Tài liệu Thu moi GP AIA (1)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

COÂNG TY BAÛO HIEÅM NHAÂN THOÏ AIA VIEÄT NAM Vaên phoøng Toång Ñaïi lyù Thanh Hoa ù1 Ñòa chæ: Soáâ 89 Ñaïi loä Leâ Lôïi, P. Lam Sôn, TP Thanh Hoùa Ñieän thoaïi: 037 3 953 566 Fax: 037 3 952 566 TRAÂN TROÏNG KÍNH MÔØI OÂng/Baø: ...................................................................................................... ÑEÁN THAM DÖÏ HOÄI NGHÒ KHAÙCH HAØNG Thôøi gian: 08 giôø 30 ngaøy 24 thaùng 08 naêm 2014. Ñòa ñieåm: NVH thoân 7, xaõ Quảng Thái, huyeän Quảng Xương, tænh Thanh Hoaù. COÂNG TY BAÛO HIEÅM NHAÂN THOÏ AIA VIEÄT NAM Vaên phoøng Toång Ñaïi lyù Thanh Hoa ù1 Ñòa chæ: Soáâ 89 Ñaïi loä Leâ Lôïi, P. Lam Sôn, TP Thanh Hoùa Ñieän thoaïi: 037 3 953 566 Fax: 037 3 952 566 TRAÂN TROÏNG KÍNH MÔØI OÂng/Baø: ...................................................................................................... ÑEÁN THAM DÖÏ HOÄI NGHÒ KHAÙCH HAØNG Thôøi gian: 08 giôø 30 ngaøy 24 thaùng 08 naêm 2014. Ñòa ñieåm: NVH thoân 7, xaõ Quảng Thái, huyeän Quảng Xương, tænh Thanh Hoaù.
- Xem thêm -