Tài liệu Thiết kế nhà máy nhiệt điện ngưng hơi đốt than công suất 600mw nhà máy nhiệt điện quảng ninh ii ( thuyết minh file word + kèm bản vẽ )

  • Số trang: 128 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 17 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Đồ án tốt nghiệp GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng  Lời nói đầu  §Êt níc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh mÏ trªn mäi lÜnh vùc, tõng bíc hiÖn ®¹i ho¸ víi môc tiªu ®a ®Êt níc trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo ®Þnh híng cña §¶ng vµ Nhµ níc. Trong tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã chóng ta cÇn ph¶i ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän trong ®ã cã ngµnh ®iÖn. ViÖc ph¸t triÓn ngµnh ®iÖn cÇn ph¶i ®i tríc mét bíc v× nã lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c còng nh ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· toµn héi . HiÖn nay ®iÖn n¨ng ë níc ta chñ yÕu ®îc s¶n suÊt ë c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. Nhng c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn cña chóng ta cã c«ng suÊt phô thuéc vµo mïa do bÞ chi phèi bëi yÕu tè tõ thiªn nhiªn. Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn cã thÓ kh¾c phôc ®îc h¹n chÕ trªn. Tõ ®ã cã thÓ nhËn thÊy nÕu chóng ta muèn cã mét an ninh n¨ng lîng tèt, mét sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng th× viÖc ph¸t triÓn nhiÖt ®iÖn lµ tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan. Víi sù quan t©m ®óng møc ®Õn vÊn ®Ò nµy trong thêi gian tíi chóng ta sÏ n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn vµ ®a níc ta ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a. Y thøc ®îc ®iÒu nµy khi nhËn ®îc ®Ò tµi thiÕt kÕ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Quảng Nỉh II c«ng suÊt 600 MW, víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n cïng sù tËn t×nh gióp ®ì cña thÇy gi¸o PGS.TS Hoà̉ng Nngọc Đổng vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa cổng ̉nghê ̣ NhiÖt - Điê ̣̉ l¹nh, em ®· hoµn thµnh viÖc thiÕt kÕ s¬ bé nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ngng h¬i trªn. Do thêi gian h¹n hÑp cïng nh÷ng h¹n chÕ vÒ nhËn thøc nªn ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, rÊt mong ®îc c¸c thµy ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn ®å ¸n h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Đà Nẵng, Ngµy 30 th¸ng 5 n¨m2010 SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 1 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng CHÆÅNG 1 GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ NHAÌ MAÏY NHIÃÛT ÂIÃÛN VAÌÌ CHOÜN PHÆÅNG AÏN ÂÀÛT TÄØ MAÏY SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 2 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng 1.1. Chọn loại nhà máy nhiệt điện Điệ̉ ̉ẳng là ̉nguổ ̉ẳng lượ̉ng thứ cấp được sả xuất từ ̉nguổ ̉ẳng lượ̉ng sơ cấp là các ̉hiể liệu hoá thạch, sỉh khối, các ̉nguổ ̉ẳng lượ̉ng tự ̉hiể ̉hư thuỷ ̉ẳng , quảng ̉ẳng,̉ẳng lượ̉ng ngió …Tuỳ vào dạ̉ng ̉ẳng lượ̉ng sơ cấp đó mà ̉người ta phẩ ra các loại ̉hà máy điệ̉ chí̉h: ̉hiệt điệ̉, thuỷ điệ̉ và điệ̉ hạt ̉hẩ.Trỏng bả đô á̉ tốt ̉nghiệp ̉ày chỉ ̉ói tới ̉hà máy ̉hiệt điệ̉. Trỏng ̉hà máy ̉hiệt điệ̉ dựa vào các tiêu chí khác ̉hau mà trỏng ̉hà máy ̉hiệt điệ̉ cũ̉ng phẩ ra các loại khác ̉hau.Ví dụ ̉hư phẩ theo loại ̉hiể liệu đốt có ̉hà máy ̉hiệt điệ̉ đốt ̉hiể liệu rắ̉, ̉hiể liệu khí, ̉hiể liệu lỏ̉ng.Trỏng loại đốt ̉hiể liệu rắ̉ có đốt kiểu thả phủ, kiểu nghi, kiêủ lớp sôi…Nếu phẩ theo loại tuabỉ máy phát thì có ̉hà máy ̉hiệt điệ̉ tuabỉ khí, ̉hà máy ̉hiệt điệ̉ tuabỉ hơi. Nước ta có ̉nguổ khoá̉ng sả thả đá dôi dào ̉ể việc lựa chọ̉ ̉hà máy ̉hiệt điệ̉ đốt thả là điều rất phù hợp. Tuy ̉hiể chất lượ̉ng thả của ̉ước ta khổng cao, ̉hất là loại thả dủng cho ̉hiệt điệ̉. Vì thế lựa chọ̉ cổng ̉nghệ đốt lớp sôi tuầ̉ hoà̉ có rất ̉hiều ưu điểm. Cổng ̉nghệ ̉ày cho phép đốt các loại thả xấu và thả có chứa ̉hiều lưu huỳ̉h ̉hờ khâu xử lý lưu huỳ̉h bằ̉ng đá vôi. Nhiệt độ buổng lửa của lò hơi lớp sôi tuầ̉ hoà̉ khổng cao, chỉ từ 8400C đế̉ 9000C ̉ể ngiam đá̉ng kể sự tạo thà̉h các khí NOx, SOx ngây ô ̉hiễm môi trườ̉ng. Do khổng có yêu cầu về phụ tai ̉hiệt ̉ể ta chọ̉ tuabỉ ̉ngửng hơi. Để ngiam tổ̉ thất ̉hiệt do hơi thoát vào bì̉h ̉ngửng, tuabỉ có các cửa trích ngia ̉hiệt hôi ̉hiệt cho ̉ước. Và để ngiam độ ẩm của hơi ở các tầ̉ng cá̉h cuối của tuabỉ ̉ể ta chọ̉ chu trì̉h có quá ̉hiệt trủng ngiả. Một vấ̉ đề cầ̉ quả tâm là tiết kiệm ̉ẳng lượ̉ng cho các ̉hà máy Từ ̉hữ̉ng phẩ tích trể và theo yêu cầu của bả đô á̉ tốt ̉nghiệp ̉ể em chọ̉ ̉hà máy ̉hiệt điệ̉ đốt thả, lò hơi tuầ̉ hoà̉ tự ̉hiể,có bao hơi, tuabỉ ̉ngửng hơi có cửa trích ngia ̉hiệt hôi ̉hiệt, quá ̉hiệt trủng ngiả một cấp. Nhà máy được thiết kế theo sơ đô khối. 1.2. Phán loaûi nhaì maïy nhiãût âiãûn. Nhaì maïy nhiãût âiãûn âäút nhiãn liãûu bàòng hæîu cå coï thãø chia ra caïc loaûi sau: * Phán loaûi theo loaûi nhiãn liãûu sæí duûng: SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 3 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng - Nhaì maïy nhiãût âiãûn âäút nhiãn liãûu ràõn. - Nhaì maïy nhiãût âiãûn âäút nhiãn liãûu loíng. - Nhaì maïy nhiãût âiãûn âäút nhiãn liãûu khê. - Nhaì maïy nhiãût âiãûn âäút hai hoàûc ba loaûi nhiãn liãûu trãn (häùn håüp). * Phán loaûi theo tuabin quay maïy phaït: - Nhaì maïy nhiãût âiãûn tuabin håi. - Nhaì maïy nhiãût âiãûn tuabin khê. - Nhaì maïy nhiãût âiãûn tuabin khê - håi. * Phán loaûi theo daûng nàng læåüng cáúp âi: - Nhaì maïy nhiãût âiãûn ngæng håi : chè cung cáúp âiãûn. - Trung tám nhiãût âiãûn : cung cáúp âiãûn vaìì nhiãût. * Phán loaûi theo kãút cáúu cäng nghãû: - Nhaì maïy âiãûn kiãøu khäúi. - Nhaì maïy âiãûn kiãøu khäng khäúi. * Phán loaûi theo tênh cháút mang taíi: - Nhaì maïy nhiãût âiãûn phuû taíi gäúc, coï säú giåì sæí duûng cäng suáút âàût hån 5.103 giåì. - Nhaì maïy nhiãût âiãûn phuû taíi giæîa, coï säú giåìi sæí duûng cäng suáút âàût khoaíng (3 4).103 giåì. - Nhaì maïy nhiãût âiãûn phuû taíi âènh, coï säú giåìi sæí duûng cäng suáút âàût khoaíng 1500 giåì. 1.3. Âëa âiãøm âàût nhaì maïy. Khi læûa choün âëa âiãøm âàût nhaì maïy nhiãût âiãûn ngæng håi phaíi âaím baío âiãöu SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 4 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng kiãûn laìm viãûc âënh mæïc, chi phê xáy dæûng vaìì váûn haình beï nháút. Hiãûn nay trãn thãú giåïi cuîng nhæ næåïc ta nhiãöu nhaì maïy âiãûn låïn våïi cháút âäút laì than vaìì khê âaî âi vaììo hoaût âäüng, trong âoï âàût biãût laì than coï thãø váûn chuyãøn bàòng caïc phæång tiãûn giao thäng âæåìng bäü cuîng nhæ âæåìng thuyí våïi mäüt khoaíng caïch tæång âäúi xa. Bãn caûnh âoï nguäön cung cáúp næåïc cuîng laì mäüt yãu cáöu quan troüng khi læûa choün âëa âiãøm âàût nhaì maïy nhiãût âiãûn ngæng håi, båíi vç læåüng næåïc tiãu hao âãø laìm laûnh håi thoaït laì ráút låïn, do âoï nãúu phaíi âæa næåïc vaììo våïi mäüt khoaíng caïch xa vaìì cao thç väún âáöu tæ xáy dæûng vaìì chi phê váûn haình ráút âàõt. Nhaì maïy nhiãût âiãûn ngæng håi laì taûi Phêng Hµ Kh¸nh Thµnh phè H¹ Long - TØnh Qu¶ng Ninh, Nguån níc lµm m¸t lµ níc mÆn ë cöa s«ng DiÔn Väng, níc ngät : LÊy tõ ®êng èng cÊp níc th« cho nhµ m¸y níc DiÔn Väng Khi xáy dæûng nhaì maïy âiãûn âoìi hoíi phaíi coï mäüt màût bàòng låïn, cho nãn phaíi coï diãûn têch vaìì kêch thæåïc âáöy âuí. Âäúi våïi nhaì maïy nhiãût âiãûn ngæng håi âäút bàòng than thç phaíi coï mäüt khu væûc gáön nhaì maïy âãø chæïa than, thu nháûn laûi læåüng tro vaìì xè do nhaì maïy thaíi ra. Bãnh caûnh âoï khu væûc caïn bäü cäng nhán viãn váûn haình vaìì baío dæåîng nhaì maïy phaíi âæåüc xáy dæûng khäng xa nhaì maïy nhæng phaíi âaím baío mäi træåìng trong saûch. Âëa hçnh diãûn têch xáy dæûng nhaì maïy phaíi bàòng phàóng. 1.4. So saïnh caïc phæång aïn âàût täø maïy vaìì choün täø maïy. Âäúi våïi caïc nhaì maïy nhiãût âiãûn coï cäng suáút låïn thç ta khäng nãn âàût nhiãöu täø maïy coï cäng suáút khaïc nhau, vç nãúu nhæ váûy thç seî aính hæåíng âãún quaï trçnh váûn haình vaì sæîa chæîa, baío dæåîng. SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 5 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Cäng suáút cuía nhaì maïy âiãûn laì 600MW trong træåìng håüp naìy ta chia laìm ba phæång aïn âãø so saïnh hiãûu quaí kinh tãú, kyî thuáût cuía tæìng phæång aïn. Bao gäöm coï caïc phæång aïn sau: - Âàût 6 täø maïy coï cäng suáút mäùi täø laì 100MW. - Âàût 3 täø maïy coï cäng suáút mäùi täø laì 200MW. - Âàût 2 täø maïy coï cäng suáút mäùi täø laì 300MW. 1.4.1. Phæång aïn 1: Âàût 6 täø maïy coï cäng suáút mäùi täø laì 100MW. Viãûc âàût 6 täø maïy nhæ váûy seî chiãúm khaï låïn vãö täøng màût bàòng diãûn têch, do viãûc bäú trê thiãút bë cuía mäùi täø maïy, màût khaïc do nhiãöu täø maïy váûn haình nãn âoìi hoíi phaíi coï nhiãöu cäng nhán, caïn bäü kyî thuáût váûn haình do âoï chi phê cho viãûc traí tiãön læång tàng lãn. Goüi K1 laì chi phê väún âáöu tæ ban âáöu cuía phæång aïn 1. S1 laì phê täøn váûn haình hàòng nàm cuía phæång aïn 1. Caïc trë säú K1 vaìì S1 seî âæåüc so saïnh våïi caïc trë säú åí caïc phæång aïn 2 vaìì 3. Màût khaïc khi noïi âãún viãûc âàût 6 täø maïy thç khaí nàng váûn haình vaìì âaím baío cho viãûc cung cáúp âuí âiãûn nàng lãn maûng læåïi âiãûn. Nãúu coï sæû cäú, mäüt trong caïc täø maïy bë hæ hoíng thç caïc täø maïy kia váùn váûn haình bçnh thæåìng vaìì váùn âaím baío âuí viãûc cung cáúp âiãûn nàng. Âäúi våïi viãûc làõp âàût nhiãöu täø maïy nhæ thãú naìy thç viãûc âiãöu chènh phuû taíi seî dãù daìng hån, dáùn âãún khaí nàng tæû âäüng hoaï cao vaìì khaí nàng thay thãú caïc thiãút bë trong nhaì maïy khi coï hæ hoíng tæång âäúi dãù daìng hån vç caïc thiãút bë âãöu coï cuìng kêch cåî. SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 6 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng 1.4.2. Phæång aïn 2 : Âàût 3 täø maïy coï cäng suáút mäùi täø 200MW. Viãûc âàût 3 täø maïy nhæ váûy thç màût bàòng phán bäú caïc thiãút bë seî chiãúm diãûn têch êt hån so våïi phæång aïn 1. Do âoï täøng diãûn têch màût bàòng cuía nhaì maïy seî goün hån. Åí phæång aïn naìy tuy säú täø maïy êt hån so våïi phæång aïn 1 nhæng säú täø maïy váùn coìn nhiãöu, cäng suáút cuía mäùi täø maïy cuîng låïn hån, cho nãn cuîng phaíi cáön coï mäüt læåüng cäng nhán caïn bäü kyî thuáût âaïng kãø. Chi phê väún âáöu tæ ban âáöu seî låïn hån so våïi phæång aïn 1, nhæng chi phê váûn haình hàòng nàm seî nhoí. Goüi K2 laì chi phê väún âáöu tæ ban âáöu cuía phæång aïn 2. S2 laì chi phê váûn haình hàòng nàm cuía phæång aïn 2. 1.4.3. Phæång aïn 3: Âàût hai täø maïy coï cäng suáút mäùi täø laì 300MW. Khi ta âàût hai täø maïy nhæ váûy thç màût bàòng phán bäú caïc thiãút bë seî êt hån so våïi phæång aïn 1 vaìì 2. Åí phæång aïn naìy do coï hai täø maïy coï cuìng cäng suáút nãn viãûc váûn haình seî coï êt caïn bäü cäng nhán kyî thuáût hån, do âoï chi phê cho viãûc traí tiãön læång cuîng seî giaím xuäúng âaïng kãø. Bãnh caûnh âoï chi phê baío dæåîng caïc thiãút bë hàòng nàm vaìì chi phê cho viãûc xáy dæûng giao thäng(âæåìng xe chaûy, âæåìng sàõt...) cuîng nhæ giaï tiãön nhiãn liãûu giaím do caïc thiãút bë coï âäü tin cáûy vaìì hiãûu suáút nhaì maïy cao hån. Väún âáöu tæ ban âáöu cho viãûc mua sàm caïc thiãút bë låïn do nhæîng thiãút bë naìy laìm viãûc våïi thäng säú cao hån so våïi 2 phæång aïn trãn. Ngoaìi ra âäúi våïi phæång aïn naìy thç khaí nàng váûn haình vaìì âaím baío âuí cho viãûc cung cáúp âiãûn nàng lãn maûng læåïi âiãûn. Viãûc âiãöu chènh phuû taíi âãù daìng nãn mæïc âäü tæû SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 7 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng âäüng hoaï cao, khaí nàng thay thãú caïc thiãút bë trong nhaì maïy khi coï hæ hoíng dãù daìng hån. Goüi K3 väún âáu tæ ban âáöu cuía phæång aïn 3. S3 chi phê váûn haình hàòng nàm cuía phæång aïn 3. Trong 3 phæång aïn maì ta âaî nãu trãn thç phæång aïn kinh tãú nháút laì phæång aïn caï phê täøn toaìn bäü vaìì phê täøn tênh toaïn nhoí nháút. 1.4.4. So saïnh vaìì choün phæång aïn âàût täø maïy. 1.4.4.1. Tênh chi phê váûn haình hàòng nàm. Chi phê váûn haình hàòng nàm cuía caïc thiãút bë nhæ sau: S = SA + SB + Sn + S0 , âäöng/nàm. Trong âoï: SA : chi phê cho kháúu træì hao moìn vaìì sæîa chæîa. SB : chi phê cho nhiãn liãûu. Sn : chi phê cho viãûc traí læång caïn bäü cäng nhán viãn. S0 : chi phê cäng viãûc chung cuía nhaì maïy vaìì táút caí caïc chè tiãu khaïc. 1.4.4.1.1. Chi phê cho nhiãn liãûu: SB = C.B,âäöng/nàm. Trong âoï: C : giaï thaình mäüt táún than. C= 648.103âäöng/táún. B : læåüng than tiãu täún trong mäüt nàm. B = b. .10-3.(1+),Táún/nàm. SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 8 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Våïi b : suáút tiãu hao than tiãu chuáøn âãø saín xuáút 1kWh Choün : b1= 346 g/kWh : ÆÏng våïi phæång aïn 1. b2= 341 g/kWh : ÆÏng våïi phæång aïn 2. b3= 336 g/kWh : ÆÏng våïi phæång aïn 3.  =0,005kg/kWh.: hãû säú täøn tháút do váûn chuyãøn roì rè vaìì bäúc dåî.  : Læåüng âiãûn nàng saín xuáút ra trong mäüt nàm,kWh/nàm. Giaí sæí mäùi nàm saín xuáút 6000h thç:  = 648.103.6.103 = 3888.106kWh. Váûy læåüng than tiãu chuáøn tiãu hao hàòng nàm cuía mäùi phæång aïn laì: B1tc= 346.10-3.3888.106.10-3.(1+0,005) = 341.10-3.3888.106.10-3.(1+0,005) = 336.10-3.3888.106.10-3.(1+0,005) = 1351974Ttc/nàm. B2tc= 1332437Ttc/nàm. B3tc= 1312899Ttc/nàm.  Læåüng than thæûc tãú tiãu hao: B i B itc. QHp Qt ,Táún/nàm Trong âoï: Bitc: Læåüng than tiãu chuáøn tiãu hao hàòng nàm cuía tæìng phæång aïn(i=13) QHp=7000kCal/kg :Nhiãût trë than tiãu chuáøn. SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 9 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Qt=6020kCal/kg :Nhiãût trë than moí Vaììng Danh.  B1 = 1351974. 7000 1572.103 Tấ̉/̉ăm 6020 B2 = 1332437. 7000 1549,3 Tấ̉/̉ăm 6020 B3 = 1312899. 7000 1526, 6.103 Tấ̉/̉ăm 6020 Váûy chi phê nhiãn liãûu cho caïc phæång aïn: SB1 = C.B1 =6.105.1572.103= 94320.107âäöng/nàm. SB2 = C.B2 =6.105.1549,3.103= 92958.107âäöng/nàm. SB3 = C.B3 =6.105.1526,6.103= 91596.107âäöng/nàm. 1.4.4.1.2.Chi phê cho kháúu træì hao moìn vaìì sæîa chæîa. SA = PA.K,âäöng/nàm. Trong âoï: PA= 6%: Pháön kháúu hao thiãút bë vaìì sæîa chæîa. K: väún âáöu tæ thiãút bë nhiãût cuía caïc phæång aïn,âäöng. Giaí sæí väún âáöu tæ thiãút bë nhiãût cuía ba phæång aïn laì: K1 = 300.106âäöng. K2 = 200.106âäöng. K3 = 150.106âäöng. Thç ta coï: SA1= 0,06.300.06= 18.106âäöng/nàm. SA2= 0,06.200.06= 12.106âäöng/nàm. SA3= 0,06.150.06= 9.106âäöng/nàm. 1.4.4.1.3.Chi phê traí læång cho cäng nhán. SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 10 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Sn = Z.N.n,âäöng/nàm. Trong âoï: Z: tiãön læång trung bçnh mäüt ngæåìi trong 1 nàm. Giaí sæí mäùi thaïng caïn bäü cäng nhán viãn nháûn læång trung bçnh mäüt ngæåìi laì 1000000âäöng/thaïng. Thç : Z = 1000000.12= 12000000âäöng/nàm. N= 600MW: cäng suáút cuía nhaì maïy. n: hãû säú biãn chãú cuía cäng nhán æïng våïi tæìng phæång aïn vaìì cäng suáút cuía täø maïy. Giaí sæí : n1= 1,56ngæåìi/MW æïng våïi 6 täø maïy 100MW. n2= 1,54ngæåìi/MW æïng våïi 3 täø maïy 200MW. n3= 1,4ngæåìi/MW æïng våïi 2 täø maïy 300MW.  Chi phê traí læång cho caïn bäü cäng nhán viãn tæìng phæång aïn laì: Sn1 = 12.106.600.1,56 = 11,23.109âäöng/nàm. Sn2 = 12.106.600.1,54 = 11,088.109âäöng/nàm. Sn3 = 12.106.600.1,4 = 10,08.109âäöng/nàm. 1.4.4.1.4.Phê täøn chung. S0 = (SA + Sn),âäöng/nàm. Trong âoï:  = 27%: hãû säú kháúu hao. SA : chi phê kháúu hao vaìì sæîa chæîa. SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 11 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Sn : chi phê traí tiãön læång cho caïn bäü cäng nhán viãn.  S0 cuía mäùi phæång aïn laì: S01=  (SA1 + Sn1) = 0,27.(9.106 + 11230.106) = 3034,53.106âäöng/nàm. S02 =  (SA2 + Sn2) = 0,27.(12.106 + 11088.106) = 2997.106âäöng/nàm. S03=(SA3 + Sn3) = 0,27.(18.106 + 10080.106) = 2726,46.106âäöng/nàm. Váûy chi phê váûn haình hàòng nàm cuía tæìng phæång aïn laì: S1 = SB1 + SA1 + Sn1 + S01 = 873360.106 + 9.106 + 11230.106 + 3034,53.106 = 887633,53.106âäöng/nàm. S2 = SB2 + SA2 + Sn2 + S02 = 860700.106 + 12.106 + 11088.106 + 2997.106 = 874797.106âäöng/nàm. S3 = SB3 + SA3 + Sn3 + S03 = 848100.106 + 18.106 + 10080.106 + 2726,46.106 = 860924,46.106âäöng/nàm. Tæì caïc tênh toaïn åí trãn ta coï: K1 >K2 >K3 vaìì S1  S2 S3 Vç váûy åí âáy ta choün phæång aïn 3 laì âàût 2 täø maïy coï cäng suáút mäùi täø laì 300MW. Trong thiãút kãú naìy ta duìng nhiãn liãûu âäút laì than antraxit khu væûc Hoìn Gai - Cáøm Phaí coï caïc thaình pháön nhiãn liãûu nhæ sau:Qht = 4655Kcal/kg. Loì håi laì loaûi loì than phun, coï bao håi, tuáön hoaìn tæû nhiãn vaì coï quaï nhiãût trung gian. SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 12 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng CHÆÅNG 2 XÁY DÆÛNG VAÌÌ TÊNH TOAÏN SÅ ÂÄÖ NHIÃÛT NGUYÃN LYÏ SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 13 Đồ án tốt nghiệp GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng  2.1. Xáy dæûng så âäö nhiãût nguyãn lyï cuía nhaì maïy. Så âäö nhiãût nguyãn lyï xaïc âënh näüi dung cå baín cuía quaï trçnh cäng nghãû biãún âäøi nhiãût nàng trong nhaì maïy âiãûn. Noï bao gäöm caïc thiãút bë chênh vaìì phuû. Caïc âæåìng håi vaìì caïc âæåìng næåïc näúi chung vaììo mäüt khäúi trong mäüt quaï trçnh cäng nghãû. Caïc thaình pháön trong så âäö nhiãût nguyãn lyï bao gäöm: loì håi tuáön hoaìn tæû nhiãn, tuabin ngæng håi, 3 thán, âäöng truûc ( K- 300 - 170), maïy phaït âiãûn, bçnh ngæng, caïc bçnh gia nhiãût cao aïp, haû aïp, thiãút bë khæí khê, båm næåïc cáúp, båm næåïc âäüng, båm næåïc ngæng. Caïc âæåìng äúng dáùn håi âãún caïc bçnh gia nhiãût, âæåìng næåïc ngæng chênh, âæåìng næåïc ngæng âäüng. Âàût tênh kyî thuáût cuía tuabin K - 300 - 170. Haîng saín xuáút :Gẻeral Electric (GE) của Mỹ Cäng suáút âënh mæïc Täúc âäü : 300MW : 3000 v/p Aïp suáút håi âáöu vaììo : 170kg/cm2 (168bar) Nhiãût âäü håi måïi Säú cæía trêch : 5380C :8 Nhiãût âäü håi quaï nhiãût trung gian : 5380C Nhiãût âäü næåïc cáúp : 2650C Baíng 1: Dáùn ra caïc hiãûu suáút cuía caïc pháön tuabin chênh nhæ sau: Cæía I II III IV V VI P (bar) 60,5 39,1 15,6 10,4 5,04 2,35 t (0C) 375 315 450 395 300 240 trêch SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 VII VII 0,875 0,167 140 76,2 Trang 14 Đồ án tốt nghiệp GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng  SÅ ÂÄÖ NHIÃÛT NGUYÃN LYÏ CUÍA MÄÜT KHÄÚI 300MW 13 14 1 2 10 11 12 19 22 22 8 9 CA 15 16 7 8 17 TA 18 HA 21 HA 6 21 5 4 1 : Loì håi. SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 2: Bäü quaï nhiãût. Trang 15 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng 3: Tuabin 5: Bçnh ngæng. 4: Maïy phaït 6: Ejectå. 7 : Thiãút bë khæí khê. 8: Bäü giaím aïp, giaím än 9: Tuabin phuû 10,11,12: Caïc bçnh gia nhiãût cao aïp 13: Phán li håi. 14: Gia nhiãût næåïc bäø sung 15,16,17,18: Caïc bçnh gia nhiãût haû aïp 19 : Bäü quaï nhiãût trung gian 21: Båm næåïc ngæng. 22: Båm næåïc cáúp. Diãùn giaíi så âäö nhiãût nguyãn lyï. Trong toaìn bäü nhaì maïy 600MW bao gäöm 2 khäúi mäùi khäúi 300MW gäöm coï: loì håi tuáön hoaìn tæû nhiãn, tua bin ngæng håi mäüt truûc K-300-170 coï caïc thäng säú siãu tåïi haûn, quaï nhiãût trung gian mäüt láön, tuabin coï 3 xilanh. Håi måïi 168 bar; 538 0C âæa vaìo pháön cao aïp cuía turbine, sau âoï håi våïi thäng säú 39,1bar vaì 315 0C âæåüc âæa vaìo bäü quaï nhiãût trung gian. Sau khi quaï nhiãût trung gian våïi 35,4bar vaì 5380C âæa vaìo pháön trung aïp cuía turbine. Ra khoíi pháön trung aïp cuía turbine håi âæåüc chia laìm hai doìng: mäüt doìng vaìo pháön haû aïp sau pháön trungû aïp, doìng coìn laûi qua hai næía âäúi xæïng nhau cuía pháön haû aïp âãø khæí læûc doüc truûc vaì giaím tiãút diãûn thoaït Turbine coï 8 cæía trêch håi cho gia nhiãût: 2 cæía trêch åí pháön cao aïp âæåüc gia nhiãût cho næåïc cáúp åí bçnh gia nhiãût cao aïp säú 1 vaì 2; 4 cæía trêch åí pháön trung aïp âæåüc gia nhiãût cho næåïc cáúp åí bçnh gia nhiãût cao aïp säú 3, turbine SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 16 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng phuû truyãön âäüng båm næåïc cáúp laì loaûi âäúi aïp, håi cáúp cho turbine phuû naìy láúy mäüt pháön tæì cæía trêch thæï 3 chung våïi bçnh gia nhiãût cao aïp säú 3; håi thoaït ra cuía turbine naìy âæåüc âæa vaìo bçnh gia nhiãût haû aïp säú 6. bçnh khæí khê (håi åí bçnh khæí khê do âæåüc trêch tæì cæía trêch coï aïp suáút cao nãn âæåüc âæa qua thiãút bë giaím än giaím aïp âãø haû aïp suáút vaì nhiãût âäü xuäúng phuì håüp våïi yãu cáöu), bçnh gia nhiãût haû aïp säú 5 vaì cæía trêch thæï 4 âi vaìo bçnh gia nhiãût haû aïp 6; 2 cæía trêch pháön haû aïp näúi våïi bçnh gia nhiãût 7 vaì 8;. Næåïc âoüng tæì caïc bçnh gia nhiãût cao aïp xaí däön cáúp vãö bçnh khæí khê, coìn næåïc âoüng tæì caïc bçnh gia nhiãût haû aïp säú 5, 6, 7 thç däön cáúp âæa vãö âiãøm häøn håüp k vaì næåïc ngæng åí bçnh gia nhiãût säú 8, bçnh laìm laûnh håi cheìn âæåüc âæa vãö bçnh ngæng. Båm næåïc cáúp âæåüc tênh våïi læu læåüng næåïc cáúp toaìn bäü vaì truyãön âäüng bàòng turbine phuû, båm dæû phoìng vaì khåíi âäüng laì båm âiãûn tênh våïi læu læåüng bàòng 1/2 cäng suáút toaìn bäü. Næåïc xæí lyï hoïa hoüc âæa qua bçnh gia nhiãût næåïc bäø sung räöi vaìo bçnh khæí khê. Giæîa bçnh khæí khê vaì båm cáúp coï âàût båm tàng aïp bàòng âiãûn. Håi åí caïc cæía trêch cuía tuabin sau khi gia nhiãût cho næåïc ngæng, næåïc cáúp thç seî ngæng tuû thaình næåïc âoüng. Så âäö däön næåïc âoüng åí caïc bçnh gia nhiãût âæåüc choün åí âáy laì så âäö häùn håüp: væìa däön cáúp væìa båm âáøy vãö âæåìng næåïc chênh. ÅÍ caïc bçnh gia nhiãût cao aïp (GNCA) næåïc âoüng âæåüc däön tæì GNCA1  GNCA2  GNCA3 do âäü lãûch vãö aïp suáút, sau âoï næåïc âäüng âæåüc däön vaììo bçnh khæí khê. ÅÍ caïc bçnh gia nhiãût haû aïp thç næåïc âoüng âæåüc däön tæì GNHA5  GNHA6  GNHA7 räöi duìng båm næåïc âoüng däön vãö âiãøm häùn håüp K trãn âæåìng næåïc ngæng chênh. Næåïc SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 17 Đồ án tốt nghiệp  GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng âoüng trong bçnh GNHA8 vaìì bçnh laìm laûnh ejectå âæåüc âæa vãö bçnh ngæng. 2.2. Caïc thäng säú håi vaìì næåïc âäö thë i - s biãøu diãùn quaï trçnh laìm viãûc cuía doìng håi trong tua bin. * Khi håi âæa vaììo tua bin, qua caïc van âiãöu chènh, håi bë tiãút læu, do âoï aïp suáút cuía håi træåïc táöng âáöu cuía tua bin giaím âi khoaíng 5% so våïi aïp suáút ban âáöu P0 [TL-1]. Nghéa laì: P0’ = 0,95 P0 Váûy aïp læûc træåïc táöng dáöu tua bin: P’ 0 = 0,95. P0 = 0,95. 168 = 160,5 * Tæì aïp suáút vaìì nhiãût âäü cuía håi taûi caïc cæía trêch entanpi cuía håi æïng våïi caïc cæía trêch âoï. * AÏp suáút laìm viãûc taûi bçnh gia nhiãût âæåüc láúy nhoí hån aïp suáút taûi caïc cæía trêch tæång æïng tæì 3  8% [TL-1]. ÅÍ âáy ta choün P = 5%. * Riãng taûi bçnh khæí khê choün laìm viãûc våïi P’ =7bar håi cáúp cho bçnh khæí khê âæåüc láúy tæì cæía trêch säú 4 coï aïp suáút cao do âoï phaíi quan van giaím aïp træåïc khi vaììo bçnh khæí khê. * Do âiãöu kiãûn khê háûu åí Viãût Nam, nhiãût âäü næåïc laìm maït bçnh ngæng laì 260C do âoï aïp suáút ngæng tuû P K thay âäøi. Nhiãût âäü ngæng tuû âæåüc xaïc âënh nhæ sau: tk = t1 + t + , 0C; [TL-3] Trong âoï: tk: Nhiãût âäü ngæng tuû åí bçnh ngæng, 0C t1: Nhiãût âäü næåïc laìm maït, 0C t: Âäü gia nhiãût næåïc laìm maït, 0C SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 18 Đồ án tốt nghiệp GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng  : Âäü gia nhiãût thiãúu cuía næåïc åí trong bçnh ngæng, 0C Caïc giaï trë håüp lyï cuía t k, âæåüc xaïc âënh bàòng tênh toaïn kinh tãú kyî thuáût kãút håüp cuía 3 yãúu täú: aïp læûc cuäúi Pk cuía håi trong tua bin, bçnh ngæng vaìì hãû thäúng cung cáúp næåïc. Âäü gia nhiãût næåïc laìm maït t = 8 120C [TL-3] Âäü gia nhiãût thiãúu cuía næåïc åí bçnh ngæng  = 350C [TL-3] Choün: t = 80C  = 3 0C  tx = 26 + 8 + 3 = 370C Tæång æïng coï Pk = 0,063 bar Tra baíng 3 [TL-4] ta coï i”k = 2569 KJ/kg i’k = 155 KJ/kg Choün âäü khä sau táöng cuäúi cuía tua bin laì x = 0,95 thç ik = x. i”k + (1 - x)i’k = 0,95. 2569 + (1 - 0,95). 155  ik = 2448,3 KJ/kg * Vç âaî biãút aïp suáút laìm viãûc cuía bçnh gia nhiãût nãn ta xaïc âënh âæåüc nhiãût âäü næåïc âoüng. Tæì âáy ta thäng qua âäü gia nhiãût thiãúu cho næåïc.  = 3  70C [TL-3] ta tçm âæåüc nhiãût âäü næåïc ngæng sau bçnh gia nhiãût (sau khi âæåüc hám noïng) tH = t n +  Våïi: 0 tH: Nhiãût âäü næåïc âoüng cuía bçnh gia nhiãût, C SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 Trang 19 Đồ án tốt nghiệp GVHD:PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng  tn: Nhiãût âäü næåïc ngæng sau bçnh gia nhiãût, 0 C : Âäü gia nhiãût thiãúu cho næåïc, 0C (choün  = 50C) Trãn cå såí âoï ta coï baíng 3 vaìì tæì âoï ta xáy dæûng âäö thë i - S biãøu diãùn quaï trçnh laìm viãûc cuía doìng håi trong tua bin våïi caïc thäng säú: P, t, i : aïp suáút, nhiãût âäü vaìì entanpi caïc cæía trêch, bar, 0C, KJ/kg p’ - aïp suáút håi træåïc caïc thiãút bë gia nhiãût, bar. Xaïc âënh âæåüc aïp læûc håi taûi caïc thiãút bë gia nhiãût nhæ sau: p’ = 0,95.p [TL-1] tH, i’H - nhiãût âäü vaì entanpi cuía næåïc ngæng baîo hoìa, 0C, kJ/kg. tn, in - nhiãût âäü vaì entanpi cuía næåïc sau caïc bçnh gia nhiãût, 0C, kJ/k Baíng 2: Thäng säú håi taûi caïc cæía trêch, næåïc âoüng vaìì næåïc ngæng taûi caïc bçnh gia nhiãût. Thäng säú håi vaìì næåïc Âiãøm Thiãút quaï bë gia trçnh nhiãût 0 - 0’ - 1 2 2’ P bar 168 T 0 C 538 i P’ KJ/kg bar tH i’â C KJ/kg 0 tn,0C in KJ/kg 3394 - - - - 160,5 534 3392, - - - - GNCA1 60,5 GNCA2 39,1 375 14 3124,5 57,48 272,69 1199,2 265,69 1163,66 315 3057,6 37,15 245,2 1067,4 240,2 35,4 538 3548,9 - SVTH : Nguyễn Nam Phong – lớp 05N2 - - - - 1040,6 Trang 20
- Xem thêm -