Tài liệu T045 thực trạng giao thông và nguyên nhân t046 vật chất và ý thức

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn triÕt Giao th«ng ®êng bé ë Hµ Néi - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p Lêi nãi ®Çu Trong rÊt nhiÒu vÊn ®Ò nãng báng cña ®êi sèng x· héi, an toµn giao th«ng ®îc giíi b¸o chÝ vµ truyÒn th«ng quan t©m ®Æc biÖt. Bëi ®ã lµ vÊn ®Ò mµ hµng ngµy hµng giê ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn an toµn tÝnh m¹ng cña ngêi tham gia giao th«ng. Hµng ngµy trong ch¬ng tr×nh chµo buæi s¸ng lóc 6h, sau trang tin tøc lµ ®Õn b¶n tin an toµn giao th«ng. Chóng ta ph¶i giËt m×nh v× nh÷ng vô tai n¹n giao th«ng th¬ng t©m x¶y ra trong c¶ níc. Vµ ngay trong lßng thñ ®«, gi¸m ch¾c r»ng cã Ýt nhÊt mét lÇn b¹n chøng kiÕn mét vô va ch¹m nµo ®ã hoÆc nÕu kh«ng th× chÝ Ýt ®ã còng lµ t¾c ®êng trong giê cao ®iÓm. ThËt lµ bùc m×nh mçi khi t¾c ®êng thay v× ®i th¼ng vÒ nhµ b¹n ph¶i ngåi l¹i hµng giê trªn xe buýt, ®i ®ñ mét vßng ®Ó cã thÓ vÒ nhµ. Hay cã khi ph¶i ®øng gi÷a n¾ng trang trang cña th¸ng 5 ®Ó chê cho dßng xe lu th«ng. Nh÷ng c¶nh tîng Êy ®· trë nªn qu¸ quen thuéc víi ngêi d©n Hµ Néi. Vµ c©u hái ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn? Díi c¸i nh×n cña triÕt häc duy vËt biÖn chøng th× thùc tr¹ng mÊt an toµn giao th«ng ®êng bé ë Hµ Néi ®îc ph©n tÝch thµnh m©u thuÉn c¬ b¶n bªn trong gi÷a mét mÆt lµ b¶n chÊt víi mét mÆt lµ hiÖn tîng thùc tr¹ng ®ã. ChÝnh m©u thuÉn nµy thóc ®Èy nhµ níc ®a ra nh÷ng luËt lÖ, nh÷ng quy ®Þnh, nh÷ng biÖn ph¸p míi nh»m lµm h¹n chÕ thùc tr¹ng trªn. Bµi viÕt nµy ®îc viÕt ra nh»m môc ®Ých ®a ra mét c¸i nh×n cña riªng c¸ nh©n em vÒ thùc tr¹ng trªn còng nh gãp mét tiÕng nãi nhá bÐ nh»m ñng hé nh÷ng ngêi ®i tríc ®· cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp x¸c ®¸ng.V× vËy rÊt mong ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy c«. 1 TiÓu luËn triÕt Ch¬ng I Thùc tr¹ng an toµn giao th«ng ®êng bé ë Hµ Néi. ë ch¬ng nµy xin ®îc ®Ò cËp ®Õn hai vÊn ®Ò, thø nhÊt lµ vÒ thùc tr¹ng an toµn giao th«ng ®êng bé ë Hµ néi hiÖn nay vµ thø hai lµ c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n cña t×nh tr¹ng ®ã. Tríc hÕt xin ®iÓm qua t×nh h×nh an toan giao th«ng trªn ®Þa bµn thñ ®« thêi gian gÇn ®©y. I. Thùc tr¹ng an toµn giao th«ng ®êng bé ë Hµ Néi. Trªn thùc tÕ c¸c tuyÕn ®êng néi thµnh hiÖn nay viÖc x¶y ra c¸c vô tai n¹n giao th«ng cã gi¶m song cßn kh«ng ph¶i lµ Ýt, n¹n t¾c ®êng th× x¶y ra nh c¬m b÷a. Cã khi huy ®éng lùc lîng c¶nh s¸t giao th«ng t¹i c¸c ng· t trong giê cao ®iÓm mµ còng ph¶i mÊt kh«ng Ýt thêi gian ®Ó cã thÓ lu th«ng mét lîng xe qu¸ lín nh vËy. Cã thÓ nãi an toµn giao th«ng ®îc xem lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi cña x· héi. Gi÷a thñ ®«- bé mÆt cña ®Êt níc mµ t×nh h×nh an toµn giao th«ng l¹i lµ vÊn ®Ò mµ bÊy l©u nay vÉn cha gi¶i quyÕt ®îc triÖt ®Ó. C¸c nghµnh c¸c cÊp cã liªn quan x¸c ®Þnh vÊn ®Ò nµy kh«ng thÓ gi¶i quyÕt mét sím mét chiÒu ®îc. ChØ ®iÒu ®ã th«i còng ®ñ thÊy ®îc tÝnh chÊt khã kh¨n vµ nan gi¶i cña nã. ë Hµ Néi c¸c “®iÓm ®en” vÒ ¸ch t¾c giao th«ng lµ ng· t Së, ng· t Väng, ng· t §¹i Cå ViÖt- Lª DuÈn vµ c¸c trôc ®êng nhá kh¸c nh ng· t chî M¬, ®êng Trêng Chinh, ®êng T©y S¬n, Ph¹m Ngäc Th¹ch... Theo sè liÖu thèng kª cña Uû ban an toµn giao th«ng Quèc gia, trong n¨m 2004 ®· x¶y ra 19.852 vô tai n¹n giao th«n ®êng bé, lµm chÕt 11.319 ngêi vµ bÞ th¬ng h¬n 20.000 ngêi kh¸c. Sè vô tai n¹n giao th«ng ®îc x¸c ®Þnh chñ yÕu trªn c¸c “®iÓm ®en”. C¶ níc tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2003 míi chØ cã 675.000 « t«, 11.400.000 xe m¸y; lîng xe c¬ giíi chØ b»ng 5% so víi ch©u ¢u, nhng tØ lÖ sè vô tai n¹n giao th«ng ®êng bé hµng n¨m b»ng 26% so víi c¶ ch©u ¢u. H»ng n¨m trªn c¸c tuyÕn ®êng bé cña ch©u ¢u x¶y ra kho¶ng 40.000 vô tai n¹n giao th«ng, lµm chÕt 42.000 ngêi vµ lµm bÞ th¬ng bÞ th¬ng tËt kho¶ng 17.000 ngêi kh¸c. T¹i ch©u Phi, tæng hîp tõ 42 níc, víi kho¶ng 10 triÖu xe « t«, hµng n¨m sè ngêi bÞ tö vong do tai n¹n giao th«ng ®êng bé lªn tíi 35.000 ngêi vµ lµm bÞ th¬ng 300.000 ngêi kh¸c. Cã thÓ thÊy râ mét ®iÒu lµ t×nh h×nh giao th«ng ®êng bé cña ta cßn nhiÒu bÊt cËp. N¨m 2002 nhµ níc ®· ban hµnh luËt cÊm nhËp khÈu xe m¸y « t«, ®iÒu nµy qua thêi gian ®· chøng minh mÆt tiªu cùc cña nã, chÝnh nã lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña x· héi. Nh trªn ®· thèng kª sè lîng xe cé cña ta chØ chiÕm 5% so víi ch©u ¢u mµ sè vô tai n¹n l¹i b»ng 26% so víi c¶ ch©u ¢u. §iÒu nµy chøng tá ®2 TiÓu luËn triÕt îc viÖc nhËn ®Þnh t×nh h×nh sai lÇm cña ta. Nh ®· biÕt muèn nhËn thøc ®îc t×nh h×nh ph¶i ®i tõ hiÖn tîng ®Õn b¶n chÊt. TÝnh chÊt cña hiÖn tîng lµ phong phó vµ biÕn ®æi kh«ng, ngõng chÝnh v× vËy b¶n chÊt s©u s¾c bªn trong ph¶i ®îc t×m hiÓu kü lìng ®Ó cã thÓ n¾m b¾t ®îc mét c¸ch chÝnh x¸c tr¸nh nh÷ng sai lÇm ®¸ng tiÕc. ViÖc ®Ò ra nh÷ng ®iÒu luËt t¬ng tù nh trªn ®· chøng minh r»ng: nh×n thÊy ®îc hiÖn tîng nhng cha ch¾c lµ ®· thÊy ®îc b¶n chÊt. Cã mét thùc tÕ mµ chóng ta cÇn dòng c¶m nh×n nhËn ®ã lµ vÒ hÖ thèng giao th«ng ®êng bé cña ta. Díi t¸c ®éng cña quy luËt ph¸t triÓn nh÷ng tßa nhµ mäc lªn nh nÊm san s¸t hai bªn nh÷ng con ®êng mµ bÒ réng kh«ng hÒ t¬ng xøng víi nã, ®Çy nh÷ng cöa hµng cöa hiÖu kinh doanh dÞch vô, kh¸ch ra vµo ®«ng ®óc, ngêi sang ®êng nhiÒu h¬n, Êy vËy mµ ®êng l¹i qu¸ hÑp. §iÓn h×nh nh ë ®êng Ph¹m Ngäc Th¹ch. Nh×n tæng thÓ, c¬ së h¹ tÇng cña ta cßn kÐm. ë Hµ Néi, diÖn tÝch dµnh cho giao th«ng chØ chiÕm 4%, ®Ó ®¹t ®îc diÖn tÝch b»ng 20% nh ë c¸c níc ph¸t triÓn chóng ta cÇn ph¶i nç lùc nhiÒu h¬n n÷a. Cã mét hiÖn thùc lµ nhµ níc ®ang më réng c¬ së h¹ tÇng, vÝ dô nh ë ng· t Së, liÖu hiÖn thùc nµy cã dÉn ®Õn mét kh¶ n¨ng tÊt yÕu trong t¬ng lai lµ kh«ng cßn ¸ch t¾c giao th«ng. Chóng ta cã quyÒn hy väng, nhng ph¶i thõa nhËn r»ng muèn lµm ®îc nh vËy ph¶i cã sù ®Çu t lín vÒ vèn. Cã thÓ nãi ®©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó kh¶ n¨ng kh«ng cßn ¸ch t¾c giao th«ng, h¹n chÕ tai n¹n trë thµnh hiÖn thùc trong t¬ng lai. Nh vËy. ë ®©y ®ßi hái ph¶i cã sù quan t©m ®óng møc cña nhµ níc cã nhiÒu chÝnh s¸ch ®Çu t hîp lý vµo c¬ së h¹ tÇng giao th«ng ®êng bé. Trªn ®©y lµ t×nh h×nh giao th«ng ®êng bé ë Hµ Néi. Mét c©u hái lín ®Æt ra lµ nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn lµ do ®©u? II. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng an toµn giao th«ng ë Hµ Néi hiÖn nay Ph©n tÝch t×nh h×nh an toµn giao th«ng hiÖn nay trong thµnh phè, thÊy râ ®îc nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: - Lîng ph¬ng tiÖn lu th«ng trong giê cao ®iÓm lín. - Cha ®Çu t ®óng vµo c¬ së h¹ tÇng. - HÖ thèng giao th«ng c«ng céng cha ph¸t triÓn. - T×nh tr¹ng l¹c hËu vµ non kÐm trong qu¶n lý giao th«ng vµ ®« thÞ. - ý thøc chÊp hµnh luËt giao th«ng cña ngêi tham gia giao th«ng cßn kÐm - Cha gi¶i quyÕt ®îc døt ®iÓm t×nh tr¹ng lÊn chiÕm lßng ®êng vØa hÌ. - ChÊt lîng ph¬ng tiÖn giao th«ng kh«ng ®¹t chuÈn. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i khi mµ cha ®ñ vèn ®Ó ®Çu t vµo c¬ së h¹ tÇng vµ hÖ thèng giao th«ng c«ng céng th× nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn tíi tai n¹n giao th«ng 3 TiÓu luËn triÕt lµ do ý thøc cña ngêi tham gia giao th«ng.Kh«ng ®©u nh ë níc ta ®Ìn ®á vÉn ®i. L¹ng l¸ch, vi ph¹m tèc ®é ë nh÷ng n¬i kh«ng cã c¶nh s¸t giao th«ng, ®i lÊn tuyÕn . Vµ dêng nh ®éi mò b¶o hiÓm chØ lµ chèng ®èi. Ngêi tham gia giao th«ng vÉn cha ý thøc ®îc Êy lµ v× b¶o vÖ tÝnh m¹ng cña chÝnh m×nh. HÖ thèng giao th«ng ®êng bé cha ®ñ tèt ®Ó phôc vô nhu cÇu ®i l¹i rÊt lín cña ngêi d©n. §iÒu nµy lµm ¶nh hëng lín ®Õn mét thùc tÕ lµ lîng xe hai b¸nh c¸ nh©n ngµy cµng lín. Nh÷ng nguyªn nh©n trªn dÉn tíi mét hËu qu¶ tÊt yÕu lµ ¸ch t¾c, lµ tai n¹n giao th«ng. §øng tríc t×nh h×nh trªn nhµ níc ®· cã nh÷ng ph¶n øng nh thÕ nµo ®Ó kh¾c phôc? MÆc dÇu ®· cã rÊt nhiÒu c¸c biÖn ph¸p ®îc ®a ra nhng cÇn ph¶i cã thêi gian cho nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh ®Þnh híng, l©u dµi. Ch¬ng II Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng an toµn giao th«ng ®êng bé ë Hµ Néi §Ó cã thÓ ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn cÇn ph¶i nhËn thøc râ b¶n chÊt cña vÊn ®Ò. Mµ nhËn thøc ®iÒu ®ã kh«ng thÓ b»ng c¸ch trùc tiÕp mµ chØ cã thÓ gi¸n tiÕp th«ng qua hiÖn tîng. ë ch¬ng I chóng ta ®· ph©n tÝch ®îc t×nh tr¹ng còng nh nguyªn nh©n cña hiÖn tîng mÊt an toµn giao th«ng ®êng bé ë Hµ Néi hiÖn nay. VËy ®Ó gi¶i quyÕt triÖt ®Ó vÊn ®Ò, tríc tiªn cÇn ph¶i thÊy râ m©u thuÉn biÖn chøng gi÷a hiÖn tîng vµ b¶n chÊt thùc tr¹ng an toµn giao th«ng ®êng bé ë Hµ Néi. I. M©u thuÉn biÖn chøng gi÷a hiÖn tîng vµ b¶n chÊt thùc tr¹ng an toµn giao th«ng dêng bé ë Hµ Néi. M©u thuÉn tån t¹i trong tÊt c¶ c¸c sù vËt, hiÖn tîng, còng nh trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña chóng. M©u thuÉn hÕt søc phong phó ®a d¹ng. TÝnh phong phó ®a d¹ng Êy ®îc quy ®Þnh mét c¸ch kh¸ch quan bëi ®Æc ®iÓm cña c¸c mÆt ®èi lËp, bëi ®iÒu kiÖn t¸c ®éng qua l¹i cña chóng. Ph©n tÝch t×nh tr¹ng an toµn giao th«ng cã thÓ thÊy b¶n chÊt vµ hiÖn tîng an toµn giao th«ng t¹o thµnh mét m©u thuÉn biÖn chøng. Râ rµng r»ng luËt giao th«ng ®êng bé cña ta kh¸ hoµn chØnh. Dưới đây là một số hành vi bị nghiêm cấm trong Dự thảo Luật Giao thông vừa được Quốc hội thông qua. 1- Phá hoại công trình đường bộ. 4 TiÓu luËn triÕt 2- Đào, khoan, xẻ đường trái phép; đặt, để các chướng ngại vật trái phép trên đường, mở đường trái phép; lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình báo hiệu đường bộ. 3- Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định. 4- Cho thuê vỉa hè, lòng đường để kinh doanh dưới mọi hình thức. 5- Thuê, thay đổi linh kiện, phụ kiện xe để tạm thời đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của xe khi đi kiểm định. 6- Đua xe, tổ chức đua xe cơ giới trái phép. 7- Người lái xe sử dụng chất ma tuý. 8- Uống rượu, bia quá nồng độ cồn vượt quá quy định khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng. 9- Người điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định. Đưa xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vào hoạt động trên đường bộ. 11- Bấm còi và rú ga liên tục, bấm còi trong thời gian từ 22h đến 5h; bấm còi hơi và sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ. 12- Vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm. 13- Chuyển tải hoặc các thủ đoạn khác để trốn tránh phát hiện xe chở quá tải, quá khổ. 14- Người lái xe gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. 15- Người có điều kiện mà không cứu giúp người bị tai nạn giao thông 16- Lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông để xúi giục, gây sức ép làm cản trở việc xử lý. 17- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm Luật Giao thông đường bộ. 18- Các hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Víi nh÷ng ®iÒu luËt rÊt cô thÓ nh trªn nÕu nh nghiªm tóc chÊp hµnh cã lÏ sè vô tai n¹n giao th«ng sÏ gi¶m ®¸ng kÓ vµ tÊt nhiªn kh«ng trë thµnh mét mèi lo thêng xuyªn nh b©y giê. Qua ®iÒu tra cho thÊy h¬n 90% sè vô tai n¹n giao th«ng mµ do lçi cña ng¬i tham gia giao th«ng .Cho nªn thÊy r»ng ý thøc ngêi 5 TiÓu luËn triÕt d©n cßn kÐm. ChÝnh ®iÒu ®ã cã thÓ quy vÒ b¶n chÊt cña thùc tr¹ng an toµn giao th«ng ®¬ng bé ë Hµ Néi hiÖn nay.Tuy nhiªn cung cÇn nh×n vµo mét thùc tÕ lµ nh÷ng yÕu tè ngÉu nhiªn t¸c ®éng vµo khiÕn hiÖn tîng mÊt an toµn giao th«ng kh«ng thÓ hiÖn ®óng b¶n chÊt cña nã. NghÜa lµ ®«i khi ngêi tham gia giao th«ng mÆc dÇu nghiªm tóc chÊp hµnh luËt giao th«ng nhng vÉn gÆp ph¶i nh÷ng tai n¹n ®¸ng tiÕc. C¸c yÕu tè ngÉu nhiªn xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu vµ ®ét ngét. Cã thÓ kÓ ®Õn ë ®©y mét vµi yÕu tè ®iÓn h×nh nh thêi tiÕt xÊu, khuÊt tÇm nh×n do c¸c ph¬ng tiÖn cïng tham gia giao th«ng kh¸c m©u thuÉn biÖn chøng cña thùc tr¹ng an toµn giao th«ng ë Hµ Néi bao hµm trong nã hai mÆt ®èi lËp lµ b¶n chÊt vµ hiÖn t înggi÷a ý thøc thùc hiÖn ®óng luËt cña ngêi d©n cßn kÐm víi mét bªn lµ ®i ®óng luËt mµ vÉn kh«ng tr¸nh khái nhng rñi do ®¸ng tiÕc. S¸ch Gi¸o tr×nh TriÕt häc M¸c –Lª nin cña nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia ®· viÕt : “ Hai mÆt ®èi lËp t¹o thµnh m©u thuÉn biÖn chng tån t¹i trong sù thèng nhÊt víi nhau ...C¸c mÆt ®èi lËp tån t¹i kh«ng t¸ch rêi nhau nªn gi÷a chóng bao giê còng cã nh÷ng nh©n tè gièng nhau ®ã gäi lµ sù ®ång nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp. Víi ý nghÜa ®ã sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp cßn bao hµm c¶ sù ®ång nhÊt gi÷a c¸c mÆt ®ã”. Sù thèng nhÊt gi÷a hai mÆt ®èi lËp nµy lµ ë chç chóng ®Òu ®a ®Õn mét kÕt qu¶ lµ tai n¹n giao th«ng. V.I Lªnin ®· viÖt: “ Sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp lµ cã ®iÒu kiÖn ,t¹m thêi, tho¸ng qua, t¬ng ®èi”. Soi s¸ng c©u nãi nµy vµo vÊn ®Ò ®ang bµn ®Õn ta thÊy ®iÒu kiÖn cña sù thèng nhÊt gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp ë ®©y chÝnh lµ ý thøc thùc hiÖn ph¸p luËt rÊt kÐm cña ngêi tham gia giao th«ng. Khi ®iÒu kiÖn Êy mÊt ®i còng ®ång nghÜa víi viÖc h¹n chÕ ®îc tai n¹n giao th«ng. VËy th× vÊn ®Ò lµ ë chç lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao ý thøc chÊp hµnh luËt giao th«ng cña ngêi tham gia giao th«ng? cïng víi nhiÒu biÖn ph¸p ®ång bé kh¸c nh»m h¹n chÕ tèi ®a ®iÒu kiÖn kh¸ch quan, c¸c yÕu tè ngÉu nhiªn t¸c ®éng vµo hiÖn tîng mÊt an toµn giao th«ng, chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu ë phÇn sau. II. C¸ch gi¶i quyÕt m©u thuÉn b¶n chÊt vµ hiÖn tîng t×nh tr¹ng mÊt an toµn giao th«ng. Nh ta ®· biÕt m©u thuÉn lµ nguån gèc cña sù vËn déng vµ ph¸t triÓn. V.I Lªnin ®· viÕt: “Sù ph¸t triÓn lµ mét cuéc ®Êu tranh gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp. ë ®©y chóng ta t×m ra m©u thuÉn b¶n chÊt vµ hiÖn tîng thùc tr¹ng an toµn giao th«ng nh»m lµm cho vÊn ®Ò ph¸t triÓn theo chiÒu híng tÝch cùc nhÊt. VËy trªn thùc tÕ c¸c biÖn ph¸p Êy lµ nh÷ng g×? Gi¶i ph¸p tríc m¾t cho t×nh h×nh tai n¹n giao th«ng hiÖn nay lµ lµm thÕ nµo ®Ó ngêi d©n cã ý thøc chÊp hµnh tèt luËt giao th«ng ®êng bé. Cïng víi viÖc 6 TiÓu luËn triÕt tuyªn truyÒn réng r·i trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng còng cÇn ph¶i ph¹t nghiªm nh÷ng ngêi vi ph¹m luËt. Kh«ng nªn coi nhÑ viÖc mµ c¸c thiÕu niªn 1415 tuæi cìi xe m¸y ch¹y qu¸ tèc ®é ngoµi ®êng, råi lçi vît ®Ìn ®á, l¸ch qua hµng rµo ch¾n ®Ó sang ®êng cho “tiÖn”, kh«ng ®éi mò b¶o hiÓm khi ®i xe m¸y, tÊt c¶ tëng nh lµ nhá nhng thÓ hiÖn ý thøc kh«ng nghiªm tóc cña ngêi tham gia giao th«ng. Trªn thùc tÕ gi¶i ph¸p l©u dµi lµ ph¸t triÓn m¹ng líi giao th«ng ®êng bé- , ph¸t triÓn hÖ thèng giao th«ng c«ng céng. Sự phát triển của phương tiện giao thông không phù hợp với sự phát triển cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là sự thiếu sót của chúng ta đã để xe gắn máy bùng nổ vượt quá khả năng “chịu đựng” của cơ sở hạ tầng, lại không phát triển giao thông công cộng kịp thời. HiÖn nay, chính phủ đã mở cơ chế cho cả TP HCM và Hà Nội lập các doanh nghiệp trong nước phát triển các dự án vận tải công cộng. Trên cơ sở đó ngành tài chính sẽ hỗ trợ vốn. Chóng ta cÇn tiÕn hµnh song song nhiÒu gi¶i ph¸p mét mÆt ph¸t triÓn m¹ng líi giao th«ng c«ng céng ( xe buýt, tµu ®iÖn ngÇm, tµu ®iÖn trªn cao... ) víi gi¸ c¶ hîp lý; mét mÆt h¹n chÕ xe g¾n m¸y. Nên học tập Sydney trong quản lý giao thông. Giao thông công cộng được chính phủ trợ giá gần 50%, vì vậy, người dân thích đi phương tiện công cộng hơn dùng xe riêng. Cầm bằng lái xe, bạn có trong tay 12 điểm, tùy mức độ vi phạm, số điểm này sẽ mất dần hoặc bạn bị thu văn bằng, không được lái xe trong vòng 1 đến 2 năm; bị phạt tiền hoặc có thể ra tòa. Khi bạn vi phạm, tình trạng bằng của bạn sẽ được kiểm tra xem còn lại bao nhiêu điểm. Văn bằng này được làm với kỹ thuật tiên tiến, không làm giả được. Về phần cán bộ giao thông, nếu không làm đúng và đầy đủ trách nhiệm, họ sẽ bị đuổi việc và phạt một số tiền. Có ban thanh tra thường xuyên kiểm tra lực lượng này, chẳng hạn họ giả đưa hối lộ, cán bộ nào nhận sẽ bị đuổi việc ngay. Mét gi¶i ph¸p cã lÏ còng h÷u hiÖu lµ më réng thµnh phè ®Ó tr¸nh kÑt xe. §iÒu ®ã co nghÜa lµ thµnh phè nªn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, xëng, nhµ kho di dêi ra ngo¹i thµnh. §ång thêi víi quy ®Þnh nµy cÇn tiÕn hµnh c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé nh ngõng cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cho nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong ph¹m vi néi thµnh nh»m quy ho¹ch l¹i c¸c khu s¶n xuÊt. ¸p dông nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i vÒ thuÕ cho nh÷ng doang nghiÖp tu©n thñ ®óng quy ®Þnh. 7 TiÓu luËn triÕt Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về giao thông, đặc biệt là không lấn chiếm hành lang an toàn, không để các vật gây cản trở giao thông, cản trở tầm nhìn, hoặc làm ảnh hưởng tới độ bền vững của công trình giao thông. Trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p ®· vµ ®ang ®îc thùc thi. Theo nh ý kiÕn cña em th× nªn coi träng h¬n n÷a c«ng t¸c gi¶ng d¹y luËt giao th«ng trong nhµ trêng c¸c cÊp díi ®¹i häc. Vµ ®ång thêi tæ chøc thi cÊp giÊy phÐp l¸i xe m« t« cho häc sinh n¨m cuèi ë c¸c trêng PTTH. NÕu nh÷ng biÖn ph¸p ®a ra kh«ng thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ triÖt ®Ó th× nã sÏ g©y ra nh÷ng ¶nh hëng xÊu ®Õn ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña ta. III. ¶nh hëng cña t×nh tr¹ng mÊt an toµn giao ®Õn ®êi sèng kinh tÕ x· héi ë thñ ®«. §iÒu ®Çu tiªn ph¶i nãi ®Õn do ¶nh hëng cña t¾c nghÏn giao th«ng lµ lµm mÊt thêi gian cña nh÷ng ngêi tham gia giao th«ng vµ lµm ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn h×nh ¶nh cña ®Êt níc trong m¾t b¹n bÌ quèc tÕ ®Õn th¨m quan níc ta. Giao lu bu«n b¸n chËm ph¸t triÓn. Nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ cña ngêi d©n bÞ h¹n chÕ do ®i l¹i mÊt thêi gian. Trong nhÞp sèng hiÖn ®¹i c¬ chÕ thÞ trêng th× thêi gian lµ vµng. Nh vËy ¸ch t¾c giao th«ng ®· trë thµnh mét vÊn n¹n nghiªm träng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ®êi sèng kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi cña ngêi d©n thµnh phè.Thø n÷a tai n¹n giao th«ng ë néi thÞ x¶y ra thêng xuyªn khiÕn con mÊt cha, mÑ mÊt con, «ng bµ mÊt ch¸u, nhiÒu nhµ mÊt c¶ bè lÉn mÑ khiÕn “ x¶y ®µn tan nghД, nh÷ng ®øa trÎ trë thµnh b¬ v¬ må c«i vµ x· héi l¹i tiÕp nhËn nã trong tr¹i trÎ. Nh÷ng c¶nh ®êi Ðo le Êy thËt kh«ng hiÕm. MÊt ngêi, thiÖt h¹i vÒ cña lµ rÊt lín, h¬n n÷a x· héi l¹i ph¶i bá ra kh«ng Ýt tiÒn cña ®Ó nu«i nÊng trÎ må c«i. Khi mµ lîi Ých cña gia ®×nh bÞ ¶nh hëng th× còng g©y lªn nh÷ng thiÖt h¹i nhÊt ®Þnh cho nhµ níc. V× vËy chóng ta cÇn x¸c ®Þnh ph¶i trÊn chØnh t×nh h×nh giao th«ng hiÖn nay. KÕt luËn Díi t¸c ®éng cña quy luËt ph¸t triÓn, x· héi n¶y sinh nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ chÊt. Nhµ xëng, c«ng ty, khu vui ch¬i gi¶i trÝ...xuÊt hiÖn nhiÒu h¬n nh»m phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t tÊt yÕu cña ngêi d©n. RÊt hiÕm nh÷ng con ®êng ë Hµ Néi hiÖn nay cßn nhiÒu c©y xanh, tèc ®é ®« thÞ hãa chãng mÆt ®· khiÕn c¸c cöa hµng cöa hiÖu, hµng qu¸n mäc lªn san s¸t hai bªn ®êng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn giao th«ng ®« thÞ. 8 TiÓu luËn triÕt Thªm vµo ®ã cßn cã c¸c yÕu tè kh¸ch quan nh gia t¨ng d©n sè nhanh, c¬ së h¹ tÇng kh«ng phï hîp víi lîng ph¬ng tiÖn giao th«ng lu chuyÓn trong thµnh phè dÉn ®Õn mét hËu qu¶ tÊt yÕu lµ t¾c nghÏn giao th«ng. Nhµ níc ®· ®a ra kh«ng Ýt nh÷ng biÖn ph¸p nh»m thay ®æi côc diÖn nh dù ¸n x©y dùng giao th«ng c«ng céng, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng ®Ó ®¹t tíi con sè 20% diÖn tÝch dµnh cho giao th«ng nh ë c¸c níc ph¸t triÓn kh¸c. Nhng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cßn nghÌo cha ®ñ vèn ®Ó më réng giao th«ng th× cã lÏ biÖn ph¸p tríc m¾t lµ tuyªn truyÒn n©ng cao ý thøc chÊp hµnh luËt cña ngêi tham gia giao th«ng ®îc xem lµ tÝch cùc vµ hiÖu qu¶ h¬n h¼n. Trong t¬ng lai nÕu gi¶i quyÕt ®îc thùc tr¹ng an toµn giao th«ng lµ chung ta ®· gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn b¶n chÊt vµ hiÖn tîng thùc tr¹ng an toµn giao th«ng, tõ ®ã lµm ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thñ ®«. 9
- Xem thêm -