Tài liệu T067 kiến trúc hà nội

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn triÕt häc Lêi nãi ®Çu M-êi n¨m gÇn ®©y, thùc tiÔn kiÕn tróc Hµ Néi ®· ®ßi hái giíi kiÕn tróc cã chÊt l-îng nghÒ nghiÖp ®æi míi, vµ muèn hay kh«ng, cµng sím cµng tèt, ph¶i tiÕp xóc víi kiÕn tróc c¸c n-íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ c¸c n-íc trong khu vùc. KiÕn tróc Hµ Néi ®ang ®øng tr-íc nh÷ng biÕn ®éng lín cña mét thêi ®iÓm then chèt, cÇn cã mét sù ®ét biÕn vÒ chÊt còng nh- vÒ l-îng, ®iÒu ®ã khiÕn cho mçi kiÕn tróc s- B¾c Hµ ph¶i cïng suy nghÜ vµ ®ãng gãp cho sù ®ét biÕn ®ã. TÝnh x· héi vµ tÝnh céng ®ång cña kiÕn tróc Hµ Néi ®ang ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu míi. PhÊn ®Êu cho mét nÒn kiÕn tróc bÒn v÷ng, trËt tù, thuÇn khiÕt, nh©n ®¹o, giµu hiÖu qu¶ thÞ gi¸c lµ tr¸ch nhiÖm cao ®Ñp cña mçi ng-êi chóng ta. TiÓu luËn triÕt häc Néi dung I. KiÕn tróc Hµ Néi sau 12 n¨m nh×n l¹i 1. KiÕn tróc Hµ Néi hiÖn nay Nh÷ng ai ®· tõng xa Hµ Néi nhiÒu n¨m b©y giê khi trë l¹i c¸i ®Ëp vµo m¾t tr-íc tiªn lµ tèc ®é x©y dung dån dËp vµ l-îng ng-êi ®«ng ®¶o. Nhµ cöa mäc lªn nh- nÊm sau c¬n m-a vµ nh×n ®©u còng thÊy toµn ng-êi lµ ng-êi. §i vµo Hµ Néi tõ bÊt cø ng¶ nµo, ®Òu nh×n thÊy c¸c tuyÕn ®-êng míi më, réng r·i, khang trang, nh-ng nhµ cöa hai bªn l¹i chen choc, låi ra thôt vµo, hçn ®én, kiÓu thÞ trÊn h¬n lµ kiÓu thµnh phè lín, kÐo dµi h×nh nh- v« tËn. Cµng ®i s©u vµo thµnh phè c¸i sinh ®éng mµ rèi lo¹n ®ã cø nh- nh©n lªn dÇn. Tõ ®ª Yªn Phô nh×n xuèng, bê Hå T©y dµy ®Æc nhµ cöa, kh«ng cßn ®©u m¶ng c©y xanh m¬ t-ëng. Hå G-¬m th× cã nguy c¬ biÕn thµnh c¸i ao con khi nhµ cao tÇng lan ®Õn. ViÖc chóng ph¸ vì c¶nh quan Hµ Néi lµ mét hËu qu¶ ®-¬ng nhiªn, cßn viÖc TiÓu luËn triÕt häc mét vµi c«ng tr×nh cã ®ãng gãp ®-îc cho bé mÆt thµnh phè h×nh nh- chØ lµ mét sù t×nh cê may m¾n. B»ng chøng lµ chÝnh nh÷ng dù ¸n gÆp nhiÒu thuËn lîi vµ su«n sÎ nhÊt trong viÖc xÐt duyÖt vµ cÊp giÊy phÐp x©y dùng ®Õn khi ®-îc thùc thi råi l¹i lµm xÊu c¶nh quan nhiÒu nhÊt, ch¼ng h¹n nh- cao èc v¨n phßng 46 Lý Th-êng KiÖt víi h×nh khèi côc mÞch vµ chÊt liÖu v« c¶m, hay c«ng tr×nh Tung Shing Square dï n»m kh¸ xa Hå G-¬m mµ vÉn nh« lªn th« thiÓn bªn c¹nh ñy ban nh©n d©n thµnh phè. Trong khi ®ã, mét vµi c«ng tr×nh kh¸c ®· tõng lµ ®Ò tµi tranh c·i kh¸ gay g¾t th× nay l¹i tá ra ®øng ®-îc trong lßng Hµ Néi. VÝ dô ®iÓn h×nh lµ Cao èc v¨n phßng 53 Quang Trung ¸n ng÷ tÇm nh×n suèt däc c¸c trôc ®-êng Quang Trung vµ Kh©m Thiªn, hoÆc lµ Hµ Néi Tower tõ xa ®· hiÖn diÖn mét c¸ch ch÷ng ch¹c trªn ®-êng §iÖn Biªn Phñ vµ TrÇn B×nh Träng. Cho dï cßn ®«i chç ch-a thËt tho¶ ®¸ng vÒ chi tiÕt, song nh÷ng ®ãng gãp cña chóng cho c¶nh quan Hµ Néi lµ rÊt Ên t-îng vµ tÝch cùc. Cã thÓ kÓ thªm kh¸ch s¹n Sakura gãc c«ng viªn Lªnin hay Lake View Hotel TiÓu luËn triÕt häc ®Çu dèc ®-êng Thanh Niªn. Râ rµng viÖc x©y dùng nhµ cao tÇng ë Hµ Néi ®ang diÔn ra mét c¸ch tù do mµ ch-a hÒ ®-îc quy ho¹ch. Chóng ta cã kinh nghiÖm cña khu vùc Hå G-¬m nªn ®· tá ra thËn träng h¬n ®èi víi khu vùc Nhµ h¸t lín khi khèng chÕ chiÒu cao x©y dùng d-íi 30m vµ b¾t buéc theo phong c¸ch cæ ®iÓn. Song ®iÒu ®ã chØ cÇn nh-ng ch-a ®ñ, v× hai c«ng tr×nh office bld 63 Lý Th¸i Tæ vµ Opera Hotel tõ lóc cßn ®ang thi c«ng ®· tá ra tranh chÊp víi Nhµ h¸t lín thµnh phè, tøc lµ víi chÝnh c«ng tr×nh ®-îc coi lµ chñ ®¹o cña khu vùc – mét di s¶n kiÕn tróc hÕt søc tinh tÕ vµ quý b¸u cña Hµ Néi. Thµnh phè lµ mét c¬ thÓ sèng. X©y dùng nhµ cao tÇng lµ mét ph-¬ng thøc ph¸t triÓn ®« thÞ v-¬n lªn ®é cao. Tõ l©u chóng ta ®Òu biÕt ®Õn nh÷n m« h×nh ®« thÞ d¹ng lßng ch¶o vµ d¹ng b¸t óp mµ ®èi víi Hµ Néi c¶ hai m« h×nh nµy ®Òu tá ra ch-a thËt phï hîp. VÒ mÆt lý thuyÕt, chóng ta mong muèn ph¸t triÓn khu vùc cao tÇng ra ngo¹i vi, n¬i cßn nhiÒu ®Êt trèng vµ cã ®iÒu kiÖn tæ chøc míi c¸c cÊu tróc h¹ tÇng, nh»m TiÓu luËn triÕt häc b¶o tån trung t©m phè cæ nh- mét di s¶n kiÕn tróc tæng thÓ. Song trªn thùc tÕ c¸c nhµ ®Çu t- ®Óu chØ nh¾m ®Õn khu vùc trung t©m nµy, vµ c¸c ®¬n vÞ cã quyÒn sö dông ®Êt t¹i ®©y v× mèi lîi tr-íc m¾t trong cuéc ®ua t×m ®èi t¸c ®· t¹o c¬ héi cho nhµ cao tÇng mäc lªn trong vïng cÊm ®Þa ®ã mét c¸ch trµn lan vµ tù ph¸t. Cho nªn Hµ Néi b©y giê, nh- mét kiÕn tróc s- ®· nãi vui, lµ mét c¸i ch¶o thñng lç chç vµ bÞ gÆm nhÊm tõng m¶ng. 2. Nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn kiÕn tróc Hµ Néi: Nh÷ng tiÕng kªu gµo vang lªn yÕu ít, l¹c lâng vµ v« dông tr-íc thùc tÕ x©y dùng å ¹t, kh«ng thÓ chê ®îi. Ng-êi cã chót kiÕn thøc vÒ thÈm mü c¶m thÊy cã mét c¸i g× ®ã kh«ng æn, nh-ng chØ bÊt lùc, nh×n nhau l¾c ®Çu ngao ng¸n v× tiÕng nãi cña hä nh- r¬i vµo gi÷a sa m¹c! C¸c nhµ lµm kinh tÕ th× chua ch²t: “§Ñp m¯ ¨n ®­îc ¯! Th¯nh phè ph°i cã c¯ng nhiÒu nh¯ cöa c¯ng tèt”. Hä chð tr­¬ng l¯m gi¯u lªn ®±, råi h·y nãi ®Õn thÈm mü ®« thÞ. Mµ còng thËt khã xö: Kh«ng ®Ó TiÓu luËn triÕt häc d©n tù x©y th× lµm sao cã thªm chç ®Ó ë c¸c khu tËp thÓ nay ®· qu¸ t¶i vµ xuèng cÊp nghiªm träng, tõng lµ nçi kinh hoµng cho nhiÒu ng-êi. ChÝnh nguån ®Çu t- n-íc ngoµi cho x©y dùng ®ang t¹o nªn bé mÆt phån vinh cña Hµ Néi. Kh«ng riªng g× Hµ Néi mµ nay th× c¶ n-íc ®ang ®èi ®Çu víi nh÷ng m©u thuÉn thêi kinh tÕ thÞ tr-êng, triÓn khai trong mét n-íc n«ng nghiÖp ch-a cã ®Çy ®ñ c¬ së, ®Þnh chÕ, luËt ph¸p lµm nÒn t¶ng cho ph¸t triÓn kinh tÕ theo lèi míi. Hµ Néi lµm sao tho¸t næi sè phËn chung cña c¸c thñ ®« §«ng – Nam ¸ khi buéc ph¶i më cöa ra lµm ¨n víi thÕ giíi, c¸i ®-îc c¸i mÊt vµ c¸c c¨n bÖnh cè h÷u kÌm theo nhÞp ®é ®« thÞ hãa: mÊt dÇn di s¶n kiÕn tróc vµ c¶nh quan, « nhiÔm m«i tr-êng, ¸ch t¾c giao th«ng, hè s©u ng¨n c¸ch giµu nghÌo, n¹n nhµ æ chuét, kinh tÕ vØa hÌ cña khu vùc phi chÝnh quy cña ng-êi n«ng th«n nhËp c-. C¸i g× råi còng cã c¸i gi¸ ph¶i tr¶. KiÕn tróc Hµ Néi thêi ®æi míi ®-îc nhiÒu thø, nh-ng còng mÊt ®i kh«ng Ýt. Trong TiÓu luËn triÕt häc thùc tÕ, Hµ Néi vÉn ch-a chuyÓn h¼n sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¶ trong vÊn ®Ò ë. G¸nh nÆng bao cÊp vÉn cßn duy tr× cho kh¸ nhiÒu giíi, nhiÒu ng-êi. Thêi më cöa, ng-êi d©n bung ra, cã c¸i sai, c¸i ®óng. Nh-ng Ýt ra nhiÒu ng-êi ®· cã chç kha kh¸. Nhµ cöa ch-a ®Ñp, cßn hçn ®én, nh-ng ®· t¨ng tiÖn nghi, khang trang h¬n tr-íc. Nh-ng ®ã chØ lµ thiÓu sè, ®a sè ng-êi cã ®ång l-¬ng cè ®Þnh vÉn cßn rÊt vÊt v¶ v× n¹n nhµ ë. Hµ Néi ®ang lµ mét c«ng tr-êng x©y dùng lín, víi ®ñ d¹ng c«ng tr×nh hiÖn ®¹i, sö dông nhiÒu kü thuËt, vËt liÖu míi nhÊt. Ph¶i nh×n nhËn r»ng ®Çu t- n-íc ngoµi cho x©y dùng ®ang ®em l¹i luång sinh khÝ míi, lµm s«i næi h¼n ho¹t ®éng x©y dùng ë Thñ ®«. Tuy vËy, bªn c¹nh ®ã cßn rÊt nhiÒu c¸i “ch­a ®­îc”, thËm chÝ cßn cã thÓ gäi l¯ mÊt m²t, trÇm träng nhÊt lµ viÖc ph¸ hñy m«i tr-êng vµ sù hçn lo¹n trong nghµnh x©y dùng. H¯ Néi cßn næi tiÕng víi “nh¯ chãp”. Nã lan ®Õn c¶ TP Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh. T×m hiÓu lý do míi vì lÏ ra r»ng khëi ®Çu lµ ng-êi ®i lao ®éng ë §«ng ¢u vÒ, cã tiÒn mµ kh«ng cã chç ë bÌn tËu mét kho¶nh ®Êt cßn rÎ ë ngo¹i thµnh TiÓu luËn triÕt häc hoÆc quanh Hå T©y ®Ó x©y nhµ. Trong ®Çu hä chØ cã h×nh ¶nh sang träng cña c¸c l©u ®µi thêi Trung cæ §«ng ¢u, víi m¸i nhän, m¸i cñ hµnh vµ c¶ lç ch©u mai. Cø thÕ, hä ra kiÓu cho nhµ thÇu x©y dùng. Nay th× kiÓu nhµ nµy còng Ýt dÇn, nh-ng Hµ Néi l¹i cã mét d¹ng chãp kh¸c do n-íc ngoµi thiÕt kÕ, dùng lªn nµo m¸i chïa, ®Çu ®ao, rång ph-îng, óp lªn nãc nhµ cao tÇng. Kh¸ch s¹n Shareton cßn lµm c¶ khu tiÕp t©n, s¶nh lín kiÓu ®×nh chïa, râ rµng lµ kh«ng ¨n nhËp næi víi khèi cao tÇng hiÖn ®¹i ®»ng sau. ThÈm mü ®« thÞ cßn lµ mét m¶nh ®Êt hoang v¾ng ë Hµ Néi, nãi nh- kiÓu KTS NguyÔn LuËn. Hµ Néi ®· tõng ®i ®Çu trong c¬n biÕn ®éng nhµ ®Êt võa qua nªn ®· thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng lµng ®« thÞ nöa quª nöa tØnh, víi ngâ xãm ngo»n ngoÌo, ch¹y theo c¸c trôc lé míi më, hÇu nh­ ch­a trang bÞ h³ tÇng kü thuËt ®« thÞ. C²c “xãm liÒu”, “chî cãc”, “chî ng­êi”, c²c ho³t ®éng kinh tÕ vØa hÌ cã mÆt kh¾p n¬i. Tèc ®é x©y dùng l¹i qu¸ dån dËp, luËt lÖ nhµ ®Êt ch-a ®Çy ®ñ, quy ho¹ch ch-a s½n sµng. §ã míi chØ lµ TiÓu luËn triÕt häc nh÷ng c¸i rèi r¾m nh×n thÊy tõ bªn ngoµi. Nh×n l¹i thùc lùc nh©n sù quy ho¹ch ®« thÞ cña ta, ph¶i c«ng nhËn r»ng c¸c c¸n bé quy ho¹ch vµ qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng ch-a qua thùc hµnh bao nhiªu, chØ ®-îc ®µo t¹o theo bµi b¶n cò rÊt l¹c hËu so víi t×nh h×nh ph¸t triÓn míi, l¹i ch-a tõng phô tr¸ch c«ng tr×nh quy m« lín – chiÕn tranh vµ c¸i nghÌo trong mét thêi gian dµi ®· h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña ngµnh kiÕn tróc, quy ho¹ch cña chóng ta. VÒ mÆt nµy ta cßn tôt hËu so víi c¸c n-íc khu vùc §«ng – Nam ¸. ChuyÓn ®ét ngét tõ nÒn kinh tÕ x· hé chñ nghÜa sang kinh tÕ thÞ tr-êng cµng lµm ta lóng tóng h¬n. 3. Nh÷ng tån t¹i lín cña thµnh phè: KiÕn tróc lµ biÓu hiÖn cña v¨n hãa, lèi sèng qua nhµ cöa, phè thÞ. KiÕn tróc Hµ Néi nay thÓ hiÖn sù gi»ng co gi÷a c¸i cò, truyÒn thèng vµ c¸i míi, quèc tÕ hãa. Mét thµnh phè cæ nh- Hµ Néi cã lÞch sö dµi c¶ ngh×n n¨m dÔ d¬i vµo sù ph¸t triÓn hçn lo¹n khi biÕn thµnh mét trung t©m chÝnh trÞ, TiÓu luËn triÕt häc kinh tÕ vµ v¨n hãa cña c¶ n-íc. Hµ Néi cã nh÷ng ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña c¸c thñ ®« ë §«ng – Nam ¸: - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh kh¸ nhanh quÇn c- ®« thÞ lín - XuÊt hiÖn mét khu ®« thÞ tËp trung víi thµnh phè h¹t nh©n qu¸ t¶i, bao bäc bëi c¸c thµnh phè vÖ tinh cßn mang nÆng c¬ cÊu truyÒn thèng v¨n hãa xãm lµng, v¨n minh n«ng nghiÖp lóa n-íc, víi mÆt b»ng d©n trÝ cßn thÊp: - Sù phån vinh cña ®« thÞ thu hót d©n nhËp c- tõ n«ng th«n t¹o ra c¸c khu ®Þnh c- tù ph¸t, nghÌo nµn. Cã sù ®èi lËp râ nÐt gi÷a nhµ cao tÇng, khu ë sang träng vµ c¸c xãm nhµ lôp xôp nghÌo nµn. NhiÒu c¨n bÖnh ®« thÞ xuÊt hiÖn, nhÊt lµ vÒ mÆt nh©n v¨n: - Hè ng¨n c¸ch giµu nghÌo ngµy cµng s©u - M«i tr-êng x· héi dÔ bÞ xÊu ®i, do ng-êi nhËp cthiÕu viÖc lµm, nghÒ nghiÖp kh«ng râ rÖt. TÖ n¹n x· héi t¨ng nhanh ë c¸c khu t¹m c- ®ã - « nhiÔm, ¸ch t¾c giao th«ng sÏ ngµy cµng trÇm träng TiÓu luËn triÕt häc - Di s¶n kiÕn tróc, c¶nh quan ®« thÞ ngµy cµng mÊt dÇn. Tõ l©u, ®« thÞ hãa lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa. §« thÞ hãa còng ®em l¹i søc m¹nh vµ giµu cã, ®ång thêi còng lµ nguyªn nh©n g©y ra c¸c c¨n bÖnh ®« thÞ. Hµ Néi kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. Tr-íc m¾t, Hµ Néi ®ang ®èi phã víi n¹n bïng næ d©n sè, t¨ng tr-ëng kinh tÕ nhanh vµ hiÖn t-îng x©y dùng tù ph¸t. Sù di chuyÓn lao ®éng n«ng th«n lªn thµnh phè lµ tÊt yÕu, nhÊt lµ khi ®ång b»ng s«ng Hång d©n ®«ng vµ thiÕu ®Êt canh t¸c. Hµ Néi cã thÓ rót kinh nghiÖm ph¸t triÓn cña b¹n vµ t×m c¸ch biÕn sù ph¸t triÓn chËm cña m×nh thµnh thÕ m¹nh vµ b¶o vÖ t-¬ng lai b»ng c¸ch ph¸t huy – chø kh«ng nªn lµm lu mê – nh÷ng ®Æc ®iÓm lÞch sö, c¶nh quan vµ di s¶n kiÕn tróc cña m×nh. II. §Ó cã mét Th¨ng Long – Hµ Néi 2000 n¨m lÞch sö: TiÓu luËn triÕt häc 1.Hµ Néi – mét di s¶n kiÕn tróc chøa ®ùng ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm cña mét ®« thÞ mang dÊu Ên nhiÒu giai ®o¹n x©y dùng vµ ph¸t triÓn: Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu gi¶i phãng miÒn B¾c ®· dån søc m×nh hµn g¾n vÕt th-¬ng chiÕn tranh, kh«i phôc kinh tÕ ®Ó b-íc ®Çu x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho chñ nghÜa x· héi. §Õn nay, trong mét chuçi dµi l©u cña nh÷ng diÔn biÕn ®ã, c¸c thÕ hÖ kiÕn tróc s- cña chóng ta lu«n mang nçi niÒm say mª day døt, mét kh¸t väng tét cïng, mong mái t×m ra mét h-íng ®i, mét phong c¸ch – phong c¸ch kiÕn tróc x· héi chñ nghÜa mang ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. Nh÷ng c«ng tr×nh míi mäc lªn, ®©y ®ã cã nhiÒu tranh c·i gi÷a c²i “ch­a ®­îc” v¯ c²i “®­îc”. ThËt khã x²c ®Þnh c²i “ch­a ®­îc” khi m¯ ng-êi ta nh×n nã b»ng mét c¶m nhËn, trªn mét nÒn quy ho¹ch cña thµnh phè ch-a hoµn chØnh víi ®óng nghÜa cña nã. §ã lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan cÇn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ cho c«ng b»ng, chÝnh x²c. Nh­ng c²i “®­îc” th× thËt cã ý nghÜa, v× mçi c«ng tr×nh ®-îc x©y dùng lªn, ®-îc ®¸nh dÊu vµ qua TiÓu luËn triÕt häc thêi gian nã sÏ trë thµnh chøng tÝch, lµ hiÖn vËt sèng cho mét thêi kú “thÞnh” “suy” cða mét d©n téc. Së dÜ ngµy nay chóng ta cßn phè cæ, la v× «ng cha ta, nh÷ng thÕ hÖ tr-íc, biÕt g×n gi÷ nã, hoÆc ch-a ®Ó t©m ®Õn nã th× s¾p tíi ®©y kû niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long – Hµ Néi, chóng ta míi cã c¸i mµ nãi, cßn cã c¸i mµ tù hµo. C«ng b»ng mµ nãi, ë ®©y ngoµi mét sè di tÝch ®· ®-îc xÕp h¹ng vµ sè c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ vÒ kiÕn tróc th× ®a phÇn cßn l¹i chØ cã ý nghÜa vÒ thêi gian, mµ Ýt mang mét gi¸ trÞ nµo kh¸c. ThÕ th×, ý kiÕn cho lµ cÇn ph¶i ph¸ ®i hoÆc c¶i t¹o triÖt ®Ó mét sè c«ng tr×nh nµo ®ã ®· x©y dùng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y bÞ coi l¯ “ch­a ®­îc” l¯ mét ®iÒu cÇn ®-îc c©n nh¾c tr-íc khi ®i ®Õn mét gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm tiÒn cña vµ c«ng søc cña Nhµ n-íc vµ cña nh©n d©n. Cã lÏ h·y ®Ó thêi gian minh chøng vµ m¸ch b¶o chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®ã. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c c«ng tr×nh võa míi x©y xong l¹i bÞ “®ßi” ®Ëp bà ®i, H¯ Néi cÇn cã mét quy ho³ch tæng thÓ TiÓu luËn triÕt häc cña thµnh phè cho t-¬ng lai, ®Æc biÖt lµ quy ho¹ch chi tiÕt, phï hîp víi nÒn kinh tÕ, chÝnh s¸ch cña tõng giai ®o¹n vµ rÊt cÇn cã mét m« h×nh cô thÓ cho tõng khu vùc ®Ó cho mçi ng-êi d©n ®Òu hiÓu ®-îc vµ mçi kiÕn tróc s-, mçi Héi ®ång kiÕn tróc cã c¬ së ®Ó thiÕt kÕ vµ phª duyÖt ph-¬ng ¸n mét c¸ch khoa häc, chÝnh x¸c, tr¸nh ®-îc nh÷ tèn kÐm kh«ng cÇn thiÕt. 2. VÊn ®Ò b¶o tån phè cæ víi du lÞch thñ ®« Hµ Néi cña chóng ta vµo n¨m 2010 sÏ kû niÖm lÞch sö 1000 n¨m. ThÕ nh-ng phè cæ Hµ Néi, mét di s¶n cæ nhÊt cña d©n téc ®· bÞ biÕn d¹ng nhanh chãng. Hµ Néi h×nh thµnh 36 phè cæ vµ mçi phè ®Òu cã mét nghÒ võa s¶n xuÊt, võa bu«n b¸n, l¹i lµ n¬i ¨n ë cña «ng chñ. §iÒu ®ã chøng tá viÖc b¶o tån phè cæ lµ ph¶i g¾n lion víi sù lµm ¨n sinh sèng cña ng-êi d©n, chø kh«ng ®¬n thuÇn lµ ®Çu tx©y dùng vµ di bít d©n ®i ®Ó trë thµnh mét b¶o tµng kh« cøng. Phè cæ ph¶i lµ mét b¶o tµng sèng ®éng b»ng kh«ng gian kiÕn tróc x-a céng víi cuéc sèng ®êi th-êng vµ h¬n thÕ TiÓu luËn triÕt häc n÷a lµ kÕ sinh nhai, lµ c¸ch lµm giµu mang ®Õn cho ng-êi d©n tõ chÝnh viÖc b¶o tån khu phè cæ nµy. §ã míi lµ ®Þnh h-íng hîp lßng d©n mµ chóng ta nªn thùc hiÖn. Mét trong nh÷ng c¸ch lµm giµu cña ng-êi d©n vµ còng n»m trong ®Þnh h-íng chung cña §¶ng vµ Nhµ n-íc lµ ph¸t triÓn du lÞch – mét ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi. H-íng ®i Êy hoµn toµn ®óng, nh-ng ®¸ng tiÕc lµ chóng ta vÉn ch-a cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ngµnh du lÞch gãp søc vµo viÖc b¶o tån phè cæ, bëi phè cæ lµ mét tiÒm n¨ng hÊp dÉn nhÊt ®èi víi kh¸ch du lÞch khi tíi th¨m Thñ ®«. NhiÒu du kh¸ch ®Òu cã chung mét nhËn ®Þnh r»ng: Hµ Néi ph¶i lµ mét thµnh phè du lÞch cã b¶n s¾c vÒ v¨n hãa, vÒ kiÕn tróc vµ ®Æc biÖt lµ trong cuéc sèng ®êi th-êng cña con ng-êi. Mét minh chøng thùc tÕ t¹i b¶n L¸c – Mai Ch©u lµ kh¸ch rÊt thÝch tho¶i m¸i th- gi·n ë nhµ sµn cña ng-êi Th¸i, chø kh«ng ë nhµ m¸i b»ng dï ®Çy ®ñ tiÖn nghi, mÆc dï gi¸ nh- nhau. VËy Mai Ch©u hÊp dÉn du kh¸ch bëi c¸i duyªn cña b¶n s¾c tõ nh÷ng ng«i nhµ truyÒn thèng gi÷a mét vïng rõng nói th¬ méng. Tõ dÉn chøng trªn, ta h·y TiÓu luËn triÕt häc vËn dông vµo mét « phè cæ cña Hµ Néi, cã sù kÕt hîp gi÷a du lÞch víi kiÕn tróc, v¯ thùc hiÖn theo ph­¬ng ch©m “Nh¯ n­íc v¯ nh©n d©n cïng l¯m”. Chóng ta tin mét ®iÒu r´ng, sù ho¹ch ®Þnh ®óng ®¾n sÏ t¹o cho ng-êi d©n mét niÒm h-ng phÊn, hä sÏ yªn t©m cïng Nhµ n-íc ®Çu t-, cïng gi÷ g×n di s¶n v¨n hãa cña thñ ®« vµ khi nÒn kinh tÕ ®· ph¸t triÓn, theo quy luËt tù nhiªn ng-êi d©n sÏ thÊy hÕt ®-îc gi¸ trÞ cña di s¶n Êy, mçi tÊc ®Êt lµ mét tÊc vµng chØ dïng cho kinh doanh, cßn muèn cã ®iÒu kiÖn ë tèt h¬n th× hä tù gi¶m mËt ®é ctró, t¸ch hé ®Õn ë n¬i kh¸c cho hîp lý h¬n. Thêi gian kh«ng chê ®îi, chóng ta cÇn hoµn thiÖn quy ho¹ch tæng thÓ vµ chi tiÕt c¸c khu phè Hµ Néi ®Ó c«ng cuéc x©y dùng Thñ ®« tõng b-íc ®-îc c¶i thiÖn v÷ng ch¾c, nhanh chãng ®Ó cã thÓ hy väng r»ng nh÷ng thÕ hÖ mai sau khi kû niÖm 2000 n¨m Th¨ng Long – Hµ Néi sÏ cßn cã c¸i ®Ó mµ nãi, mµ tù hµo lµ Hµ Néi cña chóng ta cßn cã nh÷ng khu phè nh- phè cæ hiÖn nay vµ còng ®Ó nh÷ng ng-êi viÕt lÞch sö kiÕn tróc Hµ Néi, cña ViÖt Nam cßn cã c¸i ®Ó mµ viÕt cho TiÓu luËn triÕt häc c¸c ®êi sau, bëi lÏ mçi c«ng tr×nh, mçi ng«i nhµ ®-îc x©y dùng lªn ®Òu mang dÊu Ên lÞch sö mét giai ®o¹n ph¸t triÓn cña mçi ®iÓm d©n c-, cña mçi d©n téc. TiÓu luËn triÕt häc KÕt LuËn Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®« thÞ lµ mét sù vËn ®éng tÊt yÕu, qu¸ tr×nh nµy sÏ t¸c ®éng ®Õn cÊu tróc ®« thÞ lµm n¶y sinh nh÷ng m©u thuÉn míi gi÷a vÊn ®Ò b¶o tån vµ ph¸t triÓn. Quan niÖm vÒ c¸c gi¸ trÞ b¶o tån trong ®ã bao gåm c¶ ph-¬ng ph¸p vµ kü thuËt x©y dùng truyÒn thèng phô thuéc vµo sù nhËn biÕt gi¸ trÞ ®ã trong toµn bé tiÕn tr×nh lÞch sö ph¸t triÓn ®« thÞ. SÏ cßn nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c n¶y sinh trªn con ®-êng ph¸t triÓn cña lÞch sö, sÏ cßn nhiÒu th¸ch thøc kh¸c trong viÖc g×n gi÷ c¸c gi¸ trÞ di s¶n d©n téc – nh÷ng c¸i ®· mÊt m¸t ®i nhiÒu trong chiÕn tranh, nh-ng sÏ l¹i cßn nguy hiÓm h¬n khi bÞ mÊt m¸t ngay trong qu¸ tr×nh t¸i thiÕt thµnh phè. V× vËy, ngay tõ b©y giê Nhµ n-íc nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng ®Þnh h-íng ph¸t triÓn thÝch hîp ®Ó cã mét Th¨ng Long – Hµ Néi mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc. TiÓu luËn triÕt häc TiÓu luËn triÕt häc Tµi liÖu tham kh¶o T¹p chÝ kiÕn tróc – Héi kiÕn tróc s- ViÖt Nam
- Xem thêm -