Tài liệu Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 1: tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn kinh doanh chÕ biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu yªn b¸i 1.1. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty Cæ phÇn kinh doanh ChÕ biÕn L©m s¶n xuÊt khÈu Yªn b¸i tiÒn th©n lµ C«ng ty méc xÎ TØnh Yªn B¸i. Lµ C«ng ty cæ phÇn trùc thuéc UBND tØnh Yªn B¸i ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 18/Q§-UB ngµy 16/01/2002 cña Chñ tÞch UBND tØnh Yªn B¸i. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i sè 101 - phè Phóc Xu©n - phêng NguyÔn Phóc thµnh Phè Yªn B¸i - tØnh Yªn B¸i. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh ®éc lËp cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ViÖt Nam, cã con dÊu riªng, ®éc lËp vÒ tµi s¶n, cã tµi kho¶n më t¹i Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n chi nh¸nh Yªn B¸i. C«ng ty cã mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn qua nhiÒu n¨m trong nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau vµ ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh m×nh trong ngµnh chÕ biÕn l©m s¶n. Cho ®Õn nay, C«ng ty cã mét bé m¸y ho¹t ®éng tu©n thñ theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô, môc tiªu vµ ngµnh nghÒ kinh doanh ®îc ghi trong ®iÒu lÖ. S¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty dÇn æn ®Þnh, thu nhËp cña ngêi lao ®éng cã chiÒu híng t¨ng lªn. §ã lµ nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng chøng tá C«ng ty cã thÓ tån t¹i vµ hoµ nhËp trong c¬ chÕ míi. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty. C«ng ty ®îc thµnh lËp ®Ó huy ®éng vèn tõ mäi thµnh phÇn trong vµ ngoµi doanh nghiÖp; sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n vµ c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nh»m môc tiªu thu lîi nhuËn tèi ®a; t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng; t¨ng lîi tøc cho c¸c cæ ®«ng, ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ níc vµ ph¸t triÓn C«ng ty. C«ng ty thu mua, khai th¸c chÕ biÕn gç vµ l©m s¶n kh¸c. ChÕ biÕn c¸c lo¹i hµng méc x©y dùng c¬ b¶n, méc d©n dông, c¸c s¶n phÈm tõ gç ®Ó tiªu thô trong níc vµ xuÊt khÈu. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty: §òa gç, thanh ghÐp thanh, giÊy ®Õ, bµn trµ. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty (S¬ ®å 1, phÇn phô lôc (PPL), trang1 (T1). 1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng (S¬ ®å 2, PPL, T2 ). Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong C«ng ty nh sau: Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ tæ chøc ®øng ®Çu trong C«ng ty cã thÈm quyÒn cao nhÊt. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan Nhµ níc vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc: lµ ngêi qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®¹i héi cæ ®«ng vÒ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc theo dâi toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong C«ng ty. Phã Gi¸m ®èc kinh doanh: cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc x©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty vµ nhu cÇu cña thÞ trêng. Phßng Tæ chøc- Hµnh chÝnh: lµm c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý nh©n sù, qu¶n lý toµn bé tµi s¶n nhµ ®Êt, c«ng t¸c hµnh chÝnh, lu tr÷ hå s¬, lu tr÷ v¨n b¶n, thùc hiÖn thi ®ua khen thëng trong toµn C«ng ty. Phßng KÕ to¸n: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n cña C«ng ty, thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý tµi chÝnh trong C«ng ty. Cã chøc n¨ng tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé vÒ mäi mÆt s¶n xuÊt kinh doanh, ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ. Thu thËp sè liÖu, ph©n lo¹i, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é kÕ to¸n. LËp b¸o c¸o quyÕt to¸n thêng kú cho C«ng ty vµ cho c¬ quan chñ qu¶n. Phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt: cã chøc n¨ng qu¶n lý kü thuËt tæ chøc thùc hiÖn lµm ®Þnh møc khi cã s¶n phÈm míi, qu¶n lý chÊt lîng kü thuËt, tiÕn ®é s¶n xuÊt, x©y dùng ph¬ng ¸n, kÕ ho¹ch, so¹n th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ cho cÊp trªn. Phßng Kinh doanh: nghiªn cøu, th©m nhËp, chiÕm lÜnh, më réng thÞ trêng, tæ chøc m¹ng líi tiªu thô vµ x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. 1.4. Mét sè chØ tiªu C«ng ty ®¹t ®îc trong 2 n¨m võa qua. §¬n vÞ : 1000® T T 1 2 3 4 ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 Chªnh lÖch Doanh thu Lîi nhuËn Tæng tµi s¶n Nép ng©n s¸ch 17.523.537 742.724 15.635.665 1.424.576 23.285.371 1.101.895 15.415.328 980.987 5.761.834 359.171 - 220.337 - 443.589 * NhËn xÐt: Qua b¶ng trªn ta thÊy: - Tû suÊt lîi nhuËn so víi tæng tµi s¶n: N¨m 2006: 742.724/ 15.635.665 N¨m 2007: 1.101.895 / 15.415.328 - Tû suÊt doanh thu so víi tµi s¶n: N¨m 2006: 17.523.537 / 15.635.665 N¨m 2007: 23.285.371 / 15.415.328 Nh vËy ta thÊy: 2 = 4,63 % = 7,14 % = 112,07 % = 151,05 % Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tû suÊt lîi nhuËn so víi tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ: 7,14 - 4,63 = 2,51% => chøng tá hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cña C«ng ty ® îc n©ng lªn, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn tr×nh ®é tæ chøc sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ tèt h¬n. - Tû suÊt doanh thu so víi tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2007 cao h¬n so víi n¨m 2006 lµ: 151,05 - 112,07 = 38,98% => chøng tá sù vËn ®éng cña c¸c tµi s¶n ®· nhanh dÇn; tèc ®é t¨ng cña chØ tiªu lîi nhuËn so víi tµi s¶n thÊp h¬n tèc ®é t¨ng cña chØ tiªu tû suÊt doanh thu so víi tµi s¶n => tèc ®é t¨ng cña chi phÝ n¨m 2007 cao h¬n so víi n¨m 2006. - Tæng tµi s¶n n¨m 2007 gi¶m so víi n¨m 2006 lµ 220.337 triÖu ®ång v× n¨m 2007 C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n ®ång thêi thanh lý mét sè tµi s¶n cã hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp. 1.5.§Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty. 1.5.1.C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty ¸p dông m« h×nh qu¶n lý võa tËp trung võa ph©n t¸n (S¬ ®å 3, PPL, T3 ). §©y lµ h×nh thøc qu¶n lý ®îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n C«ng ty víi kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn v× vËy nã ®¶m b¶o th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, phôc vô ®¾c lùc cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o. Néi dung quan träng ®Çu tiªn cña c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n lµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n sao cho phï hîp víi tÝnh chÊt, qui m«, ®Æc ®iÓm cña C«ng ty còng nh phï hîp víi tr×nh ®é cña ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n. - KÕ to¸n trëng (Kiªm trëng phßng KÕ to¸n): Phô tr¸ch Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ toµn bé t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Tæng hîp sè liÖu kª khai thuÕ cña ®¬n vÞ. TËp hîp c¸c chøng tõ, b¶ng kª cña c¸c kÕ to¸n ®¬n vÞ phô thuéc ®ång thêi tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh vµ tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c s¶n phÈm. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty. TÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c bé phËn sö dông. - KÕ to¸n quü tiÒn mÆt: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ nhËp, xuÊt quü tiÒn mÆt t¹i quü. Hµng ngµy kiÓm kª sè tiÒn tån quü thùc tÕ, ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ quü vµ lËp b¸o c¸o quü. - KÕ to¸n thanh to¸n, vËt t vµ ng©n hµng: lµm nhiÖm vô theo dâi, thùc hiÖn c¸c kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch hµng víi néi bé C«ng ty. Giao dÞch víi ng©n hµng thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n víi ng©n hµng. TËp hîp tÝnh to¸n sè liÖu vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ víi c¸c ph©n xëng theo ®Þnh møc cña C«ng ty. Theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt vËt t. - KÕ to¸n kho nguyªn liÖu chÕ biÕn s¶n phÈm vµ b¸n hµng: cã nhiÖm vô nhËp - xuÊt nguyªn liÖu. Theo dâi tõng lo¹i nguyªn liÖu ®a vµo chÕ biÕn. QuyÕt to¸n víi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c ph©n xëng theo ®Þnh møc cña C«ng ty. NhËp s¶n phÈm ®Ó thanh to¸n l¬ng vµ b¸n hµng. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ thèng kª: hµng th¸ng kÕ to¸n l¬ng cã nhiÖm vô c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho s¶n phÈm cña kÕ to¸n kho s¶n phÈm ®Ó tÝnh to¸n tiÒn l¬ng s¶n phÈm cho c¸c ph©n xëng theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña C«ng ty. Thanh to¸n tiÒn l¬ng theo thêi gian vµ tiÒn l¬ng kho¸n theo khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh, ®ång thêi lµm b¸o c¸o thèng kª t×nh h×nh s¶n xuÊt ®Ó nép lªn c¬ quan chñ qu¶n. - KÕ to¸n c¸c ph©n xëng: Cã chøc n¨ng thu thËp ghi chÐp sè liÖu khèi lîng s¶n phÈm tõng lo¹i. C¨n cø vµo ®Þnh møc ®Ó hoµn chøng tõ chi phÝ vËt liÖu vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i Phßng Tµi vô cña C«ng ty. Thanh to¸n l¬ng vµ chi tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n (H¹ch to¸n theo h×nh thøc b¸o sæ). 1.5.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé Tµi ChÝnh. Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/N vµ kÕt thóc ngµy 31/12/N. Kú lËp b¸o c¸o: theo tõng quý, n¨m. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n: §ång (VN§). Nguyªn t¾c chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c theo tû gi¸ Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng ViÖt Nam t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: theo gi¸ thµnh thùc tÕ hµng nhËp. + Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp vËt t theo ph¬ng ph¸p: kª khai thêng xuyªn + Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt theo ph¬ng ph¸p: b×nh qu©n gia quyÒn H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n: chøng tõ ghi sæ (S¬ ®å 4, PPL,T4) bao gåm c¸c sæ sau: +Sæ chøng tõ ghi sæ: ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo thêi gian. +Sæ c¸i: më cho tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n ®ang sö dông. +Sæ chi tiÕt: mçi tµi kho¶n chi tiÕt ®îc më mét sæ. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh bao gåm: b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ. HÖ thèng tµi kho¶n: C«ng ty sö dông tµi kho¶n theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Ngoµi ra C«ng ty cßn sö dông mét sè tµi kho¶n cÊp 2 ®Ó theo dâi chi tiÕt. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 2: Thùc tÕ vÒ kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn kinh doanh chÕ biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu yªn b¸i. 2.1.KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. * Kh¸i niÖm nguyªn vËt liÖu(NVL) vµ c«ng cô dông cô (CCDC) - NVL lµ ®èi tîng lao ®éng, mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: - T liÖu lao ®éng - §èi tîng lao ®éng - Søc lao ®éng * NhiÖm vô cña kÕ to¸n NVL, CCDC: XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý trong doanh nghiÖp vµ vai trß chøc n¨ng cña kÕ to¸n NVL, CCDC cã 2 nhiÖm vô sau: - Tæ chøc chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n phï hîp víi ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho cña C«ng ty. - KÕ to¸n ph¶n ¸nh ph©n bæ CCDC vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ ®ã cung cÊp sè liÖu cho viÖc tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ ®ã cung cÊp th«ng tin phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. * Ph©n lo¹i NVL: C«ng ty ph©n lo¹i NVL theo néi dung kinh tÕ: - NVL chÝnh: Tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - NVL phô: tham gia gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - Nhiªn liÖu - Phô tïng thay thÕ - PhÕ liÖu: vËt liÖu d thõa trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - VËt liÖu kh¸c * Ph©n lo¹i CCDC: C«ng ty ph©n lo¹i theo yªu cÇu tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n: - CCDC - Bao b× lu©n chuyÓn - §å dïng cho thuª TrÞ gi¸ NVL xuÊt kho ®îc tÝnh trªn c¬ së h¹ch to¸n mua vµo vµ chi phÝ mua hµng. TrÞ gi¸ thùc tÕ Gi¸ h¹ch to¸n Chi phÝ mua = + NVL xuÊt kho VL mua vµo Hµng * H¹ch to¸n chi tiÕt: H¹ch to¸n chi tiÕt NVL, CCDC lµ viÖc h¹ch to¸n kÕt hîp gi÷a thñ kho vµ phßng kÕ to¸n trªn cïng c¬ së c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho nh»m ®¶m b¶o theo dâi chÆt chÏ sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng tõng lo¹i nhãm NVL, CCDC vÒ c¶ sè l5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 îng vµ chÊt lîng. HiÖn nay, C«ng ty h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph¬ng ph¸p thÎ song song C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ * H¹ch to¸n NVL, CCDC _ H¹ch to¸n nhËp NVL, CCDC KÕ to¸n ph¶n ¸nh: Nî TK: 152, 153 Nî TK: 133 Cã TK: 331, 111 _ H¹ch to¸n xuÊt NVL, CCDC. C«ng ty sö dông gi¸ xuÊt kho lµ gi¸ ®Ých danh. KÐ to¸n ph¶n ¸nh: Nî TK: 152, 153 Kho ph©n xëng Cã TK: 152, 153 Kho xÝ nghiÖp 2.2. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ( TSC§ ) * Kh¸i niÖm: TSC§ lµ t liÖu lao ®éng chñ yÕu vµ nh÷ng t liÖu lao ®éng kh¸c cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông dµi. HiÖn nay, ë níc ta quy ®Þnh nh÷ng t liÖu lao ®éng lµ TSC§ cã gi¸ trÞ lín tõ 10 triÖu vµ thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn. TSC§ hiÖn nay cña C«ng ty chñ yÕu lµ TSC§ h÷u h×nh ®îc h×nh thµnh tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn, ng©n s¸ch cÊp vµ tõ nguån vèn kinh doanh do cÊp trªn duyÖt HiÖn nay, C«ng ty cæ phÇn kinh doanh chÕ biÕn L©m s¶n Yªn B¸i cã nh÷ng tµi s¶n chñ yÕu sau: Nhµ v¨n phßng, m¸y vi tÝnh, m¸y photo, m¸y ®iÒu hoµ, xe « t«, m¸y in, d©y chuyÒn s¶n xuÊt. * Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§ cña C«ng ty: - TSC§ do mua s¾m míi Gi¸ ho¸ ®¬n (Cha thuÕ ) - TSC§ do ®îc cÊp Nguyªn gi¸ = + Chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö Gi¸ trÞ ghi trong biªn b¶n gèc ( Biªn b¶n giao nhËn TSC§) - TSC§ do ®iÒu chØnh trong néi bé Nguyªn gi¸ = + _ Gi¶m gi¸ (NÕu cã) Chi phÝ tiÕp nhËn (NÕu cã) Nguyªn gi¸ TSC§ ®iÒu Nguyªn gi¸ cña gi¸ trÞ ghi trong sæ = chØnh trong néi bé cña ®¬n vÞ ®iÒu chuyÓn tiÒn - §¸nh gi¸ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ theo gi¸ trÞ cßn l¹i Gi¸ trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ TSC§ _ Hao mßn luü kÕ cña TSC§ * Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ cña C«ng ty: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ vµo s¶n xuÊt, gi¸ trÞ cña TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ hao mßn nµy ®îc tÝnh vµo chi phÝ. V× vËy, C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao TSC§ nh sau: Møc khÊu hao TSC§ = Nguyªn gÝa TSC§ Thêi gian sö dông = Nguyªn gi¸ x Tû lÖ khÊu b×nh qu©n n¨m TSC§ hao n¨m *HÖ thèng tµi kho¶n sö dông:TK 211 “ TSC§ h÷u h×nh” TK 212 “ TSC§ thuª tµi chÝnh” TK 214 “ Hao mßn TSC§” TK 009 “Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n” 2.3.KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. * T¹i C«ng ty chñ yÕu lµ s¶n xuÊt ®òa, v¸n c«ng nghiÖp, thanh ghÐp thanh. V× vËy, trong C«ng ty cã 2 lo¹i lao ®éng: _Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt: lµ bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hay trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. _Lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt: lµ bé phËn tham gia mét c¸ch gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy h×nh thøc tr¶ l¬ng cña C«ng ty võa dùa vµo thêi gian vµ s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng. * KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Tµi kho¶n sö dông: TK 334 “ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” TK 338 “ ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c” (338(2): KPC§; 338(3): BHXH; 338(4): BHYT) Hµng quý tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn: Nî TK: 622, 627, 642 Cã TK: 334 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§: Nî TK: 622, 627, 642 Cã TK: 338(2,3,4) Thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n cho ngêi lao ®éng sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n t¹m øng, båi dìng: Nî TK: 334 Cã TK: 111 Cuèi k× kÕt chuyÓn tiÒn l¬ng c«ng nh©n viªn ®i v¾ng cha lÜnh: Nî TK: 334 Cã TK: 338.8( ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c) 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.4. KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Ph¬ng thøc b¸n hµng cña C«ng ty: B¸n trùc tiÕp, ®©y lµ h×nh thøc b¸n hµng chÝnh cña C«ng ty v× kh¸ch hµng cña C«ng ty lµ C«ng ty TNHH, C«ng ty t nh©n, DNNN... C¸c C«ng ty nµy thêng xuyªn mua hµng víi sè lîng lín.Theo ph¬ng thøc b¸n bu«n, C«ng ty chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch mua nguyªn liÖu, hµng ho¸ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c b¸n hµng nãi riªng vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nãi chung. MÆt hµng b¸n trùc tiÕp chñ yÕu cña C«ng ty hiÖn nay lµ giÊy ®Õ, v¸n c«ng nghiÖp c¸c lo¹i vµ ®òa gç. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n cña C«ng ty: C«ng ty thùc hiÖn kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. §èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt nhËp kho, gi¸ vèn hµng b¸n chÝnh lµ gi¸ thµnh c«ng xëng. §èi víi hµng xuÊt kho, kÕ to¸n trÞ gi¸ hµng xuÊt ®îc coi lµ tiªu thô theo ph¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ . VÝ dô: T×nh h×nh tån kho, nhËp - xuÊt giÊy ®Õ trong quý I/2007 t¹i C«ng ty: * Tån ®Çu kú : 24 tÊn = 61.713.000 ®ång * NhËp kho trong quý I/2007 : 628 tÊn = 1.669.159.200 ®ång * XuÊt trong quÝ I/2007 : 615 tÊn Theo ph¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ ta cã: §¬n gi¸ b×nh qu©n hµng xuÊt trong quý I/2007 lµ: 61.713.000 + 1.669.159.200 = 2.654.712 ®ång/ tÊn 24 + 628 Gi¸ vèn cña l« hµng xuÊt lµ: 2.654.712 ®ång x 615 tÊn = 1.632.648.000 ®ång * Tån cuèi kú: 37 tÊn = 98.224.200 ®ång KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng: Khi cã nghiÖp vô b¸n hµng, c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®· ký kÕt gi÷a kh¸ch hµng vµ C«ng ty (Phô lôc 2.1,PPL,T27), Phßng KÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n GTGT (BiÓu sè 2.1, PPL,T5). Ho¸ ®¬n GTGT nµy võa lµ ho¸ ®¬n b¸n hµng võa lµ phiÕu xuÊt kho vµ lµ c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n doanh thu ë Phßng KÕ to¸n. Ho¸ ®¬n nµy dïng giÊy than ®Ó viÕt 1 lÇn lµm 3 liªn : + Liªn 1 (Mµu tÝm): Lu t¹i quyÓn ho¸ ®¬n gèc do Phßng Tµi vô gi÷. + Liªn 2 (Mµu ®á in b»ng mùc ®Æc biÖt cã chÊt ph¶n quang): Giao cho kh¸ch hµng lµm chøng tõ ®i ®êng vµ ghi sæ kÕ to¸n ë ®¬n vÞ mua. + Liªn 3 (Mµu xanh): Giao cho thñ kho ®Ó ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ vµ lµm thñ tôc thanh to¸n. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau khi lËp ho¸ ®¬n GTGT, nh©n viªn Phßng Tµi vô chuyÓn ho¸ ®¬n nµy xuèng kho lµm thñ tôc xuÊt hµng. Sau khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n GTGT cña thñ kho, kÕ to¸n b¸n hµng kiÓm tra tÝnh ph¸p lý råi coi ®©y lµ chøng tõ gèc vÒ tiªu thô vµ ghi sæ chi tiÕt doanh thu (BiÓu sè 2.2, PPL,T6) ®Ó theo dâi hµng ho¸ vµ gi¸ trÞ. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n: C¨n cø vµo thÎ tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm ®èi víi hµng ho¸ s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt thµnh phÈm (BiÓu sè 2.3, PPL,T7) hoÆc sæ chi tiÕt hµng ho¸ theo ®¬n gi¸ tÝnh trong thÎ hoÆc theo gi¸ mua. Cuèi quý, dùa vµo sè chi tiÕt hµng ho¸,kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp gi¸ vèn thµnh phÈm (BiÓu sè 2.4, PPL,T8) vµ biÓu tæng hîp doanh thu (BiÓu sè 2.5, PPL,T9). Bªn c¹nh viÖc ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ chi tiÕt nh trªn, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ tæng hîp c¸c nghiÖp vô x¶y ra trong quý. C¸c sæ tæng hîp ®îc kÕ to¸n C«ng ty sö dông trong nghiÖp vô tiªu thô gåm: + Chøng tõ ghi sæ sè 4 (BiÓu sè 2.6, PPL,T10), sè 5 (BiÓu sè 2.7, PPL,T11). + Sæ c¸i TK 511(BiÓu sè 2.8, PPL,T12). + Sæ c¸i TK 632 (BiÓu sè 2.9, PPL,T13). Trong ®ã chøng tõ ghi sæ ®îc kÕ to¸n C«ng ty ghi mét lÇn vµo cuèi quý. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n thu thËp vµ ghi vµo sæ c¸i c¸c TK liªn quan. KÕ to¸n thuÕ ph¶i nép Nhµ níc: Khi cã nghiÖp vô b¸n hµng, kÕ to¸n ph¶i thanh to¸n c¸c kho¶n thuÕ ®Çu ra víi Nhµ níc. Hµng ho¸ cña C«ng ty thêng chÞu c¸c lo¹i thuÕ sau: + ThuÕ GTGT ®Çu ra cña hµng ho¸ dÞch vô. + ThuÕ xuÊt khÈu (Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty kh«ng ph¸t sinh lo¹i thuÕ nµy v× Nhµ níc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu gç rõng trång). - KÕ to¸n thuÕ GTGT ®Çu ra: KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ vµ TK 333.1 -ThuÕ GTGT ph¶i nép ®Ó h¹ch to¸n. Hµng ngµy, khi c¸c nghiÖp vô b¸n hµng x¶y ra, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT xuÊt cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt phÇn thuÕ ph¶i nép cho Nhµ níc. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n lËp B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra (BiÓu sè 2.10, PPL,T14), sæ c¸i TK 333.1 (BiÓu sè 2.11, PPL,T15) tÝnh ra sè thuÕ ph¶i nép Nhµ níc trong th¸ng theo c«ng thøc: ThuÕ GTGT ph¶i nép = trong th¸ng ThuÕ GTGT ®Çu ra PS trong th¸ng ThuÕ GTGT ®Çu vµo PS trong th¸ng ®îc khÊu trõ C¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, kÕ to¸n lËp 02 tê khai thuÕ GTGT (Phô lôc 2.2, PPL,T28). 01 b¶n göi cho Côc ThuÕ tØnh Yªn B¸i ®Ó kiÓm tra, 01 b¶n lu C«ng ty. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau khi kiÓm tra vµ x¸c nhËn sè thuÕ ph¶i nép, Côc thuÕ sÏ göi cho C«ng ty th«ng b¸o nép thuÕ. C¨n cø vµo th«ng b¸o nµy C«ng ty thùc hiÖn nép thuÕ cho Nhµ níc. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng: KÕ to¸n sö dông TK131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” ®Ó h¹ch to¸n thanh to¸n víi ngêi mua. TK131 ®îc më chi tiÕt cho tõng kh¸ch hµng thêng xuyªn cña C«ng ty. Khi x¶y ra nghiÖp vô thanh to¸n, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n më sæ theo dâi chi tiÕt c«ng nî ®èi víi kh¸ch hµng thêng xuyªn (BiÓu sè 2.12, PPL,T16). §Õn cuèi kú quyÕt to¸n, c¨n cø vµo sæ chi tiÕt, kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK131 (BiÓu sè 2.13, PPL,T17). Sæ c¸i chØ ph¶n ¸nh sè tæng céng. Gi÷a sæ chi tiÕt c«ng nî vµ sæ c¸i TK131 cã quan hÖ ®èi chiÕu. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng: KÕ to¸n sö dông TK641 “Chi phÝ b¸n hµng”. Chi phÝ nµy ®îc C«ng ty tËp hîp riªng cho tõng lo¹i hµng ho¸, s¶n phÈm trªn sæ chi tiÕt TK641 (BiÓu sè 2.14, PPL,T18). Cuèi kú, TK641 ®îc ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ghi sæ 8 (BiÓu sè 2.15, PPL,T19) vµ sæ c¸i TK641 (BiÓu sè 2.16, PPL,T20). Sè chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh ®îc kÕt chuyÓn sang TK911. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: KÕ to¸n sö dông TK642 “Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp”. Khi ph¸t sinh CPQL doanh nghiÖp, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, chøng tõ, kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt TK 642 (BiÓu sè 2.17, PPL,T21). Sau ®ã, c¨n cø vµo sæ chi tiÕt cuèi quý, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ghi sæ sè 09 (BiÓu sè 2.18, PPL,T22) vµ sæ c¸i TK 642 (BiÓu sè 2.19, PPL,T23). Cuèi quý, toµn bé chi phÝ nµy ®îc kÕt chuyÓn sang TK911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. KÕ to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng: C«ng ty x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng( X§KQBH ) vµo cuèi mçi quý. KÕ to¸n sö dông chøng tõ ghi sæ sè 10 (BiÓu sè 2.20, PPL,T24) vµ sæ c¸i TK911 (BiÓu sè 2.21, PPL,T25) ®Ó X§KQBH. C«ng ty kh«ng x¸c ®Þnh riªng kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng lo¹i s¶n phÈm mµ chØ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña tõng kh©u s¶n xuÊt. Tr×nh tù thùc hiÖn nh sau: + KÕt chuyÓn sè liÖu ë sæ c¸i TK 511 sang sæ c¸i TK 911 (bªn Cã ) + KÕt chuyÓn sè liÖu ë sæ c¸i TK 632 sang sæ c¸i TK 911 (bªn Nî ) + KÕt chuyÓn sè liÖu ë sæ c¸i TK 641 sang sæ c¸i TK 911 (bªn Nî ) + KÕt chuyÓn sè liÖu ë sæ c¸i TK 642 sang sæ c¸i TK 911 (bªn Nî ) + KÕt chuyÓn sè liÖu ë sæ c¸i TK 911 sang sæ c¸i TK 421 (BiÓu sè 2.22, PPL,T26) 2.5. KÕ to¸n tËp hîp chi phi s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ kh¸c mµ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó tiÕn hµnh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong mét kú nhÊt ®Þnh. ë ®©y, C«ng ty tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt thµnh 3 kho¶n môc chi phÝ nh sau: + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp + Chi phÝ s¶n xuÊt chung * Gi¸ thµnh s¶n phÈm: lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho khèi lîng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n ph¶m do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ®· hoµn thµnh nhËp kho. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh sö dông vËt t, lao ®éng tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh sù hîp lý trong viÖc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm chi phi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. * §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i s¶n phÈm cã cïng chÊt lîng vµ mÉu m· nh nhau, chØ kh¸c nhau vÒ ®Þnh møc vËt liÖu ®Ó t¹o ra c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau ®ã. Do vËy, C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi tîng lµ toµn bé qui tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty. Sau khi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn C«ng ty sÏ tiÕn hµnh phan bæ cho c¸c s¶n phÈm theo mét tiªu thøc nhÊt ®Þnh. * §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm C«ng ty tæ chøc s¶n xuÊt theo quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn vÒ mÆt kh«ng gian, liªn tôc vÒ mÆt thêi gian, chu k× s¶n xuÊt s¶n phÈm ng¾n, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra liªn tôc tõ khi ®a nguyªn liÖu vµo cho ®Õn khi s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho. Do vËy, C«ng ty chän ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh. * Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tµi chÝnh ban hµnh vµ c«ng bè gåm 2 ph¬ng ph¸p ®Ó h¹ch to¸n, theo dâi vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp lµ: + Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn + Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ë ®©y C«ng ty ¸p dông theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× mäi nghiÖp vô nhËp, xuÊt c¸c lo¹i vËt liÖu vµ s¶n phÈm ®Òu ph¶i lËp chøng tõ ®Çy ®ñ vµ ph¶n ¸nh vµo c¸c lo¹i sæ s¸ch cã liªn quan, tõ ®ã bÊt cø lóc nµo còng x¸c ®Þnh ®îc gi¸ nhËp, xuÊt vµ tån ®Ó phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý tµi s¶n. C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n trùc tiÕp. Do cuèi kú kh«ng cã SPDD nªn tæng gi¸ thµnh chØ bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt trong kú. C«ng thøc tÝnh gi¸ thµnh: Z = Ctk trong ®ã: Z: Lµ tæng gi¸ thµnh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ctk: Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú Gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña Chi phÝ s¶n xuÊt ph©n bæ cho tõng lo¹i s¶n phÈm = tõng lo¹i s¶n phÈm S¶n lîng nhËp kho Tµi kho¶n sö dông: TK 154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt KDDD” - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: Nî TK: 154 Cã TK: 621, 622, 627 - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Nî TK: 155 Cã TK: 154 PhÇn 3: Mét sè nhËn xÐt, ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn kinh doanh chÕ biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu yªn b¸i 3.1.u ®iÓm. * VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n. Cïng víi sù lín m¹nh cña C«ng ty, bé phËn kÕ to¸n ®· kh«ng ngõng trëng thµnh vÒ mäi mÆt, thùc sù trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc gióp Ban Gi¸m ®èc ra ®îc c¸c quyÕt ®Þnh quan träng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. NhËn thøc ®îc vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n, C«ng ty ®· x©y dùng mét bé m¸y kÕ to¸n t¬ng ®èi hoµn chØnh, gän nhÑ, ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Víi ®éi ngò nh©n viªn cã kinh nghiÖm, tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, ®îc ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng theo tõng phÇn hµnh kÕ to¸n phï hîp víi n¨ng lùc cña mçi ngêi, c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc chuyªn m«n ho¸ cao, ®¬n gi¶n, chÝnh x¸c, gän nhÑ h¬n. * VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng (KTBH) vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng (X§KQBH). PhÇn hµnh KTBH vµ X§KQBH ®· thùc hiÖn tèt chøc n¨ng cña m×nh b»ng c¸ch ph¶n ¸nh, ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh doanh thu b¸n hµng, qu¸ tr×nh thanh to¸n tiÒn hµng víi kh¸ch hµng vµ Nhµ níc theo sè tæng hîp, sæ chi tiÕt. §iÒu nµy ®· ®¸p øng ®îc phÇn nµo yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cña Ban Gi¸m ®èc. Qu¸ tr×nh KTBH vµ X§KQBH ®· ®îc C«ng ty thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty vµ kh¶ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 n¨ng, tr×nh ®é cña ®éi ngò kÕ to¸n viªn. C«ng ty lu«n chÊp hµnh ®óng, ®ñ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh còng nh quyÒn vµ nghÜa vô cña mét doanh nghiÖp ®èi víi Nhµ níc, c¬ quan cÊp trªn, ®¬n vÞ chñ qu¶n. 3.2. Tån t¹i, h¹n chÕ. * VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n: C«ng ty chó träng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh mµ kh«ng quan t©m tíi c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ, trong khi ®ã, th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh cung cÊp chØ lµ c¸c t liÖu ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong kú ®· qua, cã tÝnh lÞch sö nhng kh«ng cã tÝnh chÊt ®Þnh d¹ng, ®o lêng, tæng hîp, ph©n tÝch, lËp c¸o biÓu, gi¶i tr×nh, th«ng ®¹t c¸c sè liÖu tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh cña kÕ to¸n qu¶n trÞ nªn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, ®¸nh gi¸, theo dâi thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong néi bé C«ng ty cha ®¶m b¶o; viÖc sö dông vµ qu¶n lý tµi s¶n cha hiÖu qu¶, chÆt chÏ. Do vËy, C«ng ty nªn chó träng ph¸t triÓn kÕ to¸n qu¶n trÞ ®i ®«i víi kÕ to¸n tµi chÝnh ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cña C«ng ty ®îc tèt h¬n. * KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. - ViÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng cha ®îc quan t©m ®óng møc. C«ng ty chØ thùc hiÖn th¨m dß thÞ trêng qua c¸c ®ît ®i thanh quyÕt to¸n c«ng nî víi kh¸ch hµng. MÆt kh¸c, c¸n bé thÞ trêng cña C«ng ty cha ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi c¬ chÕ. - Ph¬ng thøc b¸n hµng cßn nhiÒu bÊt cËp, thô ®éng vµ cha chó träng ®Õn c¸c kh©u qu¶ng c¸o, chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ b¸n ... §Ó ®Èy m¹nh b¸n hµng. - C«ng t¸c kiÓm tra, ®èi chiÕu chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ gi÷a thñ kho vµ kÕ to¸n cha ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn. - Chøng tõ ghi sæ lµ sæ tæng hîp quan träng nhÊt dïng ®Ó ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hµng ngµy theo tr×nh tù thêi gian nhng C«ng ty l¹i sö dông chøng tõ nµy ®Ó ghi vµo cuèi kú kÕ to¸n nh vËy lµ kh«ng ®óng víi tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. MÆt kh¸c, chøng tõ ghi sæ cha ®îc t¸ch riªng tõng tµi kho¶n; sæ c¸i vµ chøng tõ ghi sæ ®Òu ®îc ghi vµo cuèi quÝ vµ sæ c¸i chØ ghi mét lÇn víi sè tæng céng nªn rÊt khã kh¨n cho viÖc ®èi chiÕu, kiÓm tra. 3.3. Mét sè ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ. *. VÒ viÖc lËp sæ ®¨ng ký chøng ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ lµ lo¹i sæ tæng hîp ®Ó tËp hîp c¸c chøng tõ ghi sæ trong th¸ng,quý , n¨m sau khi c¸c chøng tõ ghi sæ ®· ®îc lËp. .Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ lµ c¬ së ®Ó ®èi chiÕu víi sæ c¸i vµ qua sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ta biÕt ®îc sè ph¸t sinh cña mét chøng tõ ghi sæ nµo ®ã .Do vËy ®Ó qu¶n lý chøng tõ ghi sæ mét c¸ch chÆt chÏ, cô thÓ, phßng kÕ to¸n nªn lËp sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ . 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ph¶i ®îc lËp theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh . *. VÒ viÖc kÕ to¸n kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng Trong qu¸ tr×nh b¸n hµng C«ng ty cã nhiÒu quan hÖ víi kh¸ch hµng, trong ®ã cã kh¸ch hµng thanh to¸n ngay, cã kh¸ch hµng mua hµng víi h×nh thøc thanh to¸n tr¶ chËm. Do vËy ®iÒu kiÖn nµy ®Æt ra cho kÕ to¸n C«ng ty mét tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ lµ ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra mét lîng tiÒn cña m×nh ®ang ë trong tay kh¸ch hµng . Trong thêi gian qua viÖc theo dâi cña kÕ to¸n c«ng ty cha ®îc quan t©m ®óng mùc. Phßng kÕ to¸n chØ theo dâi c«ng nî víi kh¸ch hµng mµ cha theo dâi ®îc thêi gian mµ kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n c«ng nî víi C«ng ty lµ bao l©u vµ ph¶i tr¶ tõng ®ît nh thÕ nµo. Theo em C«ng ty nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n ngay nh chiÕt khÊu thanh to¸n víi kh¸ch hµng thêng xuyªn thùc hiÖn tèt kh©u thanh to¸n tiÒn hµng .Cßn ®èi víi kh¸ch hµng vi ph¹m hîp ®ång kh«ng chÞu thanh to¸n cho C«ng ty th× C«ng ty cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p nh tÝnh l·i tiÒn nî theo l·i xuÊt cña ng©n hµng ... *. VÒ viÖc ¸p dông hÖ thèng m¸y tÝnh vµ ch¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. - VÒ hÖ thèng m¸y tÝnh : HiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cã 2 m¸y trong tæng sè 5 ngêi nh vËy b×nh qu©n 2,5 ngêi cã 1 m¸y. Trong khi ®ã toµn bé ho¹t ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty tuy kh«ng dïng phÇn mÒm kÕ to¸n nhng c¸c mÉu sæ ®Òu n¹p s½n trong m¸y hµng ngµy khi x¶y ra nghiÖp vô kinh tÕ kÕ to¸n chØ viÖc më m¸y n¹p sè liÖu vµo vµ tÝnh to¸n b»ng phÇn mÒm Excell. §iÒu nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¶i thêng xuyªn chê nhau dïng m¸y trong qu¸ tr×nh n¹p sè liÖu l·ng phÝ thêi gian. VËy c«ng ty nªn ®Çu t thªm sè lîng m¸y cho phßng kÕ to¸n ®Ó chñ ®éng trong c«ng viÖc cña m×nh . - VÒ viÖc sö dông c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n : Nh ®· nãi ë trªn hiÖn t¹i C«ng ty míi chØ sö dông m¸y tÝnh nh lµ nh÷ng chiÕc m¸y ch÷ kÕt nèi víi nhau cã tÝnh to¸n mét sè phÐp tÝnh ®¬n gi¶n cha khai th¸c hÕt nh÷ng tÝnh n¨ng cao cÊp cña m¸y tÝnh. Ch¼ng h¹n nh trong phÇn mÒm Excell trong tÝnh to¸n kÕ to¸n. Trong t¬ng lai C«ng ty nªn thùc hiÖn c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n nh»m gi¶m bít khèi lîng tÝnh to¸n thñ c«ng cña c¸c kÕ to¸n viªn trong C«ng ty ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý ngµy cµng ®ßi hái hiÖu qu¶ h¬n. KÕt luËn Sau qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng §¹i häc Kinh Doanh & C«ng NghÖ Hµ Néi vµ thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn kinh doanh chÕ biÕn L©m s¶n xuÊt khÈu Yªn b¸i ®· gióp em hiÓu s©u s¾c h¬n sù cÇn thiÕt vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 to¸n nãi chung, kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng nãi riªng trong viÖc qu¶n lý kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. NÕu h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ ®óng ®¾n th× sÏ gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vèn, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ thu nhËp. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn hiÖn nay. MÆc dï kinh nghiÖm vµ hiÓu hiÓu biÕt cña b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ song trong thêi gian thùc tËp b¸o c¸o cña em ®· ®Ò cËp ®îc mét sè vÊn ®Ò sau: - Kh¸i qu¸t ®îc hÖ thèng nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiªu thô trong doanh nghiÖp. - Tr×nh bµy chi tiÕt thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn kinh doanh chÕ biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu Yªn b¸i - Tõ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn, chuyªn ®Ò cña em ®· ®a ra mét sè ®¸nh gi¸, nhËn xÐt vµ ý kiÕn cô thÓ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Bªn c¹nh sù cè g¾ng, nç lùc cña b¶n th©n, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña ThÇy gi¸o TS. Ph¹m Ngäc QuyÕt vµ Ban l·nh ®¹o cïng c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty cæ phÇn kinh doanh chÕ biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu Yªn b¸i ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong thêi gian thùc tËp vµ hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy./. 15
- Xem thêm -