Tài liệu Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty vật tư xây dựng hà nội

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Sau h¬n 15 n¨m chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc cïng víi chÝnh s¸ch më cöa th«ng tho¸ng héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi ®· ®em l¹i nhiÒu thuËn lîi còng nh kh«ng Ýt khã kh¨n vµ th¸ch thøc cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Trong xu híng chuÈn bÞ gia nhËp khu vùc th¬ng m¹i tù do ASEAN (ASTA) tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) vµ ®øng tríc sù biÕn ®éng bÊt æn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam ®· vµ ®ang ngµy ph¶i chÞu nhiÒu sù c¹nh tranh gay g¾t, khèc liÖt tõ trong níc vµ bªn ngoµi. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i biÕt tËn dông n¾m b¾t kÞp thêi c¸c c¬ héi bªn ngoµi ®em l¹i mµ cßn ph¶i kh«ng ngõng ph¸t huy néi lùc cña doanh nghiÖp. Víi t c¸ch lµ c«ng cô qu¶n lý, lµ nh©n tè néi lùc cña doanh nghiÖp, viÖc ph¸t huy hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin h÷u Ých cho c¸c quyÕt ®Þnh quan träng mang tÝnh chÊt sèng cßn cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n vèn tiÒn mÆt lµ mét phÇn hµnh kh«ng thÓ thiÕu cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. Trong ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, viÖc n¾m b¾t vµ theo dâi t×nh h×nh thu chi, tån quü tiÒn mÆt, sù biÕn ®éng cña c¸c buång tiÒn cã ý nghÜa rÊt quan träng cho viÖc ®¸nh gi¸, ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ kinh tÕ, kÞp thêi, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng cêng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý kinh tÕ, tù chñ vÒ tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã l·i. Trong thêi gian thùc tËp C«ng ty VËt t x©y dùng Hµ Néi, nhËn thøc ®îc t©m quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cïng víi kiÕn thøc ® îc trang bÞ ë trêng vµ díi sù híng dÉn, gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn §Æng V¨n Hïng vµ c¸c c¸n bé trong C«ng ty, t«i xin tr×nh bµy b¸o c¸o thùc tËp víi tªn chuyªn ®Ò. "Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty VËt t x©y dùng Hµ Néi ". 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dung chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 phÇn: PhÇn I: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty VËt t x©y dùng Hµ Néi PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty VËt t x©y dùng Hµ Néi PhÇn III: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Ho¹t ®éng tµi chÝnh. Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ sè liÖu thùc tÕ cha nhiÒu, ®Æc biÖt lµ kinh nghiÖm ph©n tÝch ®¸nh gi¸ cña em cha ®îc s©u s¾c. V× vËy trong b¸o c¸o kh«ng thÓ ch¸nh khái nh÷ng sai lÇm thiÕu sãt, kÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o vµ nhµ trêng gãp ý söa ch÷a ®Ó em hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸hc tèt ®Ñp h¬n. NhËn dÞp nµy em xin bµy tá lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi ban l·nh ®¹o C«ng ty Th¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty. Em còng xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾ tíi c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong cöa hµng DÞch vô §¹i La ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì vÒ mÆt thùc tiÔn vµ cung cÊp cho em nh÷ng tµi liÖu quan träng lµm c¬ së cung cÊp cho em nh÷ng tµi liÖu quan träng lµm c¬ së nghiªn cøu chuyªn ®Ò, gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I §Æc biÓm t×nh h×nh chung cña ®¬n vÞ I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty Th¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi tiÕn th©n lµ C«ng ty ngò Kim ®îc thµnh lËp ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 1995 trªn c¬ së ®Çu tiªn lµ cöa hµng Ngò Kim ë sè 5 vµ sè 7 Trµng TiÒn. Th¸ng 12 n¨m 1957 ®îc t¸ch ra thµnh hai C«ng ty lµ C«ng ty M«t« xe m¸y vµ C«ng ty Kim KhÝ Ho¸ ChÊt. - Th¸ng 3 n¨m 1962 hai C«ng ty trªn ®îc nhËp l¹i vµ lÊy tªn lµ C«ng ty Kim KhÝ Ho¸ Ch¸t Hµ Néi. - Th¸ng 8 n¨m 1988 C«ng ty Kim KhÝ Ho¸ ChÊt Hµ Néi ®îc tiÕp nhËn thªm hai C«ng ty lµ C«ng ty Kinh doanh tæng hîp vµ C«ng ty Gia C«ng Thu mua, lóc nµy ®îc ®æi tªn lµ C«ng ty Kim KhÝ §iÖn M¸y Hµ Néi -Ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1993 UBND Thµnh Phè Hµ Néi cã quyÕt ®Þnh sè 1787 Q§ - UB ®æi tªn C«ng ty Kim KhÝ §iÖn M¸y Hµ Néi thµnh C«ng ty Th¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi, vµ cã trô së chÝnh sè 12 Trµng Thi QuËn Hoµn KiÕm Hµ Néi. II. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31 th¸ng 12 n¨m 2002 sè vèn cña cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi lµ: 8.850.000.000® trong ®ã: + Vèn ng©n s¸ch cÊp : 7.507.000.000® + Vèn tù cã : 1343.000.000® - VÒ m¹ng líi kinh doanh cña C«ng ty ®ang qu¶n lý sö dông lµ 55 ®iÓm, trong ®ã: + Kinh doanh th¬ng m¹i lµ : 45 ®iÓm 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Ho¹t ®éng dÞch vô söa ch÷a lµ: 10 ®iÓm - Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Õn nay lµ 585 ngêi - §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Th ¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi C«ng ty Th¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, t chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn Nhµ níc ®· giao. HiÖn nay C«ng ty Th¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi cã 11 ®¬n vÞ trùc thuéc nh sau: 1. Trung t©m Th¬ng m¹i DÞch vô sè 5 + 7 Trµng TiÒn 2. Trung t©m Th¬ng m¹i DÞch vô Trµng Thi 3. Cöa hµng Th¬ng m¹i C¸t Linh 4. Cöa hµng Th¬ng m¹i Hµng §µo 5. Cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô Cöa Nam 6. Cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô Gi¶ng Vâ 7. Cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §ång Xu©n 8. Cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La 9. Cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô 24 Thuèc B¾c 10. XÝ nghiÖp söa ch÷a BiÖn L¹nh 11. XÝ nghiÖp söa ch÷a M« t¬ Xe M¸y - Cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La lµ mét ®¬n vÞ trîc thuéc ®îc C«ng ty thµnh lËp ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1995 do viÖc x¸c nhËp gi÷a hai ®¬n vÞ lµ cöa hµng kim khÝ ®iÖn m¸y Chî M¬ vµ cöa hµng Kim KhÝ ®iÖn m¸y Hoµ B×nh, sau ®ã ®îc ®æi tªn lµ cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La (Theo quyÕt ®Þnh 29 (Q§ - TCHC ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 1998). Cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La cã vÞ trÝ n»m trªn ®¹i bµn quËn Hai Bµ Trng §Þa chØ: Sè 3 + 5 §¹i La - QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §iÖn tho¹i: 04.8631018, 04.6280427 Cöa hµng cã c¸c ®Þa ®iÓm kinh doanh nh sau: 1. QuÇy sè 3 +5 §¹i La 2. QuÇy E6 Quúnh Mai 3. QuÇy T©n Mai 4. QuÇy 316 Phè HuÕ 5. QuÇy 301 Phè HuÕ 6. Kho 349 Minh Khai 7. QuÇy NguyÔn C«ng Trø 8. QuÇy 102 NguyÔn H÷u Lu©n Nguån vèn kinh doanh hiÖn cã cña cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31 th¸ng 12 n¨m 2002 lµ: 347.324.475® III. §Æc ®iÓm tæ chcvs qu¶n lý cña cöa hµng - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La. Cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc cöa hµng cña C«ng ty Th¬ng M¹i DÞch vô Trµng Thi. Cöa hµng gåm cã 50 c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ bao gåm 05 tæ c«ng t¸c nh sau: 1. Tæ kÕ to¸n cöa hµng 2. Tæ ®iÖn m¸y E 6 Quúnh Mai 3. Tæ Phô tïng E 6 Quúnh Mai 4. Tæ T©n Mai + 301 Phè HuÕ 5. Tæ B¸n bu«n + b¶o vÖ - Chøc n¨ng nhiÖm vô cña cöa hµng Cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La cã chøc n¨ng kinh doanh ho¹t ®éng cô thÓ nh sau: + B¸n bu«n b¸n lÎ c¸c hµng tiªu dïng t liÖu s¶n xuÊt vËt t, ho¸t chÊt, thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn ®i l¹i ….Phôc vô cho mäi yªu cÇu cña thÞ tr êng. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + L©m ®¹i lý cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ níc ngoµi ®Ó më réng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, cung cÊp c¸c lao vô dÞch vô + Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. + DÞch vô mua b¸n söa ch÷a b¶o dìng xe m« t«, xe m¸y, thiÕt bÞ v¨n phßng. + DÞch vô vËn chuyÓn kh¸ch phôc vô th¨m quan du lÞch Sau ®©y lµ m« h×nh tæ chøc cña cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La. Trëng cöa hµng Phã tr ëng cöa hµng Tæ kÕ to¸n Tæ ®iÖn m¸y Tæ phôc tïng E6 Quúnh E6 Quúnh Mai Mai Tæ tiÒn mÆt + 301 Phè HuÕ Tæ kho b¸n bu«n + b¸n lÎ Chøc n¨ng cña tõng phßng ban: - §ång chÝ trëng cöa hµng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty Th¬ng m¹i DÞch vô Trang Thi viÖc l·nh ®¹o toµn bé ho¹t ®éng cña cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La, trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng cña ®¬n vÞ chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸, c«ng t¸c khai th¸c b¸n bu«n vµ c¸c ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt cho thuª tµi s¶n, c«ng t¸c ®èi ngo¹i vµ c«ng t¸c thi ®ua khen thëng cña ®¬n vÞ. - §ång chÝ phã trëng cöa hµng: Tr¸ch nhiÖm cña ®ång chÝ phã trëng cöa hµng lµ tham mu gióp viÖc cho ®ång chÝ trëng cöa hµng, chÞu tr¸ch 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiÖm vµ b¸o c¸o kÕ ho¹ch thùc hiÖn tríc trëng ®¬n vÞ vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c mµ m×nh phô tr¸ch. - Bé phËn kÕ to¸n: Tham mu gióp viÖc cho ban phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c qu¶n lý cña ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o thèng kª theo ®Þnh kú, theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh. - Bé phËn b¸n bu«n + b¶o vÖ ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ban phô tr¸ch vÒ viÖc khai th¸c kinh doanh c¸c mÆt hµng b¸n bu«n phô tïng xe ®¹p, dông cô ®å dïng gia ®×nh ….Khai th¸c vµ qu¶n lý doanh thu cho thuª m¹ng líi t¹i kho 349 Minh Khai ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt c«ng t¸c tuÇn tra b¶o vÖ t¹i c¸c ®iÓm kinh doanh cña ®¬n vÞ. - Bé phËn b¸n lÎ t¹i c¸c tæ (®iÖn m¸y Quúnh Mai, phô tïng Quúnh Mai, T©n Mai, 301 Phè HuÕ) chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ban phô tr¸ch vÒ viÖc qu¶n lý tµi s¶n hµng ho¸ t¹i quÇy, khai th¸c triÖt ®Ó viÖc b¸n bu«n b¸ lÎ c¸c mÆt hµng tiªu dïng phôc vô nhu cÇu thÞ trêng nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, hoµn thµnh kÕ ho¹ch giao kho¸n cña ®¬n vÞ. IV. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty. 1. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ H×nh thøc h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ theo ph¬ng ph¸p nhËt ký chøng tõ. - C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh ®îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc ®Òu ®îc ph©n lo¹i, hÖ thèng ho¸ ®Ó ghi vµo bªn cã cña c¸c tµi kho¶n trªn c¸c sæ nhËt ký chøng tõ, cuèi kú tæng hîp sè liÖu tõ nhËt ký - chøng tõ ®Ó ghi vµo sæ c¸i cña c¸c tµi kho¶n. - KÕt hîp ghi sæ theo thêi gian víi ghi sæ theo hÖ thèng ®Ó ghi vµo mét lo¹i sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ c¸c sæ nhËt ký chøng tõ. + Tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi sæ. - Hµng ngµy c¸c chøng tõ gèc ®îc ghi vµo b¶o kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng chuyÓn sè liÖu cña b¶ng kª, sæ chi tiÕt vµo nhËt ký chøng tõ. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §èi víi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc mang tÝnh chÊt ph©n bæ, c¸c chøng tõ gèc ®îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong b¶ng ph©n bæ. Tõ b¶ng ph©n bæ lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. - Cuèi th¸ng (quý) kho¸ sæ céng sè liÖu trªn c¸c nhËt ký chøng tõ, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu trªn nhËn ký chøng tõ víi sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan ®Ó ghi vµo sæ c¸i. - §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ghi trùc tiÕp vµo sè thÎ cã liªn quan, cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n råi ®èi chiÕu víi sæ c¸i. - Sè liÖu ë sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong nhËt ký chøng tõ, b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt, dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh s¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ ë cöa hµng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ Sæ quü B¶ng kª NhËt ký Chøng tõ Sæ c¸i NhËt ký Chøng tõ Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi ngµy : Quan hÖ ®èi chiÕu 9 Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp chung theo h×nh thøc nµy doanh nghiÖp cã bé m¸y kÕ to¸n tËp trung, c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ph©n lo¹i chøng tõ, kiÓm tra chøng tõ, ®Þnh kho¶n kÕ to¸n, ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt, ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Sau ®©y lµ bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung KÕ to¸n tr ëng KÕ to¸n theo KÕ to¸n theo KÕ to¸n theo KÕ to¸n theo dâi kho, tæ dâi tæ §iÖn dâi quÇy dâi quü tiÒn T©n Mai + mÆt lao phô tïng E6 M¸y E6 Quúnh Mai Quúnh Mai 301 Phè HuÕ ®éng tiÒn l Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ®ång chÝ trong¬ng tæ kÕ to¸n. Thñ quü - §ång chÝ kÕ to¸n trëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc trëng ®¬n vÞ phô tr¸ch viÖc lËp c¸c nhËt ký chøng tõ, tõ sè 1 ®Õn sè 10 theo dâi kiÓm tra vµ tæng hîp c¸c b¸o c¸o cña bé phËn kÕ to¸n trùc thuéc ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ tham m u gióp viÖc cho ban phô tr¸ch trong viÖc qu¶n lý toµn bé tµi s¶n, hµng ho¸ cña ®¬n vÞ. - C¸c kÕ to¸n quÇy. ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi qu¶n lý viÖc kinh doanh t¹i c¸c quÇy, lËp c¸c b¸o c¸o chi tiÕt (c¸c b¶ng kª chi tiÕt tµi kho¶n 156, TK 511, TK 311) ®Ó nép lªn cho ®ång chÝ kÕ to¸n trëng theo ®Þnh kú (th¸ng, quý, n¨m) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §ång chÝ kÕ to¸n quü tiÒn mÆt, lao ®éng tiÒn l¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi kÕ to¸n quü tiÒn mÆt, viÕt phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng cña ®¬n vÞ. - §ång chÝ thñ quü. ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi s¶n b»ng tiÒn mÆt t¹i quü cña ®¬n vÞ, lËp c¸c b¸o c¸o quü vµ vµo sæ quü hµng ngµy theo c¸c chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. 3. C«ng t¸c KT vèn tån t¹i cöa hµng Tån t¹i quü lµ mét bé phËn thuéc VL§ cña cöa hµng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña cöa hµng ®èi víi c¸c kho¸n nî NH ph¶i tr¶. HiÖn nay, tån t¹i quü cña cöa hµng chØ gåm 1 lo¹i tiÒn duy nhÊt lµ tiÒn ViÖt Nam ®ång, do thñ quü b¶o qu¶n trong kÐt vµ lu«n ®îc duy tr× 1 lîng cÇn thiÕt ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu chi tiÕt hµng ngµy cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña cöa hµng. 3.1. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn mÆt - Hµng ngµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi vµ tån quü tån Gi¸m §èc t×nh h×nh chÊp hµnh ®Þnh møc tån quü tiÒn mÆt th êng xuyªn ®èi chiÕu tiÒn tån quü thùc víi sæ s¸ch, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng sæ s¸ch trong viÖc qu¶n lý vµ use tån 3.2. Nguyªn t¾c kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt - H¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i use ®óng ®¬n vÞ "VN§" ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i vèn = tiÒn. - ViÖc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn ph¶i tu©n thñ c¸c quy chÕ, quy ®Þnh c¸c chÕ ®é qu¶n lý, lu th«ng tiÒn tÖ cña Nhµ níc - *****thanh to¸n ph¶i ®iÒu chØnh l¹i gi¸ trÞ ngo¹i tÖ, vµng, b¹c nÕu cã thÓ gi¸ trÞ t¹i thêi ®iÓm tÝnh to¸n ®Ó cã ®îc gi¸ trÞ thùc tÕ vµ chÝnh x¸c. 3.3. Sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt use. HiÖn nay, chøng tõ kÕ to¸n tiÒn mÆt ®îc use t¹i cöa hµng gåm: - PhiÕu thu 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - PhiÕu chi - C¸c chøng tõ gèc cã liªn quan kh¸c giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng thanh to¸n tiÒn t¹m øng, H§ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n mua hµng… Trªn c¬ së c¸c chøng tõ trªn, kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan - Sæ quü tiÒn mÆt do thñ quü theo dâi - Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt do kÕ to¸n theo dâi - Sæ nhËt ký chøng tõ do kÕ to¸n tæng hîp theo dâi - Sæ c¸i do kÕ to¸n tæng hîp theo dâi 3.4. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt Hµng ngµy, tõ c¸c chøng tõ gèc, chøng tõ ban ®Çu nh hîp ®ång kinh doanh, biªn b¶n thanh lý, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy ®Ò ghÞ thanh to¸n, ho¸ ®¬n VAT…tuú theo yªu cÇu kho¶n thu chi b»ng tiÒn mÆt, nh©n viªn kÕ Chøng tõ gèc to¸n tiÒn mÆt sÏ kiÓm tra, lËp phiÕu thu, chi vµ lËp ®Þnh kho¶n trªn phiÕu thu, chi. Sau ®ã, phiÕu thu, phiÕu chi ®îc ®a cho Gi¸m §èc, kÕ to¸n trëng hay ngêi ®îc uû quyÒn ký vµ chuyÓn cho thñ quü kiÕm tra ghi sæ quü vµ chi hay thu tiÒn. Cuèi buæi, thñ quü tËp hîp phiÕu thu, phiÕu chi vµ chøng Sæ quü Sæ chi tiÕt PhiÕu thu chi tõ gèc ®Ýnh kÌm chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn mÆt ghi sæ chi tiÕt tiÒn tiÒn mÆt tiÒn mÆtmÆt vµ cuèi cïng ®îc chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ nhËt ký chøng tõ vµ chøng tõ tiÒn mÆt sau ®ã ®îc ®a vµo lu tr÷. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn mÆt t¹i cöa hµng kinh doanh vµ chÕ biÕn thùc phÈm th¾ng lîi hiÖn B¶ngnay kª®îc thu minh chi ho¹ bëi s¬ ®å trang bªn. BiÓu 4: S¬ ®å tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn mÆt NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi hµng th¸ng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II B¸o c¸o thùc tËp kÕ to¸n Chuyªn ®Ò: thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt t¹i C«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn thùc phÈm th¾ng lîi I. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Ò cËp ®Õn C«ng t¸c kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt t¹i cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La. ViÖc theo dâi vèn b»ng tiÒn mÆt t¹i cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La lµ rÊt quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh c«ng t¸c qu¶n lý cöa hµng tríc hÕt, vèn tiÒn mÆt lµ mét bé phËn thuéc tµi s¶n lu ®éng cña cöa hµng ®îc biÓu hiÖn díi h×nh thøc tiÒn tÖ ®ång ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vèn b»ng tiÒn mÆt võa ®îc sö dông ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu hµng ngµy, c¸c kho¶n mua s¾m vËt t hµng ho¸ phôc vô kinh doanh vµ kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶ cña cöa hµng võa lµ kÕt qu¶ cña viÖc b¸n hµng vµ thu håi c¸c kho¶n nî. Do ®ã, vèn tiÒn mÆt lµ lo¹i vèn cã tÝnh thanh kho¶n vµ lu«n chuyÓn cao ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña cöa hµng ®ång thêi lµ ®èi tîng cña sù gian lËn vµ ¨n c¾p v× vËy trong viÖc sö dông vèn tiÒn mÆt cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c, chÕ ®é qu¶n lý tiÒn tÖ cña Nhµ níc, ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý cña cöa hµng ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông nh thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt nh lµm sao ®Ó kiÓm so¸t, tÝnh to¸n ®îc lîng tån quü tiÒn mÆt hµng ngµy ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu chi tiªu trong ngµy, còng nh th«ng qua ph©n tÝch t×nh h×nh thu 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chi trong ngµy, còng nh th«ng qua ph©n tÝch t×nh h×nh thu chi c¸c kho¶n môc ®Ó thÊy râ ®îc sù biÕ ®éng cña luång tiÒn vµ viÖc chi tiªu ®· hîp lý hay cha. §iÒu nµy phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é qu¶n lý vµ sö dông chóng. ChÝnh v× vËy, viÖc theo dâi, tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n vèn tiÒn mÆt kinh doanh t¹i cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La lµ rÊt cÇn thiÕt, cã vai trß quan träng ph¸t huy hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh vµ gióp nhµ qu¶n lý cã thÓ n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin kinh tÕ ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi vÒ thùc tr¹ng vµ c¬ cÊu vèn tiÒn mÆt, vÒ c¸c nguån thu vµ sù chi tiªu chóng trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn tiÒn mÆt t¹i cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La. 1. C«ng t¸c qu¶n lý vèn tiÒn mÆt t¹i cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La HiÖn t¹i, tiÒn mÆt t¹i quü cña cöa hµng Th¬ng m¹i DÞch vô §¹i La chØ bao gåm mét lo¹i tiÒn duy nhÊt lµ ViÖt Nam ®ång kh«ng sö dông tÝn phiÕu, vµng b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ do ®ã ®Ó theo dâi qu¶n lý chÆt chÏ hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh h×nh thµnh chi tiÒn mÆt cña cöa hµng c«ng t¸c qu¶n lý vèn tiÒn mÆt tu©n thñ nguyªn t¾c sau: - TiÒn mÆt t¹i quü cña cöa hµng ®îc b¶o qu¶n trong kÐp s¾t ®ñ ®iÒu kiÖn an toµn, chèng mÊt c¾p, chèng ch¸y næ. - Mäi nghiÖp vô thu chi, b¶o qu¶n tiÒn mÆt ®Òu do thñ quü thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc cöa hµng. - C¸c kho¶n thu chi ®Òu ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ - §Þnh kú cuèi th¸ng, quý, n¨m kÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thñ quü ®Òu ph¶i ®èi chiÕu sè d thùc tÕ tån quü víi sæ chi tån quü trªn sæ kÕ to¸n xem cã khíp ®óng hay kh«ng, nÕu cã chªnh lÖch ph¶i t×m râ nguyªn nh©n vµ ®iÒu chØnh. - Cuèi th¸ng, quý, n¨m ph¶i tiÕn hµnh lËp biªn b¶n kiÓm kª quü víi sù cã mÆt cña kÕ to¸n trëng, kÕ to¸n tiÒn mÆt vµ thñ quü. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Hµng th¸ng, ph¶i lËp kÕ ho¹ch tiÒn mÆt göi cho ng©n hµng vµ tho¶ thuËn ®Ó l¹i mét lîng nhÊt ®Þnh chi tiªu cña cöa hµng. 2. Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n vèn tiÒn mÆt C¸c chøng tõ kÕ to¸n ®îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i cöa hµng gåm cã: - PhiÕu thu - PhiÕu chi - C¸c chøng tõ gèc ®i kÌm phiÕu thu chi giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, hîp ®ång kinh tÕ, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n mua hµng… 2.1. PhiÕu thu - PhiÕu thu lµ mét chøng tõ kÕ to¸n dïng ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn mÆt thùc tÕ nhËp quü, lµ c¨n cø ®Ó thñ quü thu tiÒn vµ ghi sæ c¸c tµi kho¶n thu cã liªn quan. PhiÕu thu ph¶i ®îc ®ãng thµnh quyÓn vµ khi ghi sæ ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c tiªu ®Ò chñ yÕu sau: - Ngµy th¸ng n¨m lËp phiÕu thu - Hä vµ tªn ngêi nép tiÒn - Sè phiÕu, lý do nép - Sè tiÒn lµ bao nhiªu ®îc ghi b»ng ch÷ vµ sè - Cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ngêi liªn quan Trªn c¬ së chøng tõ gèc nh ho¸ ®¬n b¸n hµng, giÊy rót tiÒn göi ng©n hµng, biªn lai thu tiÒn … kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu thu gåm 03 liªn (®Æt giÊy than viÕt 1 lÇn) ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung trªn vµ ký vµo phiÕu, vµ ® îc chuyÓn ®Õn cho kÕ to¸n trëng duyÖt, sau ®ã chuyÓn cho thñ quü lµm thñ tôc nhËp quü, thñ quü ®Õm kiÓm tiÒn tríc khi ký thñ quü göi l¹i 01 liªn ®Ó ghi sæ, 01 liªn giao cho ngêi nép tiÒn, 01 liªn lu l¹i n¬i lËp phiÕu, vµ cuèi ngµy toµn bé phiÕu thu kÌm theo chøng tõ gèc chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn mÆt ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÝ dô minh ho¹: Trang bªn Ngµy 31/3/2004 QuÇy v¨n phßng phÈm nép tiÒn b¸n hµng trong ngµy trÞ gi¸ 16.838.150 c¨n cø vµo HDDHKT lËp phiÕu thu. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §¬n vÞ………… §Þa chØ:……….. Telefax:………. PhiÕu thu Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 QuyÓn sè………... Sè 26/3 Nî: 111 Cã 131 MÉu sè 01 - TT Q§ sè: 1141 - TC/ Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä vµ tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn ThÞ Kim Xu©n §Þa chØ: Chî M¬ - Hai Bµ Trng - Hµ Néi Lý do nép: Thu tiÒn b¸n hµng xµ phßng c¸c lo¹i Sè tiÒn: 16.838.150 (ViÕt b¨ng ch÷) Mêi s¸u triÖu t¸m tr¨m ba m¬i t¸m ngh×n, mét tr¨m mêi n¨m ®ång . KÌm theo………………Chøng tõ gèc…………………………….. ………………………..§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷)………. ………………………..H§ 27871………………………………… Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ qóy) …………. + Sè tiÒn quy ®æi ………………………………. 17 Thñ quü (Ký, hä tªn) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. PhiÕu thu PhiÕu chi lµ mét chøng tõ kÕ to¸n dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn mÆt thùc tÕ xuÊt quü, lµ c¨n cø ®Ó thñ quü xuÊt quü, lµ c¨n cø ®Ó thñ quü xuÊt quü ghi sæ kÕ to¸n c¸c tµi kho¶n cã liªn quan PhiÕu chi ®îc ®ãng thµnh quyÓn, ghi sæ tõng quyÓn trong c¶ n¨m gièng nh phiÕu thu, ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung lªn phiÕu chi khi chi tiÒn. - Ngµy th¸ng n¨m lËp phiÕu - Sè phiÕu, lý do nép - Sè tiÒn lµ bao nhiªu ®îc ghi thµnh ch÷ - Cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ngêi cã liªn quan PhiÕu chi ®îc lËp thµnh 02 liªn (®Æt giÊy than viÕt 01 lÇn) vµ chØ sau khi cã ®ñ ch÷ ký ngêi lËp phiÕu, kÕ to¸n trëng vµ gi¸m ®èc cöa hµng, thñ quü míi ®îc xuÊt quü sau khi nhËn ®ñ sè tiÒn ngêi nhËn tiÒn ph¶i ghi sè tiÒn ®· nhËn b»ng ch÷, ký vµ ghi râ hä tªn vµo phiÕu Liªn 01 lu l¹i n¬i lËp phiÕu, Liªn 02 ®îc thñ quü dïng ®Ó ghi sæ quü sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n cïng víi chøng tõ gèc vµo sæ kÕ to¸n. C¸c chøng tõ gèc dÝnh kÌm theo phiÕu chi t¹i cöa hµng bao gåm: GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, ho¸ ®¬n mua hµng, hîp ®ång kinh tÕ… GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng lµ chøng tõ kÕ to¸n dïng lµm c¨n cø ®Ò ® îc xÐt duyÖt t¹m øng, lµm thñ tôc lËp phiÕu chi vµ xuÊt quü cho t¹m øng, t¹i cöa hµng, h×nh thøc t¹m øng chñ yÕu ®îc ¸p dông c¸n bé c«ng nh©n viªn ë phßng kÕ ho¹ch vËt t khi ®o mua nguyªn vËt liÖu, vËt t phôc vô s¶n xuÊt. GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øg ph¶i do ngêi xin t¹m øng viÕt 01 liªn, trong ®ã ghi râ hä tªn, sè tiÒn xin t¹m øng, lý do xin t¹m øng ®îc chuyÓn cho trëng phßng hoÆc c¸n bé phô tr¸ch ký duyÖt, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n trëng xem xÐt vµ ghi ý kiÕn ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc duyÖt chi c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc hoÆc kÕ to¸n trëng, kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu chi kÌm theo giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng vµ chuyÓn cho thñ quü lµm thñ tôc xuÊt quü. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÝ dô minh ho¹ §¬n vÞ: TMDV Trµng Thi §Þa chØ: 12 Trµng thi GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n Sè:………... Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Nî: ………. Cã: …….… Tªn t«i lµ: Vò ThÞ Thanh Hoa §¬n vÞ c«ng t¸c: QuÇy ®å ®iÖn E 6 Quúnh Mai §Þa chØ: §Ò nghÞ thanh to¸n sè tiÒn: 218.400 (ViÕt b¨ng ch÷) Hai tr¨m mêi t¸m ngh×n bèn tr¨m ®ång Lý do xin thanh to¸n: Mua hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng KÕ to¸n t.to¸n Phô tr¸ch bé phËn Ngêi thanh to¸n (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §¬n vÞ:Trµng Thi §Þa chØ:……….. Telefax:………. PhiÕu thu Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 QuyÓn sè………... Sè 90/3 Nî: 111 Cã 131 MÉu sè 02 - TT Q§ sè: 1141 - TC/ Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä vµ tªn ngêi nhËn tiÒn: Vò ThÞ Thanh §Þa chØ: QuÇy ®å ®iÖn E 6 Quúnh Mai Lý do chi: Chi tr¶ tiÒn ®å ®iÖn c¸c lo¹i Sè tiÒn: 218.400 (ViÕt b¨ng ch÷) Mai tr¨m mêi t¾m ngh×n bèn tr¨m ®ång KÌm theo: GiÊy §NT …. Chøng tõ gèc: H§ 006 1197 & PNK 6/3 §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷)………. ……………………………………..……………………………… Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ qóy) …………. + Sè tiÒn quy ®æi ………………………………. 20 Ngêi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn)
- Xem thêm -