Tài liệu Thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại uỷ ban nhân dân huyện ia grai, tỉnh gia lai

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 332 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN KIM ANH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI - năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN KIM ANH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI Ngành: CHÍNH SÁCH CÔNG Mã số: 8340402 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. Nguyễn Minh Phú HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Minh Phú – Phó Viện trưởng – Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Các số liệu, những kết luận nghiên cứu được trình bày trong luận văn này trung thực và chưa từng được công bố dưới hình thức nào. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Đăk Lăk, ngày 20 tháng 02 năm 2019 Học viên Trần Kim Anh LỜI CẢM ƠN Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện, các Thầy, cô giáo trong Học viện Khoa học xã hội, những người đã dành thời gian quý báu để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm giúp tác giả nâng cao nhận thức và khả năng ứng dụng vào thực tiễn công việc. Xin cảm ơn lãnh đạo Khoa Chính công đã tạo điều kiện cho tác giả trong thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành chương trình cao học. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy giáo hướng dẫn luận văn của tác giả, TS. Nguyễn Minh Phú – Phó Viện trưởng – Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tác giả rất tận tình trong quá trình thực hiện và hoàn thành Luận văn. Xin chân thành cảm ơn Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tạo điều kiện cho tác giả thu thập thông tin, số liệu thực tế trong quá trình làm Luận văn. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè, quý lãnh đạo, đồng nghiệp, đã khích lệ, giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện Luận văn này. Học viên Trần Kim Anh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND Hội đồng nhân dân UBND Uỷ ban nhân dân TTHC Thủ tục hành chính CCHC Cải cách hành chính TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TN&TKQ Tiếp nhận và trả kết quả MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Danh mục các hình, biểu đồ MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ..................................................................................... 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn .......................................... 4 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn................................................................... 5 3.1. Mục đích .......................................................................................................... 5 3.2. Nhiệm vụ của luận văn .................................................................................... 6 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn ................................................ 6 4.1. Đối tượng nghiên cứu...................................................................................... 6 4.2. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 6 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ................................................. 6 5.1. Phương pháp luận ............................................................................................ 7 5.2. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 7 6. Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của luận văn ....................................... 7 7. Kết cấu của luận văn .......................................................................................... 8 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG ........................................................ 9 1.1. Những khái niệm cơ bản và phân loại thủ tục hành chính, chính sách cải cách thủ tục hành chính .......................................................................................... 9 1.1.1. Khái niệm về chính sách .............................................................................. 9 1.1.2. Khái niệm về chính sách công ................................................................... 10 1.1.3. Khái niệm về thực hiện chính sách công ................................................... 11 1.1.4. Khái niệm thủ tục hành chính và thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính ............................................................................................................ 11 1.1.4.1. Thủ tục hành chính ..................................................................................11 1.1.4.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính ..............................................................11 1.1.4.1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính .........................................................12 1.1.4.1.3. Vai trò của thủ tục hành chính .............................................................13 1.1.5. Phân loại các thủ tục hành chính ................................................................14 1.1.5.1. Phân loại theo đối tượng quản lý hành chính Nhà nước .........................14 1.1.5.2. Phân loại theo chức năng hoạt động của các cơ quan .............................15 1.1.5.3. Phân loại theo các loại hình công việc cụ thể mà các cơ quan Nhà nước được giao trong quá trình hoạt động của mình ....................................................15 1.1.5.4. Phân loại thủ tục hành chính dựa trên quan hệ công tác .........................15 1.1.6. Chính sách cải cách thủ tục hành chính .....................................................16 1.1.6.1. Một số quan niệm về cải cách thủ tục hành chính ..................................16 1.1.6.2. Sự cần thiết phải thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính .......18 1.2. Thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông .................................................19 1.2.1. Khái niệm mô hình một cửa liên thông ......................................................20 1.2.2. Nguyên tắc thực hiện mô hình một cửa liên thông ....................................21 1.2.3. Phạm vi thực hiện mô hình một cửa liên thông .........................................24 1.2.4. Sự cần thiết phải thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông ..................................................................................................24 1.2.5. Nội dung thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông ........................................................................................................26 1.2.5.1. Ban hành các văn bản chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông ................................................................................................26 1.2.5.2. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông..................................................................................27 1.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông .......................................................28 1.2.6.1. Yếu tố thể chế hành chính .......................................................................28 1.2.6.2. Năng lực của công chức giải quyết thủ tục hành chính ở Bộ phận một cửa liên thông .......................................................................................................29 1.2.6.3. Chế độ chính sách đối với công chức tại Bộ phận một cửa liên thông ...29 1.2.6.4. Điều kiện cơ sở vật chất tại Bộ phận một cửa liên thông .......................30 1.2.6.5. Năng lực công chức tại các phòng, ban chuyên môn và công chức tại Bộ phận một cửa liên thông ....................................................................................... 31 1.2.6.6. Cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực hiện công vụ tại Bộ phận một cửa liên thông ..............................................................................................................31 1.2.6.7. Quan hệ phối hợp giữa Bộ phận một cửa liên thông với các đơn vị liên quan ......................................................................................................................32 1.2.6.8. Công tác thông tin tuyên truyền .............................................................. 32 1.3. Bài học kinh nghiệm về thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.........................................................................................................................33 1.3.1. Kinh nghiệm ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ..........................................33 1.3.2. Một số bài học rút ra từ nghiên cứu kinh nghiệm CCTTHC ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ..............................................................................................35 Tiểu kết chương 1 ................................................................................... 37 Chương 2 THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI ................................................................................................... 38 2.1. Khái quát chung về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và thực trạng về các chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông của huyện Ia Grai ..........................................................38 2.1.1. Khái quát chung về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai...........................................................................................................38 2.1.2. Thực trạng về các chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông của huyện Ia Grai ..................................................................40 2.2. Thực trạng thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, từ năm 2011 đến hết năm 2017 .................................................................................................43 2.2.1. Thực trạng công tác ban hành các văn bản chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai .......43 2.2.2. Thực trạng công tác triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai....44 2.2.2.1. Tổ chức Bộ phận một cửa liên thông theo mô hình một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai............................................................................44 2.2.2.2. Quy trình thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai...............................................47 2.3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai .....................50 2.3.1. Những kết quả đạt được .............................................................................50 2.3.1.1. Về ban hành văn bản ...............................................................................51 2.3.1.2. Về tổ chức triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai ........................................................................................51 2.3.2. Đánh giá những mặt hạn chế......................................................................60 2.3.3. Nguyên nhân của những bất cập, hạn chế ..................................................61 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan ........................................................................61 2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan ............................................................................62 Tiểu kết chương 2 ................................................................................... 64 Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA GRAI ........................... 65 3.1. Phương hướng ...............................................................................................65 3.2. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai............................................................................67 3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương ..................................................................................................................67 3.2.2. Hoàn thiện thể chế quy định về tổ chức bộ máy và thủ tục, quy trình giải quyết công việc tại Bộ phận một cửa liên thông ..................................................67 3.2.3. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Bộ phận một cửa liên thông với các phòng, ban chuyên môn ...................................68 3.2.4. Nâng cao chất lượng công chức ở Bộ phận một cửa liên thông của Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai. .......................................................................................69 3.2.5. Cải cách tiền lương và chế độ đãi ngộ cho công chức của Bộ phận một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai .....................................................71 3.2.6. Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, đánh giá, giám sát hoạt động tại Bộ phận một cửa liên thông của Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai .............................................71 3.2.7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến .............................................72 3.2.8. Đầu tư cơ sơ vất chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC tại Bộ phận phận một cửa liên thông của UBND huyện Ia Grai ..........73 3.3. Kiến nghị, đề xuất .........................................................................................74 3.3.1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai .......................................................74 3.3.2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai ....................................................76 Tiểu kết chương 3 ................................................................................... 78 KẾT LUẬN ............................................................................................. 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 81 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1. Danh sách trích ngang công chức làm việc tại Bộ phận một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai .................................. 45 Bảng 2.2: Kết quả thống kê thực hiện thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai từ năm 2011 đến hết năm 2017 .......................... 55 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Quy trình, thủ tục thực hiện mô hình một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai ................................................................................... 47 Sơ đồ 2.2: Mô phỏng quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ........................................................................................................ 48 Biểu đồ 2.3: Biểu thị % kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa tại UBND huyện Ia Grai....... 54 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cải cách thủ tục hành chính được xem như đòn bẩy để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội, phát huy dân chủ và tiếng nói của người dân trong bộ máy công quyền, củng cố và tăng cường tiềm lực về mọi mặt cho đất nước. Nhận thức được vấn đề này, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân, đây là khâu đột phá của công cuộc cải cách hành chính, nhằm cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước với các chủ thể khác trong xã hội tạo điều kiện để phát triển đất nước. Quá trình thực hiện mô hình một cửa, sau đó là một cửa liên thông, đã thu được những kết quả tích cực. Để có được những kết quả đó, các cơ quan, chính quyền địa phương đã từng bước triển khai thực các văn bản đã được Nhà nước ban hành như: Quyết định số: 136/2001/QĐ – TTg, ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010; Quyết định số: 181/2003/QĐTTg, ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; Quyết định số: 93/QĐ-TTg, ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; Nghị quyết số: 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Những quy định vừa nêu, đã góp phần tạo hành lang pháp lý, đưa ra cách thức giải quyết công việc hiệu quả cho tổ chức, công dân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân về dịch vụ công. 1 Trên địa bàn tỉnh Gia Lai việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện trước thời điểm năm 2004. Ngày 05/7/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số: 464/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính tỉnh, huyện, xã giai đoạn 2011-2015 nhằm thực hiện chuyên nghiệp, hiện đại, có hiệu quả thực chất, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính cho tổ chức và công dân. Thực hiện Nghị quyết số: 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ, ngày 04/01/2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục ban hành Quyết định số: 04/QĐ-UBND về ban hành Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Gia Lai, mục tiêu trọng tâm được xác định trong giai đoạn 2011-2020 là: Cải cách thể chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng thực hiện cải cách chế độ, chính sách nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính. Ngày 20/02/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Nghị quyết số: 06-NQ-TU về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Nghị quyết đã xác định rõ mục tiêu là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tăng cường tính công khai, minh bạch gắn với công tác phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách. Xây dựng chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho chính quyền đô thị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ do cơ quan hành chính, đơn vị sự 2 nghiệp hành chính, đơn vị sự nghiệp cung cấp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý Nhà nước. Tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai, mô hình một cửa liên thông đã được triển khai từ năm 2009 đến nay, việc áp dụng mô hình này đã mang lại những kết quả tích cực, quan hệ giữa chính quyền và nhân dân được cải thiện đáng kể, hồ sơ của tổ chức, công dân được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Đồng thời giảm hẳn các biểu hiện tiêu cực của công chức. Cụ thể, quá trình giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện nhanh chóng, rút ngắn thời gian, tăng số lượng hồ sơ được xử lý trong cùng một thời điểm, hạn chế được tình trạng trễ hẹn hồ sơ do quá tải; thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu các thủ tục hành chính cũng như theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ. Việc công khai, minh bạch về quy trình giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc; giúp cho lãnh đạo kiểm soát được hoạt động của Bộ phận một cửa liên thông và quá trình giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ công chức. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện mô hình một cửa liên thông ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, cụ thể như: Công tác triển khai còn chậm, chưa mang tính đột phá, cơ sở vật chất và đội ngũ công chức vừa thiếu lại vừa yếu, sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan còn chưa chặt chẽ, còn nhiều thủ tục rườm rà, phải qua nhiều bước trung gian. Công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông chưa được tiến hành thường xuyên, kịp thời và thiếu chiều sâu; chưa tạo ra được những chuyển biến căn bản trong nhận thức về trách nhiệm thực hiện công vụ cho đội ngũ công chức và hiểu biết của người dân về mô hình một cửa liên thông. Từ những thực trạng nêu trên, để góp phần giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quá trình cải cách thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai, tác giả chọn đề tài “Thực hiện 3 chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai” để nghiên cứu làm luận văn cao học chuyên ngành Chính sách công của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa liên thông đã được nghiên cứu từ rất lâu và đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ban hành quy định về vấn đề này trên nhiều phương diện, nhiều góc độ khác nhau. Dưới đây, tác giả xin nêu ra một số công trình tiêu biểu như sau: - TS. Thang Văn Phúc, “Cải cách hành chính nhà nước, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp”, Nxb Chính trị Quốc gia, 2001. - GS. TS. Bùi Thế Vĩnh, “Một số vấn đề cần quan tâm khi triển khai và thực hiện cơ chế một cửa”, Thông tin khoa học hành chính, số 3/2005. - TS. Nguyễn Ngọc Hiến, “Giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam”, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2001. Những công trình khoa học vừa nêu trên, chủ yếu đề cập đến những vấn đề lý luận, như các khái niệm, đặc điểm, vai trò của thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách hành chính; các giải pháp cải cách hành chính được đề cập đến còn chung chung, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách chi tiết về cải cách thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai. Ngoài các công trình nghiên cứu nói trên, còn có nhiều Luận văn Thạc sỹ cũng đã nghiên cứu về vấn đề này, như: - Trần Văn Tấn “Cơ chế một cửa, một cửa liên thông (nghiên cứu từ thực tiễn tỉnh Đồng Tháp)” Luận văn Thạc sỹ (2012). 4 - Vũ Thành Nam “Xây dựng mô hình thủ tục hành chính một cửa liên thông trong lĩnh vực thu hút đầu tư từ thực tiễn tỉnh Bình Phước” Luận văn Thạc sỹ (2006). - Đỗ Ngọc Lan, “Quản lý chất lượng cải cách hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND các quận, thành phố Hải Phòng” Luận văn Thạc sỹ (2012). - Nguyễn Việt Thùy Uyên “Mô hình một cửa liên thông xã - huyện trong thực trạng cải cách thủ tục hành chính ở thành phố Cần Thơ” Luận văn Thạc sỹ (2011). - Trương Thị Ngọc Phương “Nâng cao chất lượng cải cách hành chính theo mô hình một cửa đối với cấp xã tại tỉnh Phú Yên” Luận văn Thạc sỹ (2011). Các công trình nêu trên đã đi sâu vào nghiên cứu việc thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông và làm rõ nội dung, thực trạng áp dụng mô hình. Các tác giả cũng đã chỉ ra được một số phương hướng, giải pháp nhất định nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. Tuy nhiên, các công trình này chỉ tập trung nghiên cứu mô hình một cửa liên thông ở các cấp, các lĩnh vực, địa phương khác nhau và chưa có đề tài nào nghiên cứu việc thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai. Chính vì vậy, việc nghiên cứu thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa thông tại UBND huyện Ia Grai trong giai đoạn hiện nay là rất phù hợp và cần thiết. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích Trên cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông và thực trạng thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai, thông qua luận văn tác 5 giả đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ của luận văn - Nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông. - Phân tích, đánh giá thực trạng cải cách hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai, chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai. - Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông ngày càng hiện đại và có hiệu quả hơn. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu về thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu về thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai. - Phạm vi thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu việc thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai từ năm 2011 đến hết năm 2017. - Về không gian: Bộ phận một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 6 5.1. Phương pháp luận Luận văn được thực hiện dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và một số quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính của Nhà nước. 5.2. Phương pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá, lôgíc - lịch sử, quy nạp - diễn dịch, kết hợp gắn lý luận với thực tiễn để làm rõ các vấn đề của nội dung luận văn, làm cho luận văn có tính lôgic, sát với thực tế và đi vào trọng tâm cần giải quyết của luận văn. - Luận văn sử dụng chuyên ngành khoa học Chính sách công để nghiên cứu về cách thức thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa liên thông, đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực và tìm ra những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế từ khâu hoạch định cho đến thực thi chính sách cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai. 6. Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của luận văn - Hệ thống hóa lại cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông. - Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai và có thể triển khai áp dụng rộng rãi tại các huyện khác thuộc tỉnh Gia Lai. - Góp phần bổ sung nguồn tư liệu thực tế đáng tin cậy cho các nhà nghiên cứu về cải cách thủ tục hành chính và cho các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cho cả nước nói chung, đặc biệt là các tỉnh lân cận tỉnh Gia Lai. 7 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về chính sách công và thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông. Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Chương 3: Phương hướng và giải pháp thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai. 8 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG 1.1. Những khái niệm cơ bản và phân loại thủ tục hành chính, chính sách cải cách thủ tục hành chính: 1.1.1. Khái niệm về chính sách Theo Từ điển Tiếng Anh (Oxford English Dictionary), “Chính sách” là “một đường lối hành động được thông qua và theo đuổi bởi chính quyền, đảng, nhà cai trị, chính khách,...” Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam “Chính sách là những chuẩn tắc cụ thể để thực hiện đường lối, nhiệm vụ. Chính sách được thực hiện trong một thời gian nhất định, trên những lĩnh vực cụ thể nào đó. Bản chất, nội dung và phương hướng của chính sách tùy thuộc vào tính chất của đường lối, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa,...” [17 Tr.457]. Theo Từ điển tiếng Việt, “Chính sách là sách lược và kế hoạch cụ thể nhằm đạt một số mục đích nhất định dựa vào đường lối chính trị chung và thực tế mà Nhà nước đề ra”[25 Tr.157]. Theo Giáo trình hoạch định và phân tích chính sách công của Học viện Hành chính do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất bản năm 2008 [19 Tr.14], khái niệm về chính sách: là những hành động ứng xử của chủ thể với các hiện tượng tồn tại trong quá trình vận động phát triển nhằm đạt mục tiêu nhất định. Phân tích các khái niệm trên, ta có thể hiểu chính sách là tập hợp các chủ trương và hành động về phương diện nào đó của Chính phủ, nó bao gồm 9
- Xem thêm -