Tài liệu Tạo nguồn và mua hàng xk tại hapro

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh Më ®Çu Ngµy nay, víi xu thÕ toµn cÇu ho¸, quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi mét quèc gia mµ ngµy cµng ®îc më réng th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trªn thÞ trêng thÕ giíi. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu trë nªn v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®èi víi bÊt kú mét quèc gia nµo trªn thÕ giíi. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, c¸c quèc gia khai th¸c ®îc lîi thÕ cña m×nh trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, t¹o nguån thu ngo¹i tÖ quan träng cho ®Êt níc, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ ®Æc biÖt lµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. §èi víi ViÖt Nam, ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc sù cã ý nghÜa chiÕn l îc trong sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Cã ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, më cöa nÒn kinh tÕ ViÖt Nam míi cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vµ æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n. Tõ ®Æc ®iÓm nÒn kinh tÕ lµ mét níc n«ng nghiÖp víi d©n sè chñ yÕu tham gia vµo ho¹t ®éng n«ng nghiÖp, ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh n«ng s¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu quan träng nh»m t¹o nguån thu ban ®Çu cùc kú cÇn thiÕt cho ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. ChÝnh v× vËy nhµ níc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi khuyÕn khÝch sù tham gia cña c¸c C«ng ty trong lÜnh vùc xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n. MÆt hµng n«ng s¶n lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng ®îc C«ng ty S¶n xuÊt-DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi (HAPRO) chó träng trong c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu cña m×nh. Víi ®Þnh híng trªn cïng nhËn thøc : Trong quy tr×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu, t¹o nguån vµ mua hµng lµ kh©u c¬ b¶n më ®Çu vµ hÕt søc quan träng ®em l¹i th¾ng lîi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu; sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, t«i ®· chän ®Ò tµi: “T¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu t¹i C«ng ty S¶n xuÊt-DÞch vô &XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi (HAPRO) – Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ”. T«i hy väng sö dông ®îc nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng kÕt hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu thùc tÕ cña C«ng ty ®Ó cã thÓ häc hái, nghiªn cøu vµ ®ãng gãp mét sè ý kiÕn bæ Ých cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu n«ng s¶n nãi chung vµ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n nãi riªng cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Tõ môc tiªu trªn, kÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 3 phÇn: Ch¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu. Ch¬ng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu ë C«ng ty S¶n xuÊt- DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi. 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh Ch¬ng III. Gi¶i ph¸p t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n cho xuÊt khÈu ë C«ng ty S¶n xuÊt- DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi. T«i xin ch©n thµh c¶m ¬n sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TS. TrÇn HoÌ cïng c¸c c« chó, anh chÞ ®ang c«ng t¸c t¹i phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 4 C«ng ty S¶n xuÊt-DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi ®· gióp ®ì t«i trong viÖc hoµn thµnh b¶n luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. T«i xin cam ®oan luËn v¨n ®îc hoµn thµnh lµ do sù t×m tßi nghiªn cøu cña b¶n th©n vµ sù híng dÉn cña TS.TrÇn HoÌ, kh«ng hÒ cã sù sao chÐp cña c¸c luËn v¨n kh¸c. 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh Ch¬ng I : Mét sè vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu 1.1 Ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng xuÊt khÈu 1.1.1 Nguån hµng cho xuÊt khÈu 1.1.1.1 Kh¸i niÖm nguån hµng cho xuÊt khÈu Nguån hµng xuÊt khÈu lµ toµn bé hµng ho¸ cña mét c«ng ty, mét ®Þa ph¬ng, mét vïng hoÆc toµn bé nÒn kinh tÕ cã kh¶ n¨ng vµ b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu. Nh vËy, nguån hµng cho xuÊt khÈu võa ph¶i ®îc g¾n víi mét ®Þa danh cô thÓ (vÝ dô nguån chÌ cho xuÊt khÈu cña ViÖt Nam) võa ph¶i b¶o ®¶m nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt lîng quèc tÕ. Do ®ã, kh«ng ph¶i toµn bé khèi lîng hµng ho¸ cña mét ®¬n vÞ, mét ®Þa ph¬ng, mét vïng ®Òu lµ nguån hµng cho xuÊt khÈu mµ chØ cã phÇn hµng ho¸ ®¹t tiªu chuÈn xuÊt khÈu míi lµ nguån hµng cho xuÊt khÈu. 1.1.1.2 Ph©n lo¹i nguån hµng cho xuÊt khÈu Ph©n lo¹i nguån hµng cho xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp lµ viÖc ph©n chia, s¾p xÕp c¸c hµng ho¸ cã ®îc tõ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng cho xuÊt khÈu theo c¸c tiªu thøc cô thÓ riªng biÖt ®Ó doanh nghiÖp cã chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m khai th¸c tèi ®a lîi nhuËn cña mçi lo¹i nguån hµng. C¸c nguån hµng cho xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp cã thÓ ph©n lo¹i dùa trªn c¸c tiªu thøc sau: a. Theo khèi lîng hµng ho¸ mua ®îc: Theo tiªu thøc nµy nguån hµng cña doanh nghiÖp chia thµnh: - Nguån hµng chÝnh : Lµ nguån hµng chiÕm tØ träng lín nhÊt trong tæng khèi lîng hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp mua vÒ ®Ó cung øng cho kh¸ch hµng trong k×. §èi víi nguån hµng chÝnh, nã quyÕt ®Þnh khèi lîng hµng hãa cña doanh nghiÖp mua ®îc, nªn ph¶i cã sù quan t©m thêng xuyªn ®Ó b¶o ®¶m sù æn ®Þnh cña nguån hµng nµy. - Nguån hµng phô, míi: §©y lµ nguån hµng chiÕm tØ träng nhá trong trong khèi lîng hµng mua ®îc. Khèi lîng mua tõ nguån hµng nµy kh«ng ¶nh hëng tíi doanh sè b¸n cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, doanh nghiÖp cÇn chó ý kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña nguån hµng nµy vµ nhu cÇu thÞ truêng quèc tÕ ®èi víi mÆt hµng, còng nh nh÷ng thÕ m¹nh kh¸c cña nã ®Ó ph¸t triÓn trong t¬ng lai. - Nguån hµng tr«i næi : §©y lµ nguån hµng mua ®îc trªn thÞ trêng cña ®¬n vÞ tiªu dïng hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh b¸n ra. §èi víi nguån hµng nµy cÇn xem xÐt kü chÊt lîng hµng ho¸, còng nh nguån gèc xuÊt xø cña hµng ho¸, gi¸ c¶ hµng ho¸,. 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh NÕu cã nhu cÇu cña kh¸ch hµng, doanh nghiÖp còng cã thÓ mua ®Ó t¨ng thªm nguån hµng cho doanh nghiÖp. b. Theo n¬i s¶n xuÊt ra hµng ho¸ : Theo tiªu thøc nµy, nguån hµng cña doanh nghiÖp chia thµnh: - Nguån hµng ho¸ s¶n xuÊt trong níc: Nguån hµng hãa s¶n xuÊt trong níc bao gåm c¸c lo¹i hµng hãa do c¸c xÝ nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp, c¸c xÝ nghiÖp khai th¸c, chÕ biÕn hoÆc gia c«ng, l¾p r¸p thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ: Nhµ níc, tËp thÓ, t nh©n, c¸ thÓ, liªn doanh víi níc ngoµi hoÆc cña níc ngoµi ®Æt trªn l·nh thæ ViÖt Nam. §èi víi nguån hµng nµy, doanh nghiÖp cã thÓ t×m hiÓu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, chÊt lîng hµng ho¸, ®iÒu kiÖn mua hµng, ®Æt hµng, giao nhËn, vËn chuyÓn, thêi gian giao hµng ®Ó ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ mua hµng vµ thùc hiÖn viÖc mua hµng ®Ó ®¶m b¶o ®óng sè lîng, kÕt cÊu, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm giao nhËn. Doanh nghiÖp còng cã thÓ nhËn lµm ®¹i lý, tæng ®¹i lý ®Ó b¸n hµng cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt – kinh doanh. - Nguån hµng tån kho: Nguån hµng nµy cã thÓ lµ nguån theo kÕ ho¹ch dù tr÷ cña nhµ níc (chÝnh phñ) ®Ó ®iÒu hoµ thÞ trêng; nguån tån kho cña doanh nghiÖp , c¸c ®¬n vÞ tiªu dïng do thay ®æi mÆt hµng s¶n xuÊt hoÆc c¸c lý do kh¸c kh«ng cÇn dïng cã thÓ huy ®éng ®îc trong kú kÕ ho¹ch… Doanh nghiÖp biÕt khai th¸c, huy ®éng nguån hµng nµy còng lµm phong phó thªm nguån hµng cho xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp vµ cßn gãp phÇn sö dông tèt c¸c nguån kh¶ n¨ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. c. Theo ®iÒu kiÖn ®Þa lý: Theo tiªu chuÈn nµy, nguån hµng ®îc ph©n theo kho¶ng c¸ch tõ n¬i khai th¸c, ®Æt hµng, mua hµng ®a vÒ doanh nghiÖp. - ë c¸c miÒn cña ®Êt níc: miÒn B¾c (miÒn nói t©y b¾c, miÒn nói ®«ng b¾c); miÒn Trung (miÒn nói, trung du, duyªn h¶i); miÒn nam (§«ng Nam Bé, T©y Nam Bé, Cùc Nam v.v…), c¸c vïng cã ®Æc ®iÓm xa, gÇn, giao th«ng vËn t¶i kh¸c nhau. - ë c¸c tØnh, thµnh phè, trong tØnh, ngoµi tØnh. - Theo c¸c vïng n«ng th«n: ®ång b»ng, trung du, miÒn nói… víi c¸ch ph©n lo¹i nµy doanh nghiÖp lu ý ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó khai th¸c nguån hµng ®îc ®óng yªu cÇu. d. Theo mèi quan hÖ kinh doanh: Theo tiªu thøc nµy nguån hµng cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh: 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh - Nguån hµng tù s¶n xuÊt, khai th¸c: §©y lµ nguån hµng do chÝnh doanh nghiÖp tæ chøc bé phËn (xëng, xÝ nghiÖp…) tù s¶n xuÊt, tù khai th¸c ra hµng ho¸ ®Ó ®a vµo kinh doanh. - Nguån liªn doanh, liªn kÕt: Doanh nghiÖp liªn doanh, liªn kÕt víi ®¬n vÞ kh¸c cã thÕ m¹nh cïng ®Ó khai th¸c, s¶n xuÊt, chÕ biÕn ra hµng ho¸ vµ ®a vµo xuÊt khÈu. - Nguån ®Æt hµng vµ mua: §©y lµ nguån hµng doanh nghiÖp ®Æt hµng víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc hoÆc xuÊt nhËp khÈu, ký kÕt hîp ®ång vµ mua vÒ cho doanh nghiÖp ®Ó cung øng cho thÞ trêng quèc tÕ v.v… - Nguån hµng cña ®¬n vÞ cÊp trªn: Trong cïng mét h·ng (tæng c«ng ty) cã c¸c c«ng ty trùc thuéc (cÊp díi), nguån hµng ®îc ®iÒu chuyÓn tõ ®¬n vÞ ®Çu mèi vÒ c¸c c¬ së xuÊt khÈu. - Nguån hµng nhËn ®¹i lý: Doanh nghiÖp cã thÓ nhËn b¸n hµng ®¹i lý cho c¸c h·ng, doanh nghiÖp s¶n xuÊt ë trong níc, hoÆc c¸c h·ng níc ngoµi. Nguån hµng nµy lµ cña c¸c h·ng kh¸c, doanh nghiÖp nhËn ®¹i lý chØ ®îc hëng ®¹i lý theo tho¶ thuËn víi sè hµng b¸n ®îc. - Nguån hµng ký göi: Doanh nghiÖp cã thÓ nhËn b¸n hµng ký göi cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c¸c h·ng níc ngoµi, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n.Doanh nghiÖp ®îc hëng tû lÖ ký göi so víi doanh sè b¸n hµng. Ngoµi c¸c tiªu thøc trªn, ngußn hµng cña doanh nghiÖp cßn ®îc ph©n lo¹i theo mét sè tiªu thøc kh¸c nhau: theo chÊt lîng hµng ho¸ (tÝnh chÊt kü thuËt cao, trung b×nh, th«ng thêng); theo thêi gian (nguån hµng ®· cã, ch¾c ch¾n cã, sÏ cã); theo sù tÝn nhiÖm (l©u dµi, truyÒn thèng, míi, kh«ng cã quan hÖ tríc). 1.1.1.3 Vai trß cña nguån hµng xuÊt khÈu §èi víi doanh nghiÖp trùc tiÕp kinh doanh xuÊt khÈu th× nguån hµng xuÊt khÈu ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng, ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng khÝa c¹nh sau: - Nguån hµng lµ mét ®iÒu kiÖn cña ho¹t ®éng kinh doanh. Víi doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, nhiÖm vô chñ yÕu lµ thùc hiÖn ho¹t ®éng mua ®Ó b¸n, nghÜa lµ mua hµng kh«ng ph¶i ®Ó tiªu dïng cho chÝnh m×nh mµ mua ®Ó b¸n l¹i cho ngêi tiªu dïng trªn thÞ trêng quèc tÕ. Nh thÕ, c¸c doanh nghiÖp nµy cÇn ph¶i ho¹t ®éng trªn thÞ trêng ®Çu vµo nh»m chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh vèn, søc lao ®éng, c¸c b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ vµ ®Æc biÖt lµ hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng. Do vËy, cã nguån hµng æn ®Þnh, ®¹t yªu cÇu lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh kinh doanh. 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh Nguån hµng xuÊt khÈu ®îc coi lµ ®¹t yªu cÇu khi ®¸p øng ®îc ba yÕu tè c¬ b¶n sau: + Sè lîng: ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu kinh doanh + ChÊt lîng: theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ c¸c tiªu chuÈn cÇn thiÕt. + Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm: Ph¶i hîp lý nh»m gi¶m bít tèi ®a chi phÝ bá ra cho ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng. H¬n n÷a, trong trêng hîp x¶y ra t×nh tr¹ng khan hiÕm mét sè lo¹i hµng ho¸ mµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c kh«ng thÓ ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch, mét nguån hµng æn ®Þnh sÏ gióp cho doanh nghiÖp l«i kÐo thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi, cñng cè uy tÝn víi kh¸ch hµng cò. Nh vËy, nã sÏ gióp cho doanh nghiÖp t¨ng kh¶ n¨ng b¸n hµng. - Nguån hµng t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc kinh doanh.C¸c chiÕn lîc còng nh c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh thêng ®îc x©y dùng theo t×nh huèng thùc t¹i thêi ®iÓm x©y dùng.Tuy cã tÝnh ®Õn biÕn ®éng cña thÞ trêng song kh«ng ®îc vît qua mét tû lÖ biÕn ®éng nµo ®ã. Sù thay ®æi qu¸ møc cña “®Çu vµo” sÏ ¶nh hëng ®Õn “gi¸ ®Çu vµo”, chi phÝ, thêi ®iÓm giao hµng, khèi lîng cung cÊp...®· ®îc tÝnh ®Õn trong hîp ®ång “®Çu ra”. Kh«ng kiÓm so¸t, chi phèi, hoÆc kh«ng ®¶m b¶o ®îc sù æn ®Þnh, chñ ®éng vÒ nguån hµng cho doanh nghiÖp cã thÓ ph¸ vì hoÆc lµm háng hoµn toµn ch¬ng tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Nguån hµng tèt cßn gióp cho ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp thuËn lîi. Bëi v×, khi ®ã hµng ho¸ sÏ ®îc b¸n ra cã chÊt lîng tèt, phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ sè lîng, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm giao hµng. §iÒu nµy khiÕn cho doanh nghiÖp b¸n ®îc hµng nhanh, ®Èy nhanh tèc ®é lu chuyÓn hµng ho¸, cung øng hµng diÔn ra liªn tôc, tr¸nh ®øt ®o¹n. MÆt kh¸c, nã cßn h¹n chÕ bít ®îc t×nh tr¹ng thõa, thiÕu, hµng ø ®äng, chËm lu©n chuyÓn, hµng kÐm phÈm chÊt, kh«ng b¸n ®îc. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn sÏ gióp cho doanh nghiÖp thu håi vèn nhanh, cã tiÒn bï ®¾p chi phÝ kinh doanh, cã lîi nhuËn ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng kinh doanh, t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. 1.1.2 Ho¹t ®éng t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu  Kh¸i niÖm t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu T¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu lµ toµn bé nh÷ng ho¹t ®éng tõ ®Çu t s¶n xuÊt, kinh doanh cho ®Õn c¸c nghiÖp vô nghiªn cøu thÞ trêng, ký kÕt hîp ®ång, thùc hiÖn hîp ®ång nh»m t¹o ra hµng ho¸ cã nh÷ng tiªu chuÈn cÇn thiÕt cho xuÊt khÈu.  H×nh thøc cña ho¹t ®éng t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu * Liªn doanh, liªn kÕt t¹o nguån hµng 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt – kinh doanh, viÖc cã s½n c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh nhng do ®iÒu kiÖn thiÕu vèn, thiÕu nguyªn nhiªn vËt liÖu, kü thuËt, thiÕu c¬ së tiªu thô s¶n phÈm… lµm cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng n©ng cao ® îc chÊt lîng vµ s¶n lîng mÆt hµng. Doanh nghiÖp cã thÓ lîi dông u thÕ cña m×nh vÒ vèn, vÒ nguyªn vËt liÖu hoÆc thÞ trêng tiªu thô, cïng víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c liªn doanh, liªn kÕt ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, n©ng cao s¶n lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra vµ tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng. Liªn doanh, liªn kÕt b¶o ®¶m lîi Ých cña c¶ hai bªn vµ lîi cïng hëng, lç cïng chÞu. * Gia c«ng hoÆc b¸n nguyªn liÖu mua thµnh phÈm Cã mÆt hµng cha phï hîp víi nhu cÇu kh¸ch hµng, doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh gia c«ng mÆt hµng. Gia c«ng lµ h×nh thøc ®a nguyªn vËt liÖu ®Õn xÝ nghiÖp gia c«ng vµ tr¶ phÝ gia c«ng khi xÝ nghiÖp gia c«ng ®· giao hµng ®ñ tiªu chuÈn cho doanh nghiÖp. Hµng ®· gia c«ng phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. H×nh thøc b¸n nguyªn liÖu mua thµnh phÈm lµ h×nh thøc doanh nghiÖp b¸n nguyªn liÖu cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ mua thµnh phÈm theo hîp ®ång. Víi h×nh thøc nµy nguyªn liÖu lµ cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i qu¶n lý vµ sö dông sao cho hîp lý, tiÕt kiÖm vµ b¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm khi b¸n cho doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp kh«ng ph¶i theo dâi, kiÓm tra khi ®a nguyªn liÖu vµo s¶n xuÊt. * Tù s¶n xuÊt, khai th¸c hµng ho¸ Víi doanh nghiÖp cã nguån vèn dåi dµo, cã nguån nguyªn liÖu cã thÓ tù s¶n xuÊt ra mÆt hµng phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng hoÆc tù khai th¸c nguån hµng ®Ó ®a vµo kinh doanh. Thùc chÊt cña ho¹t ®éng nµy lµ nh»m thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ kinh doanh ®Ó më réng thÞ trêng, t¨ng doanh thu, ph©n t¸n rñi ro vµ bµnh tríng thÕ lùc cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. §Çu t vµo s¶n xuÊt th× nguån hµng v÷ng ch¾c, võa ®¶m b¶o lîi Ých cña ngêi s¶n xuÊt võa ®¶m b¶o lîi Ých cña ngêi kinh doanh (bé phËn kinh doanh). Tuy nhiªn, ®Çu t vµo s¶n xuÊt ®ßi hái nguån vèn lín, sinh lo¹i chËm vµ ®Æc biÖt ph¶i biÕt c«ng nghÖ míi, tiªn tiÕn. * §Çu t cho c¬ së s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn Víi nh÷ng thÕ m¹nh vÒ vèn, vÒ m¸y mãc trang thiÕt bÞ, c¸c bÝ quyÕt kü thuËt, c¸c b»ng s¸ng chÕ ph¸t minh, doanh nghiÖp cã thÓ ®Çu t cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn ®Ó s¶n xuÊt ra hµng hãa. 1.1.3 Ho¹t ®éng mua hµng xuÊt khÈu  Kh¸i niÖm Mua hµng xuÊt khÈu lµ hÖ thèng nghiÖp vô trong kinh doanh mua b¸n hµng ho¸ nh»m cã ®îc hµng ho¸ xuÊt khÈu. 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh Do ®ã, mua hµng xuÊt khÈu lµ kh©u kÕ tiÕp t¹o nguån hµng xuÊt khÈu  H×nh thøc ho¹t ®éng mua hµng cho xuÊt khÈu * Mua theo ®¬n ®Æt hµng vµ hîp ®ång kinh tÕ ký tríc §Ó cã hµng ho¸, dùa vµo mèi quan hÖ kinh doanh vµ c¸c nguån hµng s½n cã, hoÆc chµo hµng cña ngêi cung cÊp, doanh nghiÖp ph¶i ®Æt hµng víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. §¬n hµng lµ yªu cÇu cô thÓ vÒ lo¹i hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp cÇn mua ®Ó ®¶m b¶o nguån hµng cung øng cho c¸c kh¸ch hµng. §èi víi lo¹i hµng ho¸ cã nhiÒu quy c¸ch, cì lo¹i, nhiÒu d¹ng, kiÓu, mµu s¾c, c¸ch ®ãng gãi kh¸c nhau th× ®¬n hµng lµ b¶n phô lôc hîp ®ång ®Ó hai bªn mua b¸n ký kÕt vµ thùc hiÖn viÖc giao nhËn. Mua hµng theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt vµ thùc hiÖn viÖc giao nhËn hµng cã chuÈn bÞ tríc, cã kÕ ho¹ch trong ho¹t ®éng kinh doanh. H×nh thøc mua hµng nµy gióp cho doanh nghiÖp æn ®Þnh ®îc nguån hµng, cã nguån kh¸ ch¾c ch¾n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp cÇn quan t©m, theo dâi, kiÓm tra, gióp ®ì vµ hîp t¸c chÆt chÏ víi ®¬n vÞ nguån hµng ®Ó thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· ký. * Mua hµng kh«ng theo hîp ®ång Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, t×m hiÓu thÞ trêng, nguån hµng, cã nh÷ng lo¹i hµng ho¸ doanh nghiÖp kinh doanh, cã nhu cÇu cña kh¸ch hµng, cã thÓ mua hµng kh«ng theo hîp ®ång ký tríc b»ng quan hÖ hµng – tiÒn, hoÆc trao ®æi hµng – hµng. §©y lµ h×nh thøc mua ®øt, b¸n ®o¹n vµ mua hµng tr«i næi (v½ng lai) trªn thÞ trêng. Víi h×nh thøc mua hµng nµy, ngêi mua ph¶i cã tr×nh ®é kü thuËt vµ nghiÖp vô mua hµng th«ng th¹o, ph¶i kiÓm tra kü sè lîng, chÊt lîng hµng ho¸ vµ nÕu cã thÓ ph¶i xem xÐt nguån gèc hµng ho¸ ®Ó b¶o ®¶m hµng mua vÒ cã thÓ b¸n ®îc. * Mua qua ®¹i lý ë nh÷ng n¬i tËp trung nguån hµng, doanh nghiÖp cã thÓ cã m¹ng líi mua trùc tiÕp. ë nh÷ng n¬i nguån hµng kh«ng tËp trung, kh«ng thêng xuyªn, doanh nghiÖp cã thÓ ký c¸c hîp ®ång víi c¸c ®¹i lý mua hµng. ViÖc mua hµng qua c¸c ®¹i lý thu mua, gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ gom ®îc nh÷ng mÆt hµng cã khèi lîng kh«ng lín, kh«ng thêng xuyªn. Mua hµng qua ®¹i lý, doanh nghiÖp cÇn cã lùa chän ®¹i lý, ký kÕt hîp ®ång chÆt chÏ vÒ chÊt lîng hµng mua, gi¸ c¶ mua vµ b¶o ®¶m lîi Ých kinh tÕ cña c¶ hai bªn. * NhËn b¸n hµng uû th¸c vµ ký göi 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh §Ó cã thÓ tËn dông m¹ng líi b¸n hµng, doanh nghiÖp cã thÓ nhËn víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i kh¸c b¸n hµng uû th¸c. §©y lµ lo¹i hµng ho¸ kh«ng thuéc së h÷u vµ vèn cña doanh nghiÖp, mµ lµ hµng cña doanh nghiÖp uû th¸c, doanh nghiÖp b¸n hµng uû th¸c sÏ nhËn chi phÝ uû th¸c. Còng t¬ng tù nh vËy, doanh nghiÖp cã thÓ nhËn b¸n hµng ký göi. §©y lµ nh÷ng hµng ho¸ do ngêi ký göi mang ®Õn, hä ®Æt gi¸ b¸n vµ nÕu b¸n ®îc, doanh nghiÖp sÏ ®îc tû lÖ phÝ ký göi theo doanh sè b¸n. §èi víi lo¹i hµng ho¸ b¸n uû th¸c hoÆc b¸n ký göi, doanh nghiÖp cÇn cã ®iÒu lÖ vÒ nhËn uû th¸c, nhËn ký göi ®Ó lµm phong phó thªm nguån hµng cña doanh nghiÖp. 1.1.4 Sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng xuÊt khÈu Víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ hiÖn nay, ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng ®ang trë nªn hÕt søc cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt. Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng cho xuÊt khÈu lµ mét kh©u rÊt quan träng. Nã lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng vµ ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp lµ thu lîi nhuËn. Nhng ®Ó thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn th× doanh nghiÖp ph¶i b¸n ®îc nhiÒu hµng ho¸. Vµ muèn b¸n ®îc nhiÒu hµng ho¸ th× nhÊt thiÕt doanh nghiÖp ph¶i cã ®îc mét nguån hµng tèt vµ æn ®Þnh. ChÝnh v× vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng cho xuÊt khÈu. MÆt kh¸c, doanh nghiÖp chñ ®éng ®îc nguån hµng sÏ chñ ®éng ®îc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. NÕu qu¸ tr×nh t¹o nguån vµ mua hµng tèt, cã hiÖu qu¶ sÏ ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ sè lîng vµ chÊt lîng hµng ho¸, më réng quy m« xuÊt khÈu, tõng bíc t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn, n©ng cao ®îc uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, tõ ®ã ®¸p øng nhu cÇu kh«ng chØ cña mét hay mét sè thÞ trêng nhá hÑp nµo ®ã mµ cßn ®¸p øng nhu cÇu cña nhiÒu thÞ trêng kh¸c víi nh÷ng ®¬n hµng cã gi¸ trÞ lín, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp më réng quy m« ho¹t ®éng kinh doanh, duy tr× sù æn ®Þnh vµ t¨ng trëng cao. Ngîc l¹i, nÕu doanh nghiÖp tæ chøc ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng kh«ng tèt sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng. §iÒu ®ã sÏ lµm cho doanh nghiÖp mÊt dÇn ®i b¹n hµng vµ thÞ trêng. V× vËy, kh«ng ngõng hoµn thiÖn ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng xuÊt khÈu lµ mét vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. 1.2 T¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu 1.2.1 §Æc ®iÓm cña mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu 1.2.1.1 §Æc ®iÓm chung cña mÆt hµng n«ng s¶n 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh - C¸c mÆt hµng n«ng s¶n thêng lµ nh÷ng hµng hãa thiÕt yÕu ®èi víi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cña mçi quèc gia. Nã lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng cã tÝnh chiÕn lîc bëi v× ®¹i bé phËn viÖc mua b¸n hµng n«ng s¶n quèc tÕ ®îc thùc hiÖn th«ng qua hiÖp ®Þnh gi÷a c¸c ChÝnh phñ, mang tÝnh dµi h¹n. Cho nªn ®a sè c¸c níc trªn thÕ giíi ®Òu trùc tiÕp ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch can thiÖp vµo s¶n xuÊt, xuÊt khÈu l¬ng thùc vµ níc nµo còng quý träng chÝnh s¸ch dù tr÷ quèc gia vµ b¶o hé n«ng nghiÖp, coi an ninh l¬ng thùc lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch. - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thu ho¹ch, bu«n b¸n hµng n«ng s¶n mang tÝnh thêi vô bëi v× c¸c lo¹i c©y trång sinh trëng vµ ph¸t triÓn theo quy luËt sinh vËt nhÊt ®Þnh. MÆt kh¸c, do sù biÕn thiªn vÒ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt - khÝ hËu, mçi lo¹i c©y trång cã sù thÝch øng nhÊt ®Þnh víi ®iÒu kiÖn ®ã, dÉn ®Õn nh÷ng mïa vô kh¸c nhau. Vµo nh÷ng lóc chÝnh vô, hµng n«ng s¶n dåi dµo, phong phó vÒ chñng lo¹i, chÊt lîng kh¸ ®ång ®Òu vµ gi¸ b¸n rÎ. Ngîc l¹i, lóc tr¸i vô, hµng n«ng s¶n khan hiÕm, chÊt lîng kh«ng ®ång ®Òu vµ gi¸ b¸n thêng cao. - MÆt hµng n«ng s¶n chÞu t¸c ®éng vµ ¶nh hëng lín cña c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Æc biÖt lµ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Êt ®ai, khÝ hËu, thêi tiÕt. Chóng rÊt nh¹y c¶m víi c¸c yÕu tè ngo¹i c¶nh. Mäi sù thay ®æi vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn sù sinh trëng vµ ph¸t triÓn cña c©y trång. NÕu ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi th× c©y trång sinh trëng vµ ph¸t triÓn b×nh thêng, cho s¶n lîng thu ho¹ch cao, chÊt lîng tèt. Ngîc l¹i, nÕu ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh«ng thuËn lîi nh: n¾ng nãng hoÆc gi¸ rÐt kÐo dµi g©y h¹n h¸n hoÆc b·o lôt… sÏ g©y sôt gi¶m s¶n l îng vµ chÊt lîng c©y trång. - ChÊt lîng hµng n«ng s¶n sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn søc kháe cña ngêi tiªu dïng. ChÝnh v× vËy, nã lu«n lµ yÕu tè ®Çu tiªn ®îc ngêi tiªu dïng quan t©m. T¹i c¸c quèc gia ph¸t triÓn nhËp khÈu hµng n«ng s¶n, ngµy cµng cã nhiÒu yªu cÇu ®îc ®Æt ra ®èi víi hµng nhËp khÈu vÒ tiªu chuÈn chÊt lîng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm, kiÓm dÞch, xuÊt xø… V× vËy, ®Ó x©m nhËp vµo c¸c thÞ tr êng khã tÝnh nµy buéc doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu mµ hä ®Æt ra. - MÆt hµng n«ng s¶n cã ®Æc tÝnh t¬i sèng nªn khã b¶o qu¶n ®îc trong thêi gian dµi. Ngoµi ra, yÕu tè thêi vô cña hµng n«ng s¶n dÉn ®Õn tÝnh kh«ng phï hîp gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, do ®ã ph¶i quan t©m ®Õn kh©u chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n cho tèt. §ã lµ mét kh©u quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu.Hµng n«ng s¶n thªm vµo ®ã dÔ bÞ h háng, Èm mèc,biÕn chÊt ; chØ cÇn ®Ó mét thêi gian ng¾n trong m«i trêng kh«ng b¶o ®¶m vÒ ®é Èm, nhiÖt ®é... th× mÆt hµng n«ng s¶n sÏ bÞ h háng ngay. 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh - Chñng lo¹i hµng n«ng s¶n hÕt søc phong phó ®a d¹ng, chÊt lîng cña mét mÆt hµng còng rÊt phong phó. Hµng n«ng s¶n ®îc s¶n xuÊt ra tõ c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c nhau, víi c¸c yÕu tè vÒ ®Þa lý, tù nhiªn kh¸c nhau, mçi vïng, mçi hé, mçi trang tr¹i cã ph¬ng thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau víi c¸c gièng n«ng s¶n kh¸c nhau. V× vËy, chÊt lîng hµng n«ng s¶n kh«ng cã tÝnh ®ång ®Òu, hµng lo¹t nh s¶n phÈm c«ng nghiÖp, do ®ã vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm ph¶i ®îc quan t©m trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng n«ng s¶n - HiÖn nay hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n vµ còng nhËp khÈu hµng n«ng s¶n do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu, thæ nhìng ë c¸c quèc gia lµ kh¸c nhau. Do ®ã, mçi quèc gia l¹i cã mÆt hµng n«ng s¶n ®Æc trng. Tuy nhiªn, ®Ó ph¸t huy lîi thÕ t¬ng ®èi th× th«ng thêng c¸c níc chËm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn lµ nh÷ng níc xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n chñ yÕu, ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n cã tÇm ý nghÜa chiÕn lîc ®èi víi c¸c quèc gia nµy. Song do c«ng nghÖ chÕ biÕn thu h¸i cßn l¹c hËu nªn s¶n phÈm chñ yÕu ë d¹ng th« hay chØ qua s¬ chÕ nªn gi¸ trÞ xuÊt khÈu cha cao. 1.2.1.2 §Æc ®iÓm cña mét sè mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu chÝnh. §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu xuÊt khÈu, c¸c mÆt hµng n«ng s¶n cÇn cã c¸c tiªu chuÈn sau:  G¹o G¹o ®îc hiÓu lµ phÇn cßn l¹i cña h¹t thãc sau khi ®· t¸ch bá c¸c vá trÊu, mét phÇn hay toµn bé c¸m vµ ph«i. Tïy theo kÝch thíc, h×nh d¹ng h¹t g¹o, tû lÖ g¹o tÊm, g¹o ®îc ph©n thµnh: h¹t rÊt dµi, h¹t dµi, h¹t trung b×nh, h¹t ng¾n. VÒ mÆt c¶m quan, g¹o ph¶i cã mïi vÞ, mµu s¾c ®Æc trng cho tõng lo¹i g¹o. VÒ møc x¸t th× tïy thuéc vµo tháa thuËn cña hîp ®ång mua b¸n cã thÓ chia ra: x¸t rÊt kü, x¸t kü, x¸t b×nh thêng. VÒ tiªu chuÈn vÖ sinh, c¸c tiªu chuÈn thêng ®Ò cËp ®Õn lµ: d lîng hãa chÊt, vi nÊm, c«n trïng. VÒ c¸ch bao gãi, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn: Bao gãi: g¹o thêng ®ãng trong bao ®ay míi, kh«ng r¸ch thñng, ph¶i bÒn ch¾c, kh« s¹ch, kh«ng mèc, kh«ng nhiÔm s©u mät, hãa chÊt, mïi vÞ l¹; thêng ®ãng khèi lîng tÞnh 50-100kg/bao. Tïy theo tháa thuËn trong hîp ®ång cã thÓ dïng bao PE, PP, v¶i… B¶o qu¶n: g¹o b¶o qu¶n trong bao ph¶i ®îc ®ãng bao. Kho ®¶m b¶o chèng ma, chèng h¾t, chèng thÊm, tho¸ng m¸t, kh« r¸o, s¹ch sÏ, chèng l©y nhiÔm nÊm mèc, c«n trïng, chuét bä. NhiÖt ®é b¶o qu¶n tèt nhÊt lµ 18-22 ®é C, cã thÓ dïng c¸c lo¹i thuèc trõ c«n trïng theo quy ®Þnh cña c¬ quan chuyªn ngµnh. G¹o b¶o qu¶n trong kho ph¶i xÕp riªng tõng l«, trªn bôc tho¸ng ®¸y vµ c¸ch têng kh«ng cao qu¸ 15 líp, xÕp bao theo kiÓu so le. Kh«ng xÕp chung víi g¹o h 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh háng vµ c¸c hµng hãa cã mïi, hãa chÊt… th êng xuyªn më cöa th«ng giã tù nhiªn khi ngoµi trêi n¾ng r¸o vµ ®é Èm kh«ng khÝ kh«ng qu¸ 80%. VËn chuyÓn: g¹o ®îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph¬ng tiÖn nhng ph¶i kh« s¹ch, kh«ng nhiÔm bÈn vµ kh«ng cã mïi vÞ l¹, kh«ng nhiÔm thuèc s©u, hãa chÊt, x¨ng dÇu, c«n trïng; cã trang bÞ chèng ma, chèng n¾ng, kh«ng bèc dì khi trêi ma, kh«ng dïng dông cô bèc dì cã thÓ g©y r¸ch bao.  L¹c.  L¹c ®îc chia thµnh hai lo¹i: l¹c qu¶ vµ l¹c h¹t. L¹c qu¶ cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: l¹c qu¶ ph¶i kh«, ®é Èm kh«ng lín h¬n 2% khèi lîng. L¹c qu¶ ph¶i t¬ng ®èi ®ång ®Òu, kh«ng ®îc ®Ó lÉn 5% l¹c qu¶ c¸c lo¹i vµ kh«ng ®îc lÉn phÐp lÉn c¸c h¹t kh¸c. Mµu s¾c, mïi vÞ vµ tr¹ng th¸i bªn ngoµi b×nh thêng ®Æc trng cho l¹c qu¶ ®· ®îc chÕ biÕn kh«. L¹c qu¶ kh«ng cã s©u mät, mèc. L¹c h¹t: ph¶i chÕ biÕn kh«, ®é Èm tÝnh theo khèi lîng kh«ng lín h¬n 70%. L¹c h¹t ph¶i s¹ch, kh«ng cã s©u mät, ®Æc biÖt lo¹i trõ h¹t cã mµu s¾c nhît nh¹t, bÞ mèc tr¾ng, mèc x¸m hoÆc b¸m ®Çy bµo tö nÊm mèc vµng xanh. L¹c h¹t kh«ng ®îc phÐp lÉn c¸c h¹t l¹c kh¸c lo¹i qu¸ 5% vµ kh«ng ®îc lÉn c¸c h¹t ve trÊu. Mµu s¾c, mïi vÞ, tr¹ng th¸i bªn ngoµi ®Æc trng cho h¹t l¹c ®· chÕ biÕn kh«.  C¸ch bao gãi, vËn chuyÓn b¶o qu¶n: Bao gãi: l¹c h¹t, l¹c qu¶ ph¶i ®îc ®ùng trong bao gãi bÒn, s¹ch, kh«. Bao gãi kh«ng cã mïi l¹ ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng, kh«ng cã hiÖn tîng nhiÔm bÈn vµ nÊm mèc. L¹c ®îc ®ãng chÆt, kh«ng láng, miÖng bao xÕp b»ng nhau, mÐp gÊp hai lÇn, ®îc kh©u kÝn b»ng d©y kh©u bÒn ch¾c, kh« s¹ch. B¶o qu¶n: kho b¶o qu¶n ph¶i kh« r¸o, tho¸ng m¸t, ®é Èm kh«ng khÝ t¬ng ®èi ®îc 70%. L¹c cã thÓ b¶o qu¶n ë hai h×nh thøc: ®ãng bao hoÆc l¹c ®æ rêi. Thêi h¹n b¶o qu¶n ®èi víi l¹c vá kh«ng qu¸ 12 th¸ng, ®èi víi l¹c h¹t kh«ng qu¸ 6 th¸ng. VËn chuyÓn: ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i s¹ch sÏ, kh«, cã ®iÒu kiÖn che ma che n¾ng.  ChÌ: ChÌ thêng ®îc chia thµnh 2 lo¹i chÝnh lµ chÌ xanh vµ ®en: ChÌ xanh lµ chÌ sau khi lµm hÐo ®îc duyÖt men, sau ®ã ®em sao sÊy.ChÌ ®en lµ chÌ sau khi lµm hÐo thêng ®îc lªn men b»ng phßng l¹nh víi ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é thÝch hîp råi míi ®em sao sÊy. Tuú theo c¸c chØ tiªu c¶m quan vÒ ngo¹i h×nh, mµu níc pha, mïi, vÞ, chÌ xanh vµ chÌ ®en l¹i ®îc ph©n thµnh nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: OP, P, FBOP, PS, BPS, F, DUST. 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh Møc ®é quan träng cña tõng chØ tiªu ®îc ®¸nh gi¸ qua hÖ sè quan träng vµ ®îc tr×nh bµy trong b¶ng sau: HÖ sè quan träng Tªn chØ tiªu Theo % B»ng sè 1. Ngo¹i h×nh 25 1,0 2. Mµu níc pha 15 0,6 3. Mïi 30 1,2 4. VÞ 30 1,2 C¸c chØ tiªu ®îc ®¸nh gi¸ riªng rÏ b»ng c¸ch cho theo thang ®iÓm 5, ®iÓm thÊp nhÊt lµ 1. Cã thÓ quan s¸t b· chÌ ®Ó xem xÐt c¸c chØ tiªu kh¸c. Ngoµi ra, chÌ cßn ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÖ sinh theo quy ®Þnh cña Bé Y TÕ nh: hµm lîng chÊt hoµ tan kh«ng nhá h¬n 32%, hµm lîng tro kh«ng hoµn tan trong axit kh«ng lín h¬n 1%, hµm lîng tro tæng sè: 4  8%, ®é Èm kh«ng lín h¬n 7  7.5%, hµm lîng tanin kh«ng nhá h¬n 9%, h¹mg lîng cµfein kh«ng nhá h¬n 1,8%, hµm lîng s¾t kh«ng lín h¬n 16,5%… Bao gãi: chÌ thêng ®îc ®ãng trong bao PE, PP, kh«ng r¸ch thñng, ph¶i bÒn ch¾c, kh« s¹ch, kh«ng cã mïi l¹, miÖng bao ph¶i ®îc kh©u kÝn b»ng d©y kh©u bÒn, s¹ch, kh«. ChÌ thêng ®ãng víi khèi lîng tÞnh: 40 kg/bao. B¶o qu¶n: chÌ b¶o qu¶n trong kho ph¶i ®îc ®ãng bao.Kho b¶o ®¶m chèng ma, chèng h¾t, chèng thÊm, chèng nÊm mèc, tho¸ng m¸t, kh« s¹ch, ®é Èm kh«ng khÝ kh«ng qu¸ 70%.ChÌ b¶o qu¶n trong kho ph¶i xÕp lªn palet, xÕp bao theo kiÓu so le, kh«ng xÕp chung víi chÌ h háng vµ c¸c hµng ho¸ cã mïi… VËn chuyÓn: ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i s¹ch sÏ, kh«, kh«ng nhiÔm bÈnm kh«ng cã mïi vÞ l¹, chèng ma, chèng n¾ng.  Rau qu¶ xuÊt khÈu S¶n phÈm rau qu¶ xuÊt khÈu c¸c lo¹i (ë d¹ng t¬i hoÆc ®· chÕ biÕn) ngµy cµng gi÷ mét vai trß quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ®êi sèng con ngêi. Rau qu¶ kh«ng chØ cã t¸c dông dinh dìng mµ cßn cung cÊp cho con ngêi nguån dîc liÖu quý gi¸ v× trong rau qu¶ cã nh÷ng chÊt kho¸ng, vitamin B, C, E, catoren vµ mét sè yÕu tè vi lîng kh¸c. §Æc biÖt rau qu¶ cßn cã nh÷ng chÊt x¬, gióp cho bé m¸y tiªu ho¸ ho¹t ®éng dÔ dµng. §èi víi rau qu¶, ®é t¬i ®îc ®¸nh gi¸ rÊt cao, tiÕp theo lµ h¬ng vÞ, h×nh d¸ng, mµu s¾c cña s¶n phÈm. Tuy nhiªn, còng nh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n kh¸c, thêi h¹n sö dông vµ chÊt lîng rau qu¶ phô thuéc rÊt lín vµo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt bªn ngoµi. Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng rau qu¶ cho xuÊt khÈu, cÇn cã h×nh thøc b¶o qu¶n hîp lý, tuú theo tõng mÆt hµng, cô thÓ: 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh - B¶o qu¶n trªn ®iÒu kiÖn thêng: nghÜa lµ kh«ng b¶o qu¶n l¹nh hoÆc bÊt kú c¸ch xö lý nµo kh¸c ngoµi hÖ thèng th«ng giã. Lo¹i kho nµy thêng dïng cho: khoai t©y, cµ rèt, cñ c¶i, c¶i b¾p, chuèi qu¶, chuèi buång… - B¶o qu¶n l¹nh: kho l¹nh ph¶i ®¹t tiªu chuÈn, trÇn vµ s¶n nhµ ®Òu ph¶i c¸ch nhiÖt tèt. - B¶o qu¶n b»ng ®iÒu chØnh khÝ quyÓn: Phßng kho ph¶i kÝn l¹nh hoÆc kh«ng l¹nh, cã hÖ thèng th«ng giã vµ cung cÊp c¸c khÝ oxy, nit¬, cacbonic, víi thiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é, ®é Èm c¸c khÝ nµy mét c¸ch tù ®éng. Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho t¸o, lª, m¨ng t©y, c¶i b¾p, xµ l¸ch… - Ngoµi ra cßn b¶o qu¶n rau qu¶ t¬i b»ng c¸c ho¸ chÊt ®îc phÐp sö dông, trong ®ã cã chÊt chèng thèi, mèc, chèng n¶y mÇm…  Riªng ®èi víi rau qu¶ chÕ biÕn, cã thÓ chia thµnh c¸c nhãm sau: - S¬ chÕ - §«ng l¹nh: tÊt c¶ c¸c lo¹i rau qu¶ ®Òu cã thÓ s¾t miÕng cho vµo bao b× thÝch hîp, b¶o qu¶n ®«ng l¹nh trong thêi gian dµi, vËn chuyÓn ®i xa. - SÊy kh«: sÊy b»ng kh«ng khÝ nãng, víi c¸c s¶n phÈm ®Æc trng lµ t¸o, chuèi, mËn, nh·n, v¶i … SÊy th¨ng hoa ¸p lùc cao cã thÓ ¸p dông ®èi víi hÇu hÕt c¸c lo¹i rau qu¶. - S¶n phÈm muèi: muèi mÆn vµ muèi chua, dïng cho ng«, hµnh kiÖu, chanh, cµ, da chuét…  Bao b×: Bao b× ®ãng gãi rau qu¶ cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - B¶o vÖ tèt c¸c s¶n phÈm tríc t¸c ®éng cña m«i trêng - Cã h×nh thøc ®Ñp, hÊp dÉn, dÔ g©y chó ý. - ChÊt liÖu ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt cña s¶n phÈm. - Chøa dùng c¸c th«ng tin cÇn thiÕt (n¬i s¶n xuÊt, thêi gian, h¹m lîng chÊt dinh dìng, c¸c chÊt phô…) 1.2.2 C¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu. 1.2.2.1 Nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp:  §iÒu kiÖn tù nhiªn Nh ®· tr×nh bµy ë trªn, mÆt hµng n«ng s¶n chÞu ¶nh hëng trùc tiÕp cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Do vËy, trong c«ng t¸c t¹o nguån vµ mua hµng, c¸c doanh nghiÖp cÇn 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh tÝnh ®Õn nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra bëi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ cã kÕ ho¹ch dù phßng. MÆt kh¸c cÇn ®i s©u nghiªn cøu, ph¸t hiÖn vµ khai th¸c nh÷ng vïng cã lîi thÕ so s¸nh vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn so víi c¸c vïng kh¸c ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch t¹o nguån vµ mua hµng thÝch hîp, ®¶m b¶o sè lîng ®Çy ®ñ vµ chÊt lîng cao.  S¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang tÝnh thêi vô: Vµo nh÷ng lóc chÝnh vô, hµng n«ng s¶n dåi dµo, phong phó vÒ chñng lo¹i, chÊt lîng kh¸ ®ång ®Òu vµ gi¸ b¸n rÎ. Ngîc l¹i, vµo nh÷ng lóc tr¸i vô, hµng n«ng s¶n khan hiÕm, chÊt lîng kh«ng ®ång ®Òu vµ gi¸ b¸n thêng cao. ChÝnh v× vËy, ®èi víi ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp, viÖc nghiªn cøu vµ n¾m b¾t râ thêi ®iÓm gieo trång vµ thu ho¹ch cña c¸c lo¹i n«ng s¶n lµ hÕt søc cÇn thiÕt, tõ ®ã gióp doanh nghiÖp ®a ra ®îc nh÷ng dù b¸o phôc vô cho qu¸ tr×nh thu mua, dù tr÷ ®Ó ®¸p øng nh÷ng ®¬n ®Æt hµng vµo lóc tr¸i vô.  §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt: ViÖc chÕ biÕn hµng n«ng s¶n sau khi thu ho¹ch ®ßi hái rÊt nhiÒu c«ng ®o¹n kü thuËt víi nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ kh¸c nh: m¸y xay x¸t lóa, m¸y sµng, m¸y c¸n chÌ… Ngoµi ra, do ®Æc tÝnh t¬i sèng vµ chÞu t¸c ®éng lín cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña mÆt hµng n«ng s¶n , trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n cÇn cã hÖ thèng kho b·i ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh vÒ nhiÖt ®é, ®é Èm, ¸nh s¸ng…; ®ång thêi còng cÇn cã c¸ch bao gãi, chång xÕp hîp lý. Còng do ®Æc tÝnh trªn cña hµng n«ng s¶n , c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn còng cÇn cã nh÷ng tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh nh: ph¶i kh« s¹ch, kh«ng nhiÔm bÈn, kh«ng cã mïi vÞ l¹, kh«ng nhiÔm thuèc s©u, ho¸ chÊt, x¨ng dÇu… MÆt kh¸c, do dù phong phó vµ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ chÊt lîng cña mÆt hµng n«ng s¶n viÖc ph©n lo¹i hµng n«ng s¶n ph¶i dùa vµo rÊt nhiÒu chØ tiªu kh¸c nhau. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c chØ tiªu nµy cÇn cã sù hç trî cña c¸c m¸y mãc kiÓm tra chÊt lîng. Tãm l¹i, cã ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt nãi trªn th× ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp míi ®em l¹i hiÖu qu¶ cao.  ThÞ trêng n«ng s¶n thÕ giíi: MÆt hµng n«ng s¶n còng nh c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu kh¸c ®Òu chÞu ¶nh hëng cña cung vµ cÇu trªn thÞ trêng thÕ giíi. Mçi sù thay ®æi cña nhu cÇu vµ gi¸ trªn thÞ trêng n«ng s¶n thÕ giíi ®ßi hái sù ®iÒu chØnh t¬ng øng cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. §iÒu ®ã ¶nh hëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng cña doanh nghiÖp. 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh MÆt kh¸c, mçi lo¹i thÞ trêng môc tiªu cña doanh nghiÖp còng quy ®Þnh c¸ch thøc t¹o nguån vµ mua hµng kh¸c nhau. Nh÷ng thÞ trêng lín ®ßi hái c¸ch thøc t¹o nguån vµ mua hµng kh¸c víi thÞ trêng cã dung lîng nhu cÇu nhá. ThÞ trêng nhËp khÈu hµng n«ng s¶n ë c¸c níc chËm ph¸t triÓn thêng lµ hµng s¬ chÕ phôc vô cho nhu cÇu thiÕt yÕu cña nh©n d©n, do ®ã kh«ng ®ái hái nghiªm ngÆt c¸c tiªu chuÈn chÊt lîng, mÉu m·, chñng lo¹i, vÊn ®Ò quan träng chØ lµ gi¸ c¶ vµ thêi gian. §èi víi c¸c níc ph¸t triÓn, nhu cÇu tiªu thô hµng n«ng s¶n rÊt lín c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l îng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®îc kiÓm tra nghiªm ngÆt tríc khi hµng ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng.  HÖ thèng chÝnh s¸ch ph¸p luËt: §©y lµ nh©n tè quan träng ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng. Nh÷ng u ®·i vÒ thuÕ, vÒ tÝn dông cña Nhµ níc nh: ®Çu t vèn lín cho lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng s¶n, ®Æc biÖt lµ víi c©y trång l©u n¨m; miÔn thuÕ sö dông ®Êt ®èi víi mét sè lo¹i c©y trång… lµ mét thuËn lîi kh«ng nhá ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ang muèn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng t¹o nguån, tù s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. 1.2.2.2 Nh©n tè cña b¶n th©n doanh nghiÖp:  TiÒm lùc tµi chÝnh: TiÒm lùc tµi chÝnh cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng t¹o nguån, mua hµng nãi riªng cña doanh nghiÖp. TiÒm lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c ph¬ng ¸n t¹o nguån vµ mua hµng. Víi nguån vèn kinh doanh dåi dµo, c«ng viÖc mua hµng sÏ ®îc ®¶m b¶o kÞp thêi trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i ®¸p øng nh÷ng hîp ®ång lín, cã thêi h¹n giao nhËn ng¾n.  Nh©n tè con ngêi: C¸c mÆt hµng n«ng s¶n rÊt ®a d¹ng, phong phó. §èi víi mçi mÆt hµng, dùa vµo c¸c tiªu chuÈn kü thuËt l¹i ph©n ra lµm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. Ngoµi c¸c chØ tiªu vÒ ngo¹i h×nh, cÊu t¹o vµ thµnh phÇn hãa häc… cßn cÇn ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu vÒ c¶m quan. Do ®ã, c«ng viÖc cña ngêi c¸n bé nghiÖp vô khi ®i mua hµng thêng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, kh«ng chØ ®ßi hái sù hiÓu biÕt s©u, réng vÒ c¸c mÆt hµng mµ cßn cÇn cã kinh nghiÖm, chuyªn m«n trong lÜnh vùc nµy.  Tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp: §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng nãi riªng còng nh toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao song l¹i t¸ch riªng víi c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c th× cha ch¾c toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh ®· ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao. Ho¹t ®éng t¹o nguån ®îc coi lµ cã hiÖu qu¶ cao khi vµ chØ khi ®Æt nã trong mèi 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh quan hÖ víi toµn bé ho¹t ®éng kh¸c ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ chung cho toµn bé c¸c mÆt ho¹t ®éng. Muèn vËy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã tr×nh ®é qu¶n lý cao, bao qu¸t, tËp trung vµo mèi quan hÖ t¬ng t¸c cña tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho doanh nghiÖp. 1.2.3 Néi dung ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu 1.2.3.1 Néi dung ho¹t ®éng t¹o nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu Ho¹t ®éng t¹o nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu ®îc thÓ hiÖn díi s¬ ®å sau: S¬ ®å ho¹t ®éng t¹o nguån Nghiªn cøu thÞ trêng Nghiªn cøu m«i trêng kinh doanh vµ tiÒm lùc cña doanh nghiÖp X¸c lËp ph¬ng ¸n t¹o nguån Thùc hiÖn t¹o nguån Khai th¸c nguån hµng §¸nh gi¸ ho¹t ®éng t¹o nguån Bíc 1.T×m hiÓu c¬ héi vµ x¸c lËp ph¬ng ¸n t¹o nguån A. Nghiªn cøu thÞ trêng: Nghiªn cøu thÞ trêng nguån hµng trong níc vµ thÞ trêng xuÊt khÈu nh»m c¸c môc ®Ých sau:  X¸c ®Þnh nhu cÇu cô thÓ cña kh¸ch hµng vÒ c¸c mÆt: khèi lîng hµng ho¸; c¬ cÊu mÆt hµng; quy c¸ch chñng lo¹i cô thÓ; kiÓu d¸ng, mÉu m·, mµu s¾c; thêi h¹n kh¸ch hµng cÇn giao hµng, ®Þa ®iÓm giao hµng; gi¸ c¶ mµ kh¸ch hµng chÊp nhËn. Nhu cÇu cña kh¸ch hµng cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua: - Nghiªn cøu sè liÖu thèng kª vÒ t×nh h×nh b¸n hµng. - §iÒu tra chän mÉu. - Tæng hîp ®¬n hµng cña kh¸ch hµng. - Dù ®o¸n nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng kú kÕ ho¹ch.  T×m hiÓu nguån hµng vµ lùa chän b¹n hµng ë h×nh thøc tù s¶n xuÊt, doanh nghiÖp kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn c«ng ®o¹n nµy. 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh Nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp chñ yÕu lµ nguån s¶n xuÊt trong níc. Nã còng bao hµm c¶ nguån hµng dù tr÷ trªn thÞ trêng. Nghiªn cøu thÞ trêng nguån hµng, doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®îc c¸c néi dung sau: - Uy tÝn cña c¸c nhµ cung cÊp trªn thÞ trêng. - Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c nhµ cung cÊp. - Kh¶ n¨ng cung øng c¸c dÞch vô kÌm theo. - Khèi lîng hµng ho¸ nhµ cung øng cã thÓ cung cÊp cho doanh nghiÖp. - ChÊt lîng hµng ho¸. - Thêi h¹n giao hµng, ph¬ng thøc giao nhËn. - Ph¬ng thøc thanh to¸n. Sau khi t×m hiÓu, ph©n tÝch c¸c nhµ cung øng, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän nhµ cung øng phï hîp víi m×nh.Doanh nghiÖp cÇn u tiªn cho nh÷ng ®¬n vÞ cung øng sau: - Cã thÓ cung cÊp hµng ho¸ theo chÊt lîng, kiÓu d¸ng hay mÉu m· yªu cÇu. Cã s½n hµng víi møc gi¸ c¶ vµ nh÷ng ®iÒu kho¶n mong muèn víi sè lîng cÇn thiÕt. ‫ ־‬Tin cËy ®îc. ‫־‬ Cã sù b¶o vÖ hîp lý vµ hîp lÖ cho nh÷ng lîi Ých cña ngêi mua hµng nh b¶o ®¶m vÒ chÊt lîng, khèi lîng hµng mua… ‫ ־‬Cung cÊp dÞch vô tèt. Trong viÖc lùa chän nhµ cung øng, doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng t¹o nguån tõ mét hay nhiÒu nhµ cung øng. Th«ng thêng víi doanh nghiÖp cã quy m« kinh doanh lín th× doanh nghiÖp thêng chän nhiÒu nhµ cung øng, bëi lÏ: thø nhÊt, víi quy m« kinh doanh cña m×nh khã cã nh÷ng nhµ cung øng nµo ®¸p øng ®îc; thø hai, t¹o ra sù c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ cung øng; thø ba, b¶o vÖ cho doanh nghiÖp tríc rñi ro nÕu nh ®¬n vÞ cung øng quyÕt ®Þnh thay ®æi mÆt hµng kinh doanh. B. Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ hoµn c¶nh m«i trêng kinh doanh vµ tiÒm lùc doanh nghiÖp. ‫־‬  M«i trêng kinh doanh: Nghiªn cøu c¸c nh©n tè m«i trêng kinh doanh lµ mét c«ng viÖc rÊt quan träng trong ho¹t ®éng t¹o nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu còng nh ho¹t ®éng kinh doanh. Sù biÕn ®éng cña m«i trêng sÏ t¸c ®éng m¹nh 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh mÏ tíi mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §Ó ho¹t ®éng t¹o nguån thÝch øng ®îc sù biÕn ®æi ®ã cÇn ph¶i nghiªn cøu chóng kü lìng. C¸c yÕu tè cña m«i trêng kinh doanh cÇn ®îc xem xÐt lµ:  C¸c yÕu tè kinh tÕ: C¸c yÕu tè kinh tÕ cã rÊt nhiÒu nhng quan träng nhÊt lµ sù t¨ng trëng kinh tÕ, tû lÖ l¹m ph¸t, tû gi¸ hèi ®o¸i, c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tÝn dông, sù gia t¨ng ®Çu t … Chóng t¸c ®éng ®Õn søc mua, d¹ng nhu cÇu tiªu dïng hµng hãa, lµ "m¸y ®o nhiÖt ®é" cña thÞ trêng, quy ®Þnh c¸ch thøc doanh nghiÖp sù dông c¸c nguån lùc cña m×nh. Dù b¸o vÒ kinh tÕ lµ c¬ së ®Ó dù b¸o ngµnh kinh doanh: dù b¸o ho¹t ®éng kinh doanh vµ dù b¸o ho¹t ®éng t¹o nguån cña doanh nghiÖp. Dù b¸o vÒ kinh tÕ (¶nh hëng xa) Dù b¸o ngµnh kinh doanh Dù b¸o m¹i vô cña (¶nh hëng gÇn) doanh nghiÖp  ChÝnh trÞ ph¸p luËt vµ hÖ thèng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc: sù hoµn thiÖn vµ hiÖu lùc thi hµnh cña ph¸p luËt t¸c ®éng ®Õn viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi ngêi tiªu dïng, b¶o vÖ quyÒn lîi c¸c doanh nghiÖp trong c¹nh tranh, chèng lèi kinh doanh v« tr¸ch nhiÖm nh lµm hµng kÐm chÊt lîng, bu«n lËu. ChÕ ®é chÝnh s¸ch u ®·i dµnh cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, t¸c ®éng cña hÖ thèng thuÕ…  §iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng: tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña c¬ së h¹ tÇng s¶n xuÊt kinh doanh nh ®êng giao th«ng vµ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c…  C¸c yÕu tè kh¸c…  TiÒm lùc doanh nghiÖp.  TiÒm lùc tµi chÝnh: lµ mét yÕu tè tæng hîp ph¶n ¸nh søc m¹nh cña doanh nghiÖp th«ng qua khèi lîng vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµo kinh doanh; kh¶ n¨ng ph©n phèi (®Çu t) cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn; kh¶ n¨ng qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn trong kinh doanh. TiÒm lùc tµi chÝnh cã ¶nh hëng quan träng trong viÖc x¸c lËp c¸c ph¬ng ¸n vµ h×nh thøc t¹o nguån, quy m« khèi lîng nguån hµng.  Kh¶ n¨ng kiÓm so¸t nguån hµng mµ doanh nghiÖp ®ang n¾m gi÷: yÕu tè nµy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng t¹o nguån cña doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng kinh doanh. Nã chi phèi c¶ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng, t¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong doanh nghiÖp. Còng nh tiÒm lùc tµi chÝnh nã chi phèi h×nh thøc vµ ph¬ng ¸n t¹o nguån, quy m« khèi lîng nguån hµng. 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh Tr×nh ®é tiªn tiÕn cña trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, bÝ quyÕt cña doanh  nghiÖp.  Tr×nh ®é qu¶n lý, tæ chøc.  C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp. Bíc 2. Lùa chän ph¬ng ¸n t¹o nguån T×m hiÓu ba néi dung chñ yÕu nµy bao gåm nghiªn cøu thÞ trêng, m«i trêng kinh doanh, tiÒm lùc doanh nghiÖp ®Ó tr¶ lêi c©u hái cã nªn tiÕp tôc t¹o thªm nguån hµng míi hay kh«ng vµ nÕu cã th× t¹o nguån hµng theo ph¬ng ¸n nµo. §Ó ®a ra ®îc ph¬ng ¸n t¹o nguån phï hîp, th× víi tõng tiªu thøc ®· tr×nh bµy ë trªn, ngêi ta sÏ tiÕn hµnh cho ®iÓm theo tõng ph¬ng ¸n. Th«ng thêng, ph¬ng ¸n t¹o nguån nµo cã ®iÓm cao nhÊt sÏ ®îc lùa chän. Chó ý: Trong mçi lÇn nghiªn cøu, ®Ó lùa chän ra ph¬ng thøc t¹o nguån kh«ng nhÊt thiÕt ngêi ta ph¶i lùa chän hoÆc chØ tù s¶n xuÊt hoÆc chØ liªn doanh liªn kÕt hoÆc ®Çu t cho c¬ së s¶n xuÊt. Ngîc l¹i, ngêi ta cã thÓ cã nhiÒu ph¬ng ¸n t¹o nguån, mçi ph¬ng ¸n l¹i cã nhiÒu h×nh thøc t¹o nguån kh¸c nhau tïy theo tõng lo¹i hµng hãa nhÊt ®Þnh. Tïy thuéc vµo mçi ph¬ng ¸n t¹o nguån ta sÏ cã nh÷ng bíc ®i tiÕp theo.  Néi dung chñ yÕu cña ph¬ng ¸n t¹o nguån : Xem xÐt khÝa c¹nh kinh tÕ - x· héi tæng qu¸t cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn vµ ph¸t huy t¸c dông cña ph¬ng ¸n t¹o nguån. ‫ ־‬Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò vÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm hoÆc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. ‫ ־‬Nghiªn cøu khÝa c¹nh kü thuËt cña ph¬ng ¸n. ‫־‬ ‫־‬ Ph©n tÝch khÝa c¹nh tæ chøc qu¶n lý vµ nh©n lùc cña ph¬ng ¸n. ‫־‬ Ph©n tÝch khÝa c¹nh tµi chÝnh cña ph¬ng ¸n. Ph©n tÝch khÝa c¹nh kinh tÕ - x· héi cña ph¬ng ¸n. Bíc 3.Thùc hiÖn t¹o nguån theo ph¬ng ¸n ®· lùa chän. Thêi gian thùc hiÖn ph¬ng ¸n t¹o nguån phô thuéc nhiÒu vµo h×nh thøc t¹o nguån cña ph¬ng ¸n ®· chän, vµo c«ng t¸c chuÈn bÞ, vµo viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ viÖc qu¶n lý viÖc thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c¸c kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t ®· ®îc xem xÐt trong ph¬ng ¸n t¹o nguån. NÕu c¸c kÕt qu¶ do giai ®o¹n thùc hiÖn t¹o nguån theo ph¬ng ¸n ®· chän tá ra ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé, gi¸ thµnh thÊp, chÊt lîng tèt, ®óng tiÕn ®é, t¹i ®Þa ®iÓm thÝch hîp víi quy m« tèi u th× hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng cña c¸c kÕt qu¶ nµy vµ môc tiªu cña ph¬ng ¸n chØ phô thuéc trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng ‫־‬ 20
- Xem thêm -