Tài liệu T079 quan hệ sx phù hợp

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn TriÕt häc PhÇn më ®Çu Tõ khi xuÊt hiÖn con ngêi trªn hµnh tinh nµy ®Õn ngµy nay ®· tr¶i qua 5 ph¬ng thøc s¶n xuÊt tån t¹i trong 5 chÕ ®é x· héi: c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn tËp quyÒn, t b¶n chñ nghÜa vµ x· héi chñ nghÜa. T duy nhËn thøc cña con ngêi kh«ng dõng l¹i ë mét chç mµ ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiÖn h¬n. Tõ ®ã kÐo theo sù thay ®æi ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt còng nh quan hÖ s¶n xuÊt. Tõ h¸i lîm s¨n b¾t ®Ó duy tr× cuéc sèng ®Õn tr×nh ®é khoa häc kü thuËt l¹c hËu vµ ®Õn ngµy nay tr×nh ®é khoa häc ®· ®¹t tíi møc tét ®Ønh. Mµ cèt lâi cña nÒn s¶n xuÊt x· héi chÝnh lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt, nh M¸c vµ ¨ngen nãi, ®ã lµ quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt. Tõ quan ®iÓm nµy cña chñ nghÜa M¸c xÝt, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· vËn dông vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi níc ta trong giai ®o¹n tõ ®æi míi ®Õn nay. BiÖn chøng quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta cã ®îc nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x· héi vµ kinh tÕ. ThÊy ®îc ý nghÜa ®ã, t«i xin bµy tá mét vµi ý kiÕn b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò: "VËn dông quan ®iÓm triÕt häc M¸c xÝt vÒ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng thµnh tùu, h¹n chÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n tõ ®æi míi ®Õn nay" 1 TiÓu luËn TriÕt häc PhÇn néi dung I. Lùc lîng s¶n xuÊt - quan hÖ s¶n xuÊt - quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt 1. Lùc lîng s¶n xuÊt Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi thÓ hiÖn n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt bao gåm: ngêi lao ®éng víi kü n¨ng lao ®éng cña hä vµ t liÖu s¶n xuÊt(tríc hÕ lµ c«ng cô lao ®éng) kÕt hîp víi nhau thµnh lùc lîng s¶n xuÊt. Trong c¸c yÕu tè cña lùc lîng s¶n xuÊt, lùc lîng s¶n xuÊt hµng ®Çu lµ ngêi c«ng nh©n, ngêi lao ®éng. ChÝnh ngêi lao ®éng lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, víi søc m¹nh vµ kü n¨ng lao ®éng cña m×nh, sö dông t liÖu lao ®éng, tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng, t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Cïng víi qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, søc m¹nh vµ kü n¨ng lao ®éng cña con ngêi nµy cµng ®îc t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ trÝ tuÖ cña con ngêi kh«ng ngõng ph¸t triÓn, hµm lîng trÝ tuÖ cña lao ®éng ngµy cµng cao. Ngµy nay, víi cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, lao ®éng trÝ tuÖ ngµy cµng ®ãng vai trß chñ yÕu. Cïng víi ngêi lao ®éng c«ng cô lao ®éng còng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n trong lùc lîng s¶n xuÊt ®ãng vµi trß quyÕt ®Þnh trong t liÖu s¶n xuÊt. C«ng cô lao ®éng do con ngêi t¹o ra, nã "Nh©n" søc m¹nh cña con ngêi trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. C«ng cô lao ®éng lµ yÕu tè ®éng nhÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt. Cïng víi qu¸ tr×nh tÝch luü kinh nghiÖm, víi nh÷ng ph¸t minh vµ s¸ng chÕ kü thuËt, c«ng cô lao ®éng kh«ng ngõng ®îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn. ChÝnh sù c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn kh«ng ngõng c«ng cô lao ®éng ®· lµm biÕn ®æi toµn bé t liÖu s¶n xuÊt. XÐt ®Õn cïng ®ã lµ nguyªn nh©n s©u xa cña mäi biÕn ®æi x· héi. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng cô lao ®éng lµ thíc ®o tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña con ngêi, lµ tiªu chuÈn ph©n biÖt c¸c thêi ®¹i kinh tÕ trong lÞch sö. Trong sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, khoa häc ®ãng vai trß ngµy cµng to lín. Sù ph¸t triÓn khoa häc g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vµ lµ ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Ngµy nay, khoa häc ®· ph¸t triÓn ®Õn møc ®é trë thµnh nguyªn nh©n trùc tiÕp cña nhiÒu biÕn ®æi to lín trong s¶n xuÊt, trong ®êi sèng vµ trë thµnh "lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp". Nh÷ng ph¸t minh khoa häc trë thµnh ®iÓm xuÊt ph¸t ra ®êi nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt míi, nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ míi, c«ng nghÖ míi, nguyªn vËt liÖu míi, n¨ng lîng míi. Sù th©m 2 TiÓu luËn TriÕt häc nhËp ngµy cµng s©u cña khoa häc vµo s¶n xuÊt, trë thµnh 1 yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña s¶n xuÊt cña s¶n xuÊt ®· lµm cho lùc lîng s¶n xuÊt cã bíc ph¸t triÓn nh¶y vät, t¹o thµnh cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c¸ch m¹ng hiÖn ®¹i. YÕu tè trÝ lùc trong søc lao ®éng ®Æc trng cho lao ®éng hiÖn ®¹i kh«ng cßn lµ kinh nghiÖm vµ thãi quen cña hä mµ lµ tri thøc khoa häc. Cã thÓ nãi: khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµ ®Æc trng cho lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. Níc ta tõ tríc tíi nay nÒn kinh tÕ lÊy n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu, tr×nh ®é khoa häc kü thuËt kÐm ph¸t triÓn. C«ng cô s¶n xuÊt cña ta võa nhá, võa l¹c hËu so víi tr×nh ®é ph¸t triÓn chung trªn thÕ giíi. Thùc tÕ trong nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt thñ c«ng vÉn lµ chñ yÕu, lao ®éng thñ c«ng chiÕm tØ lÖ cao, c¬ giíi ho¸ vÉn cßn cha ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, trong 1 thêi gian kh¸ dµi, lùc lîng s¶n xuÊt bÞ k×m h·m trong lèi suy nghÜ b¶o thñ, tr× trÖ. ChÝnh bëi vËy, §¹i héi §¶ng 6 ®Æt ra nhiÖm vô "Gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã, khai th¸c mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña ®Êt níc, sö dông cã hiÖu quÆ gióp ®ì cña quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc lîng s¶n xuÊt". Chóng ta ®ang ë trong giai ®o¹n mµ c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, nã ®ßi hái chóng ta tiÕp thu c¸i míi mét c¸ch nhanh chãng ®Ó ph¸t triÓn nguån lùc bªn trong. HiÖn nay níc ta ®ang tiÕn dÇn lªn víi tù ®éng ho¸, lùc lîng lao ®éng cã tr×nh ®é, cã kh¶ n¨ng vËn hµnh m¸y mãc, tay nghÒ thµnh th¹o, ®îc ®µo t¹o c¨n b¶n ®ang dÇn t¨ng lªn. Cïng víi sù ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ tiªn tiÕn, ViÖt Nam hy väng cã thÓ thay ®æi c¨n b¶n tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt. 2. Quan hÖ s¶n xuÊt Quan hÖ s¶n xuÊt lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt x· héi). Do con ngêi kh«ng thÓ t¸ch khái céng ®ång nªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i cã nh÷ng mèi quan hÖ víi nhau. VËy viÖc ph¶i thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ trong s¶n xuÊt tù nã ®· lµ mét vÊn ®Ò cã tÝnh quy luËt. Nh×n tæng thÓ, quan hÖ s¶n xuÊt gåm 3 mÆt. - Quan hÖ së h÷u ®èi víi t liÖu s¶n xuÊt, tøc lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi t liÖu s¶n xuÊt, nãi c¸ch kh¸c lµ t liÖu s¶n xuÊt thuéc vÒ ai? - Quan hÖ trong tæ chøc qu¶n ly s¶n xuÊt, tøc lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong s¶n xuÊt vµ trao ®æi cña c¶i vËt chÊt nh: ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c ho¸ lao ®éng, quan hÖ gi÷a ngêi qu¶n lý vµ c«ng nh©n… - Quan hÖ trong ph©n phèi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, tøc lµ quan hÖ chÆt chÏ gi÷a s¶n xuÊt vsµ s¶n phÈm víi cïng mét môc tiªu chung lµ sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ t liÖu s¶n xuÊt. 3 TiÓu luËn TriÕt häc Quan hÖ s¶n xuÊt do con ngêi t¹o ra, nhng nã h×nh thµnh mét c¸ch kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kh«ng phô thuéc theo ý muèn chñ quan cña con ngêi. Quan hÖ s¶n xuÊt lµ h×nh thøc x· héi cña s¶n xuÊt, gi÷a 3 mÆt cña quan hÖ s¶n xuÊt thèng nhÊt víi nhau, t¹o thµnh mét hÖ thèng mang tÝnh æn ®Þnh t¬ng ®èi so víi sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña lùc lîng s¶n xuÊt. Trong 3 mÆt cña quan hÖ s¶n xuÊt, quan hÖ së h÷u víi t liÖu s¶n xuÊt lµ quan hÖ xuÊt ph¸t, quan hÖ c¬ b¶n, ®Æc trng cho quan hÖ s¶n xuÊt trong tõng x· héi. Nã quyÕt ®Þnh quan hÖ vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, quah hÖ ph©n phèi s¶n phÈm còng nh c¸c quan hÖ s¶n xuÊt kh¸c (sù ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i ®· chøng kiÕn cã 2 lo¹i h×nh së h÷u c¬ b¶n vÒ t liÖu s¶n xuÊt; së h÷u t nh©n vµ së h÷u c«ng céng. Së h÷u t nh©n lµ lo¹i h×nh së h÷u trong ®ã t liÖu s¶n xuÊt tËp trung vµo tay mét sè Ýt ngêi, cßn ®¹i ®a sè kh«ng cã hoÆc cã rÊt Ýt t liÖu s¶n xuÊt. V× vËy quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong s¶n xuÊt vËt chÊt vµ trong ®êi sèng x· héi lµ quan hÖ thèng trÞ vµ bÞ trÞ, bãc lét vµ bÞ bãc lét. Së h÷u c«ng céng lµ lo¹i h×nh së h÷u mµ trong ®ã t liÖu s¶n xuÊt thuéc vÒ mäi thµnh viªn trong céng ®ång. Nhê ®ã, quan hÖ ngêi víi ngêi lµ quan hÖ b×nh ®¼ng, hîp t¸c vµ gióp ®ì nhau. Quan hÖ tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®Õn tæ chøc, ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nã cã thÓ thóc ®Èy hoÆc k×m h·m qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Quan hÖ tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt do quan hÖ së h÷u quyÕt ®Þnh vµ nã ph¶i thÝch øng víi quan hÖ së h÷u. Tuy nhiªn, còng cã quan hÖ tæ chøc vµ qu¶n lý kh«ng thÝch øng víi quan hÖ së h÷u, lµm biÕn d¹ng quan hÖ së h÷u. Quan hÖ ph©n phèi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra mÆc dï do quan hÖ së h÷u t liÖu s¶n xuÊt vµ quan hÖ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt chi phèi, song nã kÝch thÝch trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña con ngêi, t¸c ®éng ®Õn th¸i ®é cña con ngêi trong lao ®éng s¶n xuÊt, vµ do ®ã cã thÓ thóc ®Èy hoÆc k×m h·m s¶n xuÊt ph¸t triÓn. ë níc ta võa tån t¹i quan hÖ s¶n xuÊt mëi cña qu¸ tr×nh ®i lªn chñ nghÜa x· héi võa tån t¹i quan hÖ s¶n xuÊt tµn d cña x· héi cò. Chóng ta quan niÖm cha ®óng vÒ quan hÖ së h÷u t liÖu s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm cha hîp lý. ®iÒu ®ã khiÕn nÒn kinh tÕ níc ta cha thùc sù ph¸t triÓn. Muèn ph¸t triÓn, §¶ng vµ Nhµ níc cÇn x¸c ®Þnh râ quan hÖ së h÷u cÇn thiÕt cña qu¸ tr×nh ®æi míi, tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt (®Æc biÖt lµ sù ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c ho¸ lao ®éng) mét c¸ch khoa häc, ph©n phèi s¶n 4 TiÓu luËn TriÕt häc phÈm më réng. §ã chÝnh lµ x©y dùng mét quan hÖ s¶n xuÊt lý tëng trong t×nh h×nh hiÖn t¹i cña níc ta. 3. Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt Lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt, chóng tån t¹i kh«ng t¸ch rêi nhau, t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau mét c¸ch biÖn chøng, t¹o thµnh quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®ä ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Tõ ®ã t¹o nÒn quy luËt c¬ b¶n nhÊt cña sù vËn ®éng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt x· héi. Khuynh híng chung cña s¶n xuÊt vËn chuyÓn lµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn ®ã xÐt ®Õn cïng lµ b¾t nguån tõ sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng. Sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®îc ®¸nh dÊu b»ng tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt. Tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt trong tõng giai ®o¹n lÞch sö thÓ hiÖn tr×nh ®é chinh phôc thiªn nhiªn cña con ngêi trong giai ®o¹n lÞch sö ®ã. Tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn ë tr×nh ®é cña c«ng cô lao ®éng, tr×nh ®é kinh nghiÖm vµ kü n¨ng lao ®éng cña con ngêi, tr×nh ®é tæ chøc vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi, tr×nh ®é øng dông khoa häc vµ s¶n xuÊt. Sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh vµ lµm thay ®æi quan hÖ s¶n xuÊt cho phï hîp víi nã. Khi mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi ra ®êi th× yªu cÇu quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Sù phï hîp nµy t¹o ®iÒu kiÖn sö dông vµ kÕt hîp mét c¸ch tèi u gi÷a ngêi lao ®éng víi t liÖu s¶n xuÊt ®Ó lùc lîng s¶n xuÊt cã c¬ së ®Ó ph¸t triÓn hoµn thiÖn. Sù ph¸t triÓn cña lùc lîng ®Õn mét møc nhÊt ®Þnh sÏ lµm quan hÖ s¶n xuÊt tõ chç phï hîp trë thµnh kh«ng phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. ®iÒu nµy dÉn ®Õn quan hÖ s¶n xuÊt k×m h·m lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ yªu cÇu kh¸ch quan tÊt yÕu lµ ph¶i thay thÕ quan hÖ s¶n xuÊt. Nh C¸c M¸c ®· viÕt; "Tíi 1 giai ®o¹n ph¸t triÓn nµo ®ã, c¸c lùc lîng s¶n xuÊt vËt chÊt cña x· héi m©u thuÉn víi nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt hiÖn cã… trong khi ®ã tõ tríc ®Õn giê c¸c lùc lîng s¶n xuÊt vÉn ph¸t triÓn. Tõ chç lµ nh÷ng h×nh thøc ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, nh÷ng quan hÖ Êy trë thµnh xiÒng xÝch cña c¸c lùc lîng s¶n xuÊt. Khi ®ã b¾t ®Çu thêi ®¹i 1 cuéc c¸ch m¹ng x· héi" Lùc lîng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt, nhng quan hÖ s¶n xuÊt còng cã tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi vµ t¸c ®éng trë l¹i sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n 5 TiÓu luËn TriÕt häc xuÊt. Quan hÖ s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh môc ®Ých cña s¶n xuÊt, t¸c ®éng ®Õn thÝa ®é cña con ngêi trong lao ®éng s¶n xuÊt, ®Õn tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng x· héi, ®Õn ph¸t triÓn vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ … do ®ã t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp sÏ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, ngîc l¹i sÏ k×m h·m. Vµ khi quan hÖ s¶n xuÊt k×m h·m sù ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt th× theo quy luËt chung, quan hÖ s¶n xuÊt cò sÏ ®îc thay thÕ b»ng quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp ®Ó thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn Quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt võa t¸c ®éng cho nhau l¹i võa m©u thuÉn víi nhau. ViÖc gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy lµ yªu cÇu cÇn cã. Nã ph¶i th«ng qua nhËn thøc vµ c¶i t¹o x· héi cña con ngêi. Trong x· héi cã giai cÊp ph¶i th«ng qua ®Êu tranh giai cÊp, quan c¸ch m¹ng x· héi. II. Sù vËn dông cña §¶ng ta trong ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi níc ta tõ ®æi míi ®Õn nay §èi víi níc ta ®Ó phï hîp gi÷a lao ®éng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt, §¶ng nªu ra c«ng nghiÖp ho¸ ®i ®«i hiÖn ®¹i ho¸. MÆt kh¸c chóng ta ph¶i chó träng x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §©y lµ 2 nhiÖm vô thùc hiÖn ®ång thêi chóng lu«n t¸c ®éng thóc ®Èy vµ hç trî lÉn nhau cïng ph¸t triÓn. Bëi lÏ "C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸" t¹o nªn lùc lîng s¶n xuÊt cÇn thiÕt cho chÕ ®é x· héi míi th× viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa chÝnh lµ x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp ®a ®Êt níc ta tiÕn lªn tõng ngµy. 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn Sau khi ®éc lËp, nÒn kinh tÕ níc ta cßn gÆp v« vµn khã kh¨n do thãi quen lao ®éng tù cung tù cÊp, nÒn s¶n xuÊt nhá lÎ, tr×nh ®é khoa häc kÐm ph¸t triÓn, ®êi sèng x· héi vo cïng khã kh¨n… Víi hoµn c¶nh míi ®Êt n íc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, ®ßi hái níc ta ph¶i cã mét chÕ ®é kinh tÕ phï hîp, ®ã lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Thêi gian qua, chóng ®· qu¸ coi träng vµi trß cña quan hÖ s¶n xuÊt, cho r»ng cã thÓ ®a quan hÖ s¶n xuÊt ®i tríc ®Ó më ®êng san ®Êt, thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, quan niÖm Êy lµ sai lÇm, sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt trong thêi gian qua lµ minh chøng cho ®iÒu Êy vµ do ®ã g©y ra sù m©u thuÉn gi÷a yªu cÇu ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt víi h×nh thøc kinh tÕ - x· héi ®îc ¸p ®Æt mét c¸ch chñ quan trªn ®Êt níc ta. Mèi m©u thuÉn Êy ®em theo nhiÒu kÕt qu¶ ngoµi ý muèn: kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, x· héi n¶y sinh nhiÒu 6 TiÓu luËn TriÕt häc tiªu cùc, tÖ n¹n, tr×nh ®é qu¶n lý yÕu kÐm… yªu cÇu cÊp thiÕt lµ ph¶i gi¶i quyÕt ®óng ®¾n m©u thuÉn gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt - quan hÖ s¶n xuÊt, tõ ®ã kh¾c phôc khã kh¨n vµ tiªu cùc cña nÒn kinh tÕ - x· héi. ThiÕt lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi víi nh÷ng bíc ®i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §ã lµ sù cho phÐp phôc håi vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa t b¶n, bu«n b¸n tù do réng r·i, nang cao ®êi sèng x· héi,… Nh lêi cña ®ång chÝ Lª Kh¶ Phiªu nãi: … kh«ng chÊp nhËn ViÖt Nam theo con ®êng chñ quan cña t b¶n nhng kh«ng ph¶i triÖt tiªu t b¶n trªn ®Êt níc ViÖt Nam vµ vÉn quan hÖ víi chñ nghÜa t b¶n trªn c¬ së cã lîi. Cho ®«i bªn vµ nh vËy cho phÐp ph¸t triÓn thµnh phÇn kinh tÕ t b¶n lµ s¸ng suèt. Hay quan ®iÓm tõ §¹i héi §¶ng VI còng kh¼ng ®Þnh: Kh«ng nh÷ng kh«i phôc thµnh phÇn kinh tÕ t b¶n t nh©n vµ kinh tÕ c¸ thÓ mµ cßn ph¶i ph¸t triÓn chóng réng r·i theo chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. Nhng ®iÒu quan träng lµ ph¶i nhËn thøc ®îc vai trß cña thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc trng thêi kú qu¸ ®é. Ngoµi ra nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn nµy cßn ®îc vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ViÖc thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ theo híng: xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp h×nh thµnh c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN kh¼ng ®Þnh viÖc thay ®æi quan hÖ s¶n xuÊt cò b»ng quan hÖ s¶n xuÊt míi ®îc t¹o ra bëi nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. 2. Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®îc vËn dông trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ®Êt níc CNH-H§H ®îc xem xÐt tõ t duy triÕt häc lµ thuéc ph¹m trï cña lùc lîng s¶n xuÊt trong mèi quan hÖ biÖn chøng cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt. Muèn CNH- H§H ®Êt níc cÇn ph¶i cã tiÒm lùc vÒ kinh tÕ, con ngêi, trong ®ã lùc lîng lao ®éng lµ yÕu tè v« cïng quan träng. Ngoµi ra ph¶i cã sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Víi tiÒm n¨ng lao ®éng lín nhng c«ng cô lao ®éng l¹i hÕt søc th« s¬, l¹c hËu, CNH- H§H ®øng tríc khã kh¨n lín cÇn nhanh chãng kh¾c phôc. §¶ng ta ®· thùc hiÖn mét c¬ cÊu së h÷u hîp quy luËt, g¾n liÒn víi mét c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ hîp lý, vµ trong thêi c¬ còng nh th¸ch thøc to lín hiÖn nay, ®Êt níc ta ®ang cã rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn, mµ cèt lâi cña sù ph¸t triÓn còng vÉn lµ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. 7 TiÓu luËn TriÕt häc Môc tiªu cña CNH-H§H ®Êt níc ®ang ®îc nç lùc thùc hiÖn vµ ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ. Cïng víi nã vÉn lµ nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ song t¬ng lai ph¸t triÓn ®Êt níc vÉn mang nhiÒu yÕu tè chñ quan. III. Thµnh tùu vµ h¹n chÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam tõ ®æi míi ®Õn nay 1. Thµnh tùu ®¹t ®îc Trong §¹i héi §¶ng VI (121986) lµ mèc thêi gian quan träng, ®¸nh dÊu bíc chuyÓn m×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc ta: xo¸ bá chÕ ®é bao cÊp s¶n phÈm, b·i bá sù cÊm ®o¸n ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng, sù ph¸t triÓn yÕu ít cña ®êi sèng x· héi thay thÕ b»ng sù héi nhËp víi thÕ giíi, quan t©m vµ chó träng ph¸t triÓn ®êi sèng cña ngêi d©n… §¹i héi VII (6/1991), §¹i héi VIII (61996), §¹i héi IX (4/2001) ®· tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ - x· héi: ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, ®iÒu chØnh c¬ cÊu c¸c ngµnh kinh tÕ, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ, ®æi míi vÒ c«ng cô lao ®éng vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ - x· héi, më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i (c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n). Sau 16 n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ cã ý nghÜa quan träng. - NÒn kinh tÕ t¨ng trëng liªn tôc, nhiÒu n¨m cã tèc ®é cao vµ trong 5 n¨m ®Çu ®æi míi (86-90), khi chÕ ®é bao cÊp bÞ xo¸ bá dÇn, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vµ hîp t¸c x· gÆp nhiÒu khã kh¨n, khu vùc kinh tÕ t nh©n vµ c¸ thÓ cha ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ r¬i vµo t×nh tr¹ng bÊt æn, b×nh qu©n chØ ®¹t 3,9%/n¨m (riªng 1986: 0,3%) vµ l¹m ph¸t cao kÐo dµi. Nhng ®Çu thËp kû 90, nÒn kinh tÕ liªn tôc t¨ng trëng æn ®Þnh vµ ®¹t ®Õn ®Ønh cao lµ 9,5% vµo n¨m 1995. §Æc biÖt trong kÕ ho¹ch 5 n¨m (1991 - 1995) ta ®· hoµn thµnh vît møc v× chØ tiªu chñ yÕu ®a níc ta thùc sù tho¸t khái khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi, chuyÓn sang thêi kú ®Èy m¹nh CNH-H§H ®Êt níc. Toµn bé c¸c môc tiªu chuyÓn kÕ ho¹ch 5 n¨m 1996-2000 vµ chiÕn lîc 10 n¨m ®Òu ®¹t vµ vît kÕ ho¹ch. GDP trong 10 n¨m nµy t¨ng b×nh qu©n 7,56%/n¨m, GDP n¨m 2000 gÊp 2,07 lÇn n¨m 1990. §Õn n¨m 2000-2002 tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n ®¹t æn ®Þnh 6,7%; 6,8% vµ 7,0%. N«ng nghiÖp ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ trång trät vµ ch¨n nu«i, nghÒ rõng vµ thuû s¶n. S¶n lîng l¬ng thùc t¨ng nhanh tõ 21,5% triÖu tÊn (1990) lªn 27,5 triÖu tÊn (1995) vµ 34,5 triÖu tÊn (n¨m 2000), gÇn 36 triÖu tÊn (n¨m 2002), b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 1,4% triÖu tÊn. Tèc ®é t¨ng l¬ng thùc b×nh qu©n 5%/n¨m, cao h¬n tèc ®é t¨ng d©n sè (1,8%) nªn s¶n lîng l¬ng thùc b×nh qu©n 8 TiÓu luËn TriÕt häc ®Çu ngêi t¨ng tõ 304 kg (1985) lªn 364 Kg (1995); 4448 Kg (2000) vµ 450 Kg (2002). ViÖt Nam tõ mét níc thiÕu l¬ng thùc ®Õn 1989 trë thµnh níc xuÊt khÈu g¹o thø 2 thÕ giíi. Së dÜ n«ng nghiÖp t¨ng nhanh lµ nhê nh÷ng ®æi míi trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý n«ng nghiÖp: nh©n d©n ®îc giao ruéng ®Êt ®Ó sö dông l©u dµi, ph¸t triÓn trang tr¹i, khuyÕn khÝch khai hoang më réng diÖn tÝch canh t¸c, n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång. Nh÷ng thµnh tùu trªn mÆt trËn l¬ng thùc ®· gãp phÇn quan träng vµo sù æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n. Trong 10 n¨m 1991- 2000, b×nh qu©n mçi n¨m xuÊt khÈu g¹o t¨ng 7,6%, cao su t¨ng 12,4%, cµ phª t¨ng 17,7%, rau qu¶ t¨ng 10,8%, h¹t tiªu 24,8%, h¹t ®iÒu t¨ng 37,5%. Tæng gi¸ trÞ n«ng s¶n xuÊt khÈu chiÕm 40% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu c¶ níc. Mét nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn g¾n víi thÞ trêng quèc tÕ. C«ng nghiÖp t¨ng liªn tôc, b×nh qu©n trong thêi kú 1991-1995 t¨ng 13,7%; 1996-2000 t¨ng 13,2%. C«ng nghiÖp t¨ng nhanh lµ do ®Çu t lín cña nhµ níc trong nh÷ng n¨m tríc ®©y cho mét sè ngµnh quan träng nh dÇu khÝ, ®iÖn, xi m¨ng, thÐp, giÊy, ®êng.. nhng quan träng h¬n lµ cã sù ®æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ níc, xãa bá bao cÊp, nhËn vèn ®Çu t níc ngoµi. HÖ thèng ®êng giao th«ng, bu ®iÖn x©y dùng míi vµ n©ng cÊp trªn kh¾p mäi miÒn cña tæ quèc: quèc lé 1A, 5, 18, s©n bay, bÕn c¶ng ®îc n©ng cÊp vµ x©y dùng, th¬ng m¹i vµ dÞch vô cã nhiÒu khëi s¾c. - C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch theo híng tiÕn bé: chuyÓn tõ khu vùc I (N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n) sang khu vùc II (C«ng nghiÖ - x©y dùng) vµ khu vùc III (dÞch vô), chuyÓn tõ khu vùc quèc doanh, hîp t¸c x· sang ®a thµnh phÇn vµ chuyÓn theo híng h×nh thµnh 3 vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë 3 miÒn B¾c -Trung - Nam. - §Èy lïi l¹m ph¸t: 1986: 774,7%; 1990: 67,4%; 1994L 12,7%; 1997: 3,7%; 1999: 0,1%. - Kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn nhanh: XuÊt khÈu: kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 1996: 822,9 triÖu USD; n¨m 2001: 15,027 tØ USD. NhËp khÈu: 2,16 tØ USD (1986); 16,16 tØ USD (2001). §êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn râ nÐt: lao ®éng cã viÖc lµm t¨ng nhanh, mçi n¨m t¹o 1,3 triÖu viÖc lµm míi, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ®¹t gÇn 400 USD/n¨m. Sè hé giµu t¨ng > 10%; sè hé nghÌo gi¶m tõ 55% (1989) xuèng 11,4% (2000). Nhê nh÷ng thµnh tùu t¨ng trëng æn ®Þnh ho¸ kinh tÕ, t×nh h×nh x· héi ®· ®îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu. TØ lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn gi¶m mçi n¨m 1% vµ gi÷ 9 TiÓu luËn TriÕt häc møc b×nh qu©n 2,1%/n¨m, gi¶m so víi thêi k× tríc (2,3%) nhng vÉn cao h¬n môc tiªu ®Ò ra (1,9%). Sè ngêi ®i häc b×nh qu©n tÝnh trªn 1 v¹n d©n, t¨ng tõ 1834 ngêi (1990) t¨ng lªn 2171 (1995). TØ träng cho c¸c lÜnh vùc x· héi chiÕm tõ 24,4 - 28,4% tæng ng©n s¸ch nhµ níc vµ cã xu híng t¨ng lªn. HÖ thèng y tÕ ®îc c¶i thiÖn, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng b¶o hiÓm y tÕ. T×nh h×nh n«ng th«n ®îc c¶i thiÖn thªm mét bíc. Cã kho¶ng 60,2% sè x· cã ®iÖn, 86,4% sè x· cã ®êng « t«, 91,6% xa cã tr¹m x¸ vµ 97,7% sè x· cã trêng tiÓu häc; 76,2% sè x· cã trêng PTCS. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc lµ kÕt qu¶ cña con ®êng ®æi míi do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o. Nã lµ kÕt qu¶ cña nhËn thøc ®óng ®¾n quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi nµy. Ngoµi ra, còng kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan quan träng, ®ã lµ: - Qu¸ tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam ®îc tiÕn hµnh muén, ®i sau c¸c níc ph¬ng t©y vµ mét sè níc ch©u ¸. Do b¾t ®Çu muén nªn ViÖt Nam cã thÓ häc hái ®îc nhiÒu kinh nghiÖm, c¶ kinh nghiÖm thµnh c«ng lÉn kh«ng thµnh c«ng cña c¸c níc ®i tríc, ®Ó trªn c¬ së ®ã, rót ra bµi häc bæ Ých cho c¸ch ®i riªng cña b¶n th©n m×nh. - Trong qu¸ tr×nh CNH-H§H, ViÖt Nam cã thÓ tranh thñ c¬ héi ®i t¾t ®ãn ®Çu b»ng viÖc nhËp c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt tiªn tiÕn ®Ó ®æi míi thiÕt bÞ kÜ thuËt ®· l¹c hËu. - Qu¸ tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam ®îc tiÕn hµnh trong m«i trêng hoµ b×nh víi xu híng hoµ ho·n vµ hîp t¸c quèc tÕ. Nhê vËy, níc ta më réng quan hÖ b¹n bÌ vµ hîp t¸c víi nhiÒu níc nh»m tranh thñ sù viÖn trî, gióp ®ì cña c¸c níc trªn thÕ giíi. §ång thêi xu híng quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ thêi c¬ cho ViÖt Nam cã thÓ sö dông khoa häc, c«ng nghÖ míi, nguån vèn cña c¸c níc giµu vµo sù nghiÖp CNH-H§H, trªn c¬ së ®ã, tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng vµ hîp t¸c quèc tÕ. Cã thÓ nãi, m«i trêng quèc tÕ vµ xu híng ph¸t triÓn míi cña thÕgiíi ®ang t¹o tiÒn ®Ò bªn ngoµi thuËn lîi cho qu¸ tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam. ViÖc ViÖt Nam gia nhËp c¸c tæ chøc quèc tÕ nh ASEAN, OPEC, viÖc quèc héi MÜ th«ng qua hiÖp dÞnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü gÇn ®©y… lµ nh÷ng b»ng chøng kh¼ng ®Þnh ®iÒu ®ã. 2. H¹n chÕ Do nÒn kinh tÕ níc ta cã ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp chñ yÕu vÉn lµ n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp cßn nhá bÐm, kÕt cÊu h¹ tÇng kÐm ph¸t triÓn, c¬ së vËt 10 TiÓu luËn TriÕt häc chÊt kü thuËt cha x¸c ®Þnh ®îc nhiÒu. MÆc dï c¬ cÊu c¸c ngµnh GDP cã chuyÓn dÞch râ rÖt nh÷ng c¬ héi nhng c¬ cÊu lao ®éng chËm biÕn ®æi. HiÖn nay h¬n 75% d©n sè vÉn sèng ë n«ng th«n, lao ®éng n«ng nghiÖp vÉn chiÕm > 60% tæng sè lao ®éng x· héi. NÒn kinh tÕ cã møc t¨ng trëng kh¸ nhng n¨ng suÊt, chÊt lîng hiÖu qu¶ cßn thÊp. §Êt níc ViÖt Nam vÉn thuéc 20 níc nghÌo nhÊt thÕ giíi. §©y lµ th¸ch thøc cùc kú to lín cÇn ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng ®Ó gi¶i quyÕt. Vai trß qu¶n lý cña nhµ níc ®èi víi nÒn kinh tÕ - x· héi cßn yÕu: kh¶ n¨ng kiÒm chÕ l¹m ph¸t cßn cha v÷ng ch¾c. Ng©n s¸ch thu kh«ng ®ñ chi, tØ lÖ béi chi ng©n s¸ch cßn cao. T×nh tr¹ng bÊt c«ng x· héi, tham nhòng, bu«n lËu, vi ph¹m kØ c¬ng cßn nÆng vµ phæ biÕn. N¹n bu«n lËu vµ tÖ quan liªu ®îc coi lµ quèc n¹n, ®îc ®a vµo ch¬ng tr×nh nghÞ sù quan träng hµng ®Çu cña ViÖt Nam. Song hiÖn vÉn cha kh¾c phôc ®îc, thËm chÝ cßn cã phÇn nghiªm träng h¬n. Ngoµi ra, sù thiÕu hôt nguån lùc tµi nguyªn vµ n¹n « nhiÔm m«i trêng còng g©y khã kh¨n cho qu¸ tr×nh CNH-H§H ë níc ta. H¹n chÕ trong nÒn kinh tÕ - x· héi níc ta cßn nhiÒu. Nhng nguyªn nh©n cña nh÷ng yÕu kÐm ®ã lµ do hËu qu¶ cña nhiÒu n¨m tríc ®Ó l¹i khi kh«ng hiÓu râ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt, sù phï hîp mang tÝnh tÊt yÕu cña chóng, ®ång thêi nh÷ng bÊt lîi cña t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay vµ nh÷ng khuyÕt ®iÓm cßn mang tÝnh chñ quan duy ý chÝ trong c«ng t¸c l·nh ®¹o cña §¶ng vµ qu¶n lý cña nhµ níc ta, t¹o ra mét ®éi ngò c¸n bé h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é, thiÕu sù n¨ng ®éng trong lµm ¨n vµ qu¶n lý kinh tÕ. 11 TiÓu luËn TriÕt häc PhÇn kÕt luËn Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ quy luËt phæ biÕn trong toµn bé tiÕn tr×nh lÞch sö cña nh©n lo¹i. Sù thay thÕ, ph¸t triÓn cña lÞch sö nh©n lo¹i tõ chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû, qua chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ, chÕ ®é phong kiÐn vµ ®Õn x· héi céng s¶n lµ do sù t¸c déng cña hÖ thèng c¸c quy luËt x· héi, trong ®ã quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ quy luËt c¬ b¶n nhÊt. ChÝnh v× vËy §¶ng vµ Nhµ níc ta cÇn ph¶i hiÓu vµ vËn dông tèt quy luËt nµy ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Trªn thùc tÕ kh«ng thÓ cã sù phï hîp tuyÖt ®èi gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt. Song ph¶i tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ mµ chän gi¶i ph¸p phï hîp. Sù vËn dông ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc sÏ ®em l¹i thµnh tùu v« cïng to lín cho nÒn kinh tÕ - x· héi níc ta ta hoµn thµnh tèt môc tiªu CNH-H§H ®Êt níc. Tuy vËy, h¹n chÕ, yÕu kÐm cßn rÊt nhiÒu, ®ßi hái cÇn cã sù nç lùc hÕt søc, ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vèn cã ®Ó kh¾c phôc. ChØ tÝnh tõ ®æi míi ®Õn nay, ®Êt níc ta ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn m×nh lín lao trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi. §ã lµ nhê sù nhËn thøc vµ vËn dông kÞp thêi quy luËt vÒ sù phï hîp quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt, më ra con ®êng ®Çy høa hÑn cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Trong t¬ng lai, chóng ta sÏ lµ nh÷ng ngêi g¸nh v¸c nhiÖm vô x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc, v× vËy ngay tõ lóc nµy cÇn nhËn thøc râ rµng vµ ®óng ®¾n mèi quan hÖ biÖn chøng cña quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt, nh quan ®iÓm triÕt häc Macxit th× ®ã lµ quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. 12 TiÓu luËn TriÕt häc Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh TriÕt häc M¸c - Lªnin NXB ChÝnh trÞ Quèc gia 2. Gi¸o tr×nh LÞch sö kinh tÕ 3. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng 4. Mét sè bµi b¸o, bµi luËn kh¸c. 13 TiÓu luËn TriÕt häc Môc lôc PhÇn më ®Çu...............................................................................................1 PhÇn néi dung...........................................................................................2 I. Lùc lîng s¶n xuÊt - quan hÖ s¶n xuÊt - quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt.....................................................................2 1. Lùc lîng s¶n xuÊt..................................................................................2 2. Quan hÖ s¶n xuÊt...................................................................................4 3. Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt..............................................................................................5 II. Sù vËn dông cña §¶ng ta trong ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi níc ta tõ ®æi míi ®Õn nay............................7 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn.....7 2. Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®îc vËn dông trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ®Êt níc......................9 III. Thµnh tùu vµ h¹n chÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam tõ ®æi míi ®Õn nay........................................9 1. Thµnh tùu ®¹t ®îc..................................................................................9 2. H¹n chÕ................................................................................................13 PhÇn kÕt luËn..........................................................................................14 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o........................................................15 14
- Xem thêm -