Tài liệu Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. nghiên cứu điển hình tại sa pa, lào cai

 • Số trang: 256 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 280 |
 • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

0000000223440000000     6789     !" !#$%& '( $)'* +,-#. /01 2, !* 345$6-7( 8 9:;<=>?>@A>:B?CD>:?EF?G;?HIJ:? KL?MNB?OPQRSRTS? 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 UVWXYZ[W\]VZ^_]Z̀[abZ[cdeZTf?ghifjif?khlmnk?opk?Kqkr? ?????Pf?ghifjif?sqt?grt?rnkh? u uu vwuxyzu{u|}~ 1 2346789 7 !"#$"!"#%$"&"' ()*"+,$-(-!.#,$$/011-%""!"!2 )$1/3!"#$"!"#%$"&"' 4"5672 8$"#9:-;<$=$69>#?#$'@8$."9A( 7&B$C("D$CE$+6FG"$"#H%': >%"%I"#27J(%(1': K@GL$1::::MNOPQ:::::RSTUV: WXYZ[\]^_`X` Z^ab`Wcd8efg`c: : 11 2346789 !"#$#%&'()*+ ,-./012 1345678*9/012 12:8/;<21=,-'>*9 ?!@AB&CD()99'92 $9!" E8FGHI,$5?E9)8) #A&8FG)AJK*9G#8LM!NO K,K*PJK*9:Q9 BN)A!A" >,8+R#<BN )S )*9)9 2TUQSR*9("((&V( )H >+R9Q9 AD()99'2 $9!"1W56XA A)*9JKY:9)TAZ [M(\*6XA][A$,$?1A/AZUH^&KA("C 5A />*9:A)TZ*9#*+G_`G)AJK*9G#8  E8FGHI,$&Ca V )*?&^ AS)#,Q? )'b TI<cSH'9&A!de)*9 Q $ )A&>2 >+"*9#=HA$!@AF9&M= &)99'92 $ F!"f ghijklminohpiiqqqqqrstuvqqqqqqnwxiyz{|q }~€‚ƒ„…†~† €„‡ˆ†}‰Š8‹Œ†‰ 111 234634 6894  6894 34634  34449  34  34 4 !"9#99$%4%& &'99(4)%* **+,-./01230-45/6127/-89* :;:;:<=><©K<©K3,0;?/,<@,/./,0./,1234,78,9:/;ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBACD( EFGFH I J9 K 9 L444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444'M( EFGFE I J9 N9 O8 PQR J 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444'M( EFGFG I J9 S TU944444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444'V( EFGFW &X9 Y 8 Z  J9 7 !"  9 7 !"44444444444'[( )*\,-./,]^3,0;6_,46̀,0ab34,c;.0,0ad̀3,ef-gABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBACh( EFWFH J9 i9 "8 Tj9444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444'k( EFWFE l9 m7nZ9 "8 Tj94444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445o( EFWFG 89 9 % 7!"444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444453( EFWFW p 7 !"444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445q( EFWFr s Y l9  l9 t j m789t  9u9t 9 K8 v44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445q( )*w,xy,;z3;,34;`^3,/?8,1@,{8|0,<=,/./,4`},0;8~0,34;`^3,/?8ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBA€C( EFrFH S ‚9 9 ƒ9 Y7 Z Q7„4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445'( EFrFE  … 7nL 9 ƒ9 Y74444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445V( †d̀8,‡0,/;ˆ‰34,)ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBA€Š( -‹ŒŽ,+A‘‹ŒŽ,‘‹’‘,Ž‹“”Ž,-•–ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBA€h( +*—,g:6,]=3,34;`^3,/?8˜,™6,‘6ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBA€h( GFHFH p m7 Z š8 84444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445k( GFHFEF I ›9  9 7 !" 7n%9 š8 844444444444444444444444444444444444444444444444444Mq( q4o4qœžŸ ¡¢£1¤¡žY¥4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444Mk( +*),†;`0,‡,34;`^3,/?8ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAŠ¦( §B§Ä©ª«¬­A®?8,1:­ªĀ°­ªABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAŠ§( q4q4o±£²¡¢2„¡³´¥ž¡£´¡444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444Vq( q4q43µ„¶·¸¥2¹žº·¸¥44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444Vq( GFGFG »T¼¡¢½¸¡¾£²¡¢2„¡4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444V5( q4q4'6¥¿ÀÁ¡£¾£²¡¢2„¡444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444V5( q4q45±£´¡¿Âž£½ÃÄ1%7 "¡£¿Â¡£444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444V5( §BCBÄ©ª«¬­A®?8,1:3;,9ˆÅ­©ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAŠD( q4'4oÆ£…dz¿4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444VM( q4'43Æ£¥¡¢·¸¥2¹·¸¥44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444[5( q4'4q6¥¿ÀÁ¡£¿£¥¿£X¾½ÃÄ1%¥4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444[M( GFWFW u9 l à ! %7 ȅ9 ² 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444[V( †d̀8,‡0,/;ˆ‰34,+ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAÉh( 1 2345679 3 62367362  9 !"#$%#$&'(#)*2++ $,-#./012!  3454567896:;<=6>?@>6A?BC6?D9EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFG HEI4J6K;>?6>L?;M=6N?O=6L;O6PC6QR9?6S77T6:UV96A?WX6YZNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFH 3454[6\?]>6N?^96_`69Z96NZ96:a>L69bO6PC6QR9?EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFc 345436de6:R>?6N?O=6L;O6PC6QR9?6NfX>L6NUg>L6QO;EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIGI 9h&'($ijklmk no pqrsp tu 34J456K;<=6:R>?6vwNxYN6L;Z6NfR6A?Z96y;MN6NfX>L6>?]>6N?^96_`69Z96NZ96:a>L6PC6QR9?6_z6 Pe6:R>?6N?O=6L;O6PC6QR9?6NfX>L6NUg>L6QO;6PeO6Nf{>6:896:;<=6>?@>6A?BC6?D9EEEEEEEEEEEEIG| 34J4J6K;<=6:R>?6}\~}6L;Z6NfR6A?Z96y;MN6NfX>L6>?]>6N?^96_`69Z96NZ96:a>L6PC6QR9?6 _z6Pe6:R>?6N?O=6L;O6PC6QR9?6NfX>L6NUg>L6QO;6PeO6Nf{>6:896:;<=6>?@>6A?BC6?D9EEEEEEIG€ 34J4[6K;<=6:R>?6}\~}6L;Z6NfR6A?Z96y;MN6NfX>L6>?]>6N?^96_`69Z96NZ96:a>L6PC6 QR9?6_z6Pe6:R>?6N?O=6L;O6PC6QR9?6NfX>L6NUg>L6QO;6PeO6Nf{>6:RO6yz>6>L?;{>69^CEEEII ‚ƒ„ƒ…†‡ˆ‰…Š‹‡…Œ‰ˆŠ…Ž…‘ˆŠ…’“ˆ”‰…•–—‰…˜™…—‰šˆ…Œ›”‰…ˆ‰šˆ…Œœ…‰‡ž…—‰‡ tŸ 34[4567Z>?6L;Z6:a6N;>69] 69bO6N?O>L6:X6y¡>L6SfX>yO9?¢Y6}Q£?OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEI¤G 34[4J6T?@>6N¥9?6>?@>6N¦6A?Z=6£?ZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEI¤¤ 9§ !"#!,¨ ©ª«* tŸ 99 !"#¬&ª«­®&'($i#2#©&/!«­¯!3°±3h tut ’²³´µ¶…·¸¹º»µ…¼½¾µ…¿À…ÁÂÅĽŅµ¶²Æǵ…’Ƚ…¿»…†À…ɽÊÅ ¶ÆÅƅËÌÍ˹ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎιÏÐѹ ÒÓÔ!1ÕÖ±׫Ø°Ù.¯!ª«/©&Ú#Û« tuÜ Òh+ÙÝ«Þ!#2#©&/&ß2ß!à#$á­1â!*(©&*#)*2++ t㟠äu +å©©åß#)*©&Ú#Û« tãæ çE|E567è>L6Lè£6_`6=8N6Qé6N?C êNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIH çE|E¤7è>L6Lè£6_`6=8N6N?e96N;ë>EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIH€ äã 3ì#¯#)*©&Ú#Û«°±í ©©-&î#0#2#©&Ú#Û«1*« tã çEH456ïð>69?ê69bO6>L?;{>69^CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIHF çEH4J6\?ñ>L6LV;6é69?X69Z96>L?;{>69^C6YOCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIHF &'«.¯!#,¨ ©Ò tä òó6 tät ô•µ²…õö’…’÷µ¶…Ãøùµ²…µ¶²Æǵ…’Ƚ…¼Æǵ…Ľ•µ…†Âµ…†À…ûƅ¼½¾µ…úµ¹ ûòü3ýÓ3þ 3ÿòÿ2 12 345689      !" #$%&'(2()*1%+2%$,-./012345603/078293:;<= >?@A@BC D3>;23EFG23HI3JF3HK6036L293MN29 OPQQQQQ #R-S+--)**+--T)U.VW634X3JY= A@BC #AF3HK6036L293MN29 RZ[ D3AF3HK6034\20329F]^2 BCC_ #BL293MN293MK;3/07829 B?C_ #B05203EF]`23MK;3/07829 a #a+)$b%,c&dc% ef[ #kY6<;H3lm60;29n3o0nYp]3.@I340F]q434p;Y3Mr<3ms30L<= ghijQQQQQ #e2S$2*2,%$,-.I3290t;= e" #eu2,cu2$S -T-+&%$T(-"+2vw2&&2S-+(xy)z$T%u2)$)* -uc-+&%$T( ")&z$u--+({or360|634\20329F]^23}<~23€3@;234r360|63/0‚434p<ƒ23€3@;2„ [ RZ #o€<329F]~23JF3HK60 …† R D3‡]3V;2320123J12 "[a† #ˆY;pJ3.L<3MN2936‹/360|29360Œ3290<^/3}3 JF3HK603ˆ<^43Ž;‰= 122 345689 5 !"#$%&'(')'*++,&-./&&-01"2344567 *80((980(:;")'44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444<=7 >?@A&'(')'B.22$&CC-DEFFG4444444444444444444444444444444444444444444444444444H67 >I2JKL8&'(M"'&":;NO*+P(Q>444444444444444444444444444RS7 >T(&U&M"&-A!"4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444V<7 >>*W;(@&LX(&'('1"2344444444444444444444444444444444444444444444444VV7 YZ[H4\]^_`2;ZabcZdeZcd!_1#&8fZ[_)ghij3_d4444444444444444444444444444444444VS7 >k+"#2Klm&X&9&n1"234444444444444444444444444444444444444446<7 >o*W;(@&1%83&'('1"23&-.&Jp2'4444444444444444444444444444446H7 YZ[H4V]^_`2;Zabc8q80aZdrZsdtidu_444444444444444444444444444444444444444444444444444444446H7 YZ[H46]vawicdxycnZ[z{Z[d2|Z_!i44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446R7 }?f&$I&@&#~Lt"u4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444S57 }X(&'('L1.'1"2344444444444444444444444444444444444444444444444444444S\7 }>X(&'('u/X$")'83'/Jp44444444444444444444444S=7 }}X(&'('/€I:-n444444444444444444444444444444444444444444444S=7 }ke&!#&8f)'1"238;L&;)'83'/Jp44444444444444SV7 }oe&!#&8f)'1"238;PT'‚ƒ„f)'83'/Jp444444444S67 }Fe&!#&8f)'1"238;(@&-J…)'83'/Jp444445††7 }‡+"#&8f)'1"238Iˆ83'/Jp444444444444444444444445†57 }EN%83&'('1"23&-.&Jp2'44444444444444444444444444444444444444444444444444445†<7 }Q;&M"&‚&C$&.W;ˆ&l444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445†H7 };&M"&‚&C$&.&A&-9@~44444444444444444444444444444444444444444444444444444445†=7 };&M"&‚&C$&.W;p$444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445†R7 }>;&M"&‚cx‰c_dy&A&-9L&;)'f444444444444444444444444444444444444444444444445†V7 }};&M"Š‹ŒŠ.:;"&I&"444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445†67 }k;&M"Š‹ŒŠ.:;"&I&-A8f.1Ž4444444444444444444444444444444444444444445557 }o;&M"Š‹ŒŠ.:;"&I&"e/444444444444444444444444444444444444444444444444444444455H7 }F;&M"Š‹ŒŠ.L.&…'$$I&983'/Jp44444444444455=7 Y}‡;&M"Š‹ŒŠ.83'/Jp4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444455V7 }EBX$I*-.W'Š2/'.W;$1Ž/~&l&-.(@A444445<†7 }Q;&M"/~&l~&Isd^ad^_dyW;8f2e/4444444444444444444444444444445?f&$IW;l&-.‘M"We&'4444444444444444444444444444444444444444444444445H57 }}B‘M"2.$&‚N%83&'('L1.'1"23&-.&Jp2'4445HH7 }kB‘M":&!We‚N%83&'('.9&8f1"23sd^_&-.&Jp2'5H\7 1222 345689 6 56 !"!!"!#$%&'()*!!+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-./ 01234,4566789!"!#$%&'()*!:3;23,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--/ <=>?%@!8A'()*!!BCD'E,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-4/ F=>G("%%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-H/ I=>""JK%&!B566789%&%9'()*!,,-H/ L=>JKC%+!!BCD'E*MCN8A%&G(OP!'()*!,,,-Q/ R=>?%@!!BCD'ES8TUVW,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-X/ Y=>$!@(%"89JK%&!BCD'E*MCN% '()*!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-Z/ ["&\!%%&!BCD'E,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]H/ ^_(M%&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]Q/ 5"!%@!%&!B!`,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]Z/ a(ME%+!&>%b89ME%+!JK%&M"%%c>%>,,,,,,,,H./ 01234,-]de31232f32g2!@(A(\%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,QX/ <hb`'()*!i7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,X-/ 1 2345679 7 3 2367 673 62 !"#$"#%&'(")*++,-#'./012!"3"456" 78"79"&:7;"<61%=>"?@"A#B=C19DE"<61%1FG!"#$"1276" 3"'19DE"<61%!"#$")HI*+-J!"#$"#KL56: 7E"#;M#!!"#$"79"&:7;"<61%N"O:"6J*P">6 729Q"#4?RS!"#$"#;:#!"R"T"M56GU#%" 8JV@""W"M6?>S!"#$"79"&:7;"<61%O:&X =U""'"?Y"K"">6?F"#>Z"U&[O:&:?24""F\ ]D:^">""_`CVA#"<a"7">b9D#!"<61%A">6c E"<61%<?29!"#$"A"F12D:^">""_&defJ]79"#>6OC" 7E"#!&:7;"O"U/g!K"F&A?R">6OPOh"?>"h"1?2?h"ijk ?C!"#$"D:#%&'("79"&:7;"<61%K"">6D"UJ ]79"O#PAd"S"2G1D12(Sl9&:7;"<61%=>"?@"N""' C":[W6&:7;"O"UA?h"PA/g!#%&'("J `E?TGA"W"M6S*++,79"&:7;"<61%mnopqrsrqtuqvwq rxyzqnpyq{|qt}~xl:!"#$""c"c">""_"'€jjk‚ƒ„…j†k`CV‡ƒ Z"UQ?>B1ˆ16T"?2a"\ *'(""2GS‰^7SZ"U"W"M6A[W6?236L"W" M6A#4'."?2&D?"W"M6A"@"#P"P&R16T":"A?2OUF6 16T":"\ Š‹ŠŒŽ‘’“”•’–—‘˜“”™‘š› œœœžŸ ¡¢£¤¡¥¦¡¤§¨©ª¤žž …«¬#>?>S*++,#'."W"M6O:7!"7g=l:8 Q­79"?2"92"'R"'®jb‡¯1°±²³k€†´„µ¶¯1°°·³k¸†´„­¹º¯1°°°³k»¼„½¹ ¯1°°¾³k¸„¶bµ¯¿¾¾¾³k¸„¶bµÀ ¸†´„­¹º¯¿¾¾Á³k¸„¶bµ¯¿¾¾Â³k…jćÀ ĆÅjºjµ ¯¿¾¾Æ³kǹjµ½¯¿¾1¾³kÈjb‡­À€­jɇ¼­„µ¯¿¾11³kʶ¹‡†Ë†À»j̄b͆¯¿¾1¿³kV6Ga" ¯¿¾1¿³kD¯¿¾1¿-A,D¯¿¾1Á³kÃj̹jËjÃjµ?2:!"S)¿¾1·³\…«¬µ½¹†Îµµƒº N"#'7"@"7"16T"?>:OdD"O:"6S*++,J ]7'RU?>Ë:"CS­¹j´½†j\+3G12!O:"C"2G7F7!"A?C#%" "Ï?2#:":SN"7FO:"6ÐG6!?29Ñ""W"M6A' "d"&X56:J]MAP7F">6:"3"4Ò=U"S4O:"6Q"'l" 1 2346789 9 72 4 49484 989!"# $ %492 9&'4 (8)*492!988) +4 2 + 9,-(9 " 4 9 .4/ 4#9091989!"#4948%499&24 "3 $ %494949 5#26( 748979 844 9 .4/2+49 94948%499&24 2346789  8)#4 988) +49 9:9:;<=>?@AB?BCDE?BFGH< I4&32 4 988) +4(9689+ !8'9! 49%89 2+% 89 849J8 &14 !64 4 &K 44L4 89L4$M4 989N2O9P $*49"Q424989L4 R 4 JL4 S4" 8 (8#8949-(2 4 96 4T44 4983($%#"8 L 8)&K4 UVW 44 #49-489/ .4"S496 X) $9 4 ) 4"!4 67(YZ[\]^ _ 499, 88_ 4 4 264 " 8)PR 48)`4 8)#4 988) +44 4983 R ^,*"-(8)#4 6889-4aR b8)c%499&24 9de4S YZZf"6 89# 4 4983YZZg](9, 88_ 8S4 8)&24 .48R 4S "3 8a88)4 $*498S4 8).4[Zhi4S &14 4998)#4 4&3"R838S4 #(8Q4 898c 9j4 8S4 .4R 4S 9 34&1988) +49, 88_ 2344S YZYZ(87 49*4YZfZ2k2T) 8 .lm988) +49'$%48)289494 494 4983 j 49`4(68n499.4 4 9 8(698894 '62"-89J84o89-88&'4 2 2p4 $!(9 842 q6%49O 969J8&14 #(2 4 (689&'4 9 8( 4 2- $%46r"S496 48!( 498) 492&1"3 4&38)#4 49"7"893 3 89+(2344S YZYZ(, 88 _ 264[Zs[Z(t8) 8&18499R83"\us\g8) 8&1849994! 2 q 8Q4 898c499928[gs[v8aw5(264 6x(tsuhy5%4&3q68Q4 6tgZZZZ$p4 &8)N"3 fts\Zh289O48cfst6 #q8#) f8) 8" 8 8)#4 266guZ^ZZZ #2!4 8)78 39mXz{|}U1~1€^ ‚ƒ„4N , 88_ 9 3 … 848n92J82 8)#4 %4&3b938-8)4 2†‡r(L4 ‡r("†_ .4] 4' 8-8)4 )J849 T8 4 .49 ˆ$ 88(4&38 649#%4 tZZZZ4 Y2"L 8#49 T9 4 2!4 (9#4 %492‰ 743891 Š 2 9*49"3 2 T4 8449n9-(8 4 .46 49"-8(8 4 .4 4&32k8#4.449 T2 + 69#4 %492‰(49n9-8)#4 49( 8 ‹(89-48 84 9#988) +4949&Œ8( (‡ ,*(‡9Žk(‡_(4N ‡4(Ž '4(‘.4†’(}4' 8-8)4 49 T48!n84 &K UP4 Š2&1$%46r"S4 “”•("04 4N 4' 89-41 9#988) +4# 9*499"S496 r4"3 "S496 8!4 &K z–—ƒ“˜™ƒU2K 64 (8)*492!4 4983"S496 P449 T9493(9J8&14 438J9874 2 T44N P489J(9& 2/4 2&1497988) +44 4983sš› 1 2346748296  2468249 872 !"8#6$82% 246 &9'82%6 88836 ()6 6*6 2*6+466,4- .9/+30122#%082%23"488'%542662&9'82 278496$ :6 6,4' ;&9 '82046224 &9'82 <627/836 ()6 88&!638=' 62>6 '%542662&9'82+ ?@(76 /4A82B(5%%6 246&9'82- C/@/' +329"D6+466,44(EF824G6624G6E9(H44(I884D 46 9"G6&9 '825%(4924D682%&9'82C/@/JK %?/4 2464(76 7 +3 2L622*6 62M %0N 24624629JOH2348B/29"D66744G6 P62K %?/46748296 - QRS%T9"2%582 246&9'82U4DV/+(966<+WXWX4L+6266WXYX4C/@/(EF8 (O93' +3Z[+E\42/4(*2&9'828B/U4DV/+-!"8]6 ' 6^4(H(EF8 6249&N6(L9E 246&9'82-K%542662 246&9'82$(!"' _K?= +3'%542662&9'82+ 292F +`8(32/+ 4/8/%8B/6 E\4&!6(/ 2E^6 (#+ 8#%a6286 >6 -_9'82$88' 6 8#6 24622'!9b %62>6 6<+cX8B/ 2d 2eWXfghih8(36 &9'82(H224D622jD- klml(H (/6 8762>6 2/"(74a828N8 jD%6 (\4016 24629J OH2348B/?@62\ %88&82 n D462896 83 82%2282&9'82-klml' 6^4 234n2 42A/8B/+322% 6 24G6624G6G66,48/%(I80o8pq42/4+E^4+&!6 38/62S+8:6 8296 016 -C/@/(H2e64D+2^6+3<+9744' +3(4+&9'82 G66,48/%674496 8B/U4DV/+-Uq44+6<6 0r6878B/+662 62d6(EF80N T9/6!+(L9E8B/8883 4886 62 88782`8T91896G6'82klml 8 6 246401'EF6 22826 "8 6 <6 4&%/6229s&9'82(H(76 7 (6 2 % 24624629JOH234 6 !6082(/ 2E^6 4823'EF6 8938016 6 " 8 6 (EF86!6 'G6 s6 8Eq85%/83+I+q4hR[klml tG68562(7462>6 8(36 4G98N88B/&9'8262E2E^6 +542%4(*2 2%46 9"8^22/42885624D88 46 9"G6 2n8 n82%&9'82 (I884D' 88 'F4a82s&9'8282E/(EF8 2!6 214O`6 (6 ()6 (9q488836 ()6 &!6 8E s6 2 62 4G6%6 836 ()6 88&!63854klml(/6 (I82%6^4(!" 62>6 2822`8'q6(14 q4 246&9'8286 >6 - _%0N 246&9'8286 >6 24D9T9#4 4D82,8(u"0N2/+ 4/8B/ ?@$C/@/' 8L6249-V 24G68`96 "0vwRxZyhRz30188"991#622E$6 (960N2/+ 4/&9'828B/?@ s(7(O93hih 4#4 2 2,8(u"0N2/+ 4/ 8B/?@%6 246&9'82$C/@/4K %?/44U4DV/+- 1 234789 9 789 9 !"#$%&'()*+*!","--)./01234567896 /:;<==>)?@!-))?"AB'CD/"%."E 789 98 F GH>I)J/,KL!/:;M)N/#%//)/O!/:;B'CD/PQ"!"R );!";B'CD/P#$//S/"AIQ0'T//:;<==>UB3D);!96VW CD/5/:;T4XYZ8)K[!C;"H \E=K;?;O)2]%&'()PQ"U!D)./0123);!";/:;<==>)?@! -))?"AB'CD/E 23^_` a 9 GHbM)N/#%//)/O!B'CD//:;<==>,KL!K)U$@UB3 D);!";B'CD//:;T)?@!)K[!C;"c dHe9Z5Z!"R);!";B'CD//:;<==>,KL!K)U$@UB3D );!";B'CD//:;T)?@!)K[!C;"c fH< /S/"AIQ0'T//:;<==>,KL!K)U$@UB3D );!";B'CD//:;T)?@!)K[!C;"c 23ghi jk lm nop l 9 qrstuvwxyvz{|}~v}~y€}v‚ƒ„v… =%)$"C'M$1)M-)?'!!"†/N'‡ˆ‰Š‹‰ŒŠŽ‘’Š“Ž”•–‰—˜™ŽšŠ•Ž›“ŠœŠ “ž“Š•ž“ŠŸ –Š¡¢Š‹£“Ž¤¥‰ŽŠ–Ž‰¦Š•Ž˜¦Š–‰˜Š¡¢Š‹£“ŽŠœ§Š“ž“ŠŸ¨“ŠŸ‰©¦ŠŽªŠ«Ž¬¢ŠŽ­“Š“®˜Š ¯°°±œ²‰Š¡³ŠŸ£ŽŠ•Ž˜¦Š–‰˜Š¡¢Š‹£“ŽŠ“®˜ŠŽ­Š•´µ–Š•¶·–Š‹˜‰ŠL¸6¹6H qrsrº…»¼½v¾yv}~y€}v‚ƒ„… >¿#"#%O"B'!!"†/N'À ÁÂ""RÃ);!";ÄC$O)Q""R?()?O!EÅ3);!";/:;<==>)?@! !"†/N'$1%/M-UÀQ"!"R);!";B'CD/Æ)?@!///'O/T-C"† Ç';UB'CD/PQ"B@;B'CD/P#$È,@#RÉ")?KÊ!B'CD/Ë#$B3D); !";B'CD/)?@!)K[!C;"/:;<==>)?@!//@¿)O!)K[!N!E Á<Ì?()"%'I)]Q/;',KL!UB3D);!";B'CD//:; <==>)?@!-))?"AB'CD/EÍ!"†/N'$12Î-I)J/,KL!/:;M)N/ #%//)/O!B'CD/UB3D);!";B'CD/)?@!)K[!C;"ÆQ'1KÏ! );!";Ë/:;<==>EІ/¿ÌP//S/"AIQ0'T//:;<==>#$O) 1 23426789 232 3 8638 383232 3 2!" 3#8$3#%&233'2 (3)2 *2%23638 36+2 6,2 ( -../'0/1 23/348 5636 22 3 2!7 8. 56+79 ,:$;<=>?@ABCA@DE;<=>?1BCA@1 8F9 63!:$76G2H8IJJK*22H8IJKL 8F%23638 3(-../6+2 M8N2H869 23/348 5 32 22 3 2!7 O 3 2!63%3 264 MP26+Q2 "8$3#66+ "2FR-.(3S2 TUVUWR- XYZ[&\2WY][&/32^_`aZR-3& b6+2$3,2 276 3#3cW#6#d2 363"3 2+e+6f ghijklmnopqlrsqlmnotumlrvwj xyzyx{|{}~€{‚ƒ{„…†{‡ˆ{†‰Š‹†Œ *6Ž&(2 3 2!2Sc63"P2 *263!6+2 2 3 2!37 ‘’“”‘•–^> 3 2!2S7 —2 #$˜2 8d6™63S*63 2<`><"63G 23š23263 2›œžŸ ž¡‘¢“‘£¤”“¥¦£“§¨©”“‘¤“ª£«¬”‘­”“–‘’®“¯°“–±®“²³”ª“®´©“µ¨“ ¶·®‘¯¸“¹º“–‘©¥“ª£©“µ¨“¶·®‘“®´©“»¼¼½f¾ 264 W63¿3 "P *6(6# &WcÀ62 3 2 !5%638 (-../6+2 8d683232 3 2!1/3Á292#2 3 2 !53(52S#2 3 2!236À233Â62 Ž22 3 2!1 ‘’“‘©£^2 3 2!2Sc2 c$3#2 3 2!53'\ 6ÃUÄ 632 Ž ±Å“µÆ”ª“¥³–“¶Ç“–‘¨ÈɖZ$3#66+ "2#$˜2 +d2 +Z '# 29$3,2 [4SX™63S*66+ YZ3d Êf ‘’“Ë©^Ì>?3Í(2 3 2!2Sc63"39À33#2 3 2!6+2 6,2  63%3 264 ®±®“Α¨“¯º®“¥£°”“”Ï£2, 8c2392 2Ð6Â6+2 5H23c^6 72 (2 6 42Ñ223 5 3c 3H2Ò2 236+23dÑ223 53423*'®±®“”ÓÔ®“ ²©”ª“Å‘±––Õ£¢”2, 8%638 3(-../Ñ2 Â$23 5 3c 3H2f Ö×Ø×ٌ|{}~€{‚ƒ{„…†{†ÚÛ{†ÜÝ}Œ ‘’“”‘•–W632 Ž#23 #5#6#d2 3(-../'$3,2 W )$#23Ž&2™+2392 3À23#3W & $3#$" &863 "#6#d2 6 %$3#63S#6#d2 6À3%3¿84 3$3,2 1 1 23436789  9 9  9   9 ! "9 # $%%&' ( 9 9 ) "9 * 9 9 + )  ' 9, 9- ' . / 9! 01 92' 9 ! "9 3 499 "9 9 - 95 234668 ( 7 8 8 1 "9 "9 8 -  :;< ! "9 =;$>?@ 9 +A 97 9B  # "9 C 97 D 8  # $%%&  + 9B 9 9E' 9F9 09 9G 9 9H 0I ! - 9  J " 9 +  "9 K E L* * 1 9M' , N 0- . 9O 9P # N , Q9 R ( ' +( K 491 9 B Q9 R ( . R L S 5 TUV7WXYZ[+/ 7 0C L 9  9, - 19 9C 3 9 9  # $%%& + 9 +  "9' 4 3 9 \/ " / 8  +  1 9' 9F9 09 9( 2] $%%& 9  9  "95 ^_`abcdaefgaehiajgklamln ? O  9 9.9 o 97p $97qp r E 9 ) 9 R R . 9 / P $97 sp $7 0C "9 9 ]3 . < 8 9 / P " / 8 30 9  # $%%& + 9 +  "9 $97 tp &97 9 9 / P $97 up vwxyz{|w}3 8 1 9 / P $97 ~€. " O R 43 8 1 9 / P ‚R L |ƒ| 1 9 n „…†ga‡cdaeˆ‰Šl‹a^n $97 q Œ 9Q + ) 9 / P 0 9  # $%%& + 9 +  "9 C 9 ]) R ( 9 C  &'Ž‚‘’“” ) • ". + – 9 3 1 R —˜ 9 ]3 . 9 ™5š! / # 9 / P›y‚œ—‚9H 9  . R L  1 9 9( 2] 0 9  # $%%& + 9 + >?$%? O O + . 9 / P 19 9C # 9O 9P R   "9' 4 9 9 ) 9  "9 . ž  9, 492 9Ÿ # $%%& E 9 9  "9 # 9Ÿ + 7 " 5   *' 9 /P * 9B* * 9 9 - E 1"9 9 ]3 . 9 ™5 1 2345679 25 367667362 66 6 372267 67!"34567#$67 "3%#&6' !23 ()*+,-.,/0.12.34,-.5678.759,.3:;58.1<.1=,5.>/.?=,5.-@=.;=;.;A,-.3BC,5.?D. ,-5@E,.;FGHIJKLM@E,.NGO,.?P,.1Q.35OR.-@O.;SO.TUUV.3B<,-.75=3.3B@W,.XG.MY;5.XQO.3BE,. MZ.35G0P3.;+.[\,.M/.MZ.35G0P3.3BO<.?4@.]D.5^@_ `aR.>b,.?c.;5:,5.?*6;.3BC,5.[/0.d.;5*+,-.e.M/f.ghi.`^@.XG,-.;SO.jkl.M/.-C8. M@E,.NGO,.,5*.35P.,/<.?P,.;=;.m5=@.,@nR.,-5@E,.;FGo.gei.T^,-.?p,-.?YO.75*+,-.M/.O@o. gqi.jQ.35OR.-@O.XG.MY;5.;SO.TUUV.M/.-C.>/.?*6;.?=,5.-@=.,5*.35P.,//.gti.Uc.]Gb3.RA.5C,5. ,-5@E,.;FG.>/.-@\.35G0P3.,-5@E,.;FGu 9vw xyz{|}yy~€‚ƒ„…z†ƒ T5<.?P,.,O08.?D.;‡.,5@cG.MZ.35G0P3.754.[@P,.;‡.35W.-@ˆ7.-@\@.35:;5.;=;.3=;.?^,-. ;SO.XG.MY;5.>/.Rs@.NGO,.5n.-@‰O.,5Š,.35F;.;SO.TUUV.>c.;=;.3=;.?^,-.;SO.XG.MY;5.>‹@. 1Q.5Œ.3B6835OR.-@O.;SO.TUUV.>/<.75=3.3B@W,.XG.MY;5u.U‡.M/f.MZ.35G0P3.;A,-.[,-Ž 35G0P3.;=;.[E,.M@E,.NGO,8.MZ.35G0P3.;OR.mP3.>‹@.;^,-.?p,-‘’J““”K•H–’J““•H“—KH˜Ž uuu.>/.MZ.35G0P3.3BO<.?4@.]D.5^@‘™š›˜_ œžŸ ¡¢£Ÿž¤¥¦§ž¨©¦§XQO.3BE,.1Q.1<.1=,5.-@‰O.;=@.Rb3.?@.g;5@.75:i.>/.;=@.,5Š,. ?*6;.gM6@.:;5i.;SO.RŒ@.;=.,59,.3B<,-.R^3.34.;5F;u.lBE,.;+.1d.?‡8.;=;.;=.,59,.,/0.12.1<. 1=,5.>‹@.,5OGŽ)ª•«KL)¬–­)®KL)ª•«KL¯ª?@cG.;5°,5.RF;.?^.35OR.-@O.3B<,-.3*+,-. ¬•_lB<,-.m5@.,-5@E,.;FG.,/08.TUUV12.1<.1=,5.M6@.:;5.>/.35@n3.5±@.;SO.XG.MY;5.?²R.M±@. ;5<.?YO.75*+,-8.;5<.;^,-.?p,-.R/.RŒ@.;=.,59,.;\R.,5Š,.?*6;.?W.NG0P3.?Y,5.RF;.?^. 35OR.-@O.3B<,-.3*+,-.MO@u œžŸ ¡¢£Ÿž¤³¤ž¨´¦žµ¶´¦ž·¡¸¦?c.;Š7.?P,.M6@.:;58.>O@.3B¹.;SO.;=;.[E,.M@E,.NGO,. 3B<,-.?‡.;‡.TUUV>/.Rs@.M@E,.5n.-@‰O.;5ˆ,-.3B<,-.75=3.3B@W,.XG.MY;5u.lB<,-.m5@.?‡8. ,-5@E,.;FG.,/0.;5°.?c.;Š7.?P,.TUUVu œžŸ ¡¢£Ÿž¤¸ºž»£Ÿž¼½¶ž¤¾¦§ž¿À¦§ž‘’J““”K•H–’J““•H“—KH˜)¬–µžŸ ¡¢£Ÿž¤¸ºž »£Ÿž¼½¶žŸÁž¤ Â¤‘JIL¬K•Ã¬H•JK¬’J““•H“—KH˜35W.5@n,.1Q.-Ä,.[‡.;SO.;=.,59,.>‹@.34. ;5F;Å.;^,-.?p,-.;SO.5Æu.ÇQO.3BE,.1Q.;OR.mP3.,/08.;=;.;=.,59,,/0.;‡.35W.35OR.-@O¯ªJ ;=;.5<±3.?^,-.;SO.;^,-.?p,-8.;SO.34.;5F;>‹@.’È’RF;.?^.m5=;.,5OGuV5É,.,/<.1Q.;OR. 1 2346789  48 4 83 48 8 8 48 ! "#$ 44%& ' (9 8$ ) 2*+9, -9 6#&4%& 8. 9/ #01 234"#95"6403497 & -989: 4%& 9;9 8. 9/2;9 6< = 4/9>4;8 97 89) 86784;9 979"96#;44%8 9"91 ?(42;9>@AB9C4 8D 8E84F948& 89) 4F9&(92 4F99"9 4%& 9  97+>9& C> C -99+ "#$95"640349& 8. 9/ #01 2349&%G H 3 89) 9E$ = 9;94;9 4F99I997;44%8 9 "9"7 &6789;94;9 48.9I9>+, 8. 6<4$ 86#&6894%& J8 6#>9& C>K4%-6#4$ 8;44%8 9"9979  +LMNOPQRSTSUVW= 4/997 89) 6<9;94;9 97;44%8 9"99I4%. E 4) 9;94;9 28 43>6X CYZ 8>6#$84% 4[9"96#9I4%. ' (9 8$ ) 2*+9>"-8F928 434[9"9>11197+\ 3 "-4 C> ' = 4/9 #0 "8E 5 3 I4$ 897+6#&;44%8 9"91 ]^_^_àbcd̀efcg̀hij̀kg̀bflmg̀gnopq̀rd̀stb̀ud̀v @AB% 84[ ' X$wxyz289;9"64034 82;9 4%& 2&+9 Z 8 %645 4=4% 6#&43 878979;99; ) 4 4;9678 LMNOOQRSS{U1W' E 5 8 8 #0 0 -9|4 4[9;99 4%} 979;9 #Z 8+9 ~&$% wxy€>‚"ƒLT{1„UQ…†3‡ONˆ‰ŠLT{‹„UV @AB"#$ 4"640344J "8. 4786898I4%& J89;9 "I9 6=49Œ4086=49Œ4 8'9;99; ) &(99;9 C$1;9$8 $#4%& C$ 49; ) &(9$ 4 C$# 4Ž&$ 49;9 Œ4  8678 82;9 = -9$ 4 45 6F9: H"-8F90"-8 =  -9 +8"#$8 4%& J8~&$ >wxy€\‚">wx€1 ~&$ > 8258Z7 @ABQ9&%G "64034 #0 -9} 4#  8 ' # 68Z 8979& 8>4 9;94%& J828 4314Œ49E9;9 $8 979& 8 -9} 4# 58) 4F9"-8F9‘98F97 6# &; 98F678"-8F9 C1’F9:>28$ 4 89E$ = 9;998F97$ 4$8 6-4;"-8F99E$ = -9>"64034 #09I &; %G 9& 8,"I 9+ 6894[“$8 1”86789;9 # 8. 9/@AB>289;998F6#"-8 F9 G 4%& $ 4$8 >4}$8 C -9Z;9 "#9 G 1•;8 8$6<6 975'"#$ 4 94"–897@AB1BŽ&~&$ wxw>"640344%& J89I4%. 48< <%G # 68979& 8&(9I4 4;9Z 8"#4%& J8&4 >'} &(96} > (984"#4%& J8"-8F96# 98F1WC"6 8E86894%& J8"-8F9> (984"#9& ' 82;9$ 49;8 } C 1 2356789 66 8 2 562 526 8 52 ! "2!#$82%& 62 563'8 6( 8 5) *68+82,-, "86. 5/0 '61 234567189:2 9; 589&<6/0 '62$=> 272 ' 58? 5@A( 2%& 27227 B 28 C2DA!E66#2  56.F $ 289 58 ?28> 8 5 $ 8G H 5 56 721I 586 9; 527227 B .F56& $=@A89J'8 6K@& (6L 238 M 6N 56#2 96O 52%& P 58 6!9; 5 6#2  2 6= #1Q'827 B .F8J272 86& 3&6#2 2%&J 56 8 6M@8 6(8 689 52726K@& (6 H 5 56 721 R9 52726K@& (86>=8 )27227 B .F25S 5@A89J H 589&<6 023689 5K@7 T8G!* H 589&<62 6= # 6#2 P 5 8 68 6>8$=2726K@& (689 53232 '688M8 @2 6@6#2  ,UVWUXY Z[8 @A>8 A2 ! ?&89O 5@AO 8S29; 52 56 H 5.6 $8 8 )@<66#2 \= ] 8 E 5^D 897 H 5 J = 8\2 6= #^9; 56 56@23' 5?2M ' 58 _ 5K@&` 56#2 1Z6#2 _ 52 a !; 586 238 M H 52762/0 '6 "28B[\b4WVcde2df4ghi718j:Y k69)\lmno^56[9; 527227 B ?&2 M8 &56&'82@'289&<6 ?&89O !&6@6( p\l^ H 56#2 2@62q 52356789 \r^89&<6238 M89& H 56#2 2356789 \s^2 6= #.F _ 58K@76#2 1 R )k)&9)\lmml^_ J M5668 #2 ktR!&5P uA>@82 # p 7Yvwxyz{|}{~€{‚ƒ{~„…y{‚ƒ†{‡ˆ‰y{Šƒ{yz‹y{‡zŒ{|{‡Žyz{z€{‘1’3 6 2 5“ > 6#2 8 J27227 B 2 5 ' 58 )272 31R@A 6O '827 B $ 26O 8”2'86#2 56789 6#2 32 5 5A2 5#86.F8J 2726#2 8 &A8 >8 _ 5K@&272 6 728G272 5@P ?2 721 •Yv–…{—˜}{™š†y{z›{‚ƒ†{‡ˆ‰y{yœš‰y{‡ž{Ÿ{~}{Ÿ{ }¡Q'889 5 H 5"28# 2 ! 2%&89&<6/0 '62362361R )36.?2 68G 56 A.& 5 56 72@6O K@& > 272` 52 $ 61k? $ 6238 M2 5&A $=8T2 "2.&@31k?` 52%&'8.? $ 62_ 5!; 5.F6@2 a 2762 6!& ]@\¢&@lm£¤^1Q¥627 B 89 52726K@& (.F89&2726#2 2 56 726L 6(289&<62_ 5!; 5272 89&<6K@& 89 56 6272!O 6O K@& 1R9&<656H& &627 B = 62262_ 5!; 52 2 &6 !O M6K@& (286>=8”21’6@ A2 8 +A9; 5 3 _ 5= 62 aK@& 12 345679  93 6767 9 3 7 676333 67!33"6#67 #$%9 &'(634567%6)6767#* + ,-./012345637839:634;<=3>?13@0AB3BCDEAB3@F=3=GBC3HIBCJK4%67L34(% M6N6 3'O6PQ 6 Q'R66767+S9 T34(% M #$ UV9 6767W%W 634%67X64679Y6Z6+[ 6TQ6767 #$3&' X6\W])'\(WP 6777)((\3 +^L67#*W%W 69$_ \(6Y9$_\(6)6767#* `673(7(34%6734(% M6 a 6)67756!6 #$9 3#Z67Ub67YWP 677\(5+ c-.de=3=e3B9fB3gh3@ij3=e=93@k634139l13m<63n=93op3C6qj3@96rD3=963s9n3=t139u3@02BC3 =e=3jk63vD1B39w3@0123456JSQ'&'(6345679 '467 6T_67 R9 3 _6 6x69 3*7(6 6y679#$67 z'3# %X&'(6T+ {-.de=3=e3B9fB3@91j3C613op23jk63vD1B39w3@0AB3@6B93@9|B3=}BC3=l3m<639~B3mp3s3 HD:=J€ 666!63b4676'5‚ƒ %3%3 676 % 3 5W„ …b3WP3(7(…% 67Z9 3†N667% 3&'9 67M6 ‚667 6)6767#*3P…%9P(56 %3 67+‡#!aWPƒ'6N6 #$73 '+ K4%67ˆ‰€S34(% MUa4(7)( \3 _63(7( % 334 6…' 9‚(%7Š‹Œ"€SSŽ"_6&'aQ6 ‚(#Z67Ž" …%(667T…'9‚Ž ‘" 3Mb_6\’“”•–—˜•—™š–›œ—žœ™“—Ÿ ¡¢W"_6\£“—  ’“”•–—˜•—™š–›œ—žœ™“—Ÿ ‡¡¢W" Z&'(6 66 6 %(5 ¤{¥¦§¨…'9‚6#34%676+Œ…#Y a+ €67 Š67 ‚(#Z—› רØٓœ—§ 67T…' 9‚ Ú§¨Ø§ÙÛ 9‚ ±²³´­µ¶· ‰$Þاßاà§Þ¥ ’šŸÜ£’šŸÜ بؗ§Ý¦§“œ 5 €_6&'aQ6 ‚(#Z67 ©ª«¬­®°̄­±²³´­µ¶·­¸¹­¬º·­»·¼³­½¾½­¿À«­Á¬³Â­»·³­ÃÄ­Åƽ¬­½¬Ç«¬È ÉCDÊBË3Ì6ÍD3=9ÎB93@Ï3Ð9ÑjÒ3ÓÔÕÓÖ 11 2356789 5  686 5!"# +,-.(/01(23('41(<ï-(<4&5(/ð&5(/E-(ñ'òó&5F d5Þd 5Á —¿d ¥À8½_` íg ž§ —ž ÖÚÉ®ÛËÉîë²ÊÚéÏ 89 ™›Á áâž¡™"`5Á —¿d áâã d ¢—™›Á áâäa™›Á áâa8 ½ž—¬åæe¼7 — ž—¬¥åæe¼7a¿ çèɳ´ÜéÜÜé³Úê³´ÜéܳÚëìÚ²É š $%&'()*)(+,-.(/01(23('41(516-(7889(:;(<=<(>?&(@'-A(51-(BC(DE<'F GHIJKLMNOPIMQRSKRMTUMVRWXYMZ[\Z] 8 ^8_`abc8 d ef5g89bh"89 dij klmlknopqnrsntutnvwnxyzxn{|}tn~n€z‚nƒ„…z‚ntutnz‚x†‡zntˆ‰nrŠn~‹nƒxŒvn‚†Œn ŽŽnƒ„…z‚nxuƒnƒ„†‘zn€‰n’“tx” •–255ga—id89 dadh˜a ™d h š˜ 8^7 8!›œ _h5d  8ža˜ž Ÿ a  ¡™ ¢ £d_ a 89 5 "9 bc89 d¤d¥6™d¦—8˜™˜ §˜™d _ ¢˜a —a88a!688¨ ¢8ad©™ c8h5d8™›g 83ªdd« ˜a¬­®¯°±²³´1µ¶·¸¹—¬º»» ¼55 9 8e _ži_`a½d id˜a ™ •–28¾d¡™h7¡™ ¢!_h¡™ ¢šhd78¿d ›gd8À—87h_ _h¡™89Á8 ½7_ha8 ^—8ÁÂ8e ½did5Ù8 c 89 5 5d c½™89 dd  89ž›h_h 5Ùĺ»ÅÆ7—a889 d  89ž d h 89« _h ªdĺ»»Æ_hd c½™e¨h ›Çd¬ÈÉÊË̄°ÌÍ°ÎɳḮ1µÐÑÒ Ó¯É°Ô̄´1µµ1¸Õ Ö9 dd c½™™›Á789 5 589×8h8˜™d›œ8™"^8 ^™8^5  _ ªdd c½™5 ™À8½ _`—a889 ™ ›Á_ha8a5d ™›ÁØd5d  8ž8a 5¬e¨Ù89g¼7h_ ¬e¨ ÏÚÉ®ÛËɸÜ š5  _ —a889 ™›ÁÂ889 dªd½did5Ù8 c •–289 dd c½™™›Á›hd c½™ Ý9™Ý_hade¨¬º»»Æ¼_`a d5Þdd8× › 9 ß5!"7š5—a889 8à˜ 
- Xem thêm -