Tài liệu Theory and practical application of nominal clauses,

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A _ Lêi nãi §Çu Tõ ®¹i héi cña ®¶ng lÇn VI ®Ò ra chÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ míi , giê ®©y víi ®êng nèi ®óng ®¾n ®ã, ®Êt níc chóng ta ®· vµ ®ang bíc vµo thêi kú ph¸t triÓn míi, thêi kú “ §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n íc”®· ®Þnh híng ph¸t triÓn nh»m môc tiªu x©y dùng ®Êt níc ta thµnh mét níc cã nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, cã mét c¬ cÊu thÝch hîp víi c¬ cÊu kinh tÕ vµ phï hîp víi lùc lîng s¶n xuÊt. VËy ®©y kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn viÖc nguyªn cøu quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña c«ng cuéc ®æi míi CNXH mµ chóng ta ®ang tiÕn hµnh h«m nay. ViÖc thùc hiÖn m« h×nh nµy trong thùc tÕ kh«ng nh÷ng lµ néi dung cña c«ng cuéc ®æi míi, mµ h¬n thÕ n÷a nã lµ ph¬ng tiÖn ®Ó níc ta ®i tíi môc tiªu ph¸t triÓn CNXH. Do vËy mét ®Êt níc ph¸t triÓn lµ ®îc ®¸nh gi¸ tõ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt , vµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt , trong thêi ®¹i ngµy nay tr×nh ®é khoa häc kü thuËt ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ song quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi lùc lîng s¶n xuÊt vÉn lµ c¬ së chÝnh cho sù ph¸t triÓn cña nã . Do vËy tõ yÕu tè cã phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt ë níc ta hiÖn nay mµ em ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy. B_ Néi Dung Ch¬ngI Quan §iÓm Cña TriÕt Häc M¸c VÒ Quy LuËt Quan HÖ S¶n XuÊt Phï Hîp Víi Tr×nh §é Ph¸tTriÓn Cña Lùc lîng S¶n XuÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi cã mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt riªng, ®ã lµ c¸ch thøc con ngêi thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt ë mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh. Ph¬ng thøc s¶n xuÊt vËt chÊt lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt 1.1.Lùc lîng s¶n xuÊt . Lùc lîng s¶n xuÊt lµ sù biÓu hiÖn gi÷a con ngêi víi tù nhiªn. Tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt thÓ hiÖn tr×nh ®é chinh phôc thiªn nhiªn cña con ngêi trong giai ®o¹n nhÊt ®Þnh vµ lùc lîng s¶n xuÊt lµ sù kÕt hîp gi÷a ngêi lao ®éng víi t liÖu s¶n xuÊt. Ngêi lao ®éng víi nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt , thãi quen lao ®éng sö dông t liÖu ®Ó s¶n xuÊt t¹o ra cña c¶i vËt chÊt .T liÖu s¶n xuÊt gåm ®èi tîng lao ®éng vµ t liÖu lao ®éng. Trong t liÖu lao ®éng cã c«ng cô lao ®éng vµ nh÷ng t liÖu lao ®éng kh¸c. Ngoµi c«ng cô lao ®éng trong t liÖu s¶n xuÊt cßn cã ®èi tîng lao ®éng, ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt nh :®êng, x¸, cÇu cèng... lµ yÕu tè quan träng cña lùc lîng s¶n xuÊt. 1.2. Quan hÖ s¶n xuÊt. Mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt, còng nh lùc lîng s¶n xuÊt. Quan hÖ s¶n xuÊt thuéc lÜnh vùc ®êi sèng vËt chÊt x· héi . TÝnh chÊt quan hÖ s¶n xuÊt ®îc thÓ hiÖn ë chç chóng tån t¹i kh¸ch quan ®éc lËp ý thøc con ngêi. Quan hÖ s¶n xuÊt lµ quan hÖ kinh tÕ c¬ b¶n cña mét h×nh th¸i kinh tÕ x· héi . Mçi quan hÖ s¶n xuÊt biÓu hiÖn cho b¶n chÊt cña mét h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh. Quan hÖ s¶n xuÊt gåm nh÷ng mÆt c¬ b¶n sau:  Quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt  Quan hÖ tæ chøc qu¶n lý  Quan hÖ ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng. Ba quan hÖ nãi trªn cã quan hÖ së h÷u víi nhau, trong ®ã quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh víi tÊt c¶ c¸c quan hÖ kh¸c. Quan hÖ s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt æn ®Þnh t¬ng ®èi trong b¶n chÊt x· héi vµ tÝnh phong phó ®a d¹ng cña c¸c h×nh thøc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3 Quy luËt vÒ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt, chóng tån t¹i kh«ng t¸ch rêi nhau mµ cßn t¸c ®éng biÖn chøng lÉn nhau, h×nh thµnh quy luËt x· héi phæ biÕn cña toµn bé lÞch sö loµi ngêi. Quy luËt vÒ quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt v¹ch râ tÝnh chÊt phô thuéc kh¸ch quan cña quan hÖ s¶n xuÊt vµo sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. 1.3.1 Tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt cña nã. TÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ tÝnh chÊt cña t liÖu st¶n xuÊt cña lao ®éng. Nã thÓ hiÖn tÝnh chÊt t liÖu s¶n xuÊt lµ sö dông c«ng cô thñ c«ng vµ lao ®éng riªng lÎ. Cßn tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt lµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng cô lao ®éng , kü thuËt, kinh nghiÖm vµ nh÷ng kü n¨ng cña ngêi lao ®éng , vµ tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng . Tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt cµng cao th× sù ph©n c«ng cµng tØ mØ, khi ®ã tr×nh ®é cña ph©n c«ng lao ®éng cµng thÓ hiÖn râ dµng tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt 1.3.2 Lùcläng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt. Xu híng s¶n xuÊt vËt chÊt lµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn ,sù biÕn ®æi bao giê còng b¾t ®Çu b»ng sù biÕn ®æi cña lùc lîng s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lùc lîng s¶n xuÊt trë thµnh yÕu tè, c¸ch m¹ng nhÊt. Cßn quan hÖ s¶n xuÊt lµ yÕu tè æn ®Þnh cã khuynh híng l¹c hËu h¬n sù ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt lµ néi dung lµ ph¬ng thøc cßn quan hÖ s¶n xuÊt lµ h×nh thøc x· héi cña nã. Do vËy cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt , quan hÖ s¶n xuÊt còng h×nh thµnh vµ biÕn ®æi cho phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cu¶ lùc lîng s¶n xuÊt, sù phï hîp ®ã lµ ®éng lùc lµm cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Nhng lùc lîng s¶n xuÊt thêng ph¸t triÓn, ph¸t triÓn nhanh cßn quan hÖ s¶n xuÊt cã xu híng æn ®Þnh khi lùc lîng s¶n xuÊt ®· ph¸t triÓn nªn mét tr×nh ®é míi , th× khi ®ã quan hÖ s¶n xuÊt kh«ng cßn phï hîp víi nã n÷a sÏ n¶y sinh m©u thuÉn gay g¾t gi÷a hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn kh¸ch quan ®ã tÊt yÕu dÉn ®Õn xo¸ bá quan hÖ s¶n xuÊt cò thay b»ng quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp víi tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt më ®êng cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn . 1.3.3.Quan hÖ s¶n xuÊt t¸c ®éng qua l¹i víi lùc lîng s¶n xuÊt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sù h×nh thµnh, biÕn ®æi ph¸t triÓn cña quan hÖ s¶n xuÊt phô thuéc vµo tÝnh chÊt, tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt. Quan hÖ s¶n xuÊt lµ h×nh thøc x· héi mµ lùc lîng s¶n xuÊt dùa vµo ®ã ph¸t triÓn, nã t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi lùc lîng s¶n xuÊt , cã thÓ thóc ®Èy hoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. NÕu quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt nã thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh, cßn nÕu nã kh«ng phï hîp th× nã k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, song t¸c dông k×m h·m ®ã chØ t¹m thêi theo tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan, cuèi cïng nã sÏ bÞ thay thÕ b»ng kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt, tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt. Së dÜ quan hÖ s¶n xuÊt cã thÓ t¸c ®éng m¹nh mÏ trë l¹i ®èi víi lùc lîng s¶n xuÊt ( thóc ®Èy hoÆc k×m h·m) v× ë ®©y chóng cã quan hÖ mËt thiÕt , chÆt chÏ víi nhau, cïng hç trî lÉn nhau. Tuy nhiªn kh«ng ®îc hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n tÝnh tÝch cùc cña quan hÖ s¶n xuÊt chØ lµ vai trß cu¶ nh÷ng h×nh thøc së h÷u, mçi kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt lµ mét hÖ thèng, mét chØnh thÓ h÷u c¬ gåm ba mÆt: Quan hÖ së h÷u , quan hÖ qu¶n lý vµ quan hÖ ph©n phèi . ChØ trong chØnh thÓ ®ã quan hÖ s¶n xuÊt míi trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt. 1.3.4. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. Khi tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt cßn thñ c«ng th× tÝnh chÊt cña nã lµ tÝnh chÊt c¸ nh©n. Nã thÓ hiÖn ë chç chØ lµ mét ngêi cã thÓ sö dông ®îc nhiÒu c«ng cô kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o s¶n phÈm. Nh vËy tÝnh tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn quan hÖ s¶n xuÊt míi. Khi s¶n xuÊt b»ng m¸y ra ®êi tr×nh ®é s¶n xuÊt ph¸t triÓn th× con ngêi ¸p dông nã vµo nhiÒu chøc n¨ng kh¸c nhau, nh vËy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i cã nhiÒu ngêi tham gia, vµ khi Êy s¶n phÈm lao ®éng lµ thµnh qu¶ cña nhiÒu ngêi, v× vËy ë ®©y lùc lîng s¶n xuÊt mang tÝnh x· héi ho¸. ¡ng ghen viÕt “ Giai cÊp t s¶n kh«ng thÓ biÕn t liÖu s¶n xuÊt cã tÝnh h¹n chÕ Êy thµnh lùc lîng s¶n xuÊt m¹nh mÏ ®îc nÕu kh«ng biÕn nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt cña c¶i thµnh t liÖu s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt x· héi mµ chØ mét sè ngêi cïng lµm míi cã thÓ sö dông ®îc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt Xu híng cña s¶n xuÊt vËt chÊt lµ kh«ng ngõng biÕn ®æi ph¸t triÓn >Sù biÕn ®æi ®ã bao giê còng b¾p ®Çu b»ng sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt mµ tríc hÕt lµ c«ng cô. Nh vËy quan hÖ s¶n xuÊt vèn lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt(æn ®Þnh t¬ng ®èi ), quan hÖ s¶n xuÊt trë thµnh xiÒng sÝch k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ( kh«ng phï hîp ), phï hîp vµ kh«ng phï hîp lµ biÓu hiÖn cña m©u thuÉn biÖn chøng cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt , tøc lµ phï hîp trong m©u thuÉn vµ bao trïm m©u thuÉn. Khi phï hîp còng nh kh«ng phï hîp víi lùc lîng s¶n xuÊt còng nh quan hÖ s¶n xuÊt lu«n cã tÝnh ®éc lËp víi lùc lîng s¶n xuÊt , nã quy ®Þnh môc ®Ých x· héi cña s¶n xuÊt , tõ ®ã h×nh thµnh nh÷ng yÕu tè hoÆc thóc ®Èy , hoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Sù t¸c ®éng trë l¹i nãi trªn cña quan hÖ s¶n xuÊt bao giê còng th«ng qua c¸c quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n phï hîp vµ kh«ng phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt lµ kh¸ch quan vµ phæ biÕn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt , nã sÏ kh«ng ®óng trong chñ nghÜa t b¶n (CNTB) lu«n lu«n diÔn ra “Kh«ng phï hîp “, cßn trong chñ nghÜa x· héi (CNXH) “Phï hîp “ quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt . CH¦¥NG II Quan HÖ S¶n XuÊt Phï Hîp Víi TÝnh ChÊt Tr×nh ®é Ph¸t TriÓn Cña Lùc Lîng S¶n Víi C«ng Cuéc §æi Míi Kinh TÕ ë Níc Ta Trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt , c¶i t¹o vµ x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt thiÕt ph¶i g¾n liÒn víi viÖc nhËn thøc vµ vËn dông quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. 2.1.Nh×n l¹i nh÷ng sai lÇm cña quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt , tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt tríc ®¹i héi VI Do nhËn thøc cha ®óng ®¾n vÒ quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt trong c«ng cuéc c¶i t¹o quan hÖ cò vµ x©y dùng quan hÖ míi chóng ta ®· ra søc vËn ®éng hay cìng bøc n«ng d©n ®i vµo hîp t¸c x·, ®Ó më réng quy m« n«ng trêng, nhµ may, xÝ nghiÖp lín mµ kh«ng tÝnh ®Õn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt ®ang trong thêi kú thÊp kÐm chóng ta ®· t¹o ra nh÷ng quy m« vµ ngé nhËn lµ cã “ Quan hÖ s¶n xuÊt XHCN” vµ cßn nãi r»ng mçi bíc c¶i t¹o quan hÖ s¶n xuÊt cò x©y dùng quan hÖ míi ®Òu thóc ®Èy sù ra ®êi vµ lín m¹nh lùc lîng s¶n xuÊt. Quan hÖ s¶n xuÊt cã kh¶ n¨ng “Vît tríc ‘... “Më ®êng” cho sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, nhng thùc tÕ ë nh÷ng n¨m qua ®· chøng minh quan ®iÓm ®ã lµ sai lÇm, ë ®©y sai lÇm kh«ng ph¶i chóng ta duy tr× quan hÖ s¶n xuÊt l¹c hËu so víi sù ph¸t triÓn cu¶ lùc l îng s¶n xuÊt mµ cã nh÷ng mÆt cña quan hÖ s¶n xuÊt bÞ ®Èy lªn cao . Qu¸ xa mét c¸ch gi¶ t¹o lµm cho nã t¸ch dêi víi tr×nh ®é thÊp kÐm cña lùc lîng s¶n xuÊt . Nh vËy nhËn ®Þnh trong ®¹i héi VI lµ cã c¨n cø ®· lµm phong phó thªm lý luËn biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt bÞ k×m h·m kh«ng chØ trong trêng hîp quan hÖ s¶n xuÊt l¹c hËu mµ c¶ khi quan hÖ s¶n xuÊt ph¸t triÓn kh«ng ®ång bé , cã nh÷ng yÕu tè ®i qu¸ xa víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Do vËy thùc tr¹ng kinh tÕ ë níc ta víi nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu th× tÝnh tÊt yÕu ph¶i c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ph¸t triÓn c«ng nghiÖp quèc doanh c«ng nghiÖp nÆng chØ nªn coi ®ã lµ môc ®Ých l©u dµi ph¶i tiÕn tíi chø kh«ng coi nh mét tÊt yÕu trùc tiÕp ph¶i c¶i t¹o ngay. Song chóng ta ®· b¾t chÊp thùc tÕ kh¸ch quan mµ chØ tin vµo vai trß tÝch cùc cña nh©n tè chÝnh trÞ tëng r»ng cã kh¶ n¨ng chñ ®éng t¹o ra quan hÖ s¶n xuÊt më ®êng cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Nhng thùc tÕ chóng ta kh«ng thÓ rót ng¾n ®îc ‘Nh÷ng c¬n ®au cña thêi kú sinh ®Î ‘ dÉu sao còng kh«ng thÓ nhÈy qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn tù nhiªn hay dïng c¸c s¸c lÖnh ®Ó xo¸ bá c¸c giai ®o¹n ®ã . 2.2.§êng lèi ph¸t triÓn quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l¬ng s¶n xuÊt theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Qu¸ tr×nh l·nh ®¹o x©y dùng ®Êt níc ®i nªn con ®êng XHCN. §¶ng ®· rót ra nh÷ng kinh nghiÖm vµ x¸c ®Þnh r»ng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho s¶n xuÊt chËm ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n lµ “ Kh«ng l¾m v÷ng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xu©t “. Tõ ®ã ®¶ng ta ®· rót ra nh÷ng cèt lâi ®Ó ®Èy m¹nh viÖc vËn dông quy luËt b»ng c¸ch nªu ra nh÷ng vÊn ®Ò g¾n quan hÖ s¶n xuÊt víi c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt, ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh nhËn thøc vµ nh÷ng bíc ®i thÝch hîp. Vµ §¶ng ta ®· nhËn thøc r»ng : sù phï hîp gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt kh«ng bao giê lµ sù phï hîp tuyÖt ®èi, kh«ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã m©u thuÉn, kh«ng thay ®æi . Sù phï hîp ®ã kh«ng bao giê lµ sù hoµ hîp chung mµ bao giê còng tån t¹i díi nh÷ng h×nh thøc cô thÓ, thÝch øng víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nhÊt ®Þnh víi tr×nh ®é nµo cña lùc lîng s¶n xuÊt .Trong thêi kú qu¸ ®é nªn XHCN nÒn kinh tÕ kh«ng cßn lµ nÒn kinh tÕ t b¶n , nhng còng cha hoµn toµn lµ nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa. Bëi vËy c«ng cuéc c¶i t¹o XHCN ph¶i chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm cña sù tån t¹i kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. Trong c¶i t¹o quan hÖ s¶n xuÊt cò vµ x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi , ®¹i héi lÇn VI cña ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng ®· nhÊn m¹nh lµ ph¶i gi¶i quyÕt ®ång bé ba mÆt , x©y dùng chÕ ®é së h÷u , qu¶n lý vµ chÕ ®é ph©n phèi, ë ®©y kh«ng chØ nhÊn m¹nh viÖc x©y dùng chÕ ®é së h÷u mµ bá qua hai chÕ ®é kia , kh«ng nªn qu¸ ®Ò cao nã vµ chØ coi ®ã lµ c¸i quy luËt ®Ó x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi. Trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc ph¶i tu©n thñ quy luËt sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt, tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt, ®Ó tõ ®ã cã thÓ cã nh÷ng bíc ®i thÝch hîp. Qui luËt ®ã lu«n ®îc coi lµ t tëng chØ ®¹o quan hÖ s¶n xuÊt cò , x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt .§¹i héi VI ®· chØ râ “ §¶m b¶o sù phï hîp gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lu«n lu«n kÕt hîp chÆt chÏ t¹o quan hÖ s¶n xuÊt víi tæ chøc s¶n xuÊt “ , kh«ng nªn nãng véi duy ý chÝ trong viÖc x¸c ®Þnh trËt tù bíc ®i còng nh viÖc lùa chän c¸c h×nh thøc kinh tÕ cÇn ph¶i c¶i t¹o .Tãm l¹i viÖc x©y dùng hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt XHCN nhÊt thiÕt ph¶i ®¶m b¶o sù thÝch øng toµn bé gi÷a ba yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt cung nh mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. 2.3.Ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt vµ x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. NÒn v¨n minh nh©n lo¹i suy cho cïng lµ do sù ph¸t triÓn ®óng híng cña lùc lîng s¶n xuÊt. Do vËy trong qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH viÖc ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt , quan hÖ s¶n xuÊt míi lµ nhiÖm vô cÇn thiÕt. 2.3.1.Thùc tr¹ng nguån nh©n lùc níc ta hiÖn nay. Chóng ta tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ níc ta lµ níc n«ng nghiÖp l¹c hËu, c«ng nghiÖp cßn chiÕm tû träng nhá . Theo sè liÖu thèng kª ë viÖt nam lao ®éng ho¹t ®éng chiÕm 45% d©n sè, trong ®ã n«ng nghiÖp chiÕm 75% , c«ng nghiÖp chØ chiÕm 11% cßn l¹i lµ c¸c nghµnh dÞch vô kh¸c. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChiÕn lîc æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2000 ®· ®a ra c¸c th«ng tin dù b¸o vÒ nguån lùc lao ®éng , bíc vµo thËp kû 90 níc ta cã 65 triÖu d©n víi 35 triÖu ngêi trong ®é tuæi lao ®éng . §Õn n¨m 2000 níc ta cã kho¶ng 85 triÖu d©n víi 45 triÖu lao ®éng , vµ t×nh h×nh gi¸o dôc níc ta cßn nhiªu ®iÒu ®¸ng lo ng¹i , sè lîng häc sinh bá häc ngµy cµng t¨ng vµ tû lÖ t¸i mï ch÷ ë miÒn nói, vïng s©u vïng xa diÔn ra ngµy cµng phæ biÕn , chÊt lîng gi¸o dôc kh«ng cßn ®¶m b¶o . NÕu nh tû lÖ gi¸o dôc ®¹i häc ë mét sè níc §«ng Nam A lµ kho¶ng 60-80 sinh viªn /1000 d©n cßn ë níc ta th× kho¶ng chõng 25 sv/1000 d©n trong khi ®ã lîng lao ®éng cã kü thuËt l¹i ®ang thiÕu trÇm träng, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thõa thÇy, thiÕu thî 2.3.2.Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt Níc ta lµ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu ®i nªn chñ nghÜa x· héi trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n kh«ng cã nguån vèn, kh¶ n¨ng khoa häc cßn h¹n chÕ do ®ã th× chóng ta kh«ng thÓ ®æi míi ngay lùc lîng s¶n xuÊt , v× vËy nh÷ng yÕu tè lùc lîng s¶n xuÊt truyÒn thèng vÉn cÇn ph¶i ®îc duy tr× vµ khai th¸c. Trong hoµn c¶ch hiÖn nay lùc lîng s¶n xuÊt bæ sung quan träng ®èi víi giai ®o¹n chuyÓn tiÕp cña lùc lîng s¶n xuÊt ®i cÇn ph¶i sµng läc trong lùc lîng s¶n xuÊt truyÒn thèng, nh÷ng yÕu tè nµo cã gi¸ trÞ bæ sung cho viÖc x©y dùng lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i cÇn ph¶i kÕt hîp c¸c yÕu tè truyÒn thèng víi nh÷ng yÕu tè hiÖn ®¹i. Do vËy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho con ngêi chñ ®éng nhËn thøc vµ gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt , ®iÒu chØnh quan hÖ s¶n xuÊt ®Ó th«ng qua ®ã ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt ®ång thêi muèn t¹o ra nh÷ng ®éng lùc tÝch cùc kÝch thÝch n¨ng lùc s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng , th× ®ßi hái ph¶i cã mét c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp .Do vËy muèn gi¶i phãng vµ ph¸t huy triÖt ®Ó nh©n tè con ngêi trong s¶n xuÊt tríc hÕt ph¶i cã chiÕn lîc vÒ con ngêi nh»m t¹o ra nh÷ng biÕn ®æi tÝch cùc vÒ c¬ cÊu chÊt lîng. 2.4. X©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. TÝnh chÊt kh¸ch quan ®Ó x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn . X©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lu«n lµ yªu c©ï ®Æt ra ®èi mäi chÕ ®é x· héi. §èi víi níc ta ®ång chÝ Tæng bÝ th §ç Mêi ®· kh¼ng ®Þnh “ NÕu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ho¸ t¹o nªn lùc lîng s¶n xuÊt cÇn thiÕt cho chÕ ®é míi th× viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn chÝnh lµ ®Ó x©y dùng hÖ thèng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp. §¹i héi VI cña ®¶ng ®· chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ ®óng. Bëi v× nã biÓu hiÖn sù lùa chän nh÷ng h×nh thøc bíc ®i gi¶i ph¸p thÝch hîp víi nh÷ng tr¹ng th¸i kinh tÕ hiÖn nay. Bëi vËy thùc tÕ mÊy n¨m qua cho thÊy chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®· gãp phÇn gi¶i phãng vµ ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt ®a ®Õn nh÷ng thµnh tùu to lín vµ cã ý nghÜa quan träng. V× vËy §¹i héi ®¶ng VII kh¼ng ®Þnh ‘ TiÕp tôc thùc hiÖn nhÊt qu¸n l©u dµi chÝnh s¸ch nµy khuyÕn khÝch mäi doanh nhgiÖp vµ c¸ nh©n trong níc khai th¸c tiÒm n¨ng ra søc ®Çu t ph¸t triÓn.. . Trong khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn mét mÆt cÇn ph¶i tho¸t ra khái sù trãi buéc cña t duy cò nh÷ng nhËn thøc cha ®óng tríc ®©y ®«Ý víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ , kh«ng thÊy hÕt ®îc c¸c vai trß tÝch cùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ t b¶n t nh©n, t b¶n nhµ níc trong qu¸ tr×nh x©y dùng x· héi chñ nghÜa tõ ®ã chñ ®éng th¸o gì nh÷ng víng m¾c hoÆc thiÕu sù qu¶n lý híng dÉn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy ph¸t triÓn ®óng híng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C- KÕt LuËn Quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt ®©y lµ quy luËt phæ biÕn cña mäi h×nh thøc kinh tÕ v¹ch ra tÝnh chÊt phô thuéc kh¸ch quan cña quan hÖ s¶n xuÊt vµ sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt t¸c ®éng l¹i lùc lîng s¶n xuÊt. Xu híng cña s¶n xuÊt vËt chÊt lµ kh«ng ngõng biÕn ®æi ph¸t triÓn ,sù biÕn ®æi ph¸t triÓn ®ã bao giê còng b¾t ®Çu sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng, c«ng cô lao ®éng ph¸t triÓn dÉn ®Õn m©u thuÉn gay g¾t víi quan hÖ s¶n xuÊt vµ ®ßi hái kh¸ch quan ph¶i xo¸ bá quan hÖ s¶n xuÊt cò thay b»ng quan hÖ s¶n xuÊt míi. LÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi loµi nguêi lµ lÞch sö thay ®æi c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt, sù thay ®æi ®ã b¾t ®Çu tõ sù thay ®æi lùc lîng s¶n xuÊt. X· héi loµi ngêi tr¶i qua 5 ph¬ng thøc s¶n xuÊt ‘Céng s¶n nguyªn thuû ,chiÕm h÷u l« lÖ x· héi phong kiÕn ,TBCN,XHCN’. Lùc lîng s¶n xuÊt lµ néi dung ,lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt quan hÖ s¶n xuÊt lµ h×nh thøc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , h×nh thøc cña s¶n xuÊt còng æn ®Þnh h¬n song sù æn ®Þnh ®ã còng chØ lµ t¹m thêi vµ sím muén còng ph¶i thay ®æi cho phï hîp. Quan hÖ s¶n xuÊt, xuÊt ph¸t tõ lùc lîng s¶n xuÊt nhng khi ra ®êi nã cã vai trß t¸c ®éng trë l¹i tÝch cùc . Mèi quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi chÊt lîng vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt nã thóc ®Èy s¶n suÊt ph¸t triÓn nhanh, ngîc l¹i nã còng k×m h·m sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt .Khi ra ®êi , quan hÖ s¶n xuÊt quy ®Þnh môc ®Ých ®óng híng ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt , quy ®Þnh hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt vµ qu¶n lý x· héi , quy ®Þnh ph¬ng thøc ph©n phèi Ýt hay nhiÒu mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng ViÖc t×m ra nh÷ng sù ®iÒu chØnh thÝch øng cña CNTB vÒ quy luËt s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt thóc ®Èy t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n. A- Lêi nãi §Çu B* Môc lôc Néi Dung Ch¬ng I: Quan §iÓm Cña TriÕt Häc M¸c VÒ Quy LuËt Quan HÖ S¶n XuÊt Phï Hîp Víi Tr×nh §é Ph¸tTriÓn Cña Lùc lîng S¶n XuÊt 1.1.Lùc lîng s¶n xuÊt . 1.2. Quan hÖ s¶n xuÊt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3. Quy luËt vÒ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt. 1.3.1.Tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt cña nã. 1.3.2.Lùcläng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt. 1.3.3.Quan hÖ s¶n xuÊt t¸c ®éng qua l¹i víi lùc lîng s¶n xuÊt. 1.3.4. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. * CH¦¥NG II Quan HÖ S¶n XuÊt Phï Hîp Víi TÝnh ChÊt Tr×nh ®é Ph¸t TriÓn Cña Lùc Lîng S¶n Víi C«ng Cuéc §æi Míi Kinh TÕ ë Níc Ta 2.1.Nh×n l¹i nh÷ng sai lÇm cña quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt , tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt tríc ®¹i héi VI 2.2.§êng lèi ph¸t triÓn quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l¬ng s¶n xuÊt theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. 2.3.Ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt vµ x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. 2.3.1.Thùc tr¹ng nguån nh©n lùc níc ta hiÖn nay. 2.3.2.Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt 2.4.X©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. - TÝnh chÊt kh¸ch quan ®Ó x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn . C- KÕt LuËn
- Xem thêm -