, tiÓu thñ c«ng nghiÖp ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó t¹o viÖc lµm cho lao ®éng ë thÞ x·, thÞ trÊn vµ hç trî t¹o viÖc lµm cho lao ®éng n«ng th«n. 20
- Xem thêm -