Tài liệu Thành lập văn phòng luật sư và công ty luật

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Du lÞch lµ sø gi¶ cña hoµ b×nh, h÷u nghÞ vµ hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia, c¸c d©n téc. Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña KHKT hiÖn ®¹i, nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng ®· cã sù ph¸t triÓn vît bËc, ®¹t thµnh tùu to lín lµm cho ®êi sèng ngêi d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao. Cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã du lÞch ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò ®îc mäi ngêi trªn thÕ giíi quan t©m vµ ®· trë thµnh nhu cÇu. §¶ng vµ Nhµ níc ta rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng ph¸t triÓn du lÞch vµ coi kinh doanh du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong thÕ kû XXI. Víi vÞ trÝ giao lu thuËn lîi, tµi nguyªn du lÞch ®a d¹ng, giµu b¶n s¾c d©n téc vµ nguån nh©n lùc dåi dµo ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ du lÞch - mét ngµnh "c«ng nghiÖp kh«ng khãi" nãi riªng. §Ó tån t¹i ®îc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t, c¸c doanh nghiÖp du lÞch ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ th¨ng trÇm, lu«n ph¶i cã nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh phï hîp víi sù thay ®æi kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ. Vît lªn trªn nh÷ng khã kh¨n ®ã C«ng ty du lÞch quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t ®· tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ trë thµnh mét doanh nghiÖp v÷ng m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ trêng vµ kiÕn thøc thùc tÕ qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty du lÞch quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty Du lÞch quèc tÕ vµ BiÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1.1.1 C¬ së h¹ tÇng cña c«ng ty Nguyễn Thanh Phương 1 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty Du lich quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t chÝnh thøc thµnh lËp ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 1998 theo quyÕt ®Þnh cña Së kÕ ho¹ch ®Çu t Hµ Néi sè 02030031 do c« Lª V©n Anh lµm gi¸m ®èc vµ lµ ngêi s¸ng lËp ra c«ng ty. Trô së chÝnh t¹i sè 100/168 V¬ng Thõa VòThanh Xu©n- Hµ Néi. 1.1.2 M« h×nh tæ chøc qu¶n lý vµ kinh doanh cña c«ng ty. Gi¸m ®èc Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Nh©n viªn Kinh doanh tiÕp thÞ Nh©n viÒn qu¶n lý Nh©n sù Nh©n viÒn §iÒu hµnh M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty lµ m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng víi c¸c bé phËn sau Gi¸m ®èc: Lµ ngêi n¾m quyÒn hµnh cao nhÊt trong c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c«ng ty, Nhµ níc vµ toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C¸c nh©n viªn chøc n¨ng: QuyÒn h¹n, nhiÖm vô, chøc n¨ng cña c¸c nh©n viªn ®îc quy ®Þnh cô thÓ trong v¨n b¶n. Nh©n viªn tµi chÝnh kÕ to¸n: Gåm 1 ngêi qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh, cã nhiÖm vô thanh quyÕt to¸n hîp ®ång tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¶m b¶o theo dâi ®Çy ®ñ mäi qu¸ tr×nh sö dông vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty, t¹o nguån tµi chÝnh ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t ph¸t triÓn sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Nh©n viªn kinh doanh- tiÕp thÞ: Gåm 2 ngêi, nghiªn cøu, t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t×nh h×nh c¹nh tranh thÞ trêng: LËp kÕ ho¹ch tiÕp thÞ vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh ®· ®îc duyÖt cho c¸c dÞch vô cña c«ng ty. Tham gia vµo qu¸ tr×nh lËp vµ Nguyễn Thanh Phương 2 QLDL 10-58 §éi xe Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 triÓn khai thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c x¸c ®Þnh kh¸ch hµng môc tiªu cña c«ng ty, khai th¸c hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn më réng thÞ trêng sö dông dÞch vô cña c«ng ty; x©y dùng c¸c ®Þnh møc qu¶n lý chi phÝ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng trùc tiÕp kinh doanh, khai th¸c c¸c lo¹i h×nh dÞch vô; Gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn doanh thu cña C«ng ty, x©y dùng vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c m¹ng líi kh¸ch hµng cña C«ng ty. ThiÕt lËp vµ cñng cè quan hÖ l©u dµi ®èi víi mäi ®èi tîng kh¸ch hµng, phôc vô vµ lµm tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c dÞch vô cña c«ng ty. Nh©n viªn nh©n sù: §¶m b¶o cho c«ng ty cã ®Çy ®ñ nguån nh©n lùc ®Ó ho¹t ®éng, cung øng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý cña C«ng ty; Nghiªn cøu thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng nh»m ®éng viªn vµ sö dông tèt c¸c nguån nh©n lùc hiÖn h÷u vµ ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao trong c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty; LËp vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng tuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh»m cung cÊp kü n¨ng kiÕn thøc cÇn thiÕt cho ngêi lao ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu c«ng t¸c ®ßi hái; X©y dùng so¹n th¶o néi quy, quy chÕ vµo c«ng t¸c khen thëng kû luËt; Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®¶m b¶o chÊt lîng trong ho¹t ®éng cña C«ng ty; Lµm thñ tôc liªn quan ®Õn ph¸p luËt vµ b¶o qu¶n c¸c hå s¬ ph¸p lý vÒ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty; Cung cÊp dÞch vô hç trî, ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty: c¬ së vËt chÊt, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, tiÕp kh¸ch, vÖ sinh m«i trêng, c«ng t¸c v¨n th b¶o mËt. Nh©n viªn ®iÒu hµnh: Gåm 1 ngêi cã chøc n¨ng nhiÖm vô sau: - ChuÈn bÞ c¸c dÞch vô theo ch¬ng tr×nh ®· ký víi kh¸ch. - Thêng xuyªn theo dâi c¸c tour ®ang thùc hiÖn. - Phèi hîp víi c¸c nh©n viªn kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu, ®Þa ®iÓm du lÞch, dÞch vô C¸c m¶ng c«ng viÖc - Theo dâi kh¸ch s¹n vµ ®Æt phßng cho kh¸ch. - ChuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn nh: m¸y bay, «t«. Nguyễn Thanh Phương 3 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - ChuÈn bÞ ¨n uèng cho kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch. - ChuÈn bÞ c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ. - §èi chiÕu c¸c ch¬ng tr×nh cho híng dÉn viªn. §éi xe: Gåm nhiÒu lo¹i xe « t« c¸c lo¹i. C«ng viÖc chñ yÕu lµ phôc vô vËn chuyÓn kh¸ch thuª xe, kh¸ch du lÞch vµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®i c«ng t¸c. 1.2 C¬ së vËt chÊt kü thuËt. Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp c«ng ty gÆp khã kh¨n vÒ mäi mÆt, quy m« kinh doanh nhá bÐ c«ng ty ph¶i thuª v¨n phßng lµm viÖc víi trang thiÕt bÞ h¹n chÕ ban ®Çu chØ cã 3 xe lo¹i 15 chç, 02 xe lo¹i 45 chç ho¹t ®éng cã giíi h¹n, nh÷ng qua nh÷ng n¨m th¸ng khã kh¨n, c«ng ty ®· dÇn dÇn ®Çu t, n©ng cÊp c¬ së kü thuËt. Cho ®Õn nay c«ng ty ®· mua vµ ®Æt trô së chÝnh t¹i 100/168 V¬ng Thõa Vò – Thanh Xu©n – Hµ Néi. Cho ®Õn n¨m 2006 c«ng ty ®· cã ®éi xe gåm 13 chiÕc trong ®ã 1 xe 4 chç, 3 xe tõ 12 ®Õn 16 chç ngåi, 05 xe 30 chç ngåi vµ 04 xe 45 chç ngåi. 1.3 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. 1.3.1 Chøc n¨ng. - Nghiªn cøu thÞ trêng du lÞch, tõ ®ã x©y dùng vµ b¸n c«ng tr×nh kh¸ch hµng ®i tham quan vµ du lÞch. - Giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång víi c¸c h·ng c¶ trong vµ ngoµi níc. - Tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o vµ th«ng tin du lÞch tíi kh¸ch hµng. - Kinh doanh dÞch vô híng dÉn du lÞch vµ mét sè dÞch vô kh¸c nh bu«n b¸n t liÖu s¶n xuÊt, t liÖu tiªu dïng, cho thuª c¸c lo¹i xe « t« du lÞch. 1.3.2 NhiÖm vô. Víi nh÷ng chøc n¨ng ho¹t ®éng nh trªn, C«ng ty du lÞch Quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t cã nh÷ng nhiÖm vô sau: - Tæ chøc thùc hiÖn híng dÉn, phôc vô kh¸ch du lÞch. - LËp c¸c dù ¸n ®Çu t, kªu gäi c¸c nhµ ®Çu t, hîp t¸c më réng s¶n xuÊt kinh doanh. - Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý kinh doanh trong tõng thêi kú. Nguyễn Thanh Phương 4 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò nh©n viªn b»ng c¸ch më líp båi dìng vµ ®µo t¹o nghiÖp vô. - Tham gia c¸c héi chî Quèc tÕ, héi th¶o vÒ du lÞch. - C¨n cø vµo chÝnh s¸ch kinh tÕ, ph¸p lÖnh vÒ kÕ to¸n ®Ó tæ chøc ho¹ch to¸n, thèng kª. 1.4 §Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty. 1.4.1 Vèn Khi míi thµnh lËp, C«ng ty cã møc vèn ®Çu t 1 tû ®ång. §Õn nay vèn C«ng ty ®· lªn tíi 2,423 tû ®ång, chñ yÕu lµ vèn lu ®éng, vèn cè ®Þnh Ýt. 1.4.2 S¶n phÈm - S¶n phÈm chñ yÓu cña c«ng ty lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi, do c«ng ty x©y dùng lªn. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã s¶n phÈm lµ c¸c dÞch vô nh: + DÞch vô cho thuª xe «t« du lÞch c¸c lo¹i. + DÞch vô híng dÉn. + DÞch vô thi thùc xuÊt nhËp c¶nh. + DÞch vô qu¶ng c¸o vµ th«ng tin du lÞch. - §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch dµi ngµy, ng¾n ngµy, c¸c lo¹i ch¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty nh sau: + Ch¬ng tr×nh du lÞch cho ngêi ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam. + C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trong níc thêng qua c¸c tuyÕn ®iÓm ë Hoµ B×nh, L¹ng S¬n, Lµo Cai, SaPa, Lai Ch©u, HuÕ, Héi An, Qu¶ng Ninh. 1.4.3 ThÞ trêng kh¸ch. §èi tîng kh¸ch chÝnh cña C«ng ty hiÖn nay lµ c¸c doanh nghiÖp , c¸c c¬ quan nhµ níc, c¸c tæ chøc kinh doanh, nh÷ng kh¸ch hµng quen biÕt. Nguyễn Thanh Phương 5 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng duy tr× vµ më réng thÞ trêng kh¸ch du lÞch cña c«ng ty Du lÞch Quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t. 2.1 C¸c tour du lÞch mµ C«ng ty hay cung cÊp cho kh¸ch: - Du lÞch th¨m phè cæ Hµ Néi. - Du lÞch t×m hiÓu c¸c b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt. - Du lÞch b»ng tµu trªn vÞnh H¹ Long. - Du lÞch th¨m c¸c b¶n lµng Ýt ngêi. - Du lÞch th¨m Cè ®« HuÕ vµ phè cæ Héi An. 2.2 C¸c ho¹t ®éng C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ trêng kh¸ch. C¨n cø vµo nh÷ng kÕt qu¶ thu ®îc tõ viÖc ®iÒu tra, nghiªn cøu nhu cÇu tiªu dïng du lÞch cña kh¸ch, C«ng ty ®· ®a ra vµ thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch du lÞch ®Õn víi c«ng ty. 2.2.1 ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. C«ng ty ®· ¸p dông chÝnh s¸ch s¶n phÈm phï hîp víi ®èi tîng kh¸ch(§Æc biÖt lµ kh¸ch c«ng vô vµ kh¸ch cã tuæi vÒ hu) b»ng c¸c ch¬ng tr×nh trän gãi 5-6 ngµy hay ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi tõng phÇn cã thêi gian ng¾n). ViÖc nµy ®· bæ sung cho c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch tù chän cña kh¸ch hµng nhng vÉn ®¶m b¶o gi÷ ®óng chÊt lîng dÞch vô ®· tho¶ thuËn tríc. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn cã c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c¸c c¬ së cung cÊp dÞch vô, nh»m cã nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng tho¶ m·n nhu cÇu cña du kh¸ch. C«ng ty thêng xuyªn quan t©m ®Õn viÖc t×m ra nh÷ng s¶n phÈm míi, më thªm c¸c tuor, tuyÕn míi. 2.2.2 Gi¸ c¶. C«ng ty ¸p dông linh ho¹t c¸c lo¹i gi¸ trong viÖc thu hót kh¸ch ®Õn víi m×nh. §èi víi nh÷ng ®oµn kh¸ch lín, ®i trän gãi vµ dµi ngµy, c«ng ty ¸p dông møc gi¸ thÊp. Cßn nh÷ng kh¸ch lÎ hoÆc kh¸ch chØ mua nh÷ng dÞch vô ®¬n lÎ th× ¸p dông møcc gi¸ cao h¬n. C«ng ty lu«n cã møc gi¸ u tiªn cho thÞ trêng truyÒn thèng nh»m duy tr× vµ më réng thªm lîng kh¸ch míi. Ngoµi ra, c«ng ty cßn ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ theo thêi vô nh»m khuyÕn khÝch thÞ trêng kh¸ch du lÞch ®Õn víi C«ng ty. Nguyễn Thanh Phương 6 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.3 Ph©n phèi s¶n phÈm C«ng ty lu«n quan t©m t×m ra ph¬ng thøc nh»m ®a s¶n phÈm vµ h×nh ¶nh cña C«ng ty tíi thÞ trêng kh¸ch du lÞch. Thùc tÕ s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc th«ng qua c¸c h·ng göi kh¸ch mµ c«ng ty cã quan hÖ. §Ó ph©n phèi cã hiÖu qu¶ h¬n, c«ng ty ®· cã biÖn ph¸p trong viÖc më c¸c h·ng ®¹i lý du lÞch ®Þa ph¬ng, ®a s¶n phÈm ®Õn tay ngêi tiªu dïng hoÆc Ýt nhÊt 1 lÇn nghe, biÕt tíi c«ng ty vµ sau ®ã lµ ngêi tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty. §ång thêi kh«ng ngõng duy tr× nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi m¹ng líi ph©n phèi s¶n phÈm cua c«ng ty nh: Sö dông møc gi¸ u ®·i, ¸p dông chÝnh s¸ch thanh to¸n ®Þnh kú trªn c¬ së ký kÕt hîp ®ång gi÷a 2 bªn. C«ng ty ®Æc biÖt quan t©m tíi chÊt lîng dÞch vô cung cÊp nh»m gi÷ uy tÝn cho h·ng vµ C«ng ty trong viÖc thu hót kh¸ch. 2.2.4 Tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ du lÞch. §©y lµ c«ng t¸c ®îc c«ng ty rÊt quan t©m vµ thùc hiÖn theo chiÕn lîc tõng thêi kú, thêi ®iÓm vµ thêng xuyªn liªn tôc nh»m t¹o ra dÊu Ên vÒ c«ng ty víi kh¸ch hµng. Thùc tÕ n¨m 2005, nh©n viªn th«ng tin qu¶ng c¸o ®· tæng hîp ®îc thêng xuyªn, kÞp thêi c¸c Tourison remark, ®Ó qua ®©y cã thÓ ®¸nh gi¸ chÊt lîng c¸c dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch, gióp c«ng ty rót ra kinh nghiÖm vµ kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng yÕu kÐm trong kinh doanh. Nh©n viªn th«ng tin qu¶ng c¸o ®· phèi hîp víi nh÷ng ngêi chuyªn m«n x©y dùng mét sè ch¬ng tr×nh trªn m¸y tÝnh cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kinh doanh. Bíc ®Çu x©y dùng ®îc trang website, cung cÊp cho b¹n hµng nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, qua ®©y trùc tiÕp b¸n ®îc mét sè ch¬ng tr×nh cô thÓ cho du kh¸ch. C«ng ty t¨ng cêng viÖc ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm qu¶ng c¸o nh: TËp gÊp, b¶n ®å du lÞch, ®¨ng tin trªn b¸o, t¹p chÝ. 2.3 T×nh h×nh ph¸t triÓn sè lît kh¸ch du lÞch vµ kÕt qu¶ kinh doanh ba n¨m (2005-2007) cña c«ng ty Du lÞch quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t. 2.3.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn sè lît kh¸ch du lÞch Trong nh÷ng n¨m qua sù ho¹t ®éng cña c«ng ty tuy cã nhiÒu khã kh¨n trong m«i trêng kh«ng thuËn lîi song c«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu chÝnh s¸ch vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ trêng kh¸ch nªn Nguyễn Thanh Phương 7 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sè lîng kh¸ch mµ c«ng ty phôc vô vÉn gi÷ v÷ng vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn (xem biÓu sè 1) BiÓu 1: Sù ph¸t triÓn sè lît kh¸ch du lÞch cña c«ng ty thêi kú (20052007) 2005 2006 2007 Tû lÖ% Tæng Tû Tû Tæng Tû 2006/ 2007/ ChØ tiªu sè träng träng sè träng 2005 2006 Tæng sè kh¸ch trong ®ã: 4.075 100 100 4.776 100 113,8 102,9 60,36 1. Kh¸ch l÷ hµnh 2.589 63.53 64,22 2.883 115,1 96,74 2. Kh¸ch thuª xe « t« du lÞch 850 20,86 17,07 1.360 28,48 93,11 171,7 3. C¸c lo¹i kh¸ch kh¸c 636 15,61 18,71 533 11,16 147,7 56,7 (Nguån: C«ng ty Du lÞch Quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t) Nguyễn Thanh Phương 8 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ sè liÖu ë biÓu ®å sè 1 cã thÓ rót ra mÊy nhËn xÐt sau: NhÞp ®é ph¸t triÓn sè lît kh¸ch t¨ng lªn n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng 13.8%, n¨m 2007 so víi 2006 t¨ng 2.9% - Trong tæng sè lît kh¸ch, tû träng sè lît kh¸ch du lÞch l÷ hµnh chiÕm cao nhÊt trªn 60%(n¨m 2005 lµ 60.36%, n¨m 2006- 64.22%, n¨m 200760.36%; tû träng sè lît kh¸ch thuª xe du lÞch t¨ng tõ 20.86% n¨m 2005 lªn 28% trong n¨m 2007). 2.3.2. T×nh h×nh ph¸t triÓn doanh thu vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty Cïng víi sù ph¸t triÓn ngµnh du lÞch Hµ Néi vµ sù ph¸t triÓn sè lît kh¸ch du lÞch, c«ng ty du lÞch Quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t ®· më réng kinh doanh, doanh thu kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng ngõng t¨ng lªn( xem biÓu sè 2) BiÓu sè 2: T×nh h×nh ph¸t triÓn doanh thu vµ hiÖu qu¶ kinh doanh trong 3 n¨m(2005-2007) Tû lÖ% 2006/ 2007/ ChØ tiªu 2005 2006 2007 2005 2006 1. Tæng doanh thu 14.406 15.792 20.50 100,2 120,8 2. Tæng nguån vèn 1.500 1.800 0 120 177,8 3. Lîi nhuËn sau thuÕ 1.531 1.570 3.200 102,5 89,17 4. Tæng nép ng©n s¸ch 1.274 1.440 1.400 110 111,1 5. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh 1.600 Lîi nhuËn trªn doanh thu 10,63 9,94 6,83 -0,69 -3,11 % Lîi nhuËn trªn mét ®ång vèn 1,0 0,87 0,44 -0,43 -0,43 (Nguån: C«ng ty du lÞch Quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t) Nguyễn Thanh Phương 9 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ sè liÖu trªn ta cã thÓ rót ra mÊy nhËn xÐt sau: Trong nh÷ng n¨m qua t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty ®Òu cã tû lÖ t¨ng trëng kh¸. Cô thÓ lµ qua sè liÖu cña 3 n¨m trë l¹i ®©y(2005-2007) Qua b¶ng trªn ta thÊy sè lîng kh¸ch vµ tæng doanh thu cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn. Lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng vµ tæng nép ng©n s¸ch t¨ng. N¨m 2005 tæng doanh thu 14.406 tû ®ång ®em l¹i 1 kho¶n lîi nhuËn sau thuÕ lµ 1.531 tû ®ång, nép ng©n s¸ch lµ 1.274 tû ®ång. N¨m 2006 tæng doanh thu lµ 15.792 tû ®ång, lîi nhuËn sau thuÕ 1.57 tû ®ång, tæng nép ng©n s¸ch 1.440 tû ®ång. N¨m 2007, tæng doanh thu lµ 20.5 tû ®ång, lîi nhuËn sau thuÕ 1.4 tû ®ång, tæng nép ng©n s¸ch lµ 1.62 tû ®ång. - NhÞp ®é t¨ng tæng doanh thu rÊt nhanh: n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng 9.2% vµ n¨m 2007 so víi n¨m 2005 t¨ng 2.98%. Trong khi ®ã tæng lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng rÊt chËm vµ gi¶m xuèng (n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng 2.5% vµ n¨m 2007 so víi n¨m 2006 gi¶m 10.83%). Nhng nghÜa vô nép ng©n s¸ch kh«ng ngõng t¨ng lªn n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng 10% vµ n¨m 2007 so víi 2006 t¨ng 12.5%. - HiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty nh×n chung kh«ng cao vµ cã khuynh híng gi¶m xuèng: tû lÖ lîi nhuËn trªn tæng doanh thu gi¶m xuèng tõ 10.63% trong n¨m 2005 xuèng cßn 6.83% trong n¨m 2006, lîi nhuËn trªn mét ®ång vèn gi¶m tõ mét ®ång trong n¨m 2005 xuèng cßn 0.44 ®ång trong n¨m 2006. §iÒu naú cã thÓ gi¶i thÝch do nh÷ng nguyªn nh©n sau: + §Ó ®¶m b¶o c¹nh tranh th¾ng lîi vµ gi÷ thÕ ®øng trªn thÞ trêng, c«ng ty ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch gi¸ kinh doanh vµ hîp lý, nh×n chung gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm. + Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch. Nguyễn Thanh Phương 10 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Do 2 nguyªn nh©n trªn nÒn nhÞp ®é t¨ng doanh thu trong n¨m 2007 rÊt nhanh vµ vèn ®Çu t t¨ng nhanh nªn tû xuÊt lîi nhuËn trªn doanh thu gi¶m vµ lîi nhuËn trªn ®ång vèn gi¶m. 2.3.3 NhËn xÐt chung vÒ ho¹t ®éng duy tr× vµ më réng thÞ trêng kh¸ch t¹i c«ng ty. Lµ mét c«ng ty kinh doanh th¬ng m¹i vµ dÞch vô du lÞch, nªn c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn ho¹t ®éng duy tr× vµ më réng thÞ trêng kh¸ch. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c«ng ty gÆp mét sè khã kh¨n còng nh thuËn lîi, dÉn ®Õn nh÷ng mÆt lµm ®îc vµ cßn tån t¹i nh sau: 2.3.3.1 Nh÷ng mÆt lµm ®îc §èi víi mét c«ng ty cã bÒ dµy lÞch sö cha dµi nh C«ng ty Du lÞch quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t, th× víi mét thÞ trêng kh¸ch ®a d¹ng vµ phong phó, ®ßi hái ph¶i kÕt hîp mét c¸ch hîp lý c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu hót, duy tr× vµ më réng tèi ®a lîng kh¸ch cña thÞ trêng mµ c«ng ty ®· tõng khai th¸c vµ sÏ khai th¸c. - C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty ®îc ®Çu t n©ng cÊp, cô thÓ lµ qua viÖc mua thªm c¸c lo¹i xe phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh. - C«ng ty rÊt nh¹y bÐn víi t×nh h×nh gi¸ c¶ thÞ trêng, uyÓn chuyÓn kÞp thêi, phï hîp víi tõng ®èi tîng kh¸ch vµ tõng thêi kú, tõ ®ã t¨ng thªm søc hÊp dÉn víi b¹n hµng. C«ng ty tÝch cùc ®µm ph¸n ®Ó gi¸ mét sè dÞch vô ë trong níc nh: phßng ngñ, xe «t« ®Ó chµo b¸n víi gi¸ thÊp, t¹o nªn søc c¹nh tranh thu hót kh¸ch. - Bªn c¹nh viÖc tÝch cùc tham gia vµo c¸c héi chî ®Ó n©ng cao uy tÝn còng nh qu¶ng b¸ cho kh¸ch hµng, C«ng ty lu«n cè g¾ng t¹o ®îc lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng, chiÕn lîc cña c«ng ty tõng bíc tham gia c¸c tæ chøc du lÞch lín, ®Ó n©ng cao c¸c mèi quan hÖ còng nh t¹o ®îc lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng vµ c¸c nhµ cung cÊp. §©y lµ nh÷ng thuËn lîi mµ kh«ng ph¶i mét doanh nghiÖp nµo còng cã ®îc. Cho nªn c«ng ty cÈn ph¶i cè g¾ng ®Çu t vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp nµy. - Doanh thu t¨ng, lîi nhuËn t¨ng, nép ng©n s¸ch Nhµ níc nhiÒu h¬n, lîng kh¸ch ®Õn c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn ®ã lµ mét kÕt qu¶ t«t ®Ñp. Nguyễn Thanh Phương 11 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nh©n viªn Marketing cã nhiÒu cè g¾ng, t×m c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó gi÷ æn ®Þnh nguån kh¸ch tõ mét sè h·ng lín trong nhiÒu n¨m ®· hîp t¸c víi c«ng ty trong khi khèi thÞ trêng nµy ®ang cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt gi÷a c¸c h·ng l÷ hµnh. 2.3.3.2 Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. - VÒ mÆt kü thuËt, nghiÖp vô vÉn cßn sai sãt khi x©y dùng ch¬ng tr×nh cho c¸c ®oµn kh¸ch, kh«ng lËp ho¸ ®¬n kÞp thêi, ph¶i nh¾c nhë nhiÒu. VÉn cßn t×nh tr¹ng híng dÉn viªn vµ l¸i xe c¸c ®oµn kh¸ch cha ký ho¸ ®¬n dÞch vô theo ®óng quy ®Þnh. - Ch¬ng tr×nh mµ c«ng ty phôc vô kh¸ch cha khai th¸c ®îc yÕu tè ®a d¹ng vµ phong phó cña c¸c chñng lo¹i dÞch vô. - Trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ híng dÉn tuy ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn vµ ®æi míi song vÉn cßn nhiÒu mÆt tån t¹i nh chÊt lîng xe, chÊt lîng mét sè híng dÉn viªn kh«ng ®¹t tiªu chuÈn ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng phôc vô. - ThÞ trêng kh¸ch truyÒn th«ng chñ yÕu cña c«ng ty, sè lîng kh¸ch kh«ng ngõng t¨ng lªn nhng viÖc thanh to¸n nî l¹i rÊt chËm chÔ, g©y t©m lý lo ng¹i khi phôc vô. - C«ng ty vÉn cha ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn vµ më réng m¹ng líi b¸n s¶n phÈm ë mét sè ®Þa ph¬ng nªn cha thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch. - Ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty vÉn cha cã hiÖu qu¶. C¸c th«ng tin qu¶ng c¸o cha thùc sù t¸c ®éng tèt ®Õn kh¸ch du lÞch. Kh¸ch ®Õn víi c«ng ty chñ yÕu dùa vµo mèi quan hÖ b¹n hµng quen biÕt cña c«ng ty. Trªn ®©y lµ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n, nh÷ng mÆt lµm ®îc, nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng duy tr× vµ më réng thÞ trêng kh¸ch cña c«ng ty du lÞch Quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t. C«ng ty cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó tËn dông ®iÒu kiÖn thuËn lîi, ph¸t huy nh÷ng mÆt lµm ®îc, ®ång thêi gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n, kh¾c phôc vµ söa ch÷a nh÷ng tån t¹i ®Ó cho ho¹t ®éng thu hót duy tr× vµ më réng kh¸ch ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a. Nguyễn Thanh Phương 12 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguyễn Thanh Phương 13 QLDL 10-58 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕT LUËN Trong ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh, c¸c C«ng ty ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn mét nh©n tè quan träng ®ã lµ kh¸ch du lÞch. §ã lµ mét c©u hái khã lu«n ®îc ®Æt ra mµ c¸c C«ng ty l÷ hµnh ph¶i t×m c¸ch ®Ó thùc hiÖn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. C«ng ty Du lÞch quèc tÕ vµ biÓu diÔn nghÖ thuËt T©n §¹i Ph¸t kinh doanh kh¸ ë níc ta. ThÞ trêng kh¸ch du lÞch lµ thÞ trêng truyÒn thèng chñ yÕu cña c«ng ty nªn ho¹t ®éng duy tr× vµ më réng thÞ trêng kh¸ch lu«n ®îc c«ng ty chó träng trong chiÕn lîc kinh doanh cña m×nh. Tõ nh÷ng mÆt trªn ta rót ra ®îc nh÷ng thuËn lîi, nh÷ng khã kh¨n, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ nh÷ng tån t¹i cña c«ng ty. Dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, sù híng dÉn tËn t×nh cña c« Lª V©n Anh (Gi¸m ®èc c«ng ty) ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn TÊt Chñng, c¸c thÇy c« trong khoa vµ sù t×m hiÓu nç lùc cña b¶n th©n. Em hi väng sÏ viÕt ®îc mét luËn v¨n kh¸. Nguyễn Thanh Phương 14 QLDL 10-58
- Xem thêm -