Tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần may nam hà

  • Số trang: 127 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty - Tªn giao dÞch ViÖt Nam: C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ - Tªn giao dÞch Quèc tÕ: Nam Ha GARMENT Stock COMPANY - §Þa chØ: 510 ®-êng Tr-êng Chinh - Thµnh phè Nam ®Þnh I. Mét sè vÊn ®Ò chung. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp may c«ng nghÖ phÈm Nam §Þnh. XÝ nghiÖp may c«ng nghÖ phÈm Nam §Þnh ®-îc thµnh lËp tõ ngµy 6/9/1969 do ty th-¬ng nghiÖp Nam Hµ quyÕt ®Þnh. §Õn n¨m 1981 theo quyÕt ®Þnh sè 12/Q§-TC ngµy 07/01/1981 cña UBND tØnh Hµ Nam Ninh hîp nhÊt tr¹m c¾t tæng hîp, tr¹m gia c«ng, tr¹m may Nam §Þnh, Ninh B×nh vµ thµnh lËp xÝ nghiÖp may Hµ Nam Ninh. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng, xÝ nghiÖp may cµng ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh vÒ c¬ së vËt chÊt, vÒ chuyªn m«n còng nh- vÒ kü thuËt vµ nhiÖm vô ®-îc giao. §Ó phï hîp víi ph-¬ng h-íng, nhiÖm vô vÒ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, së th-¬ng nghiÖp Hµ Nam Ninh ®· ra quyÕt ®Þnh sè 31/TC-TN ngµy 14/07/1987. T¸ch xÝ nghiÖp may néi th-¬ng Hµ Nam Ninh thµnh hai xÝ nghiÖp lµ xÝ nghiÖp may Ninh B×nh vµ xÝ nghiÖp may Nam §Þnh cã chøc n¨ng tæ chøc viÖc s¶n xuÊt hµng may mÆc s½n phôc vô tiªu dïng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. Ngµy 22/02/1993 theo quyÕt ®Þnh sè 155/Q§-UB cña UBNd tØnh Nam Hµ ®æi xÝ nghiÖp may Nam Hµ thµnh c«ng ty may xuÊt khÈu. Trong suèt qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, xÝ nghiÖp tõng b-íc ph¸t triÓn vµ lín m¹nh, lu«n lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®-îc giao. XÝ nghiÖp ®-îc vinh dù nhiÒu lÇn ®ãn c¸c ®ång chÝ c¸n bé l·nh ®¹o cÊp cao cña §¶ng vµ Nhµ n-íc tíi th¨m. Tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp víi c¬ së m¸y ®¹p ch©n, nhµ x-ëng t¹m thêi, ®-êng x¸ thiÕt bÞ m¸y mãc. 1 §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã chuyªn m«n, kü thuËt ®ñ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cao cÊp, ®¸p øng ®ñ thÞ hiÕu vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc. Ngµy 01/01/2001 C«ng ty may xuÊt khÈu thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ theo chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc. Tõ khi cæ phÇn ho¸ ®Õn nay c«ng ty ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ c¬ së chuyªn m«n kü thuËt còng nh- c¬ së vËt chÊt cïng víi khèi l-îng c«ng nh©n ngµy cµng ®«ng ®¶o vµ lµnh nghÒ. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ. 2.1. chøc n¨ng cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ. C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ lµ doanh nghiÖp cña Nhµ n-íc thuéc Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp cña Nhµ n-íc, thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®iÒu lÖ tæ chøc cña Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam. Chøc n¨ng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trªn thÞ tr-êng may mÆc trong n-íc. S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ ¸o s¬ mi nam, JackÐt vµ quÇn ©u nam mµ chñ lùc lµ ¸o s¬ mi nam. Ngoµi ra C«ng ty cßn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng kh¸c theo ®¬n ®Æt hµng nh- quÇn n÷, v¸y, quÇn soãc. Qua nhiÒu thÕ hÖ c¸n bé c«ng nh©n viªn, víi sù phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái trong 50 n¨m qua ngµy nay C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ ®· trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu cña Ngµnh DÖt - May ViÖt Nam cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng Quèc tÕ vµ trong n-íc. Trong t-¬ng lai C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ kh«ng dõng l¹i ë mét sè mÆt hµng truyÒn thèng mµ dÇn dÇn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ më réng thªm thÞ tr-êng míi trªn thÕ giíi. HiÖn nay, C«ng ty ®ang th©m nhËp vµo thÞ tr-êng Mü víi nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nh-: ¸o s¬ mi, quÇn ©u nam, n÷... 2.1. NhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ: NhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh hµng May mÆc theo kÕ ho¹ch vµ quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam, ®¸p 2 øng nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng trong n-íc vµ theo nhu cÇu thÞ tr-êng trªn thÕ giíi. V× vËy, C«ng ty lu«n khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó më réng s¶n xuÊt, më réng thÞ tr-êng tiªu thô trong n-íc còng nh- thÞ tr-êng xuÊt khÈu: Tõ ®Çu t- s¶n xuÊt, cung øng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm, liªn doanh liªn kÕt víi t¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc, nghiªn cøu ¸p dông c«ng nghÖ kü thuËt hiÖn ®¹i tiªn tiÕn, ®µo t¹o, båi d-ìng c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao...Víi nh÷ng s¶n phÈm chñ lùc mòi nhän, cã nh÷ng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n hµnh nghÒ cïng víi c¬ së s¶n xuÊt khang trang, C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ ®· chiÕm mét vÞ thÕ kh¸ quan träng trong Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam, ®¶m b¶o cuéc sèng cho h¬n 4.500 c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc trong C«ng ty vµ c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn còng nh- c¸c XÝ nghiÖp ®Þa ph-¬ng. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu ®-îc thÓ hiÖn d-íi b¶ng sau ®©y: ThÞ ChØ tiªu tr-êng chñ yÕu §VT 1998 1999 2000 2001 146 200 180 So s¸nh So s¸nh 01/98 01/00 2,087 1,111 1 Doanh thu Tû ®ång 110,12 2 Lîi nhuËn - 6,512 4,500 4,600 4,900 0,884 1,065 3 Lao ®éng Ng-êi 3.185 3.107 3.171 3.423 1,248 1,079 4 Thu nhËp 1000® 1.250 1.306 1.383 1.396 1,203 1,009 Tû ®ång 3,471 3,236 2,574 2,650 1,124 1,030 b×nh qu©n 5 Nép ng©n s¸ch 3. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm. Quy tr×nh c«ng nghÖ cña Ngµnh may bao gåm rÊt nhiÒu c«ng ®o¹n trong cïng mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Mçi c«ng ®o¹n bao gåm nhiÒu kh©u ®Ó sö dông m¸y chuyªn nh-: Ðp, thªu, dÖt, may... nh-ng cã nh÷ng kh©u 3 mµ m¸y mãc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc nh- c¾t, nhÆt chØ, ®ãng gãi s¶n phÈm. Mçi s¶n phÈm l¹i cã nh÷ng b-íc c«ng viÖc kh¸c nhau vµ cã mçi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau. Víi tÝnh chÊt cïng d©y chuyÒn nh- n-íc ch¶y. Nh- vËy, yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i phèi hîp nhiÒu bé phËn mét c¸ch chÝnh x¸c, ®ång bé vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm diÔn ra nhÞp nhµng, ¨n khíp víi nhau, ®¹t ®-îc tiÕn bé nhanh chãng ®¸p øng nhu cÇu giao hµng cho kh¸ch hµng còng nh- ®-a ®-îc s¶n phÈm ra thÞ tr-êng ®óng mïa vô theo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm may. ë C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ c«ng t¸c chØ ®¹o h-íng dÉn kü thuËt cho tíi viÖc thùc hµnh xuèng ®Õn c¸c XÝ nghiÖp, XÝ nghiÖp triÓn khai ®Õn c¸c tæ s¶n xuÊt vµ tõng c«ng nh©n. Mçi bé phËn, mçi c«ng nh©n ®Òu ph¶i ®-îc h-íng dÉn vµ quy ®Þnh cô thÓ vÒ h×nh d¸ng, quy c¸ch vµ th«ng sè cña tõng s¶n phÈm. ViÖc gi¸m s¸t vµ chØ ®¹o, kiÓm tra chÊt l-îng b¸n thµnh phÈm ®-îc tiÕn hµnh th-êng xuyªn vµ liªn tôc, qua ®ã kÞp thêi cung cÊp nh÷ng th«ng tin ph¶n ¸nh l¹i cho biÕt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ang diÔn ra nh- thÕ nµo ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh ®¶m b¶o cho tíi khi s¶n phÈm ®-îc hoµn thiÖn víi chÊt l-îng cao. §èi víi C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ, trong cïng mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt cã sö dông nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, nh×n chung cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty nh- sau: 4 S¬ ®å : Chu tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Nguyªn liÖu ThiÕt kÕ gi¸c s¬ ®å mÉu Thªu, giÆt C«ng ®o¹n c¾t, may, lµ, gÊp QA (chÊt l-îng) Bao b× ®ãng gãi Thµnh phÈm nhËp kho Trªn ®©y lµ toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nãi chung cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ. §èi víi s¶n phÈm may mÆc viÖc kiÓm tra chÊt l-îng ®-îc tiÕn hµnh ë tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, ph©n lo¹i chÊt l-îng s¶n phÈm ®-îc tiÕn hµnh ë giai ®o¹n cuèi lµ c«ng ®o¹n lµ, gÊp, bao gãi, ®ãng hép. 5 II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y. 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Tæng Gi¸m §èc Phã TG§ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phßng kÕ ho¹ch May phï ®æng C¸c xi nghiÖp may 1,2,3,4,5 … Tr-ë ng ca A V¨n phßn g cty Tr-êng CN may KT vµ TT Tæ Qu¶n trÞ Ban ®Çu tPhßn g QA (chÊt l-îng ) Tæ bao gãi Phßn g TCK T C¸c PX Phô Trî Tæ kiÓm ho¸ Phßn g Kinh doan h Phßng kü thuËt C«ng nghÖ C¬ §iÖn Phßn g kho vËn C¸c xÝ nghiÖp ®Þa ph-¬n g Tr-ë ng ca B Tæ C¸c Tæ lµ c¾t tæ A B may A 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn. Tæ c¾t A C¸c tæ may B Tæ lµ B Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ nãi riªng ®Òu ph¶i tù chñ vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh tù chñ vÒ tµi chÝnh, ho¹ch to¸n ®éc lËp. Do ®ã bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty ®· ®-îc thu gän l¹i kh«ng cång kÒnh. 6 C«ng ty ph¶i tõng b-íc gi¶m bít lùc l-îng lao ®éng gi¸n tiÕp, nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu s¶n xuÊt trong t×nh h×nh hiÖn nay, ®ång thêi c¸c phßng ban nghiÖp vô ®ang ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng, kiÓu tæ chøc nµy rÊt phï hîp víi C«ng ty trong t×nh h×nh hiÖn nay, nã g¾n liÒn c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña hä còng nh- cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi C«ng ty. §ång thêi c¸c mÖnh lÖnh, nhiÖm vô vµ th«ng b¸o tæng hîp còng ®-îc chuyÓn tõ l·nh ®¹o C«ng ty ®Õn cÊp cuèi cïng. Tuy nhiªn nã ®ßi hái sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng ban trong C«ng ty. * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn: C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ cã bé m¸y qu¶n lý ®-îc tæ chøc theo m« h×nh quan hÖ trùc tuyÕn chøc n¨ng. * Tæng gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tæng C«ng ty vµ ph¸p luËt, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * Phã tæng gi¸m ®èc: Phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt chÊt l-îng, ®µo t¹o, ®¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l-îng, m«i tr-êng, tr¸ch nhiÖm x· héi, an toµn vµ søc khoÎ. §ång thêi trùc tiÕp chØ ®¹o s¶n xuÊt 5 XÝ nghiÖp t¹i Hµ Néi. Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, gi¶i quyÕt mäi c«ng viÖc khi Tæng Gi¸m §èc ®i v¾ng. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng Gi¸m §èc vµ ph¸p luËt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. * Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: Phô tr¸ch c«ng t¸c b¶o hé vµ an toµn lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ, an ninh trËt tù t¹i c¸c XÝ nghiÖp ®Þa ph-¬ng. Trùc tiÕp chØ ®¹o s¶n xuÊt 5 XÝ nghiÖp thµnh viªn t¹i ®Þa ph-¬ng. Thay mÆt Tæng Gi¸m §èc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®-îc uû quyÒn khi Tæng Gi¸m §èc ®i v¾ng. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng Gi¸m §èc vµ ph¸p luËt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. 7 * C¸c phßng ban: - V¨n phßng C«ng ty: Phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, tuyÓn dông, bè trÝ, sö dông, sa th¶i lao ®éng, lùa chän h×nh thøc l-¬ng, thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th-, l-u tr÷, b¶o vÖ, nhµ trÎ, y tÕ, b¶o hiÓm x· héi cho C«ng ty. - Phßng kÕ ho¹ch: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c ký kÕt hîp ®ång, ph©n bæ kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é giao hµng cña c¸c ®¬n vÞ, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. - Phßng kinh doanh: Cã chøc n¨ng tæ chøc kinh doanh hµng trong n-íc, chµo hµng, qu¶ng c¸o s¶n phÈm. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Qu¶n lý tµi chÝnh trong C«ng ty vµ tæ chøc theo dâi t×nh h×nh sö dông vèn vµ quü trong C«ng ty. §Þnh kú lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ tµi chÝnh cña C«ng ty. - Phßng kü thuËt: Qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt s¶n xuÊt, tæ chøc s¶n xuÊt, nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, ®æi míi thiÕt bÞ m¸y mãc theo yªu cÇu s¶n xuÊt. - Phßng kho vËn: Qu¶n lý, chÕ biÕn, cÊp ph¸t nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt, vËn t¶i hµng ho¸, nguyªn phô liÖu phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt. - Phßng QA: Cã chøc n¨ng x©y dùng vµ söa ®æi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng, theo dâi viÖc thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng t¹i c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn kü thuËt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. * C¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn: - C«ng ty cã 5 XÝ nghiÖp may thµnh viªn t¹i C«ng ty vµ 3 ph©n x-ëng phô trî. Mçi XÝ nghiÖp may cã 2 tæ c¾t, 8 tæ m¸y, 1 tæ kiÓm ho¸, 2 tæ lµ, 1 tæ hép con, 1 tæ qu¶n lý phôc vô. - Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c¬ quan Tæng gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®¬n vÞ m×nh: VÒ n¨ng suÊt, chÊt l-îng, tiÕn bé vµ thu nhËp cña c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp. * XÝ nghiÖp cã c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý nh- sau: - Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp : 1 ng-êi 8 - Tr-ëng ca : 2 ng-êi - Nh©n viªn thèng kª : 1 ng-êi - Nh©n viªn kÕ ho¹ch : 1 ng-êi - C«ng nh©n söa m¸y : 3 ng-êi - C«ng nh©n c«ng vô : 3 ng-êi - C«ng nh©n qu¶n lý phô liªu: 2 ng-êi * C¸c tæ s¶n xuÊt cã: 494 ng-êi. Trong ®ã: + 8 tæ may: 350 ng-êi + 2 tæ c¾t: 50 ng-êi + 2 tæ lµ: 70 ng-êi + 1 tæ kiÓm ho¸: 8 ng-êi + 1 tæ hép con: 6 ng-êi Ngoµi ra C«ng ty cßn cã c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn ë c¸c ®Þa ph-¬ng nh-: H¶i Phßng, Nam §Þnh vµ Th¸i B×nh víi sè c«ng nh©n trªn 1.000 ng-êi. * NhËn xÐt: - ¦u ®iÓm: C«ng ty ®iÒu hµnh theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng, gi¶i quyÕt xuyªn suèt mäi vÊn ®Ò trong C«ng ty. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®-îc ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ do ®ã ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng chuyªn m«n cu¶ tõng phßng, tõng c¸ nh©n vµ g¾n chÆt tr¸ch nhiÖm râ rµng. M« h×nh qu¶n lý dÔ kiÓm so¸t. T¹o nªn sù æn ®Þnh trong ®iÒu hµnh vµ dÔ dµng cho viÖc ®µo t¹o, båi d-ìng n©ng cao nghiÖp vô, tay nghÒ. - Nh-îc ®iÓm: C¬ cÊu qu¶n lý cña C«ng ty cßn cã sù r-êm rµ, chång chÐo. KÕt cÊu nh- vËy t¹o nªn sù dËp khu«n nªn rÊt h¹n chÕ ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn. Khi b¾t ®Çu chuyÓn ®æi C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ ®· nhanh chãng kh¾c phôc t×nh tr¹ng qu¶n lý ph©n t¸n, kÐm hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý. C«ng ty ®· dÇn dÇn t×m ra m« h×nh tæ chøc bé m¸y hîp lý ®Ó ®¸p øng qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ chiÕn l-îc chung ®· ®Ò ra. §iÒu lÖ cña C«ng ty 9 quy ®Þnh râ rµng chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n tõng phßng ban trong C«ng ty vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban ®ã. Víi bé m¸y vµ phong c¸ch qu¶n lý míi C«ng ty ®· dÇn dÇn xo¸ ®-îc sù ng¨n c¸ch gi÷a c¸c phßng nghiÖp vô víi c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn t¹o ra sù g¾n bã h÷u c¬, sù céng ®ång tr¸ch nhiÖm gi÷a hai khèi trong bé m¸y qu¶n lý. ChÝnh v× vËy mäi c«ng viÖc trong C«ng ty ®-îc diÔn ra kh¸ tr«i ch¶y vµ nhÞp nhµng ¨n khíp víi nhau. Mçi phßng ban mçi bé phËn, c¸ nh©n trong C«ng ty ®-îc ph©n c«ng c«ng viÖc thÝch hîp víi kh¶ n¨ng vµ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®¬n vÞ ®ã. Tuy nhiªn ho¹t ®éng cña tõng bé phËn ®ã l¹i ®-îc phèi hîp rÊt hµi hoµ ®Ó cïng ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu chung cña C«ng ty. III. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. 1. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt : - Phßng kü thuËt nghiªn cøu tµi liÖu vµ thiÕt kÕ mÉu, yªu cÇu kü thuËt cña tõng m· hµng. - C«ng ®o¹n c¾t t¹i c¸c XÝ nghiÖp nhËn v¶i tõ kho nguyªn liÖu, c¾t b¸n thµnh phÈm theo yªu cÇu kü thuËt vµ mÉu nhËn tõ phßng kü thuËt. - C«ng ®o¹n may nhËn b¸n thµnh phÈm tõ tæ c¾t vµ triÓn khai s¶n xuÊt may thµnh s¶n phÈm qua c¸c thao t¸c chuyªn m«n ho¸ trong d©y chuyÒn may. - Tæ lµ nhËn thµnh phÈm tõ tæ may triÓn khai lµ hoµn thiÖn s¶n phÈm ®ãng bao b×. - Tæ hép con nhËn s¶n phÈm hoµn thiÖn tõ tæ lµ, ®ãng hép vµ chuyÓn sang kho thµnh phÈm vµ xuÊt hµng. 2. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ. - C¸c XÝ nghiÖp: Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh - Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn, ph©n x-ëng thªu giÆt, ph©n x-ëng bao b×: S¶n xuÊt phô trî cho c¸c XÝ nghiÖp may. * Quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn: - C¸c XÝ nghiÖp May s¶n xuÊt ra thµnh phÈm hoµn thiÖn. 10 - Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn phôc vô thiÕt bÞ m¸y mãc vµ chÕ t¹o c÷ d-ìng cho c¸c XÝ nghiÖp. - Ph©n x-ëng thªu giÆt Phôc vô thªu b¸n thµnh phÈm vµ giÆt s¶n phÈm hoµn thiÖn cho c¸c XÝ nghiÖp. - Ph©n x-ëng bao b× S¶n xuÊt hép CARTON cho c¸c XÝ nghiÖp ®Ó ®ãng gãi khi s¶n phÈm ®· hoµn chØnh. - Trong mçi xÝ nghiÖp cã 8 tæ c¸c tæ nµy cã nhiÖm vô lÇn l-ît ®ã lµ: may, lµ, giÆt, Ðp,... IV. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n. 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. s¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Tr-ëng phßng TCKT Phã phßng Kiªm KT thuÕ KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n TiÒn L-¬ng vµ B¶o hÓm KÕ to¸n TiÒn mÆt tiÒn göi tiÒn vay KÕ to¸n TSC§ vµ t¹m øng Phã phßng Kiªm KT tæng hîp KÕ to¸n tËp hîp CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn. 2.1. Chøc n¨ng vµ sè l-îng nh©n viªn kÕ to¸n. * Chøc n¨ng: 11 KÕ to¸n tiªu thô hµng xuÊt khÈu vµ c«ng nî ph¶i thu KÕ to¸n tiªu thô néi ®Þa Thñ quü Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh cã chøc n¨ng tham m-u tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tæ chøc t¹i c«ng ty nh»m sö dông ®ång tiÒn vµ ®ång vèn ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch hîp lý vµ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. * Sè l-îng kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ gåm cã 14 kÕ to¸n cô thÓ nh- : - Tr-ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n - Phã phßng kÕ to¸n : 2 phã phßng ( phã phßng kiªm kÕ to¸n thuÕ vµ phã phßng kiªm kÕ to¸n tæng hîp ) - Thñ quü - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu : 2 kÕ to¸n - KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm :1 kÕ to¸n - KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi, tiÒn vay : 1 kÕ to¸n - KÕ to¸n TSC§, t¹m øng : 1 kÕ to¸n - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh : 1 kÕ to¸n - KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî : 1 kÕ to¸n - KÕ to¸n tiªu thô hµng xuÊt khÈu vµ c«ng nî ph¶i thu : 1 kÕ to¸n - KÕ to¸n tiªu thô néi ®Þa : 2 kÕ to¸n 2.2. NhiÖm vô. * KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§): - Lµm kÕ to¸n TSC§, cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, t×nh h×nh sö dông TSC§, gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ vµ tÝnh khÊu hao TSC§. - C©n ®èi nguån vèn cè ®Þnh, nguån vèn ®Çu t- XDCB (x©y dùng c¬ b¶n), nguån vèn SCL, quü ®Çu t- ph¸t triÓn. * KÕ to¸n tæng hîp : - Lµm kÕ to¸n tæng hîp, lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o gi¶i tr×nh kh¸c theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc . 12 - Ghi chÐp, theo dâi vèn gãp liªn doanh cña c«ng ty t¹i c¸c ®¬n vÞ liªn doanh vÒ sè vèn hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn gãp liªn doanh kh¸c. - Lµm thèng kª tæng hîp, lËp c¸c b¸o c¸o thèng kª theo quy ®Þnh, göi b¸o c¸o ®Þnh kú cho c¸c c¬ quan nhµ n-íc vµ c¸c bé phËn cã liªn quan trong c«ng ty * KÕ to¸n kho thµnh phÈm vµ tiªu thô s¶n phÈm, vËt t-, hµng hãa: - Qu¶n lý theo dâi h¹ch to¸n : Kho thµnh phÈm, hµng hãa vµ vËt, nguyªn liÖu ®· giao cho kh¸ch hµng, theo dâi viÖc thanh to¸n, tiªu thô s¶n phÈm. TÝnh doanh thu, l·i lç tiªu thô s¶n phÈm. - Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng vÒ cung cÊp vËt t-, hµng hãa. Sè tiÒn øng tr-íc, tr¶ tr-íc cña kh¸ch hµng liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa. - TËp hîp sè liÖu kª khai thuÕ GTGT ®Çu ra, lËp hå s¬ xin hoµn thuÕ, lËp c¸c b¸o c¸o vµ gi¶i tr×nh vÒ thuÕ göi c¬ quan thuÕ . - Tæng hîp tiªu thô, x¸c ®Þnh doanh thu, thu nhËp, kÕt qu¶ l·i lç toµn c«ng ty, ph©n phèi thu nhËp vµ thanh to¸n víi ng©n s¸ch. - LËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. - H-íng dÉn kiÓm tra c¸c cöa hµng thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý cña c«ng ty, c¸c chÕ ®é ghi chÐp hãa ®¬n chøng tõ vµ c¸c biÓu mÉu sæ s¸ch kÕ to¸n. * KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng cô lao ®éng : - Qu¶n lý theo dâi h¹ch to¸n c¸c kho : Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng. cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh sè l-îng, chÊt l-îng, gi¸ trÞ vËt t-, hµng hãa, c«ng cô lao ®éngcã trong kho, mua vµo, b¸n ra, xuÊt sö dông. TÝnh to¸n ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng vµo chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tham gia kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng, ph¸t hiÖn vËt liÖu thõa thiÕu, ø ®äng, kÐm mÊt phÈm chÊt. - H-íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c kho thùc hiÖn ®óng chÕ ®é ghi chÐp sè liÖu ban ®Çu, sö dông chøng tõ ®óng víi néi dung kinh tÕ. 13 - TËp hîp sè liÖu kª khai thuÕ GTGT ®Çn vµo theo mÉu biÓu quy ®Þnh. * KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi (BHXH): - H¹ch to¸n tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l-¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. - Theo dâi phÇn trÝch nép vµ chi tr¶ BHXH, lµm quyÕt to¸n vµ thanh to¸n chi BHXH theo quy ®Þnh. - Theo dâi phÇn trÝch nép vµ chi tr¶ kinh phÝ c«ng ®oµn, BHYT. - Theo dâi, ghi chÐp, tÝnh to¸n vµ quyÕt to¸n vèn l·i cho c¸c kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm ®Ó x©y dùng c«ng ty tõ thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. * KÕ to¸n Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh ®Ó h-íng dÉn c¸c bé phËn cã liªn quan lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ chi phÝ cho phï hîp víi ®èi t-îng h¹ch to¸n. Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh vµ phô. - LËp b¸o c¸o chi tiÕt vÒ c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ, cã so s¸nh víi kú tr-íc. - H-íng dÉn c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, c¸c c«ng ty liªn doanh lËp c¸c b¸o c¸o thèng kª theo quy ®Þnh. * KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi, tiÒn vay, thanh to¸n quèc tÕ: - Qu¶n lý vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn, cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c lo¹i quü tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n dµi h¹n. Cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña chøng tõ thanh to¸n, b¶o qu¶n vµ l-u tr÷ chøng tõ theo quy ®Þnh. - Lµm c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ, kiÓm vµ phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c cã liªn quan lËp vµ hoµn chØnh c¸c bé chøng tõ thanh to¸n, göi ra ng©n hµng kÞp thêi vµ ®«n ®èc viÖc thanh to¸n cña ng©n hµng. *KÕ to¸n theo dâi thanh to¸n vµ c«ng nî: 14 - Theo dâi s¸t sao t×nh h×nh c«ng nî ph¶i thu vÒ tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng hãa vµ c¸c dÞch vô kh¸c ®Ó nhanh chãng thu håi vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. - Theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ng-êi cung cÊp vËt t- hµng hãa cho c«ng ty theo dâi c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt, t×nh h×nh thanh to¸n, quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång giao gia c«ng cho c¸c liªn doanh vµ vÖ tinh, kiÓm tra viÖc tÝnh to¸n trong viÖc lËp dù to¸n, quyÕt to¸n vµ t×nh h×nh thanh to¸n quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång vÒ XDCB. - Theo dâi ®«n ®èc viÖc thanh to¸n, quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång gia c«ng kÞp thêi ®Ó thóc ®Èy nhanh viÖc thanh cña ng-êi mua vµ ng-êi ®Æt hµng. - Theo dâi viÖc thu chi t¹m øng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o tiÒn vèn quay vßng nhanh. TËp hîp sè liÖu kª khai thuÕ GTGT ®Çu vµo theo mÉu biÓu quy ®Þnh. - Quan t©m ®óng møc ®Õn c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh¸ch hµng. - Më sæ theo dâi chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng ®èi t-îng ®Ó cã sè liÖu cung cÊp k×p thêi khi cÇn thiÕt. * Thñ quü : - Lµm thñ quü cña c«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n gi÷ g×n tiÒn mÆt kh«ng ®Ó h- háng vµ mÊt m¸t x¶y ra. - ChÞu tr¸ch nhiÖm thu chi tiÒn sau khi ®· kiÓm tra vµ thÊy râ chøng tõ ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thu chi. Vµo sæ quü hµng ngµy vµ th-êng xuyªn ®èi chiÕu sè d- víi kÕ to¸n quü. - LËp b¶ng kiÓm kª quü vµo cuèi th¸ng theo quy ®Þnh. - Cïng víi kÕ to¸n tiÒn l-¬ng theo dâi c¸c kho¶n göi tiÕt kiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong toµn c«ng ty. LËp chøng tõ thanh to¸n theo chÕ ®é cho ng-êi lao ®éng. - Gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n quü trong viÖc x¾p xÕp vµ b¶o qu¶n chøng tõ quü. - Qu¶n lý vµ cÊp ph¸t nh·n gi¸ phôc vô yªu cÇu tiªu thô s¶n phÈm trong n-íc. 15 3. H×nh thøc sæ vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. * Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty : Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®-îc tæ chøc vµ thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n. C¸c nh©n viªn cã nhiÖm vô h¹ch to¸n ban ®Çu, thu thËp sè liÖu vµ göi vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. tõ ®ã c¸c th«ng tin ®-îc xö lý b»ng hÖ thèng m¸y tÝnh hiÖn ®¹i phôc vô kÞp thêi cho c¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ còng nh- yªu cÇu cña Nhµ N-íc vµ c¸c bªn cã liªn quan. C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ ¸p dông h×nh thøc sæ nhËt ký chung. ViÖc tæ chøc sæ kÕ to¸n tæng hîp, sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®-îc thùc hiÖn th-o ®óng quy ®Þnh chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña bé tµi chÝnh ¸p dông cho h×nh th-c nhËt ký chung. * Tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n : C¸c chøng tõ ban ®Çu phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc x©y dùng gièng nh- biÓu mÉu cña chÕ ®é kÕ to¸n hiªn hµnh vµ ¸p dông mét sè chøng tõ chñ yÕu sau : - PhiÕu nhËp, phiÕu xu©t - PhiÕu thu, phiÕu chi, ®¬n xin t¹m øng - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé vµ c¸c chøng tõ kh¸c - B¶ng ph©n bæ vÒ tiÒn l-¬ng, khÊu hao, nguyªn vËt liÖu... - Chøng tõ b¸n hµng nh-: Hãa ®¬n b¸n hµng, hãa ®¬n GTGT. 16 * Tr×nh tõ ghi sæ: Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi SPS B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú §èi chiÕu sè liÖu 17 Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt PhÇn 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ I. C«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1. §¸nh gi¸ vËt liÖu - c«ng cô dông cô. ViÖc h¹ch to¸n vËt liÖu biÕn ®éng hµng ngµy theo gi¸ thùc tÕ lµ mét viÖc hÕt søc khã kh¨n phøc t¹p v× th-êng xuyªn ph¶i tÝnh to¸n l¹i gi¸ thùc tÕ cña mçi nghiÖp vô nhËp xuÊt kho.Mµ nghiÖp vô nhËp xuÊt kho th-êng diÔn ra mét c¸ch liªn tôc nªn c«ng ty ®· sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu,c«ng cô dông cô . Gi¸ h¹ch to¸n cña t-ngf lo¹i vËt liÖu dùa vµo gi¸ thùc tÕ cña loai vËt liÖu ,c«ng cô dông cô ®ã ë kú h¹ch to¸n tr-íc mµ phßng kinh doanh x¸c ®Þnh gi¸ h¹ch to¸n cho lo¹i vËt liÖu ,c«ng cô dông cô ®ã trong kú h¹ch to¸n nµy. -Hµng ngµy kÕ to¸n ghi sæ vÒ nhËp,xuÊt ,tån kho vËt liÖu ,c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n: Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu C«ng cô dông cô = Sè l-îng vËt liÖu * C«ng cô dông cô nhËp kho §¬n gi¸ H¹ch to¸n -§Õn cuèi kú h¹ch to¸n ,kÕ to¸n tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n thµnh gi¸ thùc tÕ theo c¸c b-íc sau: +X¸c ®Þnh hÖ sè gi¸ cña tõng lo¹i vËt liÖu ,c«ng cô dông cô HÖ sè gi¸ Gi¸ thùc tÕ VL CCDC tån ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ VL CCDC nhËp trong kú Gi¸ h¹ch to¸nVL CCDC tån ®Çu kú + Gi¸ h¹ch to¸n VL CCDC nhËp trong kú = + X¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ VL ,CCDC xuÊt trong kú: Gi¸ thùc tÕ VL CCDC xuÊt trong kú = Gi¸ h¹ch to¸n VL CCDC xuÊt trong kú 18 * HÖ sè gi¸ 2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n t¹i c«ng ty C«ng ty h¹ch to¸n theo ph-¬ng ph¸p sæ sè d-: PhiÕu nhËp B¶ng luü kÕ nhËp XuÊt,tån kho VL ThÎ kho PhiÕu xuÊt Sæ sè d- 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: *Tr-êng hîp nhËp vËt liÖu Khi cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu ,phßng kinh doanh tæ chøc cho c¸n bé ®i mua vËt t- vÒ nhËp kho.Khi nhËp kho ,c¨n cø vµo ho¸ ®¬n kiªnm phiÕu xuÊt kho cña bªn b¸n,ho¸ ®¬n GTGT ,biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- do bé kiÓm tra chÊt l-îng thuéc phßng c«ng nghÖ l©p ®Ó kiÓm tra chÊt l-îng quy c¸ch vËt t-,ng-êi phô tr¸ch bé phËn kÕ ho¹chvËt t- lËp phiÕu xuÊt kho thµnh 3 liªn: +Mét liªn göi lªn phßng kinh doanh (kÕ ho¹ch vËt t-) gi÷ +Mét liªn thñ kho gi÷ l¹i ®Ó ghi vµo thÎ kho sau ®ã chuyÓn lªn cho phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®èi chiÕu kiÓm tra. +Mét liªn dïng ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n giao nhËn hµng VÝ dô:Ngµy 12/11/2001,c¸n bé mua vËt t- vÒ nhËp kho,c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT(biÓu 1),biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-(biÓu 2),bé phËn kÕ ho¹ch vËt t- lËp phiÕu nhËp kho(biÓu 3). 19 BiÓu 1 Ho¸ §¬n (GTGT) Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 12/11/2001 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Nam S¬n §Þa chØ: 82 NguyÔn Tu©n §iÖn tho¹i: 8673580 M· sè Hä tªn ng-êi mua : Anh C-êng §Þa chØ: 198B T©y S¬n §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ H×nh thøc thanh to¸n:TiÒn mÆt M· sè STT 1. 2. 3. Tªn hµng ho¸ ,dÞch vô V¶i Khuy Kho¸ ThuÕ suÊt GTGT:10% §¬n vÞ tÝnh M C¸i C¸i Sè l-îng 100 100 100 Sè tµi kho¶n 01-00100840 Sè tµi kho¶n: 01-001000424-1 §¬n gi¸ 63000 92000 41000 Céng tiÒn hµng TiÒn thuÕ GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n Thµnh tiÒn 6300000 9200000 4100000 19600000 1960000 21560000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Hai m-¬i mèt triÖu n¨m tr¨m s¸u m-¬i ngµn ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng 20 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ
- Xem thêm -