Tài liệu Tài liệu- thiết kế trạm biến

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com TOÅNG QUAN Treân cô sôû khoa hoïc nhìn vaøo vò trí ñòa lí treân baûng ñoà hình chöõ S nöôùc Vieät Nam, töø Baéc vaøo Nam ñeán taän muõi Caø Mau thaáy ñaâu ñaâu cuõng söû duïng naêng löôïng ñieän, ñaâu ñaâu cuõng coù nhaø maùy ñieän vaø traïm bieán aùp Nhaø maùy ñieän vaø traïm bieán aùp chính laø moät heä thoáng raát thoâng minh duøng ñeå naâng hoaëc haï vaø truyeàn taûi ñieän naêng ñeán ñieåm cuoái cuûa nôi tieâu thuï. Ngaøy nay khoa hoïc coâng ngheä nöôùc ta ñang ôû vaøo TK20 laø ñænh ñieåm giao thôøi chuyeån sang ñaàu TK21, kyõ thuaät Ñieän-Ñieän töû ñaõ phaùt trieån raát maïnh. noù khoâng chæ gaây ra nhöõng chuyeån bieán thaàn kyø trong baûn thaân ngaønh “Ñieän khí hoùa vaø cung caáp ñieän” khoâng nhöõng vaäy maø coøn trôû thaønh phöông tieän kyõ thuaät saét beùn thuùc ñaåy söï tieán boä cuûa nhieåu ngaønh khaùc. Chính vì vaäy maø töø laâu moân hoïc cung caáp ñieän ñöôïc coi laø moät moân hoïc khoâng theå thieáu ñöôïc trong quaù trình ñaøo taïo chuyeân ngaønh “Ñieän khí hoaù vaø cung caáp ñieän” ñaõ vaø ñang treân ñöôøng phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät vôùi toác ñoä raát nhanh khoâng ngöøng naâng leân nhöõng ñænh cao môùi. moãi ngöôøi chuùng ta phaûi khoâng ngöøng hoïc taäp thöôøng xuyeân caäp nhaät kieán thöùc vaø nhöõng thaønh töïu khoa hoïc. hôn nöõa nöôùc ta ñang ôû vaøo giai ñoaïn cuûa thôøi kyø quaù ñoä xaây döïng ñaát nöôùc tieán leân CNXH thì coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa do ñoù phaûi taäp trung ñaày ñuû ñoåi môùi coâng ngheä theo höôùng öùng duïng trang thieát bò ñieän trong caùc ngaønh then choát. Qua ñoù khoâng queân keå ñeán caùc thaønh töïu trong lónh vöïc ñieän khí hoùa vaø cung caáp ñieän ñoù chính laø thieát bò ñaët tröng cho trình ñoä saûn xuaát vaø cuõng chính laø trình ñoä phaùt trieån cho moãi quoác gia, muoán vaäy. Coâng nghieäp ñieän löïc giöõ vai troø raát quan troïng trong giai ñoaïn phaùt trieån hieän nay, caùc ngaønh kinh teá troïng yeâuù ñang treân ñaø phaùt trieån maïnh meõ, haøng loaït caùc coâng ty, xí nghieäp cuõng nhö caùc khu daân cö ñaõ vaø ñang ñöôïc hình thaønh. Vì vaâî nhu caàu söû duïng ñieän ngaøy caøng cao, ñoøi hoûi ngaønh coâng nghieäp naêng löôïng ñieän phaûi ñaùp öùng kòp thôøi theo söï phaùt trieån ñoù. chính vì nhöõng nguyeân nhaân treân laøm cho heä thoáng ñieän ngaøy caøng phöùc taïp. Moät trong nhöõng vaùn ñeà caáp baùch ñaët ra laø laøm sao tìm ra nhöõng phöông phaùp ñôn giaûn trong vaän haønh, deå duøng trong söûa chöûa, hieäu quaû ñaït ñöôïc phaûi cao nhöng phaûi baûo ñaûm tính myõ quan, an toaøn cho ngöôøi vaø thieât1 bò. Heä thoáng cung caáp ñieän laø moät heä thoáng goàm caùc khaâu saûn xuaát, truyeàn taûi vaø phaân phoái ñieän naêng ñeå cung caáp cho moät khu vöïc nhaát ñònh ñöôïc laáy töø heä thoáng löoùi ñieän quoác gia söû duïng ñieän aùp trung bình trôû xuoáng. Ñoù cuõng chính laø nieàm khao khaùt cuûa ngöôøi kyõ thuaät thieát keá vieân. Nhaèm laøm sinh ñoäng phaàn môû ñaàu cuûa ñeà taøi. Trang 1 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net Bách Khoa Online Giao lưu - Học hỏi - Chia sẻ kinh nghiệm của các thế hệ sinh viên Bách Khoa hutonline.net Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com CHÖÔNG I KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ TRAÏM BIEÁN AÙP PHAÂN TÍCH NGUOÀN VAØ ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI I.GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ TRAÏM BIEÁN AÙP: Traïm bieán aùp duøng ñeå bieán ñoåi ñieän naêng töø caáp ñieän aùp naøy sang caáp ñieän aùp khaùc. Noù ñoùng vai troø raát quan troïng trong heä thoáng cung caáp ñieän. Nhaø maùy ñieän vaø traïm bieán aùp laø caùc phaàn töû quan troïng trong heä thoáng ñieän coù theå cung caáp ñieän naêng cho phuï taûi ôû moät nôi khaùc xa hôn, khoaûng caùch xa ñoù nhieàu caây soá. Söï choïn löïa moät trung taâm phaùt ñieän lieân quang ñeán nhieàu vaán ñeà nhö caàn moät soá voán ñaàu tö ban ñaàu lôùn, phí toån hao khai thaùc nhieàu hay ít, vaø vò trí caàn thieát keá laép ñaët ôû xa nôi coâng chuùng ñeå traùnh gaây buïi baäm vaø oàn aøo. Do ñoù ôû haàu heát moïi nôi ñieän naêng ñöôïc truyeàn taûi, chuyeân chôû töø moät nôi naøo ñoù (nhaø maùy phaùt ñieän) ñeán nôi tieâu thuï. söï truyeàn taûi moät soá ñieän naêngñi xa seõ naõy sinh ra nhieàu vaán ñeà, nhaát laø chi phí cho heä thoáng caùc truyeàn taûi ñieän vaø toån hao ñieän naêng. Phöông phaùp höõu hieäu nhaát ñeå giaûm ñi chi phí naøy laø baèng caùch naâng möùc ñieän aùp leân cao, khi ñoù tieát dieän daây caùp vaø toån hao ñieän naêng truyeàn taûi giaûm ñaùng keå. Tuy nhieân möùc ñieän aùp chæ naâng ñeán moät caáp naøo ñoù ñeå phuø hôïp vôí vaán ñeà caùch ñieän vaø an toaøn. Hieän nay nöôùc ta ñaõ naâng möùc ñieän aùp leân ñeán 500((kV)) ñeå taïo thaønh moät heä thoáng ñieän hoaøn haûo vaän haønh töø naêm 1994 ñeán nay. Chính vì leõ ñoù traïm bieán aùp thöïc hieän nhieäm vuï chính laø naâng ñieän aùp leân cao khi truyeàn taûi, roài nhöõng trung taâm tieáp nhaän ñieän naêng (cuõng laø traïm bieán aùp) coù nhieäm vuï haï möùc ñieän aùp xuoáng ñeå phuø hôïp vôùi nhu caàu . Traïm bieán aùp coù theå phaân loaïi theo ñieän aùp vaø ñòa dö  Theo caáp ñieän aùp : Nhö ñaõ trình baøy thì coù traïm taêng aùp, traïm haï aùp vaø traïm trung gian.  Theo ñòa dö : Coù traïm bieán aùp khu vöïc (töø ñieän aùp cuûa maïng ñieän khu vöïc hay mang ñieän chính cuûa heä thoáng khu vöïc hay maïng ñieän chính cuûa heä thoáng thöôøng laø caùc traïm 110((kV)), 220((kV)), 500((kV)),…, noù chuû yeáu cung caáp ñieän cho khu vöïc roäng lôùn bao goàm caùc thaønh phoá, caùc khu coâng nghieäp…), traïm bieán aùp ñòa phöông. II. PHAÂN TÍCH NGUOÀN: Caùc hoä tieâu thuï ñieän naêng ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät trung taâm coâng nghieäp lôùn, khu taäp trung daân cö. Vì theá vieäc cung caáp ñuû ñieän naêng cho thaønh phoá naøy laø moät vaán ñeà lôùn caàn ñöôïc giaûi quyeát. hieän nay thaønh phoá Hoà Chí Minh ñöôïc cung caáp bôûi maïng ñieän mieàn nam goàm ba löôùi ñieän chính. 1. Löôùi ñieän truyeàn taûi 220 (KV) TpHCM: Hieän traïng TpHCM ñöôïc cung caáp ñieän qua heä thoáng ñieän mieàn nam qua ba traïm bieán aùp khu vöïc: HoùcMoân 220/110(KV) 125MVA. Saøi Goøn230/66(KV) 168MVA. 230/110-66(KV) 125MVA. Phuù Laâm 220/110(KV) 2 x 125MVA Toång Coäng: 668MVA. Löôùi ñieän 220(kV) hieän taïi ôû TP.HCM ñöôïc cung caáp ñieän bôûi hai nguoàn ñieän chính laø thuûy ñieän trò cn, Ña Nhim vaø heä thoáng ñöôøng daây sieäu cao aùp 500(kV) Baéc – Nam thoâng qua traïm giaûm aùp 500/220(kV) Phuù Laâm. Caùc hoä tieâu thuï nhaän ñieän qua heä thoáng 10 traïm trung gian 66/15 (kV) vaø 10 traïm trung gian 110/66(kV) vôùi toång coâng suaát laép ñaët laø 940 MVA. Phuï taûi cöïc ñaïi treân thanh caùi löôùi 110/66(kV) cuûa caùc traïm trung gian trong naêm 1997 laø 780 MW. Saûn löôïng ñieän nhaän bình quaân 12.5 trieäu kwh/ ngaøy. Trang 2 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com III. Heä thoáng ñieän truyeàn taûi Tp.HCM vôùi 3 traïm 220 (kV) hieän höõu cuøng vôùi nhaø maùy ñieän thuû ñöùc (phaùt leân ñieän aùp 66 (kV)), moät phaàn thuûy ñieän Thaùc Mô, Thuû Ñöùc (phaùt leân löôùi 110(kV)) vaø coù söï hoå trôï cuûa nhaø maùy ñieän Hieäp Phöôùc (khoaûng 100 MW) neáu nhìn toång theå coù theå ñaùp öùng ñöôïc phuï taûi ñieän cuûa thaønh phoá khoaûng gaàn 800 MW vaøo cuoái naêm 1998. Tuy nhieân do phuï taûi phaân boá khoâng ñeàu giöõa 110(kV) vaø 66(kV) daãn ñeán tình traïng caùc traïm Hoùc Moân, Phuù Laâm ñaày taûi trong khi traïm Saøi Goøn laïi non taûi. Vì vaäy, trong nhöõng naêm tôùi caàn khaån tröông naâng coâng suaát cuûa traïm Hoùc Moân töø 125 MVA + 250 MVA leân 2 x 250 MVA vaø traïm 220(kV) Phuù Laâm leân qui moâ 2 x 250 MVA. Rieâng traïm bieán aùp 220(kV) Saøi Goøn (Thuû Ñöùc) seõ chæ ñeà caäp ñeán vieäc caûi taïo naâng coâng suaát MBA töø 66 (kV) leân 110(kV) coøn keá hoaïch môû roäng naâng coâng suaát :phía 220(kV) seõ ñöôïc theå hieän trong moät döï aùn rieâng. 2. Löôùi ñieän truyeàn taûi 110(kV) Tp.HCM: Löôøi ñieän 110(kV) xuaát phaùt töø hai traïm HoùcMoân vaø Phuù Laâm (220/110kV), cung caáp ñieän cho 10 traïm trung gian 110/15(kV); Ba Queïo (1x40 MVA), HoùcMoân (1x40 MVA), Phuù Laâm (1x40 MVA), Tröôøng ñua (2x40 MVA), Thuû Ñöùc Baéc (2x40 MVA), Phuù Ñònh (25MVA) vaø Cuû Chi (25 MVA) vôùi toång coâng suaát 590 MVA. Toång chieàu daøi löôùi ñieän truyeàn taûi 110(kV) treân phaïm vi Tp.HCM laø 122km. Ñaëc ñieåm noäi baäc trong heä thoáng löôùi ñieän 110(kV) (keå caû löôùi 66(kV)) cuûa Tp.HCM vaãn thöôøng xuyeân vaän haønh caùc traïm bieán aùp trong tình traïng ñaày vaø quaù taûi keå caû caùc traïm 110(kV) coù qui moâ (2x40 MVA) cuõng khoâng ñaùp öùng noãi nhu caàu gia taêng phuï taûi, vaän haønh khoâng coù döï phoøng do ñoù moät soá khu vöïc vaãn caét ñieän luaân phieân. Haàu heát caùc maùy bieán aùp vaø thieát bò treân löôùi 110(kV) cuûa Lieân Xoâ cuõ ñöa vaøo vaän haønh trong löôùi ñöôïc hôn 10 naêm nay. Moät soá traïm ñöa vaøo vaän haønh gaàn ñaây (traïm Tröôøng ñua, Thuû Ñöùc Baéc) ñang vaän haønh ñaày ñuû vaø gaàn quaù taûi cuõng caàn thieát phaûi coù caùc giaûi phaùp caûi taïo naâng coâng suaát. 3. Löôùi ñieän truyeàn taûi 66(kV) TPHCM: Löôùi ñieän 66 (kV) xuaát phaùt töø traïm 230/66/11(kV). Saøi Goøn cung caáp ñieän cho 10 traïm trung gian 66/15(kV): Xa loä (2x30+20 MVA), Chaùnh Höng (2x30 MVA), Vieät thaønh (33 MVA), Huøng Vöông (33+20 MVA), Phuù Hoøa Ñoâng (10 MVA), An Nghóa (2MVA), Saøi Goøn (40+20 MVA), Caùt Laùi-An Khaùnh (20 MVA), Vi Kim Coâ (6 MVA), vaø Beán Thaønh (2x20 MVA), vôùi toång coâng suaát 370 MVA. Toång chieàu daøi ñöôøng daây truyeàn taûi 66 (kV) treân ñòa baøn TPHCM laø 102. Nguoàn ñieän cung caáp 66(kV) cho löôùi ñieän Tp.HCM laø traïm 220/66/11 (kV) Thuû Ñöùc – Saøi Goøn. Caùc ñöôøng daây 66(kV) xuaát phaùt töø traïm thuû ñöùc cung caáp cho 9 traïm 66/15(kV) naèm treân ñòa baøn TP.HCM. Heä thoáng ñieän Tp.HCM hieän nay ñang bò maät caân ñoái nghieâm troïng giöõa coâng suaát caùc traïm nguoàn 220(kV), traïm trung gian 110(kV), 66lv vaø coâng suaát tieâu thuï cuûa caùc traïm phaân phoái. Caùc nguoàn vaø traïm trung gian ñeàu ñaày vaø quaù taûi, khoâng ñaùp öùng noãi nhu caàu phuï taûi gia taêng, khoâng coù MBA döï phoøng neân tình traïng vaän haønh löôùi ñieän heát söùc maát oån ñònh, daãn ñeán nguy cô söï coá thöôøng xuyeân. PHAÂN TÍCH ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI: Thoâng qua töø caùc taøi lieäu tham khaûo ñöôïc bieåu dieãn baèng nhöõng bieåu ñoà, maø ñoà thò phuï taûi laø loaïi quan troïng vaøo baäc nhaát. Thieát keá moät traïm bieán aùp hay khoâng hoaøn toaøn phuï thuoäc möùc ñoä chính xaùc cuûa coâng taùc thu thaäp vaø phaân tích ñoà thò quyeát ñònh. Neáu vieäc öôùc löôïc phuï taûi quaù lôùn thì taát nhieân seõ gaây laõng phí, voán ñaàu tö bò öù ñoäng. Ngöôïc laïi, neáu öôùc löôïng phuï taûi quaù nhoû thì seõ khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàucung caáp ñieän. Vì theá coâng taùc phaân tích ñoà thò phuï taûi chieám moät ñòa vò heát söùc quan troïng, chuùng ta caàn nghieân cöùu chu ñaùo. Ñeå giuùp cho vieäc xaùc ñònh chính xaùc nhu caàu ñieän naêng thöôøng ta duøng caùc phöông phaùp döï baùo nhu caàu ñieän naêng baèng nhöõng höôùng sau: 1. Phöông phaùp tính heä soá vöôït tröôùc: Phöông phaùp naøy giuùp ta thaáy roõ ñöôïc caùc khuynh höôùng phaùt trieån cuûa nhu caàu vaø sô boä caân ñoái nhu caàu naøy vôùi nhòp ñoä phaùt trieån kinh teá quoác daân, noùi chung noù chính laø tyû soá cuûa nhòp ñoä phaùt trieån naêng löôïng ñieän vôùi nhòp ñoä phaùt trieån cuûa toaøn boä neàn khinh teá quoác daân. 2. Phöông phaùp tính tröïc tieáp: Trang 3 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com 3. 4. 5. 6. Noäi dung cuûa phöông phaùp naøy laø nhu caàu ñieän naêng cuûa naêm döï baùo, döïa treân toång saûn löôïng kinh teá cuûa caùc ngaønh naêm ñoù vaø suaát tieâu hao naêng löôïng ñieän ñoái vôùi töøng loaïi saûn phaåm. Ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp khoâng coù suaát tieâu hao ñieän naêng thì xaùc ñònh nhu caàu ñieän naêng cho töøng tröôøng hôïp cuï theå (nhö coâng suaát ñieän trung bình cho töøng hoä gia ñình, beänh vieän, tröôøng hoïc …). Phöông phaùp tính tröïc tieáp thöôøng ñöôïc tính öùng duïng ôû caùc nöôùc XHCN vì neàn kinh teá phaùt trieån coù keá hoaïch oån ñònh, khoâng coù caïnh tranh nhau vaø khoâng coù khuûng hoaõng veà maët kinh teá. Phöông phaùp naøy laø tính toaùn ñôn giaûn vaø ngoaøi yeâu caàu xaùc ñònh ñieän naêng döï baùo,chuùng ta coøn bieát ñöôïc tæ leä söû duïng ñieän naêng trong caùc ngaønh kinh teá, chaúng haïn tyû leä ñieän naêng duøng cho coâng nghieäp, noâng nghieäp, coâng nghieäp – daân duïng … Tuy nhieân xaùc ñònh möùc ñoä chính xaùc cuûa phöông phaùp naøy cuõng gaëp nhieàu khoù khaên vì noù phuï thuoäc vaøo möùc ñoä chính xaùc cuûa toång saûn löôïng caùc ngaønh kinh teá quoác daân trong töông lai döï baùo cuõng nhö phuï thuoäc vaøo söùc tieâu hao ñieän naêng cuûa moät ñôn vò saûn phaåm cuûa caùc ngaønh kinh teá aáy. Do ñoù phöông phaùp naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng ñeå döï baùo nhu caàu ñieän naêng vôùi thôøi gian ngaén vaø trung bình. Phöông phaùp ngoaïi suy theo thôøi gian. ÔÛ ñaây ta duøng phöông phaùp ngoaïi suy theo thôøi gian nghóa laø nghieân cöùu söï dieãn bieán cuûa nhu caàu ñieän naêng trong moät thôøi gian, trong quaù khöù töông ñoåi oån ñònh, tìm ra moät qui luaät naøo ñoù, roái keùo daøi qui luaät aáy ra ñeå döï ñoaùn cho töông lai. Phöông phaùp töông quan: Thöïc chaát cuûa phöông phaùp naøy laø nghieân cöùu moái töông quan giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá nhaèm phaùt hieän nhöõng quan heä veà maët ñònh löôïng cuûa caùc tham soá trong neàn kinh teá quoác daân döïa vaøo caùc phöông phaùp thoáng keâ toaùn hoïc. cuï theå laø chuùng ta nghieân cöùu söï töông quan giöõa ñieän naêng tieâu thuï vaø caùc chæ tieâu kinh teá khaùc nhö toång giaù trò saûn löôïng coâng nghieäp, toång giaù trò saûn löôïng neàn kinh teá quoác daân. Phöông phaùp so saùnh ñoái chieáu: Noäi dung cuûa phöông phaùp naøy laø so saùnh ñoái chieáu nhu caàu phaùt trieån ñieän naêng cuûa caùc nöôùc ôû hoaøn caûnh töông töï. Ñaây cuõng laø phöông phaùp ñöôïc nhieàu nöôùc aùp duïng ñeå döï baùo ñieän naêng ôû nöôùc mình moät caùch coù hieäu quaû. phöông phaùp naøy thöôøng duøng cho döï baùo ngaén haïn vaø trung haïn thì keát quaû töông ñoái chính xaùc hôn. Phöông phaùp chuyeân gia: Phöông phaùp naøy döïa treân söï hieåu bieát saâu saéc cuûa caùc chuyeân gia gioûi veà lónh vöïc cuûa ngaønh döï baùo caùc chæ tieâu kinh teá. Ngoaøi ra coøn phaûi xaùc ñònh baûn chaát caùc hoä duøng ñieän qua soá phaàn traêm cuûa phuï taûi loaïi 1, loaïi 2, loaïi 3, thôøi gian söû duïng coâng suaát cöïc ñaïi Tmax , heä soá coâng suaát cosϕ. Toùm laïi vieäc thu thaäp soá lieäu vaø phaân tích ñoà thò phuï taûi laø raát caàn thieát vaø cuõng raát khoù khaên. Vì thôøi gian khoâng nhieàu vaø do möùc ñoä yeâu caàu noäi dung cuûa ñeà taøi ñöôïc giao. Trang 4 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com - Ñaàu ñeà: Thieát keá traïm bieán aùp 110(kV)/22(kV) coù thoâng soá kyõ thuaät sau ñaây: Chieàu daøi ñöôøng daây ñeán heä thoáng: 20km; Coâng suaát cöï ñaïi cuûa traïm : 60 MW; Heä soá coâng suaát : 0,79; Coâng suaát ngaén maïch töø heä thoáng ñöa veà: 600 MVA; Ñoà thò phuï taûi ngaøy nhö sau: P % 1 00 80 60 40 20 0 2 4 6 8 10 12 Trang 5 14 16 18 20 22 24 t(giôø ) Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com CHÖÔNG II. CHOÏN MAÙY BIEÁN AÙP I. KHAÙI NIEÄM CHUNG : Ñeå thi coâng hay thieát keá laép ñaët moät traïm bieán aùp laø moät khaâu quan troïng. Vì vaäy caàn phaûi nghieân cöùu kyõ nhieäm vuï thieát keá. Caùc phöông aùn vaïch ra phaûi ñaûm baûo cung caáp ñieän lieân tuïc cho caùc hoä tieâu thuï vaø phaûi khaùc nhau veà caùch gheùp noái maùy bieán aùp vôùi caùc caáp ñieän aùp, veà soá löôïng vaø dung löôïng cuûa MBA, veà soá löôïng maùy phaùt ñieän noái vaøo thanh goùp ñieän aùp maùy phaùt. Soá maùy phaùt ñieän gheùp hoä vôùi maùy bieán aùp … Chæ ñöôïc hep boä maùy phaùt ñieän – maùy bieán aùp hai cuoän daây vaøo thanh goùp ñieän aùp naøo maø phuï taûi cöïc tieåu ôû ñoù lôùn hôn coâng suaát cuûa boä naøy; Coù nhö vaäy môùi traùnh ñöôïc tröôøng hôïp luùc phuï taûi cöïc tieåu, boä naøy khoâng phaùt heát coâng suaát hoaëc coâng suaát phaûi chuyeån qua hai laàn bieán aùp laøm taêng toån hao vaø gaây quaù taûi cho MBA ba cuoän daây. Ñoái vôùi MBA töï ngaãu lieân laïc thì khoâng caàn ñieàu kieän naøy. - Khoâng neân duøng quaù hai MBA hai cuoän daây hoaëc töï ngaàu ñeå lieân laïc hay taûi ñieän giöõa caùc caáp ñieän aùp vì sô ñoà thieát keá seõ phöùc taïp hôn. - Khoâng neân noái song song MBA hai cuoän daây vôùi MBA ba cuoän daây vì thöôøng khoâng choïn ñöôïc hai MBA coù tham soá phuø hôïp vôùi ñieän kieän vaän haønh song song . Maùy bieán aùp (MBA) laø moät thieát bò raát quan troïng trong heä thoáng ñieän, toång coâng suaát caùc MBA raát lôùn vaø baèng khoaûng 4 ñeán 5 laàn toång coâng suaát caùc maùy phaùt ñieän. Vì vaäy voán ñaàu tö cho maùy bieán aùp cuõng raát nhieàu. Ngöôøi ta mong muoán choïn soá löôïng maùy bieán aùp ít vaø coâng suaát nhoû maø vaãn ñaûm baûo an toaøn cung caáp ñieän cho caùc hoä tieâu thuï. Choïn maùy bieán aùp trong nhaø maùy ñieän vaø traïm bieán aùp laø choïn loaïi, soá löôïng, coâng suaát ñònh möùc vaø heä soá bieán aùp. Maëc duø hieäu suaát cuûa MBA töông ñoái cao (MBA coâng suaát raát lôùn ñaït khoaûng 99,5%) nhöng toån thaát ñieän naêng haøng naêm trong MBA raát lôùn. Bôûi vaäy ngöôøi ta mong muoán giaûm soá baäc bieán aùp, giaûm coâng suaát ñaët cuûa bieán aùp vaø söû duïng chuùng coù hieäu quaû hôn. Ñieàu ñoù coù theå ñaït ñöôïc baèng caùch thieát keá heä thoáng ñieän moät caùch hôïp lyù, duøng MBA töï ngaãu trong tröôøng hôïp coù theå (110(kV) trôû leân, coù trung tính tröïc tieáp noái ñaát ) taän duïng khaû naêng quaù taûi cuûa MBA, khoâng ngöøng caûi tieán caáu taïo cuûa MBA , goùp phaàn naâng cao ñoä tin caäy vaø tieát kieäm nguyeân vaät lieäu. Trong heä thoáng ñieän ngöôøi ta duøng caùc maùy taêng aùp vaø giaûm aùp, hai cuoän daây vaø ba cuoän daây, MBA ba pha vaø toå MBA moät pha. Caùc MBA ba pha hai vaø ba cuoän daây ñöôïc söû duïng roäng raõi trong heä thoáng ñieän. MBA ba cuoän daây duøng khi caàn coù hai caáp ñieän aùp ra. Vieäc laép ñaët MBA hai cuoän daây thay cho hai MBA hai cuoän daây seõ tieát kieäm ñöôïc dieän tích, vaät lieäu vaø voán ñaàu tö, ñoàng thôøi giaûm ñöôïc toån hao khi vaän haønh. MBA hai cuoän daây chæ neân ñaët ôû traïm maø trong töông lai traïm ñoù coù theå caáp ñieän aùp haï khaùc hoaëc phuï taûi cuûa caáp naøy nhoû hôn ( 10 ÷ 15%) coâng suaát . Cuõng chính vì lyù do kinh teá maø MBA ba pha ñöôïc duøng roäng raõi hôn trong heä thoáng ñieän. Giaù thaønh MBA ba pha nhoû hôn khoaûng (10 ÷ 25%) , coøn toån hao naêng löôïng vaän haønh nhoû hôn ( 12 ÷ 15%) . So vôùi nhoùm ba MBA moät pha cuøng moät coâng suaát. Toå MBA moät pha chæ duøng khi khoâng coù khaû naêng cheá taïo MBA ba pha vôùi coâng suaát lôùn caàn thieát hoaëc ñieàu kieän chuyeân chôû khoâng cho pheùp. Trong heä thoáng ñieän coù ñieän aùp cao vaø trung tính tröïc tieáp noái ñaát thì ta thöôøng duøng MBA töï ngaãu. Loaïi MBA naøy öu vieät hôn so vôùi MBA thöôøng. Giaù thaønh, chi phí vaät lieäu vaø toån hao naêng löôïng khi vaän haønh cuûa noù nhoû hôn vôùi MBA thöôøng coù cuøng coâng suaát. Coâng suaát toaøn phaàn, taàn soá, ñieän aùp, doøng ñieän toån hao coâng suaát taùc duïng, toån hao coâng suaát phaûn khaùng vaø heä soá coù lôïi laø caùc tham soá cô baûn cuûa MBA. Caùc tham soá naøy xeùt trong ñieàu kieän chuaån ñöôïc goïi laø tham soá ñònh möùc. II. CAÙC PHÖÔNG AÙN – CHOÏN MAÙY BIEÁN AÙP : Giaû söû moät traïm bieán aùp hoaït ñoäng vôùi moät coâng suaát ñònh möùc, ñeå ñaûm baûo ñöôïc tính hoaït ñoäng laâu daøi ngoaïi tröø söï coá xaûy ra. Chuùng ta neân tính ñeán khaû naêng quaù taûi cuûa noù. 1. Quaù taûi thöôøng xuyeân : Quaù taûi thöôøng xuyeân cuûa MBA laø cheá ñoä quaù taûi moät phaàn thôøi gian phuï taûi cuûa MBA vöôït quaù coâng suaát ñònh möùc cuûa noù. phaàn coøn laïi cuûa chu kì khaûo saùt (ngaøy, naêm) , phuï taûi cuûa MBA thaáp hôn coâng suaát ñònh möùc ñoù. Vôùi phuï taûi nhö vaäy thì hao moøn caùch ñieän sau moät chu kyø khaûo saùt khoâng vöôït quaù hao moøn ñònh möùc, töông öùng vôùi nhieät ñoä cuoän Trang 6 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com daây baèng 98 C. Khi quaù taûi thöôøng xuyeân, nhieät ñoä ñieåm noùng nhaát ( trong giôø phuï taûi cöïc ñaïi) cuûa cuoän daây MBA vöôït quaù 98oC nhöng khoâng vöôït quaù 140oC . Ñeå ñaùnh giaù khaû naêng quaù taûi cho pheùp thöôøng xuyeân cuûa MBA trong nhöõng giôø phuï taûi cöïc ñaïi ngaøy ñeâm, caàn phaûi phaân tích, tính toaùn cheá ñoä nhieät ñoä cuûa noù. Noùi caùch khaùc, phaûi tính toaùn söï thay ñoåi nhieät ñoä daàu vaø cuoän daây cuûa MBA trong thôøi gian ngaøy ñeâm ñoù. Tính toaùn nhieät ñoä daàu vaø nhieät ñoä cuûa cuoän daây MBA cuõng khaù phöùc taïp neân trong thieát keá ngöôøi ta xaây döïng bieåu ñoà veà khaû naêng taûi cuûa MBA ñöôïc cho trong caùc taøi lieäu thieát keá. Caùc bieåu ñoà veà khaû naêng taûi cuûa MBA ñöôïc xaây döïng treân cô sôû ñoà thò phuï taûi hai baät ñaúng trò cuûa MBA. Truïc hoaønh cuûa ñöôøng con tính toaùn chæ heä soá k1 ( heä soá phuï taûi baäc moät) töùc laø phuï taûi moät vôùi phuï taûi ñònh möùc, coøn truïc tung chæ heä soá quaù taûi cho pheùp Kep. Caùc ñöôøng cong xaây döïng öùng vôùi thôøi gian quaù taûi khaùc nhau töø (t = 0,5 ÷ 24 giôø). Ñoái vôùi ñoà thò phuï taûi hai baäc, trình töï xaùc ñònh quaù taûi cho pheùp cuûa MBA theo ñöôøng cong khaû naêng taûi ñöôïc xaùc ñònh nhu sau : a. Döïa vaøo ñoà thò tính toaùn cöïc ñaïi, xaùc ñònh loaïi vaø coâng xuaát ñònh möùc bieán aùp Sñm , vaø tình quaù taûi cuûa noù : S2 = Sñm b. Xaùc ñònh heä soátaûi baäc moät : S1 = Sñm c. Xaùc ñònh haèng soá thôøi gian cuûa MBA . vaø tuøy thuoäc vaøo heä thoáng laøm maùt, haèng soá thôøi gian vaø nhieät ñoä ñaúng trò cuûa moäi tröôøng laøm maùt maø choïn ñöôøng cong tính khaû naêng taûi cuûa MBA. Baûng choïn ñöôøng cong khaû naêng taûi : o Heä thoáng laømHaèmaù ngt soá thôøi gian Soá cuû cuûaa bieåu ñoà öùng vôùi nhieät ñoä ñaúng trò cuûa MBA moâi tröôøng laøm maùt Vo(dt).oC Coâng suaát MBA (MVA) TÖØ 0,001 ñeán 1,0 Lôùn hôn 1,0 ñeán 6,3 Lôùn hôn 6,3 ñeán 32 Lôùn hôn 32 ñeán 63 Töø 80 ñeán 125 Lôùn hôn 125 II,II  Trang 7 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com d. Theo ñöôøng cong naøy vaø xuaát phaùt töø heä soá phuï taûi baäc moät k 1 vaø thôøi gian quaù taûi tính toaùn t ñeå xaùc ñònh heä soá quaù taûi cho pheùp k2cp. e. So saùnh k2 tính toaùn vôùi k2cp . Neáu k2 ≤ k2cp thì MBA ñöôïc pheùp quaù taûi öùng vôùi cheá ñoä laøm vieäc cuûa noù. Trong tröôøng hôïp ñoà thò phuï taûi nhieàu baäc, chuùng ta bieán ñoåi veà ñoà thò hai baäc ñaúng trò. Trong ñoù phuï taûi ñaúng trò baäc moät tính trong 10 giôø lieàn tröôùc hay lieàn sau quaù taûi lôùn nhaát tuøy thuoäc vaøo phuï taûi cöïc ñaïi xuaát hieän buoåi chieàu hay buoåi saùng trong ngaøy . * Phuï taûi ñaúng trò baäc moät ñöôïc tính theo coâng thöùc : n1 S1dt = ∑S i =1 n1 2 i i t ∑t i =1 i * Phuï taûi ñaúng trò baäc hai ñöôïc tính theo coâng thöùc : n2 ∑ S i2t i i =1 Trong ñoù : S 2 dt = n2 Si : phuï taûi baäc thöù I ti ∑ i =1 ti : thôøi gian baäc thöù I n1 : Soá baäc trong 10 giôø khi tính phuï taûi baäc moät n2 : soá baäc trong thôøi gian quaù taûi . Tröôøng hôïp xuaát hieän hai laàn quaù taûi so vôùi coâng suaát ñònh möùc cuûa MBA thì cöïc ñaïi nhoû hôn ñöôïc duøng ñeå tính phuï taûi ñaúng trò baäc moät S1ñt. . Tính S1ñt tieán haønh trong 10 giôø ôû tröôùc hay sau cöïc ñaïi lôùn nhaát laø tuyø thuoäc vaøo cöïc ñaïi nhoû hôn. Noùi caùch khaùc khi bieåu ñoà phuï taûi coù hai cöïc ñaïi thì tính toaùn ñaúng trò baäc hai ñoái vôùi cöïc ñaïi naøo coù toång coäng ΣS i ti ñaït giaù trò lôùn nhaát. Khi ñoù neáu phuï taûi cöïc ñaïi xuaát hieän vaøo buoåi chieàu ( thöù hai veà thôøi gian) thì luùc tính phuï taûi ñaúng trò baäc moät seõ bao goàm 10 giôø lieàn tröôùc. Neáu cöïc ñaïi lôùn hôn xuaát hieän vaøo buoåi saùng ( thöù nhaát veà thôøi gian) thì luùc tính phuï taûi ñaúng trò baäc moät seõ bao goàm 10 giôø lieàn sau phuï taûi baäc hai. Neáu MBA laøm vieäc caû naêm vôùi moät ñoà thò phuï taûi gioáng nhau, thì khi ñaùnh giaù phuï taûi cho pheùp ngöôøi ta duøng nhieät ñoä ñaúng trò cuûa moâi tröôøng laøm maùt haøng naêm. Neáu ñoà thò phuï taûi muøa heø cuûa MBA thaáp hôn muøa ñoâng thì neân söû duïng nhieät ñoä ñaúng trò cuûa moâi tröôøng laøm maùt theo vuøng vaø tính quaù taûi cho pheùp rieâng bieät ñoái vôùi muøa ñoâng vaø muøa heø . 2. Quaù taûi söï coá : Ñoù laø quaù taûi cho pheùp MBA laøm vieäc vôùi ñieàu kieän söï coá ( ví duï nhö bò hö hoûng moät MBA khi hai maùy laøm vieäc song song) maø khoâng gaây hoûng chuùng. Nhö vaäy trò soá quaù taûi cho pheùp ñöôïc quyeát ñònh sao cho nhieät ñoä cuûa cuoän daây vaø daàu cuûa MBA trò soá cho pheùp ñeå khoûi aûnh höôûng ñeán söï laøm vieäc bình thöôøng tieáp theo cuûa maùy. Nhieät ñoä cho pheùp cöïc ñaïi ñoái vôùi daàu laø 115oC vaø ñoái vôùi ñieåm noùng nhaát cuûa caùch ñieän cuoän daây laø 140oC . Trong ñieàu kieän laøm vieäc ñoù, MBA ñöôïc pheùp quaù taûi 40% neáu thôøi gian quaù taûi cuûa maùy khoâng vöôït quaù 6 giôø trong 5 ngaøy ñeâm vaø heä soá phuï taûi baäc moät k1 khoâng vöôït quaù 0,93. Quaù taûi söï coá cho pheùp k2cp = 1,4 neân xem nhö moät heä soá tính toaùn naøo ñoù, söû duïng khi löïa choïn MBA theo ñieàu kieän quaù taûi söï coá. Trò soá quaù taûi cho pheùp trong vaän haønh ñöôïc quyeát ñònh phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän cuï theå nhö ñoà thò phuï thaûi vaø nhieät ñoä moâi tröôøng laøm maùt. Trang 8 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com 3. Choïn maùy bieán aùp : Theo nhieäm vuï cuûa ñeà taøi ñöôïc giao coù ñoà thò phuï taûi ngaøy nhö sau: P % 1 00 80 60 40 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Töø giaû thuyeát ñeà taøi coù caùc thoâng soá : Pmax = 60 MW Cos  = 0,79  Ta coù : P = S. Cos  P Cos ϕ Suy ra S = S100% = P cos  = 60 0,79 = 76 x 100 100 = 76(MVA) S90% = P cos  = 60 0,79 = 76 x 90 100 = 68,5(MVA) S80% = P cos  = 60 0,79 = 76 x 80 100 = 61 (MVA) P S70% cos  S60% = P cos  = 60 = 76 x 0,79 70 = 53,5 (MVA) 100 60 0,79 60 100 = 76 x Trang 9 = 46 (MVA) 24 t(giôø ) Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com S50% = S40% = P cos  60 0,79 = P cos  = = 76 x 60 0,79 50 100 = 76 x 40 100 = 38,5 MVA = 31 (MVA) S30% = P cos  = 60 0,79 = 76 x 30 100 = 23,5(MVA) S20% = P cos  = 60 0,79 = 76 x 20 100 = 16 (MVA) S10% = P cos  = 60 0,79 = 76 x 10 100 = 7,5 (MVA) Trang 10 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com Vaäy ta ñöôïc ñoà thò phuï taûi ngaøy nhö sau : (MVA) 76 68. 5 61 53. 5 46 38. 5 31 23. 5 16 7. 5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 t(giôø ) Nhìn treân ñoà thò ta coù : + Coâng suaát phuï taûi cöïc ñaïi Smmax = 76 (MVA) + Coâng suaát phuï taûi cöïc tieåu Smin = 53,5(MVA). Töø ñoù ta döïa vaøo ñoà thò coù theå choïn nhöõng phöông aùn nhö sau: a. Phöông aùn I : Ta thieát keá laép ñaët moät MBA cho traïm theo sô ñoà sau . 110 (kV) 22 (kV) Döïa vaøo ñoà thò phuï taûi ta tính ñöôïc coâng suaát trung bình ñeå löïa choïn MVA cho phuø hôïp vaø ñaûm baûo caùc tính naêng veà kyõ thuaät laãn kinh teá . = Smax + smin 2 76 + 53,5 = 65 MVA = 2 Khi traïm chæ laép ñaët moät MBA ta caàn choïn MBA theo ñieàu kieän quaù taûi thöôøng xuyeân. Vaäy ta choïn MBA coù coâng suaát ñònh möùc laø : Sñmb = 63 MVA . 110 kV Trang 11 22 kV Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com 63 MVA (MVA) 76 68. 5 S ñmB 61 53. 5 46 38. 5 31 23. 5 16 7. 5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Vaäy döïa vaøo ñoà thò phu ïtaûi ta coù theå choïn MBA coù coâng suaát ñònh möùc laø 63 (MVA). * Kieåm tra ñieàu kieän quaù taûi bình thöôøng : + Phuï taûi ñaúng trò baäc 2 laø : = ( 68,52 x 2) + (762 x6) +(68,52x2) +(762x4) +(68,52 x 2 ) ( 2 +6 + 2 + 4 + 2 ) = 73,28 MVA + Heä soá phuï taûi baäc 2 : k2 = S2ñt SñmB = 73,28 63 = 1,163 + Phuï taûi ñaúng trò baäc 1 ñöôïc tính trong 8 giôø lieàn sau phuï taûi cöïc. = (53,52 x 4 ) + ( 612 x 2 ) + ( 53,52 x 2 ) ( 4 +2 + 2 ) Trang 12 t(giôø ) Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com = 55,l47 (MVA) + Heä soá phuï taûi baäc 1 : S2ñt 55,47 = = 0,853 SñmB 63 Giaû söû moâi tröôøng laøm maùt laø 30oC vôùi MBA coù coâng suaát 63 MVA, haèng soá thôøi gian 3,5, heä thoáng laøm maùt daïng II. Aùp duïng bieåu ñoà khaû naêng taûi MBA soá 22 ( trang 193 – thieát keá nhaø maùy ñieän vaø traïm bieán aùp ). Vôùi k1 = 0,853 , t = 16 giôø ta coù k2cp = 0,945 Vaäy k2cp = 0,945 < k2 = 1,163 suy ra MBA khoâng ñöôïc pheùp laøm maùt vôùi phuï taûi treân . Do ñoù ta taêng coâng suaát MBA leân moät baät, töùc laø choïn MBA coù coâng suaát 80 MVA. Nhö vaäy ta deã daøng thaáy raèng vôùi MBA coù coâng suaát laø 80 MVA thì ñieàu kieän quaù taûi bình thöông luoân thoûa maõn vì coâng suaát cöïc ñaïi cuûa phuï taûi cuõng chæ coù 76 MVA. k1 = b. Phöông aùn II. Ta thieát keá laép ñaët hai MBA song song cuøng loaïi cho traïm theo sô ñoà sau . 110 kV (2 x 63 MVA ) 22 kV Theo ñoà thò phuï taûi ta coù : Smax = 76 MVA Smin = 53,5MVA Vaäy ta choïn maùy coù coâng suaát ñònh möùc laø : Sñm ≥ 76MVA Trong ñoù : + k laø heä soá phuï taûi söï coá thoâng thöôøng k = 1,4 + Sñm laø coâng suaát ñònh möùc cuûa MBA . töø ñoù ta coù : Smax 76 = = 54,28 MVA. Sñm ≥ k 1,4 Choïn hai maùy bieán aùp coù coâng suaát laø 63 MVA . Trang 14 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com Ñoà thò phuï taûi : (MVA) 76 68.5 SñmB 61 53.5 46 38.5 31 23.5 16 7.5 t(giôø ) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Theo ñoà thò phuï taûi treân cho ta thaáy ñöôïc moät MBA bò söï coá thì maùy coøn laïi phaûi chòu quaù taûi vôùi heä soá laø k = 1,4. Hay moät maùy coøn laïi taûi ñöôïc : 63 x 1,4 = 88,2 MVA lôùn hôn Smax = 80 76 MVA. Tuy nhieân quaù taûi söï coá chæ cho pheùp xaûy ra 6 giôø trong 5 ngaøy ñeâm maø theo ñoà thò phuï taûi noù quaù taûi trong 16 giôø.. Do ñoù khi bò söï coá ta phaûi caét caùc phu ïtaûi khoâng quan troïng töø 6 giôø ñeán 22 giôø . Tuy nhieân ta cuõng chæ coù theå caét phaàn töû 6 giôø ñeán 16 giôø coâng suaát phuï taûi phaûi caét laø : Smax – SñmB = 76 – 63 = 13 MVA Trang 15 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com Ñoà thò phuï taûi khi caét 13 MVA töø 6giôø ñeán 16 giôø . (MVA) 76 68.5 SñmB 63 53.5 46 38.5 31 23.5 16 7.5 t(giôø ) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 + Phuï taûi ñaúng trò baäc moät tính cho 10 giôø lieàn tröôùc phuï taûi cöïc ñaïi : S1ñt = 22 24 (562 x 2 ) + ( 632 x 6) + ( 562 x 2 ) (2+6+2) = 58,03MVA. + Heä soá phuï taûi baäc 1 : S1ñt 58,03 = = 0,921 < 0,93 63 SñmB - Vaäy coù nghóa laø khi caét 13 MVA töø (6 ÷ 16) giôø khi söï coá MBA thì ñoà thò phuï taûi sau khi caét ñöôïc thoûa maõn ñieàu kieän quaù taûi khoâng quaù 6giôø trong 5 ngaøy ñeâm. - Ta choïn MBA coù coâng suaát 63 MVA vaø khi bò söï coá thì tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän vaän haønh cuï theå maø ta caét nhöõng phuï taûi cho hôïp lyù. Hoaëc ta coù theå söû duïng MBA töø caùc traïm khaùc ñeán khi coù söï coá. Nhö vaäy ta khoâng phaûi caét ñi phuï taûi. - Vôùi nhöõng ñieàu kieän treân ta choïn MBA cho phöông aùn II do haõng AEG cheá taïo coù caùc thoâng soá sau . + Coâng suaát ñònh möùc : SñmB = 63 MVA. + Ñieän aùp ñònh möùc : UñmB = 115 / 23 (kV) + Toån hao ngaén maïch : ∆ PN = 245 kW + Toån hao khoâng taûi : ∆ Po = 59kW + Ñieän aùp ngaén maïch : VN% = 12,7%. + Doøng ñieän khoâng taûi : Io = 0,6 A. - Kích thöôùc MBA : + Chieàu daøi : a = 6.700 mm + Chieàu roäng : b = 5.200 mm + Chieàu cao : h = 6.200 mm - Giaù thaønh : 550,000 USD. k1 = c. Phöông aùn III : Trang 16 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com Ta cuõng coù theå thieát keá laép ñaët hai maùy bieán aùp song song cuøng loaïi coù coâng suaát ñònh möùc laø 40 MVA theo sô ñoàsau : 110 kV (2 x 40 MVA ) 22 kV Khi bình thöôøng hai maùy khoâng theå bò quaù taûi vì coâng suaát ñònh möùc toång cuûa hai maùy lôùn hôn so vôùi coâng suaát cöïc ñaïi cuûa phuï taûi. Nhö ñaõ noùi khi hai maùy bieán aùp ñöôïc laép ñaët song song thì ta khoâng caàn kieåm tra ñieàu kieän quaù taûi bình thöôøng maø chæ kieåm tra quaù taûi söï coá. - Khi moät MBA xaûy ra söï coá thì maùy coøn laïi phaûi bò quaù taûi vôùi heä soá quaù taûi cho pheùp laø K = 1,4 vaø nhö vaäy noù chæ taûi ñöôïc toái ña laø : 1,4 x 40 =56 MVA vaø ñeå ñaûm baûo an toaøn cho MBA ta phaûi caét ñi moät soá phuï taûi khoâng quan troïng. -Ví duï ta coù theå caét ñi : (76 – 56) = 20 MVA phuï taûi töø( 0 ÷ 24) giôø. Ñoàthò phuï taûi saukhi caét 20 MVA töø (0÷ 24) giôø. (MVA) 76 68.5 56 49 SñmB 39 33 23.5 16 7.5 t(giôø ) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 - Döïa vaøo ñoà thò treân ta thaáy khi caét ñi 20 MVA luùc naøy MBA vaãn khoâng theå hoaït ñoäng ñöôïc vôùi ñoà thò phuï taûi treân. Vì theo ñieàu kieän cho pheùp thì maùy chæ ñöôïc pheùp quaù taûi vôùi heä soá k = 1,4 trong 6 giôø vaø khoâng ñöôïc quaù taûi 5 ngaøy ñeâm vôùi heä soá quaù taûi baäc moät nhoû hôn 0,93 do ñoù ta phaûi caét theâm ( 56 – 40 = 16 MVA töø ( 6 ÷ 16) giôø Trang 17 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com Ñoà thò taûi ñöoïc caét theâm 16 MVA . (MVA) 76 68.5 56 49 SñmB 39 33 23.5 16 7.5 t(giôø ) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 + Phuï taûi ñaúng trò baäc moät ñöôïc tính trong 10 giôø lieàn tröôùc phuï taûi cöïc ñaïi . S1ñt = (312 x 2 ) + ( 402 x 6) + ( 312 x 2 ) (2+6+2) = 36,67 MVA + Heä soá phuï taûi baäc 1 : S1ñt 36,67 = = 0,913 < 0,93. SñmB 40 - Vaäy coù nghóa laø khi caét theâm 16 MVA töø ( 6 ÷ 16) giôø . Khi söï coá MVA thì ñoà thò phu taûi sau khi caét ñöôïc thoûa maõn ñieàu kieän quaù taûi khoâng quaù 6 giôø trong 5 ngaøy ñeâm. -Vôùi nhöõng ñieàu kieän treân ta choïn MBA cho phöông aùn III do haõng AEG cheá taïo coù caùc thoâng soá sau : + Coâng suaát ñònh möùc : SñmB = 40 MVA. + Ñieän aùp ñònh möùc : UñmB = 115 ± 9x1 , 78,23(kV) + Toån hao ngaén maïch : ∆ PN = 175 kW + Toån hao khoâng taûi : ∆ Po = 42kW + Ñieän aùp ngaén maïch : UN% = 12,7%. - Kích thöôùc MBA : + Chieàu daøi : a = 6.000 mm + Chieàu roäng : b = 5.700 mm + Chieàu cao : h = 4.700 mm - Giaù thaønh : 380,000 USD. k1 = d. Phöông aùn IV : Phöông aùn naøy goàm coù hai giai ñoaïn . - Giai ñoaïn 1 : Chæ laép ñaët hai MBA cuøng loaïi, coù coâng suaát laø 40 MVA nhö phöông aùn II Trang 18 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com - Giai ñoaïn 2 : Sau khi traïm ñaõ ñöôïc thieát keá laép ñaët xong, hoaït ñoäng moät thôøi gian vaø ñaõ thu hoài voán ñaàu tö ta laép ñaët theâm moät MBA cuøng loaïi coù cuøng coâng suaát ñaûm baûo kyõ thuaät gioáng nhö ôû giai ñoaïn 1 . - Ta coù sô ñoà thieát keá laëp ñaët nhö sau : 110 kV (3 x 40 MVA ) 22 kV Theo sô ñoà thieát keå ôû phöông aùn naøy giaû söû khi coù moät MBA bò söï coá thì vaãn ñaûm baûo ñöôïc tính lieân tuïc caáp ñieän vaø ñöông nhieân ôû ñieàu kieän bình thöông thì noù luoân ôû tình traïng non taûi. Tuy nhieân ôû phöông aùn naøy coù keá hoaïch laâu daøi ta coù theå phaùt trieån hay môû roäng ñöôïc phuï taûi cho sau naøy . * Toùm laïi : Qua caùc phöông aùn treân ta thaáy raèng : - Phöông aùn I laø moät trong nhöõng phöông aùn ñôn giaûn nhaát , ít toán maët baèng ñeå xaây döïng traïm. Nhöng khi xaå y ra söï coá MBA thì taát caû phuï taûi ñeàu bò caét. - Phöông aùn II laø phöông aùn maø traïm Tröôøng Ñua ñaõ thieát keá vaø ñöa vaøo vaän haønh trong nhöõng naêm gaàn ñaây vaø phöông aùn naøy cuõng khoâng cung caáp ñöôïc nhu caàu phuï taûi ngaøy caøng phaùt trieån . - Vaäy ta choïn hai phöông aùn II vaø IV ñeå tính toaùn, so saùnh nhaèm ñöa ra phöông aùn thi coâng . Trang 19 Tài liệu này được upload và download miễn phí tại website: http://hutonline.net ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Nguyenvanbientbd47@gmail.com Chöông III. TÍNH TOÅN THAÁT ÑIEÄN NAÊNG CUÛA MBA CHO HAI PHÖÔNG AÙN . I. GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ TOÅN THAÁT TRONG HEÄ THOÁNG : Nhö chuùng ta ñaõ bieát toån thaát ñieän naêng trong heä thoáng ñieän, noùi chung gaây thieät haïi khoâng nhoû veà chi phí vaän haønh. Trong ñoù coù raát nhieàu toån thaát nhö : toån thaát do (MBA) , toån thaát treân daây daãn khi truyeàn taûi, toån thaát vaàng quang (ñoái vôùi ñieän aùp cao) …, trong ñoù toån thaát (MVA) laø toån thaát chuû yeáu. Toån thaát naøy goàm hai thaønh phaàn . - Toån thaát saét, noù khoâng phuï thuoäc vaøo phuï taûi vaø noù chính laø toån thaát khoâng taûi cuûa (MBA). - Toån thaát ñoàng phuï thuoäc vaøo phuï taûi. Khi phuï taûi, taûi baèøng coâng suaát ñònh möùc cuûa (MBA) thì toån hao naøy chính laø toån hao ngaén maïch . Coù raát nhieàu loaïi (MBA) nhö : (MBA) ba pha hai cuoän daây, ba pha ba cuoän daây, töï ngaãu ba pha … Moãi loaïi maùy ñeàu coù caùch traùnh khaùc nhau. Tuy nhieân vì caùc (MBA) maø ta söû duïng ñieàu laø maùy ba pha hai cuoän daây neân ta chæ ñöa ra caùc coâng thöùc ñeå tính toån thaát cho loaïi maùy naøy. Vôùi loaïi naøy, neáu coù n maùy vaän haønh song song ( khoâng bò caét khi phuï taûi giaûm) thì toån thaát khoâng taûi haøng naêm ñöôïc tính theo soá giôø laøm vieäc t cuûa chuùng trong naêm. Coøn toån thaát ñoàng phuï thuoäc vaøo phuï taûi ñöôïc xaùc ñònh vaøo thôøi gian toån thaát lôùn nhaát. cuûa chuùng , noù laø haøm cuûa thôøi gian söû duïng phuï taûi lôùn nhaát Tmax , cos ϕ. - Toån thaát ñieän naêng trong maùy bieán aùp hai cuoän daây seõ laø : 1 S2max ∆ A = n ∆ Pot + ∆ PN. .τ n S2ñmB Trong ñoù : SñmB : coâng suaát ñònh möùc (MBA) Smax : Phuï taûi cöïc ñaïi cuûa n (MBA) theo ñoà thò phuï taûi. ∆ Po , ∆ PN : toån thaát khoâng taûi vaø toån thaát ngaén maïch cuûa (MBA). Neáu ta coù ñoà thò phuï taûi hình baäc thang thì toån thaát naøy cuõng coù theå xaùc ñònh baèng coâng thöùc sau : 1 Σ S2 i t i ∆ A =n ∆ Pot + ∆ PN. n S2ñmB thang. SI laø phuï taûi qua n (MBA) vaän haønh song song trong thôøi gian ti töông öùng vôùi ñoà thò phuï taûi hình baäc II. TÍNH TOÅN THAÁT ÑIEÄN NAÊNG CHO PHÖÔNG AÙN II. (MBA) ôû phöông aùn naøy coù coâng suaát ñònh möùc laø : SñmB = (2 x 63 (MVA) ) Coâng suaát hình baäc thang , daïng baûng qua moät (MBA) nhö sau : Töø ñeán… SI(MVA) 0 -> 4 53,5 4-> 6 61 6-> 8 68,5 8-> 14 76 Trang 20 14->16 68,5 16-> 20 76 20->22 68,5 22->24 63,5
- Xem thêm -