Tài liệu T021 sinh viên và thất nghiệp

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 127 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LêI NãI §ÇU Tõ ngµy ®Êt níc ta cã sù ®æi míi vÒ kinh tÕ , chuyÓn tõ kinh tÕ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn, tù do ho¹ch ®éng vµ h¹ch to¸n nªn ®Êt níc còng cã nhiÒu thay ®æi. Sù thay ®æi nµy ®· mang l¹i cho ®Êt níc nhiÒu thµnh tùu vÒ kinh tÕ còng nh x· héi. Nhng xÐt ®Õn tÝnh hai mÆt cña vÊn ®Ò th× c¬ chÕ thÞ trêng bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®îc th× còng cßn nh÷ng mÆt cha ®îc : Mét trong nh÷ng mÆt cha ®îc ®ã lµ nh÷ng mÆt ®ã lµ t×nh tr¹ng sinh viªn ra trêng thÊt nghiÖp ngµy cµng t¨ng, vÊn ®Ò x· héi mµ gÇn nh kh«ng cã trong nÒn kinh tÕ bao cÊp. §Êt níc muèn ph¸t triÓn th× ph¶i ®i lªn tõ lao ®éng, mµ sinh viªn lµ lùc lîng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, dåi dµo vµ ®îc ®µo t¹o. V× vËy ®©y lµ nguån nh©n lùc rÊt quan träng cÇn ®îc sö dông mét c¸ch hîp lý hiÖu qu¶. T×nh tr¹ng sinh viªn thÊt nghiÖp sÏ ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc. VÊn ®Ò nµy nguyªn nh©n do ®©u, ph¶i ch¨ng lµ: - Tr×nh ®é cña sinh viªn kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu ngµy mét cao cña c«ng viÖc, do chÊt lîng ®µo t¹o thÊp cña c¸c trêng ®¹i häc,cao ®¼ng ? - Do lîng cung lín h¬n cÇu vÒ nguån lao ®éng ? - Do chÝnh s¸ch cña nhµ níc cha hîp lý trong viÖc sö dông lao ®éng ? - Do sù chñ quan cña sinh viªn kh«ng muèn c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng xa, khã kh¨n ? VÊn ®Ò nµy ®îc nh×n nhËn ë nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau v× mçi ngêi cã mét quan ®iÓm kh¸c nhau. §iÒu nµy x¶y ra lµ v× vÒ mÆt nhËn thøc chñ thÓ cha nh×n nhËn vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ mµ chØ nh×n ë mét phÝa nhÊt ®Þnh.Do vËy bµi tiÓu luËn nµy em sÏ vËn dông quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c _ Lª Nin ®Ó gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò vµ ®a ra mét vµi gi¶i ph¸p. PhÇn néi dung cña bµi tiÓu luËn sÏ gåm c¸c môc sau : Ch¬ng I : PhÇn néi dung I. Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c _ Lª Nin II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò sinh viªn ra trêng thÊt nghiÖp. III. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò Ch¬ng II : KÕt luËn vµ mét sè gi¶i ph¸p Trong lÇn viÕt nµy bµi tiÓu luËn cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt. Em kÝnh mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn phª b×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn tèt h¬n trong nh÷ng lÇn viÕt sau. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· gióp em hoµn thµnh tèt bµi tiÓu luËn nµy. Ch¬ng I : PhÇn néi dung I. Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc Mac _ Lª Nin Trong sù tån t¹i cña thÕ giíi quanh ta, mäi sù vËt vµ hiÖn tîng ®Òu cã mèi liªn hÖ vµ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau chø kh«ng t¸ch rêi nhau, c« lËp nhau. Nh chóng ta ®· biÕt “ Quan ®iÓm toµn diÖn” lµ quan ®iÓm ®îc rót ra tõ nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn. Muèn nhËn thøc hoÆc ho¹t ®éng thùc tiÔn ®óng vÒ ®èi tîng nµo ®ã ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng mèi liªn hÖ trong sù tån t¹i cña ®èi tîng, ®Ò phßng kh¾c phôc quan ®iÓm phiÕn diÖn Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt , hiÖn tîng lµ mèi liªn hÖ cña b¶n th©n thÕ giíi vËt chÊt, kh«ng do bÊt cø ai quy ®Þnh vµ tån t¹i ®éc lËp víi ý thøc. Trªn thÕ giíi nµy cã rÊt nhiÒu mèi liªn hÖ ch¼ng h¹n nh mèi liªn hÖ gi÷a sù vËt vµ hiÖn tîng vËt chÊt, gi÷a c¸i vËt chÊt vµ c¸i tinh thÇn. C¸c mèi liªn hÖ ®Òu lµ sù ph¶n ¸nh nh÷ng t¸c ®éng qua l¹i, ph¶n ¸nh sù quy ®Þnh lÉn nhau gi÷a c¸c sù vËt hiÖn tîng cña thÕ giíi kh¸ch quan. Kh«ng chØ cã vËy, c¸c mèi liªn hÖ cßn cã tÝnh nhiÒu vÎ ( ®a d¹ng) + Mèi liªn hÖ bªn trong vµ bªn ngoµi + Mèi liªn hÖ c¬ b¶n vµ kh«ng c¬ b¶n + Mèi liªn hÖ chñ yÕu vµ thø yÕu + Mèi liªn hÖ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp ë thÕ giíi cña c¸c mèi liªn hÖ, mèi liªn hÖ bªn ngoµi tøc lµ sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a c¸c sù vËt, mèi liªn hÖ bªn trong tøc lµ sù t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau cña c¸c mÆt, c¸c yÕu tè, c¸c bé phËn bªn trong cña sù vËt. Cã mèi liªn hÖ c¬ b¶n thuéc vÒ b¶n chÊt cña sù vËt, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh, cßn mèi liªn hÖ kh«ng c¬ b¶n chØ ®ãng vai trß phô thuéc, kh«ng quan träng. §«i khi l¹i cã mèi liªn hÖ chñ yÕu hoÆc thø yÕu. ë ®ã cßn cã mèi liªn hÖ trùc tiÕp gi÷a hai hoÆc nhiÒu sù vËt vµ hiÖn tîng, cã mèi liªn hÖ gi¸n tiÕp trong ®ã cã c¸c sù vËt vµ hiÖn tîng t¸c ®éng lÉn nhau th«ng qua nhiÒu kh©u trung gian. Khi nghiªn cøu hiÖn tîng kh¸ch quan, chóng ta cã thÓ ph©n chia c¸c mèi liªn hÖ ra thµnh tõng lo¹i nh trªn tuú theo tÝnh chÊt ®¬n gi¶n hay phøc t¹p, ph¹m vi réng hay hÑp, vai trß trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp, nghiªn cøu s©u hay s¬ qua…. Ph©n chia c¸c mèi liªn hÖ ph¶i phô thuéc vµo viÖc nghiªn cøu cô thÓ trong sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn cña chóng. Hay nãi kh¸c ®i, khi xem xÐt sù vËt th× ph¶i cã quan ®iÓm toµn diÖn tøc lµ nh×n nhËn sù viÖc, vÊn ®Ò ë mäi gãc c¹nh, mäi ph¬ng diÖn. Theo Lª _ Nin “Muèn thùc sù hiÓu ®îc sù vËt cÇn ph¶i nh×n bao qu¸t vµ nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ vµ quan hÖ gi¸n tiÕp cña sù vËt ®ã”. Chóng ta kh«ng thÓ lµm ®îc ®iÒu ®ã mét c¸ch hoµn toµn ®Çy ®ñ, nhng sù vËt cÇn thiÕt ph¶i xÐt ®Õn tÊt c¶ mäi mÆt sÏ ®Ò phßng cho chóng ta khái ph¹m ph¶i sai lÇm vµ cøng nh¾c” ( Lª Nin toµn tËp – NXB tiÕn bé) Khi xem xÐt sù vËt hiÖn tîng th× lu«n ph¶i chó ý ®Õn quan ®iÓm toµn diÖn tøc lµ khi xem xÐt sù vËt, hiÖn tîng ph¶i nghiªn cøu mäi mèi liªn hÖ vµ sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a chóng, sù t¸c ®éng qua l¹i cña c¸c yÕu tè, kÓ c¶ kh©u trung gian, gi¸n tiÕp cÊu thµnh sù vËt ®ã, ph¶i ®Æt nã trong mét kh«ng gian, thêi gian cô thÓ, nghiªn cøu qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tõ qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ dù ®o¸n cho t¬ng lai. ThÕ nhng xem xÐt toµn diÖn kh«ng cã nghÜa lµ xem xÐt trµn lan mµ ph¶i xem xÐt tõng yÕu tè cô thÓ nhng cã tÝnh chän läc. Cã nh thÕ chóng ta míi thùc sù n¾m ®îc b¶n chÊt cña sù vËt. Vµ c¶ khi nghiªn cøu x· héi th× còng rÊt cÇn ®Õn quan ®iÓm toµn diÖn v× c¸c mèi quan hÖ trong x· héi kh«ng c« lËp nhau, t¸ch rêi nhau mµ tr¸i l¹i chóng ®an xen t¸c ®éng qua l¹i víi nhau . T×nh tr¹ng sinh viªn ra trêng thÊt nghiÖp còng lµ mét vÊn ®Ò x· héi mµ nguyªn nh©n g©y ra lµ tËp hîp cña nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng ¶nh hëng ®Õn nhau. ChÝnh v× vËy, trong bµi tiÓu luËn nµy em sÏ dïng quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c – Lª Nin ®Ó ph©n tÝch t×nh tr¹ng nµy. II . Thùc tr¹ng vÒ sù thÊt nghiÖp cña sinh viªn sau khi thÊt nghiÖp ra trêng Tõ khi ®Êt níc ta cã chÝnh s¸ch më cöa giao lu hîp t¸c víi c¸c níc trong khu vùc còng nh c¸c níc trªn thÕ giíi, kinh tÕ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn tù do c¹nh tranh ph¸t triÓn ®· ph¸t huy rÊt nhiÒu mÆt tÝch cùc. MÆt tÝch cùc ®¸ng chó ý lµ sù cè g¾ng v¬n lªn cña líp thanh niªn míi ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu, ®ßi hái cña c«ng viÖc.Sù më réng ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng thùc sù ®· mang l¹i nh÷ng c¬ héi viÖc lµm cho sinh viªn cã kh¶ n¨ng, cã n¨ng lùc, linh ho¹t. Nhng kh«ng ph¶i mäi sinh viªn ra trêng ®Òu cã viÖc lµm vµ ®©y lµ mét vÊn ®Ò ®ang ®îc quan t©m cña x· héi. C¨n cø vµo ®iÒu tra míi nhÊt cña bé GD- §T th× “n¨m 2000 c¶ níc cã 126 trêng ®¹i häc, cao ®¼ng víi h¬n 73000 sinh viªn chÝnh qui tèt nghiÖp th× ®Õn n¨m häc 2001-2003 ®· cã 157 trêng ®¹i häc, cao ®¼ng víi gÇn 12200 sinh viªn ra trêng’’(nguån tin trªn m¹ng Internet). KÕt qu¶ cho thÊy tû lÖ chung cña sinh viªn cã viÖc lµm sau khi ra trêng hiÖn nay lµ 72,47%, trong ®ã khèi kÜ thuËt c«ng nghiÖp chiÕm 79,43% n«ng l©m ng chiÕm 71,55%, kinh tÕ luËt chiÕm 74,8%, s ph¹m chiÕm 81,5%(b¸o tiÒn phong sè 115 ra ngµy 24-3-2002). Vµ theo sè liÖu míi cña viÖn kinh tÕ ph¸t triÓn th× sinh viªn khèi kinh tÕ ra trêng n¨m 2002 thÊt nghiÖp 87% hoÆc lµm viÖc tr¸i nghÒ. Bªn c¹nh nh÷ng sinh viªn cã ®ñ nh÷ng yªu cÇu mµ nhµ tuyÓn dông ®ßi hái hoÆc nh÷ng ngêi cã ngêi th©n, xin viÖc hé th× sè cßn l¹i ph¶i chËt vËt ch¹y ®i ch¹y l¹i víi c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm. Còng ph¶i nãi thªm r»ng chÝnh dùa vµo sù khan hiÕm viÖc lµm nµy mµ nhiÒu trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm “ ma ” mäc lªn vµi ba b÷a ®Ó thu tiÒn lÖ phÝ, tiÒn m«i giíi viÖc lµm råi biÕn mÊt. HoÆc mét sè sinh viªn ra trêng chÊp nhËn lµm tr¸i nghÒ hoÆc bÊt cø nghÒ g× miÔn lµ cã thu nhËp. §ã lµ vÒ phÝa sinh viªn, cßn vÒ phÝa nhµ tuyÓn dông th× hä vÉn ‘ than’ lµ thiÕu lao ®éng mµ theo hä lµ thiÕu nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp còng nh mét sè yªu cÇu kh¸c. VËy nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò nµy do ®©u? III. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò 1. Tõ phÝa nÒn kinh tÕ- x· héi. Trong nh÷ng n¨m níc ta cßn thùc hiÖn chÝnh s¸ch bao cÊp th× kh«ng cã hiÖn tîng sinh viªn ra trêng thÊt nghiÖp. PhÇn lín lµ v× ngµy ®ã sinh viªn cßn Ýt sè lîng c¸c trêng ®¹i häc kh«ng nhiÒu nhng chñ yÕu lµ sinh viªn sau khi tèt nghiÖp thêng ®îc nhµ níc ph©n c«ng t¸c. Nh×n bÒ ngoµi th× cã thÓ lµ ®ñ viÖc lµm nhng ®«i khi nh÷ng vÞ trÝ ®îc s¾p xÕp vµo chØ cho ®ñ vÞ trÝ, cho cã h×nh thøc, nhiÒu lóc ‘ch¬i dµi ngµy’ hÕt th¸ng th× nhËn l¬ng nhµ níc. Nhng tõ khi nhµ níc cã chÝnh s¸ch më cöa kinh tÕ nhµ níc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù lo cho m×nh, tù tÝnh to¸n “ lêi ¨n, lç chÞu” kh«ng cã sù bao cÊp cña nhµ níc th× vÊn ®Ò viÖc llµm thùc sù trë nªn bøc b¸ch. Còng tõ ®©y c¬ cÊu bé m¸y trong c¸c c¬ quan gän nhÑ h¬n nhiÒu do sè lao ®éng tuyÓn vµo ®îc c©n nh¾c kü lìng theo khèi lîng vµ møc ®é ®ßi hái cña c«ng viÖc. HiÖn nay, sau khi tèt nghiÖp th× ®a sè sinh viªn ph¶i tù ®i t×m viÖc cho m×nh ngo¹i trõ mét sè trêng thuéc nghµnh qu©n ®éi hay c«ng an th× nghµnh chñ qu¶n sÏ ph©n c«ng c«ng t¸c. Ngµy nay, chóng ta cã thÓ thÊy mét hiÖn tîng lµ sinh viªn tèt nghiÖp ra trêng chØ muèn trô l¹i thµnh phè ®Ó lµm viÖc kÓ c¶ nh÷ng sinh viªn xuÊt th©n vµ lín lªn tõ nh÷ng miÒn quª. Hä chÊp nhËn ë l¹i thµnh phè ®Ó lµm viÖc dï lµ viÖc kh«ng ®óng víi nghµnh ®îc ®µo t¹o hoÆc cã thu nhËp. Nh vËy mét sè n¬i nh h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa th× vÉn thiÕu trÇm träng nguån nh©n lùc trong khi thµnh phè vÉn ph¶i ®¬ng ®Çu víi søc Ðp cña t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp. §Õn ®©y ta cã thÓ thÊy ®îc tÝnh hai mÆt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Mét mÆt nã t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn m¹nh h¬n, nã còng t¹o ra sù c¹nh tranh vµ chÝnh sù c¹nh tranh còng lµ ®éng lùc thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn, ®i lªn. H¬n n÷a kinh tÕ thÞ trêng sÏ lµm cho mäi ngêi ph¶i cè g¾ng nç lùc ®Ó trang bÞ cho m×nh vèn kiÕn thøc ®Çy ®ñ th× míi cã thÓ t×m ®îc viÖc lµm. Nhng mÆt kh¸c nÒn kinh tÕ thÞ trêng còng cã nh÷ng t¸c ®éng kh«ng lín ®Õn vÊn ®Ò x· héi lµ viÖc g©y ra sù thiÕu thõa “ gi¶ ”vÒ lùc lîng lao ®éng, mÊt c©n ®èi vÒ nguån lao ®éng vµ còng lµm nÈy sinh mét sè vÊn ®Ò tiªu cùc trong viÖc lµm 2. VÒ phÝa ®µo t¹o T×nh tr¹ng sinh viªn ra trêng kh«ng cã viÖc lµm mét phÇn còng cã nguyªn nh©n ë phÝa ®µo t¹o. NhiÒu ch¬ng tr×nh ®µo t¹o qu¸ cò kü, l¹c hËu tõ néi dung ®Õn ph¬ng ph¸p gi¶ng dËy. §«i khi ®îc häc lµ häc ch¹y cßn vµo thùc tiÔn th× nh míi hoµn toµn v× häc nhng kh«ng cã thùc hµnh trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc gi¶ng dËy, häc tËp th× kh«ng cã v× vËy kh«ng ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña sinh viªn. T¹i mét sè níc nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i th× sinh viªn sau khi häc hÕt n¨m thø 3 th× cã thÓ lµm viÖc ®îc t¹i mét c¬ quan theo mét ngµnh nghÒ ®· ®îc ®µo t¹o. PhÇn ®«ng ngoµi c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ë trêng ®¹i häc hä cßn ph¶i häc thªm c¸c kho¸ häc ë ngoµi nh ngo¹i ng÷ tin häc ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. a. C¬ cÊu ®µo t¹o Cã thÓ nãi c¬ cÊu ®µo t¹o cña níc ta cßn qu¸ l¹c hËu vµ cha b¸m s¸t thùc tÕ. Trong khi mét ®Êt níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam rÊt cÇn ®Õn ®éi ngò kü s vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ, x©y dùng c¬ b¶n th× nguån cung cÊp nh©n lùc tõ phÝa ®µo t¹o l¹i cha ®¸p øng ®îc hÕt nhu cÇu .Trong khi ®ã sinh viªn trong khèi kinh tÕ th× ®ang qu¸ d thõa “ 90 % sinh viªn khèi kinh tÕ ra trêng kh«ng cã viÖc lµm ” lµ mét phÇn do bªn ®µo t¹o n¾m ®îc nhu cÇu thùc tÕ vÒ nguån nh©n lùc, cha th«ng tin ®Çy ®ñ cho sinh viªn vÒ viÖc chän nhãm ngµnh häc, nhiÒu sinh viªn chän trêng chØ theo c¶m tÝnh chø kh«ng tÝnh ®Õn môc ®Ých phôc vô t¬ng lai vµ kh¶ n¨ng xin viÖc lµm sau nµy. b. ChÊt lîng ®µo t¹o HiÖn nay chÊt lîng ®µo t¹o vµ thùc tÕ cßn cã kho¶ng c¸ch qu¸ xa. Nh÷ng g× sinh viªn ®îc häc phÇn lín cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. Nguyªn nh©n mét phÇn lµ do häc kh«ng ®i ®«i víi hµnh, thiÕu c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc gi¶ng dËy vµ häc tËp hoÆc nÕu cã th× qu¸ xa so víi thùc tÕ c«ng viÖc. PhÇn kh¸c lµ do x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn víi tèc ®é cao vµ v× vËy s¶n xuÊt còng thay ®æi theo.Ph¬ng thøc s¶n xuÊt thay ®æi trong khi ®ã ®µo t¹o kh«ng b¾t kÞp ®îc nh÷ng thay ®æi nµy v× vËy nã thêng bÞ tôt hËu. Khi kh«ng cã sù c©n b»ng, ®ång bé gi÷a ®µo t¹o vµ thùc tÕ c«ng viÖc ®· lµm cho sinh viªn sau khi ra trêng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng phôc vô cho c«ng viÖc. Hä c¶m thÊy rÊt lóng tóng tríc nh÷ng yªu cÇu cña ®¬n vÞ sö dông lao ®éng . ChÝnh v× sù ph¸t triÓn cña khoa häc – kü thuËt ngµy cµng cao nªn c«ng viÖc còng ®ßi hái ®éi ngò ngêi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é, n¨ng lùc. §iÒu nµy ®ßi hái ngµnh GD - §T ph¶i ph¬ng ph¸p ®µo t¹o míi, c¶i thiÖn chÊt lîng ®µo t¹o ®Ó cã thÓ b¾t kÞp ®îc sù ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. 3. VÒ phÝa chÝnh s¸ch cña nhµ níc Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n vÒ kinh tÕ, x· héi, ®µo t¹o th× nguyªn nh©n vÒ chÝnh s¸ch cña nhµ níc còng lµ yÕu tè ®¸ng kÓ t¸c ®éng ®Õn vÊn ®Ò nµy. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhµ níc còng cã rÊt nhiÒu quan t©m ®Õn sù nghiÖp ®µo t¹o nãi chung vµ ®µo t¹o ®¹i häc nãi riªng cïng víi nh÷ng khuyÕn khÝch ®Ó sö dông sinh viªn sau khi tèt nghiÖp; vÝ dô nh sinh viªn thuéc khèi s ph¹m ®îc miÔn häc phÝ. Nhng vÒ c¬ b¶n th× nhµ níc vÉn cha cã chÝnh s¸ch hîp lÝ ®Ó khuyÕn khÝch còng nh t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn sau khi ra trêng yªn t©m c«ng t¸c vµ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng; ch¼ng h¹n nh chÝnh s¸ch ®èi víi nh÷ng ngêi vÒ c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o cha hîp lÝ cho l¾m nªn kh«ng thu hót ®îc sinh viªn sau khi ra trêng tù nguyÖn vÒ ®©y c«ng t¸c. VËy nªn ch¨ng nhµ níc cÇn cã chÝnh s¸ch hîp còng nh tho¶ ®¸ng h¬n n÷a c¶ vÒ mÆt vËt chÊt còng nh tinh thÇn ®Ó sinh viªn sau khi ra trêng s½n sµng cã c«ng t¸c ë bÊt cø n¬i ®©u ®Ó gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ ®æi míi ®Êt níc. 4/ VÒ phÝa b¶n th©n vµ gia ®×nh ®èi tîng ®îc ®µo t¹o Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n ®îc nªu ë trªn th× nguyªn nh©n tõ phÝa b¶n th©n sinh viªn còng lµ mét yÕu tè g©y ra t×nh tr¹ng sinh viªn thÊt nghiÖp sau khi ra trêng . Chóng ta cã thÓ nhËn thÊy mét thùc tÕ r»ng hiÖn nay sinh viªn ra trêng ®Òu muèn b¸m trô l¹i thµnh phè ®Ó lµm viÖc dï c«ng viÖc ®ã kh«ng ®óng ngµnh ®îc ®µo t¹o hoÆc thËm chÝ lµ c«ng viÖc phæ th«ng miÔn sao cã thu nhËp .Nhãm sinh viªn xuÊt th©n tõ c¸c tØnh lÎ ra thµnh phè häc còng kh«ng muèn trë vÒ quª h¬ng ®Ó phôc vô, ®iÒu nµy ®ang lµm cho c¸c thµnh phè lín nh Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh ®ang qu¸ t¶i vÒ d©n sè còng nh søc Ðp vÒ nhu cÇu viÖc lµm. T×nh h×nh nµy ®· vµ ®ang g©y ra nh÷ng ¶nh hëng xÊu ®Õn chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ë miÒn nói ,n«ng th«n cña §¶ng vµ nhµ níc. Ch¬ng II/ KÕt luËn chung vµ mét sè kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p I/ KÕt luËn chung Qua viÖc ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra hiÖn tîng sinh viªn thÊt nghiÖp sau khi ra trêng b»ng viÖc vËn dông “quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c- Lªnin” phÇn nµo còng cho ta thÊy ®îc gãc c¹nh cña vÊn ®Ò mÆc dï phÇn ph©n tÝch ë trªn chØ lµ rÊt kh¸i qu¸t. Chóng ta ®Òu nhËn thÊy r»ng t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp ë sinh viªn sau khi ra trêng kh«ng ph¶i do lçi toµn bé cña bÊt cø ban ngµnh nµo mµ nã do nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng ®Õn, nguyªn nh©n kh¸ch quan nh t×nh h×nh kinh tÕ x· héi, nguyªn nh©n chñ quan lµ vÒ hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o,chÝnh s¸ch sö dông vµ ®·i ngé lao ®éng cha hîp lý còng nh t©m lý chñ quan vÒ phÝa b¶n th©n sinh viªn. Nhng dï nãi g× ®i n÷a th× thÊt nghiÖp ngµy cµng t¨ng sÏ ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc nhÊt lµ ViÖt Nam, mét níc ®ang ph¸t triÓn víi d©n sè trÎ rÊt cÇn mäi tµi n¨ng, nç lùc vµ sù ®ãng gãpcña líp trÎ, nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc. V× vËy ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy th× kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu mµ cÇn ph¶i cã thêi gian vµ sù kÕt hîp tõ nhiÒu phÝa. Víi t c¸ch lµ mét sinh viªn còng ®ang b¨n kho¨n vµ lo l¾ng vÒ vÊn ®Ò x· héi nµy nªn trong phÇn gi¶i ph¸p cña bµi tiÓu luËn nµy em xin phÐp ®îc ®a ra mét sè gi¶i ph¸p sau. II. Gi¶i ph¸p 1. Ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu s©u lÉn chiÒu réng c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt – kinh doanh Víi sè d©n gÇn 80 triÖu ngêi vµ ch¾c ch¾n sÏ cßn t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi, lîng sinh viªn ra trêng ngay cµng nhiÒu v× vËy viÖc lµm lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña x· héi. §Ó t¹o thªm ®îc c«ng ¨n viÖc lµm th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i më réng c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt – kinh doanh. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy th× nhµ níc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m ®Èy m¹nh, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo ®Çu t, ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt còng nh t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ m«i trêng ®Ó hä cã thÓ ho¹t ®éng thuËn tiÖn h¬n. Bªn c¹nh ®ã nhµ níc còng ph¶i lµ ngêi ®i ®Çu, chñ tr¬ng trong viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ khoa häc – kü thuËt còng nh ®a nã vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng cho ngêi lao ®éng. NÕu c¸c chÝnh s¸ch nµy ®îc ®a vµo thùc tiÔn th× ngêi lao ®éng sÏ ph¶i cè g¾ng h¬n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c«ng viÖc vµ ®¬n vÞ sö dông còng sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót nhiÒu h¬n lùc lîng lao ®éng ®îc ®µo t¹o víi chÊt lîng cao. 2.VÒ phÝa ngµnh ®µo GD - §T §µo t¹o chÝnh lµ nÒn t¶ng, lµ c¬ së ®Ó cho “ra lß” nh÷ng lao ®éng cã kÜ n¨ng, cã tay nghÒ, v× vËy ®µo t¹o cÇn ph¶i ®æi míi n©ng cao chÊt lîng ®Ó lµm sao khi tèt nghiÖp sinh viªn cã kh¶ n¨ng ®¸p ng nh÷ng nhu cÇu ngµy mét cao cña c«ng viÖc. Bªn c¹nh ®ã nhµ níc vµ bé gi¸o dôc còng cÇn cã sù phèi hîp ®Ó tÝnh to¸n ®Ó c©n ®èi tû lÖ hîp lý gi÷a c¸c ngµnh nghÒ ®µo t¹o, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thùc tÕ, tr¸nh hiÖn tîng thõa th× vÉn cø thõa cßn thiÕu th× vÉn cø thiÕu. Nghµnh ®µo t¹o còng cã mèi liªn hÖ víi thÞ trêng lao ®éng ®Ó lu«n cËp nhËp ®îc xu híng cña nhu cÇu ®Ó ®µo t¹o cho phï hîp c¶ vÒ chÊt lîng còng nh sè lîng. 3.VÒ phÝa chÝnh s¸ch cña nhµ níc. Nhµ níc níc lµ ngêi ngêi qu¶n lý ë tÇm vÜ m« do vËy nhµ níc níc cÇn ®a ®a ra c¸c chÝnh s¸c hîp lý ®Ó thu hót vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn vµo häc c¸c nghµnh nghÒ kü thuËt nghµnh mµ hiÖn nay mét ®Êt níc níc ®ang trªn con ®êng ®êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ r¸at cÇn ®Õn. Cïng víi viÖc vµo häc nhµ níc níc còng nªn cã chÝnh s¸ch quan t©m ®Õn nh÷ng ngêi ngêi lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng xa, vïng khã kh¨n ®Ó ®éng viªn hä c¶ vÒ mÆt vËt chÊt còng nh tinh thÇn ®Ó hä cã thÓ yªn t©m ®em hÕt t©m huyÕt vµ n¨ng lùc ra ®Ó phôc vô ®Êt níc. níc. Nhµ níc còng cÇn t¹o c¬ héi ®Ó c¸c trêng ®µo t¹o cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn ®îc víi thÞ trêng lao ®éng ®Ó biÕt ®¬c t×nh h×nh thùc tÕ còng nh÷ng thay ®æi vÒ khoa häc – c«ng nghÖ ,c¸c lo¹i m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó tõ ®ã cã thÓ cËp nhËp cho sinh viªn mét c¸ch liªn tôc vµ kÞp thêi nh÷ng sù thay ®æi ®ã. 4.VÒ phÝa sinh viªn HiÖn nay rÊt nhiÒu ®ãi tîng chän trêng ®¹i häc nhng kh«ng cã sù ®Þnh híng cho kh¶ n¨ng cña ®Çu ra sau nµy mµ chØ chän nh mét c¸i “mèt” víi nh÷ng nghµnh ®ang “næi” nh tµi chÝnh, ng©n hµng, u chÝnh viÔn th«ng …§©y lµ mét t tëng tiªu cùc cã ¶nh hëng kh«ng tèt tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi g©y ra t×nh tr¹ng thõa thiÕu bÊt hîp lý. Vµ l¹i t©m lý hiÖn nay cña nhiÒu bËc phô huynh lµ b¾t buéc ph¶i vµo ®îc ®¹i häc. Ph¶i nãi r»ng cã ®îc tÊm b»ng ®¹i häc ®Ó ra nghÒ lµ mét ®iÒu rÊt cÇn vµ quan träng. Nhng chóng ta còng cÇn biÕt r»ng ®¹i häc cha ph¶i lµ con ®êng duy nhÊt ®Ó lËp nghiÖp. V× vËy b¶n th©n ®èi tîng ®îc ®µo t¹o còng nh c¸c bËc phô huynh cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸ch nh×n nhËn lµm sao ®Ó chän cho con em m×nh vµ hoµn c¶nh gia ®×nh mµ vÉn cã Ých cho x· héi. Nh÷ng sinh viªn ra trêng còng cÇn cã c¸ch nh×n nhËn ®óng ®¾n h¬n trong viÖc chän cho m×nh mét n¬i lµm viÖc. Mét m«i trêng ®óng víi chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o sÏ cã lîi cho c¶ hai bªn; ngêi lao ®éng sÏ lµm tèt h¬n c«ng viÖc cña m×nh, bªn sö dông lao ®éng sÏ ®îc nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp, cã n¨ng lùc lµm viÖc.Sù kÕt hîp hµi hoµ vµ hîp lý nµy sÏ gióp cho c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 1 2 3 4 B¸o tiÒn phong sè135 ra ngµy 24-3- 2002 S¸ch Lª Nin toµn tËp – nhµ xuÊt b¶n TiÕn Bé T¹p chÝ lao ®éng vµ x· héi th¸ng 3 -2002 Nguån tin tõ Internet : www.tinvan.com
- Xem thêm -