Tài liệu T004 llsx và các quan hệ sx

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A. lêi nãi ®Çu Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ qui luËt hÕt søc phæ biÕn trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc cña mçi quèc gia. Sù m©u thuÉn hay phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt ®Òu cã ¶nh hëng rÊt lín tíi nÒn kinh tÕ. Sù tæng hoµ mèi quan hÖ gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt t¹o nªn mét nÒn kinh tÕ cã lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn kÐo theo mét quan hÖ s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Nãi c¸ch kh¸c quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ mét ®iÒu kiÖn tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ. Do vËy, nghiªn cøu vÒ quy luËt nµy sÏ gióp cho mçi sinh viªn chóng ta, ®Æc biÖt lµ sinh viªn khèi kinh tÕ, cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vµ s©u s¾c h¬n vÒ sù ph¸t triÓn cña níc ta còng nh trªn thÕ giíi; hiÓu ®îc quy luËt vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ tõ ®ã cã thÓ gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo sù nghiÖp x©y dùng níc nhµ sau nµy. B. néi dung I. ®Æt vÊn ®Ò Víi tÝnh c¸ch lµ ph¹m trï cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö ph¬ng thøc s¶n xuÊt biÓu thÞ c¸ch thøc con ngêi thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt ë nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña x· héi loµi ngêi. Díi sù vËn ®éng cña lÞch sö loµi ngêi, còng nh sù vËn ®éng cña mçi x· héi cô thÓ, sù thay ®æi vÒ ph¬ng thøc s¶n xuÊt bao giê còng lµ sù thay ®æi cã tÝnh chÊt c¸ch m¹ng. Trong sù thay ®æi ®ã, c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, x· héi ®îc chuyÓn sang mét chÊt míi. Ph¬ng thøc s¶n xuÊt lµ c¸i mµ nhê nã ngêi ta cã thÓ ph©n biÖt ®îc sù kh¸c nhau cña nh÷ng thêi ®¹i kinh tÕ kh¸c nhau. Mµ ph¬ng thøc s¶n xuÊt chÝnh lµ sù thèng nhÊt gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ quan hÖ s¶n xuÊt t¬ng øng. §ã còng chÝnh lµ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Do vËy, quy luËt trªn tríc hÕt lµ quy luËt kinh tÕ nhng h¬n thÕ n÷a nã cßn lµ quy luËt c¬ b¶n nhÊt cña toµn bé ®êi sèng x· héi cña lÞch sö nh©n lo¹i bëi v× nã lµ quy luËt cña b¶n th©n ph¬ng thøc s¶n xuÊt. Sù t¸c ®éng cña quy luËt nµy dÉn tíi sù thay ®æi cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµ kÐo theo sù thay ®æi cua toµn bé ®êi sèng x· héi. Víi nh÷ng lý do trªn, quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt cã ý nghÜa hÕt søc to lín. Tuy nhiªn, viÖc n¾m b¾t ®îc quy luËt nµy kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n, nhËn biÕt ®îc mét quan hÖ s¶n xuÊt cã phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt hay kh«ng hoµn toµn ph¶i phô thuéc vµo thùc tiÔn cña s¶n xuÊt vµ kinh nghiÖm b¶n th©n. Víi nh÷ng chÝnh s¸ch, ®êng lèi vµ chñ tr¬ng ®óng ®¾n, n¾m b¾t tèt quy luËt cña §¶ng vµ Nhµ níc, nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®a níc ta tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu ph¸t triÓn thµnh níc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tiªn tiÕn; gãp phÇn ®Èy nhanh nÒn kinh tÕ níc nhµ ®i sang mét híng kh¸c, s¸nh vai cïng c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. II- gi¶i quyÕt vÊn ®Ò A/ Kh¸i niÖm vÒ lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt: 1/ Lùc lîng s¶n xuÊt: §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt th× con ngêi ph¶i dïng c¸c yÕu tè vËt chÊt vµ kü thuËt nhÊt ®Þnh. Tæng thÓ c¸c nh©n tè ®ã lµ lùc lîng s¶n xuÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn. NghÜa lµ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt x· héi con ngêi chinh phôc tù nhiªn b»ng c¸c søc m¹nh hiÖn thùc cña m×nh søc m¹nh ®ã ®îc chñ nghÜa duy vËt lÞch sö kh¸i qu¸t trong kh¸i niÖm lùc lîng s¶n xuÊt. Tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña con ngêi. Lùc lîng s¶n xuÊt nãi lªn n¨ng lùc thùc tÕ cña con ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o nªn cña c¶i cho x· héi ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña con ngêi. Lùc lîng s¶n xuÊt bao gåm ngêi lao ®éng vµ kü n¨ng lao ®éng vµ t liÖu s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng cô lao ®éng t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt th× t liÖu lao ®éng ®îc hoµn thiÖn nh»m ®¹t ®îc n¨ng suÊt lao ®éng cao. Cßn trong t liÖu lao ®éng tøc lµ tÊt c¶ c¸c yÕu tè vËt chÊt mµ con ngêi sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng th× c«ng cô lao ®éng lµ yÕu tè quan träng nhÊt linh ho¹t nhÊt. Bëi vËy khi c«ng cô lao ®éng ®· ®¹t ®Õn tr×nh ®é tin häc ho¸ ®îc tù ®éng ho¸ th× vai trß cña nã l¹i cµng quan träng. Trong mäi thêi ®¹i c«ng cô s¶n xuÊt lu«n lµ yÕu tè ®«ng nhÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt. ChÝnh sù chuyÓn ®æi c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn kh«ng ngõng cña nã ®· g©y lªn nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c trong toµn bé t liÖu s¶n xuÊt. Tr×nh ®é ph¸t triÓn c«ng cô lao ®éng lµ thíc ®o tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña con ngêi. Cã thÓ coi yÕu tè quan träng nhÊt trong lùc lîng s¶n xuÊt chÝnh lµ con ngêi. Trong thêi ®¹i ngµy nay khoa häc ®· ph¸t triÓn tíi møc trë thµnh nguyªn nh©n trùc tiÕp cña nhiÒu biÕn ®æi to lín trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nã ®· trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp. Nã võa lµ ngµnh s¶n xuÊt riªng võa th©m nhËp vµo c¸c yÕu tè cÊu thµnh lùc lîng s¶n xuÊt ®em l¹i thay ®æi vÒ chÊt cho lùc lîng s¶n xuÊt. Khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i chÝnh lµ ®Æc ®iÓm thêi ®¹i cña s¶n xuÊt nã hoµn toµn cã thÓ coi lµ ®Æc trng cho lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. 2/ Kh¸i niÖm vÒ quan hÖ s¶n xuÊt: §Ó tiÕn hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nhÊt ®Þnh con ngêi ph¶i cã mèi quan hÖ víi nhau. Tæng thÓ nh÷ng mèi quan hÖ nµy gäi lµ quan hÖ s¶n xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c quan hÖ s¶n xuÊt lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi trong s¶n xuÊt. Trong ®êi sèng x· héi cña m×nh con ngêi dï muèn hay kh«ng còng buéc ph¶i duy tr× nh÷ng quan hÖ nhÊt ®Þnh víi nhau ®Ó trao ®æi ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh kÕt qu¶ lao ®éng nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt nµy mang tÝnh tÊt yÕu. Nh vËy quan hÖ s¶n xuÊt do con ngêi t¹o ra song nã ®îc h×nh thµnh mét c¸ch kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vµo ý muèn cña bÊt kú ai. ViÖc ph¶i thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ trong s¶n xuÊt tù nã ®· lµ vÊn ®Ò cã tÝnh quy luËt tÊt yÕu, kh¸ch quan cña sù vËn ®éng x· héi. Víi tÝnh chÊt lµ nh÷ng quan hÖ kinh tÕ kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vµo ý muèn cña con ngêi, quan hÖ s¶n xuÊt lµ nh÷ng quan hÖ mang tÝnh vËt chÊt cña ®êi sèng x· héi. Quan hÖ s¶n xuÊt lµ h×nh thøc x· héi cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ lµ c¬ së cña ®êi sèng x· héi. Quan hÖ s¶n xuÊt gåm 3 mÆt: - Quan hÖ së h÷u vÒ t liªu s¶n xuÊt tøc lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi t liÖu s¶n xuÊt. TÝnh chÊt cña quan hÖ s¶n xuÊt tríc hÕt ®îc quy ®Þnh bëi quan hÖ së h÷u ®èi víi t liÖu s¶n xuÊt – BiÓu hiÖn thµnh chÕ ®é së h÷u. trong hÖ thèng c¸c quan hÖ s¶n xuÊt th× quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c quan hÖ x· héi kh¸c. - Quan hÖ tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh s¶n xuÊt: Tøc lµ quan hÖ gi· ngêi víi ngêi trong s¶n xuÊt vµ trong trao ®æi vËt chÊt cña c¶i. Trong hÖ thèng c¸c quan hÖ s¶n xuÊt c¸c quan hÖ vÒ mÆt tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt lµ c¸c quan hÖ cã kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh mét c¸ch quy m« tèc ®é hiÖu qu¶ vµ xu híng mçi nÒn s¶n xuÊt cô thÓ ®i ngîc l¹i c¸c quan hÖ qu¶n lý vµ tæ chøc cã thÓ lµm biÕn d¹ng quan hÖ së h÷u ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn kinh tÕ x· héi. - Quan hÖ ph©n phèi s¶n xuÊt s¶n phÈm: tøc lµ quan hÖ chÆt chÏ víi nhau cïng môc tiªu chung lµ sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qña t liÖu s¶n xuÊt ®Ó lµm cho chóng kh«ng ngõng ®îc t¨ng trëng, thóc ®Èy t¸i s¶n xuÊt më réng n©ng cao phóc lîi cho ngêi lao ®éng. Bªn c¹nh c¸c quan hÖ vÒ mÆt tæ chøc qu¶n lý, trong hÖ thèng quan hÖ s¶n xuÊt, c¸c quan hÖ vÒ mÆt ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng còng lµ nh÷ng nh©n tè cã ý nghÜa hÕt søc to lín ®èi víi sù vËn ®éng cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Quan hÖ ph©n phèi cã thÓ thóc ®Èy tèc ®é vµ nhÞp ®iÖu cña s¶n xuÊt nhng ngîc l¹i nã cã kh¶ n¨ng k×m h·m s¶n xuÊt k×m h·n sù ph¸t triÓn cña x· héi Nªu xÐt riªng trong ph¹m vi mét quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh th× tÝnh chÊt së h÷u quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt cña qu¶n lý vµ ph©n phèi. MÆt kh¸c trong mçi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ bao giê còng gi÷ vai trß chi phèi c¸c quan hÖ s¶n xuÊt kh¸c, Ýt nhiÒu c¶i biÕn chóng ®Ó ch¼ng nh÷ng chóng kh«ng ®èi lËp mµ phôc vô ®¾c lùc cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ x· héi míi. B/ Quy luËt vÒ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt: 1/ TÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt: a/ TÝnh chÊt: TÝnh chÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ tÝnh chÊt cña tu liÖu s¶n xuÊt vµ lao ®éng. Khi nÒn s¶n xuÊt ®îc thùc hiÖn víi nh÷ng c«ng cô ë tr×nh ®é phæ th«ng, lùc lîng s¶n xuÊt chñ yÕu mang tÝnh chÊt c¸ nh©n. Khi tr×nh ®é s¶n xuÊt ®¹t tíi tr×nh ®é c¬ khÝ ho¸, lùc lîng s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i ®îc vËn ®éng cho sù hîp t¸c x· héi réng r·i trªn c¬ së chuyªn m«n ho¸. TÝnh chÊt tù cÊp tù tóc c« lËp cña nÒn s¶n xuÊt nhá lóc ®ã ph¶i ®îc thay thÕ bëi tÝnh chÊt x· héi ho¸. b/ Tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt: Lùc lîng s¶n xuÊt lµ yÕu tè cã t¸c dông quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt: Tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt trong tõng giai ®o¹n cña lÞch sö loµi ngêi thÓ hiÖn tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña loµi ngêi trong giai ®o¹n ®ã. Kh¸i niÖm tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt nãi lªn kh¶ n¨ng cña con ngêi th«ng qua viÖc sö dông c«ng cô lao ®éng thùc hiÖn qu¸ tr×nh c¶i biÕn tù nhiªn nh»m ®¶m b¶o cho sù sinh tån vµ ph¸t triÓn cña m×nh. Tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë: Tr×nh ®é c«ng cô lao ®éng, tr×nh ®é qu¶n lý x· héi tr×nh ®é øng dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, kinh nghiÖm vµ kü n¨ng cña con ngêi vµ tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng. Trªn thùc tÕ tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt kh«ng t¸ch biÖt nhau 2/ Quy luËt vÒ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt: Quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt lµ hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt, sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt biÓu hiªn mèi quan hÖ mang tÝnh chÊt biÖn chøng. ChÝnh sù thèng nhÊt vµ t¸c ®éng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt ®· h×nh thµnh nªn quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×ng ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt lµ nh©n tè thêng xuyªn biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn. Ngîc l¹i quan hÖ s¶n xuÊt thêng cã tÝnh æn ®Þnh trong mét thêi gian dµi. Sù biÕn ®éi cña lùc lîng s¶n xuÊt cã nhiÒu nguyªn nh©n: - B¶n th©n ngêi lao ®éng th× nh÷ng kü n¨ng vµ kinh nghiÖm kh«ng ngõng tÝch luü vµ t¨ng lªn. - B¶n th©n tri thøc khoa häc trÝ thøc c«ng nghÖ trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp. - Sù æn ®Þnh cña quan hÖ s¶n xuÊt lµ nhu cÇu kh¸ch quan ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt ®îc. ChÝnh v× vËy mµ sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®Õn mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh sÏ ®Æt ra nhu cÇu xo¸ bá quan hÖ s¶n xuÊt cò vµ hiÖn cã. ViÖc xo¸ bá quan hÖ s¶n xuÊt cò thay nã b»ng mét quan hÖ s¶n xuÊt míi còng cã nghÜa lµ diÖt vong c¶ mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt lçi thêi vµ sù ra ®êi cña mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi. Nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt cò vµ hiÖn cã tõ chç lµ h×nh thøc kinh tÕ cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o duy tr× khai th¸c, ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt giê ®©y trë thµnh nh÷ng h×nh thøc k×m h·m sù ph¸t triÓn ®ã. §ã còng chÝnh lµ néi dung quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña lùc lîng s¶n xuÊt. Thùc tiÔn cho thÊy r»ng lùc lîng s¶n xuÊt chØ cã thÓ ph¸t triÓn khi cã mét quan hÖ s¶n xuÊt hîp lý ®ång bé phï hîp víi nã. quan hÖ s¶n xuÊt l¹c hËu h¬n hoÆc tiªn tiÕn h¬n mét c¸ch gi¶ t¹o còng sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Khi m©u thuÉn gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt ®· béc lé gay g¾t ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt nhng cßn lùc lîng s¶n xuÊt ngêi kh«ng ph¸t hiÖn ®îc còng nh m©u thuÉn ®îc ph¸t hiÖn mµ kh«ng gi¶i quyÕt ®îc hoÆc gi¶i quyÕt mét c¸ch sai lÇm th× t¸c dông k×m h·m cña quan hÖ s¶n xuÊt sÏ trë thµnh nh©n tè ph¸ ho¹i ®èi víi lùc lîng s¶n xuÊt. Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö ®· chøng minh vai trß quyÕt ®Þnh cña lùc lîng s¶n xuÊt ®èi víi quan hÖ s¶n xuÊt song nã còng chØ râ r»ng quan hÖ s¶n xuÊt bao giê còng thÓ hiÖn tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi víi lùc lîng s¶n xuÊt. Quan hÖ s¶n xuÊt t¸c ®éng trë l¹i lùc lîng s¶n xuÊt , nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh lµ tiÒn ®Ò cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn khi nã phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Nã lµm nhiÖm vô chØ ra môc tiªu bíc ®i vµ t¹o quy m« thÝch hîp cho lùc lîng s¶n xuÊt ho¹t ®éng, còng nh ®¶m b¶o lîi Ých chÝnh ®¸ng cho ngêi lao ®éng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o cho con ngêi lµ nh©n tè quan träng vµ quyÕt ®Þnh trong lùc lîng s¶n xuÊt. Së dÜ quan hÖ s¶n xuÊt cã thÓ t¸c ®éng m¹nh mÏ trë l¹i ®èi víi lùc lîng s¶n xuÊt v× nã quyÕt ®Þnh môc ®Ých s¶n xuÊt, quy ®Þnh hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt vµ qu¶n lý x· héi quy ®Þnh ph©n phèi vµ phÇn cña c¶i Ýt hay nhiÒu mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng. Do ®ã nã t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn hoÆc kÝch thÝch hoÆc h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c«ng cô s¶n xuÊt ¸p dông thµnh tùu khoa häc vµ s¶n xuÊt hîp t¸c ph©n c«ng lao ®éng. C/ Sù vËn dông quy luËt cña C«ng ty Bª t«ng vµ X©y Dùng VÜnh Tuy vµo s¶n xuÊt: Tríc yªu cÇu ®æi míi ®Ó ph¸t triÓn , ®ång thêi nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng vµ lµm viÖc cho CNL§, n¨m 2002, Cty ®· ®Çu t trªn 11 tØ ®ång ®Ó trang bÞ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i cã c«ng suÊt cao nh d©y chuyÒn bª t«ng th¬ng phÈm, m¸y trén bª t«ng 120m3/giê, 10 xe trén bª t«ng th¬ng phÈm 6,5m3/xe, d©y chuyÒn s¶n xuÊt èng cèng li t©m. Cty ®Çu t cho XÝ nghiÖp C¬ khÝ VËn t¶i hÖ thèng m¸y c¾t dËp t«n lµm khu«n vµ hép ®Çu cäc. HiÖn t¹i CTy ®· tù s¶n xuÊt hép ®Çu cäc c¸c lo¹i. Dù kiÕn n¨m 2003, CTy sÏ ®Çu t thªm mét m¸y trén bª t«ng 120m3/giê vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt cäc èng bª t«ng øng xuÊt tríc. Trong bén bÒ lo toan cïng chuyªn m«n n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho NL§, BCH C«ng ®oµn vÉn lµm tèt chøc n¨ng b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p chÝnh ®¸ng cña NL§. C«ng ®oµn phèi hîp víi chuyªn m«n thùc hiÖn mäi chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi NL§ nh ký T¦L§TT, ®ãng BHXH, BHYT, ®¶m b¶o tiÒn l¬ng , tiÒn thëng kÞp thêi, c«ng b»ng. Hµng n¨m CNL§ ®îc trang bÞ BHL§, ®îc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, cã y tÕ theo dâi søc kháe thêng xuyªn, ®îc giao lu v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, tham quan , nghØ m¸t... Ngoµi ra C«ng ®oµn cßn tæ chøc nhiÒu ®ît tuyªn truyÒn gi¸o dôc phßng chèng ma tuý vµ c¸c TNXH trong CNVCL§; vËn ®éng CNVC-L§ x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ c«ng nghiÖp, x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ míi…. HiÖn Cty ®ang hoµn thiÖn nhµ ¨n tËp thÓ ( th¸ng 12003 ®a vµo sö dông) phôc vô b÷a ¨n gi÷a ca cho trªn 300 CNL§; n©ng cÊp toµn bé nhµ ®iÒu hµnh còng nh nhµ nghØ tra cho c«ng nh©n. ChÝnh v× vËy NL§ yªn t©m c«ng t¸c vµ g¾n bã víi c«ng ty. C«ng ®oµn CTy ®îc L§L§ thµnh phè Hµ Néi tÆng b»ng khen ®· cã thµnh tÝch tèt trong c«ng t¸c vËn ®éng tæ chøc phong trµo thi ®ua, n¨m 2002 lµ C«ng ®oµn v÷ng m¹nh xuÊt s¾c.(1) III/ KÕt luËn vµ gi¶i ph¸p 1/ KÕt luËn: Quy luËt cña quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ quy luËt hÕt søc phæ biÕn. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i bÊt cø lóc nµo còng cã sù phï hîp ®ã. Do vËy, ph¶i n¾m b¾t tèt quy luËt chóng ta cã thÓ ¸p dông vµo tõng trêng hîp cô thÓ. Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt cßn lµ quy luËt phæ biÕn trong toµn bé tiÕn tr×nh lÞch sö nh©n lo¹i. Sù thay thÕ ph¸t triÓn ®i lªn cña lÞch sö loµi ngêi tõ chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû qua chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ, chÕ ®é phong kiÕn, chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa vµ ®Õn x· héi céng s¶n t¬ng lai lµ do sù t¸c ®éng cña hÖ thèng c¸c quy luËt x· héi, trong ®ã quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lµ quy luËt c¬ b¶n nhÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt lµ nh©n tè thêng xuyªn biÕn ®æi, ngîc l¹i quan hÖ s¶n xuÊt l¹i thêng cã tÝnh æn ®Þnh song sù æn ®Þnh ®ã chØ lµ t¹m thêi vµ còng cÇn cã sù thay ®æi cho phï hîp. NÕu quan hÖ s¶n xuÊt kh«ng cã nh÷ng sù thay ®æi cho phï hîp th× nã sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt. Nh vËy, trong viÖc x¸c lËp hoµn thiÖn, thay ®æi quan hÖ s¶n xuÊt cÇn ph¶i c¨n cø vµo thùc tr¹ng cña c¸c lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn cã vÒ mÆt tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña chóng (®©y lµ c¬ së lý luËn trùc tiÕp cña viÖc x¸c ®Þnh c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta hiÖn nay cña qu¸ tr×nh c¶i c¸ch cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc hiÖn nay). 2/ Gi¶i ph¸p: C¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ph¶i lu«n lu«n thÊu suèt ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh tiÕn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín x· héi chñ nghÜa lµ quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt lu«n lu«n g¾n bã víi nhau, thóc ®Èy nhau cïng ph¸t triÓn. Ph¶i coi träng nh÷ng h×nh thøc kinh tÕ trung gian, qu¸ ®é tõ thÊp lªn cao, tõ quy m« nhá lªn quy m« lín. Trªn mçi bíc ®i ph¶i ®Èy m¹nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, t¹o ra lùc lîng s¶n xuÊt míi trªn c¬ së ®ã tiÕp tôc ®a quan hÖ s¶n xuÊt lªn h×nh thøc, quy m« thÝch hîp ®Ó cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c-LªNin (Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia). - T¹p trÝ triÕt häc (2002). - (1) B¸o Lao §éng Thñ ®«.
- Xem thêm -